НАПРЯМИ ТА ЗАСОБИ ПРОФІЛАКТИКИ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ У ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ : НАПРАВЛЕНИЯ И СРЕДСТВА ПРОФИЛАКТИКИ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ МВД УКРАИНЫ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • НАПРЯМИ ТА ЗАСОБИ ПРОФІЛАКТИКИ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ У ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ
 • Альтернативное название:
 • НАПРАВЛЕНИЯ И СРЕДСТВА ПРОФИЛАКТИКИ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ МВД УКРАИНЫ
 • Кол-во страниц:
 • 208
 • ВУЗ:
 • АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ
  На правах рукопису  ДЖЕЖИК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА  УДК 159.9.019.4


  НАПРЯМИ ТА ЗАСОБИ ПРОФІЛАКТИКИ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ У ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ


  19.00.06 юридична психологія
  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук  Науковий керівник
  Александров Денис Олександрович,
  кандидат психологічних наук, доцент
  Київ 2009
  ЗМІСТ
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 3
  ВСТУП 4
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ МВС УКРАЇНИ 12
  1.1. Психолого-педагогічна характеристика діяльності викладачів
  ВНЗ МВС України 12
  1.2. Актуальні проблеми професійної психолого-педагогічної
  підготовки викладачів у сучасних умовах 39
  Висновки до першого розділу 56
  РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ МВС УКРАЇНИ 59
  2.1. Аналіз наукових підходів до вивчення проблеми
  психологічної напруженості 59
  2.2. Обґрунтування інструментарію, аналіз та інтерпретація результатів експериментального дослідження психологічної напруженості 84
  Висновки до другого розділу 110
  РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ТА ЗАСОБИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ МВС УКРАЇНИ 112
  3.1. Загальні положення професійно-психологічного забезпечення
  педагогічної діяльності в ВНЗ МВС України 113
  3.2. Напрями вдосконалення професійно-психологічної підготовки науково-педагогічного складу ВНЗ МВС України 130
  Висновки до третього розділу 150
  ВИСНОВКИ 152
  ДОДАТКИ 156
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 186
  ВСТУП
  Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку України як незалежної правової держави важливого значення набуває рівень професійної підготовки працівників міліції, оскільки це зумовлює ступінь ефективності діяльності правоохоронців із запобігання і протидії злочинності. Зазначене потребує особливої уваги представників усіх юридичних та суміжних наук, зокрема юридичної психології, одним із напрямів якої є психологічне забезпечення правоохоронної діяльності. З іншого боку, умовою високого рівня ефективності правоохоронної системи держави є підвищення рівня професійної освіти майбутніх правоохоронців, на що останнім часом звертається особлива увага керівництва МВС України. Проте, у наш час ще існує багато проблем, які заважають використовувати весь потенціал навчальних закладів системи МВС України. Однією зі стрижневих перешкод на шляху розвитку системи освіти майбутніх правоохоронців є відсутність реальних заходів професійно-психологічного забезпечення службово-педагогічної діяльності науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (далі ВНЗ) МВС України.
  Педагогічна діяльність у закладах освіти силових структур держави взагалі й у системі МВС України, зокрема, має відмінності від аналогічної діяльності навчальних закладів Міністерства освіти і науки (далі МОН) України. Ця специфіка зумовлюється, зокрема, тим, що переважна більшість викладачів належать до числа осіб начальницького складу (далі атестовані науково-педагогічні працівники ВНЗ МВС України), що покладає на них, окрім загально-педагогічних, ще й специфічно-службові обов’язки; значна кількість спеціальних дисциплін має режимний характер; специфічними є як відносини між колегами, так і з курсантами.
  Зазначені та інші обставини чинять суттєвий вплив на особистість атестованого науково-педагогічного працівника ВНЗ МВС і потребують детального вивчення, адже до цього часу не приділялося окремої уваги таким важливим питанням, як: професійно-психологічна придатність майбутніх кандидатів на посади науково-педагогічного складу (їх професійно-психологічний відбір та адаптація), особливості професійної деформації, зокрема, її витоків, методів діагностики та профілактики; професійно-психологічна підготовка майбутніх науково-педагогічних працівників під час їх навчання в магістратурі, ад’юнктурі, на курсах перепідготовки чи підвищення кваліфікації, тощо.
  Актуальність теми дисертаційної роботи зумовлена недостатньою її розробленістю в сучасних умовах. Окремі аспекти проблеми розглядалися в монографіях та наукових статтях Л.О.Кітаєва-Смика, М.В.Костицького, Н.В.Кузьміної, О.М.Леонтьєва, А.С.Макаренка, В.Л.Марищука, Н.І.Наєнко, Т.О.Нємчина, В.Є.Орла, С.Л.Рубінштейна, Г.Сельє, В.М.Синьова, В.А.Сухомлинського, Т.В.Форманюка та ін. Особливості й практичні аспекти діяльності атестованих науково-педагогічних працівників ВНЗ МВС України висвітлені В.І.Барком, Т.М.Малковою, В.С.Медведєвим, В.С.Сівухіним, О.М.Столяренком та ін.; психологічні особливості та професійно значущі якості фахівців органів внутрішніх справ Д.О.Александровим, В.Г.Андросюком, Г.Є.Запорожцевою, Л.І.Казміренко, Я.Ю.Кондратьєвим, Л.І.Мороз та ін.). Але загалом аналіз літературних джерел щодо організаційно-правових, навчально-методичних та професійно-психологічних аспектів службово-педагогічної діяльності в ВНЗ МВС України свідчить про необхідність ґрунтовної наукової розробки проблеми профілактики негативних наслідків психологічної напруженості у викладачів, узагальнення досвіду та напрацювання необхідних рекомендацій.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у межах галузевого дослідження і є складовою виконання Наказу МВС України від 07.04.2008 р. №161 Про затвердження Програми психопрофілактичної роботи з особовим складом органів та підрозділів внутрішніх справ України на 2008-2012 роки”, Комплексної програми вдосконалення бойової та психологічної підготовки особового складу органів та підрозділів внутрішніх справ України на 2005-2007 рр.” (наказ МВС України від 27 травня 2005 року № 385); Наказу МВС України Про подальший розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України” від 28.07.2004 р. №842, Концепції розвитку системи освіти МВС України” (наказ МВС України від 15 березня 2006 року № 263) та, відповідно, Програми розвитку системи освіти МВС України на 2006-2010 рр.”. Зазначені документи базуються на рішенні Колегії МОН України від 28.02.2003 р. № 2/3-4 Вища освіта і наука пріоритетні сфери розвитку суспільства у XXI столітті”, державній цільовій програмі Вчитель” на 2006-2010 рр., Програмі дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України, затвердженої наказом МОН України від 23.01.04 р. № 49.
  Тема дисертації відповідає Пріоритетним напрямам наукових і дисертаційних досліджень МВС України, що потребують першочергової розробки і впровадження у практичну діяльність органів внутрішніх справ України на період 2001-2009 рр. Тему дослідження затверджено на засіданні Вченої ради Київського національного університету внутрішніх справ (протокол від 29.01.2002 р. № 1), узгоджено в бюро Ради з координації наукових досліджень в галузі педагогіки та психології АПН України (протокол від 30.09.2009 р. №6).
  Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка рекомендацій щодо профілактики негативних наслідків психологічної напруженості, що виникає в атестованих науково-педагогічних працівників ВНЗ МВС України під впливом професійної діяльності.

  У відповідності з метою поставлені наступні завдання:
  - визначити психологічні особливості діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ МВС України, що зумовлюють її психологічну напруженість;
  - дослідити стан розробленості проблеми психологічної напруженості в контексті науково-педагогічної діяльності, зокрема, у ВНЗ МВС України;
  - надати психологічну характеристику психотравмуючих проявів напруженості та похідної від неї професійної деформації науково-педагогічних працівників;
  - встановити відмінності проявів психологічної напруженості у науково-педагогічних працівників ВНЗ МВС України та МОН України;
  - визначити шляхи оптимізації профілактичних заходів мінімізації негативних наслідків психологічної напруженості в атестованих науково-педагогічних працівників ВНЗ МВС України;
  - визначити завдання основних напрямів психологічного забезпечення діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ МВС України;
  - розробити програму професійно-психологічної підготовки науково-педагогічних працівників ВНЗ МВС України, спрямовану на профілактику негативних наслідків психологічної напруженості.
  Об’єкт дослідження психологічна напруженість у науково-педагогічних працівників ВНЗ МВС України.
  Предмет дослідження напрями та засоби профілактики негативних наслідків психологічної напруженості у науково-педагогічних працівників ВНЗ МВС України.
  Методи дослідження. Теоретична частина дослідження забезпечувалася використанням загальнонаукових методів. Так, при визначенні психолого-педагогічної характеристики діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ МВС України (р. 1.1.), актуальних проблем їхньої професійної підготовки у сучасних умовах (р. 1.2.), аналізі наукових підходів до вивчення проблеми психологічної напруженості (р. 2.1.), встановленні засад професійно-психологічного забезпечення науково-педагогічної діяльності в ВНЗ МВС України (р. 3.1.) та напрямів вдосконалення професійно-психологічної підготовки науково-педагогічних працівників ВНЗ МВС України (р. 3.2.) застосовувалися системний, структурно-функціональний, логіко-історичний та порівняльний методи. Емпірична частина дослідження (р. 1.1., 1.2., 2.1, 2.2.) реалізована за допомогою методів психологічних досліджень (анкетування, бесіда, спостереження, експертна оцінка, аналіз умов діяльності). В якості психодіагностичного інструментарію обрані: опитувальник Р. Кеттелла (16 PF 105C), методика М. Люшера. Всі отримані дані піддано математико-статистичній обробці з використанням: первинного статистичного аналізу (обрахування середніх значень); кореляційного аналізу рангів Ч. Спірмена (r).
  Дослідження проводилося в 2002-2007 рр. та складалося з наступних етапів: на першому, пошуковому етапі (2002-2003 рр.) здійснювався теоретичний аналіз проблеми, формувалися початкові положення та гіпотези; на другому, експериментальному етапі (2003-2005 рр.) збиралися емпіричні дані та встановлювалися професійно значущі якості, що визначають стійкість до психологічної напруженості професійної діяльності; на третьому, узагальнюючому етапі (2006-2007 рр.) був проведений аналіз особливостей формування психологічної стійкості до психологічно напружених умов професійної діяльності атестованих викладачів ВНЗ МВС України; розроблені, апробовані та впроваджені на базі магістратури Київського національного університету внутрішніх справ методичні рекомендації у вигляді Програми професійно-психологічної підготовки науково-педагогічних працівників ВНЗ МВС України”.
  Емпіричну базу дослідження склали результати: експертного опитування 156 осіб із числа науково-педагогічних працівників ВНЗ МВС України та 239 науково-педагогічних працівників цивільних закладів освіти; психодіагностичного дослідження 465 осіб (156 атестованих викладачів, 239 науково-педагогічних працівників цивільних навчальних закладів та 70 слухачів магістратури за спеціальністю Правознавство”); формуючого експерименту на основі впровадження Програми професійно-психологічної підготовки науково-педагогічних працівників ВНЗ МВС України” (70 слухачів магістратури).
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні напрямів профілактики психологічної напруженості у науково-педагогічних працівників ВНЗ МВС України. Зокрема, автором:
  вперше:
  - встановлені чинники професійної діяльності, що визначають специфіку реагування атестованих науково-педагогічних працівників ВНЗ МВС України на психотравмуючі впливи психологічної напруженості;
  - здійснений порівняльний аналіз професійно значущих психологічних якостей науково-педагогічних працівників ВНЗ МВС України та МОН України в контексті психологічної напруженості;
  - визначені та описані психологічні відмінності професійної діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ МВС України та цивільних закладів освіти;
  - з’ясовано, що за своєю специфікою, психологічними характеристиками професійних завдань та функцій діяльність науково-педагогічних працівників ВНЗ МВС України та МОН України досить суттєво відрізняється, що впливає й на особливості проявів психологічної напруженості;
  удосконалено:
  - характеристику психологічної напруженості в педагогічній діяльності загалом та в діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ МВС України, зокрема;


  набуло подальшого розвитку:
  - наукові погляди на феномен психологічної напруженості соціономічних професій в контексті службово-педагогічної діяльності працівників ВНЗ МВС України;
  - уявлення щодо психологічної характеристики та особливостей службово-педагогічної діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ МВС України;
  - зміст психологічного забезпечення службової та науково-педагогічної діяльності ВНЗ МВС України як базової умови профілактики психологічної напруженості.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні специфічних вимог професійної діяльності до особистості науково-педагогічного працівника ВНЗ МВС України; розробці рекомендацій щодо організації процесу професійно-психологічної підготовки науково-педагогічних працівників у вигляді авторської Програми професійно-психологічної підготовки науково-педагогічних працівників ВНЗ МВС України”; визначенні системи, структури та методики психологічної підготовки науково-педагогічних працівників. Результати дисертаційного дослідження були впроваджені в навчальний процес Київського національного університету внутрішніх справ (акт впровадження від 26.03.2009 р.) та Одеського державного університету внутрішніх справ (акт впровадження від 04.06.2009 р.).
  Особистий внесок здобувача. Відповідно до плану науково-дослідницької роботи кафедри юридичної психології КНУВС за темою Розробка професіограм та кваліфікаційних характеристик деяких категорій фахівців МВС України” автором вивчався конкретний фаховий напрям діяльності (атестовані науково-педагогічні працівники ВНЗ МВС України).
  Апробація результатів дослідження. Основні положення і висновки дисертаційної роботи обговорено на трьох міжнародних науково-практичних конференціях: Управління якістю професійної освіти” (м. Донецьк, 24-25 квітня 2002р.); Комунікативна компетентність правників і їх зв’язків із громадськістю” (м. Львів, 15-16 травня 2003 р.); Основні напрямки реформування ОВС в умовах розбудови демократичної держави” (м. Одеса, 14-15 жовтня 2004 р.), двох всеукраїнських науково-практична конференціях: Проблеми розвитку педагогіки вищої школи в ХХІ ст.: теорія і практика” (м.Одеса, 30-31 травня 2002 р.); Психологічний супровід оперативно-розшукової діяльності” (присвячена пам’яті професора Я.Ю. Кондратьєва, м.Київ, 28 листопада 2008 р.); двох семінарах: Організаційно-правові засади боротьби з правопорушеннями на транспорті” (Постійно діючий семінар, м.Одеса, 1 жовтня 2004 р.); Третя звітна конференція професорсько-викладацького складу Одеського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ” (м. Одеса, 28-29 квітня 2006р.).
  Публікації. Основні положення й результати дисертаційної роботи викладено в 14 публікаціях, з них 7 у фахових наукових виданнях.

  Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що включають шість підрозділів, висновків, чотирьох додатків на 30 сторінках, списку використаних джерел (231 найменування). Повний обсяг дисертації становить 208 сторінок, з них загальний обсяг тексту 155 сторінок.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  В дисертаційній роботі надана характеристика чинників виникнення та особливостей прояву психологічної напруженості в атестованих науково-педагогічних працівників ВНЗ МВС України; аргументовано, що за своєю специфікою та психологічними характеристиками професійних завдань діяльність викладачів ВНЗ МВС України та МОН України досить суттєво відрізняється, що впливає й на особливості процесу адаптації до професійної діяльності та подальшу динаміку особистості фахівця. Проведене дослідження дозволило одержати низку нових даних про психологічну природу системи детермінант професійного становлення викладачів спеціалізованого ВНЗ та запропонувати рекомендації щодо профілактики у них негативних наслідків психологічної напруженості.
  На підставі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:
  1) психологічні особливості діяльності атестованих науково-педагогічних працівників ВНЗ МВС України визначаються, з одного боку, її творчим характером та емоційною насиченістю, з іншого необхідністю виконання службових обов’язків у межах правоохоронної діяльності, що містить елементи екстремальності (підвищеної відповідальності, небезпеки та ризику). Така специфіка вирішення професійних завдань, у поєднанні з особливостями індивідуального реагування на стрес, може призвести до астенізації психічних ресурсів особи та зростання рівня психологічної напруженості. За відсутності належного профілактичного та психокорекційного впливу це здатне викликати стійкі негативні зміни особистісних якостей, деформувати особистісний розвиток та ціннісно-мотиваційну систему особистості, призвести до появи стійких непродуктивних стереотипів поведінки, тобто спричиняти професійне вигорання” чи професійну деформацію. Глибина особистісних змін в кожному конкретному випадку залежить від індивідуально-психологічних особливостей та психологічної стійкості фахівця;
  2) оптимізація шляхів попередження негативних наслідків психологічної напруженості науково-педагогічних працівників ВНЗ МВС України передбачає широке впровадження нових форм психологічної допомоги в контексті реформування системи психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності. Для цього в дослідженні застосовано системний підхід, який дозволив визначити провідні вимоги щодо професійно значущих якостей науково-педагогічних працівників та можливості їх актуального розвитку;
  3) провідними напрямами психологічного забезпечення діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ МВС України слід вважати професійно-психологічний відбір та професійно-психологічну підготовку з урахуванням ступеня відповідності їх індивідуально-психологічних можливостей та ділових якостей вимогам службово-педагогічної діяльності. Професійно-психологічна підготовка має на меті: а) озброєння молодих науково-педагогічних працівників психологічними знаннями, вміннями та навичками, необхідними для виконання професійних обов’язків; формування та підтримання на належному рівні професійно значущих властивостей та якостей, зокрема, психологічної стійкості;
  4) найбільш типовими психотравмуючими проявами психологічної напруженості є підвищення загального рівня тривожності, переживання станів стресу та фрустрація потреби досягнення успіху, страх самовираження, побоювання почуття власної некомпетентності, відчуття власної невідповідності очікуванням оточуючих, швидка виснажливість, що створює проблеми в організації професійних стосунків. В подальшому це призводить до розвитку професійного вигорання” та професійної деформації викладача у формі скептичної апатії щодо необхідності роботи над собою; байдужості до діяльності; гіпертрофованого ставлення до зовнішніх проявів дисципліни; формалізації професійних стосунків. Зазначене надало можливість розглянути фактори ризику” розвитку невротичних розладів, відштовхуючись від чого запропонована низка профілактичних заходів професійно-психологічного супроводження;
  5) при порівнянні проявів психологічної напруженості у науково-педагогічних працівників ВНЗ МВС України та ВНЗ МОН України з’ясовано, що спільною рисою для них є комунікативна стриманість. Проте у цивільних викладачів ця риса зумовлена підвищеним рівнем нормативності поведінки, що спричиняє обережність, деяку песимістичність та тривожність, зрештою зниження професійної мотивації та інертність. Разом із тим, ці риси в поєднанні з високим рівнем стресостійкості вказують, що в психологічно напружених ситуаціях вони здатні швидко мобілізуватися та зосередити увагу на виконанні професійних обов’язків. В атестованих викладачів ВНЗ МВС України зменшення комунікабельності зумовлене зниженням відвертості, довірчості та сприяє уповільненню в прийнятті рішень. Підвищення рівня нормативності поведінки визначається високим рівнем самоконтролю, точністю у виконанні поставлених завдань, активністю, готовністю до ризику. Наявність високого рівня психологічної напруженості та тривожності, коли навіть незначні стреси та фрустрації спричиняють виникнення стійких та тривалих негативних емоційних станів, призводить до зниження рівня працездатності;
  6) встановлені залежності дозволили обґрунтувати комплекс корекційно-профілактичних заходів, спрямованих на мінімізацію негативних наслідків психологічної напруженості ще на стадії підготовки майбутніх науково-педагогічних працівників ВНЗ МВС України, коли такі заходи є найбільш своєчасними та ефективними. Профілактика деструктивних психологічних явищ повинна розпочинатися з визначення рівня розвиненості психологічної стійкості при проведенні професійно-психологічного відбору й продовжуватися в процесі професійно-психологічної підготовки педагога та його психологічного супроводження впродовж службово-педагогічної діяльності;
  7) основним завданням розробленої та впровадженої автором Програми професійно-психологічної підготовки науково-педагогічних працівників ВНЗ МВС України”, спрямованої на профілактику негативних наслідків прояву психологічної напруженості, є формування вмінь і навичок самоконтролю та саморегуляції. Загалом це сприяє професійному розвитку особистості; формуванню ефективних вмінь комунікації та організації взаємодії; усуненню неадекватних емоційних реакцій; зменшенню рівня ситуативної тривожності. Найбільш суттєвим результатом тренінгу стала прискорена адаптація до напружених умов професійної діяльності за допомогою розуміння власних психологічних особливостей; причин та механізмів виникнення психологічної напруженості; засобів формування стійкої мотивації до саморозвитку позитивних соціальних умінь. Наявність в експериментальній групі після впровадження Програми” позитивних результатів дозволяє стверджувати, що вона є достатньо ефективною технологією профілактики негативних наслідків психологічної напруженості. Зокрема, значно зменшився показник схильності до тривожності, підвищився рівень самоконтролю та психологічної врівноваженості, що вказує на позитивну динаміку реагування на стресові ситуації.
  Колом питань, що розглядалися в дисертації, проблема психологічної напруженості в діяльності науково-педагогічних працівників закладів освіти МВС України не вичерпується. Перспективними напрямами подальших наукових досліджень можуть стати: поглиблення теоретичних знань щодо специфіки службово-педагогічної діяльності в ВНЗ МВС України, створення професіограм та психограм різних категорій науково-педагогічних працівників та розробка практичних рекомендацій щодо попередження негативних наслідків психологічної напруженості залежно від встановлених індивідуально-психологічних та соціально-психологічних особливостей фахівців.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абрамян В. Ц. Удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя засобами театральної підготовки : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / В.Ц.Абрамян. К., 1992.
  2. Актуальные вопросы психологии и педагогики в деятельности органов внутренних дел : сб. науч. трудов / [ред. кол. : В. А. Лукашов (отв. ред.)] // Акад. МВД СССР. М., 1985. 135 с.
  3. Александров Г. М. Проблемы формирования личности специалиста / Г.М. Александров, Ф. М. Шариков. М. : Знание, 1984. 98 с.
  4. Александров Д.О. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції (у двох частинах) Професійно-психологічна підготовка працівників оперативних підрозділів / Д.О. Александров, В.Г. Андросюк, Л.І. Казміренко та ін. : навч.-метод. посібник. Частина 1. К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. 124 с.
  5. Александров Д.О. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції / Д.О. Александров, Я.Ю. Кондратьєв // Частина ІІІ: Психологічне забезпечення переговорної діяльності: навч.-метод. посібник. К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2004. 104 с.
  6. Александров Д.О. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції. Психологія управлінської діяльності органів внутрішніх справ / Д.О. Александров, О.В.Давидова, В.Г. Андросюк, Л.І. Казміренко, Г.О. Юхновець та ін.; [за заг. ред. Я.Ю. Кондратьєва] : навч.-метод. посібн. Частина V. К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2005. 140 с. допущено Міністерством внутрішніх справ України.
  7. Александровский Ю. А. Состояния психической дезадаптации и их компенсации / Ю. А. Александровский // Пограничные нервно-психические расстройства. М. : Наука, 1976. 272 с.
  8. Аминов Н. А. О компонентах специальных способностей будущих школьных психологов / Н. А. Аминов, М. В. Молоканов // Психологический журнал. 1992. Т. 13. № 5. С. 104111.
  9. Андросюк В. Г. Психологія слідчої діяльності / В.Г. Андросюк: [навч. посіб.]. К. : Укр. акад. внутр. справ, 1994. 106 с.
  10. Анисимов В. Е. Методические вопросы разработки модели специалиста / В. Е. Анисимов, Н. Е. Палина // Советская педагогика. 1997. № 5. С. 100102.
  11. Аргайл М. Психология счастья / М. Аргайл : [пер. с англ.] (общ. ред. и вступ. ст. М. В. Клорина). М. : Прогресс, 1990. 332 с.
  12. Бабанский Ю. К. Оптимизация психологического процесса (В вопросах и ответах) / Ю. К. Бабанский, М. М. Поташник. К. : Рад. шк., 1982. 200 с.
  13. Базовиц А. П. Тревоги и стресс. Междисциплинарное исследование жизненных ситуаций / А. П. Базовиц. Тарту : Медицина, 1968. 228 с.
  14. Байард Р. Ваш беспокойный подросток / Р. Байард, Д. Байард. М. : Просвещение, 1991.
  15. Барахтен М.М. Формування у студентів професійних артистичних умінь як компонента педагогічної майстерності : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / М. М. Барахтен. К., 1993
  16. Барбіна Є.С. Педагогічна майстерність як чинник інтеграції професійної підготовки майбутнього вчителя / Є.С. Барбіна // Педагогіка і психологія. № 1. 1996. С. 133141.
  17. Барко В.І. Дослідження індивідуально-психологічних особливостей дільничних інспекторів міліції / В.І. Барко, Ю.Л. Заросинський, І.О. Шматко // Науковий вісник. Українська академія внутрішніх справ. К., 1996. Вип. 2. С. 199-204.
  18. Барко В.І. Професійний відбір кадрів до органів внутрішніх справ (психологічний аспект): монографія / В.І. Барко. К.: Ніка-Центр, 2002. 296 с.
  19. Бодалёв А. А. Восприятие и понимание человека человеком / А.А.Бодалёв. М. : Изд-во Моск. гос. ун-та, 1982. 199 с.
  20. Бодалев А. А. Личность и общение / А. А. Бодалев. М. : Педагогика, 1983. 272 с.
  21. Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других / В.В. Бойко. М. : Филин, 1996. 472 с.
  22. Борисова Л.Г. Молодой учитель: труд, быт, творчество / Л.Г.Борисова. М. : Знание, 1983. 80 с.
  23. Бочков А.Д. Вопросы педагогической деонтологии / А.Д.Бочков, А.Д.Лазукин. Новогорск, 1999.
  24. Брей Р. Как жить в ладу с собой и миром? / Р. Брей. М. : Школа. Пресс, 1992.
  25. Буданов А.В. Реализация комплексного решения задач обучения и воспитания в ходе учебного процесса / А.В.Буданов, И.А.Латкова // Профессиональное воспитание в учебном процессе образовательных учреждений МВД России. М., 1997.
  26. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов. К. : Наук. думка, 1989. 200 с.
  27. Быков А.К. Развитие педагогического мастерства преподавателей высшей военной школы: теория и практика / А. К. Быков. М., 2000.
  28. Василюк Ф.Е. Психология переживаний: Анализ преодоления критических ситуаций / Ф.Е. Василюк. М. : Изд-во Моск. гос. ун-та, 1984. 200с.
  29. Васильев В.Л. Юридическая психология: [3-е изд.] / В.Л. Васильев. СПб. : Питер, 2000. 624 с.
  30. Вегетативные показатели у детей и подростков при эмоциональном напряжении / Аджимолаев Т. А., Далецкий С. Я. и др. // Физиология человека. 1989. Т. 5. № 4. С. 4047.
  31. Вершловский С.Г. Социально-педагогические проблемы профессио-нальной деятельности учителя-стажёра / С.Г. Вершловский. Л., 1984. С. 97-106.
  32. Вієвська М.Г. Формування готовності майбутнього вчителя до педагогічної взаємодії з учителем : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 /М. Г. Вієвська. К., 1994.
  33. Воробйова І. Ю. Психологічне забезпечення діяльності працівників ОВС в умовах вияву соціально небезпечної поведінки натовпу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.06 / Національна академія внутрішніх справ України / І. Ю. Воробйова. К., 1999. 20 с.
  34. Гаврилов В. Е. Модульный подход к психологической классификации профессии / В.Е. Гаврилов // Совершенствование профориентации и профотбора молодежи на рабочие профессии. Л., 1986.
  35. Гаврилов В.Е. Составление и использование психологических характеристик / В. Е. Гаврилов. Л., 1988.
  36. Гальперин П. Я. Введение в психологию / П. Я. Гальперин. М. : Изд-во Моск. гос. ун-та, 1976. 150 с.
  37. Гарбер Е. И. Введение в психологию труда : [учеб. пособие] /Е.И.Гарбер. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1978. 77 с.
  38. Гашимова В.Х. Деякі аспекти розвитку майбутнього вчителя / В.Х.Гашимова // Педагогіка і психологія. 1996. № 3. С. 164169.
  39. Гершунский Б. С. Педагогическая практика: Методология, теория, практика / Гершунский Б. С. К. : Вища шк., 1986. 200 с.
  40. Гинецинский В.И. Основы теоретической педагогики /В.И.Гинецинский. СПб., 1992. С. 2127.
  41. Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежью / Е.И. Головаха. К., 1988. 214 с.
  42. Гоноболин Ф.Н. Книга об учителе / Ф.Н. Гоноболин. М. : Просвещение, 1965. 260 с.
  43. Горлинский И. В. Педагогическая система гибкого обучения специалистов в вузах МВД России / И. В. Горлинский. М., 1997.
  44. Грабовська Т.О. Моральне виховання майбутніх вчителів (на матеріали вищої педагогічної школі України) : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Т. О. Грабовська. К., 1993.
  45. Грановская Р. М. Элементы практической психологи / Р.М.Грановская. Л. : Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1984. 392 с.
  46. Грехнев В. С. Культура педагогического общения: Книга для учителя / В. С. Грехнев. М. : Просвещение, 1990. 144 с.
  47. Гришина Н.В. Помогающие отношения: Профессиональные и экзистенциональные проблемы / Н. В. Гришина // Психологические проблемы самореализации личности. СПб. : Изд-во Санкт-Петербург. ун-та, 1997. С.143156.
  48. Гусев С. И. Анализ педагогической профессии и подготовка педагога / С. И. Гусев // Народное просвещение. 1927. № 8.
  49. Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття") : Затв. постановою Кабінету Міністрів України (від 3 листоп. 1993). №896.
  50. Джежик О.В. Використання програми професійно-психологічної підготовки викладачів відомчих навчальних закладів для профілактики негативних проявів психологічної напруженості / О.В. Джежик // Психологічне супроводження оперативно-розшукової діяльності: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора Я.Ю. Кондратьєва (Київ, 28 листопада 2008 р.). К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2008. С.94-96.
  51. Джежик О.В. Засоби мінімізації та профілактики негативних наслідків психологічної напруженості у діяльності викладачів навчальних закладів МВС України / О.В. Джежик // Юридична психологія та педагогіка. 2008. №2. С. 44-53.
  52. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України (від 07 серп. 1998р.) №1247 Вимоги до державних стандартів вищої освіти”.
  53. Дреер Адам М. Преподавание в средней школе США. Проблемы начинающих учителей / Дреер Адам М. М. : Прогресс, 1983. 288 с.
  54. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология : [учеб. пособие] / В.Н.Дружинин М. : ИНФРА-М, 1997. 256 с.
  55. Дьяченко В. К. Организационная структура учебного процесса и ее развитие / В. К. Дьяченко. М., 1989.
  56. Дьяченко М. И. Адаптация к экстремальной ситуации / М. И. Дьяченко // Материалы четвёртого Всесоюз. съезда общества психологов. Тбилиси, 1971. С. 7279.
  57. Елканов С. Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя / С. Б. Елканов. М. : Просвещение, 1989. 189 с.
  58. Есарев З. Ф. Особенности деятельности преподавателя высшей школы / З. Ф. Есарев. Л. : Из-во Ленингр. гос. ун-та, 1974. 144 с.
  59. Журавкова М. В. Профессиональный тип личности и развитие нервно-психического напряжения в педагогической деятельности : дис. канд. психол. наук : 19.00.07 / М. В. Журавкова СПб., 1995.
  60. Залевский Г. В. Дифференциально-диагностическая оценка психической ригидности при основных нервно-психических расстройствах / Г.В.Залевский. Томск : Красное знамя, 1987. 25 с.
  61. Запорожцева Г. Є. Психологічний аналіз професійної діяльності дільничного інспектора міліції та визначальні умови її удосконалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.06 / Г.Є.Запорожцева / Національна академія внутрішніх справ України. К., 1999. 17 с.
  62. Зелюк В. В. Формування культури майбутнього вчителя засобами української етнопедагогіки : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / В.В. Зелюк. К., 1994.
  63. Зильберман П. Б. Эмоциональная устойчивость : дис.. канд. психол. наук :19.00.14 / П. Б. Зильберман. М., 1970. 173 с.
  64. Зимбардо Ф. Застенчивость : [пер. с англ.] / Ф. Зимбардо. М. : Педагогика, 1991. 208 с.
  65. Зязюн І. А. Формування особистості радянського вчителя / І. А. Зязюн. К. : Знання, 1989. 48 с.
  66. Зязюн І. А. Яким бути педагогу? / І. А. Зязюн. К., 1981. С. 169-178.
  67. Иванов С. В. О затруднениях в работе окончивших педвуз / С.В.Иванов // Педагогическая квалификация. 1928.
  68. Иванова Е. М. Основы психологического изучения профессиональной деятельности / Е. М. Иванова. М. : Изд-во Моск. гос. ун-та, 1987. 207 с.
  69. Ильясов И. И. Структура процесса учения / И. И. Ильясов. М., 1986.
  70. Кабанова-Меллер Е.Н. Учебная деятельность и развивающие обучение / Е.Н. Кабанова-Меллер. М. : Знание, 1981. 96 с.
  71. Кабанова-Меллер Е.Н. Формирование приёмов умственной деятельности и умственное развитие учащихся / Е.Н. Кабанова-Меллер. М. : Просвещение, 1968. 228 с.
  72. Каверина Р. Д. Опыт психологической классификации некоторых профессий в целях профконсультации / Р. Д. Каверина // Вопросы психологии. 1978. № 4.
  73. Казміренко Л. І. Суд в Україні і боротьба з корупцією, організована злочинність і захист прав людини / Л.І.Казміренко, Я.Ю.Кондратьєв, Г.О.Юхновець. К. : Вид-во НДІ Проблеми людини”, 1999. Т. 12. 1999. С. 123129.
  74. Калимо Р. Психологические и поведенческие реакции на стресс в условиях работы / Р. Калимо, Г. Мейман // Психосоциальные факторы на работе и охрана здоровья. Женева : Изд-во ВОЗ, 1989. С. 3143.
  75. Каташинська І.В. Формування дослідницьких умінь у майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / І. В. Каташинська. К., 1992.
  76. Кваліфікаційна характеристика освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8.060101 "Правознавство" // МОУ, МВС, УАВС. К., 1996.
  77. Кеннон В. Физиология эмоций. Телесные изменения при боли, голоде, страхе и ярости / В. Кеннон. Л., 1927. 70 с.
  78. Киричук Н. В. Формирование творческой личности учителя в процессе вузовской профессиональной подготовки : дис. доктора пед. наук : 13.00.01 / Н. В. Киричук. К., 1992.
  79. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса / Л.А. Китаев-Смык. М. : Наука, 1983. 368 с.
  80. Климов Е.А. Психология профессионала : избранные психологические труды / Е. А. Климов. М. Воронеж, 1996. 400 с.
  81. Козий М. К. Формирование мировоззренческо-профилактических аспектов у педагогов / М. К. Козий // Психология и педагогика 1995. № 4. С.164166.
  82. Колесников Л. Ф. Эффективность образования / Л. Ф. Колесников, В.М. Турченко, Л. Г. Борисова. М. : Педагогика, 1991. 272 с.
  83. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения / Я.А.Коменский. М., 1955. 609 с.
  84. Кондратьєв Я. Ю. Загальна характеристика системи психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності ОВС : [лекція] / Я.Ю.Кондратьєв. К. : Нац. акад. внутр. справ України, 1999. 39 с.
  85. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30.
  86. Корчак Я. Избранные педагогические произведения / Я. Корчая. М., 1979. 409 с.
  87. Краткий психологический словарь / [под ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского]. М. : Политиздат, 1985. 345 с.
  88. Кузьмина Н. В. Основы педагогики высшей школы / Н. В. Кузьмина. Л., 1972. 96 с.
  89. Кузьмина Н. В. Очерки психологии труда учителя / Кузьмина Н. В. Л. : Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1967. 182 с.
  90. Кузьмина Н. В. Психологическая структура деятельности учителя и формирование его личности : автореф. дисс. на соискание ученой степени доктора психол. наук / Н. В. Кузьмина. Л., 1965.
  91. Кузьмина Н. В. Формирование педагогических способностей / Н. В. Кузьмина. Л. : Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1961. 98 с.
  92. Кулагин В.В. Основы профессиональной психодиагностики / В.В.Кулагин. Л. : Медицина, 1984. 216 с.
  93. Куликов Н. Г. Очерки по истории и теории высшего педагогического образования / Н. Г. Куликов // Ученые записки ЛГПИ им. А. И. Герцена. Л., 1955. 115 с.
  94. Купер А. Л. Источники стресса на работе и их связь со стрессорами вне ёё / А. Л. Купер, М. Дэвидсон // Психосоциальные факторы на работе и охрана здоровья. Женева : Изд-во ВОЗ. 1989. С. 97108.
  95. Лазарус Л. Теория стресса и психофизиологические исследования / Л.Лазарус // Эмоциональный стресс : [под ред. Я. Леви]. М., 1970. 208 с.
  96. Лазукин А.Д. Профессионально-педагогическая подготовка преподавателей образовательных учреждений МВД России: Опыт, проблемы, перспективы / А. Д. Лазукин. М., 2001. С. 1923, 3739.
  97. Леви Л. Эмоциональный стресс / Л. Леви. М., 1970. 332 с.
  98. Левитов Н.Д. О психических состояниях человека / Н.Д. Левитов. М., 1964.
  99. Лейси Дж. И. Соматические состояния и стресс: некоторый пересмотр теории активации. Психологический стресс / Дж. И. Лейси. Рига : Медицина, 1978. 69 с.
  100. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. М. : Политиздат, 1975. 304 с.
  101. Леонтьев А.Н. Педагогические вопросы сознательности учения / А.Н.Леонтьев. М. Л. : Известия АПН РСФСР”, 1947. № 7. С. 2833.
  102. Лийметс К. И. Как воспитывает процесс обучения / К. И. Лийметс. М. : Педагогика, 1982. 96 с.
  103. Липкина А.И. Критичность и самооценка в учебной деятельности / А.И. Липкина, Л.А. Рыбак. М. : Просвещение, 1968. 142 с.
  104. Лист Міністерства освіти і науки України "Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах у 2002/2003 навчальному році" (від 17 черв. 2002 р.) №1/9-304 // Освіта України. №50. 51. 2002.
  105. Лист Міністерства освіти України "Щодо надіслання Методичних рекомендацій про організацію управління виховним процесом у вищих закладах освіти" (від 12 січ. 1999 р.) №1/11-61 // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. №34. 1999.
  106. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера / А. Е. Личко. Л., 1977.
  107. Ломов Б. Ф. О системном подходе в психологии / Б. Ф. Ломов // Вопросы психологии. 1975. № 2.
  108. Лямзин М. А. Развитие теории и практики военно-педагогической подготовки курсантов (слушателей) вузов : автореф. дисс. на соискание ученой степени доктора пед. наук : спец. педагогика 13.00.12 / М. А. Лямзин. М., 1997. 25 с.
  109. Макаренко А. С. Некоторые выводы из моего педагогического опыта / А. С. Макаренко: педагогические сочинения : [в 8 т.]. М., 1976. Т. 4. С. 236, 368 369.
  110. Макарова Л. В. Преподаватель: модель деятельности и аттестация / Л.В. Макарова. М., 1992.
  111. Малкова Т.Н. Об особенностях восприятия преподавателей слушателями высших учебных заведений системы МВД Украины / Т.Н.Малкова. К., 1999. С. 123-125.
  112. Марищук В. Л. Об устойчивости психофизиологических функций человека в некоторых экстремальных условиях / В. Л. Марищук // Материалы третьего Всесоюз. съезда общества психологов. М., 1968. Т. 3. С. 5461.
  113. Марищук В.Л. К вопросу об экстремальных факторах и стрес се / В.Л.Марищук // Материалы науч. конф., посвященной 50-летию Вооруженных Сил СССР. Л., 1968. С. 4652.
  114. Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. М., 1996.
  115. Маркова А. К. Психология труда учителя / А.К. Маркова. М., 1993.
  116. Медведев В. И. Психологические реакции человека в экстремальных условиях / В. И. Медведев // Экологическая физиология человека. Адаптация человека к экстремальным условиям среды. М., 1979. С. 625672.
  117. Медведєв В. С. Психологія професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора психол. наук : спец. 19.00.06 "юридична психологія" / В. С. Медведєв. К. : Київ. держ. ун-т, 1999. 36 с.
  118. Медведєв В.С. Проблеми професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ (теоретичні та прикладні аспекти) : [монографія] / В.С. Медведєв. К. : Нац. акад. внутр. справ України, 1996. 192 с.
  119. Методы изучения профессиональной направленности учителя : сб. науч. тр. / [под. ред. Ю. Н. Кулюткина, Г. С. Сукобской]. Л. : Просвещение, 1980. 81 с.
  120. Мещеряков Б.Г. Введение в человекознание / Б.Г. Мещеряков, И.А.Мещерякова. М. : Изд-во Рос. гос. гум. ун-та, 1994. 320 с.
  121. Моделирование педагогических ситуаций / [под. ред. Ю.Н.Кулюткина, Г.С.Сухобской]. М. : Педагогика, 1981. 120 с.
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины