МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БЕЗПРОВІДНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ З НЕСТАЦІОНАРНИМ КАНАЛОМ ЗВ’ЯЗКУ : МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ беспроводных систем и сетей с нестационарной каналов связи

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БЕЗПРОВІДНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ З НЕСТАЦІОНАРНИМ КАНАЛОМ ЗВ’ЯЗКУ
 • Альтернативное название:
 • МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ беспроводных систем и сетей с нестационарной каналов связи
 • Кол-во страниц:
 • 293
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
 • Год защиты:
 • 2010
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»


  На правах рукопису  ПЕЛІШОК Володимир Олексійович

  УДК 621.39:681.32


  МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БЕЗПРОВІДНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ З НЕСТАЦІОНАРНИМ КАНАЛОМ ЗВ’ЯЗКУ


  05.12.02- Телекомунікаційні системи та мережі


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  доктора технічних наук  Науковий консультант:
  д.т.н., доцент Климаш М.М.

  Львів -2010

  ЗМІСТ

  ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ.....6
  ВСТУП... 9

  РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ БЕЗПРОВІДНОГО ЗВ'ЯЗКУ...26
  1.1. Системи безпровідного зв'язку .....................26
  1.1.1. Основні вимоги до систем та їх будова....26
  1.1.2. Ефективність систем безпровідного зв'язку 31
  1.1.3. Обмеження для систем згідно з критерієм Найквіста.32
  1.1.4. Теорема Шенона-Хартлі.....37
  1.2. Функціональні вузли безпровідних систем......39
  1.2.1. Перетворення сигналів в окремих вузлах.....39
  1.2.2. Типові характеристики функціональних вузлів......40
  1.3. Вибір програмних засобів комп’ютерного моделювання..42
  1.4. Основні протиріччя при проектуванні безпровідних
  систем...44
  1.5. Основи запропонованої методології дослідження та .
  проектування функціональних вузлів та системи в цілому50
  1.5.1. Загальні зауваження....50
  1.5.2. Узагальнені характеристики енергетичної ефективності
  модуляції.53
  1.5.3. Узагальнені показники та критерій ефективності ..57
  Висновки до 1-го розділу..59

  РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МОДУЛЯЦІЇ ТА КОДУВАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ БЕЗПРОВІДНИХ СИСТЕМ...61
  2.1. Основні види модуляцій та їх характеристики.....................................61
  2.1.1. Призначення модуляції та її види....61
  2.1.2. Вимоги до модульованих сигналів та основні характеристики і
  залежності. ...63
  2.1.3. М-рівнева модуляція, як канальне кодування формою сигналу.65
  2.2. Енергетична ефективність модульованих сигналів...66
  2.2.1. Достовірність приймання модульованих сигналів...66
  2.2.2. Фазова модуляція BPSK, MPSK, DBPSK та МDPSK..68
  2.2.3. Амплітудна модуляція BASK, MASK та QAM...72
  2.2.4. Частотна модуляція BFSK та MFSK ...77
  2.2.5. Порівняння енергетичної ефективності різних видів модуляцій.82
  2.3. Частотна ефективність модульованих сигналів .......86
  2.3.1. Ширина смуги модульованого сигналу та види модулюючих.
  сигналів .....86
  2.3.2. Формування узагальнених характеристик частотної ефективності.
  для MАSK модуляції.........92
  Висновки до 2-го розділу....104

  РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ КАНАЛЬНОГО КОДУВАННЯ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БЕЗПРОВІДНИХ СИСТЕМ..106
  3.1. Блокове кодування та його види ......106
  3.2. Дослідження блокового кодування..110
  3.2.1. Загальні зауваження....110
  3.2.2. Коди БХЧ при використанні бінарних модуляцій...112
  3.2.3. Багаторівнені модуляції з використанням кодів БХЧ.124
  3.3. Коди Хемінга, Голея та Ріда-Соломона,,.130
  3.4. Інші види канального кодування..131
  3.5. Застосування отриманих результатів для безпровідних мереж ....133
  Висновки до 3-го розділу .....134


  РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ РАДІОКАНАЛУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ РОЗНЕСЕНОГО ПРИЙМАННЯ.....136
  4.1. Врахування впливу радіоканалу на систему зв'язку 136
  4.2. Достовірність прийнятої інформації при наявності БПХ.138
  4.3. Енергетичні співвідношення в радіоканалі143
  4.4.Врахування обмежень для висоти перешкод..148
  4.5. Ефект Доплера та його врахування для систем рухомого зв'язку ...151
  4.6. Адаптивний фільтр Вінера...155
  4.7. Адаптивні антенні системи .....162
  4.7.1. Призначення та побудова адаптивних антен ...162
  4.7.2. Формування вихідного сигналу адаптивних антен..165
  4.7.3. Виділення корисного сигналу та усунення завад.171
  4.7.4. Дослідження вихідного сигналу ....173
  Висновки до 4-го розділу..179

  РОЗДІЛ 5. ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ СИСТЕМ БЕЗПРОВІДНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ШИРОКОСМУГОВІ СИСТЕМИ 181
  5.1. Переваги сигналів з розширеним спектром та їх формування..182
  5.2. Порівняльний аналіз сигналів з розширеним спектром.....189
  5.3.Ортогональне частотне розділення з мультиплексуванням, OFDM......195
  5.4. Властивості псевдовипадкових послідовностей та їх дослідження ....198
  5.5. М-послідовності та послідовності Голда.....211
  5.6. Інші типи псевдовипадкових послідовностей та їх порівняння ...224
  Висновки до 5-го розділу ...228

  РОЗДІЛ 6. СИНТЕЗ БЕЗПРОВІДНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНОГО КРИТЕРІЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ
  ЇХ НАДІЙНОСТІ ....230
  6.1. Основні вимоги до систем та їх забезпечення...230
  6.1.1. Вимоги до систем та їх можливі зміни функціональних вузлів..230
  6.1.2. Застосування MPSK модуляцій 231
  6.1.3.Використання MFSK модуляцій.. ..234
  6.1.4. QAM модуляція та її використання ...237
  6.15. Послідовність етапів забезпечення вимог до систем ...238
  6.2. Процес синтезу безпровідних систем зв'язку ...241
  6.3. Підвищення надійності систем...244
  Висновки до 6-го розділу247

  ВИСНОВКИ............................................................249
  Додаток А. Графічні інтерфейси користувача.......252
  Додаток Б. Акти впровадження.....274
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...279
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ І ПОЗНАЧЕНЬ

  АБГШ - адитивний білий гаусівський шум
  АДМ адаптивна дельта модуляція
  АДІКМ адаптивна диференціальна імпульсно кодова модуляція
  АПФ автоматичне підстроювання фази
  АПЧ - автоматичне підстроювання частоти
  АКФ автокореляційна функція
  АРП автоматичне регулювання підсилення
  АЧХ амплітудно частотна характеристика
  БЧХ - Боуза — Чоудхурі — Хоквінгхема (коди)
  ВСШ відношення сигнал/шум
  ВКФ взаємо кореляційна функція
  Гц Герц
  дБ децибел
  ДМ- дельта модуляція
  ДСТУ державний стандарт України
  ЕОМ електронно обчислювальна машина
  ІКМ - імпульсно кодова модуляція
  МСІ міжсимвольна інтерференція
  МСЕ Міжнародний союз електрозв’язку
  НВЧ надвисокі частоти
  НЕ нелінійний елемент
  ПВП псевдовипадкові послідовності
  ТКС телекомунікаційні системи
  ФКБ фільтр Калмана Бьюсі
  ФНЧ фільтр нижніх частот
  ФЧХ фазо частотна характеристика
  ЦОС цифрова обробка сигналів
  ЦРРС цифрові радіорелейні станції
  ЧЧА частотно часовий аналіз
  ШПФ швидке перетворення Фур’є
  ATM (Asynchronous Transfer Mode) асинхронний режим передачі
  ВЕR (Bit Error Rate) - ймовірність появи бітових помилок
  BPSK (Binary Phase-Shift Keying) двійкова фазова модуляція
  BFSK (Binary frequency shift keying ) - двійкова частотна модуляція
  CDMA (Code Division Multiple Access) - множинний доступ із кодовим розділенням каналів
  DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) - широкосмугова модуляція с прямим розширенням спектра
  DVB T (Digital Video Broadcasting — Terrestrial) - цифрове телебачення
  ЕТSI (European Telecommunications Standards Institute) Європейський інститут з стандартизації в області телекомунікацій
  FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum ) - технологія передачі сигналу зі швидкою псевдовипадковою зміною робочої частоти
  IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) - Інститут Інженерів з Електроніки та Електротехніки
  ITU-T (International Telecommunication Union) - Міжнародний телекомунікаційний союз
  IP (Internet Protocol) протокол Інтернету
  ISI ( Intersymbol Interference ) - міжсимвольна інтерференція
  LTE (Long Term Evolution) - еволюція в довгостроковій перспективі
  LFSR (Linear Feedback Shift Register) - регістр зсуву зі зворотнім зв’язком
  МАN (Metropolitan Area Network) регіональна мережа
  MIMO (Multiple Input Multiple Output) - декілька входів та виходів
  NRZ (Non Return to Zero) - без повернення до нуля
  NGN (Next Generation Network) мережа наступного покоління
  OFDM(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) мультиплексування ортогонально розділених несучих
  ОSA (Optn Services Access) - відкрита сервісна архітектура
  QAM (Quadrature Amplitude Modulation) квадратурна амплітудна модуляція
  QPSK (Quantitude Phase Shift Keying) квадратурна відносно фазова модуляція
  RZ (Return-to-Zero) повернення до нуля
  TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) — відкритий стандарт цифрового радіозв’язку
  TMN(Telecommunication Menegment Network) мережа управління телекомунікаціями
  UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) - універсальна мобільна телекомунікаційна система
  UWB (Ultra Wide Band) надширокосмуговий зв’язок
  Wi-Fi (Wireless Fidelity) - безпровідна технологія з'єднання комп'ютерів в мережу
  Wi-MAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) глобальна сумісність для мікрохвильового доступу
  ВСТУП

  В сучасному суспільстві безпровідні системи зв'язку займають визначальну роль, причому постійно змінюються як вимоги споживачів, так і технології, які можуть забезпечити дані вимоги. Навіть спеціалісти, за видом своєї діяльності близькі до зв’язку, не встигають відслідковувати самі назви технологій та стандартів, які так швидко змінюються: 2G, 3G, 3.5G, 4G, CDMA, UMTS, Wi-Fi, Wi-Max, LTE, DVB-T, DVB-T2 і т.д.
  Постійно відбувається переоцінка цінностей, ті потреби та технології, які ще вчора здавались вершиною можливого, сьогодні все багатьох не задовольняють. Вимоги до ефективності безпровідних систем постійно зростають, хоча підвищення ефективності являється багатокритеріальною задачею, де наявні серйозні протиріччя. Наприклад, при виборі шляхів побудови одного з останніх стандартів безпровідного зв'язку LTE [172, 216, 219] довго тривали дебати яку технологію покласти за основу CDMA чи OFDM.
  Навіть відносно тих технологій, які завтра вийдуть на ринок, не припиняються дебати відносно їх перспектив та подальшого розвитку. Якщо уявити собі таку картину, що світові бренди в галузі безпровідних систем склали свій закритий прогноз, які технології стануть домінуючими через 5 років, та відкрили його по закінченні даного терміну, то в цей час вже навіть в навчальних програмах для студентів, цілком ймовірно, можуть описуватись технології, які в згаданому списку навіть важко було передбачити.
  Подальший розвиток сучасного суспільства вже неможливо уявити без широкого застосування сучасних цифрових безпровідних систем, причому їм властивий бурхливий процес розвитку та вдосконалення. Наприклад, для успішного проведення престижних змагань «Євро-2012» Україна повинна виконати ряд зобов’язань, щодо вдосконалення інфокомунікаційної структури, зокрема систем безпровідного зв'язку. Безпровідні мережі сьогодні являються невід’ємною складовою сучасних складних технічних систем. Так, для забезпечення функціонування недавно зданого в експлуатацію спортивного комплексу «Донбас Арена» використовується потужна сучасна мережа радіозв’язку TETRA, яка здатна вирішувати проблеми не тільки локального характеру, але навіть проблеми загальнонаціонального масштабу, в тому числі і спецслужб.
  В зв'язку з тим, що масштаби застосування безпровідних систем охопили практично весь світ, тому створено міжнародні форуми, зокрема IEEE, які регламентують напрямки розвитку в даній області. Зокрема в 2008р. форумом IEEE запропоновано один з останніх та найбільш перспективних стандартів безпровідного зв'язку LTE, який увібрав в себе, практично, всі сучасні технології безпровідних систем.
  Актуальність теми. Теорія та практика проектування сучасних безпровідних систем та мереж, а особливо з метою підвищення їх ефективності вимагає особливої уваги. Справа в тому, що постійно змінюються, як вимоги споживачів, так і технології які можуть забезпечити дані вимоги. Крім того, радіомережі передачі даних, хоча і беруть початок від традиційних (найбільш досліджених з точки зору підвищення ефективності) провідних систем, але мають ряд специфічних особливостей, зокрема те, що канал зв'язку являється нестаціонарним, тобто його параметри змінюються в часі [15, 21]. Тому сучасні методи та засоби підвищення ефективності радіомереж, використовуючи результати досліджень як провідних мереж так і простіших безпровідних (в яких враховується тільки вплив втрат, наприклад, при збільшенні віддалі зв'язку, та білого гаусового шуму) повинні враховувати більш «тонкі» особливості нестаціонарного каналу радіозв’язку.
  В зв'язку з великою поширеністю систем безпровідного зв'язку, в масштабах загальнодержавного застосування, та, відповідно, їх значною вартістю актуальними являються питання підвищення ефективності безпровідних систем на різних етапах, від проектування до експлуатації, з врахуванням можливості модернізації та інтеграції з іншими системами зв'язку. Формування методів аналізу та синтезу безпровідних систем та мереж нерозривно пов’язано з такими вченими як Д. Прокіс, Б. Скляр, В. Столлінгс, Б. Голд, Б.Уідроу, В.І. Іпатов, В.А.Галкін, Л.Н. Волков, В.М. Вишневский, І.В. Шахнович, И.В.Шлома, Л.Е. Варакин, Л.Е. Беркман, В.В. Поповский, М.Б. Проценко, А.І. Семенко, В.О. Слюсар, А.І. Безрук, А.Г. Зюко, Д.Д. Кловський.
  Підвищення ефективності функціонування безпровідних систем, навіть на декілька відсотків, може принести значні вигоди, враховуючи загальнодержавні масштаби їх застосування. Таким чином, дослідження, спрямованні на підвищення ефективності систем, наприклад, забезпечення заданої швидкості передавання інформації із заданою достовірністю, при менших значеннях смуги пропускання та відношення сигнал/шум являються актуальними (перспективними).


  Приймач  Декодер повідомлення  Завадозахисне декодування  Демодулятор  Лінійна частина приймача  Узгоджуючий пристрій  Передавач  Кодер повідомлення  Формуючий пристрій  Завадозахисне кодування  Модулятор  Узгоджуючий пристрій
  С
  Е
  Р
  Е
  Д
  О
  В
  И
  Щ
  Е

  П
  О
  Ш
  И
  Р
  Е
  Н
  Н
  Я
  Дестабілізуючі фактори

  Основними та найбільш дійовими засобами підвищення ефективності безпровідних систем являється синтез ефективних структур систем за заданими технічними вимогами, застосування нових технологій та сучасних методів обробки сигналів, в основному цифрової, в окремих функціональних вузлах системи (рис.0.1)

  Рис.0.1. Структурна схема цифрової системи зв'язку
  Функціональні вузли передавальної частини постійно розвиваються та вдосконалюються. Методи модуляції (кількість варіантів яких становить десятки) суттєво впливають на спектральні та ймовірнісні показники системи. Процеси модуляції вже давно вийшли за рамки свого класичного призначення - перенесення спектру в потрібний частотний діапазон. Досить згадати широкосмугові методи модуляції та модуляцію з багатьма несучими [30]. Саме їх застосування дозволяє значно покращити показники безпровідних систем в цілому. Особливе місце займають питання формування псевдовипадкових послідовностей для таких видів модуляції. Також постійно модернізуються методи покращення спектральних показників системи за рахунок вибору форми модулюючих сигналів (в кодері повідомлень) та зміна отриманої форми в потрібному напрямку формуючим фільтром на вході модулятора [33].
  Серед функціональних вузлів приймальної частини, в першу чергу, необхідно виділити методи приймання, когерентні чи не когерентні, та методи синхронізації. Також особливої уваги заслуговує дослідження методів побудови та режимів роботи демодуляторів та декодерів.
  Інша група функціональних вузлів завадозахисного (канального) кодування являється не замінимою тоді, коли при використанні навіть найбільш досконалих методів модуляції/демодуляції, кодування/декодування в системі неможливо забезпечити поставлені вимоги, зокрема до BER. При застосуванні канального кодування можна виправити частину отриман
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертаційній роботі проведено моделювання та дослідження безпровідних систем та мереж з нестаціонарним каналом зв'язку. Результатом роботи стало вирішення важливої науково- прикладної проблеми підвищення ефективності безпровідних систем за допомогою нового підходу до їх реалізації, що включає: методи аналізу безпровідних систем з застосуванням запропонованих узагальнених характеристик окремих функціональних вузлів, методи синтезу систем безпровідного зв'язку (з врахуванням вимог до підвищення їх ефективності) на основі запропонованого інтегрального критерію ефективності, методи підвищення пропускної здатності систем з нестаціонарним каналом зв'язку на основі використання адаптивних систем.
  Основні результати роботи полягають в наступному:
  1. Досліджено тенденції розвитку безпровідних систем зв'язку та методів їх проектування, сформульовано нові наукові задачі, необхідні для забезпечення підвищення ефективності таких систем. Для реалізації поставлених задач необхідним є подальший розвиток теорії у напрямку цифрової обробки сигналів, приймання сигналів при наявності шуму з врахуванням багатопроменевого поширення хвиль та нестаціонарності каналу зв'язку, розробка методів синтезу ефективних систем зв'язку, які усувають протиріччя між необхідністю забезпечення поставлених технічних вимог та ефективністю систем.
  2. Розвинуто методи аналізу окремих функціональних вузлів, які базуються на єдиному концептуальному підході, орієнтованому на застосування даних вузлів в системах безпровідного зв'язку.
  3. Запропоновано описувати багаторівневі модуляції сукупністю двох узагальнених характеристик ефективності енергетичної та частотної ефективностей. Для енергетичної ефективності узагальнена характеристика є перерізом залежності ймовірності появи бітових помилок, як функції двох змінних (відношення сигнал/шум та кількості рівнів модуляції) при її значенні, заданому технічними вимогами. Отримані аналітичні залежності для даного перерізу та точок перегину. Для частотної ефективності узагальнена характеристика є перерізом залежності спектральної густини потужності, як функції двох змінних (нормованої, відносно швидкості передавання, смуги частот та кількості рівнів модуляції ) при нульових значеннях головного пелюстка спектральної густини потужності та отримані основні аналітичні залежності.
  4. Розроблено методи проектування систем безпровідного зв’язку які базуються на використанні запропонованих узагальнених характеристик окремих функціональних вузлів.
  5. Досліджено методи застосування в ефективних безпровідних мережах способів канального кодування на основі їх порівняльного аналізу за співвідношенням між зменшенням швидкості передавання інформації та ймовірності появи бітових помилок. Показано доцільність застосування канального кодування не тільки з метою забезпечення вимог Pb≤ (Pb)ном в системах з обмеженою потужністю, а також з метою підвищення ефективності систем безпровідного зв'язку.
  6. Розвинуто теорію проектування широкосмугових систем, яка включає дослідження методів формування розширюючих послідовностей та впливу їх автокореляційної функції та функції взаємної кореляції на підвищення ефективності систем.
  7. Розроблено новий метод структурного та параметричного синтезу ефективних систем безпровідного зв'язку з використанням запропонованого інтегрального критерію ефективності, який базується на узагальнених характеристиках ефективності модуляції . В результаті синтезу визначається вид ефективної модуляції з врахуванням стійкості до звуження ширини спектру та допустимих змін відношення сигнал/шум.
  8. Досліджено особливості безпровідного каналу зв'язку: багатопроменеве поширення хвиль, мобільність абонентів що спричинює швидкі або повільні завмирання та нестаціонарний характер каналу зв'язку. Розроблено методику проектування систем рознесенного приймання та адаптивних антенних систем, які приводять до збільшення відношення сигнал/шум та ефективності безпровідних систем зв'язку.
  9. Запропоновано спосіб побудови антенних решіток адаптивних антен, який дозволяє збільшити (при збереженні рівня вихідного сигналу антен у випадку великої кутової віддалі між корисним сигналом та завадою) на 10-20% відсотків рівень вихідного сигналу для випадку малих кутових відстаней між сигналом та завадою.
  10. Запропоновано метод підвищення надійності діючих систем безпровідного зв'язку шляхом програмного резервування з використанням наявних результатів синтезу систем.

  11. Використання розроблених в роботі теоретичних положень та математичних моделей дає можливість оцінити ефективність діючих систем та вказати шляхи їх модернізації для покращення частотної та енергетичної ефективностей.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Г.В. Алешин, Ю.А.Богданов Эффективность сложных радиотехнических систем. К.: Наукова думка, 2008.-287с.:ил.
  2. Андреев Владимир, Портнов Эдуард, Кочановский Лев Направляющие системы электросвязи. Т. 1. Теория передачи и влияния. 7-е изд., перераб. и доп.-М.: Радио и связь, Горячая Линия - Телеком,2009.- 424с.
  3. Бабак В.П. Обробка сигналів / В.П. Бабак, В.С. Хандецький, Е. Шрюфер.- [2-е вид., перероб. і доп.]- К.: Либідь,1999.-496с.
  4. Бабков В.Ю., Вознюк М.А., Никитин А.Н., Сиверс М.А. Системы связи с кодовим разделением каналов/СПбГУТ. СПб,1999.-120с.
  5. Бакулин М. Г., Крейнделин В. Б., Шлома А. М. Новые технологии в системах мобильной радиосвязи. — М: Инсвязьиздат, 2005.
  6. Безрук В.М., Свид І.В., Корсун І.В. Нейронні технології в телекомунікаціях та управлінні: Навчальний посібник. Харків: СМІТ, 2007. - 264с.
  7. Безрук В.М., Певцов Г.В. Теоретические основы проектирования систем распознавания сигналов для автоматизированного радиоконтроля: Монография. Харьков: Коллегиум, 2006. 430с.
  8. Безрук В.М. Векторна оптимізація та статистичне моделювання в автоматизованому проектуванні систем зв’язку: Монографія. - Харків: ХНУРЕ, 2002. - 164с.
  9. Берлин А.Н. Цифровые сотовые системы связи.- М.: Эко-Трендз, 2007. -296с.:ил.
  10. Битнер В. И.Принципы и протоколы взаимодействия телекоммуникационных сетей. - М.: Радио и связь, Горячая Линия - Телеком,2008.- 272с.
  11. Блейхут Р. Быстрые алгоритмы цифровой обработки сигналов. Пер. с англ. М.: Мир,1989
  12. Бобало Ю.Я. та ін. Основи радіоелектроніки: Навчальний посібник / За ред. Б.А. Мандзія.- Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002.-456с.: іл.
  13. Борисов В.И., Зинчук В.М., Лимарев А.Е. Помехозащищенность систем радиосвязи с расширением спектра сигналов методом псевдослучайной перестройки рабочей частоти./ Под. ред. В.И.Борисова. Изд.2-е, перераб. и доп.-М.:РадиоСофт, 2008.-512с.
  14. Борисов В.И. Помехозащищенность систем радиосвязи с расширением спектра сигналов методом псевдослучайной перестройки рабочей частоты.-М.:Радио и связь, 2000.-384с.
  15. Бородин Андрій Андрійович. Методи та засоби підвищення швидкодії та ефективності обробки нестаціонарних сигналів: дис. канд. техн. наук: 05.12.13 / Одеський національний політехнічний ун-т. — О., 2006. — 168арк. — Бібліогр.: арк. 142-150.
  16. Варакин Л.Е. Терия сложних сигналов. М.: Сов радио, 1970. - 376с.
  17. Варакин Л.Е. Терия систем сигналов. М.: Сов радио, 1978.- 304с.
  18. Варакин Л.Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. М.: Радио и связь, 1985. − 384 с.
  19. Васильев В.Н. Методы и средства организации каналов передачи даних/ В.Н. Васильев, Л.Ф. Горшков, В.А. Свириденко.- М.: Радио и связь, 1982.- 152с.
  20. В.В. Ломовицкий, А.И. Михайлов, К.В. Шестак, В.М. Щекотихин Основы построения систем и сетей передачи информации, 2005.- 382с.
  21. Весоловский К. Системы подвижной радиосвязи.- М.: Горячая линия-Телеком, 2006.-529с.
  22. Величко, В. В. Основы инфокоммуникационных технологий : учеб. пособие для вузов / В. В. Величко, Г. П. Катунин, В. П. Шувалов ; под ред. В. П. Шувалова. - М. : Горячая линия-Телеком, 2009. - 712 с. : ил.
  23. Величко В.В. Передача данных в сетях мобильной связи третьего поколения / Под ред. чл.-кор. РАН Ю.Б. Зубарева М.: Радио и Связь, Горячая линия Телеком, 2005. 332с., ил.
  24. Вибір видів QAM модуляції для цифрових систем зв'язку з обмеженою смугою пропускання / [Климаш М.М., Пелішок В.О., Олексін М.І.] // Матеріали Науково-практичної конференції „Сучасні проблеми телекомунікацій і підготов. фахівців в галузі телекомунікацій 2005”, 20-23 жовтня 2005 р. Львів, 2005. С. 911.
  25. Вибір оптимальної віддалі між елементами адаптивних антенних решіток приймальних інтелектуальних антен/ [ Пелішок В.О. ] // Матеріали ІІІ Міжнародного науково-технічної конференції «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології»,: Збірник тез. К.: ДУІКТ, 2009. С.84-85.
  26. Використання моделювання телекомунікаційних радіосистем для визначення шляхів покращення їх характеристик /[Пелішок В.О.]// Матеріали ІІІ Міжнародного науково-технічного симпозіуму «Нові технології в телекомунікаціях», Збірник тез. К.: ДУІКТ, 2010. С. 58-60.
  27. Використання системи MATLAB при вивченні антенно-фідерних пристроїв / [Пелішок В.О., Яремко О.М., Михайленич П.М.]// Матеріали Науково-практичної конференції „Сучасні проблеми телекомунікацій і підготов. фахівців в галузі телекомунікацій 2007”, 1720 жовтня 2007 р. Львів, 2007. С. 1819.
  28. Вильям Столлингс. Беспроводные линии связи и сети.- Вильямс, 2003.- 640с.
  29. Витерби А.Д., Омура Д.К. Принципы цифровой связи и кодирования. М.: Радио и связь, 1982.
  30. В.М. Вишневский, А.И. Ляхов, С.Л. Портной, И.В. Шахнович. Широкополосные беспроводные сети передачи информации. М.:Техносфера, 2005. 592 с.
  31. Волков Л.Н., Немировский М.С., Шинаков Ю.С. Системы цифровой радиосвязи: базовые методы и характеристики: Учеб. Пособие. М.: Эко -Трендз, 2005. 392 с.
  32. Волков Сергій Леонідович. Синтез та аналіз сигнатур сигналів для радіосистем з кодовим розділенням каналів: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.12.13 / Державне підприємство "Український НДІ зв'язку". — К., 2009. 20c.
  33. Галкин В.А., Цифровая мобильная радиосвязь. Учебное пособие для вузов. М.: Горячая линия Телеком, 2007. 432 с.
  34. Гаранин М.В., Журавлев В.И., Кунегин С.В.Системы и сети передачи информации. Учебное пособие для вузов. Радио и связь, 2001.- 336c.
  35. Ганеев Р.М. Математические модели в задачах обработки сигналов. Справочное пособие/ Р.М. Ганеев.- М.: Горячая линия-Телеком, 2004.-360с.:ил.
  36. Гепко И.А., Олейник В.Ф., Чайка Ю.Д., Бондаренко А.В. Современные беспроводные сети. Состояние и перспективы развития.- ЕКМО,2009.- 672 с.
  37. Гордиенко В. Н. Многоканальные телекоммуникационные системы.- М.: Горячая Линия - Телеком,2005.- 416с.
  38. Голд Б. Цифровая обработка сигналов / Б. Голд, Ч. Рэйдер; [под. ред. А.М. Трахтамана; пер. с англ.].-М.: Сов.Радио, 1973.-368с.
  39. Голяницкий И.А. Математические модели и методы в радиосвязи / Под ред. Ю.А. Громакова. М.: Эко-трендз, 2005. 440 с.
  40. Голяницкий И.А. Оптимальная пространественно временная обработка негауссовых полей и процессов.- М.: МАИ,1994.- 208с.
  41. Гольденберг Л.М. Цифровая обработка сигналов: справочник/ Л.М. Гольденберг, Б.Д. Матюшкин, М.Н. Поляк.- М.: Радио и связь,1985.-312с.
  42. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы: [учеб. для студ. высш.уч. завед.]/ И.С. Гоноровский .- [4-е изд., перераб. И доп.].- М.:Радио и связь, 1986.-512с.
  43. Громаков Ю.А. Стандарты и системы подвижной радиосвязи М.: Эко -Трендз,1998.
  44. Григорьев В. А., Лагутенко О. И., Распаев Ю. А. Сети и системы радиодоступа: Учеб. Пособие. М.: Эко -Трендз, 2005. 384с.
  45. Громаков Ю.А., Голяницкий И.А., Шевцов В.А. Оптимальная обработка радиосигналов большими системами .- М.: Эко-Трендз, 2004. -260с.:ил.
  46. Гутин Я.Б. ТУИС, Сер. Теория передачи информации по каналам связи/ Я.Б. Гутин, А.В. Серединский, А.И. Солонина.- Л.: ЛЭИС,1983.
  47. Г. П. Катунин, Г. В. Мамчев, В. Н. Попантонопуло, В. П. Шувалов Телекоммуникационные системы и сети. Том 2. Радиосвязь, радиовещание, телевидение. Учебное пособие.-Горячая Линия Телеком 2004.- 672с.
  48. Джерри А. Дж. Теорема отсчетов Шеннона, ее различные обобщения и приложения. Обзор / А. Дж. Джерри// ТИИЭР.- 1977.- Т.65, №11.- С.53-89.
  49. Диксон Р.К. Широкополосные системы: Пер. с англ./ под ред. В.И. Журавлева. М.: Связь, 1979. 304с., ил.
  50. Денисенко А.Н. Сигналы. Теоретическая радиотехника: справочное пособие/А.Н. Денисенко.- М.: Горячая линия Телеком, 2005.-704с.: ил.
  51. Дьяконов В. П. Matlab 6.5 SP1/7.0 + Simulink 5/6. В математике и моделировании . Солон-Пресс 2005. 576 с.
  52. Защищенные радиосистемы цифровой передачи информации/ П.Н. Сердюков, А.В. Бельчиков, А.Е. Дронов и др.-М.:АСТ,2006.-403с.
  53. Зиновьев А.Л., Филиппов Л.И. Методы аналитического выражения радиосигналов. - М.: Высшая школа, 1966. 104 с.
  54. Злотник Б. М. Помехоустойчивые коды в системах связи. М.: Радио и связь, 1989. 232 с.
  55. Зюко А.Г, Фалько А.И., Панфилов И.П, Банкет В.Л., Иващенко П.В. Помехоустойчивость и еффективность систем передачи информации/Под ред. А.Г. Зюко.-М.: Радио и связь, 1985.
  56. Зюко А.Г. Кловский Д. Д. Теория передачи сигналов: Учебник для вузов. М.: "Связь", 1980 г. 288 с. ил.
  57. Зяблов В.В., Коробков Д.Л., Портной С.Л. Високоскоростная передача сообщений в реальных каналах М.: Радио и связь, 1991
  58. Иванов М. Т., Сергиенко А. Б., Ушаков В. Н., Иванов М.Т., ред., Иванов М.Т. и др. Теоретические основы радиотехники. Высшая школа (Москва),2002.- 306с.
  59. Ипатов В. Широкополосные системы и кодовое разделение сигналов. Принципы и приложения Мир связи, Техносфера, 2007. - 488с.
  60. Ипатов В.П. Периодические дискретные сигналы с оптимальными корреляционными свойствами. М.: Радио и связь, 1992. 152 с.
  61. И. Шахнович Современные технологии беспроводной связи, 2006.- 287с.
  62. Ільченко М.Ю, Кравчук С.О. Телекомунікаційні системи широкосмугового радіодоступу. К.: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2009.- 312с.:іл
  63. Каганов, Б. И. Основы радиоэлектроники и связи учеб. пособие для вузов / В. И. Каганов, Б. К. Битюковю - М. : Горячая линия-Телеком, 2007. - 542 с. : ил.
  64. Карташевский В.Г., Семенов С.Н., Фиретова Т.В. Сети подвижной связи. - М.: Эко- Трендз, 2001, - 299с.
  65. Кларк Д., Кейн Д. Кодирование с испрвлением ошибок в системах цифровой связи. М.: Радио и связь, 1987.
  66. Климаш М.М. Проектування ефективних систем безпровідного зв’язку. /Климаш М.М., Пелішок В.О.// Нац. ун-т "Львів. політехніка". Л., 2010. 232 с.
  67. Климаш М.М. Технології мереж мобільного зв'язку/ Климаш М.М., Пелішок В.О., Михайленич П.М. //Технології мереж мобільного зв'язку.- К.: «Освіта України», 2010. - 624 с.
  68. Климаш М.М. Радіомережі коміркового зв’язку стандартів CDMA/ М.М. Климаш, В.О. Пелішок, П.М. Михайленич, О.В. Щур. Л., 2007. 238 с. Бібліогр.: С. 232235 (55 назв).
  69. Климаш М.М. Вибір видів QAM модуляції для цифрових систем зв'язку з обмеженою смугою пропускання / Климаш М.М., Пелішок В.О., Олексін М.І.// Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. К., 2005. Вип.31. С. 7682.
  70. Климаш М.М. Просторове рознесення на приймальній стороні в безпровідних системах та його моделювання / Климаш М.М., Пелішок В.О., Яремко О.М. // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник Національного університету Львівська політехніка”. Львів, 2009. №645. С. 192-197.
  71. Климаш М.М. Оптимізація радіосистем передачі даних на основі аналізу тривимірних залежностей параметрів. / Климаш М.М., Пелішок В.О. // Наукові записки УНДІЗ. К., 2009, №3(11). С.37-40.
  72. Климаш М.М. Вплив форми модулюючого сигналу на спектральну ефективність систем цифрового безпровідного зв'язку / Климаш М.М., Пелішок В.О. // Наукові записки УНДІЗ. К., 2010, №2 (14). С.16-22.
  73. Климаш М.М. Патент України на корисну модель №50458. Климаш М.М., Пелішок В.О.. Мухаммад Хасан Алі Самур. Спосіб формування вихідного сигналу адаптивних приймальних антен.10.06.2010, Бюл.№11.
  74. Кловский Д. Д. Теория передачи сигналов. Учебник для вузов. М., "Связь", 1973 - 376с.: ил.
  75. Ковалев К. А., Листопад Н., Козел В., Горбачев К. Системы и сети цифровой радиосвязи. Гревцова,2009.- 200с.
  76. Комашинский В.И., Максимов А.В. Системы подвижной радиосвязи с пакетной передачей информации. Основы моделирования 2007.-173c.
  77. Корнеев Ю.В., Сукачев Э.А., Чумак М.А. Принципы построения систем и сетей мобильной связи: Учебное пособие - Одесса: УГАС, 1997. - 68с.
  78. Корнеев Ю.В., Чумак М.А. Сети и системы мобильной связи - Часть 1: I Учебное пособие - Одесса: УГАС, 1996, - 54с.
  79. Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров/ Г. Корн, Т. Корн.- М.: Наука, 1973.-832с.
  80. Котоусов А.С., Морозов А.К. Оптимальная фильтрация сигнала и компенсация помех. - М.: Радио и связь, Горячая Линия - Телеком,2008.- 166с.
  81. Крухмалев В.В., Гордиенко В.Н., Моченов А.Д., Иванов В.И., Бурдин В.А., Крыжановский А.В., Марыкова Л.А. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей: Учебник для вузов.-Горячая линия Телеком, 2004.- 150с
  82. Крук Б. И. Телекоммуникационные системы и сети. Том 1. 3 [Учебное пособие для ВУЗов.].- М.: Горячая Линия - Телеком,2003.- 647с.
  83. Кузьмин И. В., Кедрус В. А. Основы теории информации и кодирования. Изд. -2-е, перераб. и доп. К.: Вища школа, 1986. 236 с.
  84. Кузнецов В. С., Мордасов К. А. Быстрое декодирование на основе пассивной согласованной фильтрации длинных кодов Голда //Естественные и технические науки М., 2009. - № 4. - с. 321-327.
  85. Куликов Е.И. Оценка параметров сигналов на фоне помех / Е.И. Куликов, А.П. Трифонов.- М.: Сов. Радио, 1978.-296с.
  86. Куприянов М.С. Цифровая обработка сигналов: процессоры, алгоритмы, средства проектирования/ М.С. Куприянов, Б.Д. Матюшкин.- [2-е изд., перераб. И доп.]. СПб.: Политехника, 1999.- 592с.: ил.
  87. Курицын С.А. Методы адаптивной обработки сигналов передачи даних/ С.А. Курицын.- М.:Радио и связь, 1988.-144с.
  88. Курицын С.А. Телекоммуникационные технологии и системы. "Академия/Academia", 2008.-500с.
  89. Лебедько Е.Г. Математические основы передачи информации (Часть 1 и 2). Учебное пособие. СПб.: СПбГУИТМО, 2005. -91 с.
  90. Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники М.: Радио и связь, 1989
  91. Математичні основи теорії телекомунікаційних систем / В.В. Поповський, С.О. Сабурова, В.Ф. Олійник, Ю.І. Лосєв, Д.В. Агєєв та ін.: За загальною редакцією В.В. Поповського. Харків, ТОВ «Компанія СМІТ», 2006. 564 с.
  92. Маврычев Е.А.Пространственная обработка сигналов в системах связи с антенными решётками/ Дис. канд. техн. наук:- М.: РГБ 2003 (Из фондов Российской Государственной библиотеки)
  93. Макаренко А. С. Улучшение отношения сигнал/шум при обнаружении слабых видеоимпульсов. Радиоэлектроника. - 2010. - Т. 53, № 10. - С. 6264.
  94. Маковеева М.М., Шинаков Ю.С. Системы связи с подвижными объектами. М.: Радио и связь, 2002. — 440 с.
  95. Мелентьев О.Т. Теоретические аспекты передачи данных по каналам с группирующимися ошибками. М.: Радио и Связь, Горячая линия Телеком, 2007. 232с.
  96. М.Г.Бакулин, В.Б.Крейделин, А.П.Шумов Повышение скорости передачи информации и спектральной эффективности беспроводных систем связи//Цифровая обработка связи, 1, 2006, стр. 2 −12
  97. Монзинго Р.А., Миллер Т.У. Адаптивные антенные решетки: Введение в теорию: Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1986. 448с., ил.
  98. Моделювання дослідження ADSL модемів та аналізатори їх функціонування / [Пелішок В.О.,Михайленич П.М., Яремко О.М.]// Матеріали Науково-практичної конференції „Сучасні проблеми телекомунікацій і підготов. фахівців в галузі телекомунікацій 2007”, 1720 жовтня 2007 р. Львів, 2007. С. 2223.
  99. Михайленич П.М. Використання системи MATLAB при вивченні курсів системи радіозв’язку, радіомовлення, телебачення та антено-фідерних пристроїв / Михайленич П.М., Пелішок В.О., Яремко О.М. // Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. К., 2006. Вип.35. С. 143148.
  100. Михайленич П.М., Застосування антенних решіток для покращення якості мобільного зв’язку/ Михайленич П.М., Пелішок В.О., Мохаммад Хасан Алі Самур //Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. К., 2007. Вип.42. С. 138142.
  101. Михайленич П.М. Особливості використання кодів Уолша для систем зв’язку з кодовим розділенням каналів / Михайленич П.М., Пелішок В.О., Мохаммад Хасан Алі Самур // Технічні науки. Вісник Хмельницького національного університету. Хмельницький, 2007. Т.2(90), №2. С.182-185.
  102. Никифоренко Константин Борисович. Разработка и исследование алгоритмов повышения эффективности передачи информации в каналах с частотной и фазовой модуляцией: дис. канд. техн. наук: 05.12.13 / Украинский НИИ связи. — К., 2007. — 152л. — Библиогр.: л. 123-134.
  103. Невдяев Л. М. Долог путь к единому стандарту. // Сети. — Январь 2000 г.
  104. Невдяев Л. М. Стандарты 3G. // Сети. — Июнь 2000 г.
  105. Невдяев Л.М. ”CDMA: Архитектура радиоинтерфейса”. Мобильные телекоммуникации, 2000, №1, с.34.
  106. Невдяев Л.М. Мобильная связь 3-го поколения. - М.: Связь и бизнес, 2000. -208с.
  107. Немировский М.С. Цифровая передача информации в радиосвязи М.: Связь,1980
  108. Немировский М., Шорин О., Бабин А., Сартаков А. Л. Беспроводные технологии от последней мили до последнего дюйма.- Эко-Трендз,2009.-400с.
  109. Нефедов Е. И. Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн. 2-е изд. Издательство "Академия/Academia",2008.- 320с.
  110. Н.В.Игуменцева, В.И.Пахомов. Статистический анализ результатов експериментов и наблюдений. Харьков: компания «Смит».-2005. 236 с.
  111. Овчинников А. М., Воробьев С. В., Сергеев С. И. Открытые стандарты цифровой транкинговой радиосвязи. М.: Связь и бизнес, 2000.
  112. Олійник В.Ф. Основи теорії систем зв’язку / В.Ф. Олійник.- К.: Техніка, 2000.- 152с.
  113. Оппенгейм А., Шафер Р. Цифровая обработка сигналов. М.: Техносфера, 2006. 856 с.
  114. Пелішок В.О. Аналіз ефективності використання частотної маніпуляції в системі радіотелесигналізації "Естакада-1" / Пелішок В.О., Климаш М.М., Михайленич П.М. // Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. К., 2005. Вип.31. С. 107111.
  115. Пелішок В.О. Методи прискореної розробки та модернізації систем телеметрії та телекерування / Пелішок В.О., Михайленич П.М. // Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. К., 2006. Вип.35. С. 139143.
  116. Пелішок В.О. Дослідження амплітудних характеристик спрямованості провідних антен за допомогою програми MATLAB / Пелішок В.О., Павликевич М.Й., Михайленич П.М. // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник Національного університету Львівська політехніка”. Львів, 2006. №557. С. 122127.
  117. Пелішок В.О. Використання системи MATLAB при вивченні антенно-фідерних пристроїв / Пелішок В.О., Яремко О.М., Михайленич П.М. // Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. К., 2007. Вип.42. С. 177181.
  118. Пелішок В.О. Використання площинно-просторових діаграм направленості при дослідженні антенних решіток / Пелішок В.О. // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник Національного університету Львівська політехніка”. Львів, 2008. №618. С. 184191.
  119. Пелішок В.О. Основні залежності між параметрами стандартів систем цифрового радіомовлення T-DAB, телебачення DVB-T та можливості адаптації / Пелішок В.О. // Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. К., 2008. Вип.49. С.126-134.
  120. Пелішок В. О. Застосування просторових залежностей при дослідженні адаптивного фільтра Вінера/ Пелішок В. О.//Зб. наук. пр. НАН України, Ін-т пробл.моделювання в енергетиці.- К., 2008. Вип. 49 С. 195-200.
  121. Пелішок В.O. Вплив модуляції на ймовірність появи бітових помилок в безпровідних системах/ Пелішок В.O., Яремко О.М., Плесканка Н. Й. // Комп’ютерні технології друкарства: Зб. наук. пр. Львів: Українська Академія Друкарства, 2009. №21. С. 155-165.
  122. Пелішок В.О. Підвищення ефективності цифрових безпровідних систем шляхом вибору методів модуляції / Пелішок В.О. // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник Національного університету Львівська політехніка”. Львів, 2009. №645. С.178-185
  123. Пелішок В.О. Вибір виду модуляції для забезпечення основних вимог в безпровідних системах / Пелішок В.О. // Наукові записки УНДІЗ. К., 2009, №2 (10). С.25-31.
  124. Пелішок В.О. Визначення коефіцієнта направленої дії неперервних антенних решіток / Пелішок В.О. // Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. К., 2009. Вип.50. С. 170-174.
  125. Пелішок В.О. Дослідження впливу напрямків надходження корисного сигналу та завади на показники адаптивних антен / Пелішок В.О.// Проблемы телекоммуникаций. Всеукраинский межведомственный научно технический сборник ХНУРЕ.- Харьков, 2009.- Вып. 159.-С. 163-168.
  126. Пелішок В.О. Ймовірність появи бітових помилок та її дослідження для цифрових модуляцій. /Пелішок В.О//Системи обробки інформації Харків 2010 р. вип.5(86) .-С. 117-120.
  127. Пелішок В.О. Метод обробки вихідного сигналу адаптивних приймальних антен/ Пелішок В.О., Климаш М.М., Корецький О.В.// Наукові записки УНДІЗ. К., 2010, №3 (15). С.42-46
  128. Пелішок В.О. Особливості формування сигналів з цифровою модуляцією./ Пелішок В.O. // Комп’ютерні технології друкарства: Зб. наук. пр. Львів: Українська Академія Друкарства, 2010. №23. С. 122-126.
  129. Пелішок В.О. Вибір вузькосмугових видів модуляції для ефек
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины