ВЗАЄМОЗВ\'ЯЗОК КОМПОНЕНТІВ САМОСТАВЛЕННЯ З ЕМОЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ОСОБИСТОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇЇ ТВОРЧИХ ПРОЯВІВ : ВЗАИМОСВЯЗЬ КОМПОНЕНТОВ САМОСТАНОВЛЕНИЯ С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ ЛИЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕЕ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КОМПОНЕНТІВ САМОСТАВЛЕННЯ З ЕМОЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ОСОБИСТОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇЇ ТВОРЧИХ ПРОЯВІВ
 • Альтернативное название:
 • ВЗАИМОСВЯЗЬ КОМПОНЕНТОВ САМОСТАНОВЛЕНИЯ С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ ЛИЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕЕ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
 • Кол-во страниц:
 • 225
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  На правах рукопису  КОЛОДЯЖНА АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА

  УДК [159.942:159.954](043.3)  ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КОМПОНЕНТІВ САМОСТАВЛЕННЯ З ЕМОЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ОСОБИСТОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇЇ ТВОРЧИХ ПРОЯВІВ  19.00.01 – загальна психологія, історія психології
  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня кандидата
  психологічних наук  Науковий керівник:
  кандидат психологічних наук, доцент
  Кириленко Таїса Сергіївна
  Київ – 2012  ЗМІСТ
  ВСТУП………………………………………………………………………….. 4
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ КОМПОНЕНТІВ САМОСТАВЛЕННЯ З ЕМОЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ОСОБИСТОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇЇ ТВОРЧИХ ПРОЯВІВ …………….. 11
  1.1. Аналіз основних проблем вивчення самоставлення особистості та його структурних компонентів………………………………. 11
  1.2. Умови та фактори формування самоставлення…………. 34
  ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ…………………………………… 47
  РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ КОМПОНЕНТІВ САМОСТАВЛЕННЯ З ЕМОЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ОСОБИСТОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇЇ ТВОРЧИХ ПРОЯВІВ ………………………………………………………………….…. 50
  2.1. Методичні засади дослідження взаємозв’язку компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості залежно від її творчих проявів……………………………………………….. 50
  2.2. Обґрунтування вибору психодіагностичного інструментарію дослідження………………………………………………... 63
  2.3. Організація процедури проведення емпіричного дослідження…………………………………………………………………… 72
  ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ……………………………………. 77
  РОЗДІЛ 3. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ КОМПОНЕНТІВ САМОСТАВЛЕННЯ З ЕМОЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ОСОБИСТОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇЇ ТВОРЧИХ ПРОЯВІВ ……………………………………………………………………... 79
  3.1. Аналіз результатів емпіричного дослідження показників креативності, емоційності та самоставлення…………………………………. 79
  3.1.1. Показники креативності у групах з різним спрямуванням діяльності………………………………………………………………………. 80
  3.1.2. Емоційні властивості особистості в досліджуваних групах…………………………………………………………………………… 84
  3.1.3. Індивідуально-груповий аналіз показників самоставлення особистості……………………………………………………. 88
  3.2. Профілі самоставлення відповідно до змістових та формально-динамічних характеристик творчих проявів……………………. 95
  3.3. Характеристика взаємозв’язку компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості відповідно до виділених профілів………………………………………………………………………...
  108
  3.4. Особливості взаємозв’язків між компонентами самоставлення та емоційними властивостями особистості…………………. 118
  3.5. Типи взаємозв’язку складових компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості……………………………………. 139
  3.6. Програма формування позитивного самоставлення особистості.…………………………………………………………………..…. 154
  ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ…………………………………… 162
  ВИСНОВКИ…………………………………………………………………… 165
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………… 169
  ДОДАТКИ……………………………………………………………………… 188


  ВСТУП


  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

  Актуальність теми дослідження. Феномен самоставлення особистості є на сьогодні одним із важливих психологічних явищ, вивчення якого має як суспільне, так і наукове значення, оскільки пов’язане з гармонійним розвитком особистості, що виступає необхідним чинником становлення духовності суспільства. Від особливостей самоставлення особистості залежить успішність її самореалізації, її психологічне благополуччя, що нині є актуальним предметом як вітчизняних, так і зарубіжних наукових досліджень.
  Самоставлення як значуща психологічна категорія має опосередкований характер та залежить від життєвого досвіду особистості (С. Л. Рубінштейн), обумовлене взаємозв’язком свідомості та діяльності (О. М. Леонтьєв) і розглядається як чинник, що забезпечує її гармонійний розвиток (Б. Г. Ананьєв), привертає увагу сучасних психологів у контексті формування уявлення про саморозвиток особистості.
  Аналіз стану розробки проблеми ставлення особистості до себе свідчить про наявність цілого ряду теоретичних і експериментальних досліджень, в яких самоставлення розглядається в контексті розвитку особистості (Б. Г. Ананьєв, Л. С. Виготський, О. І. Крошка, О. М. Леонтьєв, Д. О. Леонтьєв, С. Р. Пантілєєв, С. Л. Рубінштейн, Н. І. Сарджвеладзе, В. В. Столін, І. І. Чеснокова та ін.); в зв'язку з мотиваційною сферою (Б. С. Братусь, Р. Б. Сапожнікова, О. Т. Соколова та ін.); з точки зору його формування в різні вікові періоди (Т. В. Архірєєва, О. В. Бацилєва, А. В. Візгіна, О. Т. Газізулін, А. В. Захарова, І. Г. Чеснова та ін.); як прояв зміни складових компонентів самосвідомості особистості під впливом переживання різних життєвих ситуацій (Т. Б. Ільїна, О. Є. Керик, Т. С. Кириленко, М. В. Лукін, А. К. Рубченко та ін.); як зміни в афективній оцінці уявлень про себе, що мотивують поведінку особистості, спрямовуючи її на гармонійний розвиток в аспекті емоційної регуляції та саморегуляції, або на його порушення (Т. С. Кириленко, Е. Л. Носенко, О. П. Саннікова, Н. О. Татенко та ін.); у зв’язку зі ставленням особистості до іншої людини (Л. Я. Гозман, Ю. М. Швалб та ін.); як функція координат життєвого світу (П. П. Горностай, Л. В. Сохань, Т. М. Титаренко та ін.).
  Проте не всі аспекти вивчення самоставлення знайшли відображення в психологічній літературі та окреслені як наукові проблеми. Недостатньо досліджено різноспрямованість та взаємозалежність зв’язків між складовими компонентів самоставлення, існують розбіжності у вирізненні його структурних підсистем та їх ієрархічності, відсутня чіткість у розумінні детермінування самоставлення діяльністю та властивостями особистості. Зокрема, недостатньо досліджений взаємозв'язок компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості, які регулюють її ставлення до самої себе та творчими проявами, що виявляються у рівні креативності та спрямуванні діяльності. Вирішення завдання з виявлення специфіки взаємозв’язку емоційних властивостей із компонентами самоставлення особистості відповідно до її творчих проявів надає можливість поглибленого вивчення процесів формування та розвитку зрілої, адаптованої особистості, що і зумовило вибір теми дисертаційного дослідження «Взаємозв’язок компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості залежно від її творчих проявів».
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження виконана в межах наукового дослідження факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Розробка рекомендацій щодо психолого-методичного забезпечення інформаційних технологій оцінки та моніторингу якості освіти у ВНЗ України» (номер державної реєстрації 0108U002461).
  Об’єктом дослідження є самоставлення особистості як психологічний феномен.
  Предмет дослідження – взаємозв’язок компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості залежно від її творчих проявів.
  Мета дослідження теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити взаємозв’язок компонентів самоставлення з емоційними властивостями та творчими проявами особистості для визначення специфіки функціонування самоставлення.
  Відповідно до поставленої мети сформульовані наступні завдання дослідження:
  - визначити теоретичні засади взаємозв’язку самоставлення з емоційними властивостями та творчими проявами особистості на основі аналізу теоретико-методологічних підходів вітчизняних та зарубіжних авторів з проблеми самоставлення, механізмів формування і особливостей детермінації;
  - розкрити особливості детермінування самоставлення та специфіки взаємозв’язку його компонентів з емоційними властивостями та творчими проявами особистості як детермінантами і умовами розвитку самоставлення;
  - проаналізувати взаємозв’язки між складовими компонентів самоставлення та визначити профілі самоставлення у групах з різним спрямуванням на діяльність та рівнем креативності;
  - виявити особливості взаємозв’язку компонентів самоставлення та їх складових з емоційними властивостями особистості у виділених профілях;
  - охарактеризувати типи самоставлення, які відрізняються детермінантами та умовами формування, відповідно до особливостей його взаємозв’язку з емоційними властивостями особистості залежно від її творчих проявів.
  Теоретико-методологічною основою дослідження стали: принципи детермінізму психічних явищ (Г. С. Костюк, С. Л. Рубінштейн та ін.), принцип єдності свідомості та діяльності (О. М. Леонтьєв та ін.), діяльнісна концепція самосвідомості (С. Р. Пантілєєв, В. В. Столін та ін.), положення про регулятивну функцію емоцій в діяльності (В. К. Вілюнас, О. М. Леонтьєв, І. Є. Наєнко, Е. Л. Носенко та ін.), концепції впливу і взаємовпливу емоційних властивостей особистості та самосвідомості (Л. І. Анциферова, Ф. В. Бассін, Ф. Ю. Василюк, Є. П. Ільїн, О. П. Саннікова, Т. М. Титаренко та ін.); концепції творчої діяльності та уявлень щодо творчих особливостей особистості (А. В. Брушлинський, Дж. Гілфорд, І. В. Данилюк, А. Б. Коваленко, В. О. Моляко, Я. О. Пономарьов, В. А. Роменець, Е. Торранс та ін.).
  Методи дослідження. З метою вирішення поставлених дослідницьких завдань та для забезпечення об’єктивності дослідження в роботі використана низка методів, а саме: теоретичні – метод теоретичного аналізу та узагальнення наукових першоджерел за проблематикою, яка досліджується; емпіричні – метод психолого-діагностичного обстеження; методи математико-статистичного аналізу даних для кількісної та якісної обробки отриманих результатів – метод порівняльного аналізу отриманих результатів, метод математичної статистики (середні показники, непараметричний критерій Q-Розенбаума, φ-кутове перетворення Фішера, кореляційний, факторний, кластерний аналіз).
  З метою діагностичного обстеження було використано ряд психодіагностичних методик, спрямованих на дослідження основних структурних компонентів самоставлення, а саме дослідження самоставлення (МДС С. Р. Пантілєєва); діагностику емоційності особистості (опитувальник А. Є. Ольшанникової, Л. А. Рабинович); діагностику тривожності (методика Ж. Тейлора (адаптація М. М. Пейсахова)); діагностику творчих особливостей особистості, а саме її креативних властивостей (методика Н. Ф. Вишнякової та скорочений варіант тесту креативності Е. Торранса).
  Емпірична база дослідження. Вибірку емпіричного дослідження склали студенти Київського національного університету технологій та дизайну дизайнерського та економічного факультетів, віком від 18 до 21 року. Загальна кількість респондентів – 154 особи.
  Вірогідність та надійність результатів дослідження була забезпечена його методологічним і теоретичним обґрунтуванням; використанням методик, які відповідають об’єкту, предмету, меті і завданням дослідження та доповнюють одна одну; поєднанням кількісного та якісного аналізу отриманих емпіричних даних; використанням сучасних методів математичної статистики.
  Наукова новизна розкривається в наступних положеннях, що виносяться на захист:
  уперше: – емпірично виявлено та обґрунтовано особливості структури самоставлення особистості відповідно до її творчих проявів і побудовані його профілі;
  ­ емпірично доведено специфіку взаємозв’язку як компонентів самоставлення, так і їх складових з емоційними властивостями особистості залежно від її творчих проявів та виокремлено шість типів (по три в кожному з профілів) функціонування самоставлення;
  ­ доповнено та розширено знання про феномен самоставлення, механізми його формування і особливості детермінації на основі систематизації тематичної проблематики;
  ­ дістало подальшого розвитку уявлення про детермінацію самоставлення, зокрема, особистісними та ситуативними чинниками в контексті його функціонування в умовах діяльності з творчими елементами.
  Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що актуальна проблема самоставлення розглянута в аспекті його детермінування емоційними властивостями особистості та опосередкування її творчими проявами. Представлена описова характеристика функціонування самоставлення.
  Практичне значення одержаних результатів даного дисертаційного дослідження полягає у:
  ­ розробці обґрунтованого підходу до детермінації розвитку самоставлення особистісними та ситуаційними чинниками, що може бути використано в подальших дослідженнях детермінант і умов формування самоставлення. Створено дефініції шести типів функціонування самоставлення особистості, що сприятиме підвищенню ефективності консультативної роботи практичних психологів;
  ­ конкретизації специфіки взаємозв'язку між самоставленням, його компонентами та емоційними властивостями особистості залежно від її творчих проявів, що дозволяє виявити ті характеристики системи самоставлення, динаміка яких може впливати на успішність особистісного зростання;
  ­ можливості проводити психологічну корекційну роботу в групах осіб, що потребують допомоги у формуванні розвинутого позитивного самоставлення, враховуючи його специфіку і роль у цих процесах емоційних властивостей та творчих проявів. Особливого значення це набуває в період навчання у вищих навчальних закладах, коли відбувається фахове становлення людини, забезпечується творча продуктивність, ймовірність якомога більшої самореалізації протягом подальшого життєвого шляху.
  Впровадження результатів дослідження. Результати дисертаційного дослідження впроваджено в навчальні процеси Київського національного університету технологій та дизайну – навчальний курс «Психологія», розділ «Психічні властивості особистості» для бакалаврів усіх напрямів підготовки та навчальний курс «Психологія та педагогіка у вищій школі» для магістрів всіх спеціальностей (довідка № 04-62/2377 від 09.12.11); в навчальні процеси факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка – спецкурс «Психологія самопізнання», розділ «Самоставлення особистості» (довідка № 016/087 від 22.02.2012).
  Апробація результатів дисертації. Головні положення дисертації оприлюднені у доповідях та повідомленнях на міжнародних та всеукраїнських наукових, науково-практичних конференціях: ХІ Міжнародна конференція молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень» (Київ, 2009); І Міжнародний конгрес «Креативність і творчість» (Київ, 2009); ІV-й Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (Київ, 2009); Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-соціальна робота в сучасному суспільстві: проблеми та рішення» (Санкт-Петербург, 2010); ІІ Всеукраїнський психологічний конгрес, присвячений 110 річниці від дня народження Г. С. Костюка (Київ, 2010); Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність» з нагоди 85-ї річниці від дня народження фундатора вітчизняної історико-психологічної науки В. А. Роменця (Київ, 2011); ХІІІ Міжнародна конференція молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень» (Київ, 2011); V Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми емпіричних досліджень у психології» (Київ, 2011).
  Публікації. Зміст та результати дослідження представлено у 5 статтях у наукових фахових виданнях, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Одна стаття опублікована у співавторстві, де особистий внесок автора полягає в підборі та аналізі теоретичного матеріалу для розробки систематизації тематичних проблем в дослідженні самоставлення.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертації на підставі теоретико-методологічного аналізу провідних концепцій вітчизняних та зарубіжних дослідників обґрунтовано уявлення про феномен самоставлення як цілісне утворення, детерміноване емоційними властивостями особистості та опосередковане її творчими проявами, що дозволило показати специфіку взаємозв’язку компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості для виявлення особливостей його функціонування.
  1. У роботі здійснено систематизацію тематичних проблем у концепціях та підходах до розгляду самоставлення, механізмів його формування і особливостей детермінації. Показано, що самоставлення на сьогодні більш вивчене як самостійний психологічний феномен, цілісне утворення, яке виражає ставлення особистості до власних уявлень про себе та впливає на ефективність діяльності, взаємовідносини людини з оточуючими, подальший її розвиток, і менш розкрито особливості його функціонування в різних життєвих ситуаціях, умовах діяльності, зокрема, творчої, та взаємозв’язок з різними властивостями особистості.
  2. Теоретично доведений взаємозв’язок емоційних властивостей особистості, зокрема, тривожності та емоційності, з самоставленням, його емоційно-ціннісною та оцінною підсистемами, що зумовлено формально-динамічними та змістовими характеристиками творчих проявів, які виступають одночасно детермінантами та умовами функціонування і формування самоставлення.
  Розроблено емпіричну модель вивчення взаємозв’язку компонентів самоставлення з емоційними властивостями та творчими проявами особистості, яка містить в собі компоненти самоставлення; емоційні властивості особистості (емоційність та тривожність), що виступають детермінантами розвитку цих компонентів; творчі прояви особистості, які виступають одночасно як фактори впливу та умови функціонування самоставлення. Самоставлення може впливати на емоційні властивості особистості, змінюючи їх рівень вираженості та домінування модальностей. В результаті формується певний тип взаємозв’язку компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості.
  3. Встановлено, що у групах з різним спрямуванням творчої діяльності наявні відмінності: рівень креативності вищий у групі дизайнерів; а також варіативність зв’язків емоційності, зокрема, її модальностей, та тривожності між собою у групі дизайнерів більша.
  Виявлено профілі самоставлення груп: при дизайнерському спрямуванні діяльності – профіль «Суперечливе самокерівництво», у групі з економічним спрямуванням діяльності наявний «Самоцінний» профіль. Доведено, що самоставлення кожної групи досліджуваних, залежно від особливостей творчого спрямування діяльності, має певну якісну специфіку, яка виявляється, передусім, в його семантичному змісті та детермінована формально-динамічними характеристиками творчих проявів.
  4. Доведено, що існують відмінності взаємозв’язку компонентів самоставлення та їх складових з емоційними властивостями відповідно виявлених профілів у групах з різним спрямуванням діяльності та рівнем креативності. Так, у групі економістів взаємозв’язок компонентів самоставлення «самоповага» та «самоприниження» представлений відповідно двома модальностями емоційності: «гнів» і «радість», а компонент «аутосимпатія» не виявив значущого зв’язку з емоційними властивостями. В той час у групі дизайнерів «самоповага» корелює з тривожністю, «аутосимпатія» – з модальністю емоційності «радість», а «самоприниження» з модальністю емоційності «гнів» та тривожністю.
  Також у групі дизайнерів відмічаються значущі зв’язки модальностей емоційності «гнів», «радість», «страх» та тривожності зі складовими компонентів самоставлення «самокерівництво», «відкритість», «самовпевненість», «внутрішній конфлікт», «самозвинувачення», на відміну від групи економістів, де «гнів» корелює з «відкритістю», «самовпевненістю» та «відображеним самоставленням». Таким чином, емоційні властивості у групі дизайнерів пов’язані зі складовими компонентів самоставлення більш тісно та варіативно, ніж у групі економістів.
  5. Результати факторного та кластерного аналізів дозволили упорядкувати особливості взаємозв’язку компонентів самоставлення, їх складових з емоційними властивостями особистості, відповідно до виокремлених раніше профілів самоставлення та уможливили виділити та охарактеризувати в групі з дизайнерським спрямуванням діяльності наступні типи функціонування самоставлення: «Гнівливо-аутосимпатичний» (гнів + аутосимпатія + радість + самоприниження + самоповага + тривожність + страх.); «Самоповажно-боязливий» (самоповага + самоприниження + страх + аутосимпатія + радість + тривожність + гнів); «Радісно-аутосимпатичний» (радість + аутосимпатія + самоповага + самоприниження + гнів + тривожність + страх). У групі економістів – «Аутосимпатично-радісно-боязливий» (аутосимпатія + самоповага + радість + страх + самоприниження + гнів + тривожність); «Аутосимпатично-радісно-гнівливий» (аутосимпатія + самоповага + радість + самоприниження + гнів + тривожність + страх); «Радісно-самоповажний» (радість + самоповага + самоприниження + аутосимпатія + страх + гнів + тривожність) типи.
  Виявлена неоднакова представленість взаємозв’язку компонентів самоставлення з емоційними властивостями у виділених типах стала основою для програми тренінгових вправ із підвищення рівнів творчого потенціалу, гармонізації самоприйняття особистості, формування її позитивного самоставлення у відповідності з виявленими особливостями функціонування самоставлення.
  Отримані результати не вичерпують усіх аспектів досліджуваної проблеми. Перспективи дослідження полягають у подальшому поглибленому вивченні особливостей зв’язку компонентів самоставлення з властивостями особистості та емоційними, зокрема; дослідженні детермінації самоставлення особистості різноманітними чинниками, як особистісними так і ситуативними, що дозволить регулювати та корегувати процес його формування та динаміки на практиці.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Абульханова-Славская К. А. Развитие проблем психологии личности в 80-90 годы [Текст] / К. А. Абульханова-Славская // Психологическая наука в России XX столетия: проблемы теории и истории. Под ред. А. В. Брушлинского. – М. : Издательство «Институт психологии РАН», 1997. – С. 331 – 367.
  2. Адлер А. Понять природу человека [Текст] / Адлер Альфред / Пер. Е. А. Цыпина – СПб. : «Академический проект», 1997 – 256 с.
  3. Акмеологія з основами психології кар’єри: Навчально-методичний посібник / Уклад.: О. М. Гавалешко, В. В. Пасніченко, Т. А. Кривко – Чернівці : Рута, 2004. – 983 с.
  4. Алфимов В. М. Ефективність виховання творчої особистості / В. М. Алфімов // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2006. – № 3 (16). – С. 3 – 21.
  5. Американская социологическая мысль [Текст] / Р. Мертон [и др.] ; сост. Е. И. Кравченко ; ред. В. И. Добреньков. – М. : Международный Ун-т Бизнеса и Управления, 1996. – 560 с.
  6. Ананьев Б. Г. Психологическая структура личности и ее становление в процессе индивидуального развития человека [Текст] / Б. Г. Ананьев // Психология личности : в 2 т. Т. 2. Хрестоматия. – Самара : Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2004. – 544 с. – С. 7 – 94.
  7. Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности: основы педагогики творчества [Текст] / В.И. Андреев. – Казань : Изд-во Казан. университета, 1988. – 238 с.
  8. Анцыферова Л. И. Психология формирования и развития личности [Текст] / Л. И. Анцыферова // Человек в системе наук. / Отв. ред. И. Т. Фролов. – М. : Наука, 1989. – С. 426 – 433.
  9. Архиреева Т. В. Критическое самоотношение младших школьников и факторы его развития: монография [Текст] / Т. В. Архиреева. – Великий Новгород: НовГУ имени Ярослава Мудрого, 2008. – 158 с.
  10. Балл Г. А. Нормы деятельности и творческая активность личности [Текст] / Г. А. Балл // Вопросы психологии. – 1990. – № 6. – С. 25-36.
  11. Бандура А. Теория социального научения [Текст] : пер.с англ. / А. Бандура. – СПб. : Евразия, 2000. – 320 с. – Библиогр.: с. 293 – 316.
  12. Бассин Ф. В. «Значащие» переживания и проблема собственно-психологической закономерности [Текст] / Ф. В. Бассин // Вопросы психологии. – 1972. – №3. – С. 105 – 124.
  13. Бацилєва О. В. Проблема функціонування особистості жінок у клімактеричному періоді [Текст] / О. В. Бацилєва, В. М. Астахов // Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С. Д. – Т. ІV. – Ч. 4. – К., 2002. – С. 39 – 41.
  14. Березин Ф. Б. Психическая адаптация и тревога [Текст] / Ф.Б. Березин // Психическая и психофизиологическая адаптация человека. – Л. : Наука, 1988. – С. 13 – 21.
  15. Бернс Р. Что такое Я-концепция [Текст] / Р. Бернс // Психология самосознания. Хрестоматия. – Самара : Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2007. – 672 с. – С. 333 – 392.
  16. Бех І. Д. Категорія «ставлення» в контексті розвитку образу «Я» особистості [Текст] / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 3. – С. 52 – 56.
  17. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей [Текст] / Д. Б. Богоявленская. – М. : Издательский центр «Академия», 2002. – 320 c.
  18. Божович Л. И. Этапы формирования личности в онтогенезе [Текст] / Л. И. Божович // Психология личности : в 2 т. Т. 2. Хрестоматия. – Самара : Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2004. – 544 с. – С. 95 – 144.
  19. Бороздина Л. В. Увеличение индекса тревожности при расхождении уровня самооценки и притязаний [Текст] / Л. В. Бороздина, Е. А. Залученова // Вопросы психологии. – 1993. – № 1. – С. 104 – 113.
  20. Братусь Б. С. Психология личности [Текст] / Б. С. Братусь // Психология личности : в 2 т. Т. 2. Хрестоматия. – Самара : Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2004. – 544 с. – С. 385 – 456.
  21. Братусь Б. С. Соотношение структуры самооценки и целевой регуляции деятельности в норме и при аномальном развитии [Текст] / Братусь Б. С., Павленко В. Н. // Вопросы психологии. – 1986. – №4. – С. 22 – 35.
  22. Бринза І. В. Особливості переживання професійної кризи у осіб з різним типом емоційності [Текст] : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / І. В Бринза – Київ, 2000. – 18 с.
  23. Брушлинский А. В. Творческий процесс как предмет исследования [Текст] / А. В. Брушлинский // Вопросы философии. – 1965. – № 7. – С.64 – 74.
  24. Бурлачук Л. Ф. Психология жизненных ситуаций / Л. Бурлачук, Е. Коржова. — М. : Росийское Педагогическое Агенство, 1998. — 121 с.
  25. Василюк Ф. Е. Психология переживания. Анализ преодоления критических ситуаций [Текст] / Ф. Е. Василюк. – М.: Издательство Московского университета, 1984. – 200 с.
  26. Визгина А. В. Внутренний диалог и самоотношение [Текст] / А. Визгина. // Психологический журнал. – 1989. – Т. 10. – № 6. – С. 50 – 57.
  27. Вилюнас В. К. Психология эмоций [Текст] / В. Вилюнас, Ю. Гиппенрейтер – М. : Изд-во Московского университета, 1989. – 374 с.
  28. Выготский Л. С. Педагогическая психология [Текст] : научное издание / Л. С. Выготский Под ред. В. В. Давыдова. – М. : АСТ : Астрель : Люкс, 2005. – 671 с. – Библиогр.: с. 660 – 663
  29. Газизулин А. Т. Специфика самоотношения у молодежи, обучающейся в высших учебных заведениях [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.11 / Алексей Талгатович Газизулин. – М., 1999. – 26 с.
  30. Гнатко М. М. Явище ідентифікації як аспект процесу формування актуальної творчої обдарованості [Текст] / Гнатко М.М. // Психологія: Зб. наук. пр. – К. : НПУ, 2001. – Вип.13. – С. 85 – 95.
  31. Гозман Л. Я. Взаимосвязь отношения к себе и отношения к другим [Текст] / Гозман Л. Я., Алешина Ю. Е. // Вестн. МГУ. – Сер.14. – Псих-я. – 1982. – №4. – С. 35 – 44.
  32. Гозман Л. Я. Психология эмоциональных отношений [Текст] / Л. Я. Гозман. – М. : МГУ, 1987. – 175 с.
  33. Голубева Э. А. Некоторые направления и перспективы исследования природных основ индивидуальных различий [Текст] / Э. А. Голубева // Вопросы психологии. – 1983. – №3. – С. 16 – 28.
  34. Горностай П. П. Личность и время: Творчество как переживание [Текст] / П. П. Горностай // Психодрамма и современная психотерапия. – 2003. – № 4 (5). – С. 18 – 26.
  35. Гуменюк О. Є. Психологія Я-концепції [Текст] : навчальний посібник / Оксана Гуменюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 310 с.
  36. Данилюк І. В. Проблеми творчої особистості в працях В.А. Роменця [Текст] / І. В. Данилюк // “Ars vetus – ars nova”: В.А. Роменець. – Київ: Гнозис, 2001. – с.247 – С. 128-132
  37. Деркач А. А. Акмеологические основы развития профессионала [Текст] / А. А. Деркач. – М. : Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж : НПО «МОДЭК», 2004. – 752 c.
  38. Дерябин А. А. Я-концепция и теория когнитивного диссонанса: обзор зарубежной литературы [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http:/ www.nsu.ru/psych/internet/bits/dissonan.htm
  39. Джемс У. Личность [Текст] / У. Джемс // Психология самосознания. Хрестоматия. – Самара : Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2007. – 672 с. – С. 7 – 44.
  40. Додонов Б. И. Классификация эмоций при исследовании эмоциональной направленности личности [Текст] / Б. И. Додонов // Вопросы психологии. – 1975. – №6. – С. 21 – 33.
  41. Додонов Б. И. Эмоция как ценность [Текст] / Б. И. Додонов. – М. : Политиздат, 1977. – 272 с.
  42. Дорфман Л. Я. Основные направления исследований креативности в науке и искусстве [Текст] / Л. Я. Дорфман, Г. В. Ковалев // Вопросы психологи. – 1999. – №2. – С. 101 – 106.
  43. Дружинин В. Н. Психология общих способностей [Текст] / В. Н. Дружинин. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 368 с. : ил. – (Серия «Мастера психологии»).
  44. Дубровский Д. И. Проблема идеального. Субъективная реальность [Текст] / Д. И. Дубровский – М. : Канон+, 2002. – 368с.
  45. Дудкевич Т. В. Психологія творчості [Текст] : Навчальний посібник для студентів ВНЗ психолого-педагогічних спеціальностей. / Автор укладач Т. В. Дуткевич. – Кам'янець-Подільський : видавець М. І. Мошак (агентство «МЕДОБОРИ»), 2003. – 134с.
  46. Жизнь как творчество (социально-психологический анализ) [Текст] / Отв. ред. Л. В. Сохань, В. А. Тихонович. – К. : Наук. думка, 1985. – 302 с.
  47. Захарова А. В. Психология формирования самооценки [Текст] / А. Захарова. – М. : Прогресс, 1993. – 365 с.
  48. Зейгарник Б. В. Патопсихология [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / Б. В. Зейгарник. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2006. – 208 с. – п (Серия «Классическая учебная книга») (Высшее образование). – Библиогр. : с. 201 – 207.
  49. Изард К. Страх и виды тревожности [Текст] / К. Изард // Тревога и тревожность. Хрестоматия / Сост. и общая редакция В. М. Астапова. – М. : ПЕР СЭ, 2008. – С. 104 – 117.
  50. Изард К. Эмоции человека [Текст] / К. Изард. – М. : Изд-во МГУ, 1980. – 440 с.
  51. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности. [Текст] / Е. П. Ильин – СПб. : Питер, 2011. – 448 с. : ил. – (Серия «Мастера психологии»).
  52. Ильин Е. П. Эмоции и чувства. – СПб : Питер, 2001. – 752 с: – (Серия «Мастера психологии»).
  53. Ільїна Т. Б. Особливості динаміки самоставлення в умовах професійної депривації (на прикладі безробітних Донецької області) [Текст] : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Ільїна Тетяна Борисівна ; АПН України, Інститут психології ім. Г.С.Костюка. – К., 1998. – 17 с.
  54. Калинин С. И. Компьютерная обработка данных для психологов [Текст] / С. И. Калинин ; под науч. ред. А. Л. Тулупьева. Изд. 2-е. – СПб. : «Речь», 2004. – 134 с.
  55. Камінська О. В. Взаємозв’язок оцінних компонентів самосвідомості та емоційно-ціннісного самоставлення [Текст] / О. В. Камінська // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – 2005. – Т. 7, вип. 6. – С. 144 – 155.
  56. Каплан Гарольд И. Клиническая психиатрия [Текст] : из синопсиса по психиатрии: В 2 т. / Г. И. Каплан, Б. Д. Сэдок ; пер. с англ. В. Б. Стрелец. – М. : Медицина, 2002. – 492 с.
  57. Кепалайте А. Знак эмоциональности и особенности интеллекта [Текст] / А. Кепалайте // Психологический журнал. – Л., 1982. – №2. – С. 120 – 126
  58. Керик О. Є. Особливості відмінностей емоційного компоненту самосвідомості в різних життєвих ситуаціях [Текст] / Т. Кириленко, О. Керик // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – 2008. – Т. 7. Екологічна психологія. – Вип. 14. – С. 112 – 118.
  59. Кириленко Т. С. Виховання почуттів [монографія] / Т. С. Кириленко. – К. : Політвидав України, 1989. – 93 с.
  60. Кириленко Т. С. Переживання особистості: пошук та втрата гармонії [Текст] / Т.Кириленко // Вісник Київського національного університету. Психологія. Соціологія. Педагогіка. – 2003. – Вип. 17-18. – С. 36 – 38.
  61. Кириленко Т. С. Пошук гармонії: емоційні переживання та стани особистості (вчинково-орієнтований підхід): [монографія] / Т. Кириленко. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – 100 с.
  62. Кириленко Т. С. Психологія : емоційна сфера особистості [Текст] : підр. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т. Кириленко. – К. : Либідь, 2007. – 253 с.
  63. Кириленко Т. С. Систематизація аспектів та проблем вивчення самоставлення особистості [Текст] / Кириленко Т. С., Колодяжна А. В // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України «Актуальні проблеми психології» у 12 томах / За ред. В. О. Моляко. – Том 12. – Вип.12. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2010. – 492с. – С. 187 – 192.
  64. Клименко В. В. Психологія творчості [Текст] : навчальний посібник / В. В. Клименко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 480 с.
  65. Коваленко А. Б. Проблеми емпіричних досліджень в психології творчості [Текст] / Коваленко, А. Б. // Проблеми емпіричних досліджень в психології. Вип. 2. – К.: Гнозис, 2009. – 170 с. – С. 43-47
  66. Колодяжна А. В. Актуальні проблеми творчої особистості в сучасній психології. [Текст] / Колодяжна А. В. // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень. – Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія «Соціологія. Психологія. Педагогіка». – Тематичний випуск №1. / Відп. ред. : І. П. Маноха – К. : Гнозис, 2009. – 412 с. – С. 34 – 37.
  67. Колодяжна А.В. Взаємозв’язок компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості залежно від її творчих проявів [Текст] / Колодяжна А.В. // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: В. І. Судаков (від. ред.) [та ін.]. – К. : Логос, 2011 – Вип. 13 – 251 с. – С. 148-154.
  68. Колодяжна А. В. Творча діяльність як важливий чинник розвитку особистості.[Текст] / Колодяжна А.В. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія «Соціологія. Психологія. Педагогіка». – Додаток 4, том 3 (15) – 2009 р. – Тематичний випуск №3. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» – 826 с. – С. 104 – 113.
  69. Колодяжна А. В. Теоретичні проблеми вивчення природи самоставлення. [Текст] / А. В. Колодяжна // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України «Проблеми загальної та педагогічної психології» / За ред. С. Д. Максименка. Том12, част. 6. – К., 2010. – 508 с. – С. 130 – 138.
  70. Колодяжна А. В. Теоретичні проблеми вивчення самоставлення особистості та його структурних компонентів. [Текст] / А. В.Колодяжна // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України «Актуальні проблеми психології»: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія : зб. наук. праць / за ред. С. Д. Максименка. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2010. – Том. 10. – Вип. 16. – 656 с. – С. 246 – 254.
  71. Колышко А. М. Психология самоотношения [Текст] : Учебное пособие / А. М. Колышко. – Гродно : ГрГУ, 2004. – 102 с.
  72. Кон И. С. Проблема «Я» в психологии [Текст] / И. С. Кон // Психология самосознания. Хрестоматия. – Самара : Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2007. – 672 с. – С. 45 – 96.
  73. Кон И. С. Психология самосознания [Текст] / И. С. Кон // Психология самосознания. Хрестоматия. – Самара : Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2007. – 672 с. – С. 97 – 122.
  74. Кондаш О. Хвилювання: страх перед випробуванням [Текст] : монография / О. Кондаш; Пер. зі слов. В. І. Романець. – К. : Радянська школа, 1981. – 170 с. : іл. – Бібліогр. : с. 164 – 168.
  75. Коновальчук И.С. Развитие отношения к себе как субъекту учебной деятельности в младшем школьном возрасте [Текст] : автореф. дис. ... канд. псих. наук: 19.00.07. / И. С. Коновальчук. – Киев, 1992. – 25 с.
  76. Коростылева Л. А. Психология самореализации личности : затруднения в профессиональной сфере. [Текст] / Л. А. Коростылева. – СПб. : Изд-во «Речь», 2005. – 222 с.
  77. Крошка О. І. Психологічні особливості емоційно-оцінного ставлення особистості до себе [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Оксана Іванівна Крошка. – М., 1999. – 26 с.
  78. Куликов Л. В. Модель регуляции настроения [Текст] / Л.В. Куликов // Психология настроения. – Сиб.,1997. – С. 136 – 143.
  79. Кульчицька О. І. Соціально-психологічні фактори формування таланту [Текст] / О. І. Кульчицька // Практична психологія та соціальна робота: наук.-практ. освітньо-метод. журн. – К.: СОЦИС-ПРЕСС; К.: Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України – 2007, № 1. – С. 14 – 17.
  80. Лапченко І. О. Емоційна сфера особистості як проблема психології [Текст] / І. О. Лапченко, Ю. О. Приходько // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, І. М. Ковчина. – К. : НПУ, 1998, Вип. 3. – С. 234 – 244.
  81. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность [Текст] / А. Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1975 – 304 с.
  82. Леонтьев Д. А. Внутренний мир личности [Текст] / Д. А. Леонтьев // Психология личности в трудах отечественных психологов. – СПб. : Питер, 2000. – С. 372 – 377.
  83. Леонтьев Д. А. Значение и личностный смысл: две стороны одной медали [Текст] // Психол. журн. – 1996. – Т.17. – №5. – С. 19 – 31.
  84. Леонтьев Д. А. Развитие идеи самоактуализации в работах А.Маслоу [Текст] / Д. А. Леонтьев // Вопросы психологии. – 1987. – №3. – С. 150 – 158.
  85. Липкина А. И. Самооценка школьника [Текст] / А. И. Липкина. – М. : Знание, 1976. – 78 с.
  86. Лисина М. И. Психология самопознания у дошкольников [Текст] / Лисина М. И., Сильвестру А. И. – Кишинев: Штиинца, 1983. – 109 с.
  87. Лук А. Н. Психология творчества [Текст] / А. Н. Лук. – М. : Наука, 1978. – 127 с.
  88. Лукин М. В. Динамика отношения к себе в процессе организаторской деятельности руководителя [Текст]: автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05. / Михаил Владимирович Лукин. – Л., 1986. – 20 с.
  89. Лушин П. В. О сущности экопсихологического кризиса (или о Ежиках, которые «безразличны» к своей судьбе [Текст] / Лушин П.В. // Практична психологiя та соцiальна робота. – 2000. – №5. – 32 – 34.
  90. Лэйнг P. Разделенное Я / Р. Лэйнг [Электронный ресурс] // Режим доступу до джерела : http://elib.org.ua/philosophy/ua_show_archives.php?subaction=showfull&id=1106947289&archive=1129708655&start_from=&ucat=1&
  91. Людина. Суб’єкт. Вчинок [Текст] : філософсько-психологічні студії / О. А. Донченко [та ін.] ; заг. ред. В. О. Татенко. – К. : Либідь, 2006. – 359 с.: рис. – Бібліогр.: в кінці ст.
  92. Мак-Кей М., Роджерс П., Мак-Кей Ю. Укрощение гнева [Текст] / Метью Мак-Кей, Питер Роджерс, Юдас Мак-Кей. – СПб. : Питер Прес, 1997. – 352 с.
  93. Максименко С. Д. Психолого-педагогічні умови розвитку особистісної активності в освітньому просторі [Монографія] / С.Д. Максименко [та ін.] // Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К.: ДП – «Інформаційно-аналітичне агенство». – 2008. – С. 4 – 49.
  94. Маслоу А. Активация и личность [Текст] / А. Маслоу. – СПб. : Евразия, 1999. – 198 с.
  95. Матюшкин A. M. Фигурная форма А теста творческого мышления П. Торранса, адаптированного сотрудниками Общесоюзного центра «Творческая одаренность» НИИ ОПП АПН СССР [Текст] / А. М. Матюшкин. – М. : Изд-во НИИ ОПП АПН СССР, 1990. – 186 с.
  96. Матюшкин А. М. Мышление. Обучение. Творчество [Текст] / А. М. Матюшкин. – М. : Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж : Издательство НПО «МОДЭК», 2003. – 720 с.
  97. Мей Р. Смысл тревоги / Роло Мей; [перев. с англ. М. И. Заваловова и А. И. Сибуриной]. – М. : Независимая фирма «Класс», 2001. – 384 с.
  98. Методика исследования самоотношения (МИС) // Психодиагностика и психокоррекция в воспитательном процессе / Л. А. Пергаменщик, И. А. Фурманов, А. А. Аладьин [и др.]. – Мн. : НИИ Образования РБ, 1992. – 140 с.
  99. Миславский Ю. А. Саморегуляція и творческая активность личности / Ю. А. Миславский // Вопросы психологи. – 1988. – №3. – С. 71 – 78.
  100. Моляко В. А. Проблемы психологии творчества и разработка подхода к изучению одаренности [Текст] / В. А. Моляко // Вопросы психологии. – 1994. – №5. – С. 86 – 95.
  101. Моляко В. А. Психологические проблемы творческой одаренности [Текст] / В. А. Моляко ; Украинский Дом экономических и научно-технических знаний общества «Знание» Украины. – К. : [б.в.], 1995. – 52 с. – (Библиотечка специалиста).
  102. Моляко В. А. Творческая одаренность и воспитание творческой личности [Текст] / В. А. Моляко. – К. : Знание, 1991. – 230 с.
  103. Моосмюллер Г. Маркетинговые исследования с SPSS [Текст] : учеб. пособие / Г. Моосмюллер, Н. Н. Ребик. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 160 с. – (Высшее образование).
  104. Мясищев В. Н. Психология отношений [Текст] : избр. психол. тр. / В. Н. Мясищев ; ред. А. А. Бодалев ; Академия педагогических и социальных наук, Московский психолого- социальный ин-т. – М. : Институт практической психологии ; Воронеж : НПО «МОДЭК», 1995. – 356 с. – (Психологи Отечества : избранные психологические труды: В 70.т.).
  105. Мясищев В. Н. Структура личности и отношение человека к действительности [Текст] / В. Н. Мясищев //Психология личности: Тексты / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея. – М. :Изд-во МГУ, 1982. – С. 35 – 38.
  106. Налчаджян А. А. Я-концепция [Текст] / А. А. Налчаджян // Психология самосознания. Хрестоматия. – Самара : Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2007. – 672 с. – С. 270 – 332.
  107. Николаева Е. Психология детского творчества [Текст] / Е. И. Николаева. – СПб. : Речь, 2006. – 220 с.
  108. Носенко Е. Л. Позитивність Я-концепції особистості і її психологічне благополуччя. / Е. Л. Носенко, І. Ф. Аршава, О. М. Знанецька. – Дніпропетровськ, «Інновація», 2011. – 137 с.
  109. Носенко Е. Л. Сучасні напрями зарубіжної психології: психологія особистості. Підручник для студентів вищих навчальних закладів напряму "Психологія" / Е. Л. Носенко, І. Ф. Аршава / За редакцією академіка АПН України С. Д. Максименка. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2010. – 260 с.
  110. Овсянецька Л. П. Творчий потенціал людини: соціально-психологічна парадигма / Лариса Овсянецька // Соціальна психологія. - 2004. – № 2 (4). – C. 140 – 145.
  111. Олпорт Г. Становление личности : Избранные труды [Текст] / Гордон Олпорт ; пер. с англ. Л. В. Трубицыной и Д. А. Леонтьева ; под общ. ред. Д. А. Леонтьева. – М. : Смысл, 2002. – 462 с.
  112. Ольшанникова А. Е. К психологической диагностике эмоциональности [Текст] / А.Ольшанникова // Проблемы общей, возрастной и педагогической психологии. – М., 1978. – С. 93 – 105.
  113. Ольшанникова А. Е. Опыт исследования некоторых индивидуальных характеристик эмоциональности [Текст] / А. Е. Ольшанникова, Л. Рабинович // Вопросы психологии. – 1974. – № 3. – С. 65 – 105.
  114. Осипова А. А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях [Текст] / А. Осипова. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – 315 с.
  115. Павленко В. Н. Представления о соотношении социальной и личностной идентичности в современной западной психологии [Текст] / В. Н. Павленко // Вопросы психологии. – 2001. – № 1. – С. 135 – 141.
  116. Палей А. И. О функциональном значении эмоций [Текст] /А. И. Палей // Экспериментальные исследования по проблемам общей и социальной психологии и дифференциальной психофизиологии. – М., 1979. – С. 52 – 58
  117. Пантилеев С. Р. Методика исследования самоотношения / С. Р. Пантилеев – М.: «СМЫСЛ», 1993. – 32 с.
  118. Пантилеев С. Р. Самоотношение [Текст] / С. Р. Пантилеев // Психология самосознания. Хрестоматия. – Самара : Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2007. – 672 с. – С. 208 – 242.
  119. Пантилеев С. Р. Самоотношение как эмоционально-оценочная система [Текст] / С. Р. Пантилеев. – М. : Изд-во МГУ, 1991. – 108 с.
  120. Пацявичус И. В. Соотношение индивидуально-типичных характеристик эмоциональности с особенностями саморегуляции деятельности [Текст] : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.01. / И. В. Пацявичус. – М., 1981. – 26 с.
  121. Петровский А. В. Теория личности с позиций категориального анализа психологии [Текст] / А. В. Петровский // Психология личности в трудах отечественных психологов. – СПб. : Питер, 2000. – С. 75 – 83.
  122. Петрулите А. Р. Когнитивный и эмоциональный компоненты в структуре образа Я у студентов [Текст]: автореф. дисс. … канд. психол. наук / Петрулите Алла Ричардовна. – Л., 1984. – 16 с.
  123. Пинигин В. Г. Эмоциональность и ее возрастно-половые особенности [Текст] : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.13 / Пинигин Валерий Геннадьевич. – Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена Санкт-Петербург, 2002. – 18 с.
  124. Пономарев Я. А. Психология творения [Текст] : избранные психол. труды / Я. А. Пономарев ; Академия педагогических и социальных наук, Московский психолого- социальный ин-т. – М. : [б.и.] ; Воронеж : Модэк, 1999. – 480 с. – (Психологи Отечества : избранные психологические труды: В 70 т.).
  125. Психология мотивации и эмоций [Текст] / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, М. В. Фаликман. – М. : АСТ : Астрель, 2009. – 704 с. : ил. – (Хрестоматия по психологии).
  126. Психология одаренности: проблемы, структура, показатели: Сб. статей / Украинский центр творчества детей и юношества / М. А. Холодная (ред.). – К. : УЦТДиЮ, 1996. – 96с.
  127. Психология самосознания. Хрестоматия. [Текст] / редактор-составитель Д. Я. Райгородский. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2007. – 672 с.
  128. Психология творчества: общая, дифференциальная, прикладная [Текст] / [Я. А. Пономарев, И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов и др.]; отв. ред. Я. А. Пономарев. – М. : Наука, 1990. – 222 с.
  129. Психология эмоций. Тексты [Текст] / под ред. В. К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 288 с.
  130. Психологія особистості: Словник-довідник [Текст] / За редакцією П. П. Горностая, Т. М.Титаренко. – К. : Рута, 2001. – 320 с.
  131. Райгородский Д. Я. Психология личности [Текст] / Д. Я. Райгородский // Психология личности : в 2 т. Т. 1. Хрестоматия. Издание третье, дополненное. – Самара : Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2004. – 512 с.
  132. Райгородский Д. Я. Теории личности в западноевропейской и американской психологии [Текст] / редактор-составитель Д. Я. Райгородский. – Самара : Издательский Дом «БАХРАХ-М», 1996. – 480 с.
  133. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций [Текст] / Я. Рейковский ; пер. с польского и вступительная статья В. К. Вилюнаса ; [общая редакция О. В. Овчинниковой]. – М. : Прогресс, 1979. – 392 с.
  134. Рибалко В. В. Психологія розвитку творчої особистості : навч. посіб. [Текст]: / В. В. Рибалко. – К. : ІЗМН, 1996. – 236 с.
  135. Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека [Текст] / Карл Р. Роджерс : [пер. с англ.] – М. : Прогресс, Универс, 1994. – 480 с.
  136. Романова И. А. Основные направления исследования самопознания в зарубежной психологии [Текст] / И. А. Романова // Психологический журнал. – 2001. – № 1. – С. 102 – 112.
  137. Роменець В. А. Виховання творчих здібностей у студентів [Текст] / В. А. Роменець. – К. : Видавниче об’єднання «Вища школа», 1973. – 96 с.
  138. Роменець В. А. Психологія творчості [Текст] : навч. посібник / В. А. Роменець ; 3-тє вид. – К. : Либідь, 2004. – 288 с.
  139. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии [Текст] / С. Л. Рубинштейн. – Спб. : Питер, 2008. – 713 с.
  140. Рубинштейн С. Л. Самосознание личности и ее жизненный путь [Текст] / С. Л. Рубинштейн // Психология личности : в 2 т. Т. 2. Хрестоматия. – Самара : Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2004. – 544 с. – С. 240 – 244.
  141. Рубченко А. К. Самоотношение и отношение юношей и девушек к родителям при семейной депривации [Текст] : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.13 /Рубченко Алла Казимировна. – М., 2007. – 24 с.
  142. Самосознание и защитные механизмы личности [Текст] / Ред. Д. Я. Райгородский. – Самара: Бахрах-М, 2000. – 656 с.
  143. Санникова О. П. Эмоциональность в структуре личности : [ монография ] / О. Санникова. – Одесса : Хорс., 1995. – 334 с.
  144. Сапожникова Р. Б. Психологические факторы формирования самоотношения личности [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Рахиль Бенционовна Сапожникова; Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск, 1998. – 16 с.
  145. Сарджвеладзе Н. И. Самоотношение личности [Текст] / Н. И. Сарджвеладзе // Психология самосознания. Хрестоматия. – Самара : Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2007. – 672 с. – С. 174 – 207.
  146. Сафин В. Ф. Психология самоопределения личности [Текст] / В. Ф. Сафин. – Свердловск. : СГПИ, 1986. – 142 с.
  147. Сборник психологических тестов. Часть II: Пособие / Сост. Е. Е. Миронова. – Минск : Женский институт ЭНВИЛА, 2006. – 146 с.
  148. Симонов П. В. Эмоциональный мозг. Физиология. Нейроанатомия. Психология эмоций [Текст] / П. В. Симонов. – М. : Наука, 1981. – 214 с.
  149. Словарь психолога-практика / Сост. С. Ю. Головин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Мн. : Харвест, М. : АСТ, 2001. – 967 с.
  150. Соколова Е. Т. Зависимость самооценки подростка от отношения к нему родителей [Текст] / Соколова Е. Т., Чеснова. И. Г. // Вопросы психологии. – 1986. – №2. – С. 110 – 117.
  151. Соколова Е. Т. Я-образ тела [Текст] / Е. Т. Соколова // Психология самосознания. Хрестоматия. – Самара : Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2007. – 672 с. – С. 406 – 422.
  152. Сохань Л. В. Жизненная программа личности как способ сознательной организации ее жизнедеятельности [Текст] / Л. В. Сохань, М. В. Кириллова // Стиль жизни личности. Теоретические и методологические проблемы. – К. : Наукова думка, 1982. – С. 223 – 255.
  153. Спиркин А. Г. Сознание и самосознание [Текст] / А. Г. Спиркин. – М. : Политиздат, 1972. – 303 с
  154. Столин В. В. Самосознание личности [Текст] / В. В. Столин. – М. : МГУ. – 1983. – 286 с.
  155. Столин В. В. Уровни и единицы самосознания [Текст] / В. В. Столин // Психология самосознания. Хрестоматия. – Самара : Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2007. – 672 с. – С. 123 – 155.
  156. Сырицо Т. Г. Эмоциональность как профессионально важное качество учителя [Текст]: автореф. дис. ... канд. психол. наук 19.00.07 / Татьяна Григорьевна Сырицо. – СПб., 1977. – 19 с.
  157. Татенко В. А. Психология в субъектном измерении [Текст] / В. А. Татенко. – К. : Просвіта, 1996. – 404 с.
  158. Татенко Н. О. Досвід самоповаги як передумова ефективної життєвої реалізації особистості / Н. О. Татенко // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – 2007. – Вип. 13. – С. 75 – 81.
  159. Творчество: теория, диагностика, технологии : слов.-справ. : [для студентов вузов, обучающихся по направлениям пед. образования и науч.-пед. работников вузов] / А. Б. Афанасьева [и др.] ; под общ. ред. Т. А. Барышевой ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – СПб. : Кн. Дом, 2008. – 293, [2] с., [4] л. цв. фот. : ил. – Библиогр.: с. 281 – 284.
  160. Терлецька Л. Г. Психологічні механізми процесу самоаналізу : [монографія] / Л. Терлецька. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005 – 240 с.
  161. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості : у межах і за межами буденності [Текст] / Т. М. Титаренко. – К. : Либідь, 2003. – 376 с.
  162. Ткачук В. І. Теоретико-педагогічні основи підготовки дизайнерів в умовах технічного університету [Текст] / В. Ткачук // Проблемы легкой и текстильной промышленности Ураины. – 2006. – № 1 – С. 122 – 126.
  163. Тревога и тревожность [Текст] : хрестоматия / [сост. и общ. ред. В. М. Астапова]. – М. : ПЕР СЭ, 2008. – 239 с.
  164. Трофименко Н. Є. Самоставлення як один із ефективних компонентів розвитку самосвідомості в сучасних умовах / Н. Є. Трофименко [Електронний ресурс] – Режим доступу до джерела : http://www.rusnauka.com/DN2006/Psichologia/5_trofimenko.dok.htm.
  165. Туник Е. Е. Диагностика креативности: Тест Торренса Е. Адаптированный вариант: Руководство. Стимульный материал. Серия: Комплексная психодиагностика. – СПб. : Речь 2006. – 176с.
  166. Туник Е. Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты [Текст] / Е. Е. Туник. – СПб. : Изд-во «Дидактика Плюс», 2002. – 48 с.
  167. Узнадзе Д. Н. Установка у человека. Проблема объективации [Текст] / Д. Н. Узнадзе // Психология личности в трудах отечественных психологов. – СПб. : Питер, 2000. – С. 87 – 91.
  168. Фрейджер Р. Теории личности и личностный рост / Р. Фрейджер, Дж. Фэйдимен / [Электронный ресурс] – Режим доступу до джерела : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/freydjer
  169. Фресс П. Эмоции [Текст] / П. Фресс // Экспериментальная психология ; под ред. П. Фресса и Ж. Пиаже. – Вип. 5. – М. : Прогресс, 1975. – С. 111 – 195.
  170. Фурман А. В. Психодіагностика особистісної адаптованості [Текст] : Наукове видання / А. В. Фурман. – 2. вид., скор. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 64 с.
  171. Ханин Ю. Л. Исследование тревоги в спорте [Текст] / Ю. Л. Ханин // Вопросы психологии. – 1978. – №6. – С. 94 – 106.
  172. Хорни К. Невротическая личность нашего времени; Самоанализ [Текст] / К. Хорни ; пер. с англ. В. В. Старовойтов ; общ. ред. Г. В. Бурменская. – М. : Прогресс, 2000. – 480 с. – (Мастерская психологии и психотерапии).
  173. Хьелл Л.. Теория личности: основные положения, исследования и применение [Текст] : учеб. пособие для студ. и аспирантов психол. фак., а также слушателей курсов психол. дисциплин на гуманит. фак. вузов РФ / Л. Хьелл, Д. Зиглер ; пер.с англ. С. Меленевская, Д. Викторова. – СПб. : Питер, 1997. – 608 с. – (Мастера психологии).
  174. Цукерман Г. А. Психология саморазвития [Текст] / Г. А. Цукерман, Б. М. Мастеров. – М. : Интерпракс, 1995. – 288 с.
  175. Черножук Ю. Г. Інтелект та креативність менеджерів /Черножук Ю. Г. // Наука і освіта. – 2010 – №9 – С. 138-141
  176. Черножук Ю. Г. Співвідношення інтелекту та емоційності: задум та етапи емпіричного дослідження /Черножук Ю. Г. // Наука і освіта. – 2009 – №5 – С. 196-201
  177. Чеснова И. Г. Межличностные отношения в семье как фактор формирования эмоционально-ценностного самоотношения подростка [Текст] : Автореф. дисс. канд. психол. наук. 19.00.01. / Чеснова Ирина Геннадиевна. – М., АНСССР, 1987. – 26 с.
  178. Чеснокова И. И. Проблемы самосознания в психологии [Текст] / И. И. Чеснокова. – М. : Наука, 1977. – 144 с.
  179. Шибутани Т. Я-концепция [Текст] / Т. Шибутани // Психология самосознания. Хрестома
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины