СИРОТЮК Олег Дарійович ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА : СИРОТЮК Олег Дариевич хозяйственно-правовые основы Государственно-частное партнерство

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • СИРОТЮК Олег Дарійович ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
 • Альтернативное название:
 • СИРОТЮК Олег Дариевич хозяйственно-правовые основы Государственно-частное партнерство
 • Кол-во страниц:
 • 191
 • ВУЗ:
 • СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
 • Год защиты:
 • 2011
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
  СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ  На правах рукопису  • СИРОТЮК Олег Дарійович  УДК 346.1:347.453+347.214.2  ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
  • Спеціальність 12.00.04 - господарське право,
  • господарсько-процесуальне право  • Д И С Е Р Т А Ц І Я
  • на здобуття наукового ступеня
  кандидата юридичних наук  Науковий керівник –
  ШАПОВАЛОВА Ольга Вікторівна
  доктор юридичних наук, професор  Донецьк – 2011

  ЗМІСТ

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
  3
  ВСТУП
  4
  РОЗДІЛ 1. ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ДПП І ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ 13
  1.1. Аналітико-правові засади та законодавча база ДПП
  13
  1.2. Зарубіжний досвід формування правових засад партнерства влади з бізнесом 46
  Висновки до розділу 1
  62
  РОЗДІЛ 2. ДОГОВІРНА ОСНОВА ОБ’ЄДНАННЯ ПАРТНЕРІВ 66
  2.1. Господарське договірне право в регламентації домовленостей партнерів 66
  2.2. Правове положення партнерів за договором 84
  Висновки до розділу 2
  104
  РОЗДІЛ 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ПАРТНЕРІВ 107
  3.1. Законодавчі основи стимулювання державно-приватного партнерства 107
  3.2. Особливості принципових засад реалізації партнерства за участю суб’єкта ЗЕД 125
  3.3. Судовий захист прав та інтересів партнерів 142
  Висновки до розділу 3
  152
  ВИСНОВКИ
  154
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  158
  ДОДАТКИ
  177
  • ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

  Господарський кодекс України ГК України
  Цивільний кодекс України ЦК України
  Господарський процесуальний кодекс України ГПК України
  Закон України «Про державно-приватне партнерство» Закон про партнерство
  Державно-приватне партнерство ДПП
  Публічно-приватне партнерство ППП
  Звичайне публічно-приватне партнерство ЗППП
  Особливе публічно-приватне партнерство ОППП
  Регіональне публічно-приватне партнерство РППП
  Зовнішньоекономічна діяльність ЗЕД
  Торгово-промислова палата ТПП
  Міжнародний Валютний Фонд МВФ
  Жилитлово–комунальне господарство ЖКГ
  Внутрішній валовий продукт ВВП
  Відкрите акціонерне товариство ВАТ
  Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ
  Співдружність незалежних держав СНД
  Податок на додану вартість ПДВ
  Російська Федерація РФ
  Туристичний агент Турагент
  Туристичний продукт Турпродукт
  Вищий господарський суд України ВГСУ

  ВСТУП

  Актуальність теми стосовно формування правових засад державно-приватного партнерства (далі – ДПП) в Україні обумовлена тим, що публічно-приватне партнерство (далі – ППП) у розвинутих країнах Європи стало важливим фактором стратегічного планування економічного розвитку, а також – детінізації економіки. Натомість в нашій країні при запровадженні концесії, лізингу, оренди та інших його форм залишається невизначеною концепція ДПП. Також досі не узагальнено поняття договору в межах ДПП, що призводить до невизначеності його в існуючому правовому полі та позбавляє, у зв'язку з цим, необхідної чіткої правової формалізації зобов'язального складу відносин ДПП.
  Внаслідок того, що в Україні процес формування нових законів і підзаконних актів про ДПП позбавлений еволюційної результативності, виникають проблеми в законотворчій і правозастосовній практиці. Причиною такого стану є недостатність наукових правових досліджень із запровадження сучасних форм ППП/ДПП і низка не розв’язаних питань стосовно статусу партнерів, їх договірних зобов’язань, форми договору в межах партнерства, у тому числі й контракту про ЗЕД.
  Встановлення органами виконавчої влади в «ручному» режимі обсягу митної вартості товару та сировини несе загрозу здійсненню діяльності учасників ЗЕД і стає фактором деформації правового режиму ДПП. Неправомірне поводження суб'єктів і учасників ЗЕД не в силі стримувати суди, бо їх практика правозастосування вкрай суперечлива, навіть на рівні вищих судових інстанцій (як визнають фахівці). Законодавство про ЗЕД є нестабільним і розгалуженим і в цілому його стан слід визнати таким, що позбавлений принципових основ, які б дозволяли суб’єктам господарювання, будучи стороною ДПП, не ризикувати втратою своїх статусних позицій суб’єкта ЗЕД, що шкодить розвитку зовнішньоекономічних зв’язків.
  Стрижень протистояння, зловживання і корупції при об’єднанні у ДПП проявляється у стимулюючій функції господарського законодавства стосовно забезпечення правомірності дій партнерів.
  Оригінальність завдання встановлення правової природи об’єднання у партнерство підприємців із державними структурами й органами самоврядування, а також виваження переваг і недоліків господарсько-правового режиму партнерства вже викликали обговорення низки питань зазначеної проблематики. Але, як свідчить аналіз господарсько-правових джерел, зазначена проблематика правниками досліджувалася лише фрагментарно.
  Наукові дослідження щодо правової проблематики ППП/ДПП розглядалися: Р.П. Бойчуком, М.І. Брагінським, В.Г. Варнавським, О.М. Вінник, В.В. Вітрянським, І.Є. Замойським, Г.Л. Знаменським, І.М. Кравець, В.К. Мамутовим, В.С. Мартем’яновим, О.А. Медведевою, І.В. Побірченком, О.П. Подцерковним, Н.О. Саніахметовою, О.Е. Сімсон, В.А. Устименком, О.В. Шаповаловою, Д.В. Шликовим та ін., однак комплексного дослідження господарсько-правових засад ДПП як аналітико-правової основи поглиблення кодифікації господарського законодавства не було проведено. Вищенаведене вказує на актуальність теми дисертаційного дослідження.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано згідно із планом науково-дослідних робіт Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за темою «Методика організації правової роботи на підприємстві» (держреєстрація 0109U009030), в якій дисертант брав участь як співвиконавець. У рамках зазначеної теми дисертантом обґрунтовано відповідні пропозиції з удосконалення законодавства.
  Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування нових теоретичних положень і розробка конкретних рекомендацій з удосконалення господарсько-правового регулювання відносин партнерства держави з недержавними суб’єктами господарювання.

  Відповідно до зазначеної мети вирішено наступні завдання:
  виявлення передумов і перспектив запровадження та активізації загальної політики для створення правових умов реалізації ДПП в Україні та забезпечення перспектив його розвитку;
  узагальнення методологічних і функціональних можливостей науки господарського права у розв’язанні засобами цієї галузі організаційно-майнових проблем об’єднання в партнерство недержавних суб’єктів господарювання із державними структурами для мінімізації економічних ризиків при використанні об’єктів і ресурсів сторін партнерства;
  з’ясування суб’єктного складу учасників ДПП, їх прав і обов’язків для забезпечення їх юридичної рівності в договірних відносинах, беручи до уваги нетрадиційно ліберальне правове положення уповноваженої особи за ст. 22 Закону про ДПП, утвореної публічним партнером;
  дослідження положень Господарського кодексу щодо впорядкування організаційно-господарських взаємин комерційного характеру при формуванні відповідних правових принципів укладання зовнішньоекономічних контрактів, а також – у запровадженні заходів примусового припинення договорів з метою протидії порушенню вимог відносно суб’єктів партнерства та умов їх функціонування;
  порівняння поняття договору в межах ДПП з поняттям господарської партнерської угоди, уточнення складу ознак останньої як інструмента публічно-правового регулювання складної юридичної природи і правової основи для об’єднання в партнерство при виборі шляху оформлення факту об’єднання економічних стратегій партнерів;
  обґрунтування універсальної примірної форми договору пролонгації відносин, які відповідають ознакам ДПП, але виникли до ухвалення Закону України про ДПП (за умови, що їх сторони мають намір надалі спілкуватися на засадах ДПП);
  обґрунтування доцільності/недоцільності укладання договорів у межах ДПП (поруч із контрактом про ЗЕД) при збереженні за публічним партнером функцій координації та/або контрольно-наглядових, які виникають при здійсненні суб’єктами підприємництва зовнішньоекономічної діяльності;
  з’ясування передумов і перспектив запровадження й активізації загальної політики для створення правових умов реалізації ДПП в Україні та забезпечення перспектив його розвитку;
  дослідження тенденцій розвитку вітчизняного та зарубіжного законодавства про ДПП і обґрунтування алгоритму формування нормативної бази ДПП в Україні;
  аргументація необхідності визначення підвідомчості спорів з економічним змістом між суб’єктами господарювання та органами місцевого самоврядування з питань ДПП за господарськими, а не адміністративними судами;
  розробка пропозицій з удосконалення законодавства про ДПП.
  Об’єктом дослідження є сукупність суспільних відносин, що складаються у процесі об’єднання в ДПП недержавних суб’єктів господарювання із державно-владними та самоврядними структурами, а також відносини функціонування партнерів на засадах договору.
  Предметом дослідження є господарсько-правові засади партнерства держави із приватними партнерами (недержавними суб’єктами господарювання).
  Методи дослідження. Дослідження предмету вивчення ґрунтується на комплексі загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання, серед яких порівняльно-правовий, історичний, діалектичний, аналітико-синтетичний, формально-логічний, статистичний. Порівняльно-правовий метод використовувався з метою врахування досвіду регулювання діяльності партнерів, проведення аналізу законодавства Російської Федерації, Великобританії, Республіки Словенія, Сполучених Штатів Америки та ЄС. За допомогою історичного, діалектичного і статистичного методів досліджено основні тенденції розвитку відносин за участю суб'єктів партнерства. Формально-логічний і аналітико-синтетичний методи використано для дослідження особливостей укладання договорів у межах ДПП, угод про господарське партнерство, правового регулювання зобов’язальних відносин партнерів, виявлення недоліків законодавства про ЗЕД і обґрунтування напрямів його вдосконалення.
  Теоретичну основу дослідження складають праці вчених у галузі економіки та господарського права, а саме О.А. Ашуркова, А.П. Беляєвої, О.А.Беляневич, А.Г. Бобкової, О.М. Вінник, В.О. Джуринського, О.П.Віхрова, О.П. Загнітка, Д.В. Задихайла, І.Є. Замойського, Г.Л. Знаменського, О.А. Зуєвої, В.В. Лаптєва, Ю.В. Макогона, В.А. Малиги, В.С. Мілаш, О.О. Мельник, В.К. Мамутова, В.С. Мартем'янова, О.А.Медведевої, В.Ф. Опришка, О.П.Подцерковного, В.В. Поєдинка, К.Ю. Тотьєва, О.О. Чувпила, В.С. Щербини, С.І. Ющиної та ін.
  Нормативну базу відносин ДПП в Україні становлять Конституція України, Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Закони України «Про концесії», «Про оренду державного та комунального майна», «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про місцеве самоврядування», «Про управління об'єктами державної власності» та інші нормативно-правові акти, а також значний обсяг актів міждержавного та локального регулювання відносин партнерства.
  Емпіричну базу дослідження становлять відомості про практику застосування законодавства про окремі форми ДПП підприємцями, митними та податковими органами, органами державної реєстрації, судову практику і практику укладання та виконання договорів концесії, оренди, угод про розподіл продукції.
  Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше в Україні опрацьовано і сформульовано ряд нових концептуальних як у теоретичному, так і у практичному значенні положень щодо господарсько-правових засад державно-приватного партнерства на основі яких розроблено нові доктринальні підходи стосовно правового статусу партнерів і стабільності їх правового положення, викриття перспектив активізації загальної політики ДПП, укладання договорів у межах ДПП і виконання договірних зобов’язань.
  Уперше:
  виявлено обумовленість активізації процесу запровадження ДПП в Україні зміною внутрішньо організованого змісту Закону України про ДПП, (його пойменовано як такий, тому що він про всі типи ДПП), але з причин наявності в положеннях вищезазначеного Закону лише договірного типу партнерства та відсутності інших типів, існує загроза еволюційному поетапному формуванню спеціалізованого законодавства про ДПП в Україні. Пропонується оновлена структура Закону про ДПП з автономією двох типів ДПП: договірного та інституціонального/корпоративного;
  обґрунтовано необхідність вилучення із статусу уповноваженої особи контрольно-інспекційних і наглядових повноважень, які поєднано в нормі ст. 22 Закону про ДПП із причини порушення цією нормою балансу юридичної рівності публічного і приватного партнерів в їх договірних відносинах і спотворення правової природи договору;
  запропоновано аргументацію зміни в Законі про ДПП терміну «договір у межах ДПП» на термін «господарська партнерська угода» і представлено авторську аналітико-правову (теоретичну) розробку його змісту. Зокрема, господарську партнерську угоду визначено як родове поняття, яке охоплює групу договорів, таких як концесії, угоди про розподіл продукції, оренди державного і комунального майна та інших, що формалізують домовленості суб'єктів особливого складу (публічного і приватного партнерів), мають господарсько-правову природу та відповідають таким ознакам: опосередковують довгострокову (більше п’яти років) взаємодію недержавного суб’єкта господарювання із органами державної влади, місцевого самоврядування та недержавних самоврядних організацій на засадах автономії підприємницької стратегії використання (створення) об’єкта ДПП і розподілу прибутків, ризиків і відповідальності поміж партнерами;
  обґрунтовано запровадження добровільного договірного, а не централізованого примусового оформлення тих відносин, які відповідають ознакам ДПП, але виникли до ухвалення Закону України про ДПП (за умови, що їх сторони мають намір надалі спілкуватися на засадах ДПП), запропоновано спосіб оформлення такої пролонгації, застосовуючи розроблену автором універсальну примірну форму відповідного договору;
  аргументується об’єктивна зумовленість доопрацювання алгоритму формування нормативної господарсько-правової бази ДПП шляхом впорядкування її складових за критерієм двотиповості ДПП, розпочинаючи з концептуально-програмних документів, ГК України, спеціальних законів про форми ДПП і завершуючи зміною структури Закону України «Про державно-приватне партнерство» стосовно типів ДПП.
  Удосконалено:
  доктринальне визначення господарської партнерської угоди і територіально-господарських зобов’язань у сфері господарювання шляхом подальшої адаптації їх до системи організаційно-господарських відносин, узагальнено підходи до тлумачення підстав їх виникнення у відносинах суб’єктів ДПП;
  конкретизовано підходи до узгодження законодавства про ДПП з відповідними положеннями ГК України й обґрунтовано доцільність визнання їх сукупності новим напрямом модернізації господарського законодавства на засадах ГК України, що розширює уявлення про умови і предмет організаційно-господарських договорів, дозволяє змінювати положення законодавства про ДПП на базі ГК України і, навпаки, використовуючи методологію гармонізації господарського законодавства.
  Дістали подальший розвиток:
  наукові положення і практичні рекомендації стосовно усунення невизначеності підвідомчості спеціалізованих судів щодо спорів з економічним змістом між суб’єктами господарювання й органами місцевого самоврядування з питань ДПП стосовно вчинення правопорушень у сфері виконання господарсько-договірних вимог і зобов’язань;
  система принципів ЗЕД шляхом обґрунтування змісту нових правових принципів стосовно реалізації партнерства з суб’єктом ЗЕД, а саме: 1) свободи від політичної кон’юнктури будь-якого виду ЗЕД, підтримки і захисту національного товаровиробника; 2) утворення інструментів і форм їх сприяння розвитку ЗЕД регіону шляхом стимулювання підприємців у сфері їх взаємовідносин з органами влади, управління та самоврядування; 3) гарантування державою реалізації оцінно-обмінної еквівалентності при здійсненні зовнішньоекономічних операцій і при зовнішній торгівлі послугами;
  науковий апарат щодо правового регулювання відносин ДПП шляхом введення в науковий обіг категорій «типи ДПП», «господарська партнерська угода» та виключення з тексту Закону про ДПП категорії «договір у межах ДПП».
  Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що сформульовані в роботі висновки, пропозиції та рекомендації заповнюють певну прогалину в науці господарського права щодо капітального будівництва, можуть бути використані в подальших теоретичних дослідженнях, а також при вдосконаленні норм договірного господарського права, у практичній діяльності суб’єктів зобов’язальних відносин, правотворчих і правозастосовних органів. Окремі результати дисертаційної роботи використано в діяльності: ПрАТ «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО» при реалізації програми інвестування технічного розвитку товариства (довідка № 554/05.20.-10 від 30.08.2010 р.), ТОВ «ІНТУРИСТ» при вдосконаленні окремих положень з укладання угод на надання туристичних послуг в Україні (довідка № 117 від 17.09.2010 р.), а також при викладанні дисциплін «Корпоративне право», «Господарське право», «Підприємницьке право» у Східноукраїнському національному університеті ім. Володимира Даля (довідка № 08/23 від 10.01.2011 р.).
  Особистий внесок здобувача. У дисертації викладено наукові результати, які отримані особисто автором під час науково-дослідницьких робіт. Дисертація виконана автором самостійно.
  Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та висновки, пропозиції до законодавства України, які містяться в дисертації, доповідалися й обговорювалися на: Міжнародних науково-практичних конференціях «Проблемы взаимодействия отраслей частного права: доктрина и методика преподавания» (Вороніж, РФ, 2006); «Проблеми господарського права і методика його викладання» (Донецьк, 2006); «Університет і регіон» (Луганськ, 2005, 2008, 2009); ІІІ Міжнародній конференції аспірантів, студентів і здобувачів «Правове життя: сучасний стан і перспективи розвитку» (Луцьк, 2007);
  І Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції, присвяченої
  90-річчю СНУ ім. В. Даля «Правові проблеми взаємодії держави і бізнесу» (Луганськ, 2009); Регіональній ХV науково-практичній конференції «Університет і регіон: проблеми сучасної освіти» (Луганськ, 2010).
  Публікації. Основні результати дослідження викладено в 17 друкованих наукових працях загальним обсягом 7,75 д.а., з яких 3 праці надруковано у фахових наукових виданнях, перелік яких затверджено ВАК України. 14 наукових праць належить автору особисто.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У висновках дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового завдання, що полягає в обґрунтуванні пропозицій стосовно розкриття правового поняття ДПП, його договірних форм, з’ясуванні їх спільних характеристик і вдосконалення правового режиму використання об’єктів ДПП, а також гарантуванні реалізації та захисту прав партнерів в їх відносинах. У ході проведеного дослідження отримано такі основні результати:
  1. Встановлено, що концептуально-програмні документи, які затверджені в Україні в сукупності з рамковими Законами про концесію, про ДПП і спеціальними законами про угоди про розподіл продукції, про лізинг і про оренду державного й комунального майна створюють правові передумови впорядкування відносин ДПП, але не сприяють мінімізації економічних ризиків при використанні об’єктів і ресурсів сторін партнерства.
  Проведений аналіз стосовно оцінки, повноти й універсальності правових засад ДПП, як вони прописані в Концепціях, Програмах і підзаконних актах концептуального характеру, показав, що їх об’єднує намагання виділити особливості запровадження та підтримки вузькогалузевої політики ДПП в кожній з окремих галузей господарювання. Водночас цілі правового регулювання організаційно-господарських відносин ДПП недостатньо чітко визначені стосовно проведення загальної політики для створення правових умов запровадження ДПП в Україні та забезпечення перспектив його розвитку. Цей фактор стримує процес об’єднання в партнерство недержавних суб’єктів господарювання із державними структурами. Внаслідок перенесення непослідовності орієнтирів цілеположення у правотворчому процесі стосовно ДПП у тексті Закону України про ДПП доцільно змінити його структуру, виділивши два типи партнерства: договірний та інституціональний/ корпоративний, а також закріпити норму про загальну політику ДПП і тим самим виправити один із недоліків законотворення.
  2. Обґрунтовано зміну мети Закону України про ДПП, закріплену у Преамбулі, а саме: «Цей Закон визначає організаційно-правові засади двох типів взаємодії державних партнерів із приватними партнерами – на договірній основі й організаційно-правовій (шляхом створення господарських організацій з участю в них державних підприємств та/або підприємств територіальної громади), а також основні принципи реалізації державно-приватного партнерства».
  3. Пропонується вилучити із статусу уповноваженої особи контрольно-інспекційні та наглядові повноваження. Їх поєднання в нормі ст.22 Закону про ДПП порушує баланс юридичної рівності публічного і приватного партнерів в їх договірних відносинах і спотворює юридичну конструкцію гарантій виконання організаційно-господарських зобов’язань сторін, дозволяючи уповноваженому органу виконавчої влади з питань ДПП здійснювати в односторонньому порядку організацію перевірок виконання договорів, укладених у рамках ДПП; сприяти досудовому врегулюванню спорів між державними і приватними партнерами (без уточнення форм та інструментів сприяння); проводити моніторинг дій партнерів і водночас консультаційну роботу з ними; подавати позови про розірвання договорів у рамках ДПП, з’ясовуючи, замість суду, факт порушення приватними партнерами умов таких договорів.
  4. Розширюється перелік підстав виникнення територіально-господарських зобов’язань з договору, а саме, встановлюється, що вони: можуть бути як суміжною родовою категорією стосовно зобов’язань у межах ДПП, так і видовою. Критерієм виокремлення другої від першої слугує збалансованість цілей у досягненні реального результату щодо забезпечення соціальної спрямованості економіки. Цей критерій визначається сукупністю ознак: а) довготривалість договору, з якого виникають зобов’язання (від 5 до 50 років); б) узгодження на цей період довгострокових стратегій економічного розвитку сторін зобов’язань; в) юридичне оформлення зв’язаності їх спільними зобов’язаннями стосовно розподілу ризиків і відповідальності; г) створення з боку органів державної влади та місцевого самоврядування режиму сприяння на користь недержавного суб’єкта господарювання у здійсненні ним на певній адміністративній території своєї діяльності (у межах правового господарського порядку), який (у свою чергу) зобов’язується здійснити заходи сприяння соціально-економічному розвитку цієї території у найефективніший спосіб.
  5. Розроблено пропозиції щодо напрямів удосконалення алгоритму формування нормативної бази ДПП шляхом внесення змін і доповнень до чинного законодавства, а також додатково обґрунтовано доцільність структурних змін у змісті Закону України “Про державно-приватне партнерство”, “Про управління об'єктами державної власності” і проекту Закону України “Про нову редакцію Закону України «Про державно-приватне партнерство”, в якому запропоновано структуру вищезазначеного Закону.
  6. Запропоновано доопрацьоване доктринальне визначення господарської партнерської угоди як родового поняття, яке охоплює групу договорів, таких як концесії, угоди про розподіл продукції, оренди державного і комунального майна та інших, що формалізують домовленості суб'єктів особливого складу (публічного і приватного партнерів), мають господарсько-правову природу і відповідають таким ознакам: опосередковують довгострокову (більше п’яти років) взаємодію недержавного суб’єкта господарювання з органами державної влади, місцевого самоврядування та недержавних самоврядних організацій на засадах автономії підприємницької стратегії використання (створення) об’єкта ДПП і розподілу прибутків, ризиків і відповідальності поміж партнерами.
  7. Запропоновано розмежування угод координаційного типу та контрольно-наглядових угод за критеріями мети, суб’єктів, предмету, відповідальності що дозволить досягти однотипності застосування категоріального апарату, який розробляється в суміжних з господарським правом галузях.
  8. Запропоновано доповнити систему правових принципів ЗЕД і обґрунтовано зміст трьох нових правових принципів реалізації партнерства з суб’єктом ЗЕД, а саме: 1) свободи від політичної кон’юнктури будь-якого виду ЗЕД, підтримки і захисту національного товаровиробника; 2) утворення законодавчих засад забезпечення ЗЕД регіону й утворення інструментів і форм їх сприяння розвитку ЗЕД підприємців у сфері їх взаємовідносин з органами влади, управління та самоврядування; 3) забезпечення з боку держави реалізації принципу оцінно-обмінної еквівалентності при здійсненні зовнішньоекономічних операцій і при зовнішній торгівлі послугами.
  9. Аргументовано встановлення меж господарської компетенції публічного і приватного партнерів у співставленні з компетенцією їх оффільованих осіб, що дозволить усунути невизначеність підвідомчості судів щодо спорів з економічним змістом між суб’єктами господарювання й органами місцевого самоврядування з питань ДПП. Аргументується, що акти уповноваженої особи з питань ДПП не можна вважати ані нормативно-правовими актами, ані правовими актами індивідуальної дії, ані оформленням договірних зобов’язань, тому переддоговірні спори та/або спори стосовно договірних зобов’язань, у тому числі щодо визнання незаконним і скасування рішення органа місцевого самоврядування щодо володіння, користування та розпорядження майном на засадах ДПП, мають розглядатися не в порядку адміністративного судочинства, а в порядку господарського.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 29 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
  2. Господарський кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18–22. – Ст.144.
  3. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11 верес. 2003 р. № 1160-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 9. – Ст.79.
  4. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 трав. 1997 р. № 280-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
  5. Про концесії: Закон України від 16 лип. 1999 р. № 997-XIV / Відомості Верховної Ради України . – 1999. – № 41. – Ст. 372.
  6. Про угоди про розподіл продукції: Закон України від 14 верес. 1999 р. № 1039-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999.- № 44. - Ст. 391.
  7. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10 квіт. 1992 р. № 2269-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30. – Ст. 416.
  8. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 1 лип. 2010 р. № 2404-VI // Офіційний вісник України. – 2010. – № 58. – Ст. 1988.
  9. Цивільний кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40–44. - Ст.356.
  10. Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків «Напівпроводникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка», «Інститут електрозварювання імені Е.О.Патона», «Інститут монокристалів»: Закон України від 16 лип. 1999 р. № 994-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 363.
  11. Про управління об’єктами державної власності: Закон України від 21 верес. 2006 р. № 185-V // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 46. – Ст. 456.
  12. Вінник О.М. Проблеми правового забезпечення публічно-приватного партнерства / О.М. Вінник // Правові проблеми взаємодії держави і бізнесу: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої 90-річчю СНУ ім. В. Даля (Луганськ, 3 – 10 лют. 2010 р.). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – С. 7–18.
  13. Інтерв’ю В. Федоровича з Петром Никитенко – директором Інституту економіки НАН Білорусі: Есть ли будущее у государственно-частного партнерства в Беларуси? [Електронний ресурс] // Белорусские новости. - 13.03.2010 р. - Режим доступу: http://www.ofpac.guja/.
  14. Глуму Е. Закон про державно-приватне партнерство: необхідність ухвалення і предмет регулювання / Е. Глуму // Корпоративний юрист. - 2009.- № 5. – С.17–18.
  15. Шарифуллина А.Ф. Соглашение о разделе продукции: понятие, заключение, реализация: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / А.Ф. Шарифуллина. – М., 2000. – 197 с.
  16. Воловик О.А. Методологічні проблеми гармонізації правових засад підприємництва / О.А. Воловик // Гармонізація правових засад підприємництва: матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Луганськ, 1-7 груд. 2010 р.) / за заг. ред. О.В. Шаповалової. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – С. 13-15.
  17. Подцерковний О.П. Паритет у відносинах між державою та бізнесом дедалі втрачається / О.П. Подцерковний // Правові проблеми взаємодії держави і бізнесу: матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої 90-річчю СНУ ім. В.Даля (Луганськ, 3-10 лют. 2010 р.) / за заг. ред. О.В. Шаповалової. − Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. − С. 64-66.
  18. Знаменський Г.Л. Ніякого втручання держави в економіку? [Електронний ресурс] / Г.Л. Знаменський, І.В. Головань // Українська правда. – 2009. – 19 серпня. - С. 17-23. – Режим доступу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/golovan.
  19. Знаменський Г. Л. Передумови розвитку публічно-приватного партнерства / Г. Л. Знаменський // Правові проблеми взаємодії держави і бізнесу: матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої 90-річчю СНУ ім. В.Даля (Луганськ, 3-10 лют. 2010 р.) / за заг. ред. О.В. Шаповалової. − Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – С. 48-52.
  20. Царев Д. Государственно-частное партнерство: правовой аспект [Электронный ресурс] / Д. Царев, А. Иванюк // Финансовая газета. – 2009. – № 17. - Режим доступа: http://ppp-russia.ru/analytics/40.
  21. Вінник О.М. Проблеми правового регулювання корпоративних і партнерських відносин: монографія / О.М. Вінник; НАПрН України, Науково-дослід. ін-т приват. права і підприємництва. - К., 2010. - 166 с.
  22. Концепція розвитку державно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 р. № 1184-р // Офіційний вісник України. – 2009. – № 78. – Cт. 2650.
  23. Концепція Державної програми розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 р. № 285-р // Офіційний вісник України. – 2007. - № 37. – Ст. 1500.
  24. Про затвердження Програми “Українське вугілля”: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2001 р. № 1205 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 38. – Ст. 1731.
  25. Про затвердження Морської доктрини України на період до 2035 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 р. № 1307 // Офіційний вісник України. – 2009. - № 11. – Ст. 338.
  26. Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України згоди на передачу в оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2009 р. № 317 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 26.- Ст. 723.
  27. Про затвердження Порядку реєстрації проектів угоди про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про розподіл продукції: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 р. № 1756 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 49. – Т. 1. – Ст. 2118.
  28. Про затвердження Типового концесійного договору: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 643 // Офіційний вісник України. – 2000. - № 13. – Ст. 626.
  29. Про використання частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2000 р. № 741 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 18. – Ст. 748.
  30. Пілігрім Г.С. Концесія як форма публічно-приватного партнерства / Г.С. Пілігрім // Правові проблеми взаємодії держави і бізнесу: матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої 90-річчю СНУ ім. В.Даля (Луганськ, 3-10 лют. 2010 р.) / за заг. ред. О.В. Шаповалової. − Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. − С. 122-124.
  31. Шаповалова О.В. Адаптація господарського законодавства до вимог сталого розвитку: дис. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.04 / О.В. Шаповалова; НАН України, Ін-т екон.-правових досліджень. – Донецьк, 2007. – 511 с.
  32. Первомайський О.О. Закон України “Про концесію” / О.О. Первомайський // Науково-практичний коментар. - Х.: Страйд, 2005. - 116 с.
  33. Коморний О.І. Договір про розподіл продукції: цивільно-правові аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / О.І. Коморний. – К., 2006. – 20 с.
  34. О соглашениях о разделе продукции: Федеральный Закон Российской Федерации от 30.12.1995 г. // Свод законов РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 18.
  35. О соглашениях о разделе продукции: Закон Республики Узбекистан от 07.12.2001 г. // Народное слово. – 2002. – № 4(2826).
  36. О соглашениях (контрактах) о разделе продукции при проведении нефтяных операций на море: Закон Республики Казахстан от 08.07.2005 г. // Нефть, Газ и Право Казахстана. – 2005. – № 3. – С. 50-58.
  37. Павлюк К.В. Сутність і роль державно-приватного партнерства в соціально-економічному розвитку держави [Електронний ресурс] / К.В. Павлюк, С.М. Павлюк // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – № 17. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/.
  38. Манзюк В. В. Правовий режим майна інноваційного підприємства / В.В. Манзюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Право. - 2008. - № 2. - С. 112-116.
  39. Шликов Д.В. Правова природа оренди майна як форми державно-приватного партнерства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» / Д.В. Шликов. – Харків, 2010. – 15 с.
  40. Кухаренко В.Б. Хозяйственное партнерство государства и частного бизнеса [Электронный ресурс] / В.Б. Кухаренко, В.В. Воронин // Проблемы современной экономики. - 2009. - № 3(31). - Режим доступа: http://www.m-economy.ru/ art.
  41. Кнаус В.В. Управление развитием государственно-частного партнерства: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. екон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством (теория управления экономическими системами)” / В.В. Кнаус. – М., 2008. – 25 с.
  42. Агроскин В. О кооперации [Електронний ресурс] / В. Агроскин // Три вопроса о частно-государственной кооперации от 11.05.2003 г. – Режим доступа: http://prompolit.ru/86878.
  43. Терещенко С.В. Правова природа державно-приватного партнерства / С.В. Терещенко // Правові проблеми взаємодії держави і бізнесу: матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої 90-річчю СНУ ім. В.Даля (Луганськ, 3-10 лют. 2010 р.) / за заг. ред. О.В. Шаповалової. − Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. − С. 16-18.
  44. Айрапетян М.С. Зарубежный опыт использования государственно-частного партнерства // Государственная власть и местное самоуправление. - 2009. – № 2. – С. 8-14.
  45. Вінник О.М. Науково-практичний коментар Закону України «Про оренду державного та комунального майна» / О.М. Вінник. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 352 с.
  46. Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений / Ю.Г. Ткаченко. – М., 1980. – 211 c.
  47. Решетова Ю.С. Правоотношения и их роль в реализации права / Ю.С. Решетова. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1993. – 108 с.
  48. Тихомиров Ю.А. Публичное право / Ю.А. Тихомиров. – М.: Изд-во БЕК, 1995.– 496 с.
  49. Тихомиров Ю.А. Теория компетенции / Ю.А. Тихомиров. – М.: Юринформцентр, 2001. – 355 с.
  50. Мамутов В. К. Компетенция государственных органов в решении хозяйственных вопросов промышленности / В.К. Мамутов. – М. : Юридическая лит-ра, 1964. – 266 с.
  51. Мамутов В.К. Важное направление правового обеспечения экономики – кодификация: науч. доклад / В.К. Мамутов. – Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2009. – 48 с.
  52. Лаптев В.В. Правовая организация хозяйственных систем / В.В. Лаптев. – М.: Юрид. лит-ра, 1978. – 168 с.
  53. Лаптев В. В. Теоретические проблемы хозяйственного права / В.В. Лаптев. – М. : Наука, 1975. – 414 с.
  54. Знаменский Г.Л. Совершенствование хозяйственного законодательства: цель и средства / Г.Л. Знаменский. – К.: Наук. думка, 1980. – 185 с.
  55. Щербина В.С. Суб'єкти господарського права: монографія / В.С. Щербина. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 264 с.
  56. Щербина О.В. Правове становище акціонерів за законодавством України / О.В. Щербина. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 158 с.
  57. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): монографія / О.А. Беляневич. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.
  58. Побирченко И.Г. Хозяйственные споры и формы их разрешения:
  дис. … д-ра юрид. наук: спец. 719 / И.Г. Побирченко; Киев. ордена Ленина
  гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1971. – 627 с.
  59. Мілаш В.С. Комерційний договір у контексті сучасних ринкових умов: монографія / В.С. Мілаш. – Харків: Видавець ФОП.Вапнярчук Н.М., 2007. – 346 c.
  60. Медведева О.А. Концесія як правова форма використання державного майна у господарській діяльності недержавними суб’єктами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / О. А. Медведєва. – Х., 2004.– 17 с.
  61. Подцерковный О. П. Хозяйственно-правовые проблемы управления государственным имуществом в Украине / О.П. Подцерковный // Хозяйственное законодательство Украины: практика применения и перспективы развития в контексте европейского выбора: сб. науч. тр. – Донецк: ООО „Юго-Восток, Лтд”, 2005. – С. 262–266.
  62. Шаповалова О.В. Оновлення господарського законодавства у світлі вимог сталого розвитку: монографія / О.В. Шаповалова. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – 240 с.
  63. Віхров О.П. Організаційно-господарські правовідносини: монографія / О.П. Віхров. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008.– 512 с.
  64. Апанасенко К.І. Правовий режим майна, що є в комунальній власності: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / К.І. Апанасенко. – К., 2006. – 20 с.
  65. Черленяк М.І. Підвідомчість справ господарським судам України:
  дис. ... канд. юрид. наук. – Донецьк, 2007. – 221 с.
  66. Замойский И.Е. Обеспечение договорных обязательств на предприятии / И.Е. Замойский. – М.: Юридическая лит–ра, 1982. – 111 с.
  67. Кравець І.М. Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень: монографія / І.М. Кравець. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 240 с.
  68. Задыхайло Д.В. Правовые формы участия государства и органов местного самоуправления в инвестиционных отношениях / Д. В. Задихайло // Правові проблеми реформування регіональної влади: тези доповідей за матеріалами наук.-практ. конф. (Харків, 12 квітня 2002 р.). – Х., 2002. – С. 65– 68.
  69. Селіванова І.А. Приватизація та відчуження державного майна: співвідношення понять / І.А.Селіванова // Юридичний Радник. – 2008. – № 14. – С. 21–25.
  70. Вінник О.М. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення / О.М. Вінник. – К.: Атіка, 2003. – 352 с.
  71. Спасибо-Фатєєва І. В. Сучасні проблеми корпоративного управління в Україні / І.В. Спасибо-Фатєєва // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 3. – С. 92–115.
  72. Вінник О.М. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / кол. авт. Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С.Щербина та ін.; за заг. ред. В.К. Мамутова . – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 713 с.
  73. Спасибо-Фатєєва І.В. Парадокси діалогу інновації і традиції у праві [на прикладі регулювання відносин на стику приватного і публічного права] / І.В. Спасибо-Фатєєва // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 3 (46). – С. 113–124.
  74. Кібенко О.Р. Сучасний стан і перспективи правового регулювання корпоративних відносин: порівняльно-правовий аналіз права ЄС, Великобританії та України: дис. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / О.Р. Кібенко. – Харків, 2006. – 480 с.
  75. Право власності в Україні / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 816 с.
  76. Кравчук В.М. Соціально-правова природа юридичної особи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне право; міжнародне приватне право» / В.М. Кравчук. – Львів, 2000. – 16 с.
  77. Сімсон О.Е. Правові особливості договорів інвестиційного характеру: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / О.Е. Сімсон . – Х., 2001.– 18 с.
  78. Сімсон О.Е. Інвестиційні та інноваційні правовідносини: перспективи розвитку публічної та приватної сфер / О.Е. Сімсон. – К.: Вид. Дім “Ін Юре”, 2005. – 416 с.
  79. Семенов А.С. Правление в холдинге / А.С. Семенов // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. – 2006. – № 9 (28). – С. 24– 26.
  80. Ющик О. І. Теоретичні основи законодавчого процесу: монографія /
  О.І. Ющик. – К.: Парламентське вид-во, 2004. – 519 с.
  81. Кулакова Є. В. Господарська компетенція обласних рад та обласних державних адміністрацій: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / Є.В. Кулакова. – Донецьк, 2009. – 220 c.
  82. Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів: Постанова Верховної Ради України від 24.12.1999 р. № 1359-ХІV // Офіційний вісник України. – 2000. - № 1. - Ст. 6.
  83. Проект Закону України «Про основні засади взаємодії держави з приватними партнерами» від 20 жовтня 2009 р. (№ 5239) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua.
  84. Айрапетян М. С. Аналитическая записка Правового управления Государственной Думы РФ [Электронный ресурс] / М. С. Айрапетян. — Режим доступа: http://wbase.duma.gov.ru:8080/law.
  85. Шаповалова О.В. Правове забезпечення підтримки і розвитку господарювання / О.В. Шаповалова. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2004. – 280 с.
  86. Мамутов В.К. Полнее использовать технико-юридические средства совершенствования законодательства / В.К. Мамутов // Економіка та право. – 2008. – № 1(20). – С. 5–10.
  87. Знаменський Г.Л. Державно-приватне партнерство: український варіант / Г.Л. Знаменский // Юридичний вісник України. – 2009. – 26 верес. –
  2 жовт. № 39 (743). – С. 7.
  88. Федулова Л.І. Організаційний ресурс державно-приватного партнерства в умовах подолання наслідків кризи / Л.І. Федулова, І.Г. Яненкова // Наукові праці. – 2009. - Т. 109. – № 96. - С. 57–60.
  89. Данилишин Б.М. Аналіз регуляторного впливу при впровадженні Закону України «Про загальні засади розвитку державно-приватного партнерства в Україні» [Електронний ресурс] / Б.М. Данилишин. - Режим доступу: http://chamber.ua/maillistyadv com update.
  90. Закон Республіки Словенія «Про публічно-приватне партнерство» (PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP ACT (ZJZP) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mf.gov.si/slov/javnar/.
  91. Закон Латвії від 20 липня 2009 р. «Про публічно-приватне партнерство»: Public–Private Partnerships Law, July 2009 // http://www.ppp.lv/fetch_6625.html.
  92. Закон Фіджі «Про публічно-приватне партнерство»: Fiji Sessional Legislation: Public Private Partnerships Act 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.paclii.org/.
  93. Дідківська С. Партнерство державного та приватного секторів: тенденції та зарубіжний досвід / C. Дідківська // Вісник КНТЕУ. - 2004. - № 3. - С. 18–19.
  94. Генералов А.И. Государственно-частное партнерство и перспективы его развития в России – подводя некоторые итоги [Электронный ресурс] / А.И. Генералов, А.П. Аулов. – Режим доступа: http://prompolit.ru.
  95. Вінник О.М. Проблеми використання корпоративної форми державно-приватного партнерства / О.М. Вінник // Юридична наука, практика і освіта. Вип. 1. – 2010. – С. 164–170.
  96. Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты, риски / В.Г. Варнавский. – М.: Наука, 2005. - 315 с.
  97. Иванов И. Государственно-частные партнерства в России: практика и проблемы регулирования / И. Иванов // Корпоративный юрист. – 2005. – № 3. – С. 5–7.
  98. Белицкая А.В. Правовое определение государственно-частного партнерства / А.В. Белицкая // Законодательство. – 2009. - № 8. - С. 45–47.
  99. Государственно-частное партнерство: теория и практика / В.Г. Варнавский, А.В. Клименко, В.А. Королев и др. – М.: Изд. дом Гос. ун-та Высшей школы экономики, 2010. – 287 с.
  100. Шликов Д.В. Правова природа оренди майна як форми державно-приватного партнерства: дис. ... канд.. юрид. наук. спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / Д.В. Шликов. – Х., 2010. – 210 с.
  101. Сторощук Б.Д. Економічні інтереси регіону в умовах трансформаційної економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Б.Д. Сторощук. – К., 2004. –С. 13–14.
  102. Public-private partnerships for innovation: policy rationale, trends and issues / OECD. – Paris: Headquarters, 2002.
  103. “Зелена книга” (Green Paper) у практиці Єврокомісії. Дискусійна доповідь [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur_lex.europa.eu/
  smartapi/cgi.
  104. Резолюція Європейського парламенту на умовах державно-приватного партнерства та законодавства Співтовариства в галузі державних закупівель та концесій (2006/2043(INI)) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.europarl.europa.eu/sides.
  105. Сиротюк О.Д. Партнерська взаємодія у здійсненні зовнішньоекономічної політики (господарсько-правовий підхід) / О.Д. Сиротюк // Актуальні проблеми права: теорія і практика: зб. наук. пр. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – № 12. – С. 247–254.
  106. Сиротюк О.Д. Досвід формування правових засад державно-приватного партнерства / О.Д. Сиротюк // Економіка та право. – 2010. – № 2. – С. 91–95.
  107. Сиротюк О. Д. Деякі питання щодо організації зовнішньоекономічної діяльності регіону / О.Д. Сиротюк // Розвиток внутрішнього ринку – вирішальний фактор соціально-економічного зростання: тези доповідей за матеріалами Всеукр. студентської наук.-практ. конф. (Київ, 22–23 квіт. 2003 р.): у 2-х ч. / відп. ред. В.Д. Лагутін. − К., 2003. − Ч. 2. − С. 223–225.
  108. Сиротюк О.Д. Впровадження в навчальний процес новітньої тематики стосовно правової природи державно-приватного партнерства / О.Д. Сиротюк // Університет і регіон: проблеми сучасної освіти: тези доп. ХV наук.-практ. конф. (Луганськ, 26–27 лист 2009 р.). − Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2009. − С. 334–335.
  109. Сиротюк О.Д. Формування правових засад державно-приватного партнерства: теоретичні проблеми становлення та розвитку / О.Д. Сиротюк // Юридична наука, практика і освіта: зб. наук. пр. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – № 1. – С. 110–119.
  110. Тихомиров Ю. А. Модернизация государства – условие экономического роста / Ю. А. Тихомиров // Конкурентоспособность и модернизация экономики: V-я Междунар. научн. конф. (Москва, 6–8 апр. 2004 г.). – М.,2004. – С. 7–8.
  111. Тихомиров Ю. А. Договоры в экономике / Ю. А. Тихомиров. – М., 1993 – 187 с.
  112. Мілаш В. С. До питання про правосуб'єктність сторін господарсько-договірних зобов'язань / В. С. Мілаш // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 3. – С.119–121.
  113. Симсон О.Е. Существенные условия и классификация инвестиционных договоров / О. Е. Симсон // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 3. – С. 18 – 21.
  114. Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву / М.М. Агарков. – М.: Юриздат, 1940. – С. 192 с.
  115. Белов В.А. Концепция «Динамической правоспособности»: попытка нового прочтения / В.А. Белов // Кодекс info. – 2003. – март-апрель. – С. 92–103.
  116. Афанасьєв К. К. Адміністративні договори: реалії та перспективи: монографія / К. К. Афанасьєв. – Луганськ, 2004. – 320 с.
  117. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 лип. 2005 р. №2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–37. – Ст. – 446.
  118. Беляневич О. Деонтичні характеристики господарського договірного права України як нормативної підсистеми / О. Беляневич // Підприємство, господарство і право. – 2005. – № 12. – С. 70–71.
  119. Милаш В.С. Конструктивні системоутворюючі елементи підприємницького комерційного договору: постановка питання / В.С. Мілаш // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 3. – С. 202–204.
  120. Коссак В.М. Науково-практичний коментар господарського кодексу України / В.М. Коссак. – К.: Правова єдність, 2010. – 672 с.
  121. Лаптев В.В. Субъекты предпринимательского права / В.В. Лаптев. – М., 2003. – 236 с.
  122. Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності / В. В. Луць. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 560 с.
  123. Луць В. Проблеми договірного регулювання майнових відносин за новими Цивільним та Господарським кодексами України / В. Луць // Вісник Центру комерційного права. – 2004. – № 2 (15). – С. 8 – 11.
  124. Мамутов В. К. Совершенствование правового регулирования хозяйственной деятельности (методология, направления) / В. К. Мамутов. – К.: Наукова думка, 1982. – 238 с.
  125. Мартемьянов В.С. Хозяйственное право. Общие положения. Курс лекцій / В.С. Мартемьянов. – М.: Изд-во БЕК, 1994. – Т. 1. – С. 36–37.
  126. Білоус Ж.А. Дійсність господарських договорів: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» /
  Ж.А. Білоус. – К., 2005. – 213 с.
  127. Саниахметова Н. О. Государственное регулирование экономики и предпринимательства / Н. О. Саниахметова // Підприємництво, господарство і право. – №7. – 2001. – С. 39–41.
  128. Шаповалова О. В. Локалізація цілі використання державного і комунального майна на підставі господарських партнерських угод / О.В. Шаповалова // Актуальні проблеми права: теорія і практика: зб. наук. пр. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2005. – № 6. – С. 106–116.
  129. Полатай В.Ю. Правове регулювання інвестиційної діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / В. Ю. Полатай. – Донецьк, 2000. – 18 с.
  130. Канов О. Роль державної власності в забезпеченні економічної та політичної безпеки нації: мексиканський досвід // Схід. – 2001. – № 3 (40). – С. 13–16.
  131. Partnering for the Future. Public-Private Partnerships in Tourism Development, Investment & Development Office Ministry of Tourism, Culture & Recreation. – 2002. – 123 р.
  132. О мерах по развитию государственно-частных партнерств в Санкт-Петербурге [электронный ресурс]: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.2009 г. № 346. – Режим доступа: http://www.pov.mky/ul.
  133. Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнёрствах: Закон Російської Федерації // Вестник Законодательного собрания Санкт-Петербурга. - 2007. - № 2.
  134. Public Private Partnership. A Guide for Local Government / Ministry of Municipal Affairs. - Columbia, 1999.
  135. Бюджетний кодекс України: Закон України від 21 черв. 2001 р. № 2542-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. 2001. – № 37–38. – Ст. 189.
  136. Джабраілов Р.А. Господарська правосуб’єктність міста: теорія і практика: монографія / Р.А. Джабраілов; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк: Ноулідж, 2010. – 455 с.
  137. Сиротюк О.Д. Господарський кодекс як основа для розвитку державно-приватного партнерства / О.Д. Сиротюк // Університет і регіон: матеріали ХІV міжнар. наук.-практ. конф. (Луганськ, 29–30 жовт. 2008 р.). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. – С. 329–330.
  138. Сиротюк О.Д. Концепція Господарського кодексу України і теоретичні положення партнерства влади з бізнесом / О.Д. Сиротюк // Правові проблеми взаємодії держави і бізнесу: матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої 90-річчю СНУ ім. В.Даля (Луганськ, 3–10 лют. 2010 р.) / за заг. ред. О.В. Шаповалової. − Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2009. − С.218–219.
  139. Сиротюк О.Д. Питання правової природи договору у межах ДПП при вивченні теми: «Господарське договірне право» / О.Д. Сиротюк // Університет і регіон: проблеми сучасної освіти: матеріали ХV наук.-практ. конф. (Луганськ, 27–28 жовт. 2010 р.). – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2010. – С. 285.
  140. Статут ХК “Луганськтепловоз” зареєстрований 03.10.1995 р. // Архів ХК “Луганськтепловоз”.
  141. Пісьменна К.С. Господарсько-правове забезпечення стимулювання розвитку судобудування та судоремонту: монографія / К.С. Пісьменна. – Х.: Вид-во “ФІНН”, 2009. – 184 с.
  142. Поповська І.П. Правові основи програмного регулювання господарської діяльності в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько- процесуальне право» / І.П. Поповська. – Одеса, 2010. – 21с.
  143. Ніколаєв І. С. Держава Україна як суб’єкт міжнародного приватного права: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне право; міжнародне приватне право» / І.С. Ніколаєв; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2006. –
  190 с.
  144. Щербина В.С. Господарське право: підручник / В.С. Щербина. – К: Юрінком Інтер. – 2005. – 592 с.
  145. Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Митного кодексу України та інших законодавчих актів України: Постанова Верховної Ради України вiд 17.05.2011 р. № 3369-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
  146. Бобкова А.Г. Хозяйственный кодекс Украины / А.Г. Бобкова,
  В.А. Малыга // Научно-практический комментарий. – Харьков: ИздательФЛ-П., 2008. – С.1157–1166 (1296 с.)
  147. Алексеев С.С. Право: азбука-теория-философия: Опыт комплексного исследования / С.С. Алексеев. – М.: Статут, 1999. – 712 с.
  148. Про схвалення Концепції реформування вугільної галузі: Розпорядження Кабінету Міністрів України // Офіційний вісник України. – 2008. – № 37. – Ст. 1244.
  149. Бойчук Р.П. Правове регулювання відносин лізингу із позицій державно – приватного партнерства / Р.П. Бойчук // Гармонізація правових засад підприємництва: матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Луганськ, 1–7 грудня 2010 р.): у 3-х томах. Т.1 / за заг. ред. О.В. Шаповалової. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2010. – С. 9–10.
  150. Справа № 2а-206/09/1270 від 27 серпня 2009 р. //Архів Донецького апеляційного адміністративного суду Донецької області. – Донецьк, 2009.–205 с.
  151. Справа № 2а-206/09/1270 від 5 березня 2009 р. // Архів Вищого адміністративного суду. – Київ, 2009. – 135с.
  152. Справа № 1-46/2009 від 10 грудня 2009 р. № 31-рп/2009 р. // Архів Конституційного Суду України. – Київ, 2009. – 134 с.
  153. Про корпоратизацію підприємств: Указ Президента України від 13 груд. 1993 р. № 580 // Офіційний вісник України. – 1993. – № 27. – Ст. 548.
  154. Журик Ю. Правова природа та колізійність регулювання орендних відносин за чинним законодавством України / Ю. Журик, І. Новченков // Підприємництво, господарство і право. – № 4. – 2007. – С. 27–30.
  155. Серебрякова Ю.О. Господарсько-правове регулювання оренди державного та комунального нерухомого майна: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / Ю.О. Серебрякова. – Донецьк, 2008. – 190 c.
  156. Вінник О.М. Критерії розмежування адміністративних та господарських договорів / О.М. Вінник // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 2. – С. 71–80.
  157. Постанова Судової колегії у господарських справах Верховного Суду України від 22.04.2008 р. у справі № 53/441-06 // Інформаційно-пошукова система ТОВ «Ліга-Закон».
  158. Знаменський Г.Л. До 90-річчя академічних економико-правових досліджень в Україні / Г.Л. Знаменский // Економіка та право. – 2009. – №1. –
  С. 5–8.
  159. Богуславский М.М. Государство как субъект внешнеэкономических отношений / М.М. Богуславский. – М.: Изд.-во «ДеКА», 2001. – 800 с.
  160. Андриченко Л.В. Взаимоотношения органов государственной власти субъектов Российской Федерации с экономическими субъектами / Л.В. Андриченко // Журнал российского права. – № 6. – 2005. – С. 3–10.
  161. Сперанская К. Об административном договоре / К. Сперанская // Вестник Верховного суда СССР. – 1928. – № 3 (12). – С. 31–34.
  162. Ямпольская Ц.А. О теории административного договора / Ц.А. Ямпольская // Советское государство и право. – 1966. – № 10. – С. 8–10.
  163. Новоселов В.И. К вопросу об административньїх договорах / В.И. Новоселов // Правоведение. – 1969. – № 3. – С. 13–15.
  164. Беляневич О.А. Адміністративний договір та розмежування юрисдикції спеціалізованих судів / О.А. Беляневич // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 1. – С. 117–124.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины