ОВЧАРЕНКО АННА ОЛЕКСАНДРІВНА РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ

ОСТАННІ НОВИНИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ОСТАННІ ВІДГУКИ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Назва:
ОВЧАРЕНКО АННА ОЛЕКСАНДРІВНА РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ
Альтернативное Название: ОВЧАРЕНКО АННА АЛЕКСАНДРОВНАЯ РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ БИЗНЕСА
Тип: Автореферат
Короткий зміст: Увступіобґрунтованоактуальністьтемисформульованометузавданняоб’єктіпредметдослідженнявизначенометодологічнубазунауковуновизнутапрактичнезначенняодержанихрезультатівдисертаційноїроботи
УрозділіТеоретичніосновирозвиткукорпоративноїкультуривумовахінтернаціоналізаціїбізнесурозкритоінтегрованусутністькорпоративноїкультуриміжнароднихкомпанійузагальненоконцептуальнімоделіїїрозвиткувумовахінтернаціоналізаціїтавиокремленобазовіпідходидооцінкивпливукорпоративноїкультуринаефективністьміжнародноїдіяльностікомпанії
ПроведенийавторомтеоретичнийіретроспективнийаналіздозволиввизначитибазовіелементикорпоративноїкультуриякірозкриваютьїїзмістмісіяцінностінормитарегламентикомунікаціїорганізаційнийкліматсимволиПодальшедослідженняздійснювалосянаосновівикористанняконцепціїККамеронатаРКуіннаобраноїзарезультатамипорівняльноїоцінкитипологійкорпоративноїкультуривконтекстівнутрішньоїінтеграціїтазовнішньоїадаптаціїЦедозволиловиокремитиосновніякісніхарактеристикиелементівкорпоративноїкультуриврозрізіпевнихїїтипів
Побудованоконцептуальнумодельрозвиткукорпоративноїкультуривумовахінтернаціоналізаціїякаґрунтуєтьсянанетрадиційномупідходівкроскультурномуменеджментіщовизначаєприродувзаємодіїкультуранелишеїхвідмінностірис


РисКонцептуальнамодельформуванняінтернаціональноїкорпоративноїкультури
Авторомвиокремленомеханізмивзаємозв’язкуміжстадіямижиттєвогоциклуміжнароднихкомпанійтатипамиїхкорпоративноїкультуриякіобумовлюютьнаступнувідповідністьзаснуваннякомпаніїсупроводжуєтьсязародженнямкорпоративноїкультуристадіямзростанняпочатковийетапактивнезростаннятаетапзмінузростанніпритаманнастабілізаціякорпоративноїкультурирозквітстабілізаціятазняттявершківхарактеризуютьсяісторизацієюкорпоративноїкультурираннябюрократіябюрократіятабанкрутствовідрізняєтьсяїїпослабленням
Дослідженівроботіособливостіінтенсивностівпливукорпоративноїкультуринаведенняміжнародногобізнесудозволиливизначитисутністьефективноїкорпоративноїкультурияксукупностіцінніснихорієнтаційпереконаньвіруваньнормповедінкинеформальнихпроцедурсимволічнихдійетичнихкодексівщозабезпечуютьрезультативнудіяльністьміжнародноїкомпаніївконкурентномусередовищіуконтекстідосягненняїїстратегічнихцілейтаосновнихзавдань
Реалізованийудисертаціїпроектнийпідхіддовиявленнявзаємозв’язківкорпоративноїкультуризпоказникамитахарактеристикамиефективностіміжнародноїдіяльностікомпаніїрентабельністьтаприбутковістьконкурентоспроможністьчасткаринкупродуктивністьрезультативністьдозволивідентифікуватидієвістькорпоративноїполітикизрегулюваннявідносинміжпрацівникамиуспішнихсуб’єктівглобальногоринкуВцьомуконтекстіавторомвиявленокритеріїефективностідлярізнихтипівкорпоративноїкультуриякісприяютьреалізаціїстратегічнихцілейміжнародноїкомпаніїасамевклановійкорпоративнійкультурі–розвитоклюдськихресурсівкоманднаформароботизгуртованістьвисокийрівеньморалітазадоволеностіумовамипрацівадхократичній–завоюванняновихринківівипускновоїпродукціїідеїнапередовомурубежізнаньтворчевирішенняпроблемуринковій–досягненняпоставленихцілейвипередженнясуперниківізбільшенняринковоїчасткидосягненнявисокогорівняфінансовогорезультатувієрархічній–забезпеченнярентабельностістабільнефункціонуваннятапередбачуваністьсвоєчасністьвиконанняроботитазобов’язань
УрозділіКомплекснадіагностикакорпоративноїкультуриміжнароднихкомпанійохарактеризованісучасніметодикидіагностикикорпоративноїкультурипроведеноаналітичнуоцінкукорпоративноїкультурисвітовихлідерівагропромисловогомашинобудуваннятаапробованометодичніпідходидокомплексноїдіагностикиїхкорпоративноїкультури
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, позначені * обов'язкові для заповнення:


Заказчик:


ПОШУК ГОТОВОЇ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ АБО СТАТТІ


Доставка любой диссертации из России и Украины