Володимир Олександрович Замлинський – історик, джерелознавець, педагог (1930-1993 рр.) : Владимир Александрович Замлинский - историк, источниковед, педагог (1930-1993 гг)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Володимир Олександрович Замлинський – історик, джерелознавець, педагог (1930-1993 рр.)
 • Альтернативное название:
 • Владимир Александрович Замлинский - историк, источниковед, педагог (1930-1993 гг)
 • Кол-во страниц:
 • 295
 • ВУЗ:
 • Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
 • Год защиты:
 • 2011
 • Краткое описание:
 • Державний заклад
  «Луганський національний університет
  імені Тараса Шевченка»
  На правах рукопису
  Севрюк Сергій Віталійович

  УДК 929 Замлинський:94(477)(043.3)
  Володимир Олександрович Замлинський –
  історик, джерелознавець, педагог
  (1930-1993 рр.)


  Спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата історичних наук


  Науковий керівник
  Войцехівська Ірина Нінелівна,
  доктор історичних наук, професор  Луганськ – 2011


  ЗМІСТ
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА АБРЕВІАТУР
  ВСТУП 4
  6
  РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ 11
  1.1. Стан наукового розроблення проблеми 11
  1.2. Джерельна база дослідження 26
  РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ТА НАУКОВИХ
  ПОГЛЯДІВ УЧЕНОГО
  52
  2.1. Основні віхи життя та діяльності 52
  2.2. Становлення світогляду та визначення наукових інтересів 63
  РОЗДІЛ 3. ПРІОРИТЕТНА ПРОБЛЕМАТИКА НАУКОВИХ
  СТУДІЙ В.О. ЗАМЛИНСЬКОГО
  71
  3.1. Історія України в творчості вченого 71
  3.2. Джерелознавчі галузі знань у працях історика 108
  3.3. Дослідження комплексу спеціальних історичних дисциплін у науковому доробку В.О. Замлинського
  116
  РОЗДІЛ 4. ПЕДАГОГІЧНА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧЕНОГО
  135
  4.1. Викладання лекційних курсів 135
  4.2. Організаційна діяльність 144
  ВИСНОВКИ 153
  ПОСИЛАННЯ 158
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 199
  ДОДАТКИ
  Додаток А. Основні дати життя та творчості В.О. Замлинського 233
  Додаток Б. Опис особистого архіву В.О. Замлинського 235
  Додаток В. Опис архівної колекції В.О. Замлинського у Житомирському краєзнавчому музеї
  258
  Додаток Г. Хронологічний покажчик праць В.О. Замлинського 261
  Додаток Д. Основна проблематика наукової творчості В.О. Замлинського
  289
  Додаток Е. Динаміка публікацій В.О. Замлинського за 1958 – 2008 рр.
  290
  Додаток Є. Жанрове розмаїття наукового доробку В.О. Замлинського
  292
  Додаток Ж. Наукове керування В.О. Замлинським дисертаційними роботами
  294
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА АБРЕВІАТУР

  АЕ – «Археографический ежегодник»
  Архів КНУ – Архів Київського національного університету
  імені Тараса Шевченка
  ВЛКСМ – Всесоюзна ленінська комуністична спілка молоді
  ГАУ
  Головархів СРСР – Головне архівне управління
  – Головне архівне управління СРСР
  Держархів Волинської області
  – Державний архів Волинської області

  Держархів м. Києва – Державний архів м. Києва
  ЕІУ – Енциклопедія історії України
  ІІП ЦК КП України – Інститут історії партії при Центральному Комітеті
  Комуністичної партії України
  ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України
  ім. В.І. Вернадського
  КНУ − Київський національний університет
  імені Тараса Шевченка
  КПЗУ – Комуністична партія Західної України
  ЛНУ – Луганський національний університет
  імені Тараса Шевченка
  МДІАІ
  МО СРСР – Московський державний історико-архівний інститут – Міністерство оборони СРСР
  НАН України
  НБУВ – Національна академія наук України
  – Національна бібіліотека України
  ім. В.І. Вернадського

  од. зб – одиниця зберігання
  ПВС – Професорсько-викладацький склад
  ПОРП – Польська об’єднана робітнича партія
  Рад. Волинь – газета «Радянська Волинь» (м. Луцьк)
  РДГУ – Російський державний гуманітарний університет
  РЕІУ – Радянська енциклопедія історії України
  РСДРП – Російська соціал-демократична робітнича партія
  СЕІУ – Сучасна енциклопедія історії України
  СІД – Спеціальні історичні дисципліни
  СРСР
  Ставка ВГК – Союз Радянських Соціалістичних Республік
  – Ставка Верховного Головнокомандувача
  Укр. іст. журн. – «Український історичний журнал»
  УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка
  ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади і управління України
  ЦДАГО України – Центральний державний архів громадських об’єднань України
  ЦДАЖР УРСР – Центральний державний архів Жовтневої революції і соціалістичного будівництва УРСР
  ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів (м. Київ)
  ЦК КПРС – Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу

  ВСТУП
  Сучасний розвиток історичної науки спонукає до вивчення та осмислення наукової спадщини вчених-істориків, котрі своїми дослідженнями суттєво збагатили вітчизняну історіографію. Персоніфікація розвитку історичної науки в другій половині XX ст. сприяє визначенню ролі особистості в історичному процесі, місця вченого у суспільно-громадській практиці.
  Здобуття Україною державної незалежності, культурне відродження, розширення проблематики досліджень у гуманітарній сфері викликали до студіювання біоісторіографічні розвідки про українських науковців, які творили в складних умовах тоталітарного режиму та ідеологічного тиску на історичну науку. Одним з українських учених, котрий своєю науковою діяльністю долучився до розбудови української історичної науки, актуалізував нові наукові проблеми і невідомі до того джерела, був професор Київського університету Володимир Олександрович Замлинський (1930 -1993 рр.).
  Дослідження його життєвого шляху, формування світогляду та наукових поглядів, використання набутого досвіду сприяє усвідомленню процесу становлення особистості вченого, реконструкції його просопографічного портрету, визначенню місця в науковому житті країни другої половини XX ст.
  Актуальність теми зумовлюється низкою взаємопов’язаних чинників: а) базовими засадами сучасної концепції гуманітарного розвитку України, спрямованої на створення умов для покращення рівня життя людини; формуванням «людиноцентризму» як системи поглядів, яка визначає цінність особистості та використання її можливостей як критерію оцінки ефективності держави та зрілості суспільних інститутів [1]; б) необхідністю комплексного розроблення персонологічного напряму досліджень української інтелектуальної еліти, зокрема життя та творчості історика В.О. Замлинського та реконструюванням сукупної джерельної та історіографічної бази, що є репрезентативним підґрунтям дослідження; в) з’ясуванням прикметних подій та явищ, які вплинули на формування та становлення особистості вченого, його світоглядних засад, інтелектуального та духовного розвитку; г) потребою наукового осмислення ролі історика в суспільному житті, визначення його наукового статусу та впливу на перебіг історіографічного процесу, комплексної оцінки наукового доробку вченого.
  На сьогодні наявні лише довідково-інформативні статті в енциклопедичних виданнях та поодинокі короткі нариси або тематичні розвідки в періодиці, в яких відсутня належна концептуальна оцінка наукового доробку В.О. Замлинського. Отже, актуальність дисертації посилюється недостатнім вивченням наукової спадщини вченого, відсутністю системного та об’єктивного дослідження життєвого шляху та творчості науковця, а відтак оцінкою його внеску в українську історичну науку.
  Зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано у межах науково-дослідної теми кафедри історії України «Соціально-економічні проблеми розвитку України (кінець ХІХ – ХХ століття» (державний реєстраційний номер 0110U000393), яка включена до тематичного плану історичного факультету Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».
  Об’єктом дослідження є особистість В.О. Замлинського, комплекс документальних та історіографічних джерел, пов’язаних із життям та діяльністю вченого.
  Предметом дослідження є формування та становлення поглядів В.О. Замлинського як історика, джерелознавця та архівіста, його наукова, педагогічна та організаційна діяльність.
  Хронологічні межі дисертації визначені двома рівнями: перший зумовлений роками життя та діяльності В.О. Замлинського (1930 – 1993); другий пов’язаний із часовими рамками використання джерельної та історіографічної бази дослідження включно до 2011 р.
  Метою дисертаційного дослідження є комплексне висвітлення життєвого та творчого шляху В.О. Замлинського, його наукової та педагогічної діяльності, визначення місця і ролі вченого в історичній науці.
  Відповідно до поставленої мети передбачено вирішити наступні дослідницькі завдання:
  - проаналізувати ступінь наукового розроблення проблеми та визначити рівень її джерельного забезпечення;
  - упорядкувати та описати особистий архів В.О. Замлинського з метою аналізу, використання та актуалізації невідомих досі документів;
  - реконструювати життєвий та творчий шлях ученого, визначити чинники, що вплинули на формування його світогляду та наукових зацікавлень, відтворити маловідомі сторінки його життєдіяльності;
  - дослідити наукову творчість ученого, визначити основну проблематику та систематизувати її за тематичним спрямуванням, укласти повну бібліографію праць В.О. Замлинського та здійснити її бібліометричний аналіз;
  - дослідити викладацьку діяльність В.О. Замлинського, методичні засади читання лекційних курсів, визначити коло його учнів;
  - з’ясувати місце організаційної діяльності в творчості науковця.
  Методологічну основу дисертації склали принципи історизму, науковості, об’єктивності та всебічності, загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. При написанні дисертації використовувалися порівняльно-історичний, описовий та статистичний методи, а також критичного аналізу та синтезу джерел, що дало змогу визначити вплив зовнішніх чинників на формування та становлення поглядів В.О. Замлинського та проаналізувати науковий доробок вченого.
  У процесі виконання дисертації застосовувався проблемно-хронологічний принцип, який дозволив відтворити життєвий шлях В.О. Замлинського в динамічному розвитку; біографічний, логічний та ретроспективний методи дали змогу укласти повну біограму В.О. Замлинського, упорядкувати бібліографію його праць, визначити напрями практичної діяльності. Також використано джерелознавчі методи: наукової евристики, класифікації документів задля формування комплексів джерел і виявлення їхнього інформаційного потенціалу.
  Органічна сукупність базових методів сприяла викладенню матеріалу у послідовній і логічно завершеній формі та найбільш повному відображенню життя та діяльності В.О. Замлинського.
  Наукова новизна дослідження визначається як самою постановкою проблеми, системним підходом до її вирішення, так і оригінальністю отриманих результатів. Уперше у вітчизняній історіографії створено повну і цілісну наукову біографію В.О. Замлинського, комплексно досліджено життєвий шлях та наукову творчість, викладацьку та організаційну діяльність. Простежено процес становлення його як історика та джерелознавця, визначено особистий внесок у розвиток української історичної науки, зокрема у вивчення історії Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст., Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр., джерелознавства, архівістики, археографії, спеціальних історичних дисциплін.
  До наукового обігу залучено нові, не оприлюднені досі архівні документи з Держархіву м. Києва, Держархіву Волинської області, архіву Російського державного гуманітарного університету, архіву Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Житомирського краєзнавчого музею. Систематизовано та упорядковано особистий архів ученого, проаналізовано рукописи неопублікованих праць, укладена повна бібліографія наукової спадщини історика. Показано роль і місце науковця-гуманітарія в умовах існування СРСР та засилля радянського тоталітаризму.
  Практичне значення дисертації полягає у тому, що її матеріали можуть бути використані при підготовці узагальнюючих праць з історії України, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін; укладанні біографічних та бібліографічних довідників; дослідженні проблем Національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького, Великої Вітчизняної війни, біографістики тощо. У навчально-педагогічній роботі результати дослідження можна використати при підготовці навчальних посібників, лекційних та спеціальних курсів на кшталт «Особові архівні фонди», «Джерела Національно-визвольної війни середини XVII ст.», «Джерелознавство Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.» тощо.
  Апробація результатів дослідження здійснювалася у ході обговорення тексту дисертації на засіданні кафедри історії України Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» та оприлюднені в доповідях на 6 наукових конференціях: «Духовні засади розвитку людства в епоху глобалізації та українська перспектива» (Київ, 2004); «Україна в системі духовних, економічних та політичних координат глобалізованого світу» (Київ, 2005); Дев’ятих, Десятих та Одинадцятих джерелознавчих читаннях (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008, 2009, 2010); Міжнародній науковій конференції «Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів» (Київ, 2008);
  Основні положення дисертації викладено у 8 публікаціях, 5 з яких опубліковано у провідних фахових виданнях.
  Структура дисертації зумовлена метою, завданнями і характером дослідження. Робота складається зі вступу, 4 розділів (9 підрозділів), висновків, списку використаних джерел та літератури (34 с., 387 позицій), 8 додатків (63 с.). Повний обсяг дисертації становить 295 с., з них основного тексту – 198 с.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  Професор Київського університету Володимир Олександрович Замлинський належав до тих українських істориків, які своїм науковим доробком продовжили та розвинули традиції української історіографії та джерелознавства, закладені вченими Київської школи документалістики кінця XIX – початку XX ст. Учений був визнаним знавцем історії Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст., історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр., фахівцем у галузі джерелознавства, архівістики, археографії та спеціальних історичних дисциплін.
  Аналіз наукового доробку, педагогічної та організаційної діяльності історика-джерелознавця, архівіста, документознавця та педагога В.О.Замлинського дає підстави стверджувати, що вчений зробив значний внесок у пошук та збереження документальних пам’яток, сприяв підвищенню рівня фахової підготовки спеціалістів у галузі джерелознавства та архівознавства, чим зробив вагомий внесок у розбудову вітчизняної історичної науки та педагогіки.
  У результаті проведеного дослідження та відповідно до поставлених мети та завдань ми дійшли таких висновків:
  – на основі критичного аналізу історіографії, опрацювання значного обсягу архівних та опублікованих джерел розглянуто стан дослідження теми та ступінь її джерельного забезпечення. З’ясовано, що обрана для дисертаційної роботи тема не була предметом спеціального комплексного дослідження, однак виявлені історичні та історіографічні джерела дозволяють всебічно дослідити життєвий шлях, наукову, педагогічну та організаційну працю вченого. Вивчення його життєпису свідчить, що дослідження наукової діяльності історика розпочалося ще за його життя, однак багато аспектів життєдіяльності висвітлено поверхово, а низка проблем залишилася поза увагою істориків. Доведено, що наукові розвідки вчених, опубліковані за життя В.О. Замлинського, стосувалися виходу в світ його нових праць і носили констатуючий характер, без аналізу і критичної оцінки доробку вченого. Систематизована та проаналізована сукупність віднайдених матеріалів в Держархіві м. Києва, Держархіві Волинської області, архіві Київського національного університету імені Тараса Шевченка, архіві Російського державного гуманітарного університету, Житомирському краєзнавчому музеї та особистому архіві В.О. Замлинського є репрезентативною для розв’язання поставленої проблеми;
  – здійснено упорядкування, систематизацію та опис документів особистого архіву В.О. Замлинського за проблемно-хронологічним принципом. Архів сформовано у 241 справу за 7-ма групами: біографічні документи, наукові та творчі матеріали, документи педагогічної діяльності, матеріали науково-організаційної та громадської роботи, епістолярні документи, іконографічні матеріали, документи інших осіб та установ. Встановлено достатній рівень інформаційного забезпечення архівними джерелами проблеми висвітлення життя та творчості вченого;
  – реконструйовано життєвий та творчий шлях ученого, визначені основні етапи його наукової діяльності, що хронологічно відповідають «волинському» періоду (1958-1967 рр.), який пов’язаний з процесом формування історичних поглядів майбутнього вченого, працею учителем в школі, роботою в архівних установах, співпрацею з газетою «Радянська Волинь», першими науковими публікаціями та «київському» періоду (1968-1993 рр.), який сприяв становленню наукових поглядів, обранню проблематики досліджень, опануванню методологічними принципами наукових досліджень. Встановлено, що чинники, які сприяли формуванню світоглядних засад вченого є практично недослідженими в українській історіографії. Доведено, що формування історичних поглядів В.О. Замлинського відбувалося під впливом родини та суспільного оточення в період навчання в МДІАІ, спілкування з відомими вченими-істориками О.М. Медушевською, М.В. Нєчкіною, С.О. Шмідтом, що вплинуло на вибір наукових інтересів та сприяло обранню ним фаху історика-джерелознавця;
  – з’ясовано, що внесок В.О. Замлинського в українську історіографію представлено комплексом наукових досліджень, серед яких пріоритетними є проблеми історії України, зокрема Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. та ролі в ній Б. Хмельницького; участі українських солдат у подіях лютневої революції 1917 р., історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр., зокрема боротьби трудящих в тилу, партизанського та підпільного рухів. Відзначено, що до основних проблем творчості вченого належать дослідження джерелознавчих галузей знань, а саме власне історичного джерелознавства, архівістики, археографії. Аналіз наукової діяльності В.О. Замлинського дає підстави стверджувати, що значну частину його творчого доробку становило вивчення джерелознавчих проблем, зокрема аналізу та критики джерел, оцінки їх достовірності та об’єктивності, а відтак інформативної цінності. Діяльність вченого в галузі архівістики визначалася його роботою на посаді завідувача відділом Волинського обласного державного архіву та директора партархіву Волинського обкому КП України, а також його науковими студіями, в яких досліджувались проблеми сукупної Національної архівної спадщини України, збереження документальних писемних пам’яток, перспектив розвитку вітчизняної архівної галузі. Дотичними є археографічні розробки вченого, а саме пошук, опрацювання і використання джерел у своїх дослідженнях, що суттєво розширило джерельну базу з історії України і вдосконалило вітчизняну едиційну археографію. Характерною особливістю використання джерел у працях В.О. Замлинського було прагнення до точного відтворення тексту джерела та його анотування. Одне з основних завдань вчений вбачав у розробці актуальних питань спеціальних історичних дисциплін, зокрема геральдики та біографістики. Встановлено, що В.О. Замлинський був ініціатором створення першого в Україні навчального посібника з спецдисциплін, який дав поштовх подальшому розвитку цього комплексу знань;
  – на основі методу фронтального перегляду укладена повна бібліографія праць В.О. Замлинського, що налічує 352 позиції і хронологічно охоплює період 1958-2008 рр. Задля виміру ефективності наукових вислідів вченого здійснено бібліометричний аналіз його праць, що дало змогу визначити кількісні параметри опублікованих студій за хронологічними періодами: «волинський» – 92 розвідки; «київський» – 260 праць. За проблемним спрямуванням: історія України – 122, історія Великої Вітчизняної війни – 74, джерелознавчі галузі знань – 14, спецдисципліни – 16, біографістика - 40; жанровою приналежністю: монографічні видання – 52, науково-публіцистичні – 214, художні – 1. За місцем видання: 204 розвідки у журналах та часописах; 85 у газетній періодиці. Характер динаміки виходу у світ наукової продукції В.О. Замлинського, джерелометрія його особистих та колективних видань дає підстави констатувати, що найбільш плідним протягом волинського етапу творчості був 1964 р. (17 публікацій), а київського – 1993 р. (27 публікацій). Аналіз наукового доробку вченого дає підстави стверджувати, що В.О. Замлинський входить до кола високопродуктивних дослідників з широкою науковою проблематикою;
  – досліджено педагогічну та навчально-методичну діяльність вченого. Проаналізовано програми нормативних курсів «Архівознавство», «Джерелознавство», «Основи науково-дослідної роботи студентів» та спецкурсів «Джерелознавство Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.», «Методика вивчення історичних джерел», «Джерела з історії Національно-визвольної війни середини XVII ст.» та ін. Доведено, що вчений застосовував комплексний підхід у викладанні лекцій, акцентував увагу на вивченні термінологічного та понятійного апарату, теоретико-методологічних питань дисципліни, вміння критично аналізувати джерела. З метою поглибленого засвоєння студентами лекційного матеріалу та отримання практичних навичок роботи з джерелами, вчений використовував наочний комплекс матеріалів, зокрема документи, фотографії, спогади, епістолярій. Визначено коло аспірантів та пошукувачів вченого, котрі захистили кандидатські дисертації під його керівництвом. Встановлено, що тематика кандидатських дисертацій всіх 12 учнів В.О. Замлинського відповідає фаховим інтересам вченого, стосується питань історіографії, джерелознавства, історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.;
  – з’ясовано, що невід’ємною частиною наукового життя В.О. Замлинського була науково-організаційна діяльність, пов’язана з питаннями організації навчального процесу на кафедрі та спрямуванням її роботи на удосконалення підготовки професійних істориків-джерелознавців. Встановлено, що вчений виконував обов’язки голови експертної ради Міністерства освіти України зі спеціальності «Історія», був членом 3 спеціалізованих рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, членом редколегії журналів «Архіви України», «Пам’ятки України», «Український історичний журнал» та ін. Йому належить ініціатива проведення у Києві V Всесоюзної конференції з джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін (1990 р.), започаткування видавничих серій «Пам’ятки історичної думки України» та «Гетьмани України». Широкий діапазон наукових інтересів історика дає підстави розглядати постать вченого як знаного джерелознавця, архівіста, педагога, дослідження наукової спадщини якого є важливим завданням сучасної історичної науки. Звісно, живучи в тоталітарному суспільстві, учений змушений був у своїй творчості дотримуватися загальноприйнятих ідеологічних штампів, що применшило значимість його праць. Однак і сьогодні дослідження В.О. Замлинського є цінними з огляду на переосмислення застарілих концепцій, вироблення нових прийомів і методів в історичних вислідах.
  Проведене біоісторіографічне дослідження дало можливість поглиблено осмислити місце і роль особистості в історичному процесі, оцінити персонологічний внесок у розвиток української історії з тим, щоб повернути до життя досі нереалізовані, однак вагомі та вартісні ідеї, відновити наукові школи, продовжити неперервну традицію розвитку національної історіографії та джерелознавства.

  ПОСИЛАННЯ

  Вступ
  1. Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року //Стратегічні пріоритети.–2009.–№ 3 (12).–С. 12-13.

  Розділ 1. Історіографія та джерела дослідження
  1.1. Стан наукового розроблення проблеми
  1. Сучасна назва – кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  2. Біля «Комсомольського Перця» //Рад. Волинь.–1958.–26 жовт.
  3. Звітно-виборчі збори журналістів Волині //Рад. Волинь. – 1962. – 23 берез.
  4. Астронавт: (про Ю. В. Кондратюка (1900-1942). – Львів: Каменяр, 1964. – 127 с.
  5. Вартанов Г. Астронавт Юрій Кондратюк / Г. Вартанов //Україна. – 1964. – № 43. – С. 7.
  6. Замлинський В. Волинський полк іде в революцію: (про участь лейб-гвардії Волинського полку в Лютневій революції 1917 р.). – Львів: Каменяр, 1967. – 176 с.
  7. Білан М. Шлях у революцію / М.Білан //Літературна Україна. – 1967. – 17 листоп.; Табачук С. По цей бік барикад / С. Табачук //Світло жовтня (Рожищенський р-н, Волинська обл.) – 1967. – 16 груд.; Іллюк Д. Життя, віддане боротьбі / Д. Іллюк // Там само; Депо Л. Грані між художником і дослідником / Л. Депо // Там само; Цьось С. Герой твору – мій земляк / С. Цьось // Там само.
  8. Цьось С. Герой твору – мій земляк / С. Цьось // Світло жовтня (Рожищенський р-н, Волинська обл.) – 1967. – 16 груд.
  9. Білан М. Шлях у революцію / М. Білан // Літературна Україна. – 1967. – 17 листоп.
  10. Олійник М. Слово про полк / М. Олійник // Літературна Україна. – 1972. – 18 серп.
  11. Жижара Є. Революцією покликані / Є. Жижара // Рад. Волинь. – 1973. – 14 квіт.
  12. Мельниченко В. Шлях у революцію / В. Мельниченко //Друг читача. – 1972. – 7 верес.
  13. Замлинський В. Васюти: (про родину революціонерів-підпільників, активних учасників соціалістичного будівництва в західних областях України) / В.Замлинський. – Львів: Каменяр, 1973. – 116 с.
  14. Дубина М. Дума про Червону Волинь / М.Дубина // Сільські вісті. – 1979. – 18 трав.
  15. Жижара Є. Долі, в яких відбилася епоха / Є.Жижара // Друг читача. – 1973. – 5 груд.
  16. Там само.
  17. Замлинський В. Караюча земля: (про народну боротьбу з гітлерівцями на Волині) / В.Замлинський. – Львів: Каменяр, 1965. – 259 с.
  18. Марущак П. Нескорений край / П.Марущак // Рад. Волинь. – 1965. – 29 жовт.
  19. Замлинський В. З вірою у перемогу. Комуністична партія на чолі партизанської боротьби проти німецько-фашистських загарбників у західних областях України 1941-1944 / В.Замлинський. – К.: Вища шк., 1976. – 200 с.
  20. Войцехович В. З вірою у перемогу /В. Войцехович // Друг читача. – 1976. – 23 груд.
  21. Наконечний В. З вірою в перемогу / В.Наконечний // Рад. Волинь. – 1976. – 31 груд.
  22. Марискевич Г., Плисюк В. З вірою у перемогу / Г.Марискевич, В.Плисюк // Вільна Україна (Львів). – 1977. – 9 берез.
  23. Подвигом уславлені: Герої Радянського Союзу – партизани і підпільники України в роки Великої Вітчизняної війни: [біобібліогр. довід. / Д.П. Григорович, П.І. Денисенко, В.О. Замлинський, В.М. Нем’ятий]. – К.: Політвидав України, 1978. – 351 с.
  24. Прокоп’юк М. Люди з чистою совістю / М.Прокоп’юк // Рад. Волинь. – 1979. – 6 лют.
  25. Зенина А. Н. [Реферат] / А. Н. Зенина // Общественные науки в Украинской ССР. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. : реф. сб. – М. ; К., 1985. – Ч. 2. – С. 91–93. – Реф. кн.: Подвигом уславлені : герої Радянського Союзу – партизани і підпільщики України в роки Великої Вітчизняної війни. – К. : Політвидав України, 1978. – 351 с.
  26. Там само. – С. 92.
  27. Замлинский В. По велению интернационального долга: (выполнение Коммунистической партией Советского Союза, советским народом своего интернационального долга в борьбе против германского фашизма во Второй мировой войне 1939–1945 гг.) / В. Замлинский. – К. : Вища шк., 1980. – 303 с.
  28. Руденко Н. [Реферат] / Н. Руденко // Общественные науки в Украинской ССР. Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: реф. сб. – М. ; К., 1985. – Ч. 2. – С. 34–36. – Реф. кн.: Замлинский В. А. По велению интернационального долга (выполнение Коммунистической партией Советского Союза, советским народом своего интернационального долга в борьбе против германского фашизма во Второй мировой войне 1939–1945 гг.). – К. : Вища шк., 1980. – 303 с.;Дмитриенко М. [Реферат] / М. Дмитриенко, Л. Маркитан // Общественные науки в Украинской ССР. СССР – 60 лет.: реф. сб. – М.; К., 1982. – Ч. 1. – С.114–116. – Реф. кн.: Замлинский В. А. По велению интернационального долга (выполнение Коммунистической партией Советского Союза, советским народом своего интернационального долга в борьбе против германского фашизма во Второй мировой войне 1939–1945 гг.). – К. : Вища шк., 1980. – 303 с.; [Реферат] // Общественные науки в УССР. 1976-1980 гг. История : реф. сб. : в 2 ч. – К., 1981. – Ч. 1. – С. 107–109. – Реф. кн.: Замлинский В. А. По велению интернационального долга : (выполнение Коммунистической партией Советского Союза, советским народом своего интернационального долга в борьбе против германского фашизма во Второй мировой войне 1939–1945 гг.). – К. : Вища шк., 1980. – 303 с.
  29. Днепр – река героев : свидетельства всенародного подвига / [кол. авт.-сост.: Н. И. Луцев (рук.), П. Я. Добровольский, В. А. Замлинский и др. ; предисл. К. С. Москаленко]. – К.: Политиздат Украины, 1983. – 371 с., ил.; Днепр – река героев: свидетельства всенародного подвига / Кол. авт. – сост. Н. И. Луцев (рук.), П.Я. Добровольский, В. А. Замлинский и др. ; [под общ. ред. В. Н. Немятого ; предисл. К. С. Москаленко]. – 2 изд., доп. – К. : Политиздат Украины, 1988. – 389 с., ил.
  30. Галаган В. Я. [Реферат] / В. Я. Галаган, Л. В. Пешкова // Общественные науки в Украинской ССР. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. : реф. сб. – М. ; К., 1985. – Ч. 2. – С. 117. – Реф. кн.: Днепр – река героев : свидетельства всенародного подвига / [кол. авт.-сост.: Н. И. Луцев (рук.), П. Я. Добровольский, В. А. Замлинский и др.]. – К. : Политиздат Украины, 1983. – 371 с.: ил.
  31. Волинець В. В. Днепр – река героев : свидетельства всенародного подвига / В. В. Волинець // Архіви України. – 1985. – № 2. – С. 75–76. – Рец. на кн. : Днепр – река героев : свидетельства всенародного подвига / [кол. авт.-сост.: Н. И. Луцев (рук.), П. Я. Добровольский, В. А. Замлинский и др. ; предисл. К. С. Москаленко]. – К. : Политиздат Украины, 1983. – 371 с., ил.
  32. Боротьба трудящих західних областей УРСР проти фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу / В. О. Замлинський, Ю. В. Примєров, В. П. Чугайов та ін. ; редкол.: М. В. Брик (голов.). – К. : Наук. думка, 1984. – 235 с.
  33. Лаута С., Селезньов В. В єдиній сім’ї народів-братів / С.Лаута, В.Селезньов // Знання та праця. – 1985. – № 7. – С. 17. – Рец. на кн. : Боротьба трудящих західних областей УРСР проти фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу / В. О. Замлинський, Ю. В. Примєров, В. П. Чугайов та ін. ; редкол.: М. В. Брик (голов.). – К. : Наук. думка, 1984. – 235 с.
  34. Куц Е. Р. [Реферат] / Е. Р. Куц // Общественные науки в Украинской ССР. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. : реф. сб. – Ч. 1. – М. ; К., 1985. – С. 196–199. – Реф. кн. : Боротьба трудящих західних областей УРСР проти фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу / В. О. Замлинський, Ю. В. Примєров, В. П. Чугайов та ін. ; редкол.: М. В. Брик (голов.). – К. : Наук. думка, 1984. – 235 с.
  35. Замлинский В. Несокрушимое единство: (дружба народов СССР в годы Великой Отечественной войны) / В.Замлинский. – К. : Вища шк., 1984. – 208 с.
  36. Маркитан Л.П. [Реферат] / Л.П. Маркитан // Общественные науки в Украинской ССР. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. : реферат. сб. : в 2 ч. – М. ; К., 1985. – Ч. 1. – С. 52–56. – Реф. кн.: Замлинский В.А. Несокрушимое единство : (дружба народов СССР в годы Великой Отечественной войны) / В.А. Замлинский. – К. : Вища шк., 1984. – 208 с.
  37. Замлинский В.А. Богдан Хмельницкий / В. А. Замлинский. – М. : Молодая гвардия, 1989. – 334 с.
  38. Котляр М.Ф. Слово про Богдана / М.Ф.Котляр // Комуніст України. – 1990. – № 2. – С. 91.
  39. Котляр М. Слово про Богдана / М. Котляр // Комуніст України. – 1990. – № 2. – С. 93.
  40. Світліковська Г. Гетьман України / Г. Світліковська // Рад. Волинь. – 1990. – 18 квіт.
  41. Слідзюк П. Його Богдан був романтичним героєм / П. Слідзюк // Вільне слово (Житомир). – 1995. – 16 черв.
  42. Замлинський Володимир Олександрович [Некролог] // Киевские ведомости. – 1993. – 28 дек.; Замлинський Володимир Олександрович [Некролог] // Архіви України. – 1993. – № 4-6. – С.76-77; Замлинський Володимир Олександрович [Некролог] // Укр. іст. журн. – 1994. – № 2-3. – С. 156-157.
  43. Войцехівська І. Замлинський Володимир Олександрович / І. Войцехівська // Джерелознавство історії України. Довідник / Редкол. М.Я.Варшавчик (голова), Г.В. Боряк та ін. – К., 1998. – С. 170-171; Войцехівська І. Замлинський Володимир Олександрович / І. Войцехівська // Енциклопедія історії України / Редкол. В.А. Смолій (голова) та ін. – Т. 3. – К.: Наук. думка, 2006. – С. 245-246; Войцехівська І. Замлинський Володимир Олександрович / І. Войцехівська // Українські архівісти (XIX – XX ст.). – К., 2007. – С. 238-240; Замлинський Володимир Олександрович // Історичний факультет Київського національного університету: довідник / Упор. Г.Д. Казьмирчук. – К., 2004. – С. 202; Войцехівська І., Севрюк С. Замлинський Володимир Олександрович / І. Войцехівська, С. Севрюк // Українська архівна енциклопедія. – К., 2008. – С. 417-418.
  44. Джеджула Ю., Войцехівська І. Думка, перервана на злеті / Ю. Джеджула, І. Войцехівська // Київська старовина. – 1994. – №5. – С. 102-106; Войцехівська І. Вшанування пам’яті вченого / І. Войцехівська // Пам'ять століть. – 1996. - №2. – С. 153; Слідзюк П. Музейний комплекс земляка / П. Слідзюк // Новини Андрушівщини. – 1996. – 18 трав.; Севрюк С. Геральдична проблематика в працях Володимира Замлинського / С. Севрюк // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Зб. наук. праць. – Число 11. – У 2-х част. – Част. 1. – К.,2004. – С. 165-174; Севрюк С. До проблеми вивчення інституту гетьманства у творчості Володимира Замлинського / С. Севрюк // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Зб. наук. праць. – Число 13. – У 2-х част. – Част. 2. – К.,2006. – С. 139-151; Войцехівська І., Севрюк С. Про автора і долю його книги / І. Войцехівська, С. Севрюк // В. О. Замлинський. Гетьмани України: монографія / Підгот. С. Севрюк. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2008. – С. 3-22. та ін.
  45. Калакура Я. Архівіст третього тисячоліття (модель історика-архівіста очима архівознавчої кафедри Національного університету імені Тараса Шевченка) / Я. Калакура //Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. – Вип. 1. – К.,1999. – С. 37-45; Його ж. Спеціальні галузі та дисципліни історичної науки в системі підготовки істориків // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Вип. 41. – К., 1999. – С. 4-7 та ін.
  46. Джерелознавство історії України: довідник / Редкол.: М.Я.Варшавчик (голова), Г.В.Боряк, І.Н.Войцехівська та ін. – К., 1998. – 211 с.
  47. Там само. – С. 171.
  48. Войцехівська І.Замлинський Володимир Олександрович / І.Войцехівська // Енциклопедія історії України / Редкол.: В.А.Смолій (голова) та ін. – К.: Наук. думка, 2005. – Т. 3. – С. 245-246.
  49. Українські архівісти (XIX – XX ст.): біобібліографічний довідник / Держкомархів України, УНДІАСД / Упор. І.Б.Матяш (кер.), С.Л.Зворський, Л.Ф.Приходько та ін. – К., 2007. – С. 238-240.
  50. Українські архівісти. Біобібліографічний довідник / Упор. О.М.Коваль, І.Б.Матяш, В.С.Шандра. – У 3-х вип. – Вип. перший (XIX ст. – 1930-ті рр.). – К., 1999. – 368 с.; Вип. другий (1940 – 1960-ті рр.) // Держкомархів України. УНДІАСД / Упор. Т.В.Портнова. – К., 2002. – 254 с.; Вип. третій (1970 – 1990-ті рр.) / Держкомархів України. УНДІАСД / Редкол.: І.Б.Матяш та ін; упор. Л.М.Федорова. – К, 2003. – 284 с.
  51. Войцехівська І. Замлинський Володимир Олександрович / І.Войцехівська // Енциклопедія історії України / Редкол.: В.А.Смолій (голова) та ін. – К.: Наук. думка, 2005. – Т. 3. – С. 245.
  52. Українські архівісти (XIX – XX ст.): біобібліографічний довідник / Держкомархів України, УНДІАСД / Упор. І.Б.Матяш (кер.), С.Л.Зворський, Л.Ф.Приходько та ін. – К., 2007. – С. 238-240.
  53. Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / Упор. Г.Д. Казьмирчук. – К., 2004. – С. 202.
  54. Київський національний університет імені Тараса Шевченка: незабутні постаті. – К., 2005. – С. 183-184.
  55. Джеджула Ю., Войцехівська І. Думка, перервана на злеті / Ю. Джеджула, І. Войцехівська // Київська старовина. – 1994. – № 3. – С. 102-106.
  56. Слідзюк П. Музейний комплекс земляка / П. Слідзюк // Новини Андрушівщини. – 1996. – 18 трав.
  57. Калакура Я., Войцехівська І. Особові архівні фонди фундаторів архівної освіти в Київському університеті імені Тараса Шевченка – професорів В. Стрельського та В. Замлинського / Я.Калакура, І.Войцехівська // Архівіст. Ювілейний збірник. Серія «Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела». – Вип. 5. – К., 2002. – С. 30-43.
  58. Войцехівська І. Вшанування пам’яті вченого / І. Войцехівська // Пам’ять століть. – 1996. – № 2. – С. 153.
  59. «Роде наш красний...» Волинь у долях краян і людських документах. – У 3-х тт. – Т. 3. – Луцьк, 1999. – С. 343-371.
  60. Калакура Я. Подвижник науки / Я. Калакура // Там само. – С. 360.
  61. Денисенко А. Поїхали, друже, у Бірки / А. Денисенко // Там само. – С. 361.
  62. Буцько О. Він уособлював своє покоління / О. Буцько // Там само. – С. 363.
  63. Беренштейн Л. Вчений-енциклопедист, чудова людина, друг... / Л. Беренштейн // Там само. – С. 364.
  64. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – Зб. наук. праць та спогадів. – Число 6 (7). – У 2-х част. – Част. 1. – К., 2001. – 416 с.; Част. 2. – 444 с.
  65. Войцехівська І., Дмитрієнко М. Серед нас, з нами – назавжди: В. О. Замлинський в житті та науці / І. Войцехівська, М. Дмитрієнко // Там само. – Част. 1. – К., 2001. – С. 8-25.
  66. Денисенко А. Студії Володимира Замлинського / А. Денисенко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – Зб. наук. праць та спогадів. – Число 6 (7). – У 2-х част. – Част. 1. – К., 2001. – С. 61-66; Палієнко М. Поруч із професором / М. Палієнко // Там само. – С. 68-71 та ін.
  67. Томазов В. Становлення української генеалогії як наукової дисципліни. Початковий етап / В. Томазов // Там само. – С. 96-105; Гречило А. Герб та прапор міста Переяслав-Хмельницького / А. Гречило // Там само. – С. 86-93; Сапожник Г. Випуски бон місцевих органів влади на Волині 1917-1920-х рр. / Г. Сапожник // Там само. – С. 203-223 та ін.
  68. Михальський І. Про класифікацію джерел з історії українських політичних партій кінця XIX – поч. XX ст. / І. Михальський // Там само. – Част. 2. – С. 93-99; Матяш І. «Фондова теорія» В. І. Веретеннікова та її роль в організації документів державного архівного фонду УСРР / І. Матяш // Там само. – С. 232-252; Ясь О. Між традиціями і модерном: методологічні проблеми української зарубіжної історіографії у світлі наукових дискусій (кінець 50-х – початок 60-х років XX ст.) / О. Ясь // Там само. – С. 363-377.
  69. Войцехівська І., Замлинська О. Хронологічний покажчик праць В. О. Замлинського / І. Войцехівська, О. Замлинська // Там само. – С. 406-430.
  70. Основні дати життя та творчості В. О. Замлинського // Там само. – С. 431-432.
  71. Література про В. О. Замлинського // Там само. – С. 433-434.
  72. Севрюк С. Геральдична проблематика в працях Володимира Замлинського / С. Севрюк // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Зб. наук. праць. – Число 11. – у 2-х част. – Част. 1. – К. 204. – С. 165-174.
  73. Севрюк С. До проблеми вивчення інституту гетьманства у творчості Володимира Замлинського / С. Севрюк // Там само. – Число 13. – У 2-х част. – Част. 2. – К., 2006. – С. 139-151.
  74. Калакура Я. Майстер історичного портрету / Я. Калакура // Там само. – Число 6 (7). – У 2-х част. – Част. 1. – К. 2000. – С. 26-38.
  75. Севрюк С. Геральдична проблематика в працях Володимира Замлинського / Сергій Севрюк // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Зб. наук. праць. – Число 11. – У 2-х част. – Част. 1. – К. 2004. – С. 165-174.
  76. Калакура Я. Майстер історичного портрету / Я. Калакура // Там само. – Число 6 (7). – У 2-х част. – Част. 1. – К. 2000. – С. – С. 36.
  77. Войцехівська І., Севрюк С. Про автора й долю його книги / І. Войцехівська, С. Севрюк // Замлинський В. О. Гетьмани України: монографія / В.О. Замлинський / підгот. С. Севрюк. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2008. – С. 3-22.
  78. Калакура Я.С. Історико-архівознавча школа Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Я. С. Калакура // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: міжвід. наук. зб. / Редкол.: Р.Я. Пиріг (голова) та ін. – Вип. ІІ: Архівознавчі читання. – К., 2000. – С. 8-19.
  79. Там само. – С. 11-12.
  80. Калакура Я.С. Архівіст третього тисячоліття (модель історика-архівіста очима архівознавчої кафедри національного університету імені Тараса Шевченка) / Я.С. Калакура // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: міжвід. зб. наук. праць / Редкол.: Р.Я. Пиріг (відп. ред.) та ін. – Вип. І: Архів і особа. – К., 1999. – С. 37-45.
  81. Спеціальні історичні дисципліни: довідник: навч. посіб.: для студ. вищ. навч. закл. / авт. кол. Войцехівська І.Н. (керівник), Томазов В.В., Дмитрієнко М.Ф. [та ін.]. – К.: Либідь, 2008. – С. 155, 172, 179.
  82. Калакура Я.С. Українська історіографія: курс лекцій. – К.: Ґенеза, 2004. – 496 с.
  83. Там само. – С. 467.
  84. Там само. – С. 440.
  1.2 Джерельна база дослідження
  1. До березня 1991 р. – Московський державний історико-архівний інститут
  2. Держархів м. Києва, ф. Р-1600, оп. 1, спр. 63, арк. 10.
  3. Там само, спр. 65, арк. 1.
  4. Там само, спр. 64, арк. 1, 10.
  5. Там само, арк. 4.
  6. Там само, спр. 63, арк. 13.
  7. Там само, спр. 65, арк. 2.
  8. Там само, спр. 64, арк. 4.
  9. Там само, арк. 5-7.
  10. Там само, спр. 63, арк. 1, 8.
  11. Там само, арк. 9.
  12. Там само, арк. 68-71.
  13. Там само, спр. 74-75.
  14. Там само, спр. 10-14.
  15. Там само, спр. 50, арк. 161-162.
  16. Там само, спр. 15, арк. 1-32; спр. 16, арк. 1-110; спр. 33-34; 37.
  17. Там само, спр. 17, арк.1-247.
  18. Там само, спр. 55, арк. 1-50; спр. 56, арк. 1-37.
  19. Там само, спр. 1-7.
  20. Там само, спр. 8-14.
  21. Там само, спр. 8, арк. 1.
  22. Там само, спр. 14, арк. 1-231.
  23. Там само, спр. 53, арк. 32.
  24. Там само, спр. 60, арк. 28-30.
  25. Там само, спр. 51, арк. 1-60; спр. 52, арк. 8-44; спр. 53, арк. 1-34.
  26. Там само, спр. 51, арк. 41-43.
  27. Там само, спр. 53, арк. 18-27.
  28. Там само, спр. 20-28.
  29. Там само, спр. 54, арк. 1-14.
  30. Там само, спр. 21-24; 26.
  31. Там само, спр. 29, арк. 12-13.
  32. Там само, спр. 39, арк. 1-10.
  33. Там само, спр. 78, арк. 1-4.
  34. Там само, арк. 7, 29-33.
  35. Там само, спр. 49, арк. 1-23.
  36. Там само, спр. 78, арк. 20-21.
  37. Там само, арк. 49-52.
  38. Там само, спр. 71, арк. 1-23, 27; спр. 81, арк. 3, 8.
  39. Там само, спр. 81, арк. 6.
  40. Там само, спр. 79, арк. 1-2, 9; спр. 90, арк. 6, 8, 12, 26-31.
  41. Там само, спр. 93, арк. 59-88.
  42. Там само, спр. 94, арк. 14.
  43. Там само, спр. 96, арк. 23.
  44. Там само, арк. 29-42.
  45. Там само, арк. 32.
  46. Там само, спр. 153-160.
  47. Там само, спр. 128.
  48. Там само, спр. 132, 135, 139, 141, 148.
  49. Там само, спр. 130, 131.
  50. Там само, спр. 129, 134, 136, 141, 143, 146, 149, 150.
  51. Робота з документами особового походження: методичний посібник /Авт.-укладачі Л.О. Драгоманова, І.М. Мага та ін. К.: Держкомархів України, УНДІАСД, 2008. – 241 с; Методичні рекомендації по роботі з документами особового походження /Держкомархів України. – К., 1998. – 42с; Методические рекомендации по роботе с фондами личного происхождения (Литература и искусство). – М., 1990. – 256 с.
  52. Правила описування архівних документів. – К: Держспоживстандарт України, 2005. – 16 с.
  53. Положення про принципи і критерії визначення цінності документів, порядок створення та діяльності експертної комісії з питання віднесення документів до Національного архівного фонду // Архіви України. – 1995. - №4 – 6. – С. 12-14;
  54. Особистий архів В.О. Замлинського, спр. 1, арк. 1-4; спр. 8.
  55. Там само, спр. 5, арк. 1-31; спр. 6-7.
  56. Там само, спр. 4, арк. 1-171; спр. 18, арк. 1-84; спр. 22, арк. 1-31; спр. 23, арк. 1-69.
  57. Там само, спр. 22, арк. 14-17, 19, 22, 26.
  58. Там само, спр. 23, арк. 8-11, 16, 19, 28-28 зв., 38, 44, 44 зв., 58.
  59. Там само, арк. 45-46.
  60. Там само, арк. 59.
  61. Там само, арк. 4.
  62. Там само, арк. 21-27.
  63. Там само, спр. 6.
  64. Там само, спр. 15, 17, 20.
  65. Там само, спр. 29, 33.
  66. Там само, спр. 11, 16.
  67. Там само, спр. 13.
  68. Там само, спр. 19; 21.
  69. Там само, спр. 34, 36.
  70. Там само, спр. 35.
  71. Там само, арк. 5-15, 47, 94-118, 251-269 та ін.
  72. Там само, арк. 19-23.
  73. Там само, спр. 57.
  74. Там само, спр. 59.
  75. Там само, спр. 60.
  76. Там само, спр. 84.
  77. Там само, спр. 89.
  78. Там само, спр. 88.
  79. Там само, спр. 95.
  80. Там само, спр. 91.
  81. Там само, спр. 81.
  82. Там само, спр. 58.
  83. Там само, спр. 66.
  84. Там само, спр. 67, арк. 1- 924.
  85. Там само, спр. 71, арк. 1-244; спр. 75, арк. 1-408.
  86. Там само, спр. 71, арк. 11-182.
  87. Там само, спр. 75, арк. 42, 49, 56-64, 108-138, 312- 401.
  88. Там само, спр. 99, 103, 107, 109, 114 та ін.
  89. Там само, спр. 102.
  90. Там само, спр. 101.
  91. Там само, спр. 125, 126.
  92. Там само, спр. 100, арк. 9-14.
  93. Там само, спр. 107.
  94. Там само, спр. 106, арк. 1-7.
  95. Там само, спр. 111, арк. 1-3.
  96. Там само, спр. 114, арк. 1-6.
  97. Там само, спр. 116, арк. 1-4.
  98. Там само, арк. 1.
  99. Там само, арк 2.
  100. Там само, арк. 3
  101. Там само, спр. 109.
  102. Там само, спр. 120.
  103. Там само, арк. 1-12.
  104. Там само, спр. 121, 123.
  105. Там само, спр. 124, 125.
  106. Там само, спр. 126.
  107. Там само, спр. 127.
  108. Там само, спр. 128, арк. 1-2.
  109. Там само, спр. 130, арк. 1-2.
  110. Там само, спр. 131, арк. 1-2.
  111. Там само, спр. 132, арк. 1-2.
  112. Там само, спр. 141, 142.
  113. Там само, спр. 133.
  114. Там само, спр. 134.
  115. Там само, спр. 136.
  116. Там само, спр. 136. арк. 3-4.
  117. Там само, спр. 137, арк. 19-27, 39, 44-58, 63-71.
  118. Там само, спр. 138, арк. 3-4.
  119. Там само, арк. 5-7.
  120. Там само, арк. 11-12.
  121. Там само, спр. 139, арк. 1-2.
  122. Там само, спр. 155, арк. 1-6.
  123. Там само, спр. 145, арк. 1-4.
  124. Там само, спр. 157.
  125. Там само, спр. 178, 181.
  126. Там само, спр. 169, 172,173,174,175,177,192.
  127. Там само, спр. 196.
  128. Там само, спр. 180.
  129. Там само, спр. 183.
  130. Там само, спр. 194.
  131. Там само, спр. 186, 193.
  132. Там само, спр. 188.
  133. Там само, спр. 184, арк. 1-10.
  134. Там само, спр. 199, 201, 203.
  135. Там само, спр. 205-206.
  136. Там само, спр. 207, 208, 212, 214.
  137. Там само, спр. 215.
  138. Там само, спр. 219, 221, 224, 226, 234.
  139. Там само, спр. 231.
  140. Там само, спр. 232.
  141. Там само, спр. 240, арк. 1-77.
  142. Там само, спр. 222, арк. 1-64.
  143. Там само, спр. 218, арк. 1-21.
  144. Там само, спр. 229, арк. 1-140.
  145. Там само, спр. 223, арк. 1-203.
  146. Держархів Волинської області, ф. Р-67, оп. 4, спр. 48, арк. 41; спр. 56, арк. 24.
  147. Там само, оп. 6, спр. 41, арк. 24; ф. П-597, оп. 2, спр. 58, арк. 5.
  148. Там само, ф. Р-67, оп. 6, спр. 40, арк. 11.
  149. Там само, ф. П-1, оп. 6, спр. 310, арк. 1-13.
  150. Там само, ф. Р-67, оп. 6, спр. 40, арк. 26, 27; спр. 41, арк. 24.
  151. Там само, оп. 4, спр. 52, арк. 22.
  152. Там само, арк. 1.
  153. Далі посилання проставляються відповідно до «Опису архівної колекції В.О.Замлинського у Житомирському краєзнавчому музеї». Див. Додаток В.
  154. Житомирський краєзнавчий музей. Колекція В.О.Замлинського, спр. 10-21; 34-37.
  155. Там само, спр. 8-9.
  156. Там само, спр. 6, арк. 1-8.
  157. Там само, спр. 32, арк. 1-9.
  158. Там само, спр. 1.
  159. Там само, спр. 38.
  160. Там само, спр. 39-40, 43.
  161. Там само, спр. 33.
  162. Там само, спр. 4.
  163. Архів КНУ імені Тараса Шевченка. Особова справа В.О. Замлинського. ПВС – 70, арк. 1-89.
  164. Там само, арк. 1.
  165. Там само, арк. 8-9.
  166. Там само, арк. 11-12.
  167. Там само, арк. 38.
  168. Там само, арк. 16-28; 53-61.
  169. Там само, арк. 85-87.
  170. Там само, арк. 89.
  171. Архів РДГУ. Управління справами. Особова справа В.О. Замлинського № 116. 1959-1964 рр., арк. 1-14.
  172. Там само, арк. 4.
  173. Там само, арк. 5.
  174. Там само, арк. 7.
  175. Там само, арк. 10.
  176. Там само, арк. 13.
  177. Интеллектуальная элита Санкт-Петербурга / ред. С.А.Кугель. – Кн. 1. – Спб., 1994. – 115 с.; Кн. 2.– Спб., 1994. – 92 с.
  178. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Зб. наук. праць та спогадів. – Число 6 (7). – У двох част. – Част. 1. – К., 2001. - 416 с.; Част. 2. – 444 с.
  179. Таран Л. Володимир Замлинський: шлях в науку / Л. Таран // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Зб. наук. праць та спогадів. – Число 6 (7). – У двох част. – Част. 1. – К., 2001. – С. 58-61.
  180. Кучер В. Мої спомини / В. Кучер // Там само. – С. 67.
  181. Денисенко А. Студії Володимира Замлинського / А. Денисенко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Зб. наук. праць та спогадів. – Число 6 (7). – У двох част. – Част. 1. – К., 2001. – С. 64.
  182. Там само. – С. 61.
  183. Гика В. Володимир Замлинський – архівіст, науковець і просто людина /В. Гика // Там само. – С. 71-72.
  184. Іщенко Я. Ми були його студентами / Я.Іщенко // Там само. – С. 82-85.
  185. Палієнко М. Поруч із професором / М.Палієнко // Там само. – С. 68-71.
  186. Сорока Ю. Історія західноукраїнських земель у науковій творчості В.О. Замлинського / Ю.Сорока // Там само. – С. 82-85.

  Розділ 2. Формування особистості та наукових поглядів ученого
  2.1. Основні віхи життя та діяльності
  1. Держархів м. Києва, ф. Р-1600, оп. 1, спр. 63, арк. 1-10.
  2. «Роде наш красний...» Волинь у долях краян і людських документах. – У 3-х тт. – Т. 3. – Луцьк, 1999. – С. 350.
  3. Держархів м. Києва, ф. Р – 1600, оп. 1, спр. 63, арк. 10.
  4. «Роде наш красний...» Волинь у долях краян і людських документах. – У 3-х тт. – Т. 3. – Луцьк, 1999. – С. 351.
  5. Архів КНУ. Особова справа В.О. Замлинського, ПВС – 70, арк. 8-9.
  6. Войцехівська І., Дмитрієнко М. Серед нас, з нами – назавжди: В.О. Замлинський в житті та науці // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Зб. наук. праць та спогадів пам’яті відомого вченого-історика, доктора історичних наук, професора Володимира Олександровича Замлинського. – Число 6(7). – У 2-х част. – Част. 1. – К. – 2001. – С.11.
  7. Особистий архів В.О.Замлинського, спр. 2, арк. 1-7.
  8. Там само, спр. 29, арк. 1-13.
  9. Держархів м. Києва, ф. Р-1600, оп. 1, спр. 65, арк. 1.
  10. Там само, спр. 75, арк. 2.
  11. Там само, спр. 63, арк. 7.
  12. Архів КНУ. Особова справа В.О.Замлинського. ПВС – 70, арк. 12.
  13. Архів РДГУ. Управління справами. Особова справа В.О.Замлинського № 116. 1959- 1964 рр., арк. 1-14.
  14. Держархів м. Києва, ф. Р-1600, оп. 1, спр. 64, арк. 9.
  15. Замлинський В. В єднанні з Тарасом / В. Замлинський // Рад. Волинь. – 1961. – 19 лют.; Його ж. Один з перших // Рад. Волинь. – 1958. – 8 жовт.; Його ж. З тьми до світла: розповідь старого шахтаря // Рад. Волинь. – 1960. – 26 серп.; Його ж. Народжені в борні // Рад. Волинь. – 1961. – 2 квіт.
  16. Держархів м. Києва, ф. Р-1600, оп. 1, спр. 64, арк. 13.
  17. Архів РДГУ. Управління справами. Особова справа В.О.Замлинського № 116. 1959- 1964 р., арк. 12.
  18. Звітно-виборчі збори журналістів Волині // Рад. Волинь. – 1962. – 22 берез.
  19. Замлинський В. Він прокладав шлях у Всесвіт / В. Замлинський // Дніпро. – 1961. – № 9. – С. 126–130. – [В cт. помилково вказано «Василь Замлинський»].
  20. Замлинський В. Його чекали зорі / В. Замлинський // Молодь України. – 1965. – 3 квіт. ; 4 квіт.
  21. Замлинський В. Астронавт із Луцька / В. Замлинський // Ленінська молодь. – 1963. – 16 черв.; 19 черв.; 28 черв.
  22. Замлинський В. Астронавт: (про Ю.В. Конедратюка (1900-1942)) / В.О. Замлинський. – Львів: Каменяр, 1964. – 127 с.
  23. Держархів м. Києва, ф . Р-1600, оп. 1, спр. 27, арк. 21-34.
  24. Там само, спр. 63, арк. 8.
  25. Архів КНУ. Особова справа В.О. Замлинського. ПВС-70, арк. 13.
  26. Замлинський В. Караюча земля: [про народну боротьбу з гітлерівцями на Волині / В. Замлинський ; передм. О. Ф. Федорова]. – Львів: Каменяр, 1965. – 259 с.
  27. Жученко І. Захист докторської дисертації В.О.Замлинським / І. Жученко // Укр. іст. журн. – 1978. – № 12. – С. 144.
  28. Жученко І. Захист докторської дисертації В.О.Замлинським / І. Жученко // Укр. іст. журн. – 1978. – № 12. – С. 145.
  29. Особистий архів В.О. Замлинського, спр. 21.
  30. Держархів м. Києва, ф. Р-1600, оп. 1, спр. 65, арк. 7.
  31. Жученко І. Захист докторської дисертації В.О. Замлинським / І. Жученко // Укр. іст. журн. – 1978. – № 12. – С. 145.
  32. Голобуцький В. Соціально-економічна політика гетьманської адміністрації (1648-1657 рр.) / В. Голобуцький // Укр. іст. журн. – 1979. – № 1. – С. 25-35; Іванюк Я. Місто-фортеця Полтава (XI – XVIII ст.) / Я. Іванюк // Там само. – 1976. – № 4. – С. 123-128; Натикач П. До питання про соціально-політичні погляди учасників селянсько-козацьких повстань 30-х років XVII ст. / П. Натикач // Там само. – 1977. – № 1. –
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины