ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ЗАПОБІГАННЯ ПЛИННОСТІ ПЕРСОНАЛУ В КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
 • скачать файл:
 • Название:
 • ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ЗАПОБІГАННЯ ПЛИННОСТІ ПЕРСОНАЛУ В КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
 • Альтернативное название:
 • ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТЕКУЧЕСТИ ПЕРСОНАЛА В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
 • Кол-во страниц:
 • 279
 • ВУЗ:
 • ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ імені Г.С. КОСТЮКА
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
  ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ імені Г.С. КОСТЮКА

  На правах рукопису
  Ліплянська Оксана Василівна
  УДК 159.9:658:331.108.24(043.3)
  ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ЗАПОБІГАННЯ ПЛИННОСТІ
  ПЕРСОНАЛУ В КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
  19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія
  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук
  Науковий керівник:
  Карамушка Людмила Миколаївна,
  член-кореспондент НАПН України,
  доктор психологічних наук,
  професор
  Київ – 2013


  2
  ЗМІСТ
  ВСТУП 4
  Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
  ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНИХ УМОВ
  ЗАПОБІГАННЯ ПЛИННОСТІ ПЕРСОНАЛУ В КОМЕРЦІЙНИХ
  ОРГАНІЗАЦІЯХ
  13
  1.1. Аналіз історичних етапів та основних підходів до вивчення
  плинності персоналу в організації
  13
  1.2. Сутність плинності персоналу в організації, її види, функції та
  чинники виникнення
  25
  1.3. Психологічні особливості плинності персоналу у комерційних
  організаціях та умови її запобігання
  49
  Висновки до розділу 1 64
  Розділ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ
  ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЛИННОСТІ ПЕРСОНАЛУ В КОМЕРЦІЙНИХ
  ОРГАНІЗАЦІЯХ
  69
  2.1. Мета, завдання, методика та організація констатувального етапу
  дослідження
  69
  2.2. Види плинності персоналу в комерційних організаціях 75
  2.3. Зв’язок між чинниками мезорівня та видами плинності персоналу в
  комерційних організаціях
  78
  2.3.1. Зв’язок між організаційним розвитком та видами плинності
  плинністю персоналу в комерційних організаціях
  78
  2.3.2. Зв’язок між організаційною культурою та видами плинності
  персоналу в комерційних організаціях
  87
  2.3.3. Зв’язок між соціально-психологічним кліматом та видами
  плинності персоналу в комерційних організаціях
  96
  2.4. Зв’язок між чинниками мікрорівня та видами плинності персоналу
  в комерційних організаціях
  101
  3
  2.4.1. Зв’язок між психологічними характеристиками працівників та
  плинністю персоналу в комерційних організаціях
  102
  2.4.1.1. Зв’язок між значущістю базових потреб працівників та видами
  плинності персоналу в комерційних організаціях
  102
  2.4.1.2. Зв’язок між задоволеністю працівників роботою та видами
  плинності персоналу в комерційних організаціях
  108
  2.4.1.3. Зв’язок між лояльністю персоналу до організації та видами
  плинності персоналу в комерційних організаціях
  113
  2.4.2. Зв’язок між організаційно-професійними характеристиками
  працівників та видами плинності персоналу в комерційних організаціях
  114
  2.4.3. Зв’язок між соціально-демографічними характеристиками
  працівників та видами плинності персоналу в комерційних організаціях
  117
  Висновки до розділу 2 121
  Розділ 3. ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ
  ДО ЗАПОБІГАННЯ ПЛИННОСТІ В КОМЕРЦІЙНИХ
  ОРГАНІЗАЦІЯХ
  126
  3.1. Мета, завдання, методика та організація формувального етапу
  дослідження
  126
  3.2. Зміст, структура та особливості проведення тренінгу «Психологічні
  умови запобігання плинності персоналу в комерційних організаціях»
  129
  3.3. Результати експериментального впровадження тренінгу
  «Психологічні умови запобігання плинності персоналу в комерційних
  організаціях»
  153
  Висновки до розділу 3 165
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 168
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 172
  ДОДАТКИ 201
  4


  ВСТУП
  Актуальність дослідження. Світова економічна криза призвела до
  масового банкрутства підприємств, внаслідок чого вивільнилася численна
  робоча сила. Економічні негаразди викликали підвищення плинності
  персоналу, насамперед у комерційних організаціях.
  Аналіз літератури свідчить про те, що проблеми плинності, звільнення,
  міграцій, руху та стабільності персоналу знайшли відображення у працях
  таких зарубіжних учених, як Дж. Баграім, Л. Джуелл, Е. Карделлічіо,
  Л. Кардосо, Н. Корнеліус, Дж. Мейер, Р. Моудей, Л. Портер, Ф. Роха,
  Л. Стаут, Р. Стірс, Г. Тануччі, Н. Тордера, Я. Фітц-Енц, Д. Хімсел та ін. Різні
  аспекти плинності персоналу (мобільності персоналу, стабільності людських
  ресурсів в організації) вивчалися також російськими дослідниками
  (Т. Бараненкова, Т. Вершиніна, Д. Вітман, В. Дудкін, О. Єгоршин,
  Б. Єрьомін, І. Каплан, В. Забродін, Н. Маусов, Ю. Одегов, Г. Подоров,
  А. Пригожин, Д. Цвєтков, М. Шуклін та ін.).
  Проблема плинності персоналу досліджувалася й українськими
  вченими (М. Бондаренко, Є. Губар, А. Дзюбенко та ін.). Протягом останніх
  років пожвавився інтерес до суміжних із плинністю понять: безробіття
  (О. Гетьман, М. Гуць), відданості персоналу (І. Андреєва, Л. Корень),
  стабільності персоналу (В. Грищенко, О. Сватюк), руху персоналу
  (Ж. Балабанюк), мобільності персоналу (В. Дружиніна). Також здійснено
  дослідження, які стосуються соціально-економічних та соціально-
  психологічних аспектів плинності персоналу (В. Грищенко, Н. Єлисеєва,
  Л. Коваленко), факторів плинності персоналу (Ю. Осадча) та ін.
  Разом із тим, психологічні умови запобігання плинності персоналу у
  вітчизняних комерційних організаціях не виступали раніше предметом
  спеціального дослідження. Окремі аспекти цієї проблеми вивчено лише на
  матеріалі діяльності готельно-ресторанних комплексів (С. Шепелєва).
  Скоріше за все, це обумовлено, з одного боку, недостатньою увагою
  5
  комерційних організацій до психологічних проблем діяльності персоналу, а з
  іншого, тим, що діяльність багатьох вітчизняних комерційних організацій є
  недоступною для аналізу через страх «витоку» небажаної інформації за межі
  організації та дискредитації іміджу організації, проблеми конкуренції та ін.
  Отже, соціальна значущість проблеми та її недостатня наукова
  розробленість зумовили вибір теми нашого дисертаційного дослідження:
  «Психологічні умови запобігання плинності персоналу в комерційних
  організаціях».
  Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами.
  Дисертаційне дослідження виконано в межах комплексної науково-дослідної
  теми лабораторії організаційної психології Інституту психології імені
  Г.С. Костюка НАПН України «Психологічні засади забезпечення
  організаційного розвитку» (2008–2012 рр.; державний реєстраційний номер
  0108U000292). Тему дисертаційного дослідження затверджено на Вченій раді
  Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (протокол №1 від
  07.02.2008 р.) та узгоджено з Радою із координації наукових досліджень у
  галузі педагогіки та психології в Україні (протокол №3 від 25.03.2008 р.).
  Об’єкт дослідження – плинність персоналу в організаціях.
  Предмет дослідження –психологічні чинники та умови запобігання
  плинності персоналу в комерційних організаціях.
  Мета дослідження – розкрити зміст та особливості плинності
  персоналу в комерційних організаціях, а також визначити психологічні
  чинники та умови запобігання плинності персоналу в комерційних
  організаціях.
  В основу дослідження покладено таку гіпотезу:
  1. Існує зв’язок між плинністю персоналу в комерційних
  організаціях та такими чинниками: 1) мезорівня (особливостями
  організаційного розвитку, організаційної культури, соціально-психологічного
  клімату комерційних організацій); 2) мікрорівня: а) психологічними
  характеристиками персоналу (значущість базових потребдля персоналу, його
  6
  задоволеність роботою, лояльність персоналу до організації);
  б) організаційно-професійними характеристиками персоналу (рівень освіти,
  загальний стаж, стаж роботи в організації); в) соціально-демографічними
  характеристиками персоналу (вік, стать, сімейний стан персоналу).
  2. Психологічними умовами запобігання плинності персоналу в
  комерційних організаціях виступають: а) усвідомлення сутності плинності, її
  видів та ролі в діяльності організації та персоналу; б) оволодіння знаннями
  про чинники плинності персоналу; в) оволодіння уміннями та навичками,
  необхідними для запобігання плинності персоналу.
  Згідно з поставленою метою та висунутою гіпотезою було визначено
  основні завдання нашого дослідження:
  1. Розкрити психологічні особливості плинності персоналу в
  комерційних організаціях.
  2. Дослідити види та чинники плинності персоналу в комерційних
  організаціях.
  3. Визначити психологічні умови запобігання плинності персоналу в
  комерційних організаціях.
  4. Розробити тренінг підготовки працівників комерційних організацій
  до запобігання плинності персоналу в комерційних організаціях.
  Методологічною та теоретичною основами дисертаційного
  дослідження слугують загальні принципи психологічної науки, а саме:
  активності, системного підходу, структурності, детермінізму, принципи
  розвитку та ін., а також принципи аналізу діяльності сучасних організацій:
  розгляд організацій як відкритих систем, системний та ситуаційний підходи
  до діяльності організацій, гуманізація процесу управління організаціями,
  постійний розвиток організацій та ін.
  В основу дослідження покладено концепцію психологічного
  забезпечення управління сучасними організаціями (Л. Карамушка).
  Значну вагу для розуміння сутності плинності персоналу мали праці
  Д. Вітмана, Л. Джуелл, О. Долініна, О. Кримова, Н. Самоукіної та ін.
  7
  Базовими для осмислення загальних та психологічних особливостей
  комерційних організацій стали праці Л. Абалкіна, В. Білявського,
  М. Гонського, О. Креденцер, М. Пітерса, А. Тимчиної, О. Філь,
  О. Філінкової, Ф. Хаєк, Р. Хізріч та ін.
  Значну роль у розумінні психологічних особливостей плинності
  персоналу в комерційних організаціях відіграли роботи Р. Ван Дік, Б. Кей,
  Ш. Джордан-Еванс, Н. Корнеліуса, Ф. Хміль, Г. Щокіна та ін.
  Істотне значення для обґрунтування психологічних чинників плинності
  персоналу в комерційних організаціях відіграли розробки таких авторів:
  Ю. Алферова, О. Баскіна, В. Бачило, В. Вайсбурда, Д. Вітмана, О. Дзюбенка,
  Ш. Джордан-Еванс, О. Долініна, В. Дудкіна, Г. Єрьоменка, Б. Кей,
  А. Кібанова, В. Коханської, Л. Мещанінова, Г. Подорова, І. Райдак,
  Ю. Соловйової, Д. Цвєткова, М. Шукліна та ін.
  Важливими для визначення психологічних умов та розробки тренінгу
  для психологічної підготовки персоналу до запобігання плинності персоналу
  в комерційних організаціях є роботи, що розкривають зміст та форми
  активного соціально-психологічного навчання (Н. Васильєв, А. Грецов,
  Є. Лютова-Робертс, Г. Моніна, В. Пузиков, О. Семенова, Є. Сидоренко та
  ін.), а такожтехнологічний підхід до психологічної підготовки персоналу
  організацій, розроблений у лабораторії організаційної психології Інституту
  психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Л. Карамушка).
  Організація та методи дослідження. Для перевірки припущень та
  вирішення завдань було застосовано комплекс методів дослідження, зокрема:
  теоретичні (теоретичний аналіз проблеми на базі психологічної, економічної
  та менеджерської літератури); емпіричні (констатувальний і формувальний
  експерименти, анкетування, тестування, методи математичної статистики,
  методи активного соціально-психологічного навчання).
  Дослідження проводилося у чотири етапи впродовж 2008–2012 рр.
  На першому етапі (2008 рр.) було здійснено теоретико-методологічний
  аналіз проблеми та розроблено програму дослідження.
  8
  На другому етапі (2009–2010 рр.) було проведено констатувальний
  експеримент, спрямований на визначення: а) видів плинності та
  особливостей їх прояву у працівників комерційних організацій;
  б) психологічних чинників, які впливають на виникнення плинності
  персоналу.
  Для вирішення поставлених завдань було використано такі методики:
  а) для вивчення видів плинності персоналу комерційних організацій
  використовувалася методика «Анкета для визначення плинності персоналу та
  її видів» Н. Самоукіної; б) для вивчення впливу чинників мезорівня на вияви
  плинності персоналу застосовувалися методики: «Як розвивається Ваша
  організація?» В. Зігерта, Л. Ланга, модифікація Л. Карамушки (для
  визначення рівня організаційного розвитку); «Методика оцінки особливостей
  організаційної культури» В. Машкова (для визначення особливостей
  організаційної культури); «Методика оцінки соціально-психологічного
  клімату в колективі» (для визначення особливостей соціально-
  психологічного клімату); в) для вивчення впливу чинників мікрорівня
  (особистісних чинників) на вияви плинності персоналу застосовувались такі
  методики: тест «Ієрархія потреб особистості» за А. Маслоу (для визначення
  значущості для персоналу базових потреб ); тест «Визначення задоволеності
  роботою» Д. Райгородського (для визначення рівня задоволеності роботою);
  методика «Оцінка лояльності співробітника до організації» Л. Почебут (для
  визначення рівня лояльності до організації); г) для вивчення впливу чинників
  мікрорівня (соціально-демографічних та організаційно-професійних
  чинників) використовувалась авторська анкета-«паспортичка».
  Отримані дані піддавались статистичному аналізу з наступною якісною
  інтерпретацією та змістовим узагальненням. Математична обробка даних та
  графічна презентація результатів здійснювалася за допомогою
  комп’ютерного пакета статичних програм SPSS (версія 14.0).
  На третьому етапі (2011 р.) було проведено формувальний
  експеримент, спрямований на визначення та експериментальну перевірку
  9
  психологічних умов запобігання плинності персоналу в комерційних
  організаціях. З цією метою було розроблено та впроваджено тренінг
  запобігання плинності персоналу в комерційних організаціях. Було
  використано систему проблемно-пошукових методів і активних форм
  навчання (проблемні лекції, групові дискусії, психологічні практикуми,
  рольові та ділові ігри, аналіз професійних ситуацій, метод проектів, метод
  домашніх творчих завдань та ін.).
  На четвертому етапі (2012 р.) проведено узагальнення результатів
  дослідження та їх подання в тексті дисертаційного дослідження.
  Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилось у
  комерційних організаціях сфери торгівлі. Дослідженням було охоплено
  266 працівників м. Києва та Київської обл.
  Надійність та вірогідність результатів дослідження забезпечувалися
  методологічною та теоретичною обґрунтованістю вихідних положень;
  використанням методів, адекватних меті та завданням дослідження;
  репрезентативністю вибірки; кількісним та якісним аналізом отриманих
  даних; статистичною оцінкою експериментальних даних.
  Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає в
  тому, що автором уперше: 1) виокремлено чинники мезорівня, які впливають
  на плинність персоналу в комерційних організаціях (рівень організаційного
  розвитку, організаційна культура, соціально-психологічний клімат);
  2) виявлено чинники мікрорівня, які впливають на плинність персоналу в
  комерційних організаціях: а) психологічні характеристики персоналу (рівень
  значущості базових потреб персоналу, задоволеність персоналу роботою);
  б) організаційно-професійні та соціально-демографічні характеристики
  персоналу (стаж роботи в організації; сімейний стан); 3) визначено
  психологічні умови запобігання плинності персоналу в комерційних
  організаціях; 4) розроблено та доведено ефективність тренінгу «Психологічні
  умови запобігання плинності персоналу в комерційних організаціях».
  10
  Подальшого розвитку набули положення щодо видів плинності
  персоналу в комерційних організаціях. Поглиблено уявлення про
  психологічніумови запобігання плинності персоналу в організаціях та
  психологічну підготовку персоналу комерційних організацій.
  Практичне значення одержаних результатів роботи полягає: а) у
  можливості застосування отриманих даних менеджерами, працівниками та
  організаційними психологами комерційних організацій для визначення видів
  плинності персоналу; для аналізу чинників плинності персоналу в
  комерційних організаціях; для запобігання небажаній або зменшення
  існуючої плинності персоналу; б) матеріали дослідження та розроблений на
  їх основі тренінг можуть використовуватися в процесі підготовки менеджерів
  організацій та психологів до психологічного забезпечення профілактики
  плинності персоналу в комерційних організаціях.
  Результати дослідження знайшли своє впровадження в таких
  організаціях: товаристві з обмеженою відповідальністю «Нанонет» (довідка
  про впровадження №121 від 15.09.2011 р.); товаристві з обмеженою
  відповідальністю «Фора» (довідка про впровадження №32507/02 від
  13.05.2012 р.); приватному підприємстві «Інтрабуд» (довідка про
  впровадження №45 від 13.05.2012 р.).
  Особистий внесок здобувача. Розроблені автором наукові положення
  та одержані емпіричні дані є самостійним внеском у розробку проблеми
  психологічних умов запобігання плинності персоналу в комерційних
  організаціях. У двох тезах, написаних у співавторстві, доробок здобувача
  становить 33,3% та 50,0% відповідно. Розробки та ідеї, що належать
  співавторам, у дисертації не використовувалися.
  Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації
  знайшли своє відображення в публікаціях автора, доповідалися й
  обговорювалися на засіданнях лабораторії організаційної психології та
  звітних наукових сесіях Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН
  України.
  11
  Результати роботи доповідалися автором на всеукраїнських та
  міжнародних конференціях в Україні: «Других Коломінських читаннях
  «Становлення особистості фахівця: соціально-психологічні проблеми» (Київ,
  2008 р.), V науково-практичній конференції з організаційної та економічної
  психології «Психологічні основи ефективної діяльності освітніх організацій в
  умовах соціально-економічних змін» (Запоріжжя, 2008 р.), VI Міжнародній
  науково-практичній конференції з організаційної та економічної психології
  «Психологічні умови розвитку конкурентоздатності організацій» (Керч,
  2009 р.), ІІ Українсько-польському семінарі ―Psychological aspects of
  innovative changes in organization and organizational development‖ (Київ,
  2010 р.), VII Міжнародній науково-практичній конференції з організаційної
  та економічної психології «Психологічні основи управління та
  організаційного розвитку в системі державної служби» (Луцьк, 2010 р.),
  ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Психолого-педагогічний
  супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах
  трансформації освіти» (Київ, 2011 р.), І Всеукраїнському конгресі з
  організаційної та економічної психології «Актуальні проблеми розвитку
  організаційної та економічної психології в Україні» (Кам’янець-Подільський,
  2011 р.), VІІІ Міжнародній конференції з організаційної та економічної
  психології «Психологія організаційного розвитку сучасних організацій у
  сфері освіти, промисловості та бізнесу» (Алчевськ, 2012 р.) та ін.
  Результати дисертаційного дослідження також представлялись на
  психологічних форумах за кордоном: ХХІХ Всесвітньому психологічному
  конгресі (Берлін, Німеччина, 2008 р.), XV Європейському конгресі з
  організаційної психології та психології праці (Маастрихт, Нідерланди,
  2011 р.), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи та
  можливості психології, бізнесу та соціальної роботи в сучасній Європі»
  (Рига, Латвія, 2012 р.).
  Публікації. Матеріали дисертаційного дослідження висвітлено в
  18 публікаціях, серед яких 8 статей – у наукових фахових виданнях,
  12
  включених до переліку, затвердженого Міністерством освіти і науки
  України, 1 стаття – у зарубіжному виданні (англійською мовою), 9 тезах
  виступів на науково-практичних конференціях та конгресах (у тому числі 2 –
  у співавторстві).
  Структура та обсяг дисертації зумовлені логікою дослідження.
  Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку
  використаних джерел і додатків. Основний обсяг дисертації викладено на
  161 сторінці комп’ютерного набору. Повний зміст дисертації викладено на
  279 сторінках комп’ютерного набору. Робота містить 44 таблиці
  (20 сторінок), 17 рисунків (12 сторінок) і 7 додатків (75 сторінок). Список
  літератури нараховує 245 найменувань, з них 23 – іноземною мовою.
 • Список литературы:
 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Агейкина В.В. Смысловые детерминанты организационной
  приверженности персонала: Автореф. дис. ... канд. психол. наук:/ В.В.
  Агейкина. 19.00.05 / Рос. гос. социал. ун-т, – Москва, 2007. – 26 с.
  2. Алферов Ю.А.Причины и условия текучести кадров в органах
  внутренних дел / Алферов Ю. А., Гордеев В. В., Стрельников Ю. Г. –
  Домодедово : ВИПК МВД СССР, 1991. – 49 с.
  3. Андреєва И.А. Психологические аспекты преданности организацыии в
  исследованиях зарубежных ученых / И.А. Андреева // Психология и
  социология в бизнесе: актуальные проблемы современности: Материалы
  второго международного конгресса, 20–21 апреля 2007 года, – Минск:
  Бестпринт, 2007. – С.149–150.
  4. Андреєва І.А. Відданість персоналу як умова створення ефективно
  діючої команди / Андреєва І.А. // Психологічні основи кфективної діяльності
  організацій в умовах соціально-економічних змін: Тези ІV наук.-практ. конф.
  з організаційної та економічної психології (23-24 листопада 2006 р., м. Київ) /
  За наук. ред.. Л.М. Карамушки. – К.: Наук. світ, 2006. – С. 37–38.
  5. Андреєва І.А. Стратегія формування відданості організації у персоналу
  банківських структур / І.А. Андреєва // Актуальні проблеми психології. Том
  1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія :
  зб. Наукових праць Інституту психології ім.. Г.С.Костюка АПН України / за
  ред.. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. – К.: «А.С.К.», 2009. – Ч. 23. –С. 4–
  70.
  6. Андреєва І.А. Структура лояльної поведінки персоналу сучасної
  організації в дослідженнях зарубіжних учених / І.А. Андреєва // Актуальні
  проблеми психології. Том 1: Організаційна психологія. Економічна
  психологія. Соціальна психологія : зб. Наукових праць Інституту психології
  ім.. Г.С.Костюка АПН України / за ред.. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. –
  К.: Наук. Світ, 2008. – Ч. 20. – С. 32–35.
  173
  7. Андреєва І.А. Чинники формування відданості організації у персоналу
  банківських установ у сучасних соціально–економічних умовах / І.А.
  Андреєва // Актуальні проблеми психології. Том 1: Організаційна психологія.
  Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. Наукових праць Інституту
  психології ім.. Г.С.Костюка АПН України / за ред.. Максименка С.Д.,
  Карамушки Л.М. – К.: «А.С.К», 2009. – Ч. 24. – С. 48–52.
  8. Ануфриев В.П.Текучесть рабочих кадров в промышленности Украины
  и ее регулирование в условиях рынка: Автореф. дис. ... канд. эконом. наук: /
  В.П. Ануфриев. 08.00.05 / Институт экономики, – Киев, 1991. – 17 с.
  9. Арещенко В.Д. Проблемы стабилизации трудовых коллективов / В. Д.
  Арещенко, С. С. Дрозд, А. У. Жук; Ред. В. С. Маврищев. – Минск : Наука и
  техника, 1982. – 175 с.
  10. Бабин-Корень Б. Как относиться к обороту рабочей силы. / Б. Бабин-
  Корень // Вопросы труда. – 1926. – № 5–6. – С. 138–144.
  11. Базаров Т.Ю. Управление персоналом / Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин - М.
  : ЮНИТИ, 2002 – 560 с.
  12. Базилевич В.Д. Економічна теорія: Політекономія: підручник / В.Д.
  Базилевич, К.С. Базилевич. За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – С.
  458–465.
  13. Балабанюк Ж.М. Аналіз показників руху персоналу організації / Ж.М.
  Балабанюк // Економіка будівництва і міського господарства. – К.: 2011, –Т.
  7, № 2, С. 123–132.
  14. Бараненкова Т.А. Дисципліна праці (Соціально-економічні умови
  підвищення продуктивності використання робочої сили) / Т.А. Бараненкова.
  – М.: Наука, 1992. – 104 с.
  15. Бачило В.Г. Текучесть кадров в промышленности БССР: причины и
  пути сокращения / В. Г. Бачило, Д. Г. Скрипченко. – Минск : БелНИИНТИ,
  1983. – 34 с.
  16. Бібліотека економіста, економічний словник. [Електронний ресурс] /
  Спосіб доступу: http:|//www.library.if.ua/
  174
  17. Білявський В.М. Оцінка ефективності програми кар’єрного розвитку
  працівників торговельного підприємства [Електронний ресурс] / Спосіб
  доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2012_1_1/Bilyav.pdf
  18. Блешмудт П.П. Психологічні умови підготовки персоналу банківських
  структур до роботи в команді: Дис. … канд. психол. наук: 19.00.10. / Ін–т
  психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К., 2012 – 332 с.
  19. Блешмудт П.П. Тренінг «Психологія підготовки персоналу банківських
  структур до роботи в команді» / П.П.Блешмудт // Актуальні проблеми
  психології. Том.1.: Організаційна психологія. Соціальна психологія.
  Економічна психологія: Зб. Наукових праць Інституту психології імені Г.С.
  Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки.– К.:
  «А.С.К.», 2011. – Вип. 20. – С.273–282.
  20. Бондарчук О.І. Особливості взаємозв’язку організаційного розвитку та
  особистісного розвитку керівників освітніх організацій / О.І. Бондарчук //
  Актуальні проблеми психології. Том.1.: Організаційна психологія.
  Економічна психологія. Соціальна психологія: Зб. Наукових праць Інституту
  психології імені Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.М.
  Карамушки.– К.: «А.С.К.», 2010. – Вип. 29. – С. 3–8.
  21. Бондарчук О.І. Соціально-психологічні основи особистісного розвитку
  керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності:
  монографія / Олена Іванівна Бондарчук. – К.: Наук. світ, 2008. – 318 с.
  22. Бочелюк В.Й. Особистісне зростання персоналу як проблема психології
  управління // Науковий вісник Миколаївського державного університету
  імені В.О. Сухомлинського. – Т. 2. : Психологічні науки., 2010.– Вип. 4. – С.
  263–272.
  23. Бочелюк В.Й. Психологічні аспекти прогнозування поведінки
  особистості //Вісник Одеського Національного університету імені
  І.І.Мечникова, Том 16. Вип. 12, Психологія. – Одеса, 2011. – С.21–26.
  175
  24. Бююль А. SPSS: искусство обработки информации. Анализ
  статистических данных и восстановление скрытых закономерностей: пер. с
  нем. / А. Бююль, П. Цефель – СПб.: ООО «ДиаСофтЮп», 2002.– 608 с.
  25. Вайсбурд В.А. Текучесть кадров в промышленности и пути ее
  сокращения : учеб. пособие / В. А. Вайсбурд. – 2–е изд., перераб. и доп. –
  Куйбышев : Куйбышев. ун-т, 1983. – 97 с.
  26. Ван Дік Р. Відданість та ідентифікація з організацією / Р. Ван Дік, пер.з
  нім., За ред. Л.М. Карамушки – Х.: вид-во Гуманітарний центр. 2006. – 142 с.
  27. Василенко И.В.Социокультурная мобильность как философская
  проблема : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: / И.В. Василенко. 09.00.11 /
  Волгоградский гос. техн. ун–т. – Волгоград, 1996. – 21 с.
  28. Васильев Н.Н. Тренинг преодоления конфликтов. / Н.Н. Васильев. –
  СПб.: Речь, 2008. – 174 с.
  29. Ващенко І. В. Конфлікти: сучасний стан, проблеми та напрямки їх
  вирішення в органах внутрішніх справ: Монографія / І. В. Ващенко. – Харків:
  ОВС, 2002. – 256 с.
  30. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Енциклопедія
  [Електронний ресурс] / Спосіб доступу: www. nbu.gov
  31. Вершинина Т.Н. Взаимосвязь текучести и производственной адаптации
  рабочих / Т. Н. Вершинина; Отв. ред. З. В. Куприянова; АН СССР, Сиб. отд-
  ние, Ин-т экономики и орг. пром. пр.-ва. – Новосибирск : Наука : Сиб. отд-
  ние, 1986. – 164 с.
  32. Винославська О.В. Психологічний консалтинг у комерційних
  організаціях з питань управління персоналом / О.В. Винославська //
  Перспективи розвитку соціо-гуманітарних наук у класичних університетах
  (соціологія, психологія, педагогіка): Матеріали Всеукр. наук.-практичної
  конф. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2004. – С. 148–151.
  33. Винославська О.В. Психологічний супровід управління персоналом у
  комерційних організаціях / О.В. Винославська // Актуальні проблеми
  психології. Том.1.: Економічна психологія. Соціальна психологія. Психологія
  176
  управління. Організаційна психологія: Зб. Наукових праць Інституту
  психології імені Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.М.
  Карамушки.– К.: Міленіум, 2004, частина 12. – С. 50–55.
  34. Витман Д.С. Мотивация и стабильность персонала в организации:
  Автореф. дис. ... канд. психол. наук:/ Д.С. Витман. 19.00.05 / С.–Петерб. гос.
  ун–т. – Санкт–Петербург, 2004. – 19 с.
  35. Витман Д.С. Мотивация и стабильность персонала в организации:
  Диссертация ... кандидата психологических наук:/ Д.С. Витман 19.00.05. –
  Санкт–Петербург, 2004. – 188 с.
  36. Внутризаводское движение и текучесть рабочих кадров / З. В.
  Куприянова, Л. А. Шишкина, В. П. Михайловская и др.; Отв. ред. Е. Г.
  Антосенков, З. В. Куприянова. – Новосибирск : Наука : Сиб. отд–ние, 1981. –
  269 с.
  37. Воробйов Є.М. Економічна теорія: Посібник вищої школи / Є. –М.
  Воробйов, А.А. Гриценко, В.М. Лісовицький, В.М. Соболєв. Під загальною
  редакцією Є.М. Воробйова. – Харків–Київ, 2001. – С.563–580.
  38. Гебрт Д. Организационная психология. Человек и организация. / Д.
  Гебт, Л. Розеншвиль; пер. с нем. / О.А. Шипилова. – Х.: Изд–во
  Гуманитарній центр, 2006. – 624 с.
  39. Гетьман О.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник для
  студентів вищих навчальних закладів // О.О. Гетьман, В.М. Шаповал – Київ,
  Центр навчальної літератури, 2006. – С. 134-145.
  40. Гонський М.Д. Сутність і зміст комерційної діяльності торговельного
  підприємства / М.Д. Гонський //Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. −
  Вип. 21.1 [Електронний ресурс] / Спосіб доступу:
  http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/ nvnltu/21_1/177_Gon.pdf
  41. Грецов А. Тренинги развития с подростками : творчество, общение,
  самопознание./ А.Грецов. – СПб.: Питер, 2011. – 416с.
  42. Грищенко В.Ф. Аналіз факторів плинності кадрів в системі управління
  діяльністю підприємства (на прикладі прат «Райз-Максимко»)/ В.Ф.
  177
  Грищенко, Л.Ю. Коваленко, І.В. Грищенко // Вісник Хмельницького
  національного університету. Економічні Науки, Т.3, 2010 - № 5, С.197-202
  [Електронний ресурс] / Спосіб
  доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vchnu_Ekon/2010_5_3/50gry
  .pdf
  43. Грищенко В.Ф. Методичні підходи до стабілізації трудових колективів
  підприємств у ринкових умовах/ В.Ф. Грищенко, Л.Ю. Коваленко // Вісник
  СумДУ. Серія Економіка, 2011 - № 1, С.134-202 [Електронний ресурс] /
  Спосіб доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VSU_
  ekon/2011_1/11gvfpru.pdf
  44. Гріфін Р. Основи менеджменту / Р. Гріфін, В. Яцура; наук. ред. В.
  Яцура, Д. Олесневич. –Львів: Бак, 2001. – 624 с.
  45. Грубова Н.Е. Пути сокращения текучести кадров в службе быта / Н. Е.
  Грубова. – Ташкент: Узбекистан, 1983. – 38 с.
  46. Губарь Е.К. Повышение стабильности кадров в строительстве / Е. К.
  Губарь. – Киев: Будивельнык, 1982. – 55 с.
  47. Гуць М.І. Організаційно-економічний механізм регулювання безробіття
  в Україні : Дис... канд. екон. наук:/ М.І. Гуць. 08.02.03 / Науково–дослідний
  економічний ін–т Міністерства економіки України. – К., 2006. – 220 c.
  48. Дафт Р.Л. Менеджмент / Р.Л. Дафт. – СПб.: Питер, 2001. – 832 с.
  49. Движение кадров в сибирском городе: По материалам исслед.
  текучести в промышленности Новосибирска / [З. В. Куприянова, Н. Т.
  Нонкина, Л. А. Шишкина и др.]; Отв. ред. Е. Г. Антосенков, З. В.
  Куприянова. – Новосибирск : Наука : Сиб. отд–ние, 1985. – 272 с.
  50. Джуелл Л. Индустриально-организационная психология / пер.з англ. –
  С.Пб.: Питер, 2001. – 490 с.
  51. Дзюбенко А.М. Стабилизация кадров как важный фактор повышения
  производительности труда в легкой промышленности УССР / А. М.
  Дзюбенко, К. А. Яковенко. – Киев : из–во "Знание" УССР, 1983. – 15 с.
  178
  52. Долинин А.Ю. Факторы, влияющие на текучесть кадров учреждений и
  органов уголовно-исполнительной системы : аналитический обзор / А. Ю.
  Долинин, А. В. Акчурин, Д. А. Брыков; Федеральная служба исполнения
  наказаний, Акад. права и упр. – Рязань: Акад. права и упр., 2007. – 35 с.
  53. Дружиніна В.В. Оцінка використання персоналу на внутрішньо
  фірмовому ринку праці / В.В. Дружиніна // Вісник КрНУ імені М.
  Остроградського,2011 – Вип 5, С.174-178 [Електронний ресурс] / Спосіб
  доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkdpu/2011_5/174.pdf
  54. Дудкин В.Е.Факторы стабильности механизаторских кадров / В. Е.
  Дудкин. – М. : Агропромиздат, 1991. – 92 с.
  55. Егоршин А.П. Управление персоналом / А.П. Егоршин – 3–е изд. –
  Н.Новгород: НИМБ, 2001. – 720 с.
  56. Економічно–правова бібліотека [Електронний ресурс] / Спосіб доступу:
  http://vuzlib.net/beta3/html/1/11993/12026/
  57. Еременко Г.С. Проблема текучести кадров и пути стабилизации
  трудовых коллективов : [Учеб. пособие] / Г. С. Еременко. – Рига :
  МИПКСНХ, 1982. – 112 с.
  58. Єлісєєва Н.А.І. Управління плинністю кадрів с системі кадрового
  планування / Н.А.І. Єлісєєва // Вісник донецького університету. Економіка і
  право. Спецвипуск, Т.1., 2011 – С. 40-44 [Електронний ресурс] / Спосіб
  доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/SOC_Gum/VDU_Ekon/2011_1_SV/to
  m1/040.pdf
  59. Забродин В.Ю.Мобильность работников в соціально-
  профессиональной структуре коллектива: Автореф. дис. ... канд. эконом.
  наук: / В.Ю. Забродин. 22.00.03 / НИИ, – Ленинград, 1991. – 24 c.
  60. Каплан И. Профсоюзному активу – о путях сокращения текучести
  кадров на предприятии. / И. Каплан. – М: Профиздат, 1964. – 24с.
  61. Карамушка Л.М. Види інтерактивних технік та особливості їх
  застосування у підготовці менеджерів та працівників організацій / Л.М.
  Карамушка, М.П. Малигіна // Актуальні проблеми психології. Том.1.:
  179
  Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. –
  К.: Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2002, Ч.6.– С.275-284.
  62. Карамушка Л.М. Дизайн дослідження та діагностичний інструментарій
  для вивчення психологічних особливостей організаційного розвитку / Л.М.
  Карамушка // Актуальні проблеми психології. Том.1.: Організаційна
  психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія: зб. Наук. праць
  Інституту психології ім.. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д.
  Максименка, Л.М. Карамушки. – К.: Наук. світ, 2009. – Ч. 24. – С. 196 – 208.
  63. Карамушка Л.М. Мотивація підприємницької діяльності: монографія /
  Л.М. Карамушка, Н.Ю. Худякова. – К.–Львів: Сполом, 2011. – 208 с.
  64. Карамушка Л.М. Оцінка персоналом особливостей організаційного
  розвитку освітніх організацій / Л.М. Карамушка // Актуальні проблеми
  психології. Том.1.: Організаційна психологія. Економічна психологія.
  Соціальна психологія: Зб. Наукових праць Інституту психології імені Г.С.
  Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки.– К.:
  «А.С.К.», 2009, Ч. 24 – С. 3–11.
  65. Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту: навч. посібник /
  Л.М. Карамушка. – К.: Либідь, 2004. – 424с.
  66. Карамушка Л.М. Психологія управління закладами середньої освіти /
  Л.М. Карамушка : Монографія. – Київ: Ніка–центр, 2000. – 332 с.
  67. Карамушка Л.М. Психологія управління: Навч. Посібник. / Л.М.
  Карамушка – К.: Міленіум. 2003. – 344 с.
  68. Карамушка Л.М. Соціально–психологічний клімат педагогічного
  колективу / Л.М. Карамушка // Психологічний довідник вчителя. Книга 4. У
  4–х книгах. / Упорядник В. Андрієвська. Наук. ред. С.Д. Максименка. – К.:
  Главник, 2005. – С.34–36.
  69. Карамушка Л.М. Технологія психологічної підготовки персоналу
  держадміністрацій до роботи в команді / Л.М. Карамушка, О.А. Філь, В.В.
  Левковець, О.І. Альохіна, В.О. Михайленко. – К.: Наук. світ, 2008. – 182 с.
  180
  70. Карамушка Л.М. Формування конкурентоздатної управлінської
  команди (на матеріалі діяльності освітніх організацій) / Л.М. Карамушка,
  О.А. Філь: Монографія. – К.: ІНКОС, 2007. – 268 с.
  71. Карпов А.В. Психология менеджмента / А.В. Карпов. – М.: Гардарики,
  2000. – 584 с.
  72. Качан Є.П. Управління трудовими ресурсами: навч. посібник. / Є.П.
  Качан, Д.Г. Шушпанов. – К.: ВД «Юридична книга», 2005. – С. 52–54, С.
  154–176.
  73. Кей Б. Любіть їх, або ви їх втратите. Як втримати цінних
  співробітників/ Б. Кей, Ш. Джордан-Еванс. – М.: видавництво «Добра книга»,
  2006 – 320 с.
  74. Кібанов А.Я Управління персоналом: навчальний посібник / А.Я.
  Кібанов. – 2–ге вид. Стер. – М.: КНОРУС, 2010. – 208 с.
  75. Ковров А.В. Лояльность персонала : [Оценка надежности персонала.
  Проблемы наем. работника. Как выявлять "опас. типы"] / А. В. Ковров. – М. :
  Бератор, 2004. – 165 с.
  76. Коллектив. Личность. Общение; Словарь социально–психологических
  понятий / Под ред СС Кузьмина, В.Е.Семенова. – Л.: Лениздат, 1987.– С.112.
  77. Корень Л.В. Дослідження взаємозв’язку між соціально-психологічним
  кліматом освітніх організацій та рівнем задоволеності роботою персоналу
  цих організацій / Л.В. Корень // Психологічні основи кфективної діяльності
  організацій в умовах соціально-економічних змін: Тези ІV наук.-практ. конф.
  з організаційної та економічної психології (23-24 листопада 2006 р., м. Київ) /
  За наук. ред.. Л.М. Карамушки. – К.: Наук. світ, 2006. – С. 109–110.
  78. Корень Л.В. Задоволеність працею як результат знаження
  конфліктності в організаціях організаціях / Л.В. Корень // Актуальні
  проблеми психології. Том.1.: Економічна психологія. Соціальна психологія.
  Психологія управління. Організаційна психологія: Зб. Наукових праць
  Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д.
  Максименка, Л.М. Карамушки. – К.: Міленіум, 2003, частина 10. – С. 40–42.
  181
  79. Корень Л.В. Психологічні особливості задоволеності працею персоналу
  організацій / Л.В. Корень // Психологія у ХХІ Столітті: перспективи
  розвитку: Матеріали VI Костюківських читань – Т.2. – К.: Міленіум, 2003. –
  С. 292–295.
  80. Корень Л.В. Соціально–психологічні особливості задоволеності
  працею персоналу освітніх організацій / Л.В. Корень // Актуальні проблеми
  психології. Том 1: Соціальна психологія. Організаційна психологія.
  Економічна психологія. : Зб. наукових праць Інституту психології ім..
  Г.С.Костюка АПН України / за ред.. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. – К.:
  «Міленіум», 2004. – Вип. 13. – С. 126–129.
  81. Корень Л.В. Теоретичні проблеми дослідження психологічних аспектів
  задоволеності працею персоналу / Л.В. Корень // Актуальні проблеми
  психології. Том.1.: Соціальна психологія. Психологія управління.
  Організаційна психологія: Зб. Наукових праць Інституту психології імені
  Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки.– К.:
  Міленіум, 2003, частина 9. – С. 119–122.
  82. Корнеліус Н. НР–менеджмент: пошук, добір, тренінг, адаптація,
  мотивація, дисципліна, етика / Н. Корнеліус, пер. з англ. – Дніпропетровськ:
  Баланс Бізнес Букс, 2005. – 520 с.
  83. Корчевна О.В. Психологічні чинники формування активності
  безробітних на ринку праці : Дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут
  підготовки кадрів Державної служби зайнятості України. — К., 2006. — 233c.
  84. Коханская В.В. Резервы стабильности трудового коллектива / В. В.
  Коханская. – Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1986. – 132 с.
  85. Краткий словарь по социологии / Под общ ред Д.М. Гвишиани, Н.И.
  Ланина, Сост. Э.М. Коржева, Н.Ф. Наумова. – М.: Политиздат, 1989. –С.404.
  86. Креденцер О.В. Взаємозвязок між особливостями розвитку здібностей
  до підприємницької діяльності у підприємців сфери торговельного бізнесу та
  їх соціально–демографічними, професфіно–організаційними та сімейними
  характеристиками / О.В. Креденцер // Актуальні проблеми психології. Том.1.:
  182
  Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія: Зб.
  Наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / За
  ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки.– К.: Науковий світ, 2007, частина 19
  – С. 81–85.
  87. Креденцер О.В. Основні підходи до розуміння сутності феномену
  підприємництва / О.В. Креденцер // Вісник Національного технічного
  університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія.
  Психологія. Педагогіка: Зб. Наук. праць. – К.: Політехніка, 2005. – №3. – Ч.1.
  – С.23–28.
  88. Креденцер О.В. Психологічні умови підготовки підприємців до
  професійної діяльності у сфері торгівельного бізнесу: Дис. … канд. психол.
  наук: 19.00.10. / Ін–т психології імені Г.С. Костюка НАПН України, – К.,
  2009 – 233 с.
  89. Креденцер О.В. Теоретичний аналіз психологічних основ
  підприємництва / О.В. Креденцер // Актуальні проблеми психології. Том.1.:
  Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія: Зб.
  Наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / За
  ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки.– К.: Міленіум, 2005, частина 14. –
  С. 23–28.
  90. Кримов О.О. Ви – керівник персоналу / О.О. Кримов. – М.: Вершина,
  2006. – 320 с.
  91. Кротенко, Ю.И. Сокращение текучести кадров в отраслях
  промышленности Молдавии / Ю. И. Кротенко, Г. А. Лысенко. – Кишинев:
  МолдНИИНТИ, 1986. – 56с.
  92. Кугель С.А. Профессиональная мобильность в науке / С. А. Кугель. –
  М. : Мысль, 1983. – 256 с.
  93. Курганова С.В. Трудовая мобильность в условиях российской
  транзитивности : Дисс. ... канд. соціолог. наук : 22.00.03./ СТУ – Саратов,
  2005. – 191 с.
  183
  94. Левандовский В.Ф.Мобильность молодых рабочих в условиях перехода
  к рыночной экономике: Автореф. дис. ... канд. эконом. наук: / В.Ф.
  Левандовский. 08.00.01 / Ин-т молодежи. – Москва, 1991. – 19 с.
  95. Липлянская О.В. Психологические факторы текучести персонала в
  коммерческих организациях / О.В. Липлянская // Перспективы и
  возможности психологии, бизнеса и социальной работы в современной
  Европе: материалы ІІІ Международной научно-практической конференции
  (24-25 мая 2012 г., г. Рига, Латвия), 2012).- Рига, 2012.– С. 78–80.
  96. Лихолат С.М. Теоретичні аспекти формування персоналу / С.М.
  Лихолат, Л.В. Єрезька // Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-
  технічних праць, 2010. – Вип. 20.14, С. 209 – 215 [Електронний ресурс] /
  Спосіб доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu
  /20_14/209_Lych.pdf
  97. Ліплянська О.В. Аналіз основних підходів до вивчення плинності
  персоналу в організаціях / О.В. Ліплянська // Актуальні проблеми
  психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна
  психологія : зб. наук. Праць / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. –
  К.: Вид-во «А.С.К.», 2009. – Т.І. – Вип. 24. – 268 с., С. 72 – 77.
  98. Ліплянська О.В. Аналіз психологічних характеристик діяльності
  персоналу комерційних організацій сфери торгівлі / О.В. Ліплянська //
  Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна
  психологія. Соціальна психологія : зб. наук. Праць / за ред. С.Д. Максименка,
  Л.М. Карамушки. – К.: Вид–во «А.С.К.», 2012. – Т.І. – Вип. 33. –С.78–83.
  99. Ліплянська О.В. Аналіз феномену плинності персоналу в історичному
  контексті / О.В. Ліплянська // Актуальні проблеми психології: Організаційна
  психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. наук. Праць /
  за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К.: Вид–во «А.С.К.», 2010. – Т.І.
  – Вип. 30. –С.233 – 238.
  100. Ліплянська О.В. Взаємозв'язок плинності персоналу в комерційних
  організаціях та організаційного розвитку / О.В. Ліплянська // Актуальні
  184
  проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія.
  Соціальна психологія : зб. наук. праць / за ред. С.Д. Максименка, Л.М.
  Карамушки. – К.: Вид-во «А.С.К.», 2012. – Т.І. – Вип. 35. – С. 102–107.
  101. Ліплянська О.В. Зміст, структура та особливості проведення тренінгу
  «Психологічні умови запобігання плинності персоналу в комерційних
  організаціях» / О.В. Ліплянська // Актуальні проблеми психології:
  Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб.
  наук. праць / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К.: Вид-во
  «А.С.К.», 2012. – Т.І. – Вип. 36. – С.186–191.
  102. Ліплянська О.В. Основні види та чинники плинності персоналу в
  комерційних організаціях / О.В. Ліплянська // Актуальні проблеми розвитку
  організаційної та економічної психології в Україні : тези І Всеукраїнського
  конгресу з організаційної та економічної психології (29 червня – 2 липня
  2011 року, м. Кам'янець-Подільський) / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М.
  Карамушки. – Київ – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – С. 32–34.
  103. Ліплянська О.В. Плинність персоналу в комерційних організаціях:
  основні та допоміжні поняття / О.В. Ліплянська // Актуальні проблеми
  психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна
  психологія : зб. наук. Праць / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. –
  К.: Вид–во «А.С.К.», 2011. – Т.І. – Вип. 32. – С.287 – 293.
  104. Ліплянська О.В. Психологічні чинники запобігання плинності
  персоналу як умова підвищення ефективності організаційного розвитку /
  О.В. Ліплянська // Психологічні основи управління та організаційного
  розвитку в системі державної служби: тези VII міжнар. наук.-практ. конф. з
  організаційної та економічної психології (23-25 вересня 2010 р., м. Луцьк) /
  за наук. ред. Л.М. Карамушки, Л.Я. Малімон, О.А. Філь, Т.М. Литвиненко. –
  Луцьк : Видавництво, 2010. – С. 150–152.
  105. Ліплянська О.В. Психологічні чинники плинності персоналу
  комерційних організацій / О.В. Ліплянська // Актуальні проблеми психології:
  Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб.
  185
  наук. Праць / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К.: Вид–во
  «А.С.К.», 2012. – Т.І. – Вип. 34.– С.297–302.
  106. Ліплянська О.В. Психологічні чинники потенційної плинності
  персоналу комерційних організацій / О.В. Ліплянська // Психолого-
  педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації
  особистості в умовах трансформації освіти : тези ІІІ Міжнародної науково-
  практичної конференції (22 квітня 2011 року, м. Київ) / – К.: Видавництво,
  2011. – С.201–206.
  107. Ліплянська О.В. Чинники плинності персоналу в організаціях:
  історичний контекст / О.В. Ліплянська // Актуальні проблеми психології:
  Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб.
  наук. Праць / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К.: Вид–во
  «А.С.К.», 2010. – Т.І. – Вип. 31. – С.64 – 69.
  108. Ліплянська О.В.. Організаційний розвиток як чинник запобігання
  плинності персоналу в комерційних організаціях / О.В. Ліплянська //
  Психологія організаційного розвитку сучасних організацій у сфері освіти,
  промисловості та бізнесу : тези VІІІ Міжнародної конференції з
  організаційної та економічної психології (4-6 жовтня 2012 року, м. Алчевськ)
  / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К.- Алчевськ : ДонДТУ ;
  Центр планування кар’єри, 2012. – С. 13–14.
  109. Мажорова О.Г. Психологічні основи виділення типів взаємодії
  «продавець – клієнт» у торгівельній діяльності / О.Г. Мажорова // Актуальні
  проблеми психології./ Т.1: Організаційна психологія. Економічна психологія.
  Соціальна психологія. Ч. 23; під ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. –
  К.: Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, видавництво
  «А.С.К.», 2009. – С.113–121.
  110. Максименко С.Д. Генезис существования личности / С.Д.Максименко. –
  К. : ООО ―КММ‖, 2006. – 240 с.
  111. Максименко С. Д. Теорія і практика психолого–педагогічного
  дослідження / С. Д. Максименко. – К. : НДІП, 1990. – 240 с.
  186
  112. Максименко С. Д. Технологія спілкування (комунікативна
  компетентність учителя: сутність і шляхи формування) / С. Д. Максименко,
  М. М. Заброцький. – К.: Главник, 2005. – 112 с.
  113. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – СПБ.:Питер, 2011. –
  496 с.
  114. Машков В.Н. Практика психологического обеспечения руководства,
  управления, менеджмента./ В.Н. Машков. – СПб.: Речь, 2005. – 304с.
  115. Мельниченко О.М. Поняття зміни в категоріальній системі наукового
  пізнання/ О.М. Мельниченко // Публікації Інституту філософії імені
  Г.С.Сковороди НАН України. Мультиверсум. Філософський альманах. – К.:
  Центр духовної культури, – 2006. – № 57. [Електронний ресурс] / Спосіб
  доступу: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_57/Melnychenko.htm
  116. Мельчарек М.М. Текучесть рабочей силы на предприятии швейной
  промышленности "Кора" в Варшаве: Автореф. дис. ... канд. экономич. наук: /
  М.М. Мельчарек. 08.00.07 / Моск. ин–т нар. хоз–ва им. Г. В. Плеханова. –
  Москва, 1987. – 18 с.
  117. Мероприятия по сокращению текучести кадров : (Метод. рекомендации
  для профсоюз. актива) / Авт.–сост. Ф. М. Капша. – Кишинев: Тимпул, 1985. –
  16 с.
  118. Методика изучения движения рабочих кадров на предприятиях
  Минлеспрома СССР / А.М. Бакелов, М.Я. Лонберг. – М.: Б. и., 1980. – 77 с.
  119. Методические рекомендации по анализу масштабов и причин
  текучести кадров в геологических организациях / Сост. В. А. Дольник, В. А.
  Алискеров, М. Н. Голдобина. – М. : ВИЭМС, 1980. – 53 с.
  120. Методические рекомендации по изучению причин текучести кадров в
  организациях и на предприятиях системы Госснаба СССР / НИИ экономики
  и орг. материально–техн. снабжения; [Принимали участие А. Кривцов и др.].
  – М. : НИИМС, 1982. – 74 с.
  187
  121. Методические рекомендации по изучению текучести рабочих кадров в
  дорожных организациях и разработке мероприятий по ее сокращепнию /
  Разраб. М. Н. Николаевым и др. – М. : Транспорт, 1982. – 32 с.
  122. Методические рекомендации по укреплению стабильности
  производственного коллектива / Сост. Э. Э. Ваннах и др. – М. : НИИТЭхим,
  1981. – 41 с.
  123. Методологические вопросы исследования проблем использования
  трудовых ресурсов республики : (Демогр. фактор, дисциплина труда и
  текучесть кадров) : [Препр. докл.] / АН СССР, Ин–т экономики, Отд. экон.
  пробл. труда; [Подгот. Н. В. Панкратьева Т.А. Бараненкова]. – М. : ИЭ, 1986.
  – 37 с.
  124. Мещанинов Л.Б. Заболеваемость с временной утратой
  трудоспособности и текучесть кадров промышленных рабочих : Автореф.
  дис. ... канд. мед. наук : / Л.Б. Мещанінов. 14.00.33 / ВНИИ мед. и медико–
  техн. информации. – Москва, 1988. – 22 с.
  125. Мнухина Т.А.Социальная мобильность научно–педагогических кадров
  высшей школы: Автореф. дис. ... канд.. філософ. наук: / Т.А. Мнухіна.
  09.00.02 / МГУ. – Москва, 1990. – 24 с.
  126. Мобильность кадров на промышленном предприятии / Л.А. Олесневич,
  С. И. Вовканыч, С. Н. Злупко и др.; Отв. ред. Л. А. Олесневич. – Киев : Наук.
  думка, 1981. – 218 с.
  127. Мобильность рабочей силы при социализме : Соц.–экон. механизм
  регулирования / Ю. Ваазе, Л. М. Данилов, Л. С. Дегтярь и др.; Отв. ред. К. И.
  Микульский. – М. : Наука, 1982. – 160 с.
  128. Моляко В. О. Психологическая готовность к труду на современном
  производстве / В. О. Моляко // Трудовая подготовка учащихся в
  межшкольных комбинатах: Психологический аспект / под ред. В. А. Моляко.
  – К.: Рад. школа, 1988. – С. 7–13.
  129. Моляко В.А. Психологическая готовность к труду на современном
  производстве / В.А. Моляко, М.Л. Смульсон. – К. : Знание, 1985. – 14 с.
  188
  130. Моляко В.О. Психологічна готовність до творчої праці / В. О. Моляко. –
  К. : Знання, 1989. – 48 с.
  131. Моляко В. О. Творчий потенціал людини як психологічна проблема
  / В. О. Моляко // Обдарована дитина. – 2005. – №6 – С. 2–9.
  132. Монина Г.Б. Коммуникативный тренинг (педагоги, психологи,
  родители). / Г. Б. Монина, Е.К. Лютова–Робертс. – СПб.: Речь, 2010. – 224 с.
  133. Москаленко В.В. Економічна соціалізація особистості: соціально-
  психологічний аспект [монографія] / В.В. Москаленко, Ю.Ж.
  Шайгородський, О.О. Міщенко. – К.: Вид-во «Центр соціальних
  комунікацій», 2012. – 348 с.
  134. Москаленко В.В. Психологія соціального впливу: навч. Посібн. / В.В.
  Москаленко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 448 с.
  135. Москаленко В. В. Соціальна психологія: [підруч. для студ. вищ. навч.
  закл.] / В. В. Москаленко. К. : Центр учбової літератури, 2005. – 624 с.
  136. Мочерний С.В. Основи економічних знань: підручник / С.В. Мочерний.
  – К.: ВЦ «Академія», 2002. – 312с.
  137. Мочерний С.В. Основи економічної теорії / за ред. С.В. Мочерного. –
  К.: ВЦ «Академія», 1998. – 464с.
  138. Мулладжанов И.Р. Влияние социально–экономических факторов на
  сокращение текучести кадров / И.Р. Мулладжанов. – Ташкент: Узбекистан,
  1982. – 39 с.
  139. Наследов А.Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и
  социальных науках. / А.Д. Наследов. – СПб.: Питер,2007. – 416 с.
  140. Наследов А.Д. Математические методы психологического
  исследования. Анализ и интерпретация данных. Учебное пособие. 3–е изд.,
  стереотип./ А.Д. Наследов. – СПб.: Речь, 2007. – 392 с.
  141. Невзорова О.В. Особливості орієнтації на клієнта персоналу
  торгівельних організацій / О.В. Невзорова // Актуальні проблеми психології.
  Том.1.: Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна
  психологія: Зб. Наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка
  189
  АПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки.– К.: Міленіум,
  2005, частина 16. – С. 95–98.
  142. Невзорова О.В. Психологічні особливості клієнт–орієнтованого
  ділового спілкування в сфері торгівельного бізнесу / О.В. Невзорова //
  Актуальні проблеми психології. Том.1.: Соціальна психологія. Організаційна
  психологія. Економічна психологія: Зб. Наукових праць Інституту психології
  імені Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.М.
  Карамушки.– К.: Міленіум, 2006, Ч. 17. – С. 86–92.
  143. Невзорова О.В. Тренінг «клієнт–орієнтоване ділове спілкування» та
  його роль в підготовці персоналу в сфері торгівельного бізнесу / О.В.
  Невзорова // Актуальні проблеми психології. Том.1.: Соціальна психологія.
  Організаційна психологія. Економічна психологія: Зб. Наукових праць
  Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д.
  Максименка, Л.М. Карамушки.– К.: Міленіум, 2005, частина 15. – С. 92–98.
  144. Некипелов Д. Н. Исследование межотраслевых перетоков на
  российском рынке труда/ Д. Н. Некипелов. – М. : Рос. экон. шк., 2003. – 41 с.
  145. Немов Р.С. Психология. В 3–х кн. Кн. 1.: Общие основы психологии:
  учеб. Для студ. высш. пед. учеб. заведений. / Р.С. Немов. – 5–е изд. – М.:
  Гуманитарн. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 687 с.
  146. Определение причин и мотивов текучести кадров : (Метод.
  рекомендации) / Науч. совет АН УССР и Госкомтруда УССР "Соц.–экон.
  пробл. народонаселения и труда" и др.; [Разраб. В. В. Оникиенко и др.]. –
  Киев : СОПС УССР, 1981. – 112 с.
  147. Орловский Ю.П. Закон и стабильные трудовые коллективы / Ю. П.
  Орловский. – М.: о –во "Знание" РСФСР, 1982. – 40 с.
  148. Осадча Ю.В. Аналіз взаємозв’язку між причинами, факторами та
  мотивами плинності найманих працівників.[Електронний ресурс] / Спосіб
  доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2011_16/Osadcha.pdf
  149. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О.
  Каніщенко та ін. За ред. С.В. Мочерного. – К.: ВЦ «Академія», 1998. – 464с.
  190
  150. Основи практичної психології : підручник для студ. вищих навч.
  закладів / В.Г. Панок, Т.М. Титаренко, Н.В. Чепелєва та ін. – 3-тє вид., стер. –
  К. : Либідь, 2006. – 536 с.
  151. Павелків Р.В. Психологічна служба в закладах системи освіти : завдання
  та перспективи / Р. В. Павелків // Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-
  Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди‖ :
  наук.-теорет. зб. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – Вип. 10. – С. 164–167.
  152. Павелків Р.В. Психологічна сутність саморегуляції особистістю
  поведінки / Р. В. Павелків // Психологія : зб. наук. пр. КНПУ ім. М. П.
  Драгоманова. – К. – 2002. – Вип. 17. – С. 29–35.
  153. Панюков В.С. Управление устойчивостью кадров на предприятии / В.
  С. Панюков. – Киев : и-во "Знание" УССР, 1985. – 47 с.
  154. Перфильева М.Б. Управление лояльностью персонала : [монография] /
  М. Б. Перфильева. – [2–е изд., доп.]. – Санкт–Петербург : Ин–т бизнеса и
  права, 2010 – 183 с.
  155. Подоров Г.М.Текучесть кадров и борьба с ней / Г. М. Подоров. –
  Горький : Волго–Вят. кн. изд–во, 1983. – 191 с.
  156. Польщикова О.А. Экономико-статистическое изучение текучести
  рабочей силы: Дис. канд. экономических наук: 08.00.11./ РГБ, – М.: РГБ,
  2006. – 156 с.
  157. Проблемы укрепления трудовой дисциплины и предотвращения
  текучести кадров на предприятиях Центрального Казахстана: Сб. науч. тр.
  (междувед.) / Караганд. гос. ун–т; [Редкол.: Е. Н. Нургалиева (отв. ред.) и
  др.]. – Караганда: Караганд. гос. ун–т, 1982. – 128 с.
  158. Проблемы экономической психологии. Том 2 / Отв. ред. А.Л.
  Журавлев, А.Б. Купрейченко. – М.: Изд–во «Институт психологии РАН»,
  2005. – 664с.
  159. Професіоналізм особистості: теоретико-методологічний аспект :
  монографія / [В.Й. Бочелюк, С.А. Білоусов, Г.О. Горбань та ін.] ; за ред.
  В.Й. Бочелюка. – Запоріжжя : ГУ "ЗІДМУ", 2007. – 248 c.
  191
  160. Прутченков А.С. Социально-психологический тренінг межличностного
  общения./ А.С. Прутченков. – М.: И-во «Знание» РСФСР, 1991. – 48 с.
  161. Психология менеджмента: Практические тесты руководителя / Под ред
  Крымской Л.А. –Запорожье: Аурум,1993.– 64 с.
  162. Пузиков В.Г. Технология ведения тренинга./ В.Г. Пузиков. – СПб.:
  Издательство «Речь», 2010. – 224 с.
  163. Пути ликвидации текучести кадров в промышленности СССР. /
  коллектив авторов Мин. пром. СССР. – М.: Мысль, 1965. – 22 с.
  164. Пчелинцева А.С.Мобильность рабочей силы в условиях перехода к
  рыночной экономике : На примере Красноярского края: Автореф. дис. ...
  канд. эконом. наук : / А.С. Пчелинцева. 08.00.01 / Красноярская технол. акад.
  – Красноярск, 1996. – 24 с.
  165. Работа с увольняющимися рабочими, анализ причин текучести рабочих
  кадров : Метод. рекомендации / М–во автомоб. пром–сти, ЦК Профсоюза
  рабочих автомоб., тракт. и с.–х. машиностроения; [Разраб. Райдаком И. Н. и
  др.]. – М. : Б. и., 1983. – 35 с.
  166. Равикович Н.Е. Тренинг командообразования. Цели, диагностические
  методики, игры / Н.Е. Равикович. – М.: Генезис, 2003. – 112 с.
  167. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты:
  учеб. пособие / Д.Я. Райгородский. – Самара: БАХРАХ, 1998. – 672 с.
  168. Райгородский Д.Я. Психодиагностика персонала. Методики и тесты.
  Том 1. / Д.Я. Райгородский. – Самара: Издательский дом «БАХРАХ», 2007. –
  440 с.
  169. Райгородский Д.Я. Психология предпринимательства Хрестоматия.
  Учебное пособие для факультетов: психологических, економических и
  менеджмента. / Д.Я. Райгородський. – Самара: Издательский Дом «Бахрах-
  М», 2007. – 768с.
  170. РайгородскийД.Я. Энциклопедия психодиагностики.
  Психодиагностика персонала. / Д.Я. Райгородский. – Самара: Издательский
  Дом «Бахрах – М», 2010. – С. 370–373.
  192
  171. Рейс Ф. 500 лучших советов тренеру./ Ф. Рейс, Б. Смит. – СПб.: Питер,
  2002. – 128с.
  172. Рогов Е.И. Психология общения./ Е.И. Рогов. – М.: ВЛАДОС, 2001. –
  336 с.
  173. Русин–Мукачівський О.В. Організація комерційної діяльності
  роздрібного торговельного підприємства / О.В. Русин–Мукачівський //
  Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.1 [Електронний ресурс] /
  Спосіб доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/ 21_1/294_Cz
  er.pdf
  174. Саксакулм Т.И. Во имя постоянства кадров / Т.И. Саксакулм. –
  Таллинн: Ээсти раамат, 1985. – 63 с.
  175. Самоукина Н.В. Исскуство управления персоналом банка. / Н.В.
  Самоукина. – М.: Русская деловая литература, 1997. – 208 с.
  176. Самоукина Н.В. Эффективная мотивация персонала при минимальных
  финансовых затратах / Н.В. Самоукина. – М.: Вершина, 2008. – 224 с.
  177. Сватюк О.Р. Управління стабільністю персоналу / О.Р. Сватюк, М.І.
  Кушнір // Науковий вісник НЛТУ України, 2011, - вип. 21.1– С. 260–
  263.[Електронний ресурс] / Спосіб
  доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/21_1/260_Swa.pdf
  178. Семенова Е.М. Тренинг ємоциональной устойчивости педагога:
  Учебное пособие. / Е.М. Семенова. – М.: Психотерапия, 2006. – 256с.
  179. Семич
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)