Нечитайло Василь Анатолійович. Розслідування нецільового використання бюджетних коштів : Нечитайло Василий Анатольевич. Расследование нецелевого использования бюджетных средств

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Нечитайло Василь Анатолійович. Розслідування нецільового використання бюджетних коштів
 • Альтернативное название:
 • Нечитайло Василий Анатольевич. Расследование нецелевого использования бюджетных средств
 • Кол-во страниц:
 • 246
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 • Год защиты:
 • 2014
 • Краткое описание:
 • Нечитайло Василь Анатолійович. Розслідування нецільового використання бюджетних коштів.- Дисертація канд. юрид. наук: 12.00.09, Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2014.- 200 с.  МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
  НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ  НЕЧИТАЙЛО ВАСИЛЬ АНАТОЛІЙОВИЧ


  УДК 343.98 : 343.351


  РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
  БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

  12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;
  судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
  юридичних наук  Науковий керівник
  Чернявський Сергій Сергійович,
  доктор юридичних наук, професор
  Київ – 2014  ЗМІСТ

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 4
  ВСТУП 5
  РОЗДІЛ 1 НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ
  НЕЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 15
  1.1. Поняття та класифікація нецільового використання
  бюджетних коштів 15
  1.2. Способи нецільового використання бюджетних коштів 42
  1.3. Характеристика осіб, які вчиняють нецільове
  використання бюджетних коштів 67
  1.4. Інші елементи криміналістичної характеристики
  нецільового використання бюджетних коштів 78
  Висновки до розділу 1 98
  РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА ПОЧАТКОВОМУ
  ЕТАПІ 103
  2.1. Виявлення нецільового використання бюджетних коштів
  та характеристика обставин, які підлягають встановленню 103
  2.2. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами
  та іншими суб’єктами на початковому етапі розслідування
  нецільового використання бюджетних коштів 124
  2.3. Типові слідчі ситуації та програми дій слідчого
  на початковому етапі розслідування нецільового використання
  бюджетних коштів 147
  Висновки до розділу 2 158
  РОЗДІЛ 3 ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
  ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 162
  3.1. Тактика допиту свідків і підозрюваних 162
  3.2. Особливості призначення окремих видів судових експертиз 176
  Висновки до розділу 3 191
  ВИСНОВКИ 194
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 199
  ДОДАТКИ 229
  ВСТУП

  Актуальність теми. Зростання рівня економічної злочинності, вияви системної корупції та криміналізація прибуткових галузей господарювання стримує розвиток ринкових відносин та загрожує національній безпеці України. Упродовж 2009–2013 рр. щорічно в країні реєстрували від 8 до 9 тис. злочинів у сфері господарської діяльності та від 16 до 18 тис. службових злочинів, збитки від яких у згаданий період збільшилися майже вшестеро.
  Серед проблем соціально-економічного добробуту держави особливе значення має декриміналізація сфери державних фінансів, зокрема бюджетної системи, адже кожен п’ятий виявлений еконо¬міч¬ний злочин пов’язаний із зазіханнями на державний і місцевий бюджети. Протягом 2013 р. підрозділами Держфінінспекції виявлено майже 7 тис. порушень бюджетного законо¬давства (676 або 12 % – з ознаками кримінальних правопорушень), що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму понад 3,6 млн грн. Помітне місце в структурі цих діянь посідає нецільове використання бюджетних коштів. На контролі керівництва МВС України станом на перше півріччя 2014 р. перебувало 135 кримінальних проваджень про зло¬чини, перед¬бачені ст. 210 КК України, у 52 з яких предметом злочину були бюджетні кошти в особливо великих розмірах.
  Під час розслідування нецільового використання бюджетних коштів трапляється значна кількість прорахунків й упущень, пов’язаних з недоско¬налістю головних положень відповідної криміналістичної методики. Керівники органів досудового розслідування на місцях намагаються уникати проваджень цієї категорії через сумнівну судову перспективу, спричинену як протидією слідству з боку причетних до злочинів службових осіб бюджетних установ, так і відсутністю у слідчих належного професійного досвіду, незнанням ними положень законодавства. Тож питома вага кримінальних проваджень цієї категорії, щодо яких обвинувальні акти скеровано до суду, залишається незначною (у 2012 р. – 21 %, у 2013 р. – 18 %).
  Науковим підґрунтям дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних учених, у яких розглядалися питання виявлення та розслідування злочинів у сфері економічної діяльності, зокрема Л. І. Аркуші, О. М. Бандурки, В. І. Василинчука, А. Ф. Волобуєва, В. Я. Горбачевського, О. Ф. Долженкова, А. В. Іщенка, Н. С. Карпова, В. П. Корж, О. Є. Користіна, В. В. Лисенка, Є. Д. Лук’янчикова, Г. А. Матусовського, Д. Й. Никифорчука, В. Л. Ортинського, М. А. Погорецького, Б. Г. Розовського, Р.Л. Степанюка, О. Ю. Татарова, В. В. Тіщенка, Л. Д. Удалової, П. В. Цимбала, С. С. Чернявського, В. Ю. Шепітька, О. О. Юхна та ін.
  Деякі питання протидії злочинам у бюджетній сфері досліджено в контексті організації бюджетного контролю (О. А. Кузьменко, Л. П. Маслій, І. А. Сікорська); кримінально-правової кваліфікації (П. П. Андрушко, О. О. Дудоров, О. В. Тихонова); кримінологічної характеристики та запобігання (А. В. Баб’як, О. З. Гладун, В. М. Руфанова); організації оперативного обслуговування об’єктів бюджетної сфери (О. Ю. Заблоцька, С. І. Ніколаюк, В. Р. Сливенко). Окремої уваги заслуговує докторська дисертація Р. Л. Степанюка (2012 р.), у якій проведено комплексне дослідження проблем методики розслідування злочинів, пов’язаних з порушеннями бюджетного законодавства.
  Водночас, констатуючи значний науковий внесок учених у розроблення зазначеної проблематики, зауважимо, що їх дослідження стосувалися лише певних її аспектів. В умовах реалізації нового КПК України, змін у регулятивному законодавстві залишилася недослідженою низка ключових питань досудового розслідування нецільового використання бюджетних коштів, зокрема щодо збирання доказів на початковому етапі, тактики проведення слідчих (розшукових) дій, взаємодії слідчого з контролюючими органами, використання спеціальних знань, що й підкреслює актуальність обраної теми дисертаційної роботи.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям дослідження узгоджується, зокрема, зі Стратегією національної безпеки України «Україна у світі, що змінюється» (у редакції Указу Президента України від 8 червня 2012 р. № 389/2012), ґрунтується на положеннях Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 р. (розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1209-р), Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю (Указ Президента України від 21 жовтня 2011 р. № 1000/2011), Концепції забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері (розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 569-р), Пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2010–2014 років (наказ Міністерства внутрішніх справ України від 29 липня 2010 р. № 347) та планів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Національної академії внутрішніх справ на 2013, 2014 рр. Тему дисертації затверджено рішенням Вченої ради НАВС від 26 листопада 2013 р., протокол № 31, та схвалено Координаційним бюро НАПрН України (№ 1344, 2013 р.).
  Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення теоретичних положень та криміналістичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення досудового розслідування нецільового використання бюджетних коштів.
  Для досягнення зазначеної мети необхідно було вирішити такі задачі:
  – сформулювати наукові основи криміналістичної методики розслідування нецільового використання бюджетних коштів;
  – виділити способи нецільового використання бюджетних коштів, розкрити зміст окремих злочинних технологій;
  – розкрити зміст та зв’язки інших елементів криміналістичної характеристики нецільового використання бюджетних коштів, зокрема особи злочинця, предмета злочинного посягання та слідової картини;
  – встановити особливості виявлення нецільового використання бюджетних коштів та деталізувати зміст обставин, що підлягають з’ясуванню на початковому етапі розслідування;
  – визначити напрями удосконалення взаємодії слідчого з контролюючими органами під час розслідування нецільового використання бюджетних коштів;
  – з’ясувати типові слідчі ситуації та відповідні програми дій слідчого на початковому етапі розслідування нецільового використання бюджетних коштів;
  – запропонувати рекомендації щодо проведення слідчих (розшукових) дій з метою одержання показань від учасників кримінального провадження;
  − встановити особливості призначення та проведення окремих видів судових експертиз.
  Об’єкт дослідження – правопорушення у сфері застосування бюджетного законодавства, а також слідча й експертна практика, діяльність контролюючих і правоохоронних органів у зв’язку з виявленням та розслідуванням нецільового використання бюджетних коштів.
  Предмет дослідження – розслідування нецільового використання бюджетних коштів.
  Методи дослідження. Під час дослідження застосовувались загальнонаукові методи (спостереження, опису, порівняння, класифікації) для визначення криміналістичних категорій, що характеризують злочинну діяльність та кримінальне провадження (розділи 1–3), а також спеціальні методи, зокрема: історико-правовий – для розкриття етапів розвитку бюджетного законодавства, практики протидії злочинам у бюджетній сфері, а також еволюції поглядів учених на проблеми розслідування (підрозділи 1.1, 1.2); порівняльно-правовий – при дослідженні особливостей реалізації окремих норм кримінального (матеріального та процесуального) і фінансового законодавства в Україні та інших країнах (підрозділи 1.2, 1.3, 2.2, 3.1, 3.3); догматичний – з метою тлумачення юридичних та фінансово-правових категорій, уточнення понятійно-категоріального апарату дослідження (розділи 1–3); системно-структурний – при розгляді складових способу вчинення злочинів, характеристик особи злочинця, специфіки предмета злочинного посягання та слідової картини з виокремленням відповідних класифікаційних ознак, зв’язків і залежностей (підрозділи 1.2, 1.3); соціологічні (інтерв’ювання, анкетування) – для з’ясування думок працівників правоохоронних органів та установ бюджетної сфери щодо сучасного стану протидії кримінальним правопорушенням цієї категорії, а також проблемних питань реалізації положень нового КПК України у слідчій діяльності (розділи 1–3); статистичний – для узагальнення результатів соціологічних досліджень, вивчення кримінальних проваджень, матеріалів слідчої та судової практики (розділи 1, 2).
  Емпіричну базу дослідження становлять матеріали вивчення 115 кримінальних справ (кримінальних проваджень) про злочини, передбачені ст. 210 КК України, що перебували в провадженні слідчих ОВС та податкової міліції протягом 2009−2013 рр.; дані анкетування 250 правоохоронців (слідчих ОВС, працівників підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України); судова та слідча практика, статистичні й аналітичні матеріали МВС України, Генеральної прокуратури України, Державної судової адміністрації України, Держфінінспекції України, Міндоходів України, Міністерства фінансів України, Держфінмоніторингу України за 2009–2013 рр., а також досвід роботи автора в правоохоронних органах і на керівних посадах в установах бюджетної сфери.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що робота є одним із перших в Україні досліджень, у якому розроблено наукові засади методики досудового розслідування нецільового використання бюджетних коштів з урахуванням стану законодавства та правоохоронної практики. У результаті проведеної роботи сформульовано та обґрунтовано низку положень і висновків концептуального характеру, а саме:
  вперше:
  – визначено місце нецільового використання бюджетних коштів у структурі злочинів, пов’язаних з порушенням бюджетного законодавства, а також доведено зв’язок цієї категорії кримінальних правопорушень з іншими спорідненими злочинами, передбаченими ст. 175, 191, 211, 222, 364, 366 КК України, що дало підстави для їх об’єднання за кримінально-правовими та криміналістичними ознаками, важливими для подальшої диференціації методики розслідування;
  – розкрито зміст злочинних технологій підготовки, вчинення та приховування нецільового використання коштів державних і місцевих бюджетів за пріоритетними галузями економіки, зокрема у сфері будівництва, реконструкції та ремонту державних об’єктів, житлово-комунального і дорожнього господарства, у медичній і соціальній сферах, агропромисловому комплексі, а також при використанні коштів резервного фонду, субвенцій і дотацій;
  – доведено, що предмет злочинного посягання у кримінальних провадженнях цієї категорії обмежено видатками бюджету чи кредитами з бюджету, що використовуються на цілі, які не відповідають бюджетним призначенням, усупереч Бюджетному кодексу України чи закону про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), напрямам використання бюджетних коштів, визначеним у паспорті бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) або в порядку використання бюджетних коштів, а також бюджетним асигнуванням (розпису бюджету, кошторису, плану використання бюджетних коштів);
  – визначено організаційні засади взаємодії органів досудового розслідування, оперативних служб та підрозділів Держфінінспекції під час реалізації матеріалів перевірок стану додержання бюджетного законодавства, збирання та перевірки доказів на стадії досудового розслідування, участі представників уповноважених суб’єктів в окремих слідчих (розшукових) та процесуальних діях, проведення позапланових перевірок характеру використання бюджетних коштів, взаємного консультування та надання роз’яснень;
  – запропоновано законодавчо удосконалити порядок проведення аудиту та державного фінансового аудиту, зобов’язавши суб’єктів державного фінансового контролю негайно передавати матеріали правоохоронним органам у разі виявлення ними під час перевірок ознак кримінального право¬порушення з доповненням ст. 8 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», а також затвердити в новій редакції міжвідомчу інструкцію про проведення ревізій і перевірок за зверненнями правоохоронних органів;
  удосконалено:
  – теоретико-методологічні засади формування методики розслідування нецільового використання бюджетних коштів з визначенням її місця в системі криміналістичних методик;
  – систему зв’язків елементів криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних з порушенням бюджетного законодавства, яка містить узагальнені відомості про предмет злочинного посягання, особу злочинця, слідову картину, що має значення для ефективного виявлення та розслідування цієї категорії кримінальних правопорушень;
  – положення, що визначають особливості оцінки слідчим заяв і повідомлень про нецільове використання бюджетних коштів, початку процесуальної діяльності в разі надходження до органу досудового розслідування матеріалів перевірок прокуратури або Держфінінспекції;
  – розподіл типових слідчих ситуацій, зважаючи на характер та обсяг зібраної інформації про подію кримінального правопорушення, особу злочинця, розмір використаних не за цільовим призначенням бюджетних коштів, а також відповідних тактичних завдань і засобів їх вирішення на початковому етапі розслідування;
  – наукові положення щодо організаційних і тактичних засад проведення допиту свідків та підозрюваних у разі сприятливих, менш сприятливих та несприятливих для розслідування ситуацій, зокрема, у разі протидії розслідуванню з боку зацікавлених осіб, а також повного або часткового невизнання підозрюваним своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення;
  дістало подальший розвиток:
  – розподіл злочинних технологій підготовки, вчинення та приховування злочинів, пов’язаних з порушенням бюджетного законодавства;
  − положення щодо встановлення слідчим обставин, які підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях цієї категорії та стосуються порушення порядку цільового використання бюджетних коштів, форми вини, спрямування умислу підозрюваного, розміру бюджетних коштів, що були предметом злочину, характеру співучасті;
  – обґрунтування положень, що впливають на результативність виявлення стороною обвинувачення причин та умов, які сприяли вчиненню нецільового використання бюджетних коштів;
  – наукові положення, що визначають можливості судово-експертних досліджень під час розслідування злочинів цієї категорії.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані та аргументовані в дисертації теоретичні положення, висновки і пропозиції впроваджено та може бути використано:
  – у законотворчій діяльності – під час опрацювання законопроектів стосовно внесення змін і доповнень до Кримінального процесуального та Бюджетного кодексів України, Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (акт Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності від 14 жовтня 2014 р. № 04−20/12−2129) –
  додаток Д;
  – у практичній діяльності – у процесі виявлення й досудового розслідування нецільового використання бюджетних коштів та інших пов’язаних з ним кримінальних правопорушень (акти Головного слідчого управління від 2 жовтня 2014 року, Департаменту ДСБЕЗ МВС України від 9 жовтня 2014 р.) – додаток Д;
  – у навчальному процесі – під час підготовки лекцій, методичних рекомендацій, тестових завдань і дидактичних матеріалів з навчальних курсів «Криміналістика», «Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів» й інших, під час проведення різних видів занять за відповідними дисциплінами в системі підвищення кваліфікації слідчих, співробітників оперативних підрозділів, а також суб’єктами первинного й державного фінансового моніторингу (акти Національної академії внутрішніх справ від 6 жовтня 2014 р., Навчально-методичного центру Держфінмоніторингу України від 7 жовтня 2014 р.) – додаток Д.
  Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним дослідженням та становить особистий здобуток дисертанта. Наукові ідеї та розроблення, що належать співавторам методичних рекомендацій «Розслідування нецільового використання бюджетних коштів» (авторська частка в них не менше 50 %), у дисертації не використовувалися.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки доповідались автором й обговорювались на п’яти міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах, зокрема «Теоретичні та практичні засади протидії злочинам у бюджетній сфері» (м. Київ, 2013 р.); «Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи» (м. Київ, 2013 р.); «Актуальні проблеми адміністративного та кримінального права і процесу» (м. Донецьк, 2014 р.); «Актуальні проблеми розслідування злочинів» (м. Київ, 2014 р., м. Одеса, 2014 р.).
  Публікації. Основні положення та висновки, що сформульовані в дисертації, відображено в 12 наукових публікаціях, серед яких п’ять статей – у виданнях, включених МОН України до переліку наукових фахових видань з юридичних наук, одна стаття – у фаховому виданні іноземної держави, п’ять тез – у збірниках науково-практичних конференцій і семінару, а також методичні рекомендації.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації сформульовано наукові положення та отримано результати, що в сукупності розв’язують важливе наукове завдання методико-криміналістичного забезпечення розслідування нецільового використання бюджетних коштів. Найсуттєвішими з них є такі:
  1. Нецільове використання бюджетних коштів − це криміналістично однорідна група суспільно небезпечних діянь, що спрямовані на використання бюджетних коштів усупереч їх цільовому призначенню, здійснення видатків бюджету або надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням з одночасним порушенням приписів Бюджетного кодексу України або закону про Державний бюджет на відповідний рік. Такі діяння можуть бути пов’язані з іншими кримінальними правопорушеннями (невиплатою заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом вип¬лат, привласненням, розтратою майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем, виданням нормативно-правових актів, що змен¬шують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону, шахрайством з фінансовими ресурсами, зловжи¬ванням владою або службовим становищем, службовим підробленням), які посягають одночасно й на бюджетну систему, і на систему державних фінансів, і на госпо¬дарські відносини. Сукупність таких діянь у 49 % вивчених проваджень визначає специфіку збирання доказів. Значення розроблення наукових положень видової методики розслідування злочинів, передбачених ст. 210 КК України, полягає в урахуванні специфіки відомчого (міжвідомчого) правового регулювання та організаційного забезпечення бюджетної сфери, що потребує додаткового вивчення положень фінансового, трудового, господарського та інших галузей права.
  2. Способи нецільового використання бюджетних коштів містять низку типових схем підготовки, вчинення та приховування злочинів під час проведення тендерних процедур, використання субвенцій шляхом завищення або заниження обсягів робіт, фіктивних операцій і фальсифікації документів для використання коштів, отриманих з бюджетів різних рівнів. Найбільш поширеними визнано: використання бюджетних коштів на фінансування заходів, не передбачених бюджетом (22,3 %), витрачання бюджетних коштів за окремими кодами економічної класифікації завдяки іншим, у тому числі здійснення капітальних видатків за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні потреби (26,7 %), взяття до сплати зобов’язань, що перевищують ліміти й кошторисні призначення (10,4 %), а також використання коштів місцевих бюджетів на витрати, фінансування яких має бути здійснено за рахунок коштів інших бюджетів (10,2 %).
  3. Суб’єктами вчинення нецільового використання бюджетних коштів здебільшого є службові особи бюджетної установи (керівники, головні бухгалтери, керівники фінансових підрозділів організацій, які є відповідальними за виконання бюджетних програм) – одержувача та розпорядника бюджетних коштів у галузі освіти (21,4 %), виробництва (21 %), медичній (18,3 %), житлово-комунальній (15,2 %), будівництва (9,1 %), транспорту (6,3 %), інших (8,7 %). Достатньо високий освітній і професійний рівні правопорушників спричиняють труднощі щодо встанов-лення співучасників злочину, а також протидію збиранню доказів.
  Предметом нецільового використання бюджетних коштів є витрати бюджету у великих та особливо великих розмірах, які представлені у формі видатків, і спрямовуються на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, закріпленим законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), напрямам використання бюджетних коштів, визначеним у паспорті бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу) або в порядку використання бюджетних коштів, бюджетним асигнуванням (розпису бюджету, кошторису, плану використання бюджетних коштів).
  Найбільш інформативні матеріальні сліди нецільового використання бюджетних коштів зосереджено в документах бухгалтерського обліку та звітності, що визначають обсяг, розподіл та цільовий характер використання бюджетних коштів, казначейсь¬кого обліку, які встановлюють обсяг повно-важень службових осіб, актах реві¬зій, реєстрах бухгалтерського обліку.
  4. Виявлення нецільового використання бюд¬жетних коштів слід розглядати як ініціативне збирання інформації про ознаки кримінального правопорушення правоохоронними та контролюючими органами, що є підставою для початку досудового розслідування, а також встановлення обставин їх учинення в рамках проваджень за іншими категоріями кримінальних правопорушень (за результатами ревізій, планових і позапланових перевірок діяльності суб’єктів господарювання, процесуальних дій). Найчастіше про факти нецільового використання бюджетних коштів стає відомо з повідомлень контролюючих органів, зокрема Держфінінспекції (64,7 %), Держказначейства (4,1 %), Антимонопольного комітету України (3,4 %), Рахункової палати (2 %), під час розслідування інших злочинів у сфері господарської і службової діяльності, проти власності (12%), за результатами проведення оперативно-розшукових заходів та прокурорських перевірок (9,5 %), із заяв громадян (юридичних осіб) (4,3 %). Специфіку встановлення обставин події кримінального правопорушення визначають статус бюджетної організації, категорії одержувачів бюджетних коштів, характер бюджетної діяльності.
  5. Взаємодія слідчого, оперативних служб та підрозділів Держфінінспекції є узгодженою діяльністю різних за відомчою ознакою суб’єктів, що спрямована на виявлення ознак кримінальних правопорушень під час реалізації матеріалів перевірок стану додержання бюджетного законодавства, збирання доказів на стадії досудового розслідування шляхом участі представників контролюючих органів в окремих слідчих (розшукових) та процесуальних діях, проведення позапланових перевірок характеру використання бюджетних коштів, взаємного консультування та надання роз’яснень. З метою усунення колізій в законодавстві запропоновано удосконалити порядок проведення аудиту та державного фінансового аудиту (шляхом унесення змін та доповнень до Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»), а також розробити нову редакцію міжвідомчої інструкції про проведення ревізій і перевірок за зверненнями правоохоронних органів.
  6. Програми (алгоритми) дій слідчого щодо встановлення спрямування бюджетних коштів, пошуку документів, які мають значення для кримінального провадження, та вирішення інших тактичних завдань залежить від умов типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування нецільового використання бюджетних коштів, на які впливають такі чинники, як характер джерел інформації про кримінальне правопорушення й обсяг інформації про особу (осіб), яка причетна до злочину, а також характер і форма співучасті.
  7. На обрання тактичних прийомів допиту свідків впливають як характер їх стосунків з підозрюваним, так й усвідомлення особистої причетності до кримінального правопорушення. Особливого значення набувають допити спеціалістів різно¬го профілю (еко¬номістів, бухгалтерів, фахівців з банківської справи), а також праців¬ників Держфінінспекції, державних аудиторів, розпорядників майна, предста⬬ників державних адміністрацій, Держказначейства, інших установ та організацій для отримання довідкової інформації (про порядок здійснення фінансових операцій, розподіл службових обов’язків керівників бюджетних установ тощо), а також про обставини, пов’язані з їх участю у проведенні перевірок. Специфіку допиту як свідків керівників і головних бухгалтерів бюджетних установ визначає те, що в третині випадків такі свідки набувають статусу підозрюваних, а відтак, їх показання в багатьох випадках суперечливі та не відповідають іншим матеріалам кримінального провадження. Метою допитів підозрюваних на початковому етапі розслідування є «розшифрування» численних документів бухгалтерського обліку, рахунків й окремих цифрових записів. Конф¬ліктні ситуації допиту підозрюваного виникають у ситуаціях, коли він заперечує свою причетність до нецільового використання бюджетних коштів, перекладає вину на співучасників або дає неправдиві (суперечливі) показання.
  8. З огляду на характер завдань розслідування, що потребують використання спеціальних знань, розглянуто особливості призначення судово-бухгалтерської експертизи, зокрема після проведення документальної ревізії, а також інших видів судово-експертних досліджень: будівельно-технічної (21,3 %), почеркознавчої (22,6 %), комп’ютерно-технічної (9,4 %) експертиз, технічних експертиз документів (26,2 %), товарознавчих експертиз (19,7 %), а також експертизи відеозвукозапису (6,8 %).

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Александрова И. А. Нецелевое расходование бюджетных средств как угроза экономической безопасности государства / И. А. Александрова, К. С. Частнов // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – Тула : Изд-во Тульского гос. ун-та, 2007. – Вып. 1. – С. 163–169.
  2. Алексеев А. И. Должна ли прокуратура заниматься предупреждением преступлений / А. И. Алексеев // Законность. – 2002. – № 1. – С. 9–14.
  3. Аналітичні звіти. Звіт за 2006 рік «Взаємодія з правоохоронними органами». Офіційний сайт Державної фінансової інспекції України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
  http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/37995;jsessionid=50FA59B7A24CD8BAD59755CE4027F36A.
  4. Андрушко П. Злочини у сфері господарської діяльності за чинним Кримінальним кодексом та проектом КК: проблеми систематизації, криміналізації та декриміналізації / П. Андрушко // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – № 12. – С. 18.
  5. Андрушко П. П. Коментар до статті 211 Кримінального кодексу України / П. П. Андрушко // Юридичний вісник України. – 2002. – № 3 (343) – С. 31–32.
  6. Андрушко П. П. Коментар до ст. 210 Кримінального кодексу України / П. П. Андрушко // Юридичний вісник України. – 2002. – № 2. –
  2 –18 січ.
  7. Анисимов Ю. Л. Квалификация преступлений в сфере бюджетных отношений : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Анисимов Юрий Леонидович. – Н. Новгород, 2002. – 230 с.

  8. Апеляційний суд Дніпропетровської області від 26 червня 2012 р. Провадження № 11/490/1143/12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25029557.
  9. Арутунян К. С. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с преступлениями, совершаемыми в сфере распределения и использования бюджетных средств : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08. «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / К. С. Арутунян. – М., 2007. – 27 с.
  10. Атанесян Г. А. Формы применения специальных познаний и их развитие в советском уголовном процессе / Г. А. Атанесян, А. М. Гольдман // Вестник Московского государственного университета : Серия 11 (Право). – 1990. – № 3. – С. 35–44.
  11. Багинський В. З. Основні питання розслідування розкрадань (ст. 84, 86-1 КК України), які відбуваються в умовах економічних перетворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / В. З. Багинський. – Х., 1999. – 20 с.
  12. Баев О. Я. Тактика следственных действий : [учеб. пособие] / Баев О. Я. – Воронеж, 1995.– 224 с.
  13. Бажанов С. В. Основные направления совершенствования взаимодействия органов предварительного расследования в условиях следственно-оперативных групп / Бажанов С. В. – Владимир : ВлЮИ МВД РФ, 1998. – 60 с.
  14. Белкин Р. С. Криминалистика и доказывание (методологические проблемы) / Р. С. Белкин, А. И. Винберг. – М. : Юрид лит., 1969. – 216 с.
  15. Белкин Р. С. Тактика следственных действий / Р. С. Белкин, Е. М. Лифшиц. – М., 1997. – 176 с.
  16. Бертовский Л. В. Выявление и расследование экономических преступлений : [учеб.-практ. изд.] / Л. В. Бертовский, В. А. Образцов. – М. : Экзамен, 2003. – 256 с.
  17. Быков В. М. К вопросу о предъявлении доказательств при допросе / В. М. Быков, А. Я. Марков // Процессуальные и криминалистические проблемы предварительного следствия. – Ташкент, 1980. – С. 73–75.
  18. Бюджетний кодекс України від 8 лип. 2010 № 2456-VI : за станом на 2 жовт. 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
  19. Варанкина Ю. С. Уголовно-правовая характеристика нецелевого расходования бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов в условиях проведения бюджетной реформы / Варанкина Ю. С., Казаков А. Я., Ларичев В. Д. – М. : Дело и Сервис, 2011. – 208 с.
  20. Василиади А. Г. Обстановка совершения преступления и ее уголовно-правовое значение : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / А. Г. Василиади. – М., 1988. – 22 с.
  21. Василинчук В. І. Оперативно-розшукова характеристика осіб, які вчиняють злочини у бюджетній сфері [Електронний ресурс] / В. І. Василинчук, Л. П. Скалозуб // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2011. – Вип. 25–26. – С. 55–65. – Режим доступу :
  http://nbuv.gov.ua/j-pdf/boz_2011_25-26_6.pdf.
  22. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та СD) / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. : Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. – 1736 с.
  23. Весельський В. К. Сучасні проблеми допиту (процесуальні, організаційні і тактичні аспекти) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Весельський Віктор Казимирович. – К., 1999. – 212 с.
  24. Взаємодія при розслідуванні економічних злочинів / [А. Ф. Волобуєв та ін.]. – Х., 2009. – 319 с.
  25. Вирок Богородчанського районного суду Івано-Франківської області. Кримінальна справа № 1-37/2011 р. Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
  http://reyestr.court.gov.ua/Review/14474140.
  26. Вирок Галицького районного суду м. Львова від 24 січ. 2013 р. Справа № 1304/2879/12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28822899.
  27. Вирок Дніпровського районного суду м. Херсона від 5 квіт. 2013 р. Справа № 1-207/11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30503235.
  28. Вирок Каховського міськрайонного суду Херсонської області від 5 вересня 2013 р. Справа № 658/3407/13-к. Провадження № 1-кп/658/212/2013 [Елетронний ресурс]. – Режим доступу :
  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33551021.
  29. Вирок Краматорського міського суду Донецької області від 20 черв. 2013 р. Справа № 234/7489/13-к. Провадження № 1-кп/234/252/13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31968702.
  30. Вирок Нововоронцовського районного суду Херсонської області від 30 квітня 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31038399.
  31. Вирок Октябрського районного суду м. Полтави від 7 берез. 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24644932.
  32. Вказівка першого заступника Генерального прокурора щодо єдиного порядку обліку злочинів у сфері економіки від 2 черв. 2004 р.,
  № 12-157окв. / Генеральна прокуратура України [Електронний ресурс].– Режим доступу :
  http://www.gp.gov.ua.
  33. Вознюк А. А. Структурні елементи часу вчинення злочину у кримінальному праві України / А. А. Вознюк // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю Міжнарод. гуманітарного ун-ту (Одеса, 28 жовт. 2011 р.). – Одеса : Фенікс 2011. – С. 63–65.
  34. Волобуєв А. Особливості механізму злочинних порушень бюджетного законодавства / А. Волобуєв, Р. Степанюк // Вісник Академії правових наук України. – Х. : [б. в.], 2003. – Вип. 4 (35). – С. 198–208.
  35. Волобуєв А. Ф. Наукові основи комплексної методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / А. Ф. Волобуєв. – Х., 2002. – 36 с.
  36. Волобуєв А. Ф. Наукові основи комплексної методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва : дис. … доктора юрид. наук : 12.00.09 / Волобуєв Анатолій Федотович. – Х., 2001. – 426 с.
  37. Гавло В. К. Обстановка преступления как структурный элемент криминалистической характеристики преступления / В. К. Гавло // Проблемы совершенствования тактики и методики расследования преступлений. – Иркутск, 1980. – С. 50–55.
  38. Гарбуз Г. С. Методика по расследованию присвоения или растраты, совершаемых в бюджетной сфере : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Гарбуз Г. С. – Красноярск, 2007. – 235 с.
  39. Герасимов И. Ф. Криминалистические характеристики преступлений в структуре частных методик / И. Ф. Герасимов // Межвуз. сб. науч. тр. Свердлов. юрид. ин-та. – Свердловск, 1978. – Вып. 69. – С. 5–9.
  40. Граник В. В. Основы криминалистического взаимодействия при выявлении и расследовании преступлений, связанных с экономической деятельностью : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / Граник Владимир Владимирович. – М., 2002. – 191 с.
  41. Грачев С. А. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты досудебного производства по уголовным делам о преступлениях, связанных с нецелевым расходованием бюджетных средств : [практ. пособие] / С. А. Грачев, К.С. Частнов // под науч. ред. А. С. Александрова. – Н. Новгород : Нижегород. акад. МВД России; ГУВД Нижегород. обл., 2008. – 67 с.
  42. Гуторова Н. О. Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримнальне право та кримінологія; кримінально-викнавче право» / Н. О. Гуторова. – Х., 2002. – 38 с.
  43. Демидов Ю. Н. Проблемы борьбы с преступностью в социально-бюджетной сфере : [моногр.] / Демидов Ю. Н. – М. : Щит-М, 2004. – 438 с.
  44. Динту В. А. Обстановка злочину як елемент криміналістичної характеристики злочинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Динту В. А. – Одеса, 2014. – 20 с.
  45. Довбаш Р. С. Методика розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним відшкодуванням ПДВ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Р. С. Довбаш. – К., 2009. – 20 с.
  46. Довідка про динаміку та структуру злочинності по Україні за 2007 рік // Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України: [Електрон. ресурс]. Режим доступу :
  http://www.mvs.gov.ua/mvs/
  47. Долженков О. Ф. Особливості боротьби з економічними злочинами у бюджетній системі України / О. Ф. Долженков, А. В. Холостенко // Економічні злочини: попередження і боротьба з ними : міжвідомчий наук. зб. / за ред. А. І. Комарової, М. О. Потебенька, О. В. Задорожного та ін. – К., 2001. – Т. 25. – С. 549–556.
  48. Долженков О. Ф. Шляхи вдосконалення взаємодії оперативних підрозділів МВС з іншими правоохоронними відомствами / О. Ф. Долженков // Засади кримінального судочинства та їх реалізація в законотворчій і правозастосовній діяльності : тези доп. наук.-практ. конф. (Київ, 3 квіт. 2009 р.). – К., 2009. – С. 111–115.
  49. Дубинский А. Я. Организация и деятельность следственно-оперативной группы : учеб. пособие / Дубинский А. Я., Шостак Ю. И. – К. : ВШ МВД СССР, 1981. – 48 с.
  50. Дудніков А. Л. Криміналістична концепція взаємодії правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю / А. Л. Дудніков // Вісник Академії правових наук України. – Х., 1997. – № 1 (8). – С. 185–189.
  51. Дудніков А. Л. Проблеми взаємодії правоохоронних і контролюючих органів при розслідуванні злочинів у сфері економічної діяльності / А. Л. Дудніков // Проблеми законності : республ. міжвід. наук. зб. – Х., 2002. – Вип. 52. – С. 136–140.
  52. Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика : [моногр.] / Дудоров О. О. – К. : Юрид. практика, 2003. – 924 с.
  53. Дудоров О. О. Вибрані праці з кримінального права / Дудоров О. О. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. – 952 с.
  54. Журавель В. А. Криміналістична класифікація злочинів: засади формування та механізм застосування / В. А. Журавель // Вісник Академії правових наук. – 2002. – № 3 (30). – С. 160–163.
  55. Заблоцька О. Ю. Бюджетна безпека України / О. Ю. Заблоцька // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ Є. О. Дідоренка. – 2011. – № 4. – С. 80–85.
  56. Заблоцька О. Ю. До питання протидії порушенням бюджетного законодавства / О. Ю. Заблоцька // Митна справа. – 2010. – № 3. – С. 287–291.
  57. Заблоцька О. Ю. Злочини у сфері виконання бюджету як складова фінансової злочинності / О. Ю. Заблоцька // Митна справа. – 2010. – № 4. – С. 217–221.
  58. Зав’ялов С. М. Спосіб вчинення злочину: сучасні проблеми вивчення та використання у боротьбі зі злочинністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / С. М. Зав’ялов. – К., 2005. – 19 с.
  59. Закатов А. А. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами / А. А. Закатов, С. И. Цветков. – М., 1996 – С. 5.
  60. Замазій С. Про нецільове використання бюджетних коштів. І не лише про нього… / С. Замазій // Податки та бухгалтерський облік від 1 травня 2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
  http://buhgaltera.blogspot.com/2009/01/blog-post_9288.html.
  61. Запобігання злочинам, пов’язаним з незаконним використанням бюджетних коштів : наук.-практ. посіб. / [Кулаков В. В., Лень В. В., Мірошниченко С. С. та ін.]. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2011. – 289 с.
  62. Звіт про контрольно-ревізійну роботу за I півріччя 2003 р. КРУ в Київській області.
  63. Звіт про результати діяльності органів державної контрольно-ревізійної служби за 2007 рік // Офіційний сайт Головного контрольно-ревізійного управління України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
  http://www.dkrs. gov.ua/kru/uk/publish/article/46964.
  64. Звіт Рахункової палати України за 2007 рік // Офіційний сайт Рахункової палати України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
  http://www.ac-rada.gov.ua/achamber/control.
  65. Зинин А. М. Судебная экспертиза : учеб. [для студ. вузов] / А. М. Зинин, Н. П. Майлис. – М. : Юрайт, 2002. – 318 с.
  66. Зінов П. І. Актуальні питання виявлення злочинів, пов’язаних з нецільовим використанням бюджетних коштів // П. І. Зінов // Оперативно-розшукова профілактика злочинів у бюджетній сфері : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 26 квіт. 2012 р.). – К. : Нац. акад. внут. справ, 2012. –
  С. 74–76.
  67. Зінов П. І. Типові слідчі ситуації розслідування злочинів, пов’язаних з нецільовим використанням бюджетних коштів / П. І. Зінов // Теоретичні та практичні проблеми кримінального судочинства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Донецьк, 19 жовт. 2012 р.). – [ред. кол. : О. О. Волобуєва, О. В. Одерій]. – Донецьк : ДЮІ МВС, 2013. – С. 239–240.
  68. Злочинність у паливно-енергетичній сфері України: кримінологічна характеристика та запобігання : моногр. / [Б. М. Головкін, Г. Ю. Дарнопих, І. О. Христич та ін.] ; за заг. ред. Б. М. Головкіна. – X. : Право, 2013. – 248 с.
  69. Зорій Н. М. Нецільове використання бюджетних коштів: теоретико-прагматичний аспект [Електронний ресурс] / Н. М. Зорій, І. В. Данилюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Економіка. – 2011. – Вип. 17. – С. 72–79. – Режим доступу :
  http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoa_2011_17_10.pdf.
  70. Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления : автореф. дис. на соискание ученой степени доктора юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / Г. Г. Зуйков – М. : Моск. ун-т, 1970. – 35 с.
  71. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затв. наказом Міністерства юстиції України від 8 жовт. 1998 р. № 53/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98.
  72. Кальман О. Г. Злочинність у сфері економіки України: теоретичні та прикладні проблеми попередження : дис. … доктора юрид. наук : 12.00.08 / Кальман Олександр Григорович. – Х., 2004. – 431 с.
  73. Карагодин В. Н. Криминалистическое понятие способа сокрытия преступления / В. Н. Карагодин // Проблемы развития криминалистики в условиях научно-технического прогресса. – Свердловск, 1982. – С. 105–109.
  74. Карпов А. Г. Нецелевое расходование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов (уголовно-правовой и криминологический анализ) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Карпов Александр Геннадьевич. – Н. Новгород, 2007 – 251 с.
  75. Кікінчук В. В. Предмет злочинів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі [Електронний ресурс] / В. В. Кікінчук // Форум права . – 2013. – № 1. – С. 413–416. – Режим доступу :
  http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_1_71.pdf.
  76. Кікінчук В. В. Способи вчинення злочинів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі [Електронний ресурс] / В. В. Кікінчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична . – 2013. – Вип. 3. – С. 317–326. – Режим доступу :
  http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvlduvs_2013_3_39.pdf.
  77. Кікінчук В. В. Типові сліди злочинів, пов’язаних із використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі [Електронний ресурс] / В. В. Кікінчук // Право і Безпека. – 2013. – № 1. – С. 109–113. – Режим доступу :
  http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pib_2013_1_25.pdf.
  78. Коваленко Е. Г. Использование экспертных знаний в деятельности органов внутренних дел : [учеб. пособие] / Коваленко Е. Г. – К., 1990. – 87 с.
  79. Коваленко Е. Г. Судебные экспертизы в практике расследования органами внутренних дел хищений социалистической собственности :
  [учеб. пособие] / Е. Г. Коваленко, Е. Д. Лукьянчиков. – К., 1988. – 69 с.
  80. Колесниченко А. Н. Криминалистическая характеристика преступлений : [учеб. пособие] / А. Н. Колесниченко, В. Е Коновалова. – Харьков, 1985. – 92 с.
  81. Колесниченко А. Н. Криминалистическая характеристика преступлений : [учеб. пособие] / А. Н. Колесниченко, В. Е. Коновалова. – Харьков, 1985. – 93 с.
  82. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 2 жовтня 2012 року за участю уповноважених представників Рахункової палати розглянув Звіт Рахункової палати за 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
  http://budget.rada.gov.ua/kombjudjet/control/uk/publish.
  83. Коновалова В. Е. Тактика допроса при расследовании преступлений / В. Е. Коновалова, А. М. Сербулов. – К., 1978. – 112 с.
  84. Концепція реформування кримінальної юстиції, затв. Указом Президента України від 8 квіт. 2008 р. № 311/2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 27. – Ст. 838.
  85. Корж В. П. Теоретические основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности : [моногр.] / Корж В. П. – Харьков : Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002. – 412 с.
  86. Король В. Бюджетні кошти / В. Король // Справочник экономиста. – 2005. – № 1. – С. 82–84.
  87. Кравчук С. Й. Економічна злочинність в Україні : [курс лекцій] / Кравчук С. Й. – К. : Кондор, 2009. – 282 с.
  88. Кривенко Т. Расследование преступлений в кредитно-финансовой сфере / Т. Кривенко, Э. Куранова // Законность. – 1996. – № 1. – С. 19–25.
  89. Кримінальне право (Особлива частина): підручник / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського.– Луганськ : Вид-во «Елтон - 2», 2012. – . –
  Т. 1. – 2012. – 780 с.
  90. Кримінальний кодекс України від 5 квіт. 2001 № 2341-III : за станом на 25 трав. 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page6.
  91. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – [5-те вид., допов.]. – Х. : Право, 2013. –. –
  Т. 2 : Особлива частина. – 2013. – 1040 с.
  92. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. – . –
  Т. 1. – 2012. – 768 с.
  93. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. проф. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К. : Юстініан, 2012. – 1224 с.
  94. Куликов В. И. Обстановка совершения преступления и ее криминалистическое значение : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза» / В. И. Куликов. – М., 1983. – 22 с.
  95. Куликов В. И. Основы криминалистической теории организо-ванной преступной деятельности / Куликов В. И. – Ульяновск, 1994. – 256 с.
  96. Курман О. В. Специфіка залучення спеціалістів при розслідуванні нецільового використання фінансових ресурсів / О. В. Курман // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2009. – Вип. 9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
  http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tpsek/2009_9/Kurman.pdf.
  97. Легализация (отмывание) доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств и злоупотребления должностными полномочиями руководителями организаций с государственной долей участия. – М. : ЕАГ/РГТИП, 2009. – 29 с.
  98. Лешукова І. Кримінально-процесуальні проблеми взаємодії правоохоронних органів України з правоохоронними органами країн СНД у боротьбі зі злочинними співтовариствами / І. Лешукова // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 10. – С. 125–128.
  99. Лисенко В. В. Вирішення проблемних ситуацій допиту головного бухгалтера (керівника підприємства) у справах про ухилення від сплати податків [Електронний ресурс] / В. В. Лисенко, О. С. Задорожний // Форум права. – 2007. – № 2. – С. 113–119. – Режим доступу :
  http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2007_2_19.pdf.
  100. Лисенко В. В. Особливості використання спеціальних знань у ході проведення податковою міліцією виїмки (обшуку) та слідчого огляду документів / В. В. Лисенко // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12. –
  С. 109–115.
  101. Лисиченко В. К. Формы использования специальных познаний и виды участия специалистов на предварительном следствии / В. К. Лисиченко, В. В. Циркаль // Применение специальных познании в борьбе с преступностью. – Свердловск, 1983. – С. 11–18.
  102. Лихова С. Я. Злочини проти громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина за Кримінальним кодексом України (теоретико-правове дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / С. Я. Лихова. – К., 2006. – 39 с.
  103. Макаров А. В. Преступность в бюджетной сфере (Понятие, тенденции, предупреждение) : дис. … доктора юрид. наук : 12.00.08 / Макаров А. В. – СПб., 2005. – 396 с.
  104. Маслак Ю. Г. Особливості експертного дослідження нецільового використання бюджетних коштів, що виділяються небюджетним організаціям для виконання державних програм та замовлень / Ю. Г. Маслак // Судебная экономическая экспертиза [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
  http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/krise/2011_56/20.pdf.
  105. Матусовский Г. А. Экономические преступления: криминалистический анализ / Матусовский Г. А. – Х. : Консум, 1999. – 480 с.
  106. Матусовський Г. А. Правоохоронні органи у боротьбі з організованою злочинністю: компетенція та взаємодія / Г. А. Матусовський, Є. В. Бодянський, О. П. Бущан // Проблеми боротьби зі злочинністю. – Х., 1998. – № 2. – С. 19–61.
  107. Мойсик В. Р. Проблеми кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологи; кримінально-виконавче правої» / В. Р. Мойсик. – К. – 2002. – 20 с.
  108. Молдован О. О. Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ : [моногр.] / Молдован О. О. – К. : НІСД, 2011. – 380 с.
  109. Мороз П. Нецільове використання бюджетних коштів: як не припуститися помилки / П. Мороз // Бухгалтерія: бюджет [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
  http://buhbudget.com.ua/ua/journal/buhbudget/article/749.
  110. Мудрецька Г. В. Методика розслідування викрадень бюджетних коштів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Г. В. Мудрецька. – Ірпінь, 2011. – 17 с.
  111. Мудрецька Г. Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють викрадення бюджетних коштів / Г. Мудрецька // Підприємництво, господарств о і право. – 2010. – № 3. – С. 155–157.
  112. Навроцький В. О. Кримінальне право України. Особлива частина : [курс лекцій] / Навроцький В. О. – К. : Знання, КОО, 2000. – 771 с.
  113. Назар Ю. С. Повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання: процесуальні особливості [Електронний ресурс] / Ю. С. Назар // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. – 2014. – Вип. 2. – С. 119–130. – Режим доступу :
  http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvlduvs_2014_2_16.pdf.
  114. Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень : затв. наказом Міністерства юстиції України від 8 жовт. 1998 р. № 53/5 ; у ред. наказу Міністерства юстиції України від 30 груд. 2004 р. № 144/5 ; назва в ред. наказу Міністерства юстиції України від 1 черв. 2009 р. № 965/5 [Електронний ресурс] // Режим доступу :
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98/page2.
  115. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [9-те вид., переробл. та допов.]. – К. : Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
  116. Нечитайло В. А. Встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, пов’язане з нецільовим використанням бюджетних коштів / В. А. Нечитайло // Актуальні проблеми розслідування злочинів : зб. тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 1 лип. 2014 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – С. 190–193.
  117. Нечитайло В. А. Обстоятельства, подлежащие доказыванию на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с нецелевым использованием бюджетных средств (ст. 210 УК Украины) / В. А. Нечитайло // Право и политика. – 2013. – № 3. – С. 234–237.
  118. Нечитайло В. А. Особливості визначення розмірів бюджетних коштів у кримінальних провадженнях щодо їх нецільового використання / В. А. Нечитайло // Актуальні проблеми адміністративного та кримінального права і процесу: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (в авторській редакції), (Донецьк, 15 берез. 2014 р.). – Донецьк : ООО «Цифровая типография», 2014. – С. 196–198.
  119. Нечитайло В. А. Особливості допиту в кримінальних провадженнях щодо нецільового використання бюджетних коштів / В. А. Нечитайло // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2014. – № 1 (7). – 2014. – С. 116–126.
  120. Нечитайло В. А. Особливості проведення окремих видів судових експертиз під час досудового розслідування злочинів, пов’язаних з нецільовим використанням бюджетних коштів / В. А. Нечитайло // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2013. – № 2 (30). – С. 269–278.
  121. Нечитайло В. А. Поняття та ознаки нецільового використання бюджетних коштів / В. А. Нечитайло // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи : тези доп. IX Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 22 листоп. 2013 р.) / [ред. кол. В. В. Коваленко, В. В. Чернєй, М. В. Костицький та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – С. 188–190.
  122. Нечитайло В. А. Характеристика осіб, які вчиняють нецільове використання бюджетних коштів / В. А. Нечитайло // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – № 4. – 2013. – С. 133–140.
  123. Нечитайло В. А. Характеристика предмета нецільового використання бюджетних коштів / В. А. Нечитайло // Митна справа. – 2013. – № 5 (89). Ч. 2, кн. 1. – С. 195–200.
  124. Нечитайло В. А. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальних провадженнях щодо нецільового використання бюджетних коштів / В. А. Нечитайло // Теоретичні та практичні засади протидії злочинам у бюджетній сфері : зб. матеріалів міжвідомчої семінар-наради та наук.-практ. семінару. – К. : ДДСБЕЗ МВС України, 2013. – С. 100–103.
  125. Никифорчук Д. Й. Протидія злочинам, що пов’язані з порушеннями бюджетного законодавства (ст. 210, 211, 175 КК) : [наук.-практ. посіб.] / Д. Й. Никифорчук, О. Ю. Заблоцька, С. І. Ніколаюк. – К., 2006. – 87 с.
  126. Образцов В. А. Допрос потерпевшего и свидетеля на предварительном следствии / В. А. Образцов, С. Н. Богомолова. – М. : Изд-во Омена-ЛИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2003. – 159 с.
  127. Образцов В. А. Учение о криминалистической характеристике преступлений / В. А. Образцов // Криминалистика : [учеб.] / под. ред. В. А. Образцова. – М., 1995. – С. 38–52.
  128. Озерський І. В. Взаємодія як засіб професійного спілкування слідчого з органами дізнання / І. В. Озерський // Матеріли Третього з’їзду товариства психологів України Академії педагогічних наук України. – К., 2000. – С. 131–132.
  129. Організація розслідування окремих видів злочинів : навч. посіб. / [А. Ф. Волобуєв, О. Є. Користін, Р. Л. Степанюк] ; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2011. – 568 с.
  130. Осика І. М. Розслідування підроблення документів та їх використання у сфері підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / І. М. Осика. – Х., 2007. – 21 с.
  131. Офіційний сайт Державної фінансової інспекції України. Результати діяльності «Аналітичні звіти» Звіт за 2013 рік 7.2. Взаємодія з правоохоронними органами [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
  http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/102006.
  132. Перепелица А. И. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления в сфере предпринимательской деятельности : Комментарий к действующему законодательству / Перепелица А. И. – Харьков : Рубикон, 1997. – 105 с.
  133. Перепічка П. В. Необхідність законодавчого визначення поняття нецільового використання майна, придбано
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины