Хмельницька область: трансформація структури господарства та пріоритети збалансованого розвитку
 • скачать файл:
 • Название:
 • Хмельницька область: трансформація структури господарства та пріоритети збалансованого розвитку
 • Альтернативное название:
 • Хмельницкая область: трансформация структуры хозяйства и приоритеты сбалансированного развития
 • Кол-во страниц:
 • 237
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ
 • Год защиты:
 • 2005
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
  ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ

  На правах рукопису

  Гільберг Тетяна Георгіївна
  УДК 911.3:33(477)


  Хмельницька область: трансформація структури господарства та пріоритети збалансованого розвитку
  Спеціальність 11.00.02 економічна та соціальна географія

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук  Науковий керівник:
  Балабанов Геннадій Васильович,
  доктор географічних наук, професор  Київ 2005


  ЗМІСТ


  ВСТУП ......


  4
  РОЗДІЛ 1 ......


  9
  СУТЬ ЗБАЛАНСОВАНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА ЕТАПІ
  ПОДОЛАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО СПАДУ В ЕКОНОМІЦІ .  9
  1.1. Суспільно-географічні засади збалансованого розвитку регіону обласного рангу: економічне зростання, структурні зрушення і стан навколишнього природного середовища ..
  9
  1.2. Кластери як перспективний засіб активізації регіонального розвитку ...


  17
  1.3. Методичні основи стратегічного планування регіонального розвитку ..


  22
  Висновки до розділу 1 .


  37
  РОЗДІЛ 2 ..


  41
  ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
  ТА ШЛЯХИ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ .  41
  2.1. Хмельницька область: особливості суспільно-географічного положення, роль і місце в господарстві України ..  41
  2.2. Мінерально-сировинні ресурси як чинник регіонального розвитку ...


  44
  2.3. Нові тенденції у напрямках використання і стані земельних ресурсів ...


  50
  2.4. Вплив біологічних ресурсів на регіональний розвиток


  56
  2.5. Обсяг та ефективність використання водних ресурсів .


  59
  2.6. Екологічні проблеми та напрямки їх вирішення. Покращання екологічної ситуації в області під впливом економічного чинника  63
  Висновки до розділу 2 .


  71
  РОЗДІЛ 3 ..


  74
  ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЗМІНИ НА РИНКУ ПРАЦІ .  74
  3.1. Негативні зміни в чисельності населення ..


  74
  3.2. Природний і механічний рух населення .


  79
  3.3. Особливості статево-вікової структури населення ...


  87
  3.4. Вплив розселення населення на розміщення провідних галузей господарства .  90
  3.5. Регіональний ринок праці: проблеми безробіття і можливі шляхи її вирішення .  94
  Висновки до розділу 3 .


  101
  РОЗДІЛ 4 ..


  104
  СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ГОСПОДАРСТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ І ЗАВДАННЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ  104
  4.1. Інституційні перетворення ...


  104
  4.2. Трансформація міжгалузевих пропорцій економіки регіону ...


  108
  4.3. Зрушення галузевої і територіальної структури провідних ланок господарства області ...  111
  4.3.1. Промисловість ...


  111
  4.3.2. Сільське господарство ..


  132
  4.3.3. Інвестиційна та будівельна діяльність


  148
  4.3.4. Транспорт і зв’язок ...


  153
  4.3.5. Торгівля і споживчий ринок


  156
  4.3.6. Освіта .


  160
  4.3.7. Рекреаційне господарство


  165
  4.3.8. Зовнішньоекономічна діяльність


  172
  4.4. Внутрішньообласні особливості соціально-економічного розвитку території  175
  4.5. Суспільно-географічні пріоритети соціально-економічного розвитку Хмельницької області на перспективу до 2010 року ...  184
  Висновки до розділу 4 .


  197
  ВИСНОВКИ .


  201
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ...


  205
  ДОДАТКИ


  217

  ВСТУП


  Актуальність теми. Глибокі суспільні перетворення в Україні супроводжуються зростанням актуальності проблем соціально-економічного розвитку регіонів. Важливі завдання регіонального розвитку сформульовані у статтях 119, 143 Конституції України [47], законах Про місцеве самоврядування в Україні” [34], Про Генеральну схему планування території України” [33] тощо. Концепція державної регіональної політики, затверджена Указом Президента України від 25.05.2001 р. № 341/2001, передбачає запровадження державного стратегічного регіонального планування, яке б дозволило визначити основні довгострокові та поточні пріоритети регіонального розвитку на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях [83]. Кабінетом Міністрів України поставлено завдання розробити Державну стратегію регіонального розвитку (розпорядження № 437-р від 13.09.2001 р.). Вона повин­на стати складовою національної системи документів зі стратегічного прогнозування і програмування соціально-економічного розвитку України та її регіонів. Універсальних рецептів” виходу будь-якого регіону на траєкторію динамічного збалансованого розвитку немає і не може бути внаслідок того, що регіони України своєрідні за економіко-географічним положенням, історичним минулим, природними умовами та ресурсами, етнічною і конфесійною структурою населення, спеціалізацією господарства тощо. Тому існує гостра суспільна потреба у розробці та послідовній реалізації конкретних регіональних стратегій розвитку за участю географів, економістів, соціологів, інженерів-проектувальників, представників багатьох інших галузей науки. Наукове обґрунтування шляхів регіонального розвитку є міждисциплінарною проблемою загальнодержавного значення.
  Суспільна географія має значний теоретико-методичний потенціал, здатний суттєво підвищити обґрунтованість управлінських рішень щодо ефективного використання природних, трудових, територіальних, матеріально-технічних, інтелектуальних та інших ресурсів кожного регіону держави в інтересах усієї України і певної територіальної спільності людей мешканців регіону. Переваги саме суспільно-географічного підходу полягають у врахуванні економічного, соціального та екологічного чинників та перспектив розвитку різних за функціональним призначенням територій. Значним внеском у розробку проблеми комплексного розвитку регіонів є праці українських вчених І.О. Гор­ленко, Л.Г. Руденка, С.М. Малюка [85; 93], М.І. Долішнього [27], О.В. Заста­вецької [35], С.А. Лісовського [50], В.І. Нудельмана [58], М.М. Паламарчука, О.М. Паламарчука [62], М.Д. Пістуна [67], В.А. Поповкіна [70], Д.М. Стеченка [105], О.Г. Топчієва [108] та інших. Важлива роль у дослідженні проблем регіонального розвитку належить іноземним фахівцям: М.К. Бандману (РФ) [7], О.Г. Гранбергу (РФ) [24], Е. Куклінські (Польща) [49], П. Нійкампу (Нідерланди) [57; 120], А.М. Лаврову (РФ), В.Ю. Шувалову (РФ) [73] та ін.
  Водночас рівень вивченості цієї проблеми ще не задовольняє суспільних потреб. Необхідний пошук придатних для наших умов кращих моделей вітчизняного та іноземного досвіду регіонального розвитку. Насамперед, науково обґрунтовані рекомендації необхідні органам управління проблемних регіонів.
  Хмельницька область характеризується недостатнім рівнем соціально-економічного розвитку, що значно поступається регіонам-лідерам. Валова додана вартість (ВДВ) у розрахунку на одну особу за 2003 р. у Хмельницькій області становила 3 337 грн. Це на 40,3% нижче середнього показника по Україні (20 місце серед 27 регіонів держави) [100, с. 47]. Область характеризується високим рівнем безробіття і прихо­ваної трудової еміграції. Значним внеском у суспільно-географічні дослідження Хмельницької області є роботи Заставецького Т.Б. [36], Журби І.Є. [31], Жовнір Л.Ф. [29]. В той же час слід констатувати недостатню увагу вітчизняних економіко-географів до розвитку регіону: відсутні профільні кафедри у вищих навчальних закладах. Усе це зумовило вибір теми дисертаційного дослідження.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта­ційна робота є складовою теми науково-дослідної роботи відділу суспільно-географічних досліджень Інституту географії НАН України Трансформація структури господарства регіонів України і розробка географічних основ регіональної соціально-економічної політики держави” (номер держреєстрації 0199U000479). Результати дисертаційного дослідження увійшли до колективної монографії Інституту географії НАН України за цією темою [11, с. 359-370]. Особистий внесок здобувача полягає в порівняльній оцінці соціально-економічного розвитку адміністративних районів Хмельницької області.
  Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження поглибити суспільно-географічні засади регіонального розвитку, розглядаючи структурну перебудову господарства як важливий засіб досягнення цілей збалансованого розвитку регіону; обґрунтувати практичні рекомендації щодо пріоритетів збалансованого розвитку Хмельницької області на перспективу.
  Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких завдань: 1) узагальнити науковий доробок у галузі управління регіональним розвитком, розвинути теоретико-методичні засади суспільно-географічного дослідження регіонального розвитку за рахунок використання переваг стратегічного планування і кластерної моделі організації територіальних господарських зв’язків; 2) виявити місце Хмельницької області в господарстві України, оцінити дію зовнішніх і внутрішніх чинників, які впливають на розвиток області тепер і впливатимуть у майбутньому; 3) дати оцінку трансформації структури господарства Хмельницької області за роки незалежності України; 4) визначити ключові проблеми розвитку регіону, вузькі місця” у використанні місцевого потенціалу; 5) обґрунтувати пріоритетні напрямки збалансованого розвитку Хмельницької області на перспективу.
  Об’єктом дослідження є господарський комплекс Хмельницької області, предметом теоретико-методичні засади і практичні аспекти реформування галузевих і територіальних пропорцій господарства, переходу регіону на шлях збалансованого розвитку.
  Методологія і методи дослідження. Методологічною основою роботи є принципові положення теорії суспільної географії, засади сталого або збалансо­ваного розвитку людства. У дисертації були використані як загальнонаукові (системний підхід, структурний і порівняльний аналіз та ін.), так і спеціальні методи дослідження (картографічний, статистичний, районування тощо).
  Наукова новизна дисертаційної роботи:
  удосконалено суспільно-географічні засади збалансованого регіонального розвитку за рахунок розкриття п’яти його найважливіших складових (економічне зростання, прогресивний тип трансформації структури господарства, поступ у розвитку соціуму, покращання екологічної ситуації та дотримання вимог екологічної безпеки, забезпечення гармонійного просторового розвитку), а також використання кластерної моделі організації територіальних господарських зв’язків з метою забезпечення ефективної взаємодії підприємств та організацій області;
  розкрито можливості стратегічного планування як одного з інструментів реалізації державної регіональної політики і водночас важливого засобу впровадження у практику результатів суспільно-географічних досліджень;
  оцінено дію зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на розвиток господарства Хмельницької області;
  виявлено специфіку трансформації структури господарства Хмельницької області в умовах переходу до ринкової економіки;
  розроблено серію картографічних моделей основних видів економічної діяльності з метою оцінки раціональності їх розвитку і розміщення в межах області;
  виявлено ключові проблеми розвитку регіону, обґрунтовано основні напрямки збалансованого розвитку Хмельницької області на перспективу.
  Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані у дисертаційній роботі наукові результати і рекомендації спрямовані на вдосконалення управління регіональним розвитком. Зокрема, вони використані для обґрунтування перспектив соціально-економічного розвитку Хмельницької області до 2010 р. (довідка Управління економіки Хмельницької обласної державної адміністрації №08-03/1018 від 16.09.2003 р.).
  Наукові розробки автора використовуються при викладанні курсів Розміщення продуктивних сил” і Регіональна економіка” у Хмельницькому національному університеті (довідка №15/1 від 27.08.2004 р.).
  Окремі положення дисертації використовуються на курсах підвищення кваліфікації вчителів географії Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка №287 від 03.10.2004 р.).
  Особистий внесок здобувача. Запропоновано авторське тлумачення ка­тегорії збалансований регіональний розвиток”. Структурна перебудова госпо­дарства розглядається як важливий засіб досягнення цілей збалансованого роз­витку регіону. Розвинуто теоретико-методичні засади суспільно-географічного дослідження регіонального розвитку за рахунок використання таких інстру­ментів, як стратегічне планування і кластерна модель організації територіальних господарських зв’язків. Обґрунтовано пріоритетні напрямки збалансованого розвитку Хмельницької області на середньострокову перспективу, розкрито можливості вдосконалення галузевої і територіальної структури господарства регіону. Сукупність отриманих результатів належить особисто автору і є його науковим доробком. Особистий внесок здобувача у наукових працях, виданих у співавторстві, розкритий у списку опублікованих праць.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідались, обговорювались та були опубліковані у матеріалах ІХ з’їзду Українського географічного товариства (22-26.09.2004, м.Чернівці), Всеукраїнської науково-практичній конференції Актуальні проблеми розвитку економіко-географічної науки і освіти в Україні” (11-12.12.2003, м.Київ), ІV Міжнародної науково-практичної конференції Проблеми обліку, аудиту та економічного аналізу за умов стабілізації економіки України” (12-13.12.2003, м.Хмельницький), обласної науково-практичної конференції Хмельниччина: минуле, сучасне, майбутнє” (19.09.2002, м.Хмельницький).

  Публікації. За результатами дослідження опубліковано десять наукових праць загальним обсягом 4,1 авт. аркуша, у тому числі три статті у фахових виданнях. Дві роботи опубліковані у співавторстві.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  1. Аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених, результати власних досліджень автора показали, що проблема впливу структури господарства на темпи та якість регіонального розвитку є важливою, актуальною і недостатньо вивченою. Структурну перебудову господарства доцільно розглядати як передумову для досягнення соціальних, економічних та екологічних цілей розвитку регіону. Від стихійної зміни структурних пропорцій господарського комплексу регіону необхідно перейти до активної структурної політики, чітко сформульованої у стратегії регіонального розвитку. Послідовне формування прогресивної структури господарства повинно стати серцевиною стратегічного планування, головним засобом реалізації засад сталого або збалансованого розвитку на національному, регіональному та локальному рівнях.
  2. Суть категорії збалансований регіональний розвиток” в умовах сучасної України охоплює п’ять принципових складових:
  економічне зростання;
  прогресивні структурні зрушення в економіці регіону на користь сфери послуг, високотехнологічних галузей промисловості за умови зменшення ресурсо- та енергоємності господарства;
  позитивні зміни у розвитку соціуму;
  покращання екологічної ситуації та дотримання вимог екологічної безпеки;
  гармонійний просторовий розвиток. Багатофакторний перехресний аналіз взаємодії між природою, населенням і господарством дозволяє приймати грамотні управлінські рішення з метою гармонізації соціальних, економічних та екологічних цілей розвитку. Тільки одночасне просування вперед у досягненні всіх трьох цілей є свідченням збалансованого розвитку регіону.
  3. Категорія трансформація структури господарства регіону” розкриває зміну в часі основних кількісних пропорцій між різними формами власності, галузями, секторами або видами економічної діяльності, формами територіальної організації господарства регіону під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників політичного, соціально-економічного, природного та демографічного характеру.
  4. Кластерна модель організації територіальних господарських зв’язків здатна суттєво підвищити ефективність регіональної економіки. Кластер є різновидом виробничо-територіальних систем, де взаємодіють підприємства різних стадій технологічного процесу (від виробництва сировини до випуску готової продукції). Для ідентифікації кластера пропонуємо використовувати теоретичну матричну модель і практично зорієнтовану авторську методику анкетного обстеження кластера на рівні регіону обласного рангу. Апробація цієї методики дозволила виявити структуру реального будівельного кластера і створити його картографічну модель. Необхідно розрізняти типологічні групи кластерів за такими якісними ознаками:
  1) реальність функціонування;
  2) сфера або вид економічної діяльності;
  3) масштаб діяльності та роль в економіці регіону;
  4) динаміка розвитку.
  5. З точки зору географа, стратегічне планування є процесом розробки і реалізації системи заходів, здатних перевести обласний суспільно-територіальний комплекс з його сучасного стану в бажаний, тобто на рейки збалансованого розвитку. Принципово важливим для цього є суспільно-географічне обґрунтування структурних змін господарства в інституційному, галузевому, функціональному і територіальному аспектах. У процесі такого обґрунтування доцільно розкрити вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на структурні параметри господарства регіону, визначити частки структурних складових господарства регіону і пропорцій між ними на початку та в кінці періоду, який аналізується, порівняти частки певної структурної складової господарства регіону за весь період спостережень (масштаби відхилень, темпи структурних зрушень), оцінити прогресивність структурних зрушень господарства за весь період спостережень, визначити пріоритетні види економічної діяльності на перспективу.
  6. У результаті практичного застосування розробленої автором методики виявлено, що складний період становлення незалежної України супроводжувався стихійною деградацією структури господарства Хмельницької області. Конкурентні позиції регіону на національному та міжнародному ринках погіршились. Активну структурну політику інноваційного типу гальмує тривала інвестиційна криза. Важливим наслідком структурної кризи стала різнонаправленість, розбалансованість векторів розвитку регіону в період 1991-2003 рр. Частка Хмельницької області в Україні за основними економічними індикаторами (ВДВ, обсяги промислової та сільськогосподарської продукції, залучення прямих іноземних інвестицій та ін.) скорочується. Показники соціального розвитку незадовільні. У той же час екологічна ситуація покращилась.
  7. Автором розроблено пропозиції щодо нової стратегії розвитку регіону в перспективі. Місце Хмельницької області в економіці України повинні визначати: атомна енергетика, наукоємне машинобудування, виробництво і переробіток продукції сільського господарства, оптова торгівля, рекреаційне господарство. Лише на основі прогресивних структурних перетворень економіки, підвищення ефективності роботи господарського комплексу, раціонального використання природно-ресурсного потенціалу регіону, розвитку взаємовигідних господарських зв’язків з іншими регіонами України і зарубіжними партнерами можна забезпечити зростання життєвого рівня населення Хмельницької області, його зайнятості та високу якість навколишнього природного середовища. Обґрунтовано комплекс заходів економічного, соціального та екологічного характеру, спрямованих на досягнення стратегічних цілей регіонального розвитку.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Алаев Э.Б. Экономико-географическая терминология. М.: Мысль, 1977. 199 с.


  Алаев Э.Б. Эффективность комплексного развития экономического района. М.: Наука, 1965. 173 с.


  Багров Н.В. Региональная геополитика устойчивого развития. К.: Либідь, 2002. 254 с.


  Бакланов П.А. Пространственные системы производства: Микроструктурный уровень анализа и управления. М.: Наука, 1986. 149 с.


  Балабанов Г.В., Вишневський В.В. Територіальний соціально-економічний моніторинг в Україні. К.: Нора-друк, 2001. 58 с.


  Балабанов Г.В., Гільберг Т.Г. Методичні засади стратегічного планування регіонального розвитку (суспільно-географічний аспект) // Актуальні проблеми розвитку економіко-географічної науки та освіти в Україні: Збірник тез доповідей. К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. С. 14-19.


  Бандман М.К. Исходные позиции методических положений по использованию моделей ТПК в предплановых исследованиях // Методы и модели регионального анализа. Новосибирск, 1977. С. 98112.


  Баннова І.М. Швейний кластер перший на Поділлі, перший в Україні // Економіст. 2000. № 1. С. 50-51.


  Бендюг В. Подільські фосфорити // Проскурів. 2001. №№ 59-60. С.4.


  Варламов В.С., Семенов П.Е. Пропорциональность развития экономики СССР: Региональный аспект. М.: Знание, 1982. 64 с.


  Вишневський В.В., Гільберг Т.Г. Методика інтегральної оцінки рівня соціально-економічного розвитку території та її апробація // Трансформація структури господарства України: регіональний аспект / За ред. Г.В. Балабанова, В.П.Нагірної, О.М. Нижник. К.: Міленіум, 2003. С. 359-370.


  Войнаренко М.П. Кластерні технології в системі підтримки конкурентоздатності та розвитку підприємницьких структур // Вісник Технологічного університету Поділля. Хмельницький, 2003. № 3. С. 7-10.


  Войтюк М. Мінерально-сировинний та рекреаційно-туристичний потенціал Хмельниччини // Економіст. 2000. № 1. С. 72-74.


  Волобой П.В., Поповкін В.А. Проблеми територіальної спеціалізації і комплексного розвитку народного господарства Української РСР. К.: Наукова думка, 1972. 252 с.


  Географія Хмельницької області: Навчальний посібник / О.В. Заставецька, Б.І.Заставецький, І.Л.Дітчук, О.М.Галус; За ред. О.М.Галу-са. Кам’янець-Подільський: Абетка, 1998. 108 с.


  Гільберг Т.Г. Зміни інституційної структури економіки Хмельниччи-ни // Хмельниччина: минуле, сучасне, майбутнє. Матеріали обласної науково-практичної конференції (Хмельницький, 19 вересня 2002 року). Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. С. 78-81.


  Гільберг Т.Г. Зміни структури сільськогосподарського виробництва Хмельницької області // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 138: Географія. Чернівці: ЧНУ, 2002. С. 167-180.


  Гільберг Т.Г. Зовнішньоекономічна діяльність Хмельницької області на сучасному етапі // Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Збірник наукових праць: У 4-х т. К.: ВЛГ Обрії”, 2004. Т. 2. С. 285-287.


  Гільберг Т.Г. Промисловість Хмельницької області та її зміни в період ринкових реформ // Вісник Технологічного університету Поділля. Хмельницький, 2003. № 5. С. 255-258.


  Гільберг Т.Г. Регіональний ринок праці. Проблема безробіття і можливі шляхи її розв’язання (на прикладі Хмельницької області) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 158: Географія. Чернівці: ЧНУ, 2002. С. 125-131.


  Гільберг Т.Г. Рекреаційне господарство Хмельницької області // Географія та основи економіки в школі. 2002. № 1. С. 43-44.


  Гільберг Т.Г. Чинники і напрями структурних змін економіки Хмельницької області // Географія і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. К., 2002. Випуск 7. С. 45-55.


  Горленко І.О., Тарангул Л.Л. Регіональна політика України: зміст і напрями реалізації // Український географічний журнал. 1999. № 3. С. 10-16.


  Гранберг О. Г. Основы региональной экономики. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 495 с.


  Джаман В.О. Особливості географії міграції населення в умовах переходу до нових ринкових відносин (за матеріалами Чернівецької області): Збірник наукових праць // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 120: Географія. Чернівці: ЧНУ, 2001. С. 119-129.


  Диво-мінерал сапоніт // Урядовий кур’єр. 2000. № 242. С. 4.


  Долішній М.І. Регіональні проблеми економічного і соціального розвитку України. К.: Препринт, 1991. 60 с.


  Дробенко Г.О., Брусак Р.Л., Свірський Ю.І. Стратегічне планування розвитку територіальних громад: Методичний посібник. Львів: СПОЛОМ, 2001. 118 с.


  Жовнир Л.Ф. Аграрно-промышленные комплексы. Закономерности формирования и территориальной организации (на материалах Хмельницкой области): Автореф. дис канд. геогр. наук: 10.01.08 / Белорус. гос. ун-т им. В.И. Ленина. Минск, 1978. 25 с.


  Жупанский Я.И., Игнатенко М.Г. Количественные и качественные показатели экономико-географического исследования территориально-производственных комплексов. Черновцы, 1981. 61 с.


  Журба І.Є. Економіко-географічні засади раціонального природокористування в реґіоні (на прикладі Хмельницької області): Автореф. дис. кандидата геогр. наук: 11.00.02 / Львів. національний університет. Львів, 2002. 17 с.


  Загальна методика розробки Генеральної схеми розміщення продуктивних сил СРСР на 1971 1980 рр. М.: Економіка, 1966. 111 с.


  Закон ”Про Генеральну схему планування території України”: від 7 лютого 2002 р. №3059 ІІІ // Урядовий кур’єр. 2002. 5 червня. С. 1-41.


  Закон України ”Про місцеве самоврядування в Україні”: від 21 травня 1997 р. № 280/97 ВР. К.: Парламентське видавництво, 1997. 100 с.


  Заставецька О.В. Комплексний економічний і соціальний розвиток території: теоретичні і методичні основи дослідження. Тернопіль, 1997. 233 с.


  Заставецький Т.Б. Регіональна система міських поселень: структура і особливості функціонування у період трансформації суспільства (на матеріалах Хмельницької області): Дис. канд. геогр. наук: 11.00.02. Тернопіль, 2003. 183 с.


  Заставный Ф.Д. Территориально-производственные комплексы. К.: Наукова думка, 1979. 222 с.


  Иванов К.И. Территориальные системы общественного производства. Географические аспекты агропромышленного комплексирования. М.: Мысль, 1975. 270 с.


  Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва: Навч. посіб. для студ. екон. та геогр. спец. вищ. навч. закл. К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2002. 260 с.


  Калашникова Т.М. Производственно-территориальный комплекс как сложная территориальная система: Учеб.-метод. пособие. М.: Изд. Моск. ун-та, 1970. 60 с.


  Калашникова Т.М. Экономическое районирование: Учеб. пособие для геогр. спец. вузов. М.: Изд-во МГУ, 1982. 216 с.


  Кистанов В.В. Комплексное развитие и специализация економических районов СССР. М.: Наука, 1968. 283 с.


  Кистанов В.В. Территориальная организация производства: отрасле­вой, районный и народнохозяйственный аспекты. М.: Экономика, 1981. 232 с.


  Класифікація видів економічної діяльності. Таблиці відповідності кодів КВЕД кодам ЗКГНГ // Інф. бюлетень Мінстату України. 1997. № 6. С. 3-43.


  Колосовский Н.Н. Производственно-территориальное сочетание (комплекс) в советской экономической географии. 1947. 197 с.


  Комплексна програма охорони довкілля Хмельницької області: Рішення восьмої сесії № 11 від 24 листопада 1999 р. / Хмельницька обласна рада. Хмельницький, 2002.


  Конституція України. К.: Вікар, 1997. 64 с.


  Концептуальні засади стратегії розвитку Харківського регіону / Л.М. Бондаренко, Н.М. Внукова, Л.О. Лімонова та ін. 2-е видання. Х.: ВАТ Модель Всесвіту”, 2002. 52 с.


  Куклински Э. Региональное развитие начало поворотного этапа // Региональное развитие и сотрудничество. 1997. № 1. С. 3-7.


  Лісовський С.А. Економіко-географічні засади збалансованого розвитку України: Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук: 11.00.02 / Ін-т географії НАН України. К., 2004. 36 с.


  Малий М.В. Будівельний кластер об’єднання з новим змістом // Економіст. 2000. № 1. С. 39-40.


  Методичні рекомендації щодо розроблення регіональних стратегій розвитку. К.: Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, 2001. 22 с.


  Народне господарство Хмельниччини: 19911995 роки. Статистичний щорічник // За ред. В.В. Скальського. Хмельницький: Міністерство статистики України. Хмельницьке обласне управління статистики, 1995. 449 с.


  Наше общее будущее: Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР). М.: Прогресс, 1989. 376 с.


  Немец Л.Н. Устойчивое развитие: социально-географические аспекты (на примере Украины). Харьков: Факт, 2003. 383 с.


  Нижник В.М., Приступа М.І. Економічні, соціальні та демографічні особливості екологічно несприятливих районів Хмельниччини // Регіональна економіка. 2000. № 2. С. 169-172.


  Нийкамп П., Ван Генхузен В. Формирование корпоративных транспортных сетей в Восточной Европе: потенциальные возможности зоны развития Восток-Запад // Региональное развитие и сотрудничество. 1997. № 1. С. 8-16.


  Нудельман В.И. Методические рекомендации по формированию и планировочной организации территориальных систем в районной планировке / Авт. кол.: Демин Н.М., Нудельман В.И., Фильваров Г.Й. и др.; Науч.-исслед. и проект. ин-т градостроительства в г.Киеве и др. К., 1990. 122 с.


  Нудельман В.І., Санжаровський І.В. Розробка Стратегії розвитку територіальної громади: загальні засади методики / Київський центр Ін-ту Схід Захід. К.: Вид-во Дата Банк України”, 2002. 232 с.


  Освіта // Інформаційно-аналітичний збірник. Хмельницький, 2002. 136с.


  Павленко В.Ф. Планирование территориального развития (территориальный аспект развития). М.: Экономика, 1984. 263 с.


  Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: Посібник для викладачів економічних і географічних факультетів вузів, наукових працівників, аспірантів. К.: Знання, 1998. 416 с.


  Панайоту Т. Экономический рост и окружающая среда // Обзор экономического положения Европы. 2003. № 2. С. 69-100.


  Підгрушний Г.П. Регіональний розвиток: сутність процесу та його особливості // Український географічний журнал. 2003. № 4. С. 39-48.


  Підходи до концепції стійкого розвитку та її інтерпретації стосовно України / Волошин В.В., Горленко І.О., Кухар В.П. та ін. // Український географічний журнал. 1995. № 3. С. 3-10.


  Пилипенко И.В. Принципиальные различия в концепциях промышленных кластеров и территориально-производственных комплексов // Вестник Московского ун-та // Серия 5. География. Изд. Моск. ун-та. 2004. № 5. С. 3-9.


  Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. К.: Вища школа, 1996. 231 с.


  Пістун М.Д., Мезенцев К.В., Тьорло В.О. Регіональна політика в Україні: суспільно-географічний аспект: Монографія. К.: Видавничо-поліграфічний центр Київський університет”, 2004. 130 с.


  План электрификации РСФСР. Доклад на VIII съезде Советов Гос. комис. по электрификации России / Вступит. статья акад. Г.М. Кржижановского / 2-е изд. М.: Госполитиздат, 1955. 660 с.


  Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці. К.: Наукова думка, 1993. 219 с.


  Портер М. Конкуренция. М.: Вильямс, 2002. 495 с.


  Прайс Вольфганг, Войнаренко М.П., Костишина О.В. Підримка розвитку виробництва на Поділлі шляхом застосування концепції кластерів // Вісник Технологічного університету Поділля. 1999. № 4. С. 21-24.


  Предпринимательский климат регионов России. География России для инвесторов и предпринимателей / Отв. ред. Лавров А., Шувалов В., Нещадин А., Василишен Э. М.: Начала-Пресс, 1997. 295 с.


  Природа Хмельницької області / За ред. К.І. Геренчука. Львів: Вища школа, 1980. 152 с.


  Про віднесення міста Старокостянтинів Старокостянтинівського району Хмельницької області до категорії міст обласного значення: Постанова Верховної Ради України від 15 грудня 1999 р. № 1293 ХІV // Відомості Верховної Ради України. 2000. № 1. С. 6.


  Про затвердження Програми створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України № 346 від 20 березня 1998 р. // Офіційний вісник України. № 12. Київ: Логос, 1998. С. 46.


  Про збереження та відтворення природних ландшафтів півдня та південного заходу Хмельницької області: Указ Президента України № 474/96 від 27 липня 1996 р. // Офіційний вісник України. № 14. Київ: Логос, 1996. С. 37.


  Про зміну меж міста Деражня Деражнянського району Хмельницької області: Постанова Верховної Ради України від 13 липня 2000 р. № 1912 ІІІ // Офіційний вісник України. № 10. Київ: Логос, 2000. С. 15.


  Про зміну меж міста Ізяслав Ізяславського району Хмельницької області: Постанова Верховної Ради України від 2 березня 2000 р. № 1540 ІІІ // Офіційний вісник України. № 10. Київ: Логос, 2000. С. 162.


  Про зміну меж міста Кам’янець-Подільський Хмельницької області: Постанова Верховної Ради України від 2 березня 2000 р. № 1539 ІІІ // Відомості Верховної Ради України. № 20 від 19 травня 2000 р. С. 14.


  Про зміну меж міста Полонне Полонського району Хмельницької області: Постанова Верховної Ради України від 13 липня 2000 р. № 1911 ІІІ // Офіційний вісник України. № 10. Київ: Логос, 2000. С. 35.


  Про зміну меж міста Славута Хмельницької області: Постанова Верховної Ради України від 2 березня 2000 р. № 1541 ІІІ // Офіційний вісник України № 10. Київ: Логос, 2000. С. 15.


  Про концепцію державної регіональної політики: Указ Президента України від 25 травня 2001 р., № 341/2001 // Офіційний вісник України. 2001. № 22. К.: Логос, 2000. С. 20-28.


  Про мораторій на будівництво нових атомних електростанцій на території Української РСРС: Постанова Верховної Ради Української РСР № 34 // Видання Верховної Ради УРСР, 1990. С. 498.


  Проблемы комплексного развития территории / Отв. ред. И.А. Горленко, Г.В. Балабанов, С.Н. Малюк. К.: Наукова думка, 1994. 296 с.


  Програма дій Порядок денний на ХХІ століття” / Переклад з англ.: ВГО Україна. Порядок денний на ХХІ століття”. К.: Інтелсфера, 2000. 292 с.


  Програма дій для сприяння використанню структурних фондів Вільної Землі Саксонія: 2000-2006. Дрезден: Б. в., 1999. 297 с.


  Прохоров А.М. Стратегия военная // БСЭ. 3-е изд. М., 1976. Т. 24. С.547-548.


  Руденко Л.Г. Картографическое обоснование территориального планирования. К.: Наук. думка, 1984. 168 с.


  Руденко Л.Г., Горленко И.А., Олещенко В.И. Украина на пути к устойчивому развитию (геоэкологические аспекты). К.: Ин-т географии НАН Украины, 2000. 29 с.


  Руденко Л.Г. Виробничі системи: від локальних виробничо-територіальних систем до кластерів // Укр. геогр. журнал. 2002. № 1. С. 77-78.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)