Щербак Ігор Вікторович Підготовка майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів початкової школи : Щербак Игорь Викторович Подготовка будущего учителя к гражданскому воспитанию учащихся начальной школы Shcherbak Ihor Viktorovych Preparation of the future teacher for civic education of primary school students

ОСТАННІ НОВИНИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ОСТАННІ ВІДГУКИ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Назва:
 • Щербак Ігор Вікторович Підготовка майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів початкової школи
 • Альтернативное название:
 • Щербак Игорь Викторович Подготовка будущего учителя к гражданскому воспитанию учащихся начальной школы Shcherbak Ihor Viktorovych Preparation of the future teacher for civic education of primary school students
 • Кількість сторінок:
 • 253
 • ВНЗ:
 • КИЇВСЬКОГО СЛАВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
 • Рік захисту:
 • 2010
 • Короткий опис:
 • ПІВДЕННОСЛОВ’ЯНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
  КИЇВСЬКОГО СЛАВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


  На правах рукопису


  Щербак Ігор Вікторович


  УДК 378.147+37.017.4

  Підготовка майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів
  початкової школи


  13.00.04 теорія і методика професійної освіти


  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук
  Науковий керівник:
  Якименко Світлана Іванівна
  кандидат педагогічних наук,
  професор


  Миколаїв 2010

  ЗМІСТ


  ВСТУП..3
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ11
  1.1.Громадянське виховання особистості як педагогічна проблема .....12
  1.2.Психолого-педагогічні засади організації громадянського виховання учнів початкової школи .....34
  1.3.Особливості підготовки майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів початкової школи......47
  1.4.Вивчення сучасного стану проблеми дослідження..73
  Висновки до розділу 1....96
  РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ....98
  2.1.Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів початкової школи..99
  2.2.Характеристика рівнів готовності майбутніх учителів до громадянського виховання учнів початкової школи114
  2.3.Модель формування готовності майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів початкової школи128
  2.4.Зміст і результати дослідно-експериментальної роботи...150
  Висновки до розділу 2..170
  ВИСНОВКИ.173
  ДОДАТКИ176
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...219

  ВСТУП  Становлення громадянського суспільства, якісні зміни в суспільно-економічному, духовному житті й ціннісних орієнтаціях українського соціуму, інтеграція України у європейську спільноту зумовлюють необхідність розвитку системи громадянського виховання. Важливість цієї системи виховання визначається в Законах України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, Національній доктрині розвитку освіти, Державній національній програмі „Освіта”, Державній програмі „Вчитель”, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності та в інших нормативно-правових документах.
  Реформування системи освіти України в контексті соціальних перетворень зумовлює необхідність її вдосконалення, наближення до рівнів світових освітніх стандартів. Серед основних завдань модернізації освітньої галузі у Державній програмі „Вчитель” визначено вдосконалення системи підготовки педагогічних працівників та підвищення ролі вчителя уформуванні громадянського суспільства. Стратегічні завдання розбудови системи вищої освіти зумовлюють необхідність розв’язання наукових і практичних проблем, пов’язаних з професійною підготовкою майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів.
  Питання професійного становлення педагога розглядали класики зарубіжної (Й.Гербарт, А.Дистервег, Я.Коменський, Й.Песталоцці та ін.) тавітчизняної (А.Макаренко, Г.Сковорода, В.Сухомлинський, К.Ушинський та ін.) педагогіки. Теоретичне підґрунтя підготовки педагогічних кадрів нанародознавчій основі закладено в працях С.Русової, В.Скуратівського, М.Стельмаховича, В.Сухомлинського та ін. Концептуальні засади педагогіки вищої школи досліджені А.Алексюком, І.Бехом, І.Зязюном, Л.Кондрашовою, А.Кузьмінським та ін. Проблема професійної готовності вчителя стала предметом наукових розвідок Л.Григоренко, А.Капської, Н.Кузьміної, А.Ліненко, О.Мороз, О.Пєхоти, С.Сисоєвої, А.Троцко таін. Різні напрями фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи вивчають О.Біда, М.Парфьонов, Л.Петриченко, М.Севастюк, Л.Хомич таін. Підготовці майбутніх учителів початкової школи до виховної роботи присвячені дослідження І.Бужини, Л.Волик, І.Казанжи, С.Лавриненко, Л.Мацук, С.Паршук, Д.Пащенка, А.Хоменко таін.
  Концептуальні засади громадянського виховання молодого покоління висвітлено в працях П.Ігнатенка, В.Поплужного, В.Сухомлинського та ін. Значення формування громадянської зрілості у майбутніх педагогів розкрито впрацях О.Кафарської, Т.Мироненко, В.Плахтєєвої, Н.Самохіної, А.Сігови таін. Різні аспекти розв’язання проблеми громадянського виховання учнів загальноосвітніх шкіл розглянуто в низці сучасних досліджень (О.Бенца, М.Боришевський, П.Вербицька, Н.Дерев’янко, Ю.Завалевський, П.Кендзьор, У.Кецик, Л.Корінна, О.Кошолап, О.Красовська, Л.Рехтета, М.Рудь, О.Сухомлинська, К.Чорна, М.Шимановський та ін.). Питання громадянського виховання молодших школярів висвітлено впрацях Н.Бібік, Л.Момотюк, Н.Рогальської, О.Савченко, Г.Тарасенко, С.Якименко та ін.
  Однак, аналіз наукових джерел засвідчив, що проблема підготовки майбутніх учителів до громадянського виховання учнів початкової школи ще не стала предметом спеціальних досліджень. Вивчення сучасного стану підготовки майбутніх учителів до виховної роботи, а також рівня їх громадянської зрілості виявило об’єктивні протиріччя між:
  необхідністю забезпечення високого рівня громадянського виховання учнів загальноосвітніх шкіл і відсутністю науково обґрунтованої системи підготовки майбутніх учителів до розв’язання цієї проблеми;
  стандартністю змісту освіти та специфічними завданнями підготовки майбутніх учителів до громадянського виховання учнів початкової школи;
  уніфікованістю навчальних програм підготовки майбутніх учителів іпринципами індивідуалізації, диференціації, згідно з якими необхідно враховувати відмінності в інтелектуальній, емоційній, когнітивній сферах, психічному розвитку, мотивах та потребах особистості майбутнього вчителя.
  Подолання вказаних протиріч передбачає організацію цілеспрямованої систематичної роботи щодо формування в майбутніх учителів готовності догромадянського виховання учнів початкової школи, що й зумовило вибір теми дослідження: „Підготовка майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів початкової школи”.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дослідження входить до плану науково-дослідної роботи лабораторії інтеграції освіти Південнослов’янського інституту Київського славістичного університету. Дисертаційна робота виконана відповідно до тематичного плану наукових досліджень кафедри педагогіки початкової освіти Інституту педагогічної освіти Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського ієскладовою теми „Формування в майбутнього вчителя професійної компетентності в умовах ВНЗ” (держ. реєстр. № 0105U008310). Тему дисертації затверджено вченою радою Південнослов’янського інституту Київського славістичного університету (протокол № 11/06-07 від 05.06.2007р.) таузгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки тапсихології в Україні (протокол № 7 від 25.09.2007р.).
  Мета дослідження полягає в розробці, теоретичному обґрунтуванні йекспериментальній перевірці педагогічних умов підготовки майбутніх учителів до громадянського виховання учнів початкової школи.
  Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:
  1. Вивчити стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та освітній практиці.
  2. На основі аналізу наукової літератури з’ясувати сутність основних понять дослідження. Розкрити структуру готовності майбутніх учителів до громадянського виховання учнів початкової школи, визначити критерії, показники й охарактеризувати рівні її сформованості.
  3. Обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до громадянського виховання учнів початкової школи.
  4. Розробити й експериментально апробувати модель формування готовності майбутніх учителів до громадянського виховання учнів початкової школи.
  5. Укласти навчально-методичний комплекс щодо підготовки майбутніх учителів до громадянського виховання школярів.
  Об’єкт дослідження професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи.
  Предмет дослідження педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до громадянського виховання учнів початкової школи.
  Теоретичну основу дослідження становлять фундаментальні положення з гуманізації освіти та виховання (Г.Балл, Є.Барбіна, С.Гончаренко, М.Євтух, Ю.Мальований, А.Сущенко та ін.); концептуальні засади педагогіки вищої школи (А.Алексюк, І.Бех, Т.Завгородня, І.Зязюн, Л.Кондрашова, В.Кремень, А.Кузьмінський та ін.); наукові теорії професійної готовності вчителя (А.Капська, А.Линенко, О.Мороз, О.Пєхота, С.Сисоєва та ін.); педагогічні теорії підготовки вчителя початкових класів (О.Біда, І.Бужина, Н.Кічук, Д.Пащенко, О.Савченко, Л.Хомич та ін.); концептуальні засади громадянського виховання особистості (П.Ігнатенко, В.Поплужний, В.Сухомлинський та ін.); психологічні й педагогічні закономірності формування особистості молодших школярів (Н.Бібік, Д.Ельконін, О.Запорожець, Я.Коломінський, О.Савченко та ін.).
  Для розв’язання поставлених завдань застосовувалися такі методи дослідження: теоретичні вивчення та аналіз нормативних документів, філософської, психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження; систематизація, класифікація, порівняння й узагальнення для визначення основних понять дослідження, виявлення структурних елементів процесу професійної підготовки майбутнього вчителя, визначення структурних компонентів, критеріїв, показників та характеристики рівнів готовності майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів початкової школи; теоретичне моделювання та прогнозування для розробки й обґрунтування моделі формування готовності майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів початкової школи; інтегрування та конкретизація для розробки й обґрунтування педагогічних умов підготовки майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів початкової школи; емпіричні педагогічне спостереження за педагогічним процесом й анкетування для виявлення розуміння викладачами, вчителями та студентами сутності громадянського виховання та його місця в структурі професійної готовності; вивчення результатів навчальної, наукової та самоосвітньої діяльності майбутніх учителів; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний) для перевірки ефективності методологічних підходів, педагогічних принципів, умов та моделі формування готовності майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів початкової школи; кількісний та якісний аналіз експериментальних даних іззастосуванням методів математичної статистики обробки результатів дослідження для підтвердження ґрунтовності запропонованих педагогічних умов і моделі формування готовності майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів початкової школи.
  Етапи проведення дослідження.
 • Список літератури:
 • ВИСНОВКИ  У дисертації досліджено проблему підготовки майбутнього вчителя догромадянського виховання учнів початкової школи; розроблено, теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови й модель формування готовності майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів початкової школи. Здійснене дослідження дозволило зробити переконливі і обгрунтовані висновки.
  1.Теоретичний аналіз науково-педагогічних джерел з проблеми дослідження переконує в тому, що громадянське виховання особистості здійснюється через системну організацію навчальної, соціальної та суспільно корисної діяльності, спрямованої на дотримання прав та обов’язків громадянина. Громадянськість якфундаментальна духовно-моральна якість, світоглядно-психологічна характеристика особистості базується на культурологічних засадах. Громадянське виховання молодших школярів у сучасній початковій школі здійснюється назасадах особистісного, системного й компетентнісного підходів відповідно до їх вікових та індивідуальних особливостей. Формування громадянських якостей особистості учнів початкових класів відбувається в процесі розвитку класного колективу. Виховати громадянина спроможний лише той педагог, уякого сформована громадянськість як інтегративна якість. Громадянська зрілість передбачає відповідний рівень громадянської самосвідомості, світогляду, патріотизму, політичної та правової культури, соціальної активності майбутнього вчителя.
  Вивчення сучасного стану досліджуваної проблеми засвідчило, щосистема підготовки майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів початкової школи недостатньо сформована, не завжди комплексно реалізуються її завдання, що не відповідає потребам сучасного суспільства йтенденціям модернізації освіти України.
  2.На основі аналізу наукової літератури з’ясовано сутність основних понять дослідження. Підготовка майбутніх учителів до громадянського виховання учнів початкової школи визначена як усвідомлений особистісно значущий та внутрішньо сприйнятий процес формування готовності студентів здійснювати громадянське виховання молодших школярів. Готовність майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів початкової школи розуміємо якстан сформованості фахової компетентності здійснювати громадянське виховання молодших школярів. Структурними компонентами та критеріями сформованості готовності визначено такі: когнітивний (критерії сформованості: нормативно-правовий, спеціально-теоретичний, спеціально-технологічний), мотиваційно-ціннісний (критерії сформованості: особистісно-ціннісний, почуттєво-емоційний, мотиваційно-орієнтаційний) та діяльнісний (критерії сформованості: практико-перетворювальний, діяльнісно-виховний, оцінювально-регулятивний). Охарактеризовано рівні готовності майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів початкової школи (початковий, середній, достатній, високий).
  3.Доведено, що ефективність підготовки майбутнього вчителя доздійснення громадянського виховання учнів початкової школи залежить відстворення визначених педагогічних умов: гуманізація професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи; створення ціннісно-мотиваційного середовища, що сприятиме ефективності підготовки майбутніх учителів до громадянського виховання учнів; впровадження до змісту навчальної дисципліни „Методика виховної роботи” змістового модуля „Громадянське виховання учнів початкової школи”, мета якого полягає в набутті майбутніми вчителями професійних компетенцій із питань громадянського виховання молодших школярів.
  4.Реалізацію педагогічних умов дослідження уможливлює розроблена модель формування готовності майбутніх учителів до громадянського виховання учнів початкової школи, яка побудована з урахуванням принципів гуманізації, персоналізації, індивідуалізації, диференціації, діалогізації, інтенсифікації, оптимізації. Функціями моделі формування готовності майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів початкової школи визначено: діагностичну, виховну, ціннісно-мотиваційну, комунікативно-консолідаційну, організаційно-координаційну, орієнтаційну. Зважаючи на мету, принципи, функції, педагогічні умови формування готовності студентів до цієї діяльності визначено етапи підготовки, а саме: аналітико-прогностичний, проективно-підготовчий, моделювально-формувальний і результативно-порівняльний.
  Результати контрольного експерименту підтвердили ефективність розроблених педагогічних умов і моделі формування готовності майбутніх учителів до громадянського виховання учнів початкової школи. Порівняння результатів констатувального й контрольного експериментів засвідчило позитивну динаміку рівнів готовності майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів.
  5.У розробленому навчально-методичному комплексі з питань підготовки майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів початкової школи викладачам, студентам і вчителям загальноосвітніх шкіл І ступеня запропоновано методичні посібники „Виховуємо майбутнього громадянина” та „Підготовка вчителя до громадянського виховання молодших школярів”, змістовий модуль „Громадянське виховання учнів початкової школи”. Для широкого загалу на основі напрацьованих матеріалів створено веб-сайт із питань громадянського виховання молодших школярів.
  Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розв’язання проблеми підготовки майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів початкової школи. Потребують подальшого вивчення питання наступності таперспективності процесу громадянського виховання молодого покоління, можливостей і специфіки підготовки студентів до громадянського виховання дітей дошкільного віку.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОШУК ГОТОВОЇ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ АБО СТАТТІ


Доставка любой диссертации из России и Украины