Рожко Оксана Валентинівна Науково-методичні за­сади укладання електронного атласу земельних ресурсів адміністративного району




 • скачать файл:
 • Название:
 • Рожко Оксана Валентинівна Науково-методичні за­сади укладання електронного атласу земельних ресурсів адміністративного району
 • Альтернативное название:
 • Рожко Оксана Валентиновна Научно-методические основы заключения электронного атласа земельных ресурсов административного района
 • Кол-во страниц:
 • 276
 • ВУЗ:
 • у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 • Год защиты:
 • 2018
 • Краткое описание:
 • Рожко Оксана Валентинівна, молодший науковий спів­робітник кафедри геодезії та картографії факультету зем­левпорядкування Національного університету біоресурсів і природокористування України: «Науково-методичні за­сади укладання електронного атласу земельних ресурсів адміністративного району» (11 00.12 - географічна карто­графія). Спецрада Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка




  Національний університет біоресурсів і природокористування України
  Міністерство освіти і науки України
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Міністерство освіти і науки України
  Кваліфікаційна наукова
  праця на правах рукопису
  РОЖКО ᅠОКСАНА ᅠВАЛЕНТИНІВНА
  УДК 528.9 (477.41)
  ДИСЕРТАЦІЯ
  НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ᅠЗАСАДИ ᅠУКЛАДАННЯ ᅠ
  ВЕЛИКОМАСШТАБНОГО ᅠЕЛЕКТРОННОГО ᅠАТЛАСУ
  ᅠЗЕМЕЛЬНИХ ᅠРЕСУРСІВ ᅠАДМІНІСТРАТИВНОГО ᅠРАЙОНУ
  11.00.12 - географічна картографія
  Природничі науки
  Подається на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук
  Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
  результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
  ___________________________ О.В.Рожко
  Науковий керівник - Ковальчук Іван Платонович, доктор географічних наук,
  професор
  Київ - 2018



  ЗМІСТ
  АНОТАЦІЯ.................................................................................................................. 3
  SUMMARY .................................................................................................................. 6
  ВСТУП ....................................................................................................................... 16
  РОЗДІЛ 1
  НАУКОВІ ЗАСАДИ ВЕЛИКОМАСШТАБНОГО АТЛАСНОГО
  КАРТОГРАФУВАННЯ СТАНУ І ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
  АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ ........................................................................... 27
  1.1.Аналіз існуючих підходів до створення електронних картографічних
  моделей стану і використання земельних ресурсів адміністративного району ..... 27
  1.2. Методичні аспекти великомасштабного атласного картографування стану і
  використання земельних ресурсів адміністративного району ................................. 52
  1.3. Технології та алгоритми створення великомасштабного електронного
  атласу стану і використання земельних ресурсів адміністративного району......... 71
  1.4. Програмне забезпечення укладання тематичних карт атласу стану і
  використання земельних ресурсів адміністративного району ................................. 76
  Висновки до Розділу 1 .............................................................................................. 81
  РОЗДІЛ 2
  КОНЦЕПЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ВЕЛИКОМАСШТАБНОГО АТЛАСУ СТАНУ
  І ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО
  РАЙОНУ ........................................................................................................................ 83
  2.1. Концептуальні засади створення електронного великомасштабного атласу
  стану і використання земельних ресурсів адміністративного району..................... 83
  2.2. Блокова структура атласу стану і використання земельних ресурсів
  адміністративного району ............................................................................................ 90
  2.3. Інформаційно-аналітична (джерельна) база атласу........................................ 98
  2.4. Показники картографування - параметри стану і використання земельних
  ресурсів адміністративного району........................................................................... 103
  14
  Висновки до розділу 2 ........................................................................................... 108
  РОЗДІЛ 3
  КАРТОГРАФІЧНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ ЯК ЧИННИКІВ,
  ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАН ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ФАСТІВСЬКОГО
  РАЙОНУ І ЇХ ГОСПОДАРСЬКЕ ВИКОРИСТАННЯ ............................................ 110
  3.1.Картографічні моделі рельєфу і його властивостей...................................... 110
  3.2.Відображення параметрів геологічної будови і тектоніки на картах
  атласу…........................................................................................................................ 120
  3.3.Карти ґрунтоутворювальних відкладів та їх властивостей .......................... 121
  3.4.Карти ґрунтів та їхніх властивостей ............................................................... 126
  3.5.Особливості відображення кліматичних умов на тематичних картах
  атласу…..................................................................................................……….…….138
  3.6.Відображення на картах атласу поверхневих і підземних вод, їх впливу на
  стан і використання земельних ресурсів................................................................... 143
  3.7.Карти рослинного покриву .............................................................................. 148
  3.8.Відображення на картах господарської діяльності людини, її впливу на стан
  земельних ресурсів...................................................................................................... 153
  Висновки до Розділу 3 ........................................................................................... 172
  РОЗДІЛ 4
  КАРТИ СТАНУ І ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
  АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ ......................................................................... 174
  4.1.Карти структури земельного фонду адміністративного району.................. 174
  4.2.Карти сільськогосподарського використання земельних ресурсів
  адміністративного району .......................................................................................... 178
  4.3.Карти лісогосподарського використання земель........................................... 180
  4.4.Карти забудованих земель................................................................................ 185
  4.5. Карти промислового використання земель ................................................... 189
  4.6.Карти транспортного використання земель ................................................... 191
  4.7. Карти водогосподарського використання земель......................................... 195
  4.8. Карти потенціалу рекреаційного використання земель............................... 197
  15
  4.9. Карти екологічних ризиків природокористування....................................... 202
  4.10. Карти природоохоронних об'єктів, територій та заходів........................... 209
  Висновки до розділу 4 ........................................................................................... 215
  РОЗДІЛ 5
  КАРТОГРАФУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗМІНИ СТАНУ ЗЕМЕЛЬНОГО
  ФОНДУ ТА ЙОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ.............................. 217
  5.1. Карти зміни стану земельних угідь ................................................................ 217
  5.2. Карти динаміки господарського використання земель................................ 226
  5.3. Карти динамічних змін урожайності ............................................................. 232
  5.4. Карти оцінювання придатності земель для вирощування рослин.............. 237
  5.4. Прогностичні картографічні моделі............................................................... 240
  5.5. Рекомендаційні (оптимізаційні) карти........................................................... 242
  Висновки до розділу 5 ........................................................................................... 249
  ВИСНОВКИ............................................................................................................. 250
  СПИСОК ВИКОРИСТAНИХ ДЖЕРЕЛ............................................................... 254
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У ході виконання дисертаційної роботи з використанням геоінформаційнокартографічного методу пізнання було вирішено важливе наукове завдання −
  обґрунтування науково-методичних засад укладання великомасштабного
  електронного атласу земельних ресурсів адміністративного району та укладення
  електронного великомасштабного атласу стану і використання земельних ресурсів
  модельного адміністративного району.
  1. Проаналізовано досвід електронного атласного картографування
  земельних ресурсів України і світу. Обґрунтовано концептуальні засади
  створення комплексного великомасштабного цифрового атласу земельних
  ресурсів адміністративного району. Зокрема, створено модель структури об’єкту
  картографічного моделювання – земельних ресурсів адміністративного району та
  їх господарського використання, розроблено блок-схеми функціонального
  використання земель, показників стану земельних ресурсів і впливаючих на них
  чинників та наслідків землекористування і проблемних питань землекористувань,
  які покладені в основу розробки проблемно-блокової структури Атласу стану і
  використання земельних ресурсів адміністративного району та підібране
  геоінформаційне забезпечення створення реальної моделі такого цифрового
  тематичного атласу.
  Стосовно методичних аспектів великомасштабного атласного
  картографування стану і використання земельних ресурсів адміністративного
  району з’ясовано, що основними методами дослідження тут мають виступати
  системний, історико-географічний, ландшафтно-екологічний методи, а також
  метод геоінформаційно-картографічного моделювання, ряд графо-аналітичних
  прийомів і технічних методів обробки та візуалізації інформації.
  2. Обґрунтовано концепцію великомасштабного електронного атласу
  земельних ресурсів адміністративного району. Для укладання великомасштабного
  атласу стану і використання земельних ресурсів адміністративного району було
  обрано блоково-проблемну структуру атласу, оскільки, на наш погляд, вона
  251
  найповніше відображає комплексність проблематики стану і використання
  земельних ресурсів досліджуваної території. Зокрема, в ній виділено такі блоки:
  1) показники, що відображають стан земельних ресурсів (параметри стану
  ґрунтового покриву та параметри використання земельного фонду); 2) чинники,
  що впливають на стан земельних ресурсів (природні, антропогенні,
  агрокліматичні і технологічні); 3) наслідки землекористування (зміни
  властивостей земель, вплив на економічний стан господарств, вплив природних
  процесів на родючість ґрунтів тощо); 4) проблемні питання землекористування
  (теоретико-методологічні проблеми; нормативно-правові проблеми; технологічні
  проблеми; організаційно-виробничі проблеми та екологічні проблеми); 5)
  функціональне використання земель.
  3. Розроблено модель великомасштабного електронного «Атласу земельних
  ресурсів адміністративного району» та апробовано методику збирання, аналізу,
  класифікації, упорядкування, поновлення інформації, формування структури
  геоінформаційної бази даних, необхідної для побудови цифрових карт стану
  земельних ресурсів.
  Загалом, в атласі виділено 6 розділів: загальногеографічні карти району,
  карти природних умов і компонентів ландшафту, карти земельних ресурсів
  району, їх поширення і використання, карти структури земельного фонду району,
  карти агроресурсного потенціалу ґрунтів району, карти трансформаційних
  процесів та їх масштабів і карти прогнозних оцінок стану і використання
  земельних ресурсів.
  4. Розроблено методику та алгоритми укладання тематичних карт
  великомасштабного електронного «Атласу земельних ресурсів адміністративного
  району».
  В ході дослідження обґрунтовано, що технології та алгоритми створення
  великомасштабного електронного атласу стану і використання земельних ресурсів
  адміністративного району мають базуватися на досвіді атласного
  картографування України та світу і включати в себе 7 основних етапів: 1)
  розробку концепції атласу; 2) розробку проекту електронного атласу; 3) вибір
  252
  комплексу програмних засобів; 4) укладання тематичних карт; 5) редакційнокоригувальні роботи; 6) дизайнерські роботи; 7) створення оригіналу цифрового
  тематичного атласу земельних ресурсів району та розробка алгоритмів
  практичного використання створеного атласу.
  5. Головним результатом виконання дисертаційної роботи є створення
  великомасштабного електронного «Атласу стану і використання земельних
  ресурсів Фастівського району Київської області» (Додаток А, понад 150 карт).
  При створенні географічної основи тематичного атласу земельних ресурсів
  району обрано масштаб 1:50000. Під час укладання тематичних карт було
  використано наступні картографічні способи зображення: значків, якісного фону,
  ізоліній, лінійних знаків, ареалів, картограм і картодіаграм.
  За допомогою укладеного Атласу відображено фізико-географічні умови і
  чинники, що впливають на стан і використання земельних ресурсів території
  Фастівського району Київської області як модельного регіону для створення
  такого типу атласів. Зокрема, показано, що стан ґрунтів Фастівського району
  Київської області (за середніми значеннями вмісту фосфору, калію та азоту в
  орному шарі) характеризується в основному, як задовільний, хоча в окремих
  випадках спостерігається перевищення фонового вмісту деяких елементів ( щодо
  вмісту гумусу, то він є низьким). Також на території району переважають
  слабокислі і нейтральні ґрунти.
  На тематичних картах відображено агроресурсний потенціал Фастівського
  району Київської області та основні характеристики стану земельних ресурсів.
  Оцінено стан земельних ресурсів району та їх використання (за допомогою
  програмних засобів ArcGis) і відображено його у вигляді серії тематичних карт
  Атласу. Результати досліджень, відображені на тематичних картах, свідчать, що
  еколого-господарський стан території Фастівського району Київської області
  значною мірою розбалансований через високу сільськогосподарську освоєність
  території та інтенсивне використання сільськогосподарських угідь і земель
  лісового та водного фонду, розвиток промислового виробництва, поселенської
  мережі, транспортних та інших інженерних комунікацій.
  253
  6. Обґрунтовано технології використання електронного «Атласу земельних
  ресурсів адміністративного району» як інструменту вирішення управлінських,
  моніторингових, господарських та природоохоронних завдань адміністративного
  району.
  Зокрема, показано, що на основі картографічних моделей оцінки стану
  земель можуть розроблятися оперативні зведення, наукові прогнози і
  рекомендації, які подаються до місцевих органів державної виконавчої влади,
  місцевого й регіонального самоврядування, інших органів і служб для вжиття
  заходів з попередження і ліквідації наслідків негативних процесів.
  Укладені картографічні моделі стану і використання земельних ресурсів
  Фастівського району Київської області можуть використовуватися у процесі
  регулювання земельних відносин, при проведенні економічної і грошової
  (нормативної та експертної) оцінки земель, визначенні придатності земель для
  вирощування різних сільськогосподарських культур, їх використання для
  виробництва продуктів дитячого і дієтичного харчування, розробленні
  рекомендацій з раціонального та екологічно безпечного застосування
  агрохімікатів, обґрунтуванні ґрунтоохоронних заходів, у навчальній роботі.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)