ЦИМБАЛІСТИЙ ТАРАС ОЛЕГОВИЧ Конституційно-правовий статус державного кордону України : ЦИМБАЛИСТЫЙ ТАРАС ОЛЕГОВИЧ Конституционно-правовой статус государственной границы Украины • Название:
 • ЦИМБАЛІСТИЙ ТАРАС ОЛЕГОВИЧ Конституційно-правовий статус державного кордону України
 • Альтернативное название:
 • ЦИМБАЛИСТЫЙ ТАРАС ОЛЕГОВИЧ Конституционно-правовой статус государственной границы Украины
 • Кол-во страниц:
 • 213
 • ВУЗ:
 • АКАДЕМІЯ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ імені Богдана Хмельницького
 • Год защиты:
 • 1998
 • Краткое описание:
 • АКАДЕМІЯ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ
  імені Богдана Хмельницького
  На правах рукопису
  ЦИМБАЛІСТИЙ ТАРАС ОЛЕГОВИЧ
  УДК 351.746
  КОНСТИТУЦІЙНО - ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
  20.02.03 - Військове право; військові аспекти міжнародного права
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

  Науковий керівник -


  СТЕЦЮК Петро Богданович, кандидат юридичних наук, доцент
  Здобувай- /


  Цимбалістий Тарас Олегович


  Хмельницький - 1998


  ЗМІСТ
  ВСТУП ................................................................................................................................... з
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ 8
  1.1. Поняття, зміст та принципи конституційно-правового
  статусу державного кордону України ................................................. 8
  1.2. Становлення і розвиток державного кордону України ................. 45
  Висновки .............................................................................................................. 65
  РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
  В УКРАЇНІ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ..................................................... 68
  2.1. Режими у прикордонному просторі України ............................. 68
  2.1.1. Режим державного кордону України ................................. 68
  2.1.2. Прикордонний режим в Україні .......................................... 81
  2.1.3. Режим у пунктах пропуску через державний кордон
  України........................................................................................... 87
  2.2. Державно-правові основи охорони державного кордону 91
  України ..................................................................................................
  2.3. Відповідальність за порушення законодавства про державний
  кордон України .................................................................................. 117
  2.4. Проблеми вдосконалення законодавства про державний
  кордон України ......................................................................................... 137
  Висновки ...................................................................................................... 152
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ................................................................................................. 155
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ......................................................................... 158
  ДОДАТОК
 • Список литературы:
 • Висновки
  Режим державного кордону України - це система правил, що встановлюються внутрішнім законодавством і міжнародними договорами України з метою забезпе­чення порядку на державному кордоні та підтримання добросусідських відносин з суміжними державами і регламентують порядок перетинання і утримання державного кордону, провадження на ньому різних робіт (діяльності), вирішення питань, пов'язаних з порушенням цих правил.
  Одним з найважливіших заходів в системі забезпечення охорони державного кордону України є встановлення і підтримання прикордонного режиму, що являє со­бою систему віднесених до внутрішньої компетенції України режимних заходів, які встановлюються в прикордонній смузі і контрольованому прикордонному районі.
  Режим у пунктах пропуску через державний кордон України являє собою сис­тему заходів правового впливу відносно осіб в зв’язку з їх перебуванням і пересуван­ням в цих пунктах, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, що спрямовані на попоредження і припинення порушень кордону та інших протиправних дій.
  Основне призначення режимів, що діють у прикордонному просторі, полягає у забезпеченні порядку на державному кордоні, створенні умов для здійснення його охорони, підвищенні можливості виявлення і припинення випадків незаконного пере­тинання державного кордону особами і транспортними засобами, незаконного пе­реміщення через кордон товарів (вантажів) та іншого майна. У своїй сукупності ре­жимні правила повинні гарантувати дотримання законності і правопорядку на дер­жавному кордоні.
  Охорона державного кордону України є невід'ємною частиною загальнодер­жавної системи забезпечення національної безпеки України, включає в себе здійснення політичних, правових, організаційних, економічних, військових, опера­тивних, технічних, екологічних, санітарно-карантинних та інших заходів і ре­алізується шляхом здійснення державної прикордонної політики.
  Основними завданнями прикордонної політики України є: створення умов для забезпечення суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України, її прикордонної безпеки; недопущення протиправної зміни проходження державного кордону, захоплення і незаконного використання прикордонних ділянок території України; міжнародно-правове оформлення державного кордону; міжнародне співробітництво щодо запобігання воєнній небезпеці, кризам і конфліктам в прикор­донному просторі України; протидія економічній експансії на територію України з боку інших держав, нелегальній міграції, транскордонній злочинності та іншим загро­зам національній безпеці України у її прикордонному просторі.
  Принципами прикордонної політики України є: взаємна повага суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності держав, непорушності кордонів; за­конність; пріоритет національних інтересів України в прикордонному просторі, ком­плексний підхід до їх реалізації і захисту; дотримання прав і свобод людини і грома­дянина; мирне вирішення прикордонних питань; розмежування повноважень та коор­динація дій усіх державних органів і прикордонних контрольних служб; залучення до охорони державного кордону громадян та їх об'єднань, місцевих органів державної виконавчої влади й органів місцевого самоврядування; гласність і можливість кон­тролю за сферою охорони державного кордону.
  Порушення законодавства про державний кордон України поділяються на такі види: порушення режиму державного кордону; порушення прикордонного режиму; порушення режиму в пунктах пропуску через державний кордон України; інші пору­шення законодавства про державний кордон України. Особи, винні у вчиненні таких діянь, підлягають кримінальній, адміністративній, дисциплінарній та матеріальній відповідальності.
  Підвищення ефективності охорони державного кордону неможливе без усу­нення недоліків і прогалин в законодавстві. Основні пропозиції зводяться до того, що необхідно законодавчо визначити принципи взаємовідносин України з іншими дер­жавами з прикордонних питань, загальні положення охорони державного кордону, коло суб'єктів, що її здійснюють, і їх повноваження в цій сфері; по-новому визначити елементи режиму державного кордону; усунути колізії між окремими правовими нормами, що регламентують правила прикордонного режиму; встановити порядок ресурсного забезпечення охорони державного кордону. Необхідно вдосконалити норми про відповідальність за порушення законодавства про державний кордон Ук­раїни. Оптимізації вимагає і система забезпечення охорони державного кордону Ук­раїни, що має відбутися шляхом зміни її військового аспекту на правоохоронний і створення в зв'язку з цим багатопрофільного державного правоохоронного органу спеціального призначення - Державної прикордонної служби України
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины