ПРОФІЛАКТИКА ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ ХВОРОБ У ТЕЛЯТ І ПОРОСЯТ З ВИКОРИСТАННЯМ АСКОРБІНАТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ І ПРОБІОТИКА
 • скачать файл:
 • Название:
 • ПРОФІЛАКТИКА ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ ХВОРОБ У ТЕЛЯТ І ПОРОСЯТ З ВИКОРИСТАННЯМ АСКОРБІНАТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ І ПРОБІОТИКА
 • Альтернативное название:
 • ПРОФИЛАКТИКА ЖЕЛУДОЧНО-кишечных заболеваний телят и поросят С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ аскорбинатом МИКРОЭЛЕМЕНТОВ и пробиотиков
 • Кол-во страниц:
 • 154
 • ВУЗ:
 • ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ
 • Год защиты:
 • 2007
 • Краткое описание:
 • ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ


  На правах рукопису


  МАСЛІЙ МИКОЛА ЛЕОНІДОВИЧ  УДК 619:616.39:615.24  ПРОФІЛАКТИКА ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ ХВОРОБ
  У ТЕЛЯТ І ПОРОСЯТ З ВИКОРИСТАННЯМ АСКОРБІНАТІВ
  МІКРОЕЛЕМЕНТІВ І ПРОБІОТИКА  16.00.01 діагностика і терапія тварин


  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
  ветеринарних наук
  Науковий керівник
  ПАВЛОВ МИХАЙЛО ЄФРЕМОВИЧ,
  доктор ветеринарних наук, професор

  Харків 2007

  ЗМІСТ

  Стор.
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ......................4
  ВСТУП .5
  РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ....11
  1.1. Дефіцитні фактори годівлі маточного поголів`я і хвороби
  новонароджених.............11
  1.2. Імунодефіцитний стан і шлунково-кишкові хвороби
  молодняку ...12
  1.3. Біологічно активні речовини, їх роль у життєдіяльності
  тварин..14
  1.4. Біологічно активні добавки в профілактиці порушень обміну речовин, шлунково-кишкових хвороб та підвищенні неспецифічної резистентності організму молодняку..27
  РОЗДІЛ 2 ВИБІР НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ, МАТЕРІАЛ
  ТА МЕТОДИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ ..34
  2.1. Схема проведення дослідів ...34
  2.2. Матеріал досліджень .37
  2.3. Методи досліджень 37
  РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ЕКОЛОГО-АГРОХІМІЧНИХ ПАСПОРТІВ
  ГРУНТІВ ГОСПОДАРСТВ АФ „ШАХТАР” ТА ЕКСПЕРТИЗ
  ХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КОРМІВ ..39
  РОЗДІЛ 4 КЛІНІЧНИЙ СТАН, РІВЕНЬ ОБМІНУ РЕЧОВИН
  У КОРІВ І СВИНОМАТОК ТА У
  НАРОДЖЕНОГОМОЛОДНЯКУ........46
  4.1. Оцінка стану здоров`я тільних корів та новонароджених телят.46
  4.2. Клініко-фізіологічний стан поросних свиноматок і поросят.63
  РОЗДІЛ 5 ТОКСИКОЛОГІЧНА І ФАРМАКОЛОГІЧНА
  АКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ МІКРОХЕЛМ...69
  РОЗДІЛ 6 ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ МІКРОХЕЛМ
  ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ ХВОРОБ У ТЕЛЯТ ....76
  РОЗДІЛ 7 ПРОФІЛАКТИКА ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ ХВОРОБ
  У ПОРОСЯТ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРЕПАРАТУ
  МІКРОХЕЛМ..85
  РОЗДІЛ 8 ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
  ПРЕПАРАТУ МІКРОХЕЛМ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ
  ГАСТРОЕНТЕРАЛЬНИХ ХВОРОБ У ТЕЛЯТ І ПОРОСЯТ .....94
  8.1. Економічна ефективність застосування Мікрохелму телятам.. 94
  8.2. Економічна ефективність застосування Мікрохелму
  поросятам ..................96
  РОЗДІЛ 9 УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
  ТА ЇХ АНАЛІЗ ....98
  ВИСНОВКИ 112
  ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 115
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....116
  ДОДАТКИ ......146  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ


  АТФ - аденозинтрифосфат
  АФ - агрофірма
  БАД - біологічно активні добавки
  ДНК - дезоксирибонуклеїнова кислота
  ЕМ - ефективні мікроорганізми
  Нb - гемоглобін
  НР - неспецифічна резистентність
  ІД - імунодефіцити
  Іg - імуноглобуліни
  ЛЖК - леткі жирні кислоти
  МЕ - мікроелементи
  МО - міжнародні одиниці
  ОР - обмін речовин
  РНК - рибонуклеїнова кислота
  ШКХ - шлунково-кишкові хвороби  ВСТУП

  Актуальність теми. Успішний розвиток тваринництва багато в чому залежить від одержання і збереження здорового приплоду. Однак частою причиною втрат молодняку є захворювання новонароджених. Поряд із цілим комплексом етіологічних факторів такі хвороби багато в чому асоціюються з несприятливими умовами внутрішньоутробного розвитку плода, недостатнім рівнем обміну речовин в організмі вагітних тварин [15]. Адже резистентність організму визначається не лише специфічними реакціями клітинного та гуморального імунітету, але й станом обміну речовин.
  Організація повноцінної і якісної годівлі тварин має вирішальне значення в профілактиці порушень травлення і обміну речовин. Але часто в умовах господарств неможливо суттєво змінити годівлю або ж покращити якість кормів. Тому важливим моментом у попередженні хвороб тварин є застосування біологічно активних речовин.
  Частою причиною порушень обміну речовин є нестача в кормах ряду мікроелементів. Грунти України в тій чи іншій зоні містять недостатню кількість рухомих форм кобальту, міді, цинку, йоду, марганцю, селену, що часто спричиняє хронічний комплексний гіпомікроелементоз, який перебігає
  без виражених клінічних ознак [6, 7, 8].
  У доклінічній стадії порушень обміну мікроелементів, яку можна виявити лише відповідними біохімічними методами, в організмі вже відбуваються порушення метаболізму білків, вуглеводів, ліпідів, вітамінів, мінеральних речовин. Як наслідок, знижується активність ферментів, у тому
  числі і травних, що ускладнює використання поживних речовин корму, суттєво знижується природна резистентність та імунобіологічна реактивність організму і тварини, особливо молодняк, хворіють на гастроентеральні, респіраторні та інші хвороби.
  У схемі лікування шлунково-кишкових захворювань молодняку обов’язковим компонентом є антибіотики [9, 10, 11]. Разом з тим доведено [1216], що антибіотики порушують кишковий мікробіоценоз і після їх застосування діарея не завжди припиняється. Є повідомлення про те, що багато хвороб пов`язані з порушенням кишкового біоценозу [17, 18, 19], наслідком чого є імунодефіцитний стан новонароджених [20, 21].
  Такі обставини змушують переглянути методологічні прийоми, що склалися в лікуванні та профілактиці шлунково-кишкових хвороб. Великого значення набуває замінна терапія, спрямована на відновлення кишкового біоценозу введенням препаратів з умістом представників нормальної кишкової мікрофлори пробіотиків [2231].
  Таким чином, все більш актуальним стає розробка та впровадження у виробництво екологічно чистих, малотоксичних та ефективних препаратів, які містять комплекс необхідних для оптимізації обміну речовин мікроелементів у поєднанні з симбіонтними мікроорганізмами і які можна було б застосовувати тваринам фізіологічним шляхом з кормом.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота проводилася в межах галузевої науково-технічної програми на 2001-2005 роки „Забезпечення ветеринарно-санітарного благополуччя в Україні”, теми 113.13.04 „Розробка і впровадження системи заходів щодо діагностики, лікування і профілактики захворювань, спричинених порушенням обміну речовин у східному регіоні України”, затвердженої на засіданні Президії УААН 25 квітня 2002 року, протокол № 6, та в межах науково-дослідної тематики кафедри внутрішніх хвороб тварин Харківської державної зооветеринарної академії ”Розробка та впровадження в практику системи заходів щодо діагностики, лікування і профілактики захворювань тварин, спричинених порушенням обміну речовин” номер державної реєстрації 01050U09065.
  Мета і завдання досліджень. Метою роботи є теоретичне і експериментальне обґрунтування застосування комплексу органічних сполук мікроелементів у поєднанні з пробіотиком ”Байкал-ЕМ1У” для профілактики порушень обміну речовин і шлунково-кишкових хвороб у телят і поросят.
  Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
  - проаналізувати дані еколого-агрохімічних паспортів грунтів та дані експертиз хімічного аналізу кормів господарств;
  - визначити клінічний стан та рівень обміну речовин у тільних корів, поросних свиноматок та новонародженого від них молодняку;
  - дати токсикологічну та фармакологічну характеристику новому експериментальному препарату Мікрохелм;
  - дослідити активність нового препарату Мікрохелм, як засобу профілактики порушень обміну речовин і гастроентеральних хвороб молодняку тварин;
  - визначити економічну ефективність застосування препарату Мікрохелм для профілактики порушень обміну речовин і шлунково-кишкових хвороб у телят і поросят.
  Об`єкт дослідження удосконалення методів профілактики шлунково-кишкових захворювань телят і поросят з використанням комплексного препарату Мікрохелм.
  Предмет дослідження новонароджені телята і поросята у біогеохімічній зоні з дефіцитом мікроелементів.
  Методи дослідження клінічні (загальна температура, пульс, дихання, стан окремих органів), морфологічний склад крові (еритроцити, лейкоцити, лейкограма), біохімічні (гемоглобін, загальний білок та його фракції, сума Іg, колоїдно-осадова проба Вельтмана, загальна кількість ЛЖК, кетонові тіла), атомно-абсорбційні (кобальт, мідь, цинк, марганець) та статистичні.
  Наукова новизна одержаних результатів. Проведені комплексні дослідження з визначення залежності клінічних, морфологічних і біохімічних показників у новонароджених телят і поросят від стану здоров’я тільних корів і поросних свиноматок в біогеохімічній зоні.
  При розробці нового засобу профілактики шлунково-кишкових хвороб молодняку визначені дефіцитні в умовах біогеохімічної зони мікроелементи з урахуванням дії їх органічних сполук на процеси метаболізму і неспецифічну резистентність організму новонароджених.
  Для профілактики шлунково-кишкових хвороб у телят і поросят вперше запропонований комплексний препарат Мікрохелм, який поєднує аскорбінати мікроелементів сінергідної дії та симбіонтні бактерії, що визначає його вплив на процеси травлення, інтенсивність обміну речовин та неспецифічну резистентність організму тварин.
  Застосування новонародженим телятам і поросятам комплексного препарату Мікрохелм профілактує шлунково-кишкові хвороби, нормалізує обмін речовин та гемопоез, підвищує неспецифічну резистентність організму, сприяє кращому росту і розвитку молодняку.
  Практичне значення одержаних результатів. Вперше експериментально обґрунтовано застосування нового комплексного препарату Мікрохелм для профілактики порушень обміну речовин і шлунково-кишкових хвороб (ШКХ) телят і поросят, до складу якого входять аскорбінати мікроелементів у комплексі з симбіонтними бактеріями.
  Запропонована схема профілактики порушень обміну речовин та ШКХ молодняку є екологічно безпечною, ефективною, біоетичною та доступною, не має протипоказань та побічної дії.
  Вивчений вплив змін біогеоценозу на виникнення порушень обміну речовин і ШКХ у телят і поросят.
  Доведено, що застосування новонародженим телятам і поросятам комплексу органічних сполук мікроелементів та пробіотика у складі нового препарату Мікрохелм стимулює гемопоез, оптимізує обміну речовин, підвищує неспецифічну резистентность організму, що попереджує виникнення шлунково-кишкових хвороб, стимулює ріст і розвиток тварин.
  Практичні напрацювання увійшли до методичних рекомендацій з профілактики шлунково-кишкових хвороб у новонароджених телят і поросят з використанням комплексу аскорбінатів мікроелементів і пробіотика, затверджених науково-методичною радою Державного департаменту ветери-
  нарної медицини 20 грудня 2006 року, протокол № 3.
  Результати досліджень можуть бути використані у навчальному процесі при викладанні внутрішніх хвороб тварин.
  Особистий внесок здобувача. Здобувач провів огляд та аналіз джерел наукової літератури, виконав весь комплекс лабораторних та виробничих експериментів, здійснив сатистичну обробку цифрових показників, узагальнив результати досліджень.
  Спільно із науковим керівником визначене співвідношення компонентів та розроблений склад нового препарату Мікрохелм в якості засобу профілактики порушень обміну речовин та шлунково-кишкових хвороб у телят і поросят.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідались, обговорювались та були схвалені на міжнародних науково-практичних конференціях „Ветеринарна медицина 2004: Сучасні аспекти розробки, маркетингу і виробництва ветеринарних препаратів” (24-31 травня 2004 р., АР Крим, м. Феодосія), „Ветеринарна медицина 2005: Сучасний стан та актуальні проблеми забезпечення ветеринарного благополуччя тваринництва” (30 травня 4 червня 2005 р., АР Крим, м. Ялта), „Ветеринарна медицина 2006: Ветеринарне забезпечення свинарства сучасний стан і шляхи розвитку” (15-18 листопада 2005 р., м. Харків), „Наукові та практичні основи ветеринарної медицини в Україні”, присвяченій 75-річчю заснування факультету ветеринарної медицини (м. Біла Церква, 2728 вересня 2006 р.), та на конференціях науково-педагогічних працівників і аспірантів Харківської державної зооветеринарної академії (1819 квітня 2005р., 2122 березня 2006 р.).
  Публікації. За результатами досліджень у фахових виданнях опубліковано шість наукових статей, в тому числі у збірнику наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії „Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини” 2005, 2006 рр. (2), у міжвідомчому тематичному науковому збірнику „Ветеринарна медицина” 20042006 (3) і у збірнику наукових праць „Вісник Білоцерківського державного аграрного університету” 2006 р. (1).
 • Список литературы:
 • В И С Н О В К И

  1. У дисертації узагальнені і експериментально обгрунтовані зміни показників гемопоезу і обміну речовин у тільних корів і поросних свиноматок та народженого від них молодняку в залежності від біогеохімічної зони, розроблені заходи щодо їх корекції. Застосування комплексного препарату Мікрохелм, до складу якого входять пробіотик БайкалЕМ1У та комплекс аскорбінатів мікроелементів, з метою профілактики шлунково-кишкових хвороб у новонароджених телят і поросят покращує метаболічні процеси та стимулює основні ланки неспецифічної резистентності їх організму.
  2. Результати хімічного аналізу грунтів та кормів, що використовуються в господарствах агрофірми „ Шахтар” Донецької області, свідчать про дефіцит у них рухомих форм цинку, міді, кобальту та марганцю (на 2050 %).
  3. Дослідженнями клінічного статусу, сироватки крові, вмісту рубця і сечі у 20% тільних корів встановлені субклінічні прояви поєднаних захворювань: хронічний кетоз, латентний ацидоз рубця та комплексний гіпомікроелементоз, які є наслідком неповноцінної годівлі тварин за окремими поживними речовинами, згодовування силосу і сінажу, що містять масляну кислоту.
  4. У сироватці крові хворих корів у порівнянні із здоровими зменшені вміст загального білка на 7,64% (Р<0,05), частка α-глобулінів 1,94 (Р<0,001) і показники проби Вельтмана на 21,73% (Р<0,05), збільшена частка β-глобулінів на 5,02% (Р<0,001); меншими від референтних значень є вміст кобальту на 49,33%, марганцю 43,87, міді 21,15 і цинку на 11,57 %.
  5. Маса тіла телят, народжених від хворих корів, в середньому, на 15% (Р<0,01) менша, ніж у телят від здорових корів, у них встановлений симптомокомплекс гіпотрофії, зменшення частки нейтрофілів на 2,89% (Р<0,001) і моноцитів на 0,83% (Р<0,05). У сироватці крові телят-гіпотрофі-
  ків, порівняно із здоровими тваринами, меншими є вміст загального білка на 19,22% (Р<0,001), частка альбумінів 8,96 (Р<0,05) і кобальту на 29,22% (Р<0,001).
  6. Вміст загального білка, кобальту, міді, цинку і марганцю у сироватці крові поросних свиноматок був дещо меншим від загальноприйнятих норма-
  тивних даних. У народжених від них поросят з віком (30 діб) зменшується кількість лейкоцитів на 24,97% (Р<0,001), частки моноцитів 1,08 (Р<0,001) і еозинофілів 0,99 (Р<0,001), вміст загального білка 8,15 (Р<0,05), імуноглобулінів 19,08 (Р<0,01), кобальту 29,44 (Р<0,001), міді 9,08 (Р<0,05), цинку 21,05 (Р<0,01) і марганцю на 17,21 % (Р<0,01).
  7. У дослідах на білих мишах токсичної дії нового препарату Мікрохелм не встановлено. У стані експериментального імунодефіциту призначення препарату зумовлювало збільшення в крові мишей суми Ig на 43,5% (Р<0,05).
  8. Застосування препарату Мікрохелм новонародженим телятам знижує їх захворюваність із симптомом діареї на 5,46%, збільшує кількість еритроцитів на 16,90% (Р<0,01), вміст гемоглобіну 8,28 (Р<0,05), частки лімфоцитів 5,44 (Р<0,01) і моноцитів на 0,72% (Р<0,001); збільшує вміст у сироватці крові, загального білка на 9,06% (Р<0,05), фракції γ-глобулінів 3,39 (Р<0,01), кобальту 34,43 (Р<0,001), марганцю 21,54 (Р<0,05), міді 22,18 (Р<0,001) і цинку на 24,28 % (Р<0,001), порівняно з контролем.
  9. Призначення поросятам препарату Мікрохелм знижує їх захворюва-
  ність із симптомом діареї на 18,04%, збільшує кількість еритроцитів на
  17,75% (Р<0,05), вміст гемоглобіну 9,86 (Р<0,05), частку моноцитів на 1,42% (Р<0,05); збільшує вміст у сироватці крові загального білка на 10,42% (Р<0,001), кобальту 27,15 (Р<0,001), цинку 34,32 (Р<0,001), марганцю 16,07 (Р<0,05) і міді на 9,95 % (Р<0,05).
  10. Призначення новонародженим телятам і поросятам препарату Мікрохелм сприяє кращому росту і розвитку тварин, збільшує прирости маси тіла телят на 22,53 % (Р<0,01), поросят на 15,01 % (Р<0,01). Економічний ефект з розрахунку на 1 грн. витрат від застосування препарату телятам становить 8,12 грн., поросятам 5,36 грн.


  ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

  1. Для профілактики шлунково-кишкових хвороб незаразної етіології та порушень обміну речовин у телят і поросят в господарствах південної біогеохімічної зони України доцільно застосовувати препарат Мікрохелм новонародженим телятам один раз на добу в дозі 5,0 см³ протягом перших 1214 діб їх життя, поросятам до 1-місячного віку 2,0 см³, 12-місячного віку 5,0 см³.
  2. Для корекції обміну речовин у поросних свиноматок призначати їм комплексний препарат Мікрохелм з кормом один раз на добу в дозі 30-40 см³ за 12-14 діб до опоросу.
  3. Існуючі обов’язкові для обласних та районних лабораторій ветеринарної медицини уніфіковані тести біохімічного контролю за станом обміну речовин у тільних корів та поросних свиноматок для господарств південної біогеохімічної зони України слід доповнювати визначенням в крові вмісту кобальту, міді, цинку і марганцю.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Левченко В., Заярнюк В., Папченко І. Шлунково-кишкові хвороби новонароджених телят// Вет. медицина України. 1997. № 4. С. 30 33.
  2. Стан захворюваності новонароджених та молодняку великої рогатої худоби шлунково-кишковими патологіями в господарствах України / М.І. Цвіліховський, В.А Грищенко, О.М, Якимчук та ін. //Матер. наук. конф. проф.-викл. складу та аспірантів: Тези доповідей. К., 2000. С. 36.
  3. Иванов Г.И., Воронцов А.П. Профилактика нарушений минерального обмена у поросят // Ветеринария. 1989. № 2. С. 1214.
  4. Comparison between pre- and postnatal acid-base status of calves and their perinatal mortality / O. Szenci, M.A.M. Taverne, S. Baconyi, A. Erdodi // Veter. Q.1988. Vol. 10. №2. P. 140144.
  5. Goff J.P., Horst R.L.. Physiological changes at parturition and their relationship to metabolic disorders // J. Dairy Sci. 1997. Vol. 80:7. P. 1260 1268.
  6. Мікроелементози сільськогосподарських тварин / М.О.Судаков, В.І.Береза, І.Г.Погурський та ін.; За ред. М.О.Судакова К.: Урожай, 1991. 152 с.
  7. Смоляр В.И. Гипо - и гипермикроэлементозы. К.: Здоровье, 1989. 152 с.
  8. Кравців Р.Й., Стадник А.М., Ключковська М.В. Біологічні речовини регулятори метаболізму, чинники здоров`я худоби та високої продуктивності// Вісник Дніпропетр. ДАУ. Дніпропетровськ, 2005. С. 193196.
  9. Анохин Б.М. Гастроэнтерология телят. Воронеж: Изд. Воронеж. с.-х. ун-та, 1985. 154 с.
  10. Болезни молодняка свиней / В.В.Никольский, В.И.Божко, В.А.Бортничук и др. 2-е изд., перераб. и доп. К.: Урожай, 1989. 192 с.
  11. Митюшин В.В. Диспепсия новорожденных телят. М.: Россельхоз-
  издат, 1989. 274 с.
  12. Hoffmann B. Allgemeine und speielle Probleme bei der Zulassung und Aufbereitung antimіkroіell wirksamer Stoffe zur Anwendung bei landwirstchaftlichen Nutztieren // Tierarztl. Praxsis. 1988. Jg. 16 , H.2. S. 103 - 107.
  13. Kaukas A., Hinton M., Linton A.H. The effect of growth-promoting antibiotigs on the faecal enterococci of helthy young chicens // J. appl. Bacteriol. 1988. Vol.64, № 1. P.57-64.
  14. Skadborg J., Hillemann G. Ampicillin-forsog // Dansk Pelsdyravi. — 1987. agr. 50, № 3. S.181183.
  15. Residuers of macrolide antibiotic sedecamycin and ist major metabolites in swene blood and tissuers / J. Okada, S.Yamamoto, H. Yamamoto, S. Kondo // J. agr. Food Chem. 1988. Vol. 36, № 1. P. 104107.
  16. Seeger K. Ist eine Wiederholungsbehandlung bei antibiotischer Therapie notwendig // Tierarztl. Praxis. 1988. Jg. 16. H. 2. S. 109 112.
  17. Исламов М. М. Заболеваемость диспепсией телят, родившихся от коров, больных кетозом // Разраб. лечебно-профилакт. мер против незараз. и зараз. заболеваний с.-х. животных и их апробация в комплексах и специализ, хоз-вах. Одесса , 1985. С. 25 28.
  18. Исламов М. М. Антенатальная профилактика диспепсии телят, родившихся от коров, больных кетозом // Лечебно-профилакт. меры против незаразных заболеваний с.-х. животных. Одесса, 1987. С. 3142.
  19. Лоншаков Г. А., Чебунин С. М., Воронцова Л. А. Комплексная профилактика и лечение желудочно-кишечных болезней телят с применением биологических активных препаратов // Болезни с.-х. животных в Забайкалье и на Дал. Востоке. Благовещенск, 1987. С. 8085.
  20. Чумаченко В. Ю., Чумаченко В.В., Павленко О. І . Дослідження імунної системи. Фактори, що впливають на резистентність тварин // Вет. медицина України. 2004. № 5. С. 3337.
  21. Bolognesi D.P., Cooper M.D. Immunodeficiency // Curr. Opin. Immunol. 1995. Vol. 7. P. 433470.
  22. Weren W.B. Probiotics: fact or fiction // Anim. Health Nutrit. 1987. Vol. 42. № 8. P. 2830.
  23. Антипов В.А. Использование пробиотиков в животновотчестве // Ветеринория. 1991. № 1. С. 5558.
  24. Никитенко В.И. Вместо лекарств бактерии // Наука в СССР. 1991. № 4. С. 116121.
  25. Калачнюк Г.І. Пробіотики у тваринництві // Тваринництво України. 1996. № 5. С. 1618.
  26. Литвин В. Життєдайна сила пробіотиків //Вет. медицина України. 1996. № 2. С. 1215.
  27. Малик Н. И., Панин А. Н. Ветеринарные пробиотические препараты // Ветеринария. 2001. № 1. С. 4650.
  28. Клеменко В.В. Применение пробиотиков в ветеринарии // Биотехнология, экология, медицина/ Матер. III-IV междунар. научн. семинаров. 20012002 гг. М. Киров: Экспресс, 2002. С. 3234.
  29. Коцюмбас І., Рожко М., Кушнір І. Застосування пробіотиків у ветеринарній медицині // Вет. медицина України. 2003. № 10. С. 1517.
  30. Шимкус Алмантас, Юкна Витилиюс. Пробиотики, пребиотики, синбиотики и функциональные продукты питания. М., 2004. С. 167168.
  31. Бортнічук В.А., Сорокіна Н.Г., Наконечна М.Г. Розробка та застосування пробіотика „ Бактонорм” при шлунково-кишкових хворобах наворожених телят // Вет. медицина: міжвідомч. тематич. наук. зб. Вип. 85. Харків, 2005. С. 161118.
  32. Павлов М.Е. Латентний ацидоз рубця і субклінічний кетоз корів // Вісник с.- г. науки. 1985. № 2. С. 6465.
  33. Порохов Ф.Ф., Иваненков И.Т. Групповая профилактика нарушений обмена веществ у высокопродуктивных коров // Вопр. групповой профилакт. заболеваний животных и птиц. Вильнюс, 1986. С. 3031.
  34. Тулобаев А.З. Диспепсия новорожденных ягнят на почве нарушения обмена веществ у матерей ( методы диагностики, лечения и профилактики) : Автореф. дисс. канд. вет. наук / Мос. вет. акад. им. К.И. Скрябина. М., 1988. 14 с.
  35. A fialas lefolyasnak ellenorzese a malacok szuleteskori sav-bazis egyensulyanak meghatarozasaval / O.Szebci, S.Bakonyi, J.Benko, E.Takacs // Magyar. Allatorv. Lapja.1988. evf. 43, sz. 4. P. 203206.
  36. Changes in blood lipid components and vitamin A in obese diary cows in peripartum / Y.Kimura, S.Koizumi, T.Saitoh e.a. // J.Japan Veter. Med. Assn. 1988. Vol. 41. № 3. P.164168.
  37. Bouska J., Klimes P., Minksova E. Dynamika klinicko-biochemikych ukazatelu u krav s ketonurii v obdobi zaprahnuti a po porodu// Veter. Med. (Praha). 1989. R. 34,c.2 S. 65-78.
  38. Кондрахин И.П. Алиментарные и эндокринные болезни животных. М.: Агропромиздат, 1989. 256 с.
  39. Bronicsi M. Pathophysiological conditions of the prophylaxis and treatment of fatty liver in diary cows// Medycyna-Weteryjna. 2001 V. 57 : 8 P. 543546.
  40. Плански Б., Абрашев Н. Динамика на някои страны на минеральния метаболизъм при сухостойни крави, родилки и телета // Ветер.- мед. науки . 1987. Г. 24.№10. С.4857.
  41. Prilog izucavanju metabolickog profila krava u laкtacii / M.J. Jovanoviс, S.M.Stamativiс, H. Samanc e.a. // Veter. Glasnik. 1987. Vol. 41. br. 6. - S.449-454.
  42. Iwasaki K. Исследование причин, вызывающих нарушение обмена веществ у коров мясного и молочного направления, и практическое применение стандартов кормления (Япония) // Anim. Husbandry. 1988. Vol. 42. № 4. P. 487491.
  43. Duffield T., Herdt T.H. Subclinical ketosis in lactating dairy cattle. // Metabolic disorders of ruminans.Vet.-Clinics-of-Norh-America// Food-Animal-Practice. 2000. V.16: 2. P. 231253.
  44. Herdt T.H., Herdt T.H. Ruminant adaptation to negative energy balance: influences on the etiology of ketosis and fatty liver // Metabolic disorders of ruminants. Vet.-Clinics-of-North-America. Food-Animal- Practice. 2000. V. 16: 2. P. 215230 .
  45. Дронов В.В., Горшков Г.О., Павлов М.Е. Клиническое проявление, диагностика и лечение микроэлементозов у коров// Проблемы с.-х. производства на современном этапе и пути их решения : Матер.VI междунар. науч.- практ. конфер. Белгород, 2003. С.120121.
  46. Bialkowski Z. Metody profilaktyki niedoborow mineralnych u bydla // Zycie weter. 1988. R. 63. № 5. S.132136.
  47. Мінеральне живлення тварин / Г.Т.Кліценко, М.Ф.Кулик, М.В.Косенко, В.Т. Лісовенко К.: Світ , 2001. 578 с.
  48. Dufour-H; Dunn-M. Review of the treatment of diabetes associated with ketoacidosis in small animals. // Medecin-Veterinaire-du Quebec.2001. V. 31: 2. P. 9899.
  49. Перспективи використання органічних сполук біогенних металів в терапії і профілактиці хвороб незаразної етіології у новонароджених та молодняку тварин / М.І.Цвіліховський, В.І.Береза, О.М.Якимчук та ін. // Науковий вісник НАУ. Вип. 89. К., 2005. С. 242248.
  50. Лігоміна І.П. Стан мінерального обміну і природної резистентності корів та їх корекція у господарствах Житомирського Полісся : Автореф. дис. канд. вет. наук. Біла Церква, 2003. 21 с.
  51. Einflus ernahrungsbedingten Stoffwechgelstorungen der Milchkuh auf Lebendmasseentwicklung und Milchinhaltsstoffe / U. Jacobi, N. Rossow, B. Lemke u.a. // Tierzucht., 1985. Bd. 39. № 5. S. 223226.
  52. Павлов М.Е., Кошевой В.П. Совершенствование методов диагностики и профилактики внутриутробной гипотрофии телят // Вопросы интенсификация и ветеринарного обслуживания промышленного животноводства: Тез. докл. науч.-практ. конф. Кишинев, 1987. С.105.
  53. Павлов М.Е. О причинах желудочно-кишечных заболеваний новорожденных телят// Незаразные болезни телят: Межвуз. тематич. сб. науч. тр.. / Харьковск.СХИ. Харьков, 1988. С. 2426.
  54. Захаренко М.О. Механізми порушень обміну речовин і способи їх корекції у новонароджених телят: Автореф. дис. д-ра біол. наук: 03.00.04/ Ін-т фізіології та біохімії тварин УААН. Львів, 1993. 35 с.
  55. Звенигородская Л.А., Егорова Е.Г., Лазебник Л.Б. Изменение органов пищеварения у больных с метаболическим синдромом // Эксперим. и клин. гастроэнтерология. 2004. № 6. С.410.
  56. Карпуть И.М., Пивовар Л.М. Профилактика аутоиммунной патологии органов пищеварения у животных // Вопр. групповой профилактики заболеваний животных и птиц. Вильнюс, 1986. С. 48-50.
  57. Определение естественной резистентности и обмена веществ у сельскохозяйственных животных / В.Ю.Чумаченко, А.М.Высоцкий, Н.А.Сердюк, В.В. Чумаченко К.: Урожай, 1990. 136 с.
  58. Карпуть И.М. Иммунология и иммунопатология болезней молодняка. Минск: Ураджай, 1993. 288 с.
  59. Малаховский Ю.Е. О так называемой вторичной иммунологической недостаточности // Педиатрия. 1995. № 5. С.9497.
  60. Федоров Д.Н. Верховский Н.И. Иммунодефициты домашних животных. М., 1996. 95с.
  61. Експрес-метод прогнозування імунодефіцитного стану організму новонароджених телят / Д.О.Мельничук, М.І.Цвіліховський, В.А.Грищенко, Т.В.Любецька та ін. // Рекоменд. для підпр. України з профілактики імунодефіцитів та системних патологій у новонароджених телят. К.: НАУ, 2001. 15 с.
  62. Флюнт Р.Б. Імунофізіологічний статус організму корів та їх телят з різними строками гестації // Автореф. дис. канд. вет. наук: 03.00.13 / ЛНАВМ ім. С.3.Гжицько Львів, 2004. 17 с.
  63. Чумаченко В.Ю., Чумаченко В.В., Павленко О.І. Дослідження імунної системи, механізми захисту організму // Вет. медицина України. 2004. № 4. С.23-26.
  64. Павлов М.Е., Концевенко В.В., Зуев Н.П. Определение уровня обмена веществ и неспецифической устойчивости организма свиней в условиях совхоза „Губкинский”// Проблемы с.-х. производства на современном этапе и пути их решения: Матер. IV междунар. научн.- практ. конф. Белгород, 2000. С. 119120.
  65. Чумаченко В. Резистентність тварини і фактори, що впливають на її стан // Вет. медицина України. 1997 № 3. С. 2325.
  66. Coff J.P., Kimura K. Immune suppression implicated in metabolic disease // Feedstuffs. 2002. V. 74: 50. P. 1116;
  67. Мельничук Д.О., Усатюк П.В., Цвіліховський М.І. Трансепітеліаль- ний механізм формування колострального імунітету у новонароджених телят // Наук. вісник НАУ. К., 1998. № 11. С. 9 11.
  68. Нові дані щодо механізму формування колострального імунітету у новонароджених телят та їх застосування у ветеринарній медицині / Д.О.Мельничук, М.І.Цвіліховський, Т.В.Любецька та ін. // Рекоменд. для піприємств України з профілактики імунодефецитів та патологій травного каналу у новонароджених телят. К.: НАУ, 2001. 12 с.
  69. Мельничук Д.О., Цвіховський М.І., Грищенко В.А.Закономірності формування колострального імунітету у новонароджених телят // Укр.біохім. журн. 2002. Т. 74, № 2. С. 2125.
  70. Walker W.A. Роль микрофлоры в развитии защитных функций кишечника // Педиатрия. 2005. №1. С. 8591.
  71. Мікроелементози сільськогосподарських тварин / За редакцією Судакова М.О. К.: Україна, 1974. 152 с.
  72. Prevention of trace element deficiencies in grazing ruminants 2: Sheep / G.Zervas, S.B.Telfer, A.AL-Tekrity, D.Jones // Bull. Hellen. Veter. Med. Soc. 1987. Vol.38. № 4. P. 258263.
  73. Zervas G., Telfer S.B. Prevention of trace element deficiencies in grazing ruminants I: Calves // Bull. Hellen. Veter. Med. Soc. 1987. Vol. 38. № 4. P. 251257.
  74. The retention and efficacy of soluble-glass boluses for providing selenium, cobalt and copper to sheep / K.R.Millar, W.J.Meads, A.T.Albyt e.a. // N. Z. Veter. J. 1988. Vol. 36. № 1 . P.1114.
  75. Herdt T.H. Metabolic diseases of ruminant livestock. // Veterinary-Clinics-of-North-America,-Food-Animal-Practice. 1988. V. 4: 2. 439 pp.
  76. Katoh N. Relevance of apolipoproteins in the development of fatty liver and fatty liver-related peripartum diseases in dairy cows // Journal-of-Veterinary-Medical-Science. 2002. V. 64: 4. P. 293307;
  77. Венедиктов А.М., Ионас А.А. Химические кормовые добавки в животноводстве. М.: Колос, 1979. 160 с.
  78. Влияние микроэлементов и витаминов на продуктивность коров / М.П.Коваль, М.А.Каврус, Н.И.Баламут и др. // Пробл. диагностики, терапии и профилактики незараз. болезней с.-х. животных в пром. животновотстве. Воронеж, 1986. С. 25.
  79. Кирилов Н.К. Влияние биостимуляторА „Польфамикс КО” на прирост живой массы бычков (на откорме) // Микроэлементы в биологии и их применения в медицине и сельском хозяйстве. Чебоксары, 1986.С. 180181.
  80. Влияние микроэлементов и витаминов на обмен веществ и продуктивность коров/ М.П.Коваль, Н.И.Баламут, А.В.Булгаков и др. // Вет. наука производству. 1987. Вып. 25. С. 117122.
  81. Егоров А., Хафизов Х. Стимуляторы продуктивности // Птицеводство. 1989. № 8. С. 2526.
  82. Herdt T.H., Emery R.S. Therapy of diseases of ruminant intermediary metabolism. // Veterinary-Clinics-of-North-America,-Food-Animal-Practice. 1992. V. 8: 1. P.91-106.
  83. Павлов М.Е.,Хмельков Я.Т., Дронов В.В. Лечебно-профилактиче- ские добавки в рационах крупного рогатого скота // Проблемы зооинженерии и веет. медицины: Зб. наук. праць Харківської ДЗВА. 2001. С. 14-17.
  84. Попова Т.С., Федичкина Т.В., Столярова М.В. Нутрицевтики в лечебном питании // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2003. № 6. С. 1117.
  85. Bunger U., Schlaefer K.A., Gratsch U. Bekampfung des Eigenmangels bei Kalbern sowie Auswirkungen auf Pneumonie bzw. Preumie-bzw. Durchfallerkrankungen und Lebendmassezuwachs // Mh. Vet.Med. 1987. Bd 42.№ 10. S. 357 363.
  86. Мадд А.Д., Стренкс М. Х. Потребность свиней в минеральных веществах и микроэлементах // Питание свиней. М.: Агропромиздат, 1987. С. 125-139.
  87. Распутный А. И. Химико-биологические основы оптимизации минерального питания животных в условиях промышленной технологии: Автореф. дисс. канд. биол. наук / Львовский ветерин. ин-т. Львов, 1988. 16 с.
  88. Скуковский Б.А. Сезонная ритмичность динамики микроэлементов в животном организме // Сиб. вестн. с.-х. науки. 1988. №1. С. 5053.
  89. Кузнецов С.Г. Биологическая доступность минеральных веществ для животных из кормодобавок и химических соединений // Сельскохоз. биол. 1991. № 6. С. 150160.
  90. Клименко А.О., Макарчик О.М. Роль мікроелементів та динаміка показників активності деяких ферментів печінки при гестаційний анемії // Галицький лікарській вісник. 2004. Т. 11.№2. С. 4851.
  91. Effect of 1,25 dihydroxyvitamin D3 on the calcium and magnesium metabolism of lactating cows / P.J.Moate, K.M.Schneider, D.D.Leaver, D.C.Morris // Austral. Veter. J. 1987. Vol.64. № 3. P. 7375.
  92. Коровин Н.К., Тарасенко О.В., Подойников П.П. Влияние ферродес-
  трановых препаратов и витамина В12 на некоторые показатели крови и продуктивность у поросят // Болезни ягнят и поросят: Труды Целиноград. с.-х. ин-та. 1989. С. 7677.
  93. Fakhruddin Sharma S.N., Yadav J.S. Haematobiochemical and therapeu-
  tic studies on polioencephalomalacia in cattle // Indian J. Veter. Med. 1997. V. 7. № 1. P. 1922.
  94. Wplyv skojarzonego stosowania zelaza i izoprynozyny na zdrowotnosc prosiat /D.Markovska, I.Stankiewicz, Z.Pejsak // Med. weter. 2002. Vol. 58, №1. S. 4548.
  95. Яковлева И.Н. Витамины и их применение / Справочник терапевта. Минск: Беларусь, 1983. 656 с.
  96. Тихонева Л.Н., Корягин В.И. Витамины важный резерв улучшения здоровья животных // Ветеринария. 1989. №2 С. 5657.
  97. Бузлама В.С., Сулейманов С.М., Долгополов В.Н. Резистентность и стресс в этиологии диспепсии телят // Ветеринария. 1978. №8. С. 8384.
  98. Замарин Л.Г., Седов С.П., Юсин Г.А. Коррекция стрессовой адаптации и естественной резистентности у коров в зонах йодной недостаточности // Ветеринария. 1989. №1. С. 5456.
  99. Соколов В.Д., Андреева Н.Л. Фармакологическая коррекция стресса
  // Ветеринария. 1989. №5. С. 6164.
  100. Yi O.S., Han D., Shin H.Q. Synergistic antioxidative effects of tokopherol and ascorbic acid fish oil (lecitin) /water system // J. Am. Oil. Chem. Soс. 1991. V.5(8) P. 881883.
  101. Бровкина И.Л., Конопля А.А.,Утешев Б.С. Иммунометаболические эффекты взаимодействия жирорастворимых и водорастворимых витаминов при токсических формах анемии // Экспериментальная и клиническая фармакология. 2004. Т. 67. №3. С. 5152.
  102. Яшин А.В. Симптоматика гиповитаминоза С у телят // Ветеринария. 1985. №1. С. 5759.
  103. Оптимизация обеспеченности рационов свиней витаминами основа высокой продуктивности и резистентности к заболеваниям/ В.Т.Самохин, Г.И.Москвичева, М.А.Косякова и др. // Эколог. проблемы патологии, фармакологии и терапии животных: Международный координационный совет. Воронеж, 1997. С. 344345.
  104. Добавки витаминов С и В для повышения многоплодия и естественной резистентности свиноматок / С.И.Пляшенко, В.В.Соляник, А.В.Соляник, Г.В.Соляник // Ветеринария. 2001. С. 3033.
  105. Воробьев П.А. Анемический синдром в клинической практике. М.: Ньюдиамед, 2001. 165 с.
  106. Клинические аспекты процессов адаптации у новорожденных / Под ред. Новиковой Е.И. и Поляковой Г.П. - М.: Медицина, 1974. 263 с.
  107. Павлов М.Е., Зуев Н.П., Дронов В.В. Обоснование групповой терапии при витаминно-минеральной недостаточности у коров / Проблемы с.-х. производства на современном этапе и пути их решения: Матер. IV междунар. науч.-практ. конференции. Белгород, 2000. С. 9798.
  108. Павлов М.Е., Масалыкина Я.П. Эффективность применения витаминных препаратов новорожденным телятам// Проблемы с.-х. производства на современном этапе и пути их решения: Матер.V междунар. науч.-практ. конф. Белгород, 2001. С. 5657.
  109. Ефективність використання природних мінералів для профілактики патології обміну речо
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)