Принцип поділу влади в контексті становлення сучасної української держави : Принцип разделения властей в контексте становления современного украинского государства

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Принцип поділу влади в контексті становлення сучасної української держави
 • Альтернативное название:
 • Принцип разделения властей в контексте становления современного украинского государства
 • Кол-во страниц:
 • 190
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • Год защиты:
 • 2011
 • Краткое описание:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


  На правах рукопису


  ГАЛАГАН ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА


  УДК 321.015:341.218(477)


  Принцип поділу влади в контексті становлення сучасної української держави

  Спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси


  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата політичних наук

  Науковий керівник:
  Кляшторний Микола Данилович
  кандидат філософських наук, доцент  Київ - 2011

  ЗМІСТ

  Вступ………………………………………………………………………….....3-9
  Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження поділу влади………10
  1.1 Ідея поділу влади в історії світової та вітчизняної політико-правової думки………………………………………………….....................10-42
  1.2 Сутність принципу поділу влади та сучасні підходи до його розуміння……………………………………………………………………..42-68
  Висновки до розділу 1…………………………………………….................68-70
  Розділ 2. Особливості побудови системи державної влади в Україні на засадах її поділу…………………………………………………………..……...71
  2.1 Формування системи органів державної влади в умовах незалежності…………………………………………………….....................71-94
  2.2 Конституційне закріплення принципу поділу влади…………..94-116
  Висновки до розділу 2…………………………………………………….116-118
  Розділ 3. Трансформація системи поділу державної влади в контексті конституційної реформи 2004 року…………………………………………...119
  3.1 Проблеми вдосконалення реалізації принципу поділу влади в Україні……………………………………………………………………...119-135
  3.2 Політична реформа як складова трансформації системи органів державної влади…………………………………………………………...135-162
  Висновки до розділу 3…………………………………………………….162-165
  Висновки…………………………………………………………………..166-169
  Список використаних джерел..................................................................170-190

  ВСТУП
  Актуальність теми дослідження. На сьогодні увагу дедалі ширших кіл науковців та громадськості привертає ідея істотного вдосконалення державно-політичного устрою в Україні, що безпосередньо пов’язано з вирішенням низки важливих питань впровадження ефективної організаційної структури державної влади та її функціонування. Це в свою чергу зумовлює необхідність опрацювання та розв’язання проблеми поділу влади, як однієї з вихідних умов становлення демократичної моделі організації та здійснення державної влади. Адже саме ключові ідеї доктрини поділу влади мали визначальний вплив на вироблення вчення про сутність влади, способи і форми її організації в демократичному суспільстві, механізм взаємодії державних органів, функціонування політичної системи загалом. Відповідно, дослідження цих складних понять необхідне для забезпечення нормального функціонування державного апарату, запобігання можливості зосередження повноти влади в руках якої-небудь владної гілки, вирішення можливих суперечностей між різними гілками влади, забезпечення реалізації громадянами прав та свобод.
  Оголошуючи поділ влади, народ організовує державну владу так, щоб зробити її апарат дієвим, таким, що відповідає вимогам повсякденної практики на основі раціонального розподілу владних повноважень між державними інституціями. Різні варіанти концепції поділу державної влади втілено в конституціях більшості країн світу, зокрема України. В Конституції України від 28 червня 1996 року зазначено, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої і судової влади здійснюють свої повноваження у визначених Конституцією межах і відповідно до законів України. Враховуючи всю важливість закріплення поділу влади на конституційному рівні, цей процес вимагає комплексного підходу до визначення сфер діяльності гілок влади, місць, де їх повноваження і функції переплітаються, шляхів та форм найефективнішої взаємодії владних структур. При цьому, створення ефективної системи стримувань і противаг значною мірою сприяє досягненню єдності дій через підтримання динамічної рівноваги в процесі функціонування гілок влади, тому питання співпраці та взаємодії законодавчої, виконавчої та судової влади набувають вирішального значення, особливо в складний і суперечливий етап зміни існуючої форми державного правління.
  З 1 січня 2006 року в Україні діяла редакція Конституції, зміни до якої набули чинності 25 травня 2006 року з набуття парламентом України п’ятого скликання конституційних повноважень. Зміни до Основного Закону закріпили новий формат відносин між органами державної влади та визначили подальший шлях розвитку політичної системи у напрямку переходу до парламентарно-президентської форми правління. Але досвід практичного втілення та функціонування даної форми правління засвідчив наявність у ній слабких місць та інституціональних передумов політичних конфліктів між гілками влади, що актуалізувало питання подальшого реформування політичної системи країни та внесення відповідних змін до Конституції України.
  Остання у часі корекція Конституції через рішення Конституційного Суду від 30 вересня 2010 року залишила відкритими питання щодо загальної якості президентсько-парламентарної форми правління, адже дана політична реформа лише відродила попередню модель влади. Тому за нових умов набувають актуальності питання адекватності Основного Закону новій системі суспільних відносин, яка має постати як результат реформ, можливих напрямів подальшої зміни Конституції, пошуку довгострокового суспільного консенсусу навколо конституційних норм.
  Таким чином, аналіз проблем та недоліків процесів становлення та розвитку системи поділу влади в Україні вимагає комплексного дослідження світового та вітчизняного досвіду теоретичного осмислення принципу поділу влади, ефективних способів його практичної реалізації, а також критичного аналізу становлення української моделі поділу влади та подальших перспектив її трансформації. Вирішення цих питань набуває як науково-теоретичного, так і суспільно-практичного значення, адже лише завдяки цьому є можливість ефективно вирішувати політичні проблеми суспільного розвитку в інтересах громадянського суспільства і держави, а не окремих груп корпоративних інтересів.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є складовою науково-дослідної теми філософського факультету «Філософська та політологічна освіта в структурі соціо-гуманітарного знання» (116Ф041-01).
  Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розкриття сутнісних характеристик принципу поділу влади та специфіки його реалізації в контексті становлення та функціонування вищих органів державної влади в сучасній Україні.
  У відповідності до поставленої мети у дисертаційному дослідженні необхідно вирішити наступні задачі:
  - виявити основні етапи становлення та розвитку теорії поділу влади в зарубіжній та вітчизняній політико-правовій думці;
  - з’ясувати сутність принципу поділу влади як одного з способів організації та функціонування державної влади, виявити основні концептуальні підходи до його тлумачення;
  - здійснити аналіз специфіки впровадження принципу поділу влади в державотворчому процесі незалежної України;
  - розглянути способи конституційного закріплення принципу поділу влади в державотворчій практиці сучасної України;
  - виявити найважливіші організаційні та функціональні недоліки практичного втілення поділу влади в Україні;
  - розглянути шляхи вдосконалення взаємодії вищих органів державної влади в контексті реформування системи поділу державної влади в Україні.
  Об’єктом дослідження є поділ влади як система організації та функціонування державної влади.
  Предметом дослідження є теоретичні та прикладні аспекти реалізації принципу поділу влади в контексті становлення сучасної української держави.
  Методи дослідження. У дослідженні використано історичний метод, методи порівняльного, системного та структурно-функціонального аналізу.
  Історичний метод пізнання політичних явищ застосовувався при розгляді принципу поділу влади, його утвердження та функціонування в контексті розвитку сучасної української держави, впливу суспільно-історичних процесів на зміни в структурі та функціях його складових, для характеристики його генезису від класичної концепції до сучасних інтерпретацій. Метод порівняльного аналізу дав змогу автору виділити загальні тенденції розвитку принципу поділу влади в різних політичних системах та специфіку його реалізації за різних форм державного правління та політичних режимів. Системний та структурно-функціональний аналіз дали змогу забезпечити цілісність в дослідженні принципу поділу влади, виділити основні зв’язки між вищими органами державної влади, форми їх функціонування, які випливають із специфіки їх діяльності незалежно від того, в яких історико-політичних умовах вона здійснюється.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає як у постановці наукової проблеми, так і в способі її розв’язання. Вперше у вітчизняній політичній науці був проведений комплексний політологічний аналіз сутності та особливостей реалізації принципу поділу влади в контексті становлення сучасної української держави.
  У дисертаційній роботі обґрунтовано ряд положень, які відзначаються науковою новизною і виносяться на захист:
  - набув подальшого розвитку комплексний підхід до аналізу теорії та практики поділу влади, в рамках якого було доведено, що найбільш повне відображення сутності проблеми поділу влади можливе лише за умови забезпечення єдності теоретичного та практичного підходів. З точки зору першого підходу поділ влади розглядається як ідеальна теоретична конструкція, що відіграє роль методологічної моделі, тоді як другий передбачає його розгляд не просто як деякого ідеалу політико-правової системи, а як такого, що отримує конкретне втілення в якості принципу демократичної організації державної влади. У відповідності до цього було виокремлено чотири етапи еволюції теорії поділу влади та форм її практичної реалізації, а саме: формування окремих поглядів на необхідність обмеження державної влади; теоретичне оформлення класичної теорії поділу влади та її розвиток в правовій науці; відображення теорії в перших конституціях та її практична реалізація; сучасне переосмислення поділу влади в якості конституційного принципу організації державної влади;
  - поглиблено розуміння сутності принципу поділу влади як найважливішого інституціонального компоненту механізму здійснення державної влади і як найсуттєвішої ознаки демократії. В контексті сучасних підходів до поділу влади здійснено уточнення його змісту, а саме – поділ влади передбачає не стільки її розчленування на три гілки, скільки поділ трьох компонентів самих інститутів державної влади: суб’єкта влади, відносин влади та інституціональної форми влади, що забезпечує необхідну єдність, взаємозалежний комплекс, який би забезпечував погоджене управління державними справами;
  - на новому науковому рівні доведено, що одним з головних недоліків сучасного державотворчого процесу в Україні є недостатність політико-правового обґрунтування та організації системи державної влади на засадах її поділу, що стало причиною частих змін форм державного правління: від радянської квазіреспубліки через елементи парламентської, парламентсько-президентської до напівпрезидентської республіки з надзвичайно широкими президентськими повноваженнями;
  - уточнено основні причини незбалансованості та внутрішньої неузгодженості взаємовідносин між гілками влади за Конституцією 1996 р., серед яких: дуалізм системи виконавчої влади, невизначеність статусу Глави держави (статус Президента не уособлювався жодною гілкою влади, а виступав статусом глави держави із значними компетенційними преференціями (насамперед установчими і кадровими) щодо виконавчої влади та Уряду України;
  - виявлено нові аспекти аналізу конституційної реформи 2004-2006 рр. та конституційних змін 2010 р. в Україні, розкрито найважливіші організаційні та функціональні протиріччя у взаємовідносинах між вищими органами державної влади за парламентарно-президентської та президентсько-парламентарної форм правління. Перша на практиці проявила себе скоріше як президентсько-прем’єрська, оскільки Президент і надалі був наділений широкими конституційними повноваженнями, що належать до компетенції урядів європейських держав зі змішаною формою правління, тоді як друга, по-суті, реанімувала модель влади, що існувала упродовж 1996-2006 рр. з певними змінами, що вже сьогодні породжують елементи суперпрезиденталізму;
  - обґрунтовано авторське бачення шляхів вдосконалення реалізації принципу поділу влади в Україні, серед яких: адміністративна та судова реформи; збільшення ролі та політичної ваги органів місцевого самоврядування; закріплення прав опозиції, що дозволить закріпити баланс між владою та опозицією і забезпечить подальшу демократизацію України; розробка й ухвалення законів, прямо передбачених чинною Конституцією (закон про тимчасові слідчі комісії, закон про імпічмент, про державні символи України, а також закони, обов’язковість яких передбачена ст. 92 Конституції).
  Практичне значення роботи. Теоретичні положення та висновки дисертаційної роботи дають можливість розширити межі політологічного дискурсу і можуть стати в нагоді при подальшому розвитку науково-теоретичних засад державного управління. Результати аналізу проблем практичної реалізації принципу поділу влади, конституційних гарантій його забезпечення можуть бути використані також в навчальному процесі, зокрема, в якості матеріалу для розробки спеціальних курсів з теорії держави і права, теорії політичних інститутів та процесів тощо.
  Концептуальні положення дисертації можуть стати методологічним підґрунтям для подальших досліджень проблематики реалізації принципу поділу влади, зокрема, у формуванні цілісної й обґрунтованої науково-теоретичної системи забезпечення законодавчої діяльності, спрямованої на створення юридичної бази демократичного реформування влади в Україні. Матеріали дослідження можуть бути використані і в безпосередній практичній діяльності представників різних гілок державної влади та державних діячів.
  Апробація результатів дослідження. Основні положення і висновки дослідження оприлюднені на міжнародних наукових конференціях: «Дні науки філософського факультету-2006» (м. Київ, 12-13 квітня 2006 р.), «Дні науки філософського факультету-2007» (м. Київ, 18-19 квітня 2007 р.), «Дні науки філософського факультету-2008» (м. Київ, 16-17 квітня 2008 р.) Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковані в п’яти статтях у наукових фахових виданнях, чотирьох статтях у нефахових виданнях, а також у трьох тезах виступів на наукових конференціях.
  Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів (кожен з яких має по два підрозділи), висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 190 сторінок, список використаних джерел охоплює 200 найменувань і займає 21 сторінку.
 • Список литературы:
 • Висновки
  Здійснений у процесі наукового дослідження аналіз дає змогу сформулювати наступні твердження:
  1. Ідею поділу влади можна розглядати як з кута зору теоретичної інтерпретації, так і практичної реалізації. У першому випадку вона виступає стрижнем теорії поділу влади, яка виконує завдання розкриття її суті та поєднується з дійсністю. З цієї точки зору теорія поділу влади є ідеальною конструкцією, що відіграє роль методологічної моделі. В іншому випадку поділ влади є не просто деяким ідеалом політико-правової системи, до якого слід прагнути, а отримує конкретне втілення в якості принципу демократичної організації державної влади.
  Історично обумовлений процес еволюції теорії поділу влади можна розглянути як послідовну зміну таких основних етапів: 1) формування окремих поглядів на необхідність обмеження державної влади, які можна назвати елементами майбутнього вчення про поділ влади (IV ст. до н.е. – XVII ст.); 2) теоретичне оформлення класичної теорії поділу влади та її розвиток у правовій науці (XVII – XVIII ст.); 3) внесення коректив у класичну теорію поділу влади, в процесі її практичної реалізації та закріплення в перших конституціях (кін. XVIII ст. – поч. XX ст.); 4) переосмислення теорії поділу влади, пов’язане з утвердженням демократії, громадянського суспільства та правової держави в окремих країнах крізь призму її функціонування як конституційного принципу, який є основою взаємодії системи органів державної влади (поч. XX ст. – по теперішній час).
  2. Сутність принципу поділу влади полягає в здійсненні різних за змістом владних функцій самостійними, незалежними гілками державної влади, обумовлених її природою, а метою такого поділу є збереження гарантій свободи та недопущення узурпації влади. При цьому поділ державної влади на законодавчу, виконавчу і судову не суперечить її єдності, зумовленої в умовах демократії природою її суб’єкта – народу-суверена.
  Даний принцип має різні інституціональні втілення, при цьому передбачає не тільки відокремлення трьох груп державних органів (законодавчих, виконавчих і судових), а й складну систему їх взаємодії в процесі здійснення публічно-владних повноважень, що дозволяє кожній з них контролювати іншу, одночасно зберігаючи свою незалежність (система «стримувань і противаг»).
  3. Порівняно з класичним розумінням поділу влади в сучасних підходах до даного принципу можна виокремити ряд істотних змін: 1) Виникнення нових форм вияву у федеративних системах. Поділ влади «по горизонталі» доповнений поділом влади «по вертикалі», виникли нові центри влади, яких не було в традиційній схемі, зокрема, створені в багатьох країнах конституційні суди, відокремлені від верховних судів, незалежні виборчі адміністрації, Омбудсмани, або Захисники прав людини, що мають власні особливі повноваження, поширена в багатьох країнах влада прокурора, незалежного від виконавчої влади тощо. 2) Розвиток конституціоналізму виявив неспроможність радикального поділу влади між її гілками та зумовив пошуки взаємного контролю і співпраці в різних конституційних режимах. 3) Зростання ролі політичних партій в інституціональному ландшафті держави, чого не могли врахувати теоретики класичної теорії поділу влади. Партії стали не тільки очевидним, а й визнаним суб’єктом правління в демократичних системах. Сьогодні вплив партій на поділ влади в президентських республіках менший, ніж у парламентських чи парламентсько-президентських. Він простежується і в інших формах державного правління. 4) Посилились сумніви відносно життєвості принципу поділу влади. Адже на сьогодні навіть в тих режимах, де зберігаються деякі форми традиційної влади (Іспанія, Великобританія), їх ознаки є символічними і виходять перш за все з поваги до минулого, тоді як в класичному розумінні поділ влади був інструментом збереження різних центрів влади і покликаний гарантувати компетенцію законно обраних Зборів проти повноважень Монарха.
  4. Специфіка формування моделі поділу влади в незалежній Україні була зумовлена головним чином наявністю функціональних елементів радянської системи влади. Процес інфільтрації партійних керівників у практично декоративні до цього Ради відбувався водночас з послабленням партійних структур, що сприяло збереженню привілейованого становища партгоспноменклатури. Процес демократичної трансформації призвів до того, що при формальному закріпленні поділу влади утворювались режими з переважанням органів виконавчої влади над законодавчою та судовою, що вдавались до авторитарних методів керівництва. Особливість полягала і в наділенні Президента широким обсягом повноважень і практично виведенням з системи поділу влади.
  5. Організацію державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову гілки з характерними ознаками змішаної (президентсько-парламентарної) форми правління було закріплено в Конституції України 1996 року. Однак запроваджений Основним Законом механізм поділу функцій влади виявився внутрішньо неузгодженим на фоні порівняно сильних позицій Парламенту України, статус Президента України не було чітко визначено, що на практиці призвело до певної «гіпертрофованості» його функцій, позиції ж Кабінету Міністрів лишалися слабкими. Характерною рисою конституційно закріпленого принципу поділу влади став дуалізм системи виконавчої влади. Невизначеність статусу Глави держави призвела до значних компетенційних переваг щодо Уряду та влади в цілому.
  6. Внесеними змінами до Конституції України 2004 р. була запроваджена парламентарно-президентська форма державного правління, яка на практиці проявила себе скоріше як президентсько-прем’єрська, оскільки Президент і надалі був наділений широкими конституційними повноваженнями, що належать до компетенції урядів європейських держав зі змішаною формою правління.
  7. Рішенням Конституційного Суду 2010 року про неконституційність Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222–IV було відновлено президентсько-парламентарну форму правління. Конституційні зміни 2010 року по суті реанімували модель влади, що існувала упродовж 1996-2006 рр. з певними змінами, що вже сьогодні породжують елементи суперпрезиденталізму.
  Обмеження негативних тенденцій в напрямку зосередження важелів управління державою в межах тільки однієї владної інституції зумовлює необхідність подальшого реформування системи органів державної влади в Україні шляхом: проведення адміністративної реформи; реформування судової системи України; збільшення ролі і політичної ваги органів місцевого самоврядування; розробки й ухвалення законів, прямо передбачених чинною Конституцією (закон про тимчасові слідчі комісії, закон про імпічмент, про державні символи України, а також закони, обов’язковість яких передбачена ст. 92 Конституції); закріплення прав опозиції, що дозволить закріпити баланс між владою та опозицією і забезпечить подальшу демократизацію України.


  Список використаних джерел:
  1. Абашмадзе В. В. Ученые о разделении государственной власти и его критика [Текст] / В. В. Абашмадзе – Тбилиси: «Сабчота Сакартвело», 1972. – 51 с.
  2. Азаркин Н. М. Учение Монтескье о разделении властей [Текст] / Н. М. Азаркин // Правоведение. – 1982. – № 1 – C. 56-62
  3. Алєксєєнко І. Г. Політико-інституційний статус уряду в формах правління сталих демократій [Електронний ресурс] / І.Г. Алєксєєнко // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2011. – Спецвипуск. – Режим доступу: http://192.168.2.2/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_45/Gileya45/P13_doc.pdf.
  4. Алєксєєнко І. Г. Реформування форми державного правління в сучасній Україні як відображення взаємодії політичних інститутів [Електронний ресурс] / І. Г. Алєксєєнко // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2011. – № 44. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_44/Gileya44/P13_doc.pdf.
  5. Амелин В. Н. Власть как общественное явление [Текст] / В. Н. Амелин // Социально-политические науки. – 1991. – №2. – С. 3-8
  6. Антология мировой политической мысли [Текст] : в 5 т. / руководитель проекта Г. Ю. Семигин ; Национальный общественно-научный фонд, Академия политической науки. – М. : Мысль, 1997.
  Т. 2 : Зарубежная политическая мысль. ХХ в. / ред. – сост. Г. К. Ашин, Е. Г. Морозова ; отв. ред. Т. А. Алексеева. – [Б. м.] : [б.и.], 1997. – 831 с.
  7. Антология мировой правовой мысли [Текст] : в 5 т. / руководитель науч. проекта Г. Ю. Семигин ; Национальный общественно- научный фонд. – М. : Мысль, 1999.
  Т. 3 : Европа. Америка, XVII-XX вв. / отв.ред. О. А. Жидков. – [Б. м.] : [б.и.], 1999. – 830 с.
  8. Аристотель. Афинская полития / Аристотель. – М. : Мысль, 1997. – 458 с.
  9. Бабенко К. А. Принцип поділу державної влади та сучасні проблеми його реалізації в Україні (конституційно-правовий аналіз) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бабенко Костянтин Анатолійович ; Національний ун-т «Острозька академія». – Острог, 2004. – 212 с.
  10. Бабкіна О. В. Демократичні детермінанти трансформації українського суспільства / О. В. Бабкіна // Віче. – 2007. – № 13. – С. 25-29.
  11. Барак А. Судейское усмотрение [Текст] : пер. с англ. / Аарон Барак ; вступ. ст. М. В. Баглай. – М. : Норма, 1999. – 364 с.
  12. Баренбойм П. Д. 3000 лет доктрины разделения властей [Текст]. – Баренбойм П. Д. Суд Сьютера / П. Д. Баренбойм. – М. : Белые альвы, 1996. – 175 с.
  13. Барнашов А. М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение [Текст] / А. М. Барнашов ; под. ред. А.И. Кима. – Томск : Изд. Томского ун-та, 1988. – 105 с.
  14. Барнашов А.М. Единство власти и его воплощение в государственном строительстве в СССР [Текст] / А. М. Барнашов. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1979. – 141 с.
  15. Барчук Г. І. Реформування політичної системи в Україні: актуальні питання [Текст] : науковий огляд / Г. І. Барчук [та ін.] ; Національна академія внутрішніх справ України. – К. : [б.в.], 2003. – 63 с.
  16. Белкин А. А. Комментарии к решениям Конституционного суда Российской Федерации 1992-1993 [Текст] / А. А. Белкин. – СПб.: Издательство С.-Петербургского ун-та, 1994. – 168 с.
  17. Бойко О. Д. Україна 1991-1995 рр.: Тіні минулого чи контури майбутнього? [Текст] : нариси з новітньої історії / О. Д. Бойко. – К. : Магістр- S, 1996. – 207 с.
  18. Бульба О. Ю. Конституційно-правові аспекти реалізації принципу поділу влади в Україні: національна традиція та сучасність [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бульба Оксана Юріївна ; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2008. – 214 с.
  19. Бурлацкий Ф. М. Ленин. Государство. Политика [Текст] / Ф. М. Бурлацкий – М.: Наука, 1970. – 524 с.
  20. Вебер М. Избранные произведения [Текст] / Макс Вебер. – М., 1990. – 804 с.
  21. Веніславський Ф. В. Конституційні основи взаємовідносин законодавчої та виконавчої влади в Україні [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Веніславський Федір Володимирович ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2000. – 240 с.
  22. Виборче законодавство і політична реформа в контексті європейської інтеграції України [Текст] : матеріали конф., Київ, 12 вересня 2003 року. – К. : Нора-друк, 2003. – 59 с. – (Проект «Вибори та політичні процеси» Агентства США з Міжнародного розвитку Development Associates, Inc.).
  23. Витрук Н. В. Конституционное правосудие. Судебное конституционное право и процесс [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / Н. В. Витрук. – М. : Закон и право : Издат. объединение «ЮНИТИ», 1998. – 383 с. – (Библиотека журнала «Закон и право»)
  24. Віктор Янукович: Чинна Конституція України потребує подальшого вдосконалення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/18419.html
  25. Воронов І. Поділ влади у сучасній Україні з огляду на історичний досвід [Текст] / І. Воронов // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Зб. наук. статей. – Чернівці, 2002. – Т. 9. – С. 169-178
  26. Ворошилов Н. Н. Критический обзор учения о разделении властей [Текст] / Н. Н. Ворошилов – Ярославль: Тип. Губ. зем. управы, 1871. – 462 с.
  27. Гаврилишин Б. Я глибоко вірю у наше майбутнє [Текст] / Б. Гаврилишин // Віче. – 1993. – № 12. – С.56-58
  28. Гапоненко В. А. Демократичний принцип поділу влади у сучасному світі / В. А. Гапоненко // Трибуна. – 2011. – №1-2, 3-4. – С. 29-31.
  29. Гарчева Л. П., Ярмыш А. Н. Конституционное право Украины [Текст] : учеб. пособие / Л. П. Гарчева, А. Н. Ярмыш. – Симф. : Доля, 2002. – 300 с.
  30. Гегель Г.-В. Философия права [Текст] / Г. В. Гегель ; пер. с нем. Б. Г. Столпнер, М. И. Левина ; ред., сост. Д. Керимов, В. С. Нерсесянц ; вступ. ст. В. С. Нерсесянц ; АН СССР, Институт философии. – М. : Мысль, 1990. – 527 с. – (Серия «Философское наследие» ; т. 113).
  31. Головатенко В. Основи конституційно-правового статусу Президента України [Текст] / В. Головатенко // Право України. – 1999. – № 5. – С. 30-33.
  32. Головатенко В. Право вето Президента України: складова механізму стримувань і противаг чи дестабілізуючий чинник законодавства [Текст] / В. Головатенко // Українське право. – 2000. – № 1. – С. 105-109.
  33. Головатий С. Конституційний Договір як складова новітнього конституційного процесу в Україні [Текст] / С. Головатий // Конституція незалежної України. В 3-х кн. – К.: Право, 1995. – Кн. 1. – 398 с.
  34. Государство и политическая власть [Текст] / Байтин М. И. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1972. – 239 c.
  35. Грушевский М. Освобождение России и украинский вопрос. Статьи и заметки [Текст] / М. Грушевский. – СПб., 1907. – 294 с.
  36. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть [Текст] / М. Грушевський. – К., 1991. – 240 с.
  37. Дахова І. І. Розподіл повноважень між Президентом України і Кабінетом Міністрів України [Електронний ресурс] / І. І. Дахова // Форум права. – 2011. – № 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11diikmu.pdf.
  38. Демидов А. И. Власть в единстве и многообразии ее измерений [Текст] / А. И. Демидов // Государство и право. – 1995. – № 11. – С. 4-10
  39. Державне управління та адміністративне право в сучасній Україні: актуальні проблеми реформування [Текст] / Українська академія державного управління при Президентові України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України / В. Б. Авер’янов (ред.), В. Б. Авер’янов (підгот.), І. Б. Коліушко (ред.). – К., 1999. – 50 с.
  40. Долежан В., Василюк С. Реформа державної влади: шляхи й варіанти реалізації [Текст] / В. Долежан, С. Василюк // Право України. – 2002. – № 12. – С. 33-37
  41. Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства [Текст] / Леон Дюги. – Репр. воспр. изд. 1908г. – О. : Юридична література, 2005. – XXX, 959 с. – (Антология европейской юридической мысли).
  42. Жук Н. А. Стримування і противаги в системі поділу влади в Україні (загальнотеоретичні проблеми) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Жук Наталія Анатоліївна ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2006. – 221 с.
  43. Журавський В. С. Політична система України: проблеми становлення і розвитку (правовий аспект) [Текст] / В. С. Журавський. – К. : Парламентське вид-во, 1999. – 112 с.
  44. Закон України «Про внесення змін до Конституції України» // Голос України вiд 08.12.2004 – № 233 (Спецвипуск). – С. 16
  45. Закон України «Про представника Президента України» (№ 2167-ХІІ) від 5.03.1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 23. – С. 8
  46. Закон України «Про статус народного депутата України» від 17.11.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №42. – С. 12
  47. Закон Української РСР «Про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР» (№ 1293-ХІІ) від 5.07.1991 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 33. – С. 7-8
  48. Звернення Президента України Л. Кучми з нагоди підписання Указу про винесення на всенародне обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України» // Україна. Закони. Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України»: На всенародне обговорення. – К.: Преса України. – 2003. – 80 с.
  49. Зозуля О. І. Інститут президентства як об’єкт сучасної конституційної реформи в Україні / О. І. Зозуля // Форум права. – 2010. – № 1. – С. 126–146 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-1/10zoirvu.pdf
  50. Зозуля О. І. Правовий статус Президента України як глави держави і глави виконавчої влади / О. І. Зозуля // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2008. – Вип. 11. – С. 139–146.
  51. Исполнительная власть в Российской Федерации [Текст] : науч.-практ. пособие / А. Ф. Ноздрачев [и др.] ; отв.ред. А. Ф. Ноздрачев, Ю. А. Тихомиров ; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – М. : БЕК, 1996. – 269 с.
  52. История политических и правовых учений [Текст] : учебник для юрид. вузов и фак. / В. Г. Графский [и др.] ; ред. В. С. Нерсесянц. – М. : Инфра*М-Кодекс, 1995. – 736 с. – (Учебник для вузов).
  53. Історія української Конституції [Текст] / упоряд. А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко ; Українська правнича фундація. – К. : Право, 1997. – 464 с.
  54. Кадук Н. І. Трансформація політичного режиму в Україні у контексті демократичного транзиту [Текст] : автореф. дис. ...канд. політ. наук : 23.00.02 / Кадук Наталя Іванівна ; ДЗ «Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського». – О., 2011. – 18 с.
  55. Кадук Н. І. Трансформація політичного режиму в Україні у контексті демократичного транзиту [Текст] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Кадук Наталя Іванівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – О., 2010. – 196 с.
  56. Кант И. Сочинения [Текст] / И. Кант. – в 6 т. – Т. 4 – Ч. 2 – М.: Мысль, 1965. – 487 с.
  57. Кафарський В. Структура українського парламенту: проблеми і перспективи розвитку [Текст] / В. Кафарський // Конституційні засади державотворення і правотворення в Україні: проблеми теорії і практики [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. (м.Київ, 26 червня 2006р) / НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, Академія правових наук, Інститут законодавства Верховної Ради України ; упоряд. О. І. Кресіна [та ін.] ; ред. Ю. С. Шемшученко. – К. : [б.в.], 2006. – 334 с.
  58. Кирило-Мефодіївське товариство: У 3-х т.т. – Т.1– К., 1990. – 544 с.
  59. Козюбра М. Державна влада: межі здійснення та форма організації [Текст] / М. Козюбра // Українське право. – 1995. – № 1 (2). – С. 9-12.
  60. Козярик В. Реформування інститутів політичної системи [Текст] / В. Козярик // Концептуальні засади реформування політичної системи в Україні. Стан і перспективи розвитку політичних наук: матеріали «круглого столу», Київ, 13 квітня 2001р. / заг. ред. В. І. Луговий, В. М. Князєв ; Українська академія держ. управління при Президентові України. – К. : УАДУ, 2001. – 264 с. – С. 129-142
  61. Колюх В. В. Інституціональні чинники політичної стабільності в демократичному суспільстві [Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Колюх Валерій Вікторович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 203 с.
  62. Конституции государств Европы [Текст] : в 3 т. / общ. ред. и вступ. ст. Л. А. Окуньков ; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. – М. : Норма, 2001.
  Т. 2. – М. : [б.и.], 2001. – 838 с.
  63. Конституции стран СНГ и Балтии [Текст] : учеб. пособие / Московская гос. юридическая академия ; сост. сб., авт. введ. и вступ.ст. к конституциям Г. Н. Андреева. – М. : Юристъ, 1999. – 640 с. – (Res cottidiana).
  64. Конституционное право [Текст] / [Уэйд Е., Филипс Д. и др.] ; Пер. с англ. С. Крылова. – М.: Изд-во иностр. литература, 1950. – 588 с.
  65. Конституційна реформа в Україні: у пошуках політичного балансу [Текст] : [дослідження] / Шк. політ. аналітики при НаУКМА, Укр. незалеж. центр політ. дослідж. ; [за заг. ред. С. В. Балана, С. Г. Конончук]. – К. : Лікей, 2011. – 44 с.
  66. Конституційна реформа: експертний аналіз [Текст] / З. П. Антонюк [та ін.] ; упоряд. Є. Ю. Захаров ; Харківська правозахисна група. – 2.вид., доп. – Х. : Фоліо, 2004. – 183 с.
  67. Конституційні акти України. 1917-1920 [Текст] : невідомі конституції України / наук. ред. і упоряд. Ю. Д. Прилюк, В. Ф. Жмир. – К. : Філософська і соціологічна думка, 1992. – 272 с.
  68. Конституційні засади державотворення і правотворення в Україні: проблеми теорії і практики [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. (м.Київ, 26 червня 2006 р.) / НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, Академія правових наук, Інститут законодавства Верховної Ради України ; упоряд. О. І. Кресіна [та ін.] ; ред. Ю. С. Шемшученко. – К. : [б.в.], 2006. – 334 с.
  69. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність [Текст] : зб. / упоряд. І. О. Кресіна ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – 2.вид. – К. : [б.в.], 2006. – 310 с.
  70. Конституція (Основний Закон) Українcької Радянської Соціалістичної Республіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1978.html
  71. Конституція (Основний закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки [Текст] // Конституція незалежної України. – К., 1996. – 358 с. – С. 57-86
  72. Конституція України [Текст] / Інститут законодавства Верховної Ради України. – К. : [б.в.], 1996. – 116 с. – (Бібліотека офіційних документів Управління Справами Верховної Ради України).
  73. Конституція України [Текст] : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.: Із змінами станом на 1 січня 2006 р. – К. : Юридична думка, 2006. – 117 c.
  74. Концепція нової Конституції України, схвалена ВР УРСР 19 червня 1991 року [Текст] // Конституція незалежної України. – К., 1996. – С. 63-67
  75. Кордун О. О. Особливості виконавчої влади в пострадянській Україні [Текст] / О. О. Кордун [та ін] ; ред. О. О. Кордун ; Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП). – К. : МАУП, 2000. – 248 с.
  76. Коркунов Н. М. Русское государственное право [Текст] / Н. М. Коркунов ; ред., доп. З. Д. Авалов [и др.]. – 8.изд., перепечат. без перемен с 6-го, испр. – СПб. : [б.и.], 1914.
  Т. 1. Ведение и общая часть. – VІ, 623 с.
  77. Косюта М. Взаємозв’язки у діяльності прокуратури й Конституційного Суду України: проблеми й перспективи [Текст] / М. Косюта // Право України. – 2002. – № 6. – С. 102-107
  78. Кресіна І. О. Політико-правові проблеми політичної реформи в Україні / І. О. Кресіна // Конституційні засади державотворення та право творення в Україні: проблеми теорії і практики: До 10-річчя Конституції України та 15-ї річниці незалежності України. Зб. наук. статей / За. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. – 334 с. – С. 85-112
  79. Кресіна І., Перегуда Є. Політична реформа: проблеми і перспективи [Текст] / І. Кресіна, Є. Перегуда // Віче. – 2003. – №2 (131). – С. 22-27.
  80. Крет О. Транспарентність влади: польський досвід [Електронний ресурс] / Ольга Крет // Сучасна українська політика. – 2011. – Вип. № 22. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/socgum/Sup/2011_22/Rozdil_3/07_Kret.pdf.
  81. Кудряченко А. Институт Президенства в Украине: правовой комментарий / А. Кудряченко // Підтекст. – 1996. – № 14. – С.25-29
  82. Ладиченко В. В. Поділ влади: теорія і практика [Текст] / В. В. Ладиченко. – К. : Україна, 1998. – 32 с.
  83. Ладиченко В. В. Теоретико-правові засади поділу влади [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ладиченко Віктор Валерійович ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1998. – 173 с.
  84. Лемак В. Президент і Уряд у нетиповій моделі змішаної республіки в Україні: теоретичні і порівняльно-правові аспекти [Текст] / В. Лемак // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2007. – № 2. – С. 33-39.
  85. Ленин В.И. Избранные произведения. – В 3-х тт. – Т.2. – М., 1976. – 526 с.
  86. Локк Дж. Избранные философские произведения [Текст] / Дж. Локк. – в 2-х тт. – Т.2 – М., 1960. – 598 с.
  87. Макгрегор Дж. Інститут Президенства в Східній та Центральній Європі [Текст] / Дж. Макгрегор // Спостерігач. – 1994. – № 7. – С. 46-50
  88. Мала енциклопедія етнодержавознавства [Текст] / відп. ред., кер. авт. кол., упоряд. Ю. І. Римаренко ; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К. : Генеза ; К. : Довіра, 1996. – 942 с.
  89. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения [Текст] / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Т.5 – М. : Государственное издательство политической литературы, 1956 – 595 с.
  90. Мартинюк Р. С. Органи виконавчої влади у системі поділу влади України [Текст] / Р. С. Мартинюк // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2005. – Випуск 28. – С. 56-62
  91. Мартинюк Р. С. Реалізація принципу поділу влади в сучасній Україні: політико-правовий аналіз [Текст] / Р. С. Мартинюк ; Національний ун-т «Острозька академія». – Острог : Видавництво Національного ун-ту «Острозька академія», 2007. – 352 с.
  92. Мартинюк Р. С. Реалізація принципу поділу функцій влади у сучасній Україні: політико-правовий аналіз [Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Мартинюк Роман Станіславович ; Національний ун-т «Острозька академія». – Острог, 2005. – 231 с.
  93. Мартьянова Г. В. Принцип разделения властей и его реализация в субъекте Российской Федерации (на материалах Брянской области) [Текст] : дис… канд. юрид. Наук: 12.00.02 / Мартьянова Галина Васильевна ; Академия управления МВД России. – М., 2006. – 178 с.
  94. Медведчук В. В. Конституційний процес в Україні і організація державної влади та місцевого самоврядування [Текст] / В. В. Медведчук. – К. : Україна, 1996. – 148 с.
  95. Медведчук В. В. Україна: Актуальні питання розвитку суспільства, держави і права [Текст] / В. В. Медведчук. – К. : Інтерпрес ЛТД, 1999. – 236 с.
  96. Медушевский А. Н. Идея разделения властей [Текст]/ А. Н. Медушевский // Вестник Российской Академии Наук. – Т. 64. – 1994. – № 1 – С. 21-31
  97. Мельник О. В. Конституційно-правова відповідальність вищих органів державної влади [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Мельник Олена Володимирівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2000. – 175 с.
  98. Мельниченко В. І. Політична відповідальність влади в демократичній державі: необхідність, сутність, механізм забезпечення / В. І. Мельниченко // Український соціум. – 2003. – № 1 (2). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=8&n=50&c=1080
  99. Мельниченко В. Політична відповідальність в державному управлінні: значення, сутність, особливості, забезпечення [Текст] / В. Мельниченко // Вісник Академії державного управління при Президентові України. – 2003. – № 1. – С. 349-358
  100. Мере Жерар. Принцип суверенітету [Текст] : історія та основи новітньої влади / Ж. Мере ; пер. з фр. Л. Кононович. – Л. : Кальварія, 2003. – 216 с. – (Есеї - ХХ).
  101. Михальченко В. І. Політична відповідальність влади в демократичній державі: необхідність, сутність, механізм забезпечення [Текст] / В. І. Михальченко // Український соціум. – 2003. – № 1 (2). – С. 96-104
  102. Михальченко М. І. Соціально-політична трансформація України: реальність, міфологеми, проблеми вибору [Текст] / М. І. Михальченко [та ін]. – К. : Логос, 1997. – 178 с.
  103. Михеєнко Р. Дуалізм виконавчої влади і конституційні статуси Президента України та Кабінету Міністрів України [Текст] / Р. Михеєнко // Право України. – 2000. – №8. – С. 24-28
  104. Монтескье Ш.-Л. Избранные произведения [Текст] / Ш.-Л. Монтескье ; общ. ред., вступ. ст. М. П. Баскин ; АН СССР, Институт философии. – М. : Госполитиздат, 1955. – 800 с.
  105. Нгуен Ван Зунг Формальное и фактическое разделение ветвей власти как понятие [Текст] / Нгуен Ван Зунг // Людина й політика. – 2000. – № 1. – С. 50-54.
  106. Нерсесянц В. С. Политические учения Древней Греции [Текст] / В. С. Несрсесянц. – М: Наука, 1979. – 350 с.
  107. Основы публичного права [Текст] / Ориу М.; под ред. : Пашуканис Е. (Предисл.), Челяпов Н. – М.: Изд-во Ком. Акад., 1929. – 759 c.
  108. Панарин А. С. Политология [Текст] : учебник / А. С. Панарин ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М. : Проспект, 1997. – 408 с.
  109. Пейн Т. Избранные сочинения [Текст] / Т. Пейн. – М., 1959. – 479 с.
  110. Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика. 1710 рік [Текст] / пер. з лат. та прим. М. Трофимук ; мал. О. Штанко ; передм. та заг. наук. ред. О. Пріцак. – К. : Веселка, 1994. – 76 с.
  111. Підсумки політичного процесу 2004-2006р.р.: Уряд Віктора Януковича. Серпень 2006р. [Текст] / В. Бала [та ін.] ; Агентство моделювання ситуацій. – К. : [б.в.], 2006. – 56 с.
  112. Плахотнюк Н. Політизація Кабінету Міністрів України: можливі шляхи і проблеми [Текст] / Н. Плахотнюк // Концептуальні засади реформування політичної системи в Україні. Стан і перспективи розвитку політичних наук [Текст] : матеріали «круглого столу», Київ, 13 квітня 2001р. / заг. ред. В. І. Луговий, В. М. Князєв ; Українська академія держ. управління при Президентові України. – К. : УАДУ, 2001. – 264 с.
  113. Политическая ситуация в Украине конца 2006 г. Прогноз на 2007 г. [Текст] / В. Бала [и др.] ; Агентство моделирования ситуаций (АМС). – К. : [б.в.], 2006. – 58 с.
  114. Политология [Текст] : курс лекций: Учебник для вузов / М. Г. Анохин [и др.] ; ред. М. Н. Марченко ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – 3.изд., перераб. и доп. – М. : Зерцало, 1999. – 608 с.
  115. Політична реформа як засіб демократизації українського суспільства [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 18 квітня 2003 р. / ред. кол. Г. І. Мостовий [та ін.] ; Українська академія держ. управління при Президентові України. Харківський регіональний ін-т, Науково-методичне об’єднання зі спеціальності «Державне управління». – Х. : Видавництво ХарРІ УАДУ «Магістр», 2003. – 152 с.
  116. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку [Текст] / І. Ф. Курас [та ін]. – К. : Парламентське вид-во, 1998. – 350 с.
  117. Політологічний енциклопедичний словник [Текст] / В. Б. Авер’янов [та ін.] ; упоряд. В. П. Горбатенко ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко [та ін.] ; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, Українська асоціація політологів. – 2.вид., доп. і перероб. – К. : Генеза, 2004. – 735 с.
  118. Політологія [Текст] : підручник / В. Г. Антоненко [та ін.] ; ред. О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко. – 3-тє вид., перероб., доп. – К. : Академія, 2008. – 567 c. – (Серія «Альма-матер»).
  119. Полохало В. Політична арена України [Текст] / В. Полохало // Філософська і соціологічна думка. – 1992. – №4. – C. 24-28
  120. Полохало В. Політологія посткомуністичних суспільств в Україні та Росії [Текст] / В. Полохало // Політична думка. – 1998. – №2. – С. 35-41
  121. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги [Текст] / К. Поппер. – К. : «Основи», 1994. – 487 с.
  Т. 2 : Спалах пророцтва: Гегель, Маркс та його послідовники / пер. з англ. О. Буценко. – 1994. – 494 с.
  122. Постанова Верховної Ради Української РСР
  «Про Концепцію нової Конституції України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/site/const/post/1213.html
  123. Потульницький В. А. Теорія української політології [Текст]: курс лекцій / В. А. Потульницький. – К.: Либідь, 1993. – 191 с.
  124. Про внесення змін до Конституції України [Текст]: Проект Закону України (реєстраційний №3207-1) від 8 грудня 2004 року // Голос України. – 2005. – 13 січня. – С. 16.
  125. Про внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) України [Текст]: Закон України від 14 лютого 1992 р., № 2113-XI // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 20. – С. 3
  126. Про зміни і доповнення Конституції Української РСР [Текст]: Закон УРСР від 24.10.90 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 45. – С. 5
  127. Пробелы в конституции и возможности ее совершенствования [Текст] / Под ред. Н. И. Матузова. – М.: Центр конституционных исследований МОНФ, 1998. – 187 с.
  128. Проблеми конституційного транзиту в Україні / С. О. Янішевський, О. А. Фісун [та ін.] ; за ред. В. М. Яблонського, С. О. Янішевського. – К. : НІСД, 2011. – 52 с.
  129. Проект закону України «Про внесення змін до Конституції України» С. Гавриша, Р. Богатирьової, К. Ващук, М. Гапочки, О. Задорожнього відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України // Голос України. – 2003. – № 239 (3239). – С. 17
  130. Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України» : від 31.03.2009 р., реєстр. № 4290 (поданий Президентом України В. А. Ющенко) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=34882&pf35401=138340.
  131. Прозорова Н. Робесп’єр проти Монтеск’є або знову про розподіл влад [Текст] / Н. Прозорова // Віче. – 1994. – № 8. – С.3-14
  132. Пушкарева Г. В. Власть как социальный институт [Текст] / Г. В. Пушкарева // Социально-политический журнал. – 1995. – № 2. – С. 82-90
  133. Пфиффнер Дж. Разделенное управление: проблема власти [Текст] / Джеймс Пфиффнер // Разделенная демократия. Сотрудничество и конфликт между Президентом и Конгрессом [Текст] : пер. с англ. / ред. Д. Тарбер. – М. : Прогресс-Универс, 1994. – 416 с. – С. 124-145
  134. Речицкий В. Политическая активность. Конституционные аспекты [Текст] / В. Речицкий ; Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого. – К. : Сфера, 1999. – 496 с.
  135. Ришелюк А. Перспективи судової влади в Україні [Текст] / А. Ришелюк // Українське право. – 1995. – № 1-2. – С. 23-27
  136. Різниченко В. Пилип Орлик (гетьман-емігрант). Його життя й діяльність [Текст] / В. Різниченко. – К.: Друкарня Київського Союзу кооперативних установ «Союзбанк», 1918. – 48 с. (Препринт. 1991).
  137. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222–IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) з 30 X 2010 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=122407.
  138. Рудич Ф. Трансформація політичних структур у країнах СНД та Балтії [Текст] / Ф. Рудич // Нова політика. – 1996. – № 6. – С. 12-19
  139. Руссо Ж.-Ж. Трактаты [Текст] : пер.с фр. / Ж.-Ж. Руссо. – М. : Наука, 1969. – 703 с.
  140. Салтовський О. І. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку XX сторіччя) [Текст] / О. І. Салтовський ; Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. – К. : Видавець Парапан, 2002. – 396 с.
  141. Себайн Дж. Історія політичної думки [Текст] : пер. з англ. / Д. Г. Себайн, Т. Л. Торсон. – К. : Основи, 1997. – 838 с.
  142. Сіган Бернард Г. Створення конституції для народу чи республіки, які здобули свободу [Текст] / Бернард Г. Сіган ; [пер. з англ. Петра Малахова та Сергія Драчука]. – К. : Ін-т демократії ім. Пилипа Орлика, 1993. – 126 с.
  143. Скакун О. Ф. Теория государства и права [Текст] : учебник для вузов / О. Ф. Скакун ; Университет внутренних дел. – Х. : Фирма «Консум», 2000. – 704 с.
  144. Скуратов Ю. Конституционная система государственных органов Российской Федерации [Текст] / Ю. Скуратов // Государственное право Российской Федерации: учебник для студ. вузов, обуч. по напр. и спец. «Юриспруденция» / Е. И. Козлова [и др.] ; ред. О. Е. Кутафин. – М. : Юрид. лит., 1996. – 584 с. – С. 264-285
  145. Сміт Д. Роль законодавчої влади в ліберально-демократичних суспільствах [Текст] / Д. Сміт ; пер. з англ. Р. Ткачук. – Х. : Центр освітніх ініціатив, 2001. – 104 с. – (Демократична освіта).
  146. Сокуренко В. Г. Демократические учения о государстве и праве на Украине во второй половине XIX в. [Текст] / В. Г. Сокуренко. – Львов: Изд-во Львовского ун-та, 1966. – 264 с.
  147. Станских C. Н. Особенности конституционного принципа разделения властей / C. Н. Станских // Конституционный вестник. – 2008. – № 1(19). – С. 159-170
  148. Старцев Я. Ю. Курс лекций «Государственное и муниципальное управление в зарубежных странах» [Текст] / Я. Ю. Старцев. – М. : Логос, 2005. – 256 с.
  Т. 2 : Лютий 1917 р.-1996 р. – К. : [б.в.], 1997. – 799 с.
  149. Тарасова О. Е. Принцип разделения властей и гражданское общество: диалектика взаимосвязи (Социально-философский аспект) [Текст] / Тарасова Ольга Евгеньевна : дис. … канд. филос. наук : 09.00.11 ; Красноярск, 2004. – 143 с.
  150. Таций В., Тодыка Ю. Соотношение политической и государственной власти в аспекте конституционного регулирования [Текст] / В. Таций, Ю. Тодыка // Четверті Харківські політологічні читання «Політична влада – еліти – лідерство» : Матеріали доповідей та виступів, лютий 1996 р. – Х., 1996. – 268 с. – С. 4-12
  151. Теплюк М. О. Принцип поділу державної влади і проблеми забезпечення єдності влади [Текст] / М. О. Теплюк // Віче. – 2007. – № 12. – С. 23-35
  152. Тихомиров Ю. А. Власть в обществе: единство и разделение [Текст] / Ю. А. Тихомиров // Советское государство и право. – 1990. – № 2. – С. 35-43.
  153. Тканова І. До питання про політичну реформу [Текст] / І. Тканова // Політологічний вісник. – К. : Київ. – 2004. – № 16. – С. 60-67.
  154. Тодика Ю. Функції Конституції України та їх загальна характеристика [Текст] / Ю. Тодика // Вісник Академії правових наук України. – 1997. – № 1. – С. 20-28.
  155. Тодыка Ю. Н., Яворский В. Д. Президент Украины: конституционно-правовой статус [Текст] / Ю. Н. Тодыка, В. Д. Яворский ; Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого, Академия правовых наук Украины. – Х. : «Факт», 1999. – 256 с.
  156. Томенко М. Самоозначення України: від історії до політики [Текст] / М. Томенко. – К. : Заповіт, 1998. – 271 с.
  157. Топорнин Б. Н. Разделение властей и государственная организация [Текст] / Б. Н. Топорнин // Разделение властей и парламентаризм / Е. К. Глушко, И. М. Степанов, Ю. Л. Шульженко ; Институт государства и права (Российская академия наук). – М. : Ин-т государства и права РАН, 1992. – 126 с. – С. 3-8
  158. Україна на шляху до Європи [Текст] / упоряд. В. І. Шкляр, А. В. Юричко ; голов. ред. кол. А. В. Юричко. – К. : Етнос, 2006. – 496 с.
  159. Україна на шляху до Європи [Текст] : проміжні результати Помаранчевої революції / Віденський ун-т. Дослідницький фокус «Європейська Інтеграція та Південно-Східна й Східна Європа» ; ред. Ю. Бестерс-Дільгер. – К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2009. – 383 с.
  160. Урядовий кур’єр – 1994. – 25 грудня.
  161. Фесенко В. Ющенко хоче використати обговорення своєї Конституції, як банальну передвиборчу технологію / В. Фесенко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zik.com.ua/ua/news/2009/08/25/193596.
  162. Фетисов А. С. Политическая власть: проблемы легитимности [Текст] / А. С. Фетисов // Социально-политический журнал. – 1995. – №3. – С. 101-112.
  163. Франклин Б. Из письма к Ф. Мейзирусу [Текст] / Б. Франклин // Иностранная литература. – 1956. – №1. – С. 45-51
  164. Фрицьки
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины