ПРАВОСВІДОМІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ :

ОСТАННІ НОВИНИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ОСТАННІ ВІДГУКИ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Назва:
 • ПРАВОСВІДОМІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
 • Кількість сторінок:
 • 207
 • ВНЗ:
 • ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 • Рік захисту:
 • 2012
 • Короткий опис:
 • ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ВНУТРІШНІХ СПРАВ  На правах рукопису
  ДЕМЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА


  УДК 340.1-057.87


  ПРАВОСВІДОМІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ:
  ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
  12.00.01 – теорія та історія держави і права;
  історія політичних і правових учень  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата юридичних наук
  Науковий керівник:
  Головко Олександр Миколайович,
  доктор юридичних наук, професор

  ХАРКІВ-2011

  ЗМІСТ

  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОСВІДОМОСТІ 10
  1.1. Ступінь дослідження правосвідомості у юридичній літературі, її поняття та ознаки 10
  1.2. Класифікація форм правосвідомості 40
  1.3. Структура і функції правосвідомості 58
  Висновки до розділу 1 76
  РОЗДІЛ 2. ПРАВОСВІДОМІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК РІЗНОВИД ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ 79
  2.1. Студентська молодь як суб’єкт правосвідомості 79
  2.2. Поняття, структура та рівень правосвідомості студентської молоді 95
  2.3. Основні форми деформації правосвідомості студентів 113
  Висновки до розділу 2 134
  РОЗДІЛ 3. ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 138
  3.1. Мета, завдання та зміст правового виховання студентів 138
  3.2. Основні форми здійснення та удосконалення правового виховання студентської молоді 155
  Висновки до розділу 3 171

  ВИСНОВКИ 175

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 179

  ДОДАТОК 202
  ВСТУП

  Актуальність теми. Зміни у політиці, економіці та законодавстві, що відбулися за 20 років незалежності України, а також вступ її на шлях розбудови демократичної, соціальної, правової держави суттєво вплинули на суспільну свідомість українців і правосвідомість як одну з її форм. Особливе значення правосвідомості визначається як суспільною вагою завдань розбудови правової держави та громадянського суспільства в Україні, так і конституційно закріпленим принципом верховенства права.
  Наукове завдання дослідження правової свідомості молоді взагалі та її студентської частини, зокрема, має значну теоретичну та практичну актуальність. Це обумовлено тим, що, по-перше, студентство, на відміну від інших соціальних груп, швидше оволодіває новими знаннями, професіями і спеціальностями, необхідними в умовах трансформації суспільства, є головним носієм інтелектуального та фізичного потенціалу нації, виступає, по суті, єдиним джерелом поповнення трудових ресурсів держави. По-друге, студентська молодь становить достатньо велику суспільно-демографічну групу в суспільстві, яка є стратегічним ресурсом, основним джерелом інновацій та головним носієм майбутнього для України.
  Як відносно самостійна соціальна група, студентство є суб’єктом, носієм групової правосвідомості, яка є основним чинником формування її правової поведінки та поряд із іншими факторами впливає на вчинки студентів, визначаючи їх правомірність і неправомірність. Тобто правосвідомість студентської молоді певною мірою обумовлює режим та стан законності та правопорядку в суспільстві.
  Визначення шляхів підвищення рівня правової свідомості студентства в Україні не лише позитивно вплине на успішність соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку держави, а й забезпечить необхідну стабільність – адже сьогодні загальновідомо, що чимало політичних сил, зокрема радикально деструктивного характеру, прагнуть використати студентів як важіль у досягненні власних, нерідко діаметрально протилежних національним, цілей. З вітчизняної та зарубіжної історії також відомо, що саме з лав студентів рекрутувалися не лише теоретики радикальних революційних рухів, а й ідеологи та практики тероризму.
  У зв’язку з вищевикладеним важливого значення набуває проблема формування та удосконалення правосвідомості студентської молоді в Україні. А це, у свою чергу, є неможливим без загальнотеоретичного з’ясування її змісту, загальних закономірностей і особливостей формування. Сама по собі проблема формування та функціонування правосвідомості є однією з доктринально важливих та постійно розроблюваних для юридичної науки. Приміром, зміст, структуру та функції правосвідомості на загальнотеоретичному рівні досліджували С. C. Алексєєв, К. Т. Бєльський, М. А. Бура, М. М.Вопленко, О. А. Лукашева, М. І. Матузов, О. В. Петришин, А. В. Поляков, П. М. Рабінович, О. Р. Ратинов, І. Ф. Рябко, О. Ф. Скакун, Ю. М. Тодика, І. Ю. Фарбер, М. В. Цвік, М. Є. Черкас, інші знані вітчизняні й зарубіжні вчені – правознавці.
  Правосвідомості як категорії філософії права присвячені роботи О. О. Бандури, В. А. Бачиніна, В. В. Головченка, І. А. Ільїна, Ю. Ю. Калиновського, С. І. Максимова, Л. І. Петражицького, В. О. Чефранова, М. М. Цимбалюка та ін.
  Професійну правосвідомість, правосвідомість юриста, працівника міліції, судді, вивчали П. П. Баранов, Ю. М. Грошевий, В. В. Коробка, Ю. О. Легеза, В. В. Мухін, С. С. Сливка, М. Я. Соколов, В. І. Царенко та ін.
  Однак, окремі аспекти та характеристики правосвідомості студентської молоді на загальнотеоретичному розглядали у своїх працях лише окремі науковці, такі як І. Ф. Бутко, Н. Ю. Євпалова, Г. Р. Ішкільдіна, Н. Ю. Коваленко, О. Є. Проць, що також підкреслює наукову актуальність теми даного дисертаційного дослідження.
  Крім робіт всіх вищезазначених авторів, теоретичну основу для проведення дисертаційного дослідження склали праці: О. М. Бандурки, О. В. Волошенюка, О. О. Ганзенка, О. М. Головка, Н. Л. Граната, О. Г. Данильяна, Ю. М. Дмитрієнко, Т. А. Зеленської, Д. О. Квятковського, І. С. Кона, О. Г. Мурашина, В. В. Орлової, І. М. Погрібного, О. Е. Снопчика, Ю. М. Тодики та ін.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано у межах Концепції проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009–2015 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 червня 2008 р. № 825-р.; а також відповідно до п. 2.2, п. 14.2 Пріоритетних напрямків наукових досліджень Харківського національного університету внутрішніх справ на 2011–2014 рр., затверджених Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ 27 грудня 2010 р. (протокол № 10).
  Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у комплексному теоретичному аналізі правосвідомості студентів як виду групової правосвідомості, що передбачає розкриття її змісту, призначення, загальних закономірностей і особливостей формування.
  Реалізація поставленої мети зумовила необхідність вирішення наступних дослідницьких завдань:
  - уточнити поняття «правосвідомість», його ознаки, форми, структуру та функції правосвідомості;
  - з’ясувати специфіку студентства як соціально-демографічної групи та суб’єкта (носія) правосвідомості;
  - сформулювати визначення правосвідомості студентів і проаналізувати стан правосвідомості студентської молоді на сучасному етапі розвитку України;
  - установити та охарактеризувати основні форми деформації правосвідомості сучасного студентства;
  - з’ясувати мету, завдання та зміст правовиховної роботи зі студентами щодо формування та удосконалення їх правосвідомості;
  - установити та виявити характеристики основних форм здійснення й удосконалення правового виховання студентської молоді.
  Об’єктом дослідження є правосвідомість як суб’єктивний елемент правової дійсності.
  Предметом дослідження є теоретико-правова характеристика (загальні закономірності формування і функціонування) правосвідомості студентської молоді в Україні.
  Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є сукупність методів та прийомів наукового пізнання, зумовлена особливостями об’єкта і предмета дослідження. У процесі дослідження використовувались такі загальнонаукові методи, феноменологічний (правосвідомість студентської молоді розглядалася як єдине психолого-правове явище, невідривне від правосвідомості молоді й суспільства взагалі), логічний – сходження від простого до складного, від абстрактного до конкретного, системно-структурний. Логічний метод сходження від простого до складного використано для з’ясування суттєвих ознак правосвідомості студентської молоді через дослідження сутності поняття «правосвідомість» та особливостей студентства як соціально-демографічної групи (підрозділи 1.1, 2.1, 2.2). Використання системно-структурного методу дозволило визначити місце правосвідомості студентської молоді, у структурі правосвідомості, а також дослідити структуру правової свідомості її елементи та функції (підрозділи 1.2, 2.2).
  Під час проведення дослідження використовувались також такі спеціальні наукові методи як історико-правовий, логіко-семантичний, логіко-юридичний, порівняльно-правовий, метод класифікації, соціологічний, статистичний, соціально-психологічний методи. Історико-правовий метод використовувався для з’ясування ґенези поглядів видатних науковців на проблеми правосвідомості (розділи 1.1, 1.2, 1.3). Логіко-семантичний та логіко-юридичний методи дозволили сформулювати авторські визначення понять «правосвідомість студентської молоді», «деформація правосвідомості студентської молоді», «правове навчання студентської молоді», «правове виховання студентської молоді», уточнити вже існуючі дефініції понять «правосвідомість», «правовий нігілізм», «переродження правосвідомості» (розділи 1.2, 2.3, 3.1, 3.2). Метод класифікації застосовувався для виокремлення окремих форм та функцій правосвідомості (залежно від визначених критеріїв) (розділ 1.2). Порівняльно-правовий метод використовувався під час встановлення особливостей структури правосвідомості студентської молоді. Соціологічний та статистичний методи дозволили дослідити і визначити рівень правосвідомості сучасних студентів, встановити основні форми її деформації (розділи 2.2, 2.3). Використання соціально-психологічного методу дозволило з’ясувати ставлення студентів до права, мотиви їх правомірної чи протиправної поведінки (розділ 2.2).
  Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертаційна робота є першим дисертаційним дослідженням за часи незалежності України, у якому здійснено комплексну характеристику теоретико-правових аспектів правосвідомості студентської молоді. У дисертації уперше:
  - сформульовано авторське визначення поняття «правосвідомість студентської молоді», згідно з яким вона являє собою форму свідомості, котра складається з інтелектуальних (раціональних), емоційних, вольових процесів і станів, що відображають правову дійсність, визначають ставлення студентської молоді до права, як у статиці, так і динаміці його буття, проявляються в юридично значущій поведінці студентів;
  - доведено, що студентська молодь як відносно самостійний носій (суб’єкт) правової свідомості має власні специфічні ознаки, що впливають на формування та функціонування її правосвідомості;
  - установлено, що найбільш поширеними формами деформації правосвідомості сучасної студентської молоді є: правовий інфантилізм, правовий нігілізм, правовий ідеалізм, «переродження» правосвідомості;
  удосконалено:
  - погляди щодо історії становлення та розвитку теорії правосвідомості у науковій юридичній літературі, положення про те, що визначення правосвідомості дореволюційного, радянського та сучасного періоду мають власні особливості, характеризуються специфікою системи поглядів щодо її гносеологічної та соціальної природи;
  - дефініцію «правосвідомість» у контексті течії «м’якого позитивізму»; запропоновано під правосвідомістю розуміти форму свідомості, котра складається з інтелектуальних (раціональних), емоційних, вольових процесів і станів, що відображають правову дійсність, визначають ставлення індивіда, групи, суспільства до права, як у статиці, так і динаміці його буття, проявляються в юридично значущій поведінці людей;
  - класифікацію форм правосвідомості залежно від суб’єкта (носія) правосвідомості; залежно від рівня глибини відображення правової дійсності чи з точки зору співвідношення теоретичного та емпіричного рівнів;
  набули подальшого розвитку:
  - науково обґрунтовані положення щодо мети, завдань та змісту правовиховної роботи зі студентами, які полягають в урахуванні соціальних та вікових особливостей цієї категорії, а також специфіки сприйняття нею політико-правових цінностей;
  - погляди щодо особливостей основних форм здійснення та удосконалення правового виховання студентської молоді, зокрема правового навчання, правової пропаганди, правової освіти та правового самовиховання, зокрема використання можливостей сучасного інформаційного середовища, врахування особливостей студентської субкультури.
  Практичне значення отриманих результатів полягає у наступному:
  - у науково-дослідній сфері – сформульовані у дисертації висновки, пропозиції, узагальнення будуть сприяти подальшому розвитку загальної теорії права, можуть бути використані як підґрунтя для подальших теоретико-правових досліджень правової свідомості та правосвідомості студентської молоді;
  - у правотворчості – пропозиції та рекомендації, сформульовані в дисертації, можуть бути використані з метою вдосконалення правовиховного процесу студентства;
  - у правовиховній сфері – положення та висновки дисертації сприятимуть підвищенню рівня правосвідомості та правової культури студентської молоді;
  - у навчальному процесі – матеріали дисертації доцільно використовувати при підготовці підручників, навчальних посібників із теорії держави і права та правознавства проведення занять, розробки навчально-методичних матеріалів із зазначеної дисципліни.
  Апробація результатів дисертації. Загалом основні результати дослідження, окремі їх аспекти, одержані узагальнення і висновки були оприлюднені дисертантом на науково-практичних конференціях «Подальші наслідки реформування законодавства України» (м. Одеса, 18-19 червня 2011 р.), «Теорія і практика правотворчої та правозастосовної діяльності у контексті сучасних реформаційних процесів» (м. Харків, 29-30 жовтня 2011 р.).
  Публікації. Основні положення та результати дослідження знайшли своє відображення у шести публікаціях, чотирьох статтях, які опубліковано у фахових з юридичних наук виданнях, що входять до переліку, затвердженого ВАК України, а також двох тезах наукових повідомлень на науково-практичних конференціях.
 • Список літератури:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового завдання, що полягає у комплексному загальнотеоретичному аналізі правосвідомості студентської молоді в Україні як виду групової правосвідомості, розкритті її змісту, призначення, загальних закономірностей і особливостей формування. За результатами наукового дослідження сформульовано наступні висновки:
  1. Правосвідомість – це форма свідомості, яка складається з інтелектуальних (раціональних), емоційних, вольових процесів і станів, що відображають правову дійсність, визначають ставлення індивіда, групи, суспільства до права, як у статиці, так і динаміці його буття, проявляються в юридично значущій поведінці людей. Її можна класифікувати за наступними підставами:
  - залежно від суб’єкта (носія) правосвідомості – суспільна, групова («колективна»), індивідуальна та масова правосвідомість («правосвідомість натовпу»);
  - залежно від рівня глибини відображення правової дійсності чи з точки зору співвідношення теоретичного та емпіричного рівнів, - буденна чи побутова («емпірична») правосвідомість; наукова («теоретична») правосвідомість; професійна («спеціалізована») правосвідомість.
  Правосвідомість є складним багаторівневим системним правовим явищем. Структурними елементами правосвідомості є правова ідеологія та правова психологія. Елементами структури (змісту) правової психології є: інформаційний (пізнавальний) елемент, оціночний (емоційний) та вольовий елементи.
  2. Студентській молоді як самостійному носію (суб’єкту) правової свідомості притаманні специфічні власні ознаки, що впливають на формування її правосвідомості. Основними з них є наступні: спільна діяльність студентства – навчання; специфічна система цінностей студентської молоді; «межевість» студентства; субкультура студентської молоді; віковий період студентства.
  3. Правосвідомість студентської молоді є відносно самостійною формою свідомості, яка складається з інтелектуальних (раціональних), емоційних, вольових процесів і станів, що відображають правову дійсність, визначають ставлення студентської молоді до права, як у статиці, так і динаміці його буття, проявляються в юридично значущій поведінці студентів. Ознаки правосвідомості студентства слід поділяти на дві основні групи: ті, які характеризують її як різновид правосвідомості, - власні ознаки правової свідомості студентської молоді. До першої групи належать такі ознаки правової свідомості студентської молоді: вона є однією із форм (видів) свідомості; правова свідомість студентської молоді пов’язана з іншими формами (видами) усвідомлення реальності (моральною, політичною, економічною свідомістю студентства); предметом відображення правової свідомості студентства є правова дійсність, право у статиці та динаміці його буття; правосвідомість студентської молоді має певне коло суб’єктів (носіїв); за своїм змістом правосвідомість студентів є складним системним правовим явищем, тобто має власну структуру; правосвідомість студентської молоді має пізнавальний, оціночний і нормативний характер; вона є підставою для розвитку праворозуміння, права і правореалізації. До другої групи правосвідомості студентства належать наступні: наявність спеціального суб’єкта (носія) правосвідомості; зв’язок і взаємозалежність правосвідомості студентів від впливу макро- і мікросередовища; правосвідомість студентської молоді перебуває на етапі інтенсивного формування; правосвідомість студентської молоді у певній мірі характеризується розбіжністю між правовими знаннями та правовими переконаннями і правовою поведінкою студентів.
  4. Правосвідомість студентської молоді має свою структуру, внутрішню будову. Її складовими є правова психологія та правова ідеологія. У структурі правосвідомості студентської молоді особливо важливе місце займає емоційно-психологічна сторона (почуття, емоції).
  5. Результати анкетування студентської молоді свідчать про те, що: рівень правосвідомості студентської молоді певною мірою залежить від напряму майбутньої професійної діяльності студентів; тільки незначна частина студентів показує високий рівень правосвідомості, більшість опитаних студентів має задовільний рівень сформованості правосвідомості; правосвідомість студентської молоді є певною мірою дефективною, недостатньо сформованою. При цьому особливість дефективності правової свідомості студентів проявляється у тому, що в цілому при позитивному відношенні до чинного законодавства частина опитуваних студентів готова його порушити на індивідуальному поведінковому рівні.
  6. Деформація правосвідомості студентської молоді – це такий стан правосвідомості студентської молоді, який характеризується тим, що в окремих її носіїв (конкретних студентів) формуються певні ідеї, уявлення, знання, погляди, почуття, емоції і настрої, які викривлено відображають правову дійсність і виражають негативне відношення до діючого права, законності і правопорядку. Найбільш поширеними формами деформації правосвідомості студентства є: правовий інфантилізм, правовий нігілізм, правовий ідеалізм, «переродження» правосвідомості.
  7. Правове виховання студентської молоді на сьогодні є одним із основних та реальних засобів, за допомогою якого держава може впливати на індивідуальний і груповий рівень правової свідомості студентства. Метою правового виховання студентської молоді є формування у студентів такого рівня правової культури, який характеризується не тільки знанням права і розумінням його соціальної цінності, а й поведінкою, що відповідає праву. Мета правового виховання студентства конкретизується наступними його завданнями: надати студентам певний рівень правових знань із питань державності, основ галузей права, положень, норм та принципів Конституції України, законних і підзаконних актів; сформувати у студентів правові почуття, які спрямовані на визнання і розуміння студентською молоддю соціальної цінності права; сформувати у правосвідомості студентів правові установки, правові переконання, правові навички, правові уміння.
  8. Основними формами правового виховання студентів є: правове навчання, правова пропаганда, правова просвіта та правове самовиховання. У правовиховній роботі зі студентською молоддю необхідно широко використовувати різноманітні прогресивні засоби, серед яких вирішальними є Інтернет-портали, радіопрограми, спеціальні телепрограми, кіно- та відеофільми, а також художні фільми, у яких відображені ті чи інші юридично значимі події та факти з коректним та переконливим трактуванням.
  9. Сформульовані за результатами дослідження теоретичні узагальнення стали основою для пропозицій щодо підвищення рівня правосвідомості студентської молоді в Україні: передбачити в Законі України «Про вищу освіту» обов’язковість правової освіти студентства за двома спрямуваннями: а) основи конституційного права України та трудового права; б) основи правових знань за майбутньою галуззю фахової діяльності. Пропонується також: розробити державну та регіональні програми правового виховання та підвищення правової свідомості студентства; скоординувати на загальнодержавному рівні роботу зі створення та функціонування юридичних клінік та студентських правових клубів (особливо при вищих навчальних закладах неюридичного спрямування); забезпечити викладання юридичних дисциплін у вищих навчальних закладах винятково висококваліфікованими юристами – фахівцями, забезпечити систематичне підвищення їх кваліфікації.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Алексеев C. С. Теория права / Алексеев C. С. – М. : Прадигма, 2007. – 240 с.
  2. Алексеев С. С. Теория права. Учебник / Алексеев C. С. – Харьков : БЕК, 1994. – 224 с.
  3. Анучина Л. В. Правове виховання: бажання й реальність / Л. В. Анучина, В. Г. Грицаненко // Проблеми правового виховання в сучасній Україні («Круглий стіл»). – 2009/103. – С. 260–263.
  4. Артемонова Т. Архітектоніка цінностей сучасної української молоді та студентів [Електронний ресурс] / Т. Артемонова // Вісник Інституту розвитку дитини. – 2011. – № 14. – режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vird/2011_14/index.htm
  5. Афанасьев В. Г. О системном подходе в социальном познании / В. Г. Афанасьев // Вопросы философии. – 1973. – № 6 . – С. 101–116.
  6. Афанасьев В. Г. Системность и общество / Афанасьев В. Г. – М. : Политиздат, 1980. – 368 с.
  7. Бабаев В. К. Общая теория права: Краткая энциклопедия / В. К. Бабаев, В. М. Баранов. – Нижний Новгород: НЮИ МВД РФ, 1997. – 516 с.
  8. Бабкин В. Д. Правовое воспитание студентов / В. Д. Бабкин ; [отв. ред. В. И. Даниленко]. – К. : Вища шк., Изд-во при Киев. ун-те, 1983. – 53 с.
  9. Байниязов Р. С. Роль правосознания в выработке и реализации государственной политики / Р. С. Байниязов // Известия вузов: Правоведение. – 1997. – № 4. – С. 170–182.
  10. Байниязов Р. С. Философия правосознания: постановка проблемы / Р. С. Байниязов // Известия ВУЗов. Правоведение. – 2001. – № 5. – С. 12–23.
  11. Баранов П. П. Актуальные проблемы правосознания, правовой культуры и правового воспитания. Учебное пособие / П. П. Баранов, В. В. Русских. – Ростов-на-Дону : Изд-во СКАГС, 1999. – 80 с.
  12. Баранов П. П. Правосознание и правовое воспитание / П. П. Баранов // Общая теория права. Курс лекций. – Н. Новгород, 1993. – С. 475–494.
  13. Баранов П. П. Профессиональное правосознание работников ОВД. Теоретические проблемы / Баранов П. П. – М. : Наука, 1991. – 246 с.
  14. Батуркин В. Г. Понятие и структура правового сознания / В. Г. Батуркин // История гос. и права. – 2004. – № 5 – С. 19 – 21.
  15. Бельский К. Т. Социалистическое правосознание : Диалектика формирования и развития / Бельский К. Т. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1979. – 384 с.
  16. Бельский К. Т. Формирование и развитие социалистического правосознания : монография / Бельский К. Т. – М. : Высш школа, 1982. – 183 с.
  17. Береза С. В. Правовий всеобуч як передумова формування правової культури в сучасному демократичному суспільстві / С. В. Береза // Часопис Київського університету права 2009/3 . – С. 19–25.
  18. Біленчук П. Д. Правова деонтологія / [Біленчук П. Д., Сливка С. С.] ; за ред. П. Д. Біленчука. – Київ : АТІКА, 1999. – 320 с.
  19. Большая советская энциклопедия : в 49 т. / [глав. ред. Б. А. Введенский]. – 2-е изд. – М. : Большая советская энциклопедия, 1953. – Т. 21. – 627 с.
  20. Бородін Є. Ціннісні аспекти формування молодіжної політики / Є. Бородін, Ю. Шайгородський // Сучасна українська політика. – 2011. – Вип. 22. – С. 202–210.
  21. Бура Н. А. Функции общественного правосознания в условиях развитого социализма: автореф. дис. на соискан. науч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01. «Теория и история государства и права; история политических и правовых учений» / Н. А. Бура. – К. : АН УССР, Инт. Гос-ва и права, 1985. – 18 с.
  22. Бутко И. Ф. Правовое воспитание молодежи / И. Ф. Бутко // Советское государство и право. – 1971. – № 9. – С. 143–145.
  23. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.
  24. Венгеров А. Б. Теория государства и права : учебник для юридических вузов / Венгеров А. Б. – М. : Новый юрист, 1998. – 624 с.
  25. Вербицкий Н. П. Правовое воспитание молодежи (материал в помощь лектору) / Вербицкий Н. П. – Минск : Правл. о-ва “Знание” БССР, 1991. – 21 с.
  26. Винчев В. Нравственная культура руководителя / Винчев В. – М. : Глория, 2009. – 254 с.
  27. Військове виховання: історія, теорія та методика: Навч. посіб. / За ред. В. В. Ягупова. – К. : “Graphic & Design”, 2002. – 560 с.
  28. Власенко А. С. Некоторые вопросы воспитания студенчества на современном этапе / Власенко А. С. – М, 1987. – 169 с.
  29. Волошенюк А. В. Правовой нигилизм: общетеоретическая характеристика / Волошенюк А. В. – Х. : ООО «ПРОМЕТЕЙ-ПРЕСС», 2005. – 104 с.
  30. Вопленко Н. Н Правосознание и правовая культура: Учебное пособие / Вопленко Н. Н. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2000. – 51с.
  31. Вопленко Н. Н. Социально-психологические аспекты законности в деятельности правоприменительных коллективов / Н. Н. Вопленко // Правоведение. – 1981. – № 1. – С. 26–33.
  32. Вышинский А. Я. Теория судебных доказательств в советском праве. 2-е изд., перераб. и доп. / Вышинский А. Я. – Москва : Юрид. изд-во МЮ ССCР, 1946. – 248 с.
  33. Ганзенко О. О. Формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / О. О. Ганзенко. – К., 2003. – 16 с.
  34. Ганзенко О. О. Формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / О. О. Ганзенко. – К., 2003. – 198 с.
  35. Головатый Н. Ф. Социология молодежи: Курс лекций / Головатый Н. Ф. – К. : МАУП, 1999. – 224 с.
  36. Головин А. Ю. Криминалистическая систематика. Могография / А. Ю. Головин ; [под общ. ред. Н. П. Яблокова]. – М. : ЛексЭст, 2002. – 335 с.
  37. Головченко В. В. Эффективность правового воспитания: понятие, критерии, методика измерения / Головченко В. В. – К. : Наукова думка, 1985, – 96 с.
  38. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Гончаренко С. У. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
  39. Гранат Н.Л. Правосознание и правовая культура / Н. Л. Гранат, В. В. Паанасюк // Юрист. – 1988. – № 11 – 12. – С. 2–8.
  40. Гриб В. В. Факторы, влияющие на формирование профессионального правосознания российских юристов / В. В. Гриб // История госуд. и права. – 2003. – № 6. – С. 17–19.
  41. Грошев А. В. Правосознание в системе оснований криминализации общественно-опасных деяний / А. В. Грошев // Рос. юрид. журнал. – 1997. – № 1. – С. 122–132.
  42. Грошевий Ю. Роль професійної правосвідомості судді у формуванні рішення суду: кримінально-процесуальний аспект / Ю. Грошевий // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – С. 168–180.
  43. Грошевой Ю. М. Профессиональное правосознание судьи и социалистическое правосудие. Монография / Грошевой Ю. М. – Х. : Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1986. – 185 с.
  44. Гусарєв С. Д. Юридична деонтологія / С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров. – К. : ВІРА-Р, 1999. – 505 с.
  45. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. – М. : Русский язык, 1991. – Т. 4. – С. 583 с.
  46. Дамаскин О. В. Правовое воспитание курсантов. Готовится приказ / О. В. Дамаскин, В. Р. Зюбин. – М. : Воениздат, 1990. – 92 с.
  47. Данильян О. Г. Тоталітарна правосвідомість і правова культура та їх характерні ознаки / О. Г. Данильян // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2007. – Вип. 14. – Х. : Право, 2007. – C. 27–35.
  48. Денисов А. И. Советское государственное право / А. И. Денисов, М. Г. Кириченко. – М. : Госюриздат, 1957. – 335 с.
  49. Денисова О. С. Сучасні підходи до поняття та структури правової свідомості / О. С. Денисова // Вісник Луганського ін-ту внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ : РВВ ЛІВС, 2001. – Вип. 4. – С. 16–23.
  50. Джужа О. М. Курс кримінології. Особлива частина : [підручник] : у 2 кн. / [О. М. Джужа, П. П. Михайленко, О. Г. Кулик та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі. — К. : Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.
  51. Дмитрієнко Ю. М. Актуальні підходи до визначення поняття, структури та функцій української правової свідомості / Ю. М. Дмитрієнко // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 149–156 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ FP/2009-1/09dumupc.pdf .
  52. Долгова А. И. Правовое воспитание молодежи / Долгова А. И. – М. : Знание, 1979. – 46 с.
  53. Долгова А. И. Криминологические исследования взаимосвязи правосознания и преступности / А. И. Долгова // Криминологические проблемы правосознания и общественного мнения о преступности: сб. научн. трудов : по материалам советских и чехословацких исследований / под ред. Карпец И. И. – М. – Прага: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1986. – С. 34–53.
  54. Дробницкий О. Г. Некоторые аспекты проблемы ценностей / Дробницкий О. Г. – М. : Наука, 1966. –236 с.
  55. Дручек О. В. Правовий нігілізм сучасної молоді: причини та форми прояву / О. В. Дручек // Держава і право. – 2009. – 46. – С. 18–25.
  56. Евплова Н. Ю. Правосознание молодежи: теоретический и социологический аспекты : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства ; история правовых учений» / Н. Ю. Евплова. – Волгоград, 2000. – 24 с.
  57. Елканов С. Б. Основы профессионального самовоспитания будущого учителя / Елканов С. Б. – М. : Просвещение, 1989. – 198 c.
  58. Емельянова И. А. Советская юридическая литература о революционном правосознании и правотворчестве народных масс в период с февраля по октябрь 1917 года (Обзор) / И. А. Емельянова – Изв. ВУЗов. Правоведение. – 1967. – № 3. – С. 48–56.
  59. Ефремова Г. Х. Изучение правосознания и общественного мнения о преступности и деятельности правоохранительных органов. Пособие / Г. Х. Ефремова, А. Р. Ратинов. – М. : ВНИИ пробл. укрепл. законности и правопорядка, 1989. – 118 с.
  60. Загальна теорія держави і права / [А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, С. Л. Лисенков та ін.] ; за ред. В. В. Копєйчикова. – К. : Юрінком, 1997. – 320 с.
  61. Загальна теорія держави і права: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін.] ; за ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. – Х. : Право, 2002. – 432 с.
  62. Загальна теорія держави та права : підручник для студ. юрид. вищ. навч. закл. / [М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.] ; за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – Х. : Право, 2009. – 584 с.
  63. Заярна О. Як переконати масову аудиторію: психологічні чинники ефективності пропаганди / О. Заярна // Нова політика. – 1999. – № 1. – С. 28–29.
  64. Зеленська Т. А. Особливості ідентифікаційної матриці студентської молоді / Т. А. Зеленська // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України «Актуальні проблеми загальної та педагогічної психології». – 2011. – Т. ХІІ, ч. 1. – С. 128–135.
  65. Зимняя И. А. Педагогическая психология / Зимняя И. А. – М. : Логос, 1999. – 384 с.
  66. Игошев К. Е. О содержании и структуре психологии социалистического правосознания / К. Е. Игошев // Труды Высшей школы МВД СССР.– 1971. – № 31. – С. 88–120.
  67. Ильин И. А. О сущности правосознания / Ильин И. А. – М. : „Рарог”, 1993. – 235 с.
  68. Ильин И. А. Собрание сочинений: в 10 т. / Ильин И. А. – Москва : Русская книга, 1993. – Т. 1: [Путь духовного обновления; Основы христианской культуры; Кризис безбожия]. – 400 с.
  69. Ильин И. А. Теория права и государства / И. А. Ильин ; [под ред. В.А. Томсинова] – М. : Зерцало, 2003. – 400 с.
  70. Ишкильдина Г. Р. Правосознание молодёжи (проблемы становления и эволюции в современных условиях) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Г. Р. Ишкильдина. – Уфа, 2002. – 164 с.
  71. Ищенко Т. В. Место студенчества в социальной структуре общества / Ищенко Т. В. – Томск, 1970. – 243 с.
  72. Йоффе О. С. Вопросы теории права / О. С. Йоффе, М. Д. Шаргородский. – М. : Госюриздат, 1961. – 380 с.
  73. Калиновський Ю. Ю. Взаємообумовленість ліберативної культури та громадянської правосвідомості в процесі розбудови української держави / Ю. Ю. Калиновський // Проблеми розвитку суспільства: системний підхід: матеріали міжвуз. наук. конф. (м. Харків, 12- 13 квіт. 2006 р.) / За ред. М. І. Панова, В. О. Лозового. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2006. – С. 23–27.
  74. Калиновський Ю. Ю. Правове виховання як домінанта розвитку правової культури та правосвідомості українського суспільства / Ю. Ю. Калиновський // Проблеми правового виховання в сучасній Україні («Круглий стіл»). – 2009. – № 103. – С. 253–255.
  75. Калиновський Ю. Ю. Правосвідомість натовпу : причини виникнення та світоглядно-психологічні особливості / Ю. Ю. Калиновський // Гілея : науковий вісник. – 2011. – № 45. – С. 134–142.
  76. Калиновський Ю. Ю. Правосвідомість українського суспільства: ґенеза та сучасність : Монографія / Ю. Ю. Калиновський. – Х. : Право, 2008. – 288 с.
  77. Камчибеков М. Становление правосознания современной молодежи. Монография 2-е изд. / Камчибеков М. – М. : Изд-во Флинта, 2004. – 146 с.
  78. Кант И. Критика чистого разума : соч. : в шести томах / Кант И. – Т.5. – М. : «Мысль», 1966. – 564 с.
  79. Карпец И. И. Правосознание и причины преступности / И. И. Карпец, А. Р. Ратинов // Советское государство и право. – 1968. – № 12 – С. 47–54.
  80. Касаткин С. Н. Правосознание как категория правоведения (теоретико-методологический аспект) : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства ; история правовых учений» / С. Н. Касаткин. – Казань, 2003. – 26 с.
  81. Квятковский Д. О. Аксиологические особенности гуманистических идеалов украинской молодежи / Д. О. Квятковский // Наука. Релігія. Суспільство. – № 3. – 2009. – С. 235–241.
  82. Квятковський Д. О. Соціально-гуманістичні ідеали української молоді в трансформаційному суспільстві (соціально-філософський аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Д. О. Квятковський. – Одеса, 2008. – 16 с.
  83. Кельман М. С. Загальна теорія держави та права: Підручник / Кельман М. С., Мурашин О. Г., Хома Н. М. – Львів: Новий Світ-2000, 2003. – 584 с.
  84. Керимов Д. А. Соотношение теоретической и практической деятельности в процессе познания права / Д. А. Керимов // Советское государство и право. – 1980. – № 3. – С. 13–21.
  85. Керимов Д. А. Философские проблемы права / Керимов Д. А. – М. : Мысль, 1972. – 472 с.
  86. Клімова Г. П. Правове виховання громадян України у сучасних умовах / Г. П. Клімова // Юридичний вісник національної юридичної академії ім. Я. Мудрого. – № 1 – 2009. – С. 108–114.
  87. Коваленко І. І. До проблеми цілей правового виховання / І. І. Коваленко // Проблеми правового виховання в сучасній Україні («Круглий стіл»). – 2009/103. – С. 256–260.
  88. Коваленко Н. Ю. Зміст правового виховання студентів вищих навчальних закладів України / Н. Ю. Коваленко // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К. : Ин-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. Т. 1. – С. 107–110.
  89. Коваленко Н. Ю. Формування правосвідомості і правової культури студентів в України: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Н. Ю. Коваленко. – К., 2009. – 207 с.
  90. Коваленко Н. Ю. Формування правосвідомості і правової культури студентів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01. «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Н. Ю. Коваленко. – Київ, 2009. – 19 с.
  91. Коваленко Н. Ю. Правосвідомість студентської молоді в сучасний період / Н. Ю. Коваленко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. –№ 5 (55). – С. 116–121.
  92. Коваль М. До проблеми правового виховання нової генерації громадян України / М. Коваль, П. Давидов // Виховання української еліти в системі національної освіти України. – Львів : Вид-во “За вільну Україну”, 1997. – С. 104–109.
  93. Козюбра Н. И. Социалистическое право и общественное сознание / Козюбра Н. И. – М. : Наук. думка, 1979. – 207 с.
  94. Козюбра Н. И. Правовое воспитание молодежи / Козюбра Н. И., Оксамытный В. В., Рабинович П. М. – К. : Наукова думка, 1985. – 319 с.
  95. Колесніков М. П. До проблеми формування правосвідомості у контексті сучасності / М. П. Колесніков // Соціально-політичні та соціально-правові проблеми сучасності : зб. наук. тез: за матер. XV Харків. політолог. читань. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2004. – С. 107–109.
  96. Коментар до Конституції України. / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Друге видання, виправлене і доповнене. – Київ, 1998 – 412 с.
  97. Кон И. С. Молодежь // Большая Советская Энциклопедия в 30 томах. 3-е издание. – М. : издательство «Советская энциклопедия», 1975. – Т.16. – С. 478.
  98. Кон И. С. Психология старшеклассника / Кон И. С. − М. : Просвещение, 1980. − 192 с.
  99. Кондратьєв В. О. Категорійна сутність і явище правосвідомості / В. О. Кондратьєв // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі. – 2009 – № 2. – С. 21–28.
  100. Кононенко О. Правосвідомість судді і перспективи впровадження міжнародних норм у сфері прав людини в практику судового захисту / О. Кононенко // Право України. – 2001. – № 2. – С. 60–62.
  101. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. Закон України «Про внесення змін до конституції України» № 2222-IV від 8.12.2004 р. – Х. : Парус, 2005. – 56 с.
  102. Копнин П. В. Идея как форма мышления / Копнин П. В. – К. : Изд-во КГУ, 1963.– 108 с.
  103. Кормщиков В. М. К вопросу о механизме формирования правосознания несовершеннолетних правонарушителей / В. М. Кормщиков // Правосознание и правовое воспитание молодежи: сб. научн. трудов ; [под ред. В.В. Панкратова]. – М. : Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1978. – С. 130–138.
  104. Корнєв М. Н. Соціальна психологія : підручник / М. Н. Корнєв, А. Б. Коваленко – К. : Вища школа, 1995. – 628 с.
  105. Коробка В. Н. Деформации профессионального правосознания следователей органов внутренних дел : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; история правовых учений» / В. Н. Коробка. – Ростов-на-Дону, 1998. – 24 с.
  106. Корпач Н. І. Молодіжна субкультура в сучасній Україні / Н. І. Копач // Науковий вісних Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2009. – № 21. – С. 93–97.
  107. Котюк В. О. Основи держави і права : навчальний посібник / В. О. Котюк. – [3-тє вид., доп. і перероб.]. – К. : Атіка, 2001. – 432 с.
  108. Котюк В. О. Теорія права : курс лекцій : [навч. посіб. для юрид. фак. вузів] / В. О. Котюк. – К. : Вентурі, 1996. – 207 с.
  109. Краткая философская энциклопедия / [ред.-сост. Е. Ф. Губский, Г. В. Короблева, В. Р. Лутченко]. – М. : Изд. группа «Прогресс», 1994. – 576 с.
  110. Краткий психологический словарь / [сост. Л.А. Карпенко] ; под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – М. : Политиздат, 1985. – 431 с.
  111. Кудрявцев В. Н. Право и поведение / Кудрявцев В. Н. – М. : Юрид. лит., 1978. – 192 с.
  112. Кураєва М. П. Роль советского права в воспитании социалистического сознания / М. П. Кураева // Большевик. – 1949. – № 11. – С. 5–8.
  113. Лазарев В. В. Становление философского сознания нового времени / В. В. Лазарев ; [отв. ред. Д. В. Джахадзе]. – М. : Наука, 1987. – 136 с.
  114. Легеза Ю. О. Інформаційні потреби та інтереси співробітників органів внутрішніх справ у формуванні фахової правосвідомості / Ю. О. Легеза // Вісник Національного ун-ту внутр. справ. – Вип. 28. – Х. : Нац. ун-т внутр. справ, 2004. – С. 174–180.
  115. Легуша С. М. Сутність, функції і механізм правового виховання курсантів вищих навчальних закладів МВС України: дис… канд. юрид. наук : 12.00.01 / С. М. Легша. – Київ, 2002. – 215 с.
  116. Лігоцький А. Система правової освіти: пошуки і здобутки / А. Лігоцький // Право України. – 1997. – № 9. – С. 36–39.
  117. Логінова Н. М. Обґрунтування компонентів формування професійної компетентності у курсантів-прикордонників у процесі вивчення юридичних дисциплін / Н. М. Логінова // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні та психологічні науки. – № 5. – 2010. – С. 61–64.
  118. Лукашева Е. А. Правосознание и укрепление законности в СССР / Лукашева Е. А. – М. : Госюриздат, 1957. – 106 с.
  119. Лукашева Е. А. Социалистическое правосознание и законность / Лукашева Е. А. – М. : Политиздат., 1973. – 425 с.
  120. Макаренко А. С. Педагогические сочинения в 8 т. / Макаренко А. С. – М. : Педагогика, 1985. – Т. 4. – 420 с.
  121. Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления / Максимов С. И. – Х. : Право, 2002. – 328 с.
  122. Максимов С. І. Правове виховання в сучасних дослідженнях: проблеми й перспективи / С. І. Максимів // Проблеми правового виховання в сучасній Україні («Круглий стіл»). – 2009/103. – С. 228–233.
  123. Малахов В. П. Правосознание: природа, содержание, логика: Монографія / Малахов В. П. – М. : ЮНИти-ДАНА, 2001. – 385 с.
  124. Мамут Л. С. Правосознание / Л. С. Мамут // Общественное сознание и его формы. – М. : Политиздат, 1986. – С. 108–143.
  125. Маркс К. Сочинения (2-е издание) [в 50 томах] / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Том 37 (Письма. 1888 – 1890) – М. : Политиздат. – 1965. – 630 с.
  126. Маркс К. Сочинения (2-е издание) [в 50 томах] / К. Маркс, Ф. Энгельс – Том 4 (Май 1846 – март 1848). – М. : Политиздат., 1955. – 640 с.
  127. Марксистско-ленинская общая теория права / Под ред. Е. А. Лукашевой. – М. : Юрид.лит., 1973. – 480 с.
  128. Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права / Матузов Н. И. – Саратов : Изд-во Саратовского университета, 1972. – 294 с.
  129. Матузов Н. И. Правовой нигилизм и правовой идеализм как две стороны «одной медали» / Н. И. Матузов // Правоведение. – 1994. – № 2. – С. 3–15.
  130. Медушевский А. Спрос на право как индикатор гражданского общества / А. Медушевский // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – 2002. – № 1(38). – С. 86–91.
  131. Меркулова В. О. Правопорушення серед студентської молоді: причини та шляхи запобігання / В. О. Меркулова // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – № 4. – С 20–22.
  132. Молодь і закон : Збірник нормативних документів і актів з проблем виховання студентської молоді / За заг. ред. Н. І. Косарєвої. – К. : ІЗМН. – 352 с.
  133. Морозова Л. А. Теория государства и права: Учебник / Морозова Л. А. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : Эксмо, 2008. – 480 с.
  134. Московичи С. Век толп : Исторический трактат по психологии масс / С. Московичи. – М. : Центр психологии и психотерапии, 1998. – 478 с.
  135. Мухін В. В. Професійна правосвідомість: поняття, особливості, функції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / В. В. Мухін. – Х., 2007. – 20 с.
  136. Мухін В. В. Професійна правосвідомість: поняття, особливості, функції: дис… канд. юрид. наук : 12.00.01 / В. В. Мухін. – Х., 2007. – 200 с.
  137. Недбайло П. Е. Советские социалистические правовые нормы / П. Е. Недбайло ; [отв. ред. В. Г. Сокуренко]. – Львов : Изд-во Львовского университета, 1959. – 169 с.
  138. Нечипоренко Л. С. Класична педагогіка: Навч. посібник / Нечипоренко Л. С., Подоляк Я. В., Паснюк В. Г. – Х. : Основа, 1998. – 419 с.
  139. Никитин В. Б. О структуре правосознания / В. Б. Никитин // Человек и общество. Социальные проблемы права: Ученые записки. – 1973. – Вып. 12. – С. 123–135.
  140. Новейший философский словарь / [сост. А. А. Грицанов]. – Минск : Изд-во В. М. Скакун, 1998. – 896 c.
  141. Оборотов Ю. Н. Традиции и обновление в правовой сфере : вопросы теории (от познания к пониманию права) : монография / Оборотов Ю. Н. – Одесса : Юридическая литература, 2002. – 280 с.
  142. Оборотов Ю. Н. Теория государства и права : экзаменационный справочник / Ю. Н. Оборотов. – О. : Юрид. л-ра, 2006. – 184 с.
  143. Общая теория государства и права: Академический курс в 3-х т. Изд. 2-е, перераб. и доп. / под. ред. М. Н. Марченко. – Т. 3. –М. : Зерцало, 2000. – 518 с.
  144. Общая теория права и государства : Учебник / Под ред. В. В. Лазарева. – М. : Юристъ, 2000. – 520 с.
  145. Общая теория права. / Под общ. ред. А. С. Пиголкина. – М. : Издательство МГГУ Н. Є. Баумана, 1996. – 384 с.
  146. Оверченко А. І. Правова соціалізація як процес становлення правосвідомості особи / А. І. Оверченко // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України «Актуальні проблеми психології» у 12-ти томах. – 2010. – Випуск 9. – С. 146–154.
  147. Оксамытный В. В. Правомерное поведение личности / Оксамытный В. В. – К. : Наукова думка, 1985. – 175 с.
  148. Орлова В. В. Особенности правовой социализации молодежи / В. В. Орлова // Успехи современного естествознания. 2009. – № 9. – С. 77–78.
  149. Осташова В. О. Студентське самоврядування як середовище правового самовиховання / В. О. Осташова // Держава і право. – Випуск № 48. – С. 31–36.
  150. Остроумов Г. С. Правовое осознание действительности / Остроумов Г. С. – М. : Наука, 1969. – 172 с.
  151. Павлов А. С. Правовое воспитание / Павлов А. С. – М. : Советская Россия, 1972. – 272 c.
  152. Пеньков Е. М. Социальные нормы: управление, воспитание, поведение / Пеньков Е. М. – М. : Юрид. лит., 1990. – 175 с.
  153. Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности [в 2-х т.]. / Петражицкий Л. И.– М. : Типография М. Меркушева, 1910. – Т. 1. – 318 с.
  154. Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности [в 2-х т.] / Л. И. Петражицкий. – Санкт-Петербург : М. : Типография М. Меркушева, 1910. – Т.2. [2-е изд., испр. и доп.] – С. 317–758.
  155. Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика): Монографія / Погребняк С. П. – Х. : Право. – 240 с.
  156. Подберезський М. К. Формування правової культури. Теоретичні та методичні основи / М. К. Подберезський, В. О. Безбородий. – Мукачево : Елара, 1999. – 216 с.
  157. Подберезький М. К. Правова культура майбутнього вчителя / Подберезький М. К. ; [за ред. І. Ф. Прокопенко]. – Х. : Основа, 1997. – 268 с.
  158. Поляков А. В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный поход. Курс лекций. 2-е изд., доп / Поляков А. В. – СПб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – 843 с.
  159. Потопейко Д. А. Правосознание как особое общественное явление / Потопейко Д. А. – Киев: Наукова думка, 1970. – 111 с.
  160. Правовое воспитание молодежи / [Бура Н. А., Бурлай Е. В., Головченко В. В., Зенин В. П., Козюбра Н. И., и др] ; отв. ред.: Н. И. Козюбра. – Киев : Наук. думка, 1985. – 319 c.
  161. Правознавство: Навч. посібн. / [Бобир В. І., Демський С. Е., Колодій А. М. та ін. ] ; за ред. В. В. Копєйчикова.– 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 699 с.
  162. Правосвідомість і правова культура як базові чинники державо-творчого процесу в Україні: монографія / [Герасіна Л. М., Данильян О. Г., Дзьобань О. П. та ін.] – Х. : Право, 2009. – 352 с.
  163. Про вищу освіту : закон України від 17 січня 2002 р. № 2984-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 20. – Ст. 134.
  164. Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо питань студентського самоврядування: Закон України від 19 січня 2010 року № 1798-VI // Офіційний сайт ВРУ. Законодавство України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi.
  165. Проць О. Є Структура та функції правосвідомості молоді / О. Є.Проць // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 773–778 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011poefpm.pdf.
  166. Рабинович П. М. Право как явление общественного сознания (К дискуссии об объективном и субъективном праве) / П. М. Рабинович // Правоведение. – 1972. – № 2. – С. 106–116.
  167. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : Посіб для студ. / Рабінович П. М. – Вид. 6-е. – Х. : Консум, 2002. – 160 с.
  168. Разумовский И. П. Детские и старческие болезни правовой теории / И. П. Разумовский // Под знаменем марксизма. – 1925. – № 5–6. – С. 28–54.
  169. Ратинов А. Р. Правосознание и противоправное поведение. Вопросы методологии / А. Р. Ратинов // Криминологические проблемы правосознания и общественного мнения о преступности : сб. науч. тр. / Под ред. Карпец И. И. – Москва-Прага: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1986. – С. 54–75.
  170. Рейснер М. Право, наше право, чужое право, общее право / Рейснер М. – Л., 1925. – 211 с.
  171. Рубин Б. Студент глазами социолога / Б. Рубин, Ю. Колесников. – Ростов : Издательство РГУ, 1968. – 121 с.
  172. Рябко И. Ф. Правосознание и правовое воспитание масс в советском обществе / Рябко И. Ф. – Ростов-на-Дону: Ростов. госуд. ун-т, 1969. – 192 с.
  173. Сапун В. А. Социалистическое правосознание и реализация советского права / Сапун В. А. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 1984. – 112 с.
  174. Семашко А. Н. Художественные потребности студентов, пути и средства их формирования (социально-эстетическое исследование) : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; история правовых учений» / А. Н. Семашко. – Воронеж, 1970. – 25 с.
  175. Семитко А. П. Правовая культура социалистического общества, сущность, противоречия, прогресс : Монография / Семитко А. П. – Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1990. – 176 с.
  176. Семитко А. П. Развитие правовой культуры как правовой прогресс : Моногорафия / Семитко А. П. – Екатеринбург : Издательство Гуманитарного Университета, 1996. – 313 с.
  177. Семкив В. О. Правовое предвидение как функция социалистического правового сознания: автореф. дис. на соискан. науч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01. «Теория и история государства и права; история политических и правовых учений» / В. О Семкив. – К. : Гос. ун-т, 1989. – 18 с.
  178. Сипченко В. І. Мета і зміст виховання / В. І. Сипченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : наук.-метод. зб. – Вип. VI. – Слов’янськ : ІЗМН-СДПІ, 1999. – С. 208–212.
  179. Скакун О. Ф. Теория государства и права / Скакун О. Ф. – Харьков: Консум, Ун-т внутр. дел, 2000. – 704 с.
  180. Скакун О. Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс) : Підручник. / Скакун О. Ф. – видання 2-е, перероблене і доповнене. – Харків : Еспада, 2009. – 752 с.
  181. Сливка С. Професійна культура юриста (теоретико-методологічний аспект) / Сливка С. – Львів : Світ, 2000. – 336 с.
  182. Сливка С. С. Формування правосвідомості юриста / [Сливка С. С., Рудницький М. І., Підгурський М. Т. та ін.]. – Львів: ЛІВС, 1997. – 96 с.
  183. Советский юридический словарь / [науч. ред. совет: А. М. Прохров, М. С. Гиляров, Е. М. Жуков, Н. Н. Иноземцев, М. Б. Храпеченко ]. – М. : Советская Энциклопедия, 1981. – 1600 с.
  184. Соколов Н. Я. Правосознание юристов: понятие, сущность и содержание / Н. Я. Соколов // Советское государство и право. – 1983. – № 10. – С. 18–25.
  185. Соколов Н. Я. Профессиональное сознание юристов / Соколов Н. Я. – М. : Наука, 1988. – 224 с.
  186. Сокуренко В. Г. Социалистическое правосознание и его взаимоотношение с правом в советском обществе : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; история правовых учений» / В. Г. Сокурен
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОШУК ГОТОВОЇ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ АБО СТАТТІ


Доставка любой диссертации из России и Украины