ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАХІДНОГО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ : Политико-географические аспекты ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАПАДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ УКРАИНЫ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАХІДНОГО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
 • Альтернативное название:
 • Политико-географические аспекты ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАПАДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ УКРАИНЫ
 • Кол-во страниц:
 • 167
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • Год защиты:
 • 2002
 • Краткое описание:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  На правах рукопису  МАЛИНОВСЬКА ОКСАНА ЮРІЇВНА

  УДК 911.3:32  ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ
  ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
  ЗАХІДНОГО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ  11.00.02 економічна та соціальна географія  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
  географічних наук


  Науковий керівник
  Винниченко І.І.
  к.геогр.н., доц.  Київ - 2002

  ЗМІСТ  Перелік умовних позначень. 3
  Вступ. 4

  Розділ 1. Теоретико-методологічні засади політико-географічного
  дослідження державних кордонів. 9
  1.1. Концептуальні підходи та принципи дослідження державних кордонів. 9
  1.2. Функції державних кордонів. 22
  1.3. Методика політико-географічного вивчення державних кордонів. 28
  Висновки до розділу 1. 37

  Розділ 2. Процес формування західного державного кордону України (1918-1990-і рр.). 39
  2.1. Геополітична ситуація навколо українських земель на початку ХХ ст. 39
  2.2. Формування державного кордону України з Польщею. 43
  2.3. Державно-територіальне розмежування України з Угорщиною і Словаччиною. 66
  2.4. Встановлення кордонів України з Румунією та Молдовою. 83
  2.5. Сучасне договірно-правове оформлення західного державного
  кордону України. 98
  Висновки до розділу 2. 103

  Розділ 3. Особливості функціонування західного державного кордону
  України на рубежі ХХ-ХХІ ст. 105
  3.1. Політико-географічне середовище функціонування західного
  державного кордону України. 105
  3.2. Бар’єрна функція західного державного кордону України. 119
  3.3. Комунікаційна функція західного державного кордону України. 131
  3.4. Західний державний кордон України та інтеграційні процеси
  в Європі. 141
  Висновки до розділу 3. 150

  Висновки. 152

  Список використаних джерел. 155
  Додатки.


  ВСТУП

  Актуальність теми. Внаслідок суспільно-політичних трансформацій на теренах Центральної та Східної Європи, зміни структури геополітичного простору в цій частині світу, виникнення нових держав на території колишнього СРСР на зламі 90-х рр. ХХ ст. посилилась зацікавленість наукових та громадсько-політичних кіл до становлення відносин України з сусідніми державами і, зокрема, до такого аспекту цих відносин, як формування державних кордонів. Проблема встановлення існуючих кордонів була однією з головних причин конфронтацій і конфліктів України з сусідніми країнами протягом першої половини ХХ ст. ЇЇ розв’язання зумовило непростий і неоднозначний розвиток відносин між українцями та сусідніми народами в післявоєнні роки. З іншого боку, після здобуття Україною незалежності посилились її зв’язки з сусідами по політичній карті, і, зокрема, західними, оскільки європейський вектор міжнародних відносин України нині є пріоритетним.
  Актуальність теми дослідження визначена:
  - недостатністю науково обгрунтованої концепції процесу формування та функціонування державного кордону України;
  - необхідністю подолання упереджень та ідеологічних стереотипів минулого, які існують у стосунках України з західними сусідами, та пошуків шляхів удосконалення розвитку прикордонного співробітництва;
  - потребою розуміння сучасних геополітичних устремлінь сусідніх держав на заході (в контексті розвитку інтеграційних процесів у Європі) для вироблення конкретних заходів, спрямованих на розвиток двосторонніх відносин України з ними.
  Актуальність постановки питання політико-географічного дослідження процесу формування та функціонування західного державного кордону України зумовлена ще й тим, що цим напрямком займалися переважно історики, попри те, що це питання, має і географічний аспект. Географічність дослідження полягає у врахуванні взаємозв’язків геополітичного положення, особливостей формування та морфології державної території і кордонів, співвідношення бар’єрної та комунікаційної функцій останніх та їх впливу на множину структур господарства країни, політико- і адміністративно-територіального поділу, розміщення господарства і розселення населення в прикордонних районах тощо. Діалектична взаємодія бар’єрної та комунікаційної функцій державних кордонів відображає хід таких процесів: з однієї сторони, це об’єктивна необхідність вільного поступу на шляху включення економіки країни в систему міжнародного поділу праці, залучення її у світові інтеграційні процеси, з іншої - необхідність захищати національні інтереси держави.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою наукової роботи кафедри країнознавства і туризму географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та відповідає науковим планам кафедри (тема 97121, № держреєстрації 0197U003170). Матеріали роботи ввійшли окремими темами у програми спеціальних та нормативних курсів географічного факультету (Політична географія”, Етногеографія України з основами етнографії”, Населення України, діаспора”).
  Мета і завдання роботи. Метою дисертаційного дослідження є комплексний географічний аналіз етапів та особливостей процесу встановлення західного державного кордону України, починаючи з 1918 р., та його функціонування в сучасний період. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:
  - доповнити і поглибити концептуальні та методологічні основи політичної географії;
  - удосконалити методику політико-географічного дослідження процесу формування та функціонування державних кордонів;
  - з’ясувати і проаналізувати найістотніші зовнішньо- та внутрішньополітичні чинники, що визначили специфіку формування західного державного кордону України;
  - виявити особливості функціонування західного державного кордону України на сучасному етапі в умовах розширення прикордонного співробітництва.
  Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є західний державний кордон України (з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою).
  Предмет дослідження політико-географічні аспекти формування і функціонування західного державного кордону України.
  Методологія, методи, використані матеріали. Методологічною базою роботи є основні положення теорії суспільної географії та наукові засади її аналітичних, синтетичних та методичних дисциплін, а також універсальні принципи об’єктивності, неупередженості та історизму.
  При розробці теоретичних засад та методики політико-географічного вивчення особливостей формування та функціонування державних кордонів України використані роботи М.Багрова, М.Гласснера, М.Дністрянського, Ф.Заставного, В.Колосова, В.Кубійовича, П.Масляка, М.Пістуна, Я.Олійника, С.Рудницького, А.Степаненка, О.Топчієва, Р.Хартшорна, Р.Челлена, О.Шаблія, В.Ягьї, Б.Яценка та ін.
  Для розв’язання дослідницьких завдань використовувалися загально- та конкретнонаукові методи (порівняльно-географічний, картографічний, історичний, статистичний, описовий та ін.).
  При виконанні дисертаційної роботи використані віднайдені автором маловідомі та невідомі джерела, в тому числі архівні матеріали, які раніше ніде не публікувалися, а також напрацювання вітчизняних та зарубіжних науковців.


  Наукова новизна проведеного дослідження полягає в наступному:
  - поглиблено теоретико-методологічні основи дослідження процесу формування державних кордонів з позицій суспільної географії;
  - удосконалено методику політико-географічного аналізу функціонування державних кордонів;
  - виявлено основні чинники і їх вплив на специфіку формування західного державного кордону України;
  - проведено періодизацію процесу формування західного державного кордону України, починаючи з 1918 р., на основі вивчення та критичного аналізу наукової літератури, архівних документів і опублікованих матеріалів;
  - уведено в науковий обіг нові архівні джерела;
  - розкрито специфіку прояву та співвідношення бар’єрної та комунікаційної функцій західного державного кордону України.
  Практичне значення результатів дослідження. Теоретичні узагальнення та методичні прийоми проведеного дослідження можуть використовуватися при проведенні подібних досліджень на загальнодержавному та регіональному рівнях. Результати проведеного дослідження становлять практичний інтерес для розуміння проблем, які існують у стосунках України з сусідніми державами на заході, доповнюють теоретичну та фактологічну базу для подальшого вивчення перспектив розвитку співробітництва України з ними. Конкретні результати можуть бути використані державними структурами, при визначенні зовнішньої політики України, а також для створення узагальнюючих праць з політичної географії, геополітики та історії України.
  Матеріали дисертаційного дослідження використано при підготовці та в практиці викладання курсів Політична географія”, Етногеографія України з основами етнографії”, Населення України, діаспора”.
  Особистий внесок дисертанта у розробку наукових результатів, що виносяться на захист. Сукупність отриманих наукових результатів є авторською оцінкою політико-географічних аспектів процесу формування та функціонування західного державного кордону України. На основі вивчення та узагальнення наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених, а також аутентичних джерел запропоновано авторське бачення цієї проблематики, зроблено спробу дослідити її географічну суть. Дисертаційне дослідження є одноосібно написаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до вирішення цього актуального наукового і практичного завдання.
  Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення дисертації та висновки дослідження були апробовані на: засіданнях кафедри країнознавства і туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка в науково-педагогічній практиці; міжнародних науково-практичних конференціях - Географічна наука та освіта в Україні” (Київ, 2000 р.), Стратегічне партнерство Україна-Польща” (Київ, 2001 р.), Проблеми європейської інтеграції і транскордонної співпраці” (Луцьк, 2001 р.).
  Публікації. За результатами дослідження опубліковано - 6 наукових праць загальним обсягом 1,5 д. а. (у т.ч. 1,4 д.а. авторські), серед них 3 у фахових виданнях.
  Обсяг і структура роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Дисертація викладена на 154 сторінках тексту, включає 12 рисунків, має 13 додатків. Список використаних джерел налічує 145 найменувань, в тому числі 9 латиницею.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  ДК є невід’ємним атрибутом самостійної держави і своєрідною фіксацією етапів її геополітичного розвитку. ДК - це гранична лінія суспільно-географічних систем державного рівня - просторова межа сфери дії суверенітету держави та межа реального життєвого простору її населення.
  У процесі формування ДК неможливо відшукати прояв певних закономірностей, оскільки ДК протягом свієї історії встановлювалися силовими методами або були наслідком політичних компромісів чи просто збігу обставин. Можливість прослідкувати дію таких політико-географічних законів, як утворення нових національних держав та тенденцію держав до захоплення нових територій дає аналіз мотивів, які штовхають держави до політико-територіальних змін.
  Вплив геополітичного оточення на формування ДК держави найбільш сильно проявляється в період становлення її державності. Специфіка формування західного ДК України полягає в тому, що Україна не завжди була повноправним суб'єктом міжнародного права і її кордони були предметом переговорів і міжнародних договорів інших держав, тому національні інтереси України та проблема соборності українських земель при визначенні її ДК не бралися до уваги. За відсутності держави як виразного цілого організму говорити про конкретну лінію ДК в більшості випадків можна лише теоретично.
  У процесі формування західного ДК України можна виділити три етапи: 1918-39 рр., 1939-45 рр. та час після закінчення другої світової війни. Вперше міжнародно-правового статусу ДК України набули в період існування УНР (Брестський мир), в подальшому, в часи перебування України в складі СРСР, її кордони з іншими радянськими республіками мали більше адміністративний характер, хоча й були оформлені у відповідності з основними принципами і нормами міжнародного права, а ДК України з державами-сусідами на заході був зовнішнім кордоном СРСР. На сьогоднішній день західний ДК України міжнародно визнаний, закріплений системою договорів і з кожним роком стабілізується. Висувати ревізії його означає знову відновити міжнародні спори. Справа полягає не в зміні лінії кордонів, а в організації сприятливого режиму їх функціонування.
  При дослідженні геополітичної ситуації в прикордонні, а також співвідношення між бар’єрною і комунікаційною функціями ДК доцільно провести аналіз політичних і соціально-економічних взаємозв’язків на таких рівнях: відносини між урядами сусідніх держав, відносини в сусідніх країнах по лінії регіони-центр”, відносини між суміжними прикордонними районами сусідніх країн, відносини між урядом однієї країни і прикордонними районами іншої. Це дає можливість скласти загальну картину геополітичної обстановки навколо кордонів держави та спрогнозувати її розвиток у майбутньому.
  На режим функціонування західного ДК України мають вплив такі геополітичні та соціально-економічні фактори (внутрішні та зовнішні): розширення НАТО та ЄС на схід і позиція України щодо цього процесу; невизначеність зовнішньополітичного курсу України; повільний темп демократичних реформ (перетворень), що зменшує авторитет держави і інтерес до неї з боку сусідів; труднощі у формуванні кола дружніх і прихильних до України держав; різні зовнішньополітичні орієнтації політичних партій в Україні, що утруднює укладання міжнародних угод про співпрацю з певними державами; необхідність захисту національного ринку і національного товаровиробника від зарубіжних експортерів (однак при цьому для нього не створюється сприятливих умов на внутрішньому ринку); необхідність дотримання ряду міжнародних зобов’язань, важких для національної економіки України.
  Сьогоднішня геополітична ситуація в Європі виключає появу територіальних претензій до України із заходу. Акцент у двосторонніх відносинах України з сусідами поступово зміщується із спірних територіальних аспектів на захист національної ідентичності та інтересів національних меншин в Україні. Тому необхідно значну увагу приділяти забезпеченню прав національних меншин та дослідженню їх соціальної психології та політичної поведінки.
  Спостерігається певне протиріччя між процесами розбудови української держави, невід’ємним атрибутом яких є створення системи ДК, та інтеграційними процесами. Наслідком цього є деяке зростання бар’єрності західного ДК України. В свою чергу, зростання бар’єрності ДК держави в умовах інтеграційних процесів може створити прецедент руйнування цілісності її ДТ. Тому сьогодні вкрай важливо створити збалансовану систему, яка забезпечуватиме реалізацію загальнодержавних та регіональних інтересів, об’єднає зусилля органів центральної влади та місцевого самоврядування для інтеграції України в ЄС.
  Через транскордонне співробітництво в рамках єврорегіонів на західному ДК Україна має можливість не допустити того, щоб майбутній східний кордон ЄС назавжди залишився її західним кордоном. Тому необхідно поглиблювати економічне співробітництво з прикордонними державами, посилити рівень інформаційного забезпечення діяльності єврорегіонів, залучати додаткову фінансову підтримку ЄС для розвитку транскордонного співробітництва (програми TACIS, PHARE, CREDO, INOGATE, TRACECA, Ініціатива INTERREG Структурного фонду допомоги ЄС).

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Бабурин С.Н. Территория государства. Правовые и геополитические проблемы. М.: Изд-во МГУ, 1997. 578 с.
  2. Баран О. Мадярська окупація Закарпаття в 1939 році // Український історик. 1995. № 1-4 (124-127). Рік ХХХІІ. С.119-136.
  3. Берг Л.С. Бессарабия: Страна Люди Хозяйство. Кишинев: Universitas, 1993. 196 с.
  4. Бжезинський З. Україна та Європа // Національна безпека і оборона. 2000. - №7. - С.11-15.
  5. Білас І. Депортація. НКВС-МДБ і доля українського населення в Польщі: історико-правовий і суспільно-політичний аспект переселення // Військо України. 1993. - №4. С.63-123.
  6. Білас І. Етапи депортації українського населення (1944-1947 рр.) // Українська діаспора. Київ-Чікаго, 1992. Ч.2. С.68-90.
  7. Білоконь Ю.М. Планувальна стратегія розвитку прикордонних районів України // Будівництво України. 1998. - №6.- С.20-22.
  8. Боєчко В.Д. Утворення Молдавської Автономної Соціалістичної Радянської Республіки і бессарабське питання” // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки. К.: Наук. думка, 1994. Вип.3. С.25-31.
  9. Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. К.: Основи, 1994. 168 с.
  10. Борщак І. Карпатська Україна у міжнародній грі. Львів: Наше слово, 1938. 64 с.
  11. Бочковський І.П. Національна справа (Статті про національне питаннє в зв’язку з сучасною війною). Відень, 1918. 215 с.
  12. Бродель Ф. Что такое Франция? В 2 кн. / Пер. с фр. - М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1994. - Кн. 1: Пространство и история. 452 с.
  13. Бройде З. Особливості транскордонного співробітництва в єврорегіонах, утворених Україною з країнами Центрально-Східної Європи // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми і перспективи транскордонного співробітництва в аспекті процесів європейської інтеграції // НАН України. Ін-т регіональних досліджень. Редкол.: відп. ред. М.І.Долішній. Ред.-вид. Відд. Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки. Львів-Луцьк, 2000. - Вип. XV. С.259-264.
  14. Бузало В., Дмитрієнко М. Встановлення кордонів між Україною та Молдовою у 1940 р. // УІЖ. 1992. - №9. С.106-121.
  15. Буковина - її минуле і сучасне / За ред.: Д.Квітковського, Т.Бриндзана, А.Жуковського. Париж-Філядельфія-Детройт, 1956. 965 с.
  16. Ванат І. Нариси новітньої історії українців Східної Словаччини. В 2-х кн. - Братіслава-Пряшів, 1985. Кн. 1. 515 с.
  17. Варга Д., Нагі Л. Зв’язки України з НАТО: погляд з Угорщини // Національна безпека і оборона. 2000. - №8. С.48-52.
  18. Василенко А. Мито як фактор регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Вісник Академії митної служби України. 2000. - №4. С.14-17.
  19. Вегеш М.М. Закарпаття в контексті Центральноєвропейської політичної кризи напередодні Другої світової війни. К.: Колір Прінт; Ужгород, 1998. 380 с.
  20. Вегеш М.М., Гиря В.І., Король І.Ф. Угорська ірредента на Закарпатті між двома світовими війнами (1918-1939 рр.). Ужгород: Ужгородський держ. ун-т, 1998. 129 с.
  21. Вегеш М.М., Горват Л.В. Нариси історії українців Мараморощини (Румунія) в 1918-1945 роках. Ужгород: Ужгородський держ. ун-т, 1998. 87 с.
  22. Вегеш М.М., Задорожний В.Є. Карпатська Україна в 1938-1939рр.: деякі аспекти соціально-економічного й політичного розвитку // УІЖ. 1995. - №2. С.42-51.
  23. Витвицький С. Галичина в міжнародній політиці, 1914-1923 // Український історик. 1995. - № 1-4 (124-127). Рік ХХХІІ. С.100-118.
  24. Внешняя политика СССР. Сборник документов. М.: тип. Высш. парт. школы при ЦК ВКП(б), 1947. Т.6 (сентябрь 1945 г. февраль 1947 г.). 1172 с.
  25. Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. Документы и материалы. М.: Госполитиздат, 1947. Т.3 (1-е января 3-е сентября 1945 г.). - 791 с.
  26. Володимир Кубійович. Том 1. Наукові праці. // Упорядкування і вступна стаття проф. Олега Шаблія. Париж-Львів: Фенікс, Українська академія друкарства, 1996. 798 с.
  27. Ганжа О., Захарчук Б., Боєчко В. Про кордони без претензій // Пам’ятки України. 1991. - №2. - С.17-19.
  28. Горватова І. Пошук спільних інтересів // Дзеркало тижня. 2001. - №21(345), 2 червня.
  29. Государственно-правовые акты Молдавской ССР. (1924-41 гг.). Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1963. 178 с.
  30. Ґуж Б., Єдут Р. Польський досвід транскордонної співпраці // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми і перспективи транскордонного співробітництва в аспекті процесів європейської інтеграції / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. Редкол.: відп. ред. М.І.Долішній. Ред.вид. відд. Вежа” ВДУ імені Лесі Українки. Львів-Луцьк, 2000. Вип. ХV. - С.156-161.
  31. Державна митна служба України. Головні напрямки діяльності. Боротьба з контрабандою // www.customs.gov.ua/ukr/frame_u.html.
  32. Державна митна служба України. Головні напрямки діяльності. Міжнародні зв’язки // www.customs.gov.ua/ukr/frame_u.html.
  33. Державна митна служба України. Головні напрямки діяльності. Організація митного контролю. Митно-тарифне регулювання. // www.customs.gov.ua/ukr/frame_u.html.
  34. Дністрянський М.С. Деякі концептуальні підходи до географічних досліджень етнополітичних процесів // Географічна наука та освіта в Україні: Збірник наук. праць. Гол. ред. Я.Б.Олійник. К.: Фітосоціоцентр, 2000. - С.25.
  35. Дністрянський М. Кордони України. Територіально-адміністративний устрій. Львів: Світ, 1992. 144 с.
  36. Дністрянський М. Типологічні риси і проблеми функціонування державних кордонів України // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми і перспективи транскордонного співробітництва в аспекті процесів європейської інтеграції / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. Редкол.: відп. ред. М.І.Долішній. Ред.вид. відд. Вежа” ВДУ імені Лесі Українки. Львів-Луцьк, 2000. - Вип. ХV. С.297-303.
  37. Дністрянський М.С. Україна в політико-географічному вимірі. Львів, 2000. 309 с.
  38. Додатковий протокол до Договору між Україною і Республікою Молдова про державний кордон щодо передачі у власність Україні ділянки автомобільної дороги Одеса - Рені в районі населеного пункту Паланка Республіки Молдова, а також земельної ділянки, по якій вона проходить, і режиму їх експлуатації // www.rada.kiev.ua/laws/pravo/all/maindocu.htm.
  39. Документы внешней политики СССР. М.: Госполитиздат, 1957. Т.1 (7 ноября 1917 г. 31 декабря 1918 г.). 771 с.
  40. Документы внешней политики СССР. М.: Госполитиздат, 1959. Т.3 (1 июля 1920 г. 18 марта 1921 г.). 724 с.
  41. Документы и материалы по истории советско-польских отношений. М.: «Наука», 1964. Т.2 (ноябрь 1918 г. апрель 1920 г.). 719с.
  42. Документы и материалы по истории советско-польских отношений. М.: Наука, 1973. Т.7 (1939-1943 гг.). 510 с.
  43. Документы и материалы по истории Советско-Чехословацких отношений. М.: Наука, 1988. Т.5 (май 1945 г. февраль 1948 г.). 488с.
  44. Евсеев И.Ф. Сотрудничество Украины и Польской Народной Республики (1944-1960 гг.). К.: Изд-во АН СССР, 1962. 368 с.
  45. Енциклопедія українознавства. Загальна частина. Перевидання в Україні / НАН України, Ін-т української археографії. Репр. відтворення вид. 1949 р. К., 1995. Т.2. - 431 с.
  46. Енциклопедія українознавства: Словникова частина / В.Кубійович (ред.); Наукове товариство ім. Т.Шевченка у Львові. Перевид. в Україні. Репр. відтворення вид. 1955-1984 років. Львів, 1993. Т.1. 400 с.
  47. Енциклопедія українознавства: Словникова частина / В.Кубійович (ред.); Наукове товариство ім. Т.Шевченка у Львові. Перевид. в Україні. Репр. відтворення вид. 1955-1984 років. Львів, 1993. Т.2. 395 с.
  48. Енциклопедія українознавства: Словникова частина / В.Кубійович (ред.); Наукове товариство ім. Т.Шевченка у Львові. Перевид. в Україні. Репр. відтворення вид. 1955-1984 років. Львів, 1996. Т.6. 395 с.
  49. Енциклопедія українознавства: Словникова частина / В.Кубійович (ред.); Наукове товариство ім. Т.Шевченка у Львові. Перевид. в Україні. Репр. відтворення вид. 1955-1984 років. Львів, 1998. Т.7. 395 с.
  50. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. Львів: Вид-во Наукового товариства імені Т.Шевченка у Львові, 1992. 230 с.
  51. Здійснення операцій з давальницькою сировиною у 2000 році // Митний брокер. 2001. - №3(46). - С.55.
  52. Інвестиційний вісник. 1999. - №1.
  53. Иодис А.И. Актуальные вопросы совершенствования политических карт // Политическая география: современное состояние и пути развития. М.: МФГО, 1989. С.86-92.
  54. Кітура Я. Трагедія Надсяння // За вільну Україну. 1991. 23 травня.
  55. Клименко Б.М. Мирное решение территориальных споров. М.: Междунар. отношения, 1982. 183 с.
  56. Коваль В. Довкола радянсько-польської війни 1939 р. // Історичні зошити. 1991. - №1. С.56-64.
  57. Козловський І.С. Встановлення українсько-польського кордону 1941-1951 рр. Львів: Каменяр, 1998. 222 с.
  58. Колосов В.А. Перспективные направления исследований в политической географии и развитие ее теории // Политическая география: проблемы и тенденции (Материалы всесоюзного совещания, г.Баку, 8-13.09.1987 г.). Баку, 1987. С.21-27.
  59. Колосов В.А., Галкина Т.А., Туровский Р.Ф., Клесова С.А. Социально-экономические проблемы нового российского пограничья // Известия РАН. Серия географическая. 1997. - №3. С.63-72.
  60. Колосов В.А., Туровский Р.Ф. Современные государственные границы: новые функции в условиях интеграции и приграничное сотрудничество // Известия РАН. Серия географическая. 1997. - №5. С.106-113.
  61. Кордуба М. Територія і населеннє України. Відень: Вид. Вістника політики, літ. й життя”, 1918. 24 с.
  62. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. Париж-Нью-Йорк-Львів, 1993. 660 с.
  63. Кульчицький С. Лінія Керзона // Наука і суспільство. 1991. - №11. С.6-13.
  64. Кушнер П.И. Этнические территории и этнические границы. М.: Изд-во Акад. Наук СССР, 1951. 280 с.
  65. Литвин М.Р., Науменко К.Є. Історія ЗУНР. Львів: Вид. фірма «Олір», 1995. 361 с.
  66. Лозинський М. Галичина в рр. 1918-20. Львів, 1922. 228 с.
  67. Лозинський М. Галичина на мировій конференції в Парижі. Кам’янець-Подільський: Вид. «Стрільця», 1919. 32 с.
  68. Ломницький Я. Тернистою дорогою // Дзвін. 1993. - №4-6. С.102-105.
  69. Маначинский А. Без Приднестровья Молдова невозможна. Или наоборот? // 2000. - №11 (64), 16 марта 2001.
  70. Маначинский А. «Троянский конь» украинско-румынских отношений / Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. - 21 октября 2000 г. // www.uceps.com.ua/ukr/publications.html
  71. Маркусь В. Від тисячолітньої неволі до державного відродження // Сучасність. 1990. Ч.6. С.61-76.
  72. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. К.: Укр. письменник, 1993. 413 с.
  73. Науменко К. Депортація населення Західної України // Трибуна лектора. 1990. - №1. С.24-29.
  74. Національні меншини в Україні, 1920-30-ті роки: Історико-картографічний атлас. /Упор.: М.І.Панчук та ін., - К., 1996.
  75. Несук М. Драма вибору. Відносини України з Центральними державами у 1917-1918 рр. К.: Політична думка, 1999. 274 с.
  76. Нижній І. Державне регулювання експорту та імпорту товарів в Україні: досвід і проблеми // Митний брокер. 2001. - №1 (44). - С.41-43.
  77. Ольшанський Т. Навколо операції Вісла” // Україна і Польща між минулим і майбутнім. Львів: Фенікс, 1991. С.47-56.
  78. Ортоскоп. Державні змагання Прикарпатської України. Відень: Видавництво Нова Громада”, 1924. 39 с.
  79. Павликовський Ю. Населення Галичини. Критичний огляд першої польської статистики, після стану з дня 30 вересня 1921 року. Львів, 1925. 16 с.
  80. Пачовський В. Срібна земля: тисячоліття Карпатської України. Нью-Йорк, 1959. 217 с.
  81. Пашков М., Чалий В. Міжнародний імідж України: погляд із Польщі // Національна безпека і оборона. 2000. - №3. С.53-59.
  82. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії: Навч. посібник. К.: Вища школа, 1996. 231 с.
  83. Постанова Верховної Ради України Про Основні напрями зовнішньої політики України” від 2 липня 1993р. // www.rada.kiev.ua/laws/pravo/all/mdpn.htm.
  84. Проблема нелегальної міграції та транспортування мігрантів в Україні: Наук. доп. / Центр техн. кооперації для Європи та Центр. Азії, Міжнар. Орг. з міграції; Упор. О.А.Малиновська. К.: Бланк-Прес, 2000. 120 с.
  85. Радянська Буковина. 1940-1945. Документи і матеріали. К.: Наукова думка, 1967. 401 с.
  86. Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України? / Упор., передмова О.І.Шаблія. - Львів: Світ, 1994. 416 с.
  87. Савченко В.Н. Государственные границы как объект изучения политической географии // Политическая география: проблемы и тенденции (Материалы всесоюзного совещания, г.Баку, 8-13.09.1987 г.). Баку, 1987. С.47-55.
  88. Сандровский К.К. Международное таможенное право. К., Т-во «Знання», 2001. 461 с.
  89. Сборник Законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР, 1938-1958 гг.
  90. Серватюк В.М. Деякі аспекти світового досвіду охорони державних кордонів // Збірник наукових праць Національної академії Прикордонних військ України. 1999. - №8. С.42-56.
  91. Силіна Т. Володимир Воронін: «З ГУУАМ поки все туманно. Потрібно зміцнювати і розвивати СНД» // Дзеркало тижня. 2001. №19 (343), 19 травня.
  92. Словарь международного права / Авт. кол.: М.М.Аваков и др.; Редкол: Б.М.Клименко (отв. ред.) и др.; Дипломат академия МИД СССР. 2-е изд., перераб. и доп.. М.: Междунар. отношения, 1986. 432 с.
  93. Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Сборник документов. - Т.4. Крымская конференция. М., 1979.
  94. Советский Союз Народная Польша. 1944-1974 гг. Документы и материалы. М., 1974.
  95. Сотрудничество между Украиной и Молдовой в области транспорта // Транспорт. 2001. - №22 (139). С.23-25.
  96. Сотрудничество Украины и Словакии в области транспорта // Транспорт. 2001. - №25-26 (142-143). С. 28-31.
  97. Статистичний щорічник України за 1999 рік. К., 2000. 645 с.
  98. Стерчо П. Карпато-українська держава: До історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919-1939 роках. Репр. вид. Львів: За вільну Україну, 1994. 288 с.
  99. Стерчо П. Словацько-українські взаємини 1938-39 // Сучасність. 1965. Ч.9. - С. 85-101.
  100. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу, затверджена Указом Президента України вiд 11 червня 1998 року N 615/98 // www.mfa.gov.ua/diplomacy/ua-eu/sun.html.
  101. Сурилов А. История государства и права Молдавской ССР. (1917-1959 гг.). Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1963. 335 с.
  102. Топчієв О.Г., Хомич Л. Єврорегіон Нижній Дунай”: пріоритети загальнодержавної та регіональної політики у прикордонному співробітництві // УГЖ. 1999. - №1. С.32-37.
  103. Транспорт України. Нормативне регулювання. 2001. - №5.
  104. Трембіцький В. Чехо-Словаччина і Україна в минулому та сучасності. Додаток до «Вістей Комбатанта», 1997. - Ч.1. С.1-19.
  105. Угорщина б'є на сполох з приводу кризи в Україні: «Це стосується всієї Європи». Політична еліта у Будапешті, починаючи з прем'єра Орбана, намагається зробити Захід чутливішим до драматичних політичних подій у Києві // www.politdumka.kiev.ua/ua/center/c3-2200501.html.
  106. Украинско-венгерское сотрудничество в области транспорта // Транспорт. 2001. - №13 (131). С.22-24.
  107. Україна та Словаччина напередодні введення візового режиму: двосторонні відносини та прикордонне співробітництво // Матеріали міжнародної наукової конференції, Ужгород, 31 травня 1 червня 2000 р. Фонд Фрідріха Еберта. Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2000. 172 с.
  108. Українська державність у ХХ столітті: Історико-політологічний аналіз / О.Дергачов (керівник авт. колективу). К.: Політична думка, 1996. 448 с.
  109. Українська РСР у міжнародних відносинах. Міжнародні договори, конвенції, угоди та інші документи, які складені за участю Української РСР або до яких вона приєдналася (1945-1957 рр.). (Відп. ред. Л.Х.Паламарчук). К., 1959. 752 с.
  110. Ушаков Н.А. Международное право: Основные термины и понятия: Учеб. Пособие / РАН, Институт государства и права. Академический правовой ун-т. М., 1996. 47 с.
  111. Хантінгтон С. Новий світовий порядок у ХХІ столітті: глобальні тенденції та їх значення для України // Національна безпека і оборона. 2000. - №7. - С.7-10.
  112. Хахлюк А. Транспортно-транзитні проблеми пострадянських держав // Економіка України. 1999. - №9. С.81-87.
  113. Центральний державний архів вищих органів влади України (далі ЦДАВОВУ) Ф.1115. Оп.1. Спр.9.
  114. ЦДАВОВУ. - Ф.582. Оп.31. Спр.9.
  115. ЦДАВОВУ. Ф.1. Оп.2. Спр. 1813.
  116. ЦДАВОВУ. Ф.1. Оп. 2. Спр.1808.
  117. ЦДАВОВУ. Ф.2. Оп.3. Спр.255.
  118. ЦДАВОВУ. Ф.1. Оп.2. Спр.2799.
  119. ЦДАВОВУ. Ф.1. Оп. 3. Спр.55.
  120. ЦДАВОВУ. Ф.1. Оп.4. Спр.1201.
  121. ЦДАВОВУ. Ф.1. Оп.4. Спр.1215.
  122. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі ЦДАГОУ) Ф.1. Оп.30. Спр.69.
  123. ЦДАГОУ. Ф.1 Оп.23. Спр.4356.
  124. ЦДАГОУ. Ф.1. Оп.23. Спр.3848.
  125. ЦДАГОУ. Ф.1. Оп.23. Спр.1475.
  126. Центральний державний історичний архів у Львові (далі ЦДІА у Львові) Ф.779. Оп.1. Спр.60.
  127. ЦДІА у Львові. Ф.779. Оп.1. Спр.64.
  128. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. 743 с.
  129. Шандор В. Русини-українці і словаки // Сучасність . 1970. Ч.3. С.107-120.
  130. Шибаев В. Этнический состав населения Европейской части Союза ССР. Труды комиссии по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран. Ленинград, 1930. Т.20. 412 с.
  131. Шнайдер-Детерс В. Транскордонне співробітництво та добросусідство // Регіони Східної Європи: інтеграційні очікування та конфронтаційні небезпеки. Матеріали міжн. наук. конф., Чернівці, 18-19 вересня 2000. Чернівці: БУКРЕК, 2000. - С.4-9.
  132. Штейн Б.Е. Из истории Парижской мирной конференции 1919 года: Вопрос о восточной Галиции / Известия АН СССР. Серия истории и философии. 1947. Т.4, №2. С.123-140.
  133. Штейн Б. «Русский вопрос» на Парижской мирной конференции (1919-1920 гг.). М.: Госполитиздат, 1949. 464 с.
  134. Щерба Г. Депортації населення з польсько-українського пограниччя 1940-х років // Польсько-українські студії: Зб. наук. праць. Україна-Польща: істо
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины