МЕРЕЖНІ ВІЙНИ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ США НАПРИКІНЦІ ХХ- ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ : СЕТЕВЫЕ ВОЙНЫ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ США В КОНЦЕ ХХ НАЧАЛА ХХ ВЕКА • Название:
 • МЕРЕЖНІ ВІЙНИ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ США НАПРИКІНЦІ ХХ- ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
 • Альтернативное название:
 • СЕТЕВЫЕ ВОЙНЫ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ США В КОНЦЕ ХХ НАЧАЛА ХХ ВЕКА
 • Кол-во страниц:
 • 265
 • ВУЗ:
 • ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2011
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


  На правах рукопису

  УДК 94+327:[355.01:316.4.057.4]

  Бережна Марія Сергіївна

  МЕРЕЖНІ ВІЙНИ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ США НАПРИКІНЦІ ХХ- ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

  Спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата історичних наук


  Науковий керівник
  Грідіна Ірина Миколаївна,
  доктор історичних наук,
  доцент  Донецьк – 2011

  ЗМІСТ
  С.
  ВСТУП ……………………………………………………………………………5

  РОЗДІЛ І. ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ, ДЖЕРЕЛЬНА ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ……………………………….....10
  1.1. Стан вивчення проблеми…………………………………….……....10
  1.2. Джерельна база дисертаційного дослідження…………………….….27
  1.3. Методологічні та теоретико-концептуальні засади дослідження…..34

  РОЗДІЛ ІІ. ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА МЕРЕЖНОЇ ВІЙН У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СТРАТЕГІЇ США……………………..38
  2.1. Зміни зовнішньополітичних пріоритетів США після закінчення холодної війни……………….……………………………………………...38
  2.2. Становлення концепції інформаційних війн у США в 90-х рр. ХХ століття……………………………………………………………………...49
  2.3. Формування складових інформаційної та мережної війн в американській військовій стратегії ……………………………………….59

  РОЗДІЛ ІІІ. МЕРЕЖНА СКЛАДОВА ОПЕРАЦІЇ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ В ІРАКУ 1991 РОКУ «БУРЯ У ПУСТЕЛІ»……………………...95
  3.1. Створення США міжнародного інформаційного простору напередодні війни в Іраку………..………………………………………...95
  3.2. Інформаційне забезпечення військової кампанії……………….......101
  3.3. Мережна операція війни США в Іраку 1991 року………………….112
  3.4. Механізми та засоби втілення інформаційної політики США у післявоєнний час…………………………………………………………..125

  РОЗДІЛ IV. МЕРЕЖНА ВІЙНА США В ІРАКУ 2003 РОКУ……………….132
  4.1. Причини та чинники ескалації конфлікту у відносинах між США та Іраком………………………………………………………………………133
  4.2. Інформаційна підготовка США до війни в Іраку (2002–2003 рр.)...145
  4.3. Особливості мережної війни США в Іраку в 2003 році…………....162
  4.4. Інформаційна політика Сполучених Штатів Америки щодо результатів та наслідків військової кампанії в Іраку в 2003 році……...174
  ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….183
  ДОДАТКИ………………………………………………………………………189
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ……………………190
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

  БНС – Багатонаціональні сили
  БПЛА – безпілотні летальні апарати
  ВМС – військово-морські сили
  ВПС – військово-повітряні сили
  ВС – військові сили
  ГСОУ – Глобальна Система Оперативного Управління
  ДРЛО – літаки далекого радіолокаційного виявлення
  ЗМІ – засоби масової інформації
  ЗМУ – зброя масового ураження
  ЗС – збройні сили
  ІВ – інформаційна війна
  КНШ – Комітет начальників штабів
  КП – командний пункт
  МО – Міністерство оборони
  ОІБ – Об’єднане інформаційне бюро
  ОЦК – Об’єднане центральне командування
  ППЗ – приймально-передавальні засоби
  ППО – протиповітряна оборона
  ПсО – психологічна операція
  РЕБ – радіоелектронна боротьба
  СВ – сухопутні війська
  СО – спеціальні операції
  ТВД – театр військових дій
  ЦК ЗС – Центр командування збройних сил


  ВСТУП

  Актуальність теми. У період після закінчення холодної війни і розпаду Радянського Союзу США стали безперечним політичним і військовим лідером у світі. В умовах становлення епохи постмодерна, збереження і зміцнення власних позицій було можливим тільки завдяки досягненню інформаційної переваги над будь-яким можливим супротивником, що у свою чергу, вимагало трансформації зовнішньополітичної стратегії, зокрема її військової складової. Теоретичним та практичними втіленням такої трансформації стала особлива модель воєнної стратегії – мережна (мережецентрична) війна, сутність якої представляє собою розгортання основних стратегічних операцій – як розвідувальних, так і військового характеру, а також їх медійне, дипломатичне, економічне и технічне забезпечення - в інформаційному просторі. Створення всеохоплюючої мережі – нової теорії війни, яка повинна була концептуально замінити собою раніш існуючі моделі і концепції воєнної стратегії, інтегрувати їх в єдину систему стало одним з основоположних завдань США. Саме завдяки зусиллям американських спеціалістів – вчених, політиків, військових - мережні війни стали об’єктивною реальністю сучасних міжнародних відносин, яскравим прикладом чого можуть служити військові операції США в Іраку - «Буря в пустелі»в 1991 р. та «Шок і тремтіння» в 2003 р.
  З’ясування процесу цієї трансформації становить неабиякий дослідницький інтерес, як з теоретичної так і з практичної точки зору. Перенос військових дій з воєнно-географічного простору в інформаційно-мережне, перетворення на поле битви ментальної сфери, самосвідомості народу, його національної та культурної ідентичності ставить перед будь-яким членом міжнародного співтовариства, в тому числі й України, нові завдання - адекватно реагувати на зовнішні виклики.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано в рамках держбюджетних тем кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Донецького національного «Міжнародні відносини в умовах глобалізації: регіональні виміри» №Г-01/44, «Розробка методологічного та інформаційного забезпечення викладання курсів міжнародної та європейської безпеки, євроатлантичної інтеграції України у вищій школі з урахуванням специфіки Східних регіонів» № ЦП/383-2008.
  Об’єктом дослідження виступають мережні війни, як складова інформаційного суспільства, та їх еволюція в умовах глобального вдосконалення комунікативних технологій.
  Предметом дослідження є використання мережних війн у зовнішній політиці США на прикладі їх військових кампаній в Іраку наприкінці ХХ – початку ХХІ століття.
  Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з початку 90-х рр. ХХ століття до 2004 р., що обумовлено хронологією військових кампаній США проти Іраку і включає періоди до та після військового вторгнення.
  Географічні межі можна окреслити територіями країн, де використовувались засоби ведення мережної війни - Ірак, Кувейт, Саудівська Аравія, Югославія. Разом з тим інформаційному впливу піддавалось усе міжнародне співтовариство, що робить географічні межі вивчення досить умовними.
  Мета дослідження полягає у визначенні напрямків розвитку теорії та практики мережних війн, їх впливу та місця у зовнішній політиці США, ґрунтуючись на дослідженні військових операцій в Іраку.
  Для реалізації мети поставлені такі завдання:
  - визначити ступінь наукової розробки обраної теми; охарактеризувати джерельну та теоретико-методологічну базу дослідження;
  - проаналізувати зовнішньополітичні доктрини США після закінчення холодної війни;
  - простежити еволюцію теоретичних підходів щодо ведення інформаційних та мережних війн з початку 90-х років минулого століття;
  - класифікувати види та методи ведення мережних операцій;
  - визначити цілі та завдання застосування США елементів мережної війни під час військових операцій в Іраку;
  - охарактеризувати засоби та технологію проведення мережних операцій під час військових акцій «Буря в пустелі»;
  - визначити специфіку втілення мережної операції під час військової кампанії «Шок та тремтіння»;
  - виявити місце концепції мережних війн в реалізації зовнішньополітичної доктрини США.
  Наукова новизна одержаних результатів зумовлена самою постановкою проблеми, адже мережні війни загалом, та їх реалізація у зовнішній політиці США зокрема, вперше у вітчизняній історіографії стали предметом спеціального конкретно-історичного дослідження.
  - проведено всебічний аналіз концепцій інформаційного домінування, враховуючи різновекторну направленість теоретичних дискусій з питань інформаційного суспільства та мережних війн, які обговорювалися американськими аналітиками протягом 90-х рр. ХХ століття;
  - поетапно простежено розробку та реалізацію відповідних прикладних програм щодо модернізації військових сил США;
  - на базі нових джерел показані об’єктивні причини впровадження мережних війн в доктринальні положення США, їх запровадження у зовнішньополітичні стратегії;
  - введені до наукового обігу матеріали наукових центрів RAND Corp. та Фонду «Спадщина», які займались розробкою концептуальних засад мережних війн, описували їх застосування під час військових операцій в Іраку;
  - визначено засоби, механізми застосування мережних війн США починаючи з 90-х рр. ХХ століття;
  - порівняно мережні операції 1991 та 2003 рр. в Іраку, надані їх спільні риси та відмінності.
  - проаналізовано рівень ефективності ведення мережних війн під час операцій «Буря в пустелі» та «Шок і тремтіння».
  Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що матеріали, висновки та узагальнення можуть бути використані при написанні підручників із всесвітньої історії в контексті нових концепцій інформаційного суспільства; розробці спеціальних курсів щодо засад, засобів та механізмів інформаційного протиборства в історії міжнародних відносин на межі ХХ-ХХІ ст. Вивчення досвіду мережних війн та визначення їх впливу на реформування збройних сил США, їх зовнішню політику можуть бути враховані при формуванні окремих аспектів зовнішньої політики України, забезпеченні її інформаційної безпеки.
  Особистий внесок здобувача. Сформульовані в дисертації наукові положення, висновки, узагальнення та пропозиції належать особисто здобувачу та є її науковим доробком. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій на підставі нових теоретичних засад проаналізовано мережні війни США у зовнішній політиці наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.
  Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки й практичні рекомендації дисертації обговорювались на засіданнях кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Донецького національного університету та у вигляді доповідей та публікацій на восьми науково-практичних конференціях: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих науковців «Українська державність: історія і сучасність» (Маріуполь, листопад 2008 р., 2009 р., 2010 р.), Міжнародна наукова конференція «Євроатлантична інтеграція України: регіональні аспекти інформування населення» (2008 р.), наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників і аспірантів Донецького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи за період 2007-2008 рр. (Донецьк, квітень – травень 2009 р.), міжнародна конференція «Відносини НАТО-Україна та НАТО-Росія в контексті нової стратегічної концепції НАТО» (Донецьк, травень 2010 р.), осіння академія «Нова стратегічна концепція Північноатлантичного альянсу: перспективи для держав Центральної та Східної Європи» (Донецьк, грудень 2010 р.), так й у міжнародному форумі за кордоном (Міжнародна наукова конференція «НАТО між Бухарестським та Лісабонським самітами: нова стратегічна концепція та перспективи членства України» (Вільнюс, Литва, грудень, 2009 р.).
  Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 14 наукових праць, сім з яких – у фахових виданнях, що входять до переліку, затвердженого ВАК/ДАК України. Загальний обсяг публікацій становить 4,5 друк. арк.
  Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, 4 розділів, 15 підрозділів, загальних висновків, посилань, списку джерел та літератури, додатків. Повний текст дисертації становить 263 сторінки, з них основного тексту 188.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Перші прояви інформаційного протиборства, пов'язані з маніпулюванням знань вже були століття тому назад, але широке розповсюдження вони отримали у другій половині ХХ століття. Пов'язано це, по-перше, із неможливістю глобальних збройних конфліктів, які можуть знищити планету; По-друге, зміна характеру інформації, яка сьогодні перетворилася на головний продукт постіндустріального суспільства та в новітню наступальну зброю. У зв'язку з цим, у другій половині ХХ століття починають з’являтися результати наукових досліджень, які стосуються цієї проблематики. Основними суб’єктами інформаційного протиборства на той момент були США та СРСР. Відповідно до цього саме ці країни та їх наступники продовжують розробки в галузі інформаційних та мережних війн.
  Теоретичні вишукання принесли свої результати. США випробовували методи ведення мережних війн у В’єтнамі, Афганістані. «Холодна війна» закінчилася поразкою СРСР, яку неможливо було б досягти шляхом звичайної військової агресії без загрози тотального знищення людства. Інші країни Західної Європи та Азії, маючи наочний приклад мережних війн, розробляють власні концепції інформаційного протиборства.
  На нашу думку, важливим є вивчення саме американської концепції мережних війн, адже вперше, саме в США була розроблена та нормативно закріплена ця концепція, і вона використовується теоретиками інших країн світу, що свідчить про її універсальний характер. Однак, виходячи із нашого дослідження, можна зробити висновок про те, що державна концепція США в сфері мережних війн націлена на розгляд інформаційного протиборства в контексті військових операцій, що говорить про недосконалість цієї теорії саме в гуманітарному аспекті мережної війни.
  Починаючи з 90-х рр. ХХ століття в США почалася трансформація поглядів про інформаційну війну. Перші «футуристичні» погляди про можливість переходу міждержавного протиборства в інформаційну сферу та в інформаційні мережі поступилися місцем прагматичним та виваженим теоріям про мережні війни як різновид бойових дій. Про це свідчать не тільки зміни позицій найбільш видатних теоретиків, але й практичні зміни в області військового будівництва. Сьогодні можна стверджувати, що в результаті різновекторних дискусій в питаннях інформаційної війни, які мали місце в американському науковому суспільстві на протязі 90-х років ХХ століття встановилася загальна позиція щодо забезпечення інформаційного домінування. Завдяки цьому почалася розробка та реалізація прикладних програм по модернізації військових сил США.
  Проблема мережних війн у зовнішній політиці США знайшла широке висвітлення в науковій літературі. Порівнюючи дослідження американських, російських та вітчизняних авторів, ми дійшли висновків, що американська історіографія намагається створити месіанський образ наддержави США та її ролі у розв’язанні сучасних конфліктів за допомогою інформаційних засобів. Російські та вітчизняні дослідники навпаки вважають, що саме розробка американськими військовими нової стратегії війни підштовхує наддержаву до агресивної зовнішньої політики.
  В основі трансформації військової справи США, кінцевою метою якої було забезпечення переважної більшості над будь-яким супротивником, лежить концепція мережної війни. Суть уявлень американського військового керівництва про мережну війну полягала в якісному збільшенні можливостей військових сил за рахунок розвитку інформаційно насичених видів озброєння, їхньої інтеграції з космічними засобами зв’язку та навігації та створенні мережних мобільних підрозділів у військових силах, дії яких були закріплені доктринально.
  Впроваджуючи доктрини та враховуючи висновки експертів керівництво США доказує можливість проведення мережних війн у всьому спектрі міжнародних конфліктів, включаючи відкриті збройні конфлікти, конфлікти збройної інтенсивності, таємні операції та ін. При цьому все більше уваги приділяється такому виду конфліктів, як стратегічна мережна війна.
  Агресія США проти Іраку 2003 року стала першим крупно-масштабним конфліктом ХХІ століття. Багато в чому прийоми та способи протиборства, які використовувалися під час цієї кампанії, будуть розглядатися як канони мережної війни, як мінімум до наступного великого конфлікту, як це вже відбувалося після «Бурі в пустелі» в 1991 році.
  Детальний аналіз діяльності керівництва США під час двох іракських кампаній демонструє, що відбувався планомірний, послідовний та активний інформаційний вплив на об’єкти системи державного та військового управління, його військове та політичне керівництво, військовослужбовців та населення. Всі ці дії відбувалися в рамках певного етапу часу та за чітко розрахованим планом ведення мережної війни. Успіхи в ході військової кампанії проти Іраку в значній мірі були результатом дій, які почалися задовго до вторгнення військових сил коаліції на територію Іраку, та які тривали навіть після закінчення активної фази конфлікту.
  Аналіз операцій «Буря в пустелі» та «Шок і тремтіння», які були реалізовані США наприкінці ХХ – початку ХХІ століття дозволяє нам зробити наступні висновки:
  На початку ХХІ століття США приступили до безпосередньої реалізації планів щодо досягнення як економічної і військової, так і інформаційної переваги у світі. Загалом успішне завершення мережних операцій в Іраку може бути прологом щодо проведення таких операцій проти інших країн світу. Можливо, першочерговий список очолять Сірія, Іран, Північна Корея.
  На сучасному етапі розвитку суспільства зміст війни все більше наближається до дій в інформаційній сфері. Бойова фаза мережних війн стає прикриттям, забезпеченням інформаційної фази сучасної війни. Саме на інформаційні дії і були скеровані основні зусилля Сполучених Штатів при підготовці і в ході війни в Іраку. Саме від них очікували найбільшого ефекту та вдалого результату.
  Із розвитком конфліктів боротьба в інфосфері стає більш витонченою та агресивною. Форми, способи та методи мережної війни стають більш різноманітними, поступово охоплюючи практично усі інформаційні сфери життєдіяльності не тільки супротивників, але й союзників, усе світове суспільство.
  На протязі підготовки військової кампанії США приділяли особливу увагу реалізації мережної війни на державному рівні. В першу чергу, були визначені концептуальні підходи щодо втілення мережної війни. Аналіз доктринальних положень в області інформаційного протиборства вказав на те, що всі вони були скеровані на забезпечення передової ролі США в усіх сферах діяльності світового суспільства.
  Окрім трансформації концептуальних підходів при підготовці війни в Іраку існувала низка організаційних заходів, скерованих на створення ефективного механізму інформаційного впливу, який знаходився під наглядом адміністрації президента США. На державному рівні були реорганізовані органи інформаційної боротьби, яким були надані повноваження, що дозволяли політичному та військовому керівництву оперативно реалізовувати свої плани, реагувати на зміни в інфосфері. Такі органи були створені майже у всіх державних та інформаційних структурах, у великих медійно-інформаційних кампаніях, в тій чи іншій мірі пов’язаних із боротьбою в інфосфері. Для роботи в сфері міжнародного права також була сформована група юристів, які повинні визначати законодавчі межі проведення мережних та інформаційно-психологічних операцій.
  Завчасно була створена діюча система збору, аналізу, контролю та цензури традиційних та електронних ЗМІ. В ході агресії проти Іраку вперше за часи використання концепції мережної війни у військових конфліктах міністром оборони США Д. Рамсфельдом було поставлено питання про необхідність розповсюдження на інформаційну сферу Гаазьких конвенцій правил та норм війни, які визначають правила ведення сучасних війн. Головне правило – принцип «ескалації», який означає поступове введення засобів електронної боротьби. Згідно із цим принципом спеціальні підрозділи Пентагону та ЦРУ ще до початку конфлікту провели низку спеціальних інформаційно-технічних заходів щодо блокування закордонних рахунків Саддама Хусейна та його родини. Це підтверджує те, що Пентагон, незважаючи на сумніви щодо правового аспекту подібних акцій, вже здійснює спеціально розроблені плани вторгнення в мережі банків, у тому числі й закордонних.
  Заходи США в області мережної війни відрізнялися превентивним характером. Мережні операції двох іракських кампаній були схожі на військові операції з використанням спец ефектів, що відобразилося на формах, способах та методах мережного протиборства, побудова військових операцій як телевізійного проекту в режимі реального часу.
  Об’єктами мережного впливу виступали державні, політичні та військові керівники, суспільні та релігійні діячі країн світу та ООН, журналісти, найбільш інтелектуальна та авторитетна частина іракського суспільства.
  США здійснювали та намагалися здійснити якомога більший вплив на суспільну думку за допомогою ЗМІ та Інтернету, провідних телевізійних каналів світу. Однак події в Іраці продемонстрували, що США вже не мають монопольного права в меді йно-інформаційній сфері. Разом з тим, необхідно відмітити, що під час військової кампанії 2003 року вони малі доволі дієву систему обмеження до інформації, контролю цензури традиційних та електронних ЗМІ світу.
  Що стосується військової складової мережних війн в Іраці, то США продемонстрували найбільш високоточну та високотехнологічну зброю, яка надала їм переваги проводити військові дії в режимі реального часу.
  Разом з тим, незважаючи на швидкоплинність військових подій в Іраці, на більшість військових сил багатонаціональних сил порівняно із іракською армією ми зробили висновок, що можливо боротися зі супротивником, який має військову, економічну, політичну та фінансову перевагу.
  Війну в Іраці 2003 року відрізняє від інших мережних війн кінця ХХ століття збільшення тенденції боротьби в інформаційній сфері та зниження частини бойових дій. Поява так званого ефекту роїння та збільшення мережної структури військ під час операції «Шок та тремтіння».
  Але, не дивлячись на широкий спектр інформаційних технологій та роботи американських спеціалістів в області мережних операцій став дуже помітним збій у реалізації мережних війн. Особливо це відображається на роботі журналістів, яки опинилися в інформаційному вакуумі під час військової операції.
  При цьому від війни до війни в епоху інформаційного суспільства асиметричні конфлікти стали мати все більш витончений та агресивний характер. Форми, засоби та методи мережних війн стали більш різноманітними, поступово охоплюючи практично всі області інформаційного суспільства не тільки супротивників, але й союзників та всього світового суспільства.


  ПОСИЛАННЯ

  Посилання до Розділу 1
  1. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы / В.Л.Иноземцев. - Учебное пособие для студентов ВУЗов. - М., 2000. - 323 с
  2. Porat M. The Information Economy: Development and Measurement / М.Porat. - Wash., 1978. – 357 р.
  3. Masuda Y. The Information Society as Postindustrial Society / Y.Masuda. - Washington.: World Future Soc., 1983. – 276 р.
  4. Стоуньер Т. Информационное богатство: профиль постиндустриальной экономики // Новая технократическая волна на Западе / Т.Стоуньер. - М., 1986. - С. 335.
  5. Katz R.L. The Information Society: An International Perspective / R.L.Katz. - N.Y.: Praeger, 1988. – 168 p.
  6. Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Новая технократическая волна на Западе / Д.Белл. - М., 1988. – 330 с.
  7. Touraine А. Pourrons-nous vivre ensemble? / А.Touraine. - Paris, Editions Fayard, 1997. - 395 p.
  8. Toffler A. The Third Wave / А.Toffler. - N.Y., 1980.
  9. Ферраротти Ф., Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта / Ф.Ферраротти, Р.Дарендорф // Социологические исследования. - №5, 1994. – С. 30-38.
  10. Гидденс Э. Последствия модернити // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под ред. В.Л.Иноземцева. - М., 1999. - С. 101- 122.
  11. Уэбстер Ф. Теории информационного общества / Ф.Уэбстер. – М., 2004. - С. 14.
  12. Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting / D.Bell. - N.Y., 1973.
  13. Bhezinsky Z. Between Two Ages. American’s Role in the Technotronic Era / Z. Bhezinsky. - N.Y.The Wiking Press., 1970.
  14. Кастельс М. Становление общества сетевых структур. // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под ред. В.Л.Иноземцева. - М.: Academia, 1999. – 210 с.
  15. Черешкин Д.С., Смолян Г.Л. Сетевая информационная революция / Д.С. Черешкин, Г.Л. Смолян // Информационные ресурсы России. - №4, 1997. - С. 15-18.
  16. Черешкин Д.С., Смолян Г.Л. Реалии информационной войны / Д.С.Черешкин, Г.Л. Смолян // Конфидент.- № 4, 1996. –Доступно з: http://www.politic.donetsk.ua/terror/terror016.shtmll
  17. Моисеев Н. Информационное общество как этап новейшей истории / Н.Моисеев // Свободная мисль. - № 1, 1996. - С. 81-83.
  18. Ракитов А.И. Философия компьютерной революции / А.И.Ракитов. -М.: Политиздат, 1991. - 287 с.
  19. Ракитов А.И. Будущее России - общество высоких технологий / А.И.Ракитов // Проблемы информатизации. - №2/3, 1995. - С.3-7.
  20. Ракитов А.И. Информация, наука, технология в глобальных исторических изменениях / А.И.Ракитов. - М., 1998.- 104 с.
  21. Макаренко Є.А. Правове регулювання інформації у Європі. Документи і коментарі. / Є.А.Макаренко. - К., 1999 р.
  22. Toffler A., Toffler Н. War and Anti-War: Survival at the Dawn of thе XXI Century, / A.Toffler, H.Toffler. - Boston: Little, Brown and Company, 1993.
  23. Scott W.B., Hughes D. Net-Centric War Gains Pentagon Toehold / W.B.Scott, D.Hughes // Aviation Week &Space Technologies. - 27 January 2003. - Р. 50.
  24. Там само. – Р. 51.
  25. Там само. –Р. 50.
  26. Molander R.C., Wilson P.A., Anderson R.H. US Strategic Vulnerabilities: Threats Against Society //The Changing Role of Information in Warfare / R.C. Molander, P.A. Wilson, R.H.Anderson. – RAND Corporation, 1999. – 253 р.
  27. Arquilla J., Ronfeldt D. The Advent of Netwar // In Athena's Camp: Preparing for Conflict in Information Age / J.Arquilla, D.Ronfeldt. - RAND Corporation, 1997. – 275 p.
  28. Там само.
  29. Szafranski R. Harnessing Battlefield Technology: Neocortical Warfare: The Acme of Skill / R.Szafranski. - Military Review, November 1994.
  30. Szafranski, R. Parallel War and Hyperwar: Is Every Want a Weakness? / R. Szafranski // Chapter 5 in Air Chronicles compilation on Battlefield of the Future. - March 1996.
  31. Libicki M. What is information war / М.Libicki. – Доступно з: http://www.ndu.edu/inss/actpubs/act003/a003.html;
  32. Jensen, Owen E. Information warfare: Principles of third-wave war / Owen E. Jensen // Airpower Journal. – Winter 1994. – P. 35-43.
  33. Schwartau W. Information Warfare, chaos on the electronic superhighway / Schwartau W . – New York, 1994. – P. 31.
  34. Haeni R.E. Information Warfare. An Introduction / R.E.Haeni. – The George Washington University. – Washington DC., Jan. 1997.
  35. Панарин Н.Н. Информационная война за будущее России / Н.Н.Панарин. - М.: Горячая линия – Телеком, 2008. – 256 c.
  36. Расторгуев С.П. Информационная война / С.П.Расторгуев. - М., 1998.
  37. Гриняев С.Н. Информационная война в ходе агрессии США, Великобритании и их союзников против Ирака / С.Н.Гриняев. - За матеріалами сайту CSEF. - Доступно з: http:// www.csef.ru.
  38. Rona P. Thomas. Weapon Systems and Information War / Thomas P.Rona. - Boeing Aerospace Co.,Seattle, WA., 1976.
  39. Information Warfare // Defense Intelligence Journal. - Vol. 5. – 1996. - P. 2-69.
  40. Information Warfare. – DoD Directive TS- 3600.1. – 21 December 1992.
  41. Baraett F., Tovar Hugh B., Shuitz R. Special Operations in U.S. Strategy / F.Baraett, B. Hugh Tovar, R.Shuitz. - National Defense University Press in Cooperation with National Strategy Information Center Inc., 1983. - P. 34-35.
  42. Арквілла Дж. Ронфельдт Д. Мережі і мережні війни / Дж.Арквілла, Д.Ронфельдт. – К.:, 2005. – 349 с.
  43. Joint Pub. 3-13. Information Operations: Doctrine, Tactics, Techniques, and Procedures. - DOD US, December 1998.
  44. Панарин И. Информационная война и геополитика / И. Панарин. - М., 2006. - С. 222.
  45. Гриняев С.Н. Хроника противостояния в Ираке / С.Н.Гриняев. - За матеріалами сайту CSEF. - Доступно з: http:// www.csef.ru.
  46. Завадский И. И. Информационная война - что это такое? / И.Завадский // Конфидент. -№ 4, 1996.
  47. Крысько В. Секреты психологической войны: цели, задачи, методы, формы и опыт / В.Крысько. - Минск, 1999.
  48. Коровин В.М. Главная военная тайна США. Сетевые войны / Валерий Коровин. – М.: Яуза : Эксмо, 2009. – 288 с. – (Войны ХХI века).
  49. Шумка А.В. Досвід локальних війн і збройних конфліктів другої половини XX століття у формуванні концепцій інформаційної війни. – Дис. … к.і.н: 20.02.22 / А.В.Шумка. - Національний університет “Львівська політехніка” – Львів., 2006.
  50. Литвиненко О. Спеціальні інформаційні операції та пропагандистські кампанії. – Доступно з: http://old.niss.gov.ua/book/Litv/index.htm.
  51. Сенченко М. Четверта світова «інформаційно-психологічна» війна / М.Сенченко. - К.: Вид. МАУП, 2006. – 503 с.
  52. Почепцов Г. Г. Информационные войны / Г.Г.Почепцов. – М., 2000. – С.147.
  53. Почепцов Г.Г. Информационные войны. Основы военно-коммуникативных исследований / Г.Г.Почепцов. - М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2000.
  54. Перепилиця Г.М., Субтельний О.М. Асиметрія міжнародних відносин / Під ред. Г.М.Перепилиця, О.М.Субтельний. – К.: «Стилос», 2005. – 555 с.
  55. Arquilla J., Ronfeldt D. The Advent of Netwar / J.Arquilla, D.Ronfeldt. - Santa Monica, Calif.: RAND, MR-789-OSD,1996.
  56. Arquilla J., Ronfeldt D. In Athena’s Camp: Preparing for Conflict in the Information Age / J.Arquilla, D.Ronfeldt. - Monica, Calif.: RAND, MR-880-OSD/RC, 1997.
  57. McLuhan M., Fiore Q. War and Peace in the Global Village / М.McLuhan. - N.Y., 1968.
  58. Castells M. The Information Age: Economy, Society and Culture: The Rise of the Network Society / М.Castells. - Malden (Ma.) - Oxford: Blackwell Publ., 1996.
  59. Castells M. The Information Age: Economy, Society and Culture: The Power of Identity / М.Castells. - Malden (Ma.) - Oxford: Blackwell Publ., 1997.
  60. Drucker P.F. Post-Capitalist Society / P.F.Drucker. - N.Y.: Harper-Collins Publ., 1995.
  61. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Ф.Фукуяма. – Доступно з: http://lib.ru/POLITOLOG/FUKUYAMA/konec_istorii.txt.
  62. Stein G. Information war / G.Stein. – Доступно з: www.inforwar.com/mil_c4i/stein1.html.
  63. Stein George J. Information Attack: Information Warfare In 2025 / George J.Stein // Research paper presented to 'Air Force 2025', August 1996.
  64. Кастельс М. Информационная епоха: экономика, общество, культура / M. Кастельс. - М., 2000.
  65. Бишара М. Необоснованное отождествление: (в чем суть асимметричной глобальной войны против терроризма?) / М.Бишара // Свободная мысль. - № 7-8, 2006. - С. 91-98.
  66. Балуев Д. Г. Новые информационные технологии и современные международные отношения / Д.Г.Балуев. - Н. Новгород, 1998.
  67. Cebrowski А. К., Garstka J. J. Network-Centric Warfare: Its Origin and Future / А. К.Cebrowski, J. J.Garstka // Proceedings. – January, 1998.
  68. Aukofer F., Lawrence W. America’s team: a report on the relationship between the media and the military / F.Aukofer, W.Lawrence, 1995. – Доступно з: www.firstamendmentcenter.org/pdf/americasteam.pdf.
  69. Fried A. Terrorism as a context of coverage before the Iraq war / А.Fried // The Harvard International Journal of Press/Politics, 2005. – Summer. – P. 125-132. – Доступно з: http://online.sagepub.com. – databases Sage Publications;
  70. Kellner D. Lying in politics: the case of George W.Bush and Iraq / D.Kellner // The Cultural Studies. - Vol. 7, 2007. - P. 132-144.
  71. Lazuka A. Communicative intention in George W. Bush’s presidential speeches and statements from 11 September 2001 to 11 September 2003 / А.Lazuka // Discourse and Society. – Vol. 17., 2006. - P. 299-330.
  72. Livingston S. Clarifying the CNN effect: an examination of media effects according to type of military intervention / S.Livingston // Research papers, 1997.
  73. Сидни П. Мы изменили мир: мемуары основателя глобальной спутниковой системы CNN / пер. с анг.О.Орловой / П.Сидни. – М.:Терра – Книжный клуб, 2008. – 496 с.
  74. Тейлор Ф. Война и средства массовой информации / Ф.Тейлор. – М., 2004.
  75. Лиддел-Гарт Б. Стратегия непрямых действий / Б.Лиддел-Гарт .- М., 2008.
  76. Мешкова Т.А. Социально-политические аспекты глобальной информатизации / Т.А.Мешкова // Полис. - №6., 2002. - C.24-33.
  77. Willis J. 100 Media Moments That Changed America / J.Willis. - Greenwood Press, 2010.
  78. Miller D. The propaganda machine» in Tell Me Lies: Propaganda and Media Distortion in the Attack on Iraq / D.Miller. - London Pluto, 2004.
  79. Rid T. War and Media Operations. The US Military and the Press from Vietnam to Iraq / T.Rid. - London: Routledge, 2009. – 229 p.
  80. Волковский Н. Л. Журналистика в информационных войнах: истоки и современные тенденции: Автореф. дис. ... докт. полит, н. СПб., 2003.
  81. Трешневиков А. Информационная война / А.Трешневиков.- М., 1999.
  82. Моисеев Н.Н. Мировое сообщество и судьба России / Н.Н.Моисеев. - М., 1997.
  83. Малышев В. Использование возможностей средств массовой информации в локальных вооруженных конфліктах / В.Малишев // Общие военные проблемы -№7.,2000. - С. 6.
  84. Насиновский В.Е. Вооружённые конфликты. Поиск решений / В.Е.Насиновский. - М.: Объединённая редакция МВД РФ, 1996.
  85. Бойцова Е. Е. Информационное обеспечение военных кампаний, организованных правительством США в современных условиях глобализации : сравнительный анализ военно-политической ситуации в Ираке 1991 и 2003 гг.: Дис. ... к. п. н: 23.00.02 / Е.Е.Бойцова. - Н. Новгород, 2004.
  86. Гриценко О. М. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві / О.М.Гриценко // Наукові записки. – К.: Інститут журналістики, 2000. – Т. 1. – С. 76–83.
  87. Литвиненко О.В. Спеціальні інформаційні операції та пропагандистські кампанії / О.В.Литвиненко. – К.: ВКФ “Сатсанга”, 2000.
  88. Литвиненко О. Спеціальні інформаційні операції та пропагандистські кампанії / О.Литвиненко. – Доступно з: http://old.niss.gov.ua/book/Litv/index.htm.
  89. Макаренко Є.А. Правове регулювання інформації у Європі. Документи і коментарі / Є.А.Макаренко. - К., 1999 р.
  90. Keohane R. and Nye J. Power and Interdependence. World Politics in Transition / R.Keohane, J.Nye. - Boston-Toronto: Little, Brown & Company, 1977. - 273 p.
  91. Freedman L. Order and Disorder in the New World / L.Freedman // Foreign Affairs. Vol. 71. - No. 1, (Winter 1991/92). - P.20-37.
  92. Bhzezinski Z. The Grand Chessboard. American Primacy and Its Geostrategic Imperatives / Z.Bhzezinski . — N. Y.: The Basic Books, 1998. — 305 p.
  93. Kagan R. The Benevolent. Empire / R.Kagan // Foreign Policy.— No. III, (Summer 1998). P. 24-35.
  94. Layne Christopher and Schwarz, Benjamin. American Hegemony — Without an Enemy / C. and S. Layne // Foreign Policy. — No. 92., (Fall 1993). — P. 5-23.
  95. Lake A. From Containment to Enlargement / A.Lake // Vital Speeches of the Day. - Vol. 60., October 15, 1993. - P. 14-16.
  96. Maynes Charles W. A New Strategy for Old Foes and New Friends / Charles W.Maynes // World Policy Journal. - Vol. XXII. - No. 2., (Summer 2000). - P. 68-76.
  97. Mandelbaum M. A Perfect Failure. NATO's War against Yugoslavia / M.Mandelbaum // Foreign Affairs. - Vol. 78. - No. 5., (September/October 1999). - P. 2-8.
  98. Mandelbaum M. Preserving the New Peace / M.Mandelbaum // Foreign Affairs. - Vol. 74. - No. 3., (May/June 1995). - P. 9—13.
  99. Podhoretz N. Strange Bedfellows: A Guide to the New Foreign —Policy Debates / N.Podhoretz // Commentary. — Vol. 108. — No. 5., 1999. - P. 19-31.
  100. Posen Barry R. The Struggle against Terrorism: Grand Strategy, Strategy, and Tactics / Barry R.Posen // International Security. - Vol. 26. — No. 3., Winter 2001/02. - P. 39-55.
  101. Posen Barry R. and Ross, Andrew L. Competing Visions for U.S. Grand Strategy / Barry R.Posen // International Security. — Vol. 21. — No. 3., Winter 1996/97. - P. 5-45.
  102. Rice C. Promoting National Interest / C.Rice // Foreign Affairs. Vol. 79. - No. 1., 2000. - P. 45-62.
  103. Freedman R. American Policy toward Middle East-Mediterranean Security into the Coming Millennium / Mediterranean Security into the Coming Millennium / R.Freedman/ - S.J. Blank (ed.). - Carlisle, PA, 1999. - P. 373-418.
  104. Haass Richard N. Fatal Distraction: Bill Clinton's Foreign Policy / Richard N. Haass // Foreign Policy. - No. 107., 1997. - P. 112-123.
  105. Haass Richard N. Foreign Policy in the Age of Primacy // Brookings Review. Vol. 18. - No. 4 (Fall 2000). - P. 2-7.,
  106. Huntington S. P. The Erosion of American National Interests / Richard N. Haass // Foreign Affairs. — Vol. 76. — No. 5. - (September/October 1997). — P. 28-49.
  107. Huntington S. P. The Lonely Superpower / Samuel P.Huntington // Foreign Affairs. - Vol. 78. - No. 2. - (March/April 1999). - P. 35-49.
  108. Abshire David M. U.S. Global Policy: Toward an Agile Strategy / David M. Abshire // The Washington Quarterly. - Vol. 19. - No. 2. - (Spring 1996). - P. 41-61.
  109. Aldred Ken and Smith, Martin A. Superpowers in the Post-Cold War Era / Ken and Smith Aldred. - N.Y.: St. Martin's Press, 1999. - 205 p.
  110. Haass Richard N. The Reluctant Sheriff. The United States after the Cold War / Richard N. Haass . — N.Y.: Council on Foreign Relations, Inc., 1997. — 148 p.,
  111. Dark K.R. and Harris A.L. The New World and the New World Order. US Relative Decline, Domestic Instability in the Americas and the End of the Cold War / K.R. Dark and A.L. Harris/ - N.Y.: St. Martin's Press, 1996. - 175 p.
  112. Баталов Э. Я. Страсти по империи / Э.Я.Баталов // Свободная мысль — ХХI. - № 1., 2004. - С. 3—15.
  113. Богатуров, А. Д. Истоки американского поведения / А.Д.Богатуров // Россия в глобальной политике. - № 6., 2004. - С. 80—97.
  114. Кременюк В. А. Внешняя политика США на рубеже векав / В.А.Кременюк // США — Канада: экономика, политика, культура. - №5., 2000. - С. 3—15.
  115. Кременюк В. А. Две модели отношений США с окружающим миром: «заботливый отец» или «суровый шериф» / В.А.Кременюк // Там же. - №11., 2004. - С. 3—14.
  116. Кривохижа В.И. США в новом мире. Пределы могущества / отв. ред. В. И. Кривохижа. - М.: РИСИ, 1997.
  117. Рогов С.М. США на рубеже векав / отв. ред. C.М.Рогов. – М., 2000.
  118. Рогов С.М. США в 2000 году / отв. ред. C.М.Рогов. – М., 2001.
  119. Уткин А. И. Единственная сверхдержава / А.И.Уткин. - М.: Алгоритм, 2003.
  120. Уткин А. И. Мир в XXI веке / А.И.Уткин // США — Канада: экономика, политика, идеология. - №4., 2000. - С. 3—23.
  121. Шаклеина Т.А. Доктрина Клинтона и будущее американской внешней политики / Т.А.Шаклеина // США - экономика, политика, идеология. - № 12., 1997. - С. 17-32.
  122. Шаклеина Т.А. Современные американские концепции мирового лидерства / Т.А.Шаклеина. - М.: ИСКРАН., 1999.
  123. Корнієвський О. У світ, де не спалахують конфлікти: Доктрина розширення демократії: геополітичні аспекти політики США / О.Корнієвський // Політика і час. - № 1., 2005. - С. 38-43.
  124. Мединська Т. Статус світового лідера: США в сучасних процесах глобалізації: виклики та наслідки / Т.Мединська // Політика і час. - № 3., 2005. - С. 67-74.
  125. Герасимчук Т. Зовнішньополітична глобальна стратегія США: теоретико-концептуальні підходи, основні позиції, можливості та перспективи / Т.Герасимчук. – Доступно з: http://vuzlib.com/content/view/1687/74/
  126. Скляренко Д. В. Трансформація європейської політики США після завершення холодної війни: дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004.
  127. Chomsky N., Adhar G. Perilous Power: The Middle East and U.S. Foreign Policy: Dialogues on Terror, Democracy, War, and Justice / N.Chomsky, G. Adhar . - Boulder: Paradigm Publishers, 2006.
  128. Stedman S. J. The New Interventionists/ S.J.Stedman // Foreign Affairs - Vol. 72. - № 1., 1993. – Режим доступу: http://www.foreignaffairs.com/articles/48479/stephen-john-stedman/the-new-interventionists
  129. Freedman R. American Policy toward Middle East-Mediterranean Security into the Coming Millennium / Mediterranean Security into the Coming Millennium / R.Freedman. - S.J. Blank (ed.). - Carlisle, PA, 1999. - P. 373-418.
  130. Hudson M. To Play the Hegemon: Fifty Years of US Policy toward the Middle East / M.Hudson // The Middle East Journal. - Vol. 50. - No. 3., 1996. - P. 329-343.
  131. Hudson M. The Clinton Administration and the Middle East: Squandering the Inheritance. / M.Hudson // Current History. - Vol. 93. - № 580., 1994. - P. 50.
  132. Gordon Ph., Shapiro J. Allies at War: America, Europe, and the Crisis over Iraq / Ph.Gordon, J.Shapiro. -N.Y.: McGraw-Hill, 2004.
  133. Stedman S. J. The New Interventionists [Електронний ресурс] // Foreign Affairs. - Vol. 72. - № 1., 1993. Режим доступу: www. 0201faessay5915/stephen-john-stedman/the-new-interventionists.html.
  134. Кларк У. Как победить в современной войне / У.Кларк. / пер. С Англ. – М.: Альпина Бізнес Букс., 2004. – 240с.
  135. Mueller J., Mueller К. Sanctions of Mass Destruction / J.Mueller, K.Mueller // Foreign Affairs. - Vol. 78. - № 3., 1999. - P. 53.
  136. Davis J. Presidental policies and the road to the second Iraq war / J.Davis. - Ashgate Publishing Limited., 2006. – 320 P.
  137. Панарин И.Н. Технология информационной войны / И.Н.Панарин. – М., 2003.
  138. Слипченко В. Войны нового поколения дистационные и бесконтактные / В.Слипченко. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование., 2004. – 382 с.
  139. Уткин А.И. Американская стратегия для XXI века / А.И.Уткин. - М., 2000.
  140. Уткин А.И. Удар американских богов / А.И.Уткин. - М., 2006.
  141. Ключников Б. Саддам, или Иракская трясина Америки / Б.Ключников. - М., 2007.
  142. Михайлов А. Иракский капкан / А.Михайлов. - M., 2004.
  143. Ахмадуллин В.Р. Печатная пропаганда ВС США в ходе подготовки к военной операции против Ирака / В.Р.Ахмадуллин. - 9 декабря 2004 г. [Електронний ресурс] // Институт Ближнего Востока. - Режим доступу: http://www.iimes.ru/rus/framestat.html.
  144. Титова А. Формирование внешнеполитических моделей США [Електронний ресурс] // Русский переплет - литературный Интернет-журнал. - 27.10.2003 г. - Режим доступу: http://www.pereplet.ru/text/titova.html.
  145. Волович О., Шелест Г. Ірак на шляху випробування і відродження / О.Волович, Г.Шелест // Зб.ст. і аналіт.матеріалів Фенікс. - Одеса., 2010 р.
  146. Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом S/RES/660 (1990). – Матеріали з сайту ООН. - Режим доступу: http://www.un.org/russian/documen/scresol/1990/res660.pdf.
  147. Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом S/RES/678 (1990). – Матеріали з сайту ООН. - Режим доступу: http://www.un.org/russian/documen/scresol/1990/res678.pdf.
  148. Резолюция Совета Безопасности № 687 (1991) от 3 апреля 1991 года // Официальные отчеты Совета Безопасности, Резолюции и решения за 1991 год. - С. 41-44.
  149. Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом S/RES/661 (1990). – Матеріали з сайту ООН. - Режим доступу: http://www.un.org/russian/documen/scresol/1990/res661.pdf.
  150. Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом S/RES/986 (1995). - Матеріали з сайту ООН. - Режим доступу: http://www.un.org/russian/documen/scresol/res1995/res986.htm
  151. Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом S/RES/1051 (1996). - Матеріали з сайту ООН. - Режим доступу: http://www.un.org/russian/documen/scresol/res1996/res1051.htm.
  152. Заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в отношении Ирака и принятые на них решения - Матеріали з сайту ООН. - Режим доступу: http://www.un.org/ru/peace/iraq/scdocs.shtml.
  153. National Security Strategy of Enlargement and Engagement. - February 1995. - Режим доступу: http: www.globalsecurity org/mihtary/library/policy/nationaI/nss-9502 pdf.
  154. Стратегия национальной безопасности США // Независимая газета. - 26. 10. 94. – А1.
  155. National Security Strategy for a New Century. - October 1998. - Режим доступу: http //www.globalsecurity org/military/library/policy/national/nss-9810 pdf.
  156. Стратегия национальной безопасности США для нового столетия // Независимая газета Сценарии. - №2., 1999. – А1.
  157. National Security Strategy of the United States of America. - September 2002. - Режим доступу: http //vvww.whitehouse gov/nsc/nss pdf.
  158. Королёв В.И. Стратегия национальной безопасности США в XXI веке / В.И.Королёв // «Император всея Земли», или За кулисами «нового мирового порядка». – М: Вече., 2004.
  159. Королёв В.И. Буш Дж. У. О положении в стране / В.И. Королёв // «Император всея Земли» или За кулисами «нового мирового порядка». - Приложение 2. - М: Вече., 2004.
  160. Королёв В.И. Буш Дж У. Выступление президента на выпускной церемонии в военной академии США / В.И. Королёв // «Император всея Земли» или За кулисами «нового мирового порядка». - Приложение 3. - М: Вече, 2004.
  161. Ramsfeld D. Transforming the Military / D.Ramsfeld //Foreign Affairs/ - №3., 2002.
  162. Joint Pub 3-13.1 Command and Control Warfare. - DOD US. - February 1996.
  163. Joint Pub 3-13 Information Operations. - DOD US. - December 1998.
  164. Joint Vision 2020. - US Government Printing Office. - Washington D.C., June 2000. - Р. 3.
  165. The U.S. Congress. Senate. Committee on Governmental Affairs. Pentagon Rules on Media Access to the Persian Gulf War on 20.02.1991.- 102nd Congress. -Washington, [Б. г.]. - 756 p.;
  166. Pentagon Rules on Media Access to the Persian Gulf War: hearing before the committee on government affairs on 20.02.1991. - USA, 1991.
  167. Report on the U.S. Intelligence Community's prewar intelligence assessments on Iraq on 7.07.2004. - 108th
  Congress. - Washington, [Б. г.]. - 510 p.
  168. Field Manual 100-5 Operations. - Washington, D.C.: Department of the Army, 1993.
  169. Field Manual 33-5 (100-6) Information Operations: Doctrine, Tactics, Techniques, and Procedures. - Washington, D.C.: Department of the Army, 1994.
  170. Arquilla J., Ronfeldt D., Zanini M. Networks, Netwar, and Information-Age Terrorism // The Changing Role of Information in Warfare / J.Arquilla, D.Ronfeldt, M.Zanini. – Rand Corporation., 1999. – pp. 88–89.
  171. Arquilla J., Ronfeldt D. The Advent of Netwar // In Athena's Camp / Arquilla, D.Ronfeldt. – Rand Corporation., 1997. – pp. 275-279.
  172. France claims US is engaging in Disinformation Campaign // The New York Times. - 15.05.2003.
  173. США уходять из Ирака. – Матеріали сайту телеканалу ВВС. – Режим доступу:http://www.bbc.co.uk/russian/international/2011/12/111215_us_end_iraq_war.shtml
  174. Пентагон готовится к новой утечке даннях на Wikileaks. - Матеріали сайту телеканалу ВВС. – Режим доступу: http://www.bbc.co.uk/russian/international/2010/10/101017_wikileaks_iraq_pentagon.shtml
  175. Заболотин В.Д. Словарь военных терминов / В.Д.Заболотин. - ООО «Научно-исследовательский центр КОСМО», 2000 – 264 С.
  176. Henry Military Dictionary / Henry Lee Scott. - The Lawbook Exchange, Ltd., 2009 - 674 p.
  177. Zurich Т. Army Dictionary and desk reference / Tim Zurich. - Stackpole Books., 2010. - 313 p.
  178. Rice С. No Higher Honor: A Memoir of My Years in Washington / Condoleezza Rice. - Crown Publishers N.Y., 2011. – 784 p.
  179. Cheney D. In My Time: A Personal and Political Memoir / Dick Cheney/ - Threshold Editions., 2011. - 576 р.
  180. Rumsfeld D. Known and Unknown / Donald Rumsfeld. - Sentinel: 2011. – 815 р.
  181. Буш Дж. Ключевые решения / Дж.Буш / - ОЛМА Медиа Групп., 2011 - – 544 с.
  182. Hachten W. The World News Prism / W.Hachten. – Ames: Iowa State University Press., 1999. – P. 145.
  Посилання до Розділу 2

  1. DerDerian J. Virtuous war: mapping the military-industrial-media-entertainment network / J.DerDerian. – Boulder., 2001. – Р. 28.
  2. Freedman L. Strategic Coercion: Concepts and Cases / Lawrence Freedman. - New York: Oxford University Press., 1998. – P. 44.
  3. Косолапов Н.А. Ядерное сдерживание в постбиполярном мире: логика идеи и средства реализации. - [Електронний ресурс]. – Доступно з: http://www.nationalsecurity.ru.
  4. Lipshutz Ronnie D. On Security / Ronnie D.Lipshutz (ed.). - NY: Columbia University Press., 1998. – Р. 34 – 58.
  5. Троицкий М.А. Международная и национальная безопасность: современные концепции и практика / М.А.Троицкий. - М.: Издательство «МГИМО-Университет»., 2006. – Р. 112.
  6. Nye Joseph. Soft Power. The Means to Success in World Politics / Joseph Nye. - New York: PublicAffairs., 2004. – Р. 74.
  7. Garthoff Raymond L. The Great Transition: American – Soviet Relations and the End of the Cold War / Raymond L. Garthoff. - Washington: Brookings., 1994. - P. 277 - 302.
  8. Веселов В.А., Лисс А.В. Ядерное сдерживание / В.А.Веселов, А.В.Лисс. - М.: МАКС Пресс., 2005. - С. 134–135.
  9. Art J. Robert. A Defensible Defense: America's Grand Strategy After the Cold War / Robert J. Art // International Security. - Vol. 15. - No 4. - Spring 1991. - P. 5–53.
  10. Deibel L. Terry. Strategy before Containment: Patterns for the Future / Terry L. Deibel. - Vol. 16. - No 4. - Spring 1992. - P. 79 – 108.
  11. National Security Strategy of the United States. - August 1991. – [Ел. Версія]. – Доступно з: http://www.fas.org .
  12. National Military Strategy of the United States of America. Joint Chiefs of Staff. - [Електронна версія] // Aire University. - February 1995. - P.III. –Доступно з: http://www.au.af.mil.
  13. PRD-13. Peacekeeping Operations. - [Електронна версія]. - Доступно з: http://www.fas.org.
  14. Caraley James Demetrios. The New American Interventionism: Lessons from Successes and Failures: Essays from Political Science Quarterly / Ed. by Demetrios James Caraley. - Washington: Columbia University Press., 1999. – Р. 44 – 83.
  15. Mayall James. The New Interventionism 1991-1994: United Nations Experience in Cambodia, Former Yugoslavia and Somalia / James Mayall. - Cambridge: Cambridge University Press., 1996. – Р. 12 – 47.
  16. National Security Strategy for A New Century. - May 1997. – [Електронна версія] - Доступно з: http://www.fas.org.
  17. National Security Strategy for A New Century. - July 1999. - [Електронна версія] - Доступно з: http://www.fas.org.
  18. Dewitt David, Haglund David. Building a New Global Order: Emerging Trends in International Security / David Dewitt, David Haglund, John Kirton. - Oxford: Oxford University Press., 1994. – Р. 112-137.
  19. Beyond Preemption: Force and Legitimacy in a Changing World / Ivo H. Daalder. - (ed.). Washington, DC: Brookings Institution Press., 2007. - Р. 63-71.
  20. Фененко А.В. Теорія та практика контррозповсюдження у зовнішньополітичній стратегії США / А.В.Фененко. - М.: КомКніга., 2007. – С. 37 – 54.
  21. Counterproliferation Initiative Presidential Decision Directive PDD / NSC. - 18. 1993. December; PDD / NSC. - 60.
  22. Nuclear Weapons Employment Policy Guidance. - 1997. November. - [Електронна версія] - Доступно з: http://www.fas.org.
  23. Betts Richard K. Welth, Рower and Instability: East Asia and the United States after the Cold War / Richard K. Betts // International Security. - Vol. 18. - Winter 1993 / 94. - No 3. - P. 34-77.
  24. Gallagher Michael G. China's Illusiory to the South China Sea / Michael G. Gallagher // International Security. - Vol. 19. - No 1. - Summer 1994. - P. 169-194.
  25. Jonston I. Alaster. China's New «Old Thinking»: The Concept of Limited Deterrence / Alaster I. Jonston // International Security. - Vol. 20. - No 3. - Winter 1995-1996. - P. 5-42.
  26. Sigal John. East Asia and the «Constrainment» of China / John Sigal // International Security. - Vol. 20. - No 4. - Spring 1996. - P. 107-135.
  27. Gertz В. The China Threat. How the People's Targets America / Bill Gertz. - Washington, DC: Regnery., 2000. – Р. 156-187.
  28. Shambaugh David. Containment or Engagement of China? / David Shambaugh // International Security. - Vol 21. - No 2. - (Fall 1996). - P. 180 - 209;
  29. Ross R.S. The 1995-96 Taiwan Strait Confrontation: Coercion, Credibility, and the Use of Force / R.S.Ross // International Security. - Vol. 25. - No 2. - (Fall 2000). - P. 87-123.
  30. National Military Strategy of the United States of America 1997. - [Електронна версія] - Доступно з: http://www.au.af.mil.
  31. Joint Vision-2010. - [Електронна версія] - Доступно з: http://www.dtic.mil.
  32. Joint Vision-2020. - [Електронна версія] - Доступно з: http://www.dtic.mil.
  33. Hagel Chuck. A Republican Foreign Policy / Chuck Hagel // Foreign Policy. - Vol. 83. - No. 4. - P. 64-76.
  34. Monten Jonatan. The Roots of the Bush Doctrine: Power, Nationalism an Democracy Promotion in US Strategy / Jonatan Monten // International Security. - Vol. 29. - No 4. (Spring 2005). - P. 112-156.
  35. Christensen Tomas J. Posing Problems without Catching Up: China's Rise and Challenges for US Security Policy / Tomas J. Christensen // International Security. - Vol. 25. - No. 4. (Spring 2001). - P. 5-40.
  36. Krasner Stephan D., Pascual Carlos. Addressibg State Failure / Stephan D. Krasner, Carlos Pascual // Foreign Affairs. - Vol. 84. - No 4. - (July / August 2005). - P. 153-163.
  37. Mandelbaum M. The Inadequacy of American Power / М. Mandelbaum // Foreign Affairs. - Vol. 1. - No 5. - 2002. - P. 61-73.
  38. The National Security Strategy of the United States of America. - September 2002. - [Електронна версія] - Доступно з: http:// www.whitehouse.gov.
  39. Кейган Р. О рае и силе / Р.Кейган. - М.: Российская политическая энциклопедия., 2004. – Р. 28-112.
  40. Lieven Anatol. America Right or Wrong: An Anatomy of American Nationalism / Anatol Lieven. - Oxford: Oxford University Press., 2005. – Р. 72 – 97.
  41. Disjointed War: Military operations in Kosovo. - RAND. - MR-1406-A. -1999. - [Електронна версія] - Доступно з: www.rand.org.
  42. Retired Gene. Rumsfeld Faces Growing Revolt / Retired Gene. - [Електронна версія] // The New York Times. - April, 13., 2006. - Доступно з: http://www.nytimes.com.
  43. Rosen Barry R. Command of the Commons: The Military Foundation of US Hegemony / Barry R. Rosen // International Security. - Vol. 28. - No. 1. - (Summer 2003). - P. 5 - 46.
  44. Schlesinger Arthur M. War and the American Presidency / Arthur M. Schlesinger. - New York - London: W.W. Norton & Company., 2004. – Р. 52-61.
  45. Boot Michael. American Imperialism? No Need to Run Away from Label / Michael Boot // USA Today. - May 6, 2003.
  46. Kupchan Charls A. The End of the American Era: US Foreign Policy and the Geopolitics of the Twenty-first Century / Charls A. Kupchan. - New-York: Knopf., 2002. – Р. 117.
  47. Dueck Colin. New Perspectives on American Grand Strategy. A Review Essay / Colin Dueck // International Security. - Vol. 28. - No 4. - P. 197-216.
  48. Snyder Jack, Vinjamuri Leslie. Trials and Errors. Principles and Pragmatism in Strategies of International Justice / Jack Snyder, Leslie Vinjamuri // International Security. - Vol. 28. - No 3. - (Winter 2003 / 04). - P. 5-44.
  49. Quadrennial Defense Review Report / Department of Defense. - September 30, 2001. – А2.
  50. Transformation Study Report: Transforming Military Operational Capabilities / Department of Defense. - April 27, 2001.
  51. Матеріали з офіційного сайту RAND Corp. - [Електронна версія] - Доступно з: http://www.rand.org/about/history.html
  52. В.Слипченко. Войны нового поколения дистационные и бесконтактные. – М.: «ОЛМА-ПРЕСС Образование.» – 2004. – C. 46 – 50.
  53. Arquilla J., Ronfeldt D., Zanini М. Networks, Netwar, and Information-Age Terrorism / J. Arquilla, D. Ronfeldt // The Changing Role of Information in Warfare. - Rand Corporation. - 1999. - P.88-89.
  54. Arquilla J., Ronfeldt D. The Advent of Netwar // In Athena's Camp / J. Arquilla, D. Ronfeldt. - Rand Corporation . - 1997. - P. 275-279.
  55. Wray Stefan. Electronic Civil Disobedience and the World Wide Web of Haktivism: A Mapping of Extraparliamentarian Direct action Net Politics / Stefan Wray // Paper for conference on The World Wide Web and Contemporary Cultural Theory. - Drake University. - November 1998. - [Електронна версія] - Доступно з: www.nyu.edu/projects/wray/wwwhack.html.
  56. Арквілла Дж., Ронфельдт Д. Мережі і мережні війни / Дж.Арквілла, Д.Ронфельдт. – К., 2005. – С. 3 – 52.
  57. Stein George J. Information Attack: Information Warfare In 2025 / George J. Stein // Research paper presented to 'Air Force 2025'. - August 1996.
  58. Alberts David S., John J. Garstka & Frederick P. Stein. - 2000. - Network Centric Warfare: Developing and Leveraging Information Superiority / David S. Alberts. - 2nd edn (revised). - Washington, DC: US Department of Defense/DoD-C4ISR. - Cooperative Research Program. - [Електронна версія] - Доступно з: http://www.dodccrp.org/files/Alberts_NCW.pdf
  59. Szafranski R. Harnessing Battlefield Technology: Neocortical Warfare: The Acme of Skill / R. Szafranski // Military Review. - November 1994. – P. 27.
  60. Szafranski R. Parallel War and Hyperwar: Is Every Want a Weakness / R.Szafranski // Chapter 5 in Air Chronicles compilation on Battlefield of the Future. - March 1996. – P. 17.
  61. Jensen Owen E. Information warfare: Principles of third-wave war / Owen E. Jensen // Airpower Journal. - Winter 1994. - pp. 35-43.
  62. Kaufman Joyce P. NATO and the former Yugoslavia: crisis, conflict, and the Atlantic Alliance / Joyce P. Kaufman. - Rowman & Littlefield., 2002 – P. 181 – 221.
  63. Bieber Florian, Daskalovski Židas. Understanding the war in Kosovo / Florian Bieber, Židas Daskalovski. - Taylor & Francis., 2003 – P. 227 – 317.
  64. Fadok D. S., Boyd John and Warden John. Air Power Quest for Strategic Paralysis/ D. S.Fadok, John Boyd and John Warden // A Thesis presented to the faculty of the School of Advanced Airpower Studies. - Air University. - Maxwell Air Force Base, Alabama. - June 1994. – P. 7 – 12.
  65. Delibasis D. The right to national self-defense: in information warfare operations / D.Delibasis. - Arena books., 2007. - P. 343 - 370.
  66. Badsey Stephen, Latawski Paul Chester. Britain, NATO, and the lessons of the Balkan conflicts, 1991-1999 / Stephen Badsey, Paul Chester Latawski. - Routledge., 2004. – P. 115 - 235.
  67. Leigh Armistead, Joint Forces Staff College (U.S.), United States. National Security Agency / Central Security Service. - Information operations: warfare and the hard reality of soft power. - Potomac Books, Inc., 2004. – P. 127 - 211.
  68. Libicki М. What is Information Warfare / M.Libicki. - National Defense University. - ACIS paper 3. - August 1995.
  69. Bolt Paul J., Coletta Damon V., Shackelford Collins G.. American defense policy / Paul J. Bolt, Damon V. Coletta, Collins G. Shackelford. - JHU Press., 2005. – P. 264 - 312.
  70. Sremac Danielle S. War of words: Washington tackles the Yugoslav conflict / Danielle S. Sremac. - Greenwood Publishing Group., 1999. – P. 117 - 280.
  71. Daalder Ivo H., O'Hanlon Michael E. Winning ugly: NATO's war to save Kosovo / Ivo H. Daalder, Michael E. O'Hanlon. - Brookings Institution Press., 2000 – P. 270 - 321.
  72. Szafranski R. Harnessing Battlefield Technology: Neocortical Warfare: The Acme of Skill / R.Szafranski // Military Review. - November 1994. – P. 33 – 52.
  73. Szafranski R. Parallel War and Hyperwar: Is Every Want a Weakness? / R.Szafranski // Chapter 5 in Air Chronicles compilation on Battlefield of the Future. - March 1996. – P. 27.
  74. Haeni R.E. Information Warfare. An Introduction / R.E.Haeni. - The George Washington University. - Washington DC. - Jan. 1997. – P. 46 – 72.
  75. Morrison P., Walker P.F. A New Strategy for Military Spending / P.Morrison, P.F.Walker // Scientific American. - Vol.239. - No.4. - October 1978. - P. 48-61.
  76. Cohen W. Annual Report to the President and the Congress / W.Cohen. – DoD. - GPO, 2000. - P. 2.
  77. Spinney F. C., Sayen J. Spirit Blood and Treasure
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины