ВИСОТНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЛАНДШАФТІВ ПОДІЛЛЯ
 • скачать файл:
 • Название:
 • ВИСОТНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЛАНДШАФТІВ ПОДІЛЛЯ
 • Альтернативное название:
 • Высотная ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ландшафтов Подолья
 • Кол-во страниц:
 • 194
 • ВУЗ:
 • Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Год защиты:
 • 2007
 • Краткое описание:
 • Львівський національний університет
  імені Івана Франка  Кирилюк леонід миколайович


  УДК 911.375.5 (477.43.44)


  висотна диференціація
  ландшафтів Поділля  Спеціальність 11.00.01 фізична географія,
  геофізика і геохімія ландшафтів  дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата географічних наук  Львів ‑ 2007

  ЗМІСТ

  Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  4
  Розділ 1.


  Висотна диференціація рівнинних ландшафтів: основи теорії та методи дослідження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  1.1.


  Поняття „вертикальна” і „висотна” диференціація ландшафтів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  1.2.


  Аналіз існуючого досвіду вивчення висотної диференціації рівнинних ландшафтів . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10  1.3.


  Асиметрія і висотна диференціація рівнинних ландшафтів


  17  1.4.


  Особливості висотної диференціації лісостепових ландшафтів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21  1.5.


  Специфіка меж у висотній диференціації ландшафтних комплексів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31  1.6.


  Принципи і методи дослідження висотної диференціації ландшафтів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34


  Висновки до розділу 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  38
  Розділ 2.


  Висотна диференціація ландшафтів Поділля . . . . . . . . . . . . . . . .


  40  2.1.


  Основні етапи та чинники розвитку висотної диференціації лісостепових ландшафтів Поділля . . . . . . . .  40  2.2.


  Висотно-ландшафтні комплекси та їхня класифікація. . . . .


  43  2.3.


  Висотна диференціація натуральних ландшафтів Поділля


  45  2.4.


  Висотна диференціація антропогенних ландшафтів Поділля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57


  Висновки до розділу 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  77
  Розділ 3.


  Регіональні особливості висотної диференціації ландшафтів Поділля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78  3.1.


  Необхідність врахування специфіки висотної диферен­ціації ландшафтів у регіональних дослідженнях . . . . . .  78  3.2


  Ландшафтне районування Поділля за параметрами висотної диференціації ландшафтних комплексів. . . . . . . .  83  3.2.1


  Подільська височинна висотно-ландшафтна область . . . . .


  83  3.2.2


  Придністровська височинна висотно-ландшафтна область


  119  3.2.3


  Придніпровська височинна висотно-ландшафтна область .


  128  3.2.4.


  Малополіська рівнинна висотно-ландшафтна область . . . .


  136


  Висновки до розділу 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  141
  Розділ 4.


  Прикладне значення досліджень висотної диференціації ландшафтів Поділля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143  4.1


  Обґрунтування перспективних змін структури сільсько­господарських ландшафтів з урахуванням їх висотної диференціації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  143  4.2.


  Використання закономірностей висотної диференціації ландшафтів при формуванні лісових антропогенних ландшафтних комплексів Поділля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  146  4.3.


  Врахування специфіки висотної диференціації природних комплексів при оптимізації функціонування дорожніх ландшафтів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  148  4.4.


  Висотна диференціація ландшафтів та оптимізація природоохоронної мережі Поділля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151  4.5.


  Використання результатів дослідження висотної диференціації ландшафтів при створенні регіональної екологічної мережі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  156


  Висновки до розділу 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  161
  Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  163
  Список використаних джерел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  166
  Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  189

  ВСТУП

  Актуальність теми. Виражена прикладна спрямованість ландшафтознавчих досліджень в Україні наприкінці ХХ початку ХХІ сторіччя зумовлена з одного боку запитами практики, з іншого достовірністю таких досліджень, що базуються на їх комплексності. Разом з тим аналітичний огляд опублікованих ландшафтознавчих праць за останні 15 років показує, що в більшості з них розглядається лише вертикальна, просторова, рідше часова диференціація геокомплексів та геокомпонентів. Висотній диференціації ландшафтів не приділено належної уваги. Частково попередній та, особливо, сучасний досвід оптимізації ландшафтів показує, що врахування їх висотної диференціації є необхідною умовою в розробці різноманітних, особливо регіональних проектів і схем раціонального природокористування. Особливо це стосується висотної диференціації сільськогосподарських та реконструкції, із метою відновлення, лісових ландшафтів, розробки схем контурної організації ландшафтів, оптимізації заповідної мережі тощо. Виходячи з цього, актуальним є питання дослідження висотної диференціації ландшафтів окремо взятого регіону. В межах України висотна диференціація ландшафтів найбільш чітко виражена в лісостепу, зокрема, на височинах. Це й зумовило вибір регіону дослідження Поділля у межах Тернопільської, Хмельницької та Вінницької областей загальною площею 60,9 тис.км2 (10,1 % території України).
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках наукової теми кафедри фізичної географії природничо-географічного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського „Регіональне антропогенне ландшафтознавство: теорія і практика” та є складовою частиною загальноуніверситетської наукової теми „Збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток” (протокол № 3 від 09.11.99). Матеріали дисертаційного дослідження є складовою державної бюджетної теми „Виготовлення наукового обґрунтування на створення регіонального ландшафтного парку „Середнє Побужжя” (2005 рік, державний реєстраційний №0105U006377).
  Мета і завдання дослідження. Метою роботи є удосконалення науково-методичних засад регіональних досліджень висотної диференціації сучасних рівнинних ландшафтів на прикладі Поділля.
  Для реалізації мети дослідження були поставлені такі взаємопов’язані завдання:
  -проаналізувати наявні науково-теоретичні та методологічні напрацювання, присвячені дослідженню висотної диференціації ландшафтів, доповнити їх новими методами та прийомами досліджень на прикладі окремого регіону;
  -визначити та систематизувати головні чинники розвитку і функціонування ландшафтів в залежності від приуроченості до різних гіпсометричних рівнів;
  -здійснити ландшафтознавчий аналіз висотної диференціації натуральних і антропогенних ландшафтів Поділля;
  -вдосконалити схему районування сучасних ландшафтів Поділля з урахуванням особливостей їхньої висотної диференціації;
  -спрогнозувати розвиток сучасних ландшафтів Поділля та розробити шляхи оптимізації їхнього стану з урахуванням параметрів висотної диференціації.
  Об’єктом дослідження є висотна диференціація сучасних (натуральних й антропогенних) ландшафтів Поділля.
  Предмет дослідження чинники й ознаки прояву висотної диференціації сучасних ландшафтів Поділля; їх структура на різних висотних рівнях, поліпшення та раціональне використання ландшафтів регіону з врахуванням їх висотної диференціації.
  Методи дослідження. Теоретично-методичною основою дослідження є напрацювання та ідеї вітчизняних і зарубіжних вчених-географів Гришанкова Г.Є., Гуцуляка В.М., Гродзинського М.Д., Геренчука К.І., Денисика Г.І., Ковальчука І.П., Кукурудзи С.І., Маринича О.М., Міл­лераГ.П., Мельника А.В., Мількова Ф.М., Мухи Б.П., Погребняка П.С., Пащенка В.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Шищенка П.Г., Щербаня М.І.
  В процесі дослідження, як головні, застосовувались конструктивно-ландшафтознавчий підхід, та принципи комплексності і природно-антропогенного сумісництва.
  Основними методами дослідження, окрім польових, стали методи теоретичного узагальнення, історико-ландшафтознавчий, провідного чинника, районування, моделювання, аналогії та ін.
  Вихідними матеріалами узагальнень та апробацій стали власні польові дослідження проведені на території Поділля у 1995 2006 роках, а також матеріали різноманітних установ та управлінь, зокрема, Державних управлінь охорони навколишнього середовища у Вінницькій, Тернопільській та Хмельницькій областях.
  Наукова новизна одержаних результатів:
  Вперше:
  - досліджена висотна диференціація ландшафтів Поділля й виділено висотні ступені та рівні;
  - розроблено схему районування Поділля з врахуванням висотної диференціації ландшафтів;
  Удосконалено:
  - наукові засади регіональних досліджень висотної диференціації ландшафтів;
  -Визначено й систематизовано:
  - головні чинники розвитку та функціонування сучасних ландшафтів Поділля в залежності від їх висотної диференціації;
  Прогнозовано:
  - розвиток сучасних ландшафтів Поділля, запропоновано шляхи оптимізації з врахуванням їх висотної диференціації.
  Практичне значення одержаних результатів.
  Дослідження дало змогу виявити особливості висотної диференціації ландшафтів Поділля та прогнозувати їх розвиток у майбутньому. Досвід такого дослідження може бути використаний в процесі пізнання висотної диференціації ландшафтів інших регіонів України.
  Матеріали дослідження ввійшли до звітів з науково-дослідних тем Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського „Збереження навколишнього середовища та сталий розвиток”, „Регіональне антропогенне ландшафтознавство: теорія і практика”, а також використані при: створенні регіонального ландшафтного парку (РЛП) „Мальованка” на території Хмельницької області; в реалізації українсько-бельгійського проекту створення загальноєвропейської екомережі на локальному рівні на прикладі Немирівського району; відділом заповідної справи Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області; в навчальному процесі на природничо-географічному факультеті Вінницького державного педагогічного університету при викладанні таких дисциплін, як „Ландшафтознавство”, „Природнича географія Поділля”, „Охорона природи”.
  Особистий внесок здобувача полягає в самостійному опрацюванні даних, зібраних під час польових досліджень, а також архівних, літературних джерел та фондових матеріалів різних державних та громадських установ; вдосконаленні та доповненні ряду теоретичних та методичних аспектів дослідження висотної диференціації ландшафтів на регіональному рівні; розробці схеми районування Поділля з урахуванням висотної диференціації ландшафтів, формулюванні рекомендацій прикладного значення.
  Всі основні результати та висновки дисертаційної роботи одержані її автором самостійно.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації пройшли апробацію на міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях: „Українська геоморфологія: стан і перспективи” (Львів, 1997); „Екологічна освіта та виховання учнівської молоді” (Кам’янець-Подільський, 1998); „Проблеми раціонального використання, охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу України” (Чернівці, 2000); „Ландшафт як основа науки. Проблеми постнекласичних методологій” (КиївВінниця, 2000); „Антропогенні географія й ландшафтознавство в ХХ і ХХІ століттях” (ВінницяВоронеж, 2003); „Природничі науки на межі століть” (Ніжин, 2004); „Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика” (Тернопіль, 2004); „Збереження водно-болотного та наземного біорізноманіття на сільськогосподарських землях за допомогою оптимізації ландшафтів” (Київ, 2005); щорічних (з 1996 по 2007 роки) наукових конференціях викладачів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
  Публікації. За темою дисертації опубліковано 24 роботи загальним обсягом 12,4 д.а. Серед них: навчальний посібник „Нариси з антропогенного ландшафтознавства” (у співавторстві), розділ у навчальному посібнику „Географія Вінницької області”, 2 розділи в науково-популярному виданні „Заповідне Поділля”, є співавтором науково-популярного видання „Заповідні об’єкти Вінниччини” і 12 статей в наукових журналах та збірниках наукових праць, з них 11 статей у виданнях, що включені ВАК України до переліку фахових видань, 7 тез доповідей в матеріалах наукових конференцій.

  Структура, обсяг дисертації. Структура, обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 4 розділів, висновків, списку використаних джерел (всього 266), 3 додатків. Обсяг дисертації 194 сторінки, з них 149 сторінок основного тексту, 32 рисунки, 1 таблиця.
 • Список литературы:
 • Висновки

  1.Аналітичний огляд фізико-географічних та ландшафтознавчих напрацювань з досліджуваної проблематики дав можливість зробити такий узагальнюючий висновок: на початку ХХІ ст. детальніше досліджені особливості горизонтальної диференціації ландшафтів, вертикальної та висотної диференціації природних (натуральних та антропогенних) компонентів мас земної кори з її поверхневими формами, ґрунтів, приземної атмосфери, рослинності тощо. Висотна диференціація ландшафтних комплексів (натуральних й антропогенних) досліджена (є згадки) лише в загальних рисах. Вона не знайшла відображення у наукових розробках, а, відповідно, й практичних рекомендаціях щодо раціонального природокористування. Дослідження висотної диференціації ландшафтів у подальшому повинно стати невід’ємною складовою будь-яких ландшафтознавчих досліджень, особливо регіонального рівня.
  2.На сучасному етапі розвитку ландшафтної сфери Землі, головні особливості висотної диференціації ландшафтів визначають чотири групи чинників : геолого-геоморфологічні (абсолютна й відносна висоти, крутизна схилів, їх літологічний склад тощо), кліматичні (температура, опади, напрям вітру), гідрологічні (поверхневі й підземні води) й антропогенні (техногенна діяльність людини), а також натуральні й антропогенні процеси, зумовлені ними. Провідне ландшафтоутворююче значення мають геолого-геоморфологічні, мікрокліматичні й антропогенні групи чинників, за якими змінюються й інші.
  3.Особливості проявів висотної диференціації ландшафтів Поділля залежать від: а) масштабу коливань абсолютних і відносних висот (чим більше коливання висот, тим більший таксономічний ранг ландшафтів охоплений вертикальною диференціацією); б) географічної широти досліджуваного регіону, яка визначає зональний тип висотної диференціації ландшафтів; в) експозиційного розташування, що характеризує зволоженість території; г) характеру палеогеографічного розвитку; д) енергетики ланшафтоутворюючих процесів. Сучасна висотна диференціація ландшафтних комплексів Поділля тісно взаємопов’язана з палеоландшафтами регіону. У межах Поділля прослідковується чотири висотно-ландшафтних палеокомплекси: міоцен-ранньопліоценовий, пліоценовий, плейстоценовий, голоценовий.
  4.Висотно-ландшафтним комплексам Поділля властива чітко виражена диференціація. Виділено три висотно-ландшафтних рівні: „молодий” акумулятивний презентований заплавними, надзаплавно-терасовими і дюнними місцевостями; „типовий” акумулятивно-денудаційний найбільш розповсюджений і представлений схиловими (прирічковими), каньйоноподібними („низькогірними”) та плакорними місцевостями; „старий” денудаційний з нехарактерними, але оригінальними місцевостями: останцево-вододільними, товтровими та горбисто-грядовими. Явище висотної диференціації характерне не лише для натуральних природних компонентів і ландшафтних комплексів, але і антропогенних. Серед антропогенних ландшафтів висотна диференціація найбільш чітко виражена у структурі міських і гірничопромислових ландшафтів (локальний рівень); лісових антропогенних і сільськогосподарських ландшафтів (регіональний рівень). Здебільшого вона проявляється у формуванні нових антропогенних висотно-ландшафтних ярусів. Їх розвиток призведе до поступової заміни натуральних висотно-ландшафтних рівнів і ярусів Поділля антропогенними.
  5.У вирішенні загальних і регіональних проблем раціонального природокористування врахування особливостей висотної диференціації сучасних ландшафтів є такою ж необхідністю, як широтної та довготної (провінційної). При цьому особливе значення мають межі, представлені екотонами, катенами і перехідними смугами. Їх пізнання й розробка проектів раціонального використання має таке ж важливе значення як і дослідження висотної диференціації ландшафтів загалом.
  6.Різноманітність та своєрідність висотно-ландшафтних комплексів необхідно враховувати в практиці природокористування і при розробці заходів, направлених на оптимізацію ландшафтно-екологічної ситуації в регіоні. При вирішені проблем раціонального природокористування Поділля першочергове значення має врахування висотної диференціації лісових антропогенних ландшафтів (для відновлення натуральної структури ландшафтів та охорони природи) і сільськогосподарських (оптимізація господарського використання регіону) ландшафтів. Перше стосується всіх трьох висотно-ландшафтних рівнів, друге здебільше „типового” ландшафтного рівня.
  7.Створення оптимальної системи природоохоронної мережі Поділля в подальшому неможливе без урахування висотної диференціації ландшафтів. Особливу увагу необхідно звернути на створення заповідних об’єктів на „типовому” висотно-ландшафтному рівні, який займає 68% території Поділля. Формування мережі природно-заповідних об’єктів тут можливе завдяки заповіданню не лише натуральних, а, здебільшого, антропогенних ландшафтних комплексів.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Алексеенко В.А. Геохимия ландшафта и окружающая среда. М.: Недра, 1990. 142 с.
  2. Атлас природных условий и естественных ресурсов Украинской ССР. М.: ГУГК СССР, 1978. 183 с.
  3. АхтырцеваН.И. Вертикальная структура и вопросы эволюции ландшафтных комплексов Калачской возвышенности//Науч. записки Воронежского отд. географ. об-ва СССР. 1970. Вып. 2. С. 53-59.
  4. Балковський Б.Е. Матеріали до флори Поділля//Журнал ін-ту ботаніки АН УРСР. 1939. № 23. С. 63-80.
  5. Бастамов С.Л., Изюмов Н.Н. Ороклиматические характеристики юго-востока европейской части СССР// Тр. Московского гидромет. ин-та. М., 1939. Вып 1. С. 45-56.
  6. Бевз Н.С. О ярусности рельефа центральной части Русской равнины//Науч. записки Воронежского отд. географ. об-ва СССР. 1970. Вып. 2. С. 23-28.
  7. Бевз В.Н. Оползневая генерация склоновых ландшафтов// Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Сер. Географ. и геоэкология. 2000. № 4. С. 34-37.
  8. Белосельская Г.А. О высотно-ландшафтных ступенях Приднепровской низменности//Науч. записки Воронежского отд. географ. об-ва СССР. 1968. Вып. 2. С. 8-13.
  9. Белосельская Г.А. Основные вопросы вертикальной дифференциации ландшафтов центральной лесостепи// Вопросы ландшафтной географии. Изд-во Воронеж. ун-та, 1969. С. 16 24.
  10. Белосельская Г.А. Вертикальная дифференциация ландшафтов на низменностях центральной лесостепи Русской равнины//Науч. записки Воронежского отд. географ. об-ва СССР. 1970. Вып. 1. С.33-43.
  11. БелоусВ.И. Исследования родового состава естественных дубрав Подолии// Лесоводство и агролесомелиорация. 1979. Вып. 55. С. 3-19.
  12. Бережной А.В. Склоновая микрозональность ландшафтов Среднерусской лесостепи. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1983. 139 с.
  13. Береснева И.А., Данилова Л.П. Влияние возвышенностей равнины на осадки и влагооборот// Тр. ГГО. 1954. Вып. 45/107. С. 17-28.
  14. Беручашвили Н.А. Четыре измерения ландшафта. М.: Мысль, 1981. 182с.
  15. Бєдний М.М., Грубрін Ю.Л. Морфоструктурні особливості лівобережжя Середнього Придністров’я//Географічні дослідження на Україні. К.: Наукова думка, 1970. С. 37-48.
  16. Бируля О. Ріка Бог та її сточище. Вінниця, 1928. 94с.
  17. Бируля О. Геологія і гідрологія Поділля. Вінниця, 1930. 54 с.
  18. Богуцкий А.Б. К вопросу о палеогеографии севера Волыно-ІІодольской возвышенности в эпоху рисского оледенения//Доклады и сообщения Львов. отд. географ. об-ва УССР. Изд-во Львов. ун-та, 1969. С. 60-63.
  19. Бондарчук В.Г. Геоморфологія УРСР (геологічний розвиток рельєфу УРСР). К.: Рад. школа, І949. 243 с.
  20. Бондарчук В.Г. Геологічна будова Української РСР. К.: Рад. школа, 1969. 375 с.
  21. Брадіс Е.М та Бачурина Г.Ф. Рослинність УРСР (Болота). К.: Наукова думка, 1969. 242 с.
  22. Бучинский И.Е. Влияние небольших возвышенностей на осадки// Метеорол. и гидролог. 1953. №6. С. 43-56.
  23. Бучинский И.Е. Климат Украины. Л.: Гидрометеоиздат, 1960. 130 с.
  24. Воловик В.М. Ландшафт основа розвитку етносу//Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. Географія. 2001. Вип. 2. С. 53-58.
  25. Воропай Л.И. К вопросу об антропогенных изменениях природы Подолья//Природные ресурсы Карпат и Приднестровья, вопросы их рационального использования и охраны. Изд-во Черновицкого ун-та, 1978. С. 11-13.
  26. Воропай Л.И., Денисик Г.И. Антропогенные изменения природы Винницкой области//Физ. география и геоморфология. 1978. Вып.19. С. 13-17.
  27. ВоропайЛ.И., КуницаМ.Н. Селитебные геосистемы физико-географических районов Подолии. Изд-во Черновицкого ун-та, 1982. 90с.
  28. Воропай Л.І., Куниця М.Н. Середнє Подністров’я в системі фізико-географічного районування Поділля// Фіз. географ. та геоморф. 2005. Вип. 47. С. 155-159.
  29. Воропай Л.І., Кожуріна М.С., Рибін М.М. Фізико-географічне районування Подільських областей. Чернівці: Вид-во Чернів. ун-ту, 1982. 142 с.
  30. Гаськевич В.Г., Гаськевич Б.Д. Зміни аґроландшафтів Малого Полісся під впливом осушення і проблеми їх використання//Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. Географія. 2001. Вип. 2. С. 5-15.
  31. Гаськевич О. Трансформація ґрунтового покриву в аґроландшафтах Гологоро-Кременецького горбогір’я//Фіз. географ. та геоморф. 2004. Т. 2, Вип. 46. . С. 47-53.
  32. Генсирук С.А. Леса Украины. М.: Мысль, 1975. 143 с.
  33. Генсірук С.А., Нижник М.С.,Копій Л.І.Ліси західного регіону України. Львів, 1998. 408 с.
  34. Геоекологічний моніторинг Хмельницької урбосистеми. Монографія / Дзюблю Т. та ін. За ред. проф. І. Ковальчука. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. 108 с.
  35. Геоботанічне районування Української РСР. К.: Наук. думка, 1977. 302с.
  36. Географічна енциклопедія України: В 3 т. К.: Укр. Рад. Енцикл., 1989-1993.
  37. Геренчук К.И. Геоморфология Подолии//Учен. записки Чернов. ун-та. Сер. Геолог.-географ. наук. 1950. Т. 8, вып. 2. С. 89-111.
  38. Геренчук К.И. О морфологической структуре географического ландшафта//Изв. Всесоюзного географ. об-ва. 1956. № 4. С. 370-376.
  39. Геренчук К.И. Тектонические закономерности в орографии речной сети Русской равнины. Изд-во Львов. ун-та, 1960. 242 с.
  40. Геренчук К.І., Койнов М.М., Цись П.М. Природно-географічний поділ Львівського та Подільського економічних районів. Вид-во Львівського ун-ту, 1964. 221 с.
  41. Гидрологические исследования ландшафтов. Новосибирск: Наука, 1986. 200 с.
  42. Глущук Н.М., Ройченко Г.И. Плодородие почв Подолья за последние 100 лет// Почвоведение. 1985. № 2. С. 58-65.
  43. Голубін Ю.Г. Ставкове господарство в басейні Південного Бугу//Вісн. метеорології та гідрології. К., 1934. С.24-41.
  44. Горбунов А.С. К вопросу о вертикальной дифференциации ландшафтов мелового юга Среднерусской возвышенности// Вестн. Воронеж. отд. Рус. геогр. об-ва. 2000. Т. 2, вып. 1. С. 25-28.
  45. Горбунов А.С. К вопросу об иерархии высотно-ландшафтных комплексов мелового юга Среднерусской возвышенности// Теоретические и прикладные аспекты оптимизации и рациональной организации ландшафтов. Воронеж, 2001. С. 46-49.
  46. ГородецькийС.І. Спроба фізико-географічної районізації Поділля. Кам’янець-Подільський, 1924. 20 с.
  47. Гофштейн И.Д. О террасах Днестра и новейших тектонических движениях в Приднестровье//Бюл. комис. по изуч. четвертичного периода. 1960. № 5. С.67-72.
  48. Гофштейн И.Д. Неотектоника Западной Волыно-Подолии. К.: Наук. думка, 1979. 156 с.
  49. Гринь Ф.О. Лісова рослинність Немирівського району//Журн. ін-ту ботаніки АН УРСР. 1936. Вип 8. С. 75-114.
  50. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології. К.: Либідь, 1983. 224 с.
  51. Гродзинський М.Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень. К.: Лікей, 1995. 233 с.
  52. Гродзинський М.Д. Безрегіональність // Київський географ. щорічн. 2003. Вип. 3. С. 138-146.
  53. Гродзинський М.Д., Верех О.Ю. Ландшафтно-функціональний підхід до раціональної організації території//Вісник КДУ. Географія. 1987. Вип 29. С. 11-15.
  54. Гродзинский М.Д., Шищенко П.Г. Ландшафтно-экологический анализ в мелиоративном природопользовании. К.: Либідь, 1993. 224 с.
  55. ГрубрінЮ.Л. Особливості морфоструктури платформенної частини Правобережної України в зв’язку з її морфоструктурою//Географічні дослідження на Україні. К.: Наук. думка, 1970. С. 83-91.
  56. Ґрунти Вінницької області. Одеса: Маяк, 1969. 62 с.
  57. Ґрунти Тернопільської області. Одеса: Маяк, 1969. 71 с.
  58. Ґрунти Хмельницької області. Одеса: Маяк, 1969. 68 с.
  59. Гудзевич А.В. Перспективи використання долинно-річкового ландшафту з метою заповідання// Укр. геогр. журн. 1995. №4. С. 39-43.
  60. ГудзевичА.В. Доантропогенна, або природно-зумовлена, динаміка ландшафтів Поділля//Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М.Коцюбинського. Сер. Географія. 2001. Вип. 1. С. 21-27.
  61. ГуцулякВ.М. Ландшафтознавство: теорія і практика: Навч. посіб. Чернівці: „Рута”, 2005. 121 с.
  62. ДенисикГ.И. Речные ландшафты юго-запада СРСР//География и природные ресурсы. 1985. № 4. С. 89-94.
  63. ДенисикГ.И. Толтры юго-запада СРСР//Известия ВГО. 1987. Т. 119, вып. 5. С. 434-438.
  64. ДенисикГ.И. Урочища „стенки” лесостепи Европейской части СРСР//География и природные ресурсы. 1987. №2. С. 40-45.
  65. ДенисикГ.И. Поймы малых рек Правобережной Украины: освоение и современное состояние// География и природные ресурсы. 1988. №2. С. 56-60.
  66. ДенисикГ.И. Бассейн Южного Буга: освоение, рациональное использование и охрана//Природа и хозяйство: основы рационального природопользования. Изд-во Воронеж. ун-та, 1990. С. 70-75.
  67. ДенисикГ.І. Гори з глибин моря//Укр. геогр. журн. 1993. № 2. С.44-47.
  68. ДенисикГ.І. Край каньйонів Середнє Придністров’я//Укр. геогр. журн. 1996. №3. С. 60-63.
  69. ДенисикГ.І. Кременецькі гори//Укр. геогр. журн. 1997. № 2. С. 62-64.
  70. ДенисикГ.І. Антропогенні ландшафти Правобережної України. Вінниця: Арбат, 1998. 289 с.
  71. ДенисикГ.І. Природнича географія Поділля. Вінниця: ЕкоБізнес- Центр, 1998. 183 с.
  72. ДенисикГ.І. Антропогенна географія й антропогенне ландшафтознавство//Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М.Коцюбинського. Сер. Географія. 2001. Вип. 1. С. 5-15.
  73. ДенисикГ.І. Загальне і регіональне антропогенне ландшафтознавство// Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М.Коцюбинського. Сер. Географія. 2001. Вип. 2. С. 5-12.
  74. ДенисикГ.І. Лісополе України. Вінниця: Тезис, 2001. 284 с.
  75. Денисик Г.І., Вальчук О.М. Дорожні ландшафти Поділля. Вінниця: „Теза”. 2005. 178 с.
  76. ДенисикГ.І., ВоловикВ.М., КирилюкЛ.М. Нариси з антропогенного ландшафтознавства. Вінниця: Арбат, 1999. 150 с.
  77. ДенисикГ.І., КирилюкЛ.М. Рівні екологічної освіти в національному вихованні// Мат. Всеукр. наук-практ. конф „Екологічна освіта та виховання учнівської молоді” Кам’янець-Подільський, 1998. С. 5.
  78. Денисик Г.І., Кирилюк Л.М. Висотно-ландшафтні комплекси Поділля та їх класифікація//Мат. наук.-практ. конф. „Природничі науки на межі століть” Ніжин, 2004. С. 143-144.
  79. ДенисикГ.И., КирилюкЛ.М., ХаецкийГ.С., РябойВ.Е Историко-географические особенности формирования и высотной дифференциации прудов Правобережной Украины// Материалы межд. конф. посвященной 70-летию Калининградского государственного университета. Калининград, 1999. С. 8-10.
  80. ДенисикГ.І., ЛюбченкоВ.Є. Подільське Побужжя. Вінниця: ЕкоБізнес-Центр, 1999. 96 с.
  81. ДенисикГ.І., ПанасенкоБ.Д. Класифікація антропогенного карсту Правобережної України для потреб раціонального використання//Фіз. геогр. і геоморфологія. К., 1992. Вип. 39. С. 132-138.
  82. Денисик Г.І., Кирилюк Л.М., Чиж О.П., Война І.М. Висотна диференціація рівнинних ландшафтів// Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім.М.Коцюбинського. Сер. Географія Вінниця, 2006. Вип. 11. С. 5-11.
  83. Денисик Г.І., Хаєцький Г.С., Стефанков Л.І. Водні антропогенні ландшафти Поділля. Вінниця: „Теза”. 2007. 216 с.
  84. Екологічний стан Вінницької області в 1997 році. Вінниця, 1998. 78с.
  85. Екологічний стан Тернопільської області в 1997 році. Тернопіль, 1998. 82с.
  86. Екологічний стан Хмельницької області в 1997 році. Хмельницький, 1998. 67 с.
  87. Екологія річки Південний Буг на Вінниччині. Київ‑Вінниця, 1993. 50с.
  88. Экосистемы речных пойм: структура, динамика, ресурсный потенциал, проблемы охраны// Под ред. В.С. Залетаева. Новосибирск, 1997. 596с.
  89. Етимологічний словник української мови: В 7 т. К.: Наук. думка, 1982. Т. І. С. 358.
  90. Заверуха Б.В. Флора Волыно-Подолии и ее генезис. К.: Наук. думка, 1985. 192 с.
  91. Заповідні об’єкти Вінниччини/ О.Г. Яворська, І.І. Українець, В.Л. Романчук та ін. Вінниця: Велес. 2005. 104 с.
  92. Заставний Ф.Д. Географія України. Львів: Просвіта, 1995. 364 с.
  93. Збереження і моніторинг біологічного та ландшафтного різноманіття в Україні. К., 2000. 243 с.
  94. Зильбер Г.А. К истории развития ландшафтов юго-западной части Волыно-Подолии// Науч. зап. Львов. гос. ун-та, 1957. Т. 40 С. 214-230.
  95. Знаменская Т.А., Чеданенко И.И. Об отражении разломно-блоковой тектоники фундамента Волыно-Подольской синеклизы в строении ее осадочного покрова и рельефа// Докл. АН УССР. 1979. Сер. 5, №12. С. 996-999.
  96. Изюмский В.С. Лиственные леса Украины. К.: Наук. думка, 1980. 161 с.
  97. Исаченко А.Г. Прикладное ландшафтоведение: Ч. 1. Л.: Изд-во ЛГУ, 1976. 152 с.
  98. Исаченко А.Г. Методы прикладных ландшафтных исследований. Л.: Наука, 1980. 220 с.
  99. ИсаченкоА.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое райони- рование. М.: Высшая школа, 1991. 365 с.
  100. Исаченко А.Г., Попов Б.А. Сущность и содержание ландшафтно-географического прогнозирования//Динамика ландшафтов равнинных и горных стран. Л., 1982. С. 3-21.
  101. Каминский А.А. Климат и погода в равнинной местности// Климат Воронежской губернии. Л.-М., 1925. С. 45-57.
  102. Кириков С.В. Изменение животного мира в природных зонах СССР (XIII-XIX вв.). Степная зона и лесостепь. М.: Наука, 1975. 174 с.
  103. Кирилюк Л.М. Екологічне виховання учнів на уроках географії та під час гурткової роботи// Тези доп. міжвуз. конф „Сучасні проблеми екологічного виховання молоді в педагогічних вузах України”. Вінниця, 1991. С. 69-70.
  104. КирилюкЛ.М. Висотні рівні та ступені Поділля//Тези наук. конф. „Українська геоморфологія: стан і перспективи”. Львів: Меркатор, 1997. С. 139-141.
  105. Кирилюк Л.М. Врахування висотної диференціації ландшафтів в екологічному вихованні//Мат. Всеукр. наук-практ. конф. „Екологічна освіта та виховання учнівської молоді”. Кам’янець-Подільський, 1998. С. 95.
  106. КирилюкЛ.М. Природоохоронна мережа Поділля та її висотна диференціація// Тези Другої всеукр. наук.-метод конф. „Проблеми раціонального використання, охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу України”. Чернівці, 2000. С. 117-118.
  107. Кирилюк Л.М. Висотно-ландшафтні рівні і ступені височин півдня Східно-Європейської рівнини// Ландшафти і сучасність. Київ-Вінниця, 2000. С. 278-281.
  108. Кирилюк Л.М. Аналіз перспективних змін у висотній диференціації сільськогосподарських, дорожніх та лісових антропогенних ландшафтів Поділля.// Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім.М.Коцюбинського. Сер. Географія. Вінниця, 2001. Вип. 1. С.93-99.
  109. Кирилюк Л.М. Висотна диференціація ландшафтів та районування Поділля//Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім.М.Коцюбинського. Сер. Географія Вінниця, 2002. Вип. 3. С.27-33.
  110. Кирилюк Л.М. Висотна диференціація водних антропогенних комплексів Хмельницької області// Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М.Коцюбинського. Сер. Географія. 2002. Вип. 4. С.62-66.
  111. Кирилюк Л.М., Боднар С.В. Особливості висотної диференціації антропогенних ландшафтів „молодого” акумулятивного висотно-ландшафтного рівня Поділля// Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М.Коцюбинського. Сер. географія. 2003. Вип. 6. С. 94
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)