Германские языки


Всего работ:424


201 КОМПОЗИЦИОННО-РЕЧЕВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО В ТЕКСТЕ АНГЛИЙСКОЙ КОМЕДИИ

202 СЛОВОТВІРНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ПІДСИСТЕМИ МАШИНОБУДУВАННЯ

203 КОНЦЕПТ РІВНОВАГА В СУЧАСНИХ АМЕРИКАНСЬКИХ ОПОВІДАННЯХ: ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИЙ ТА НАРАТИВНИЙ АСПЕКТИ

204 ЕМОЦІЙНІСТЬ ТА ЕМОТИВНІСТЬ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ: СТРУКТУРНИЙ, СЕМАНТИЧНИЙ І ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

205 СИНТАГМАТИЧНІ ТА ПАРАДИГМАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИСЛІВНИКІВ У СПОЛУЧЕННІ З ДІЄСЛОВАМИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (на матеріалі художніх і публіцистичних текстів)

206 РОЗМІР ТА ЧАСТОТА ВЖИВАННЯ РІЗНИХ ТИПІВ РЕЧЕНЬ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (на матеріалі художньої прози та публіцистики)

207 ІНГРЕСІЯ ТА ІНХОАТИВНІСТЬ ЯК КОРЕЛЯТИ ЗАЧИННОЇ ФАЗОВОСТІ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

208 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОНОМИНАЛЬНОЙ ТРАНСПОЗИЦИИ • В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

209 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОНОМИНАЛЬНОЙ ТРАНСПОЗИЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

210 ВІДОБРАЖЕННЯ СТАНУ ТРИВОГИ ПЕРСОНАЖА В АНГЛОМОВНІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ: СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНИЙ ТА НАРАТИВНИЙ АСПЕКТИ

211 ПРИКМЕТНИКИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ «СТАРАННИЙ, ПРАЦЬОВИТИЙ» У НІМЕЦЬКОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

212 СВІЙ/ЧУЖИЙ В ОБРАЗНІЙ СИСТЕМІ РОМАНІВ Г.ГРІНА: СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ

213 ІДІОМАТИЧНИЙ ПРОСТІР “HOMO SOCIALIS” У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

214 СЕМАНТИЧНІ ТА ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНЦЕПТУ ЄВРОПА У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

215 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ КОМПОНЕНТИ АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ І МОВНА КАРТИНА СВІТУ

216 МАЛОФОРМАТНИЙ АНГЛОМОВНИЙ ПОЛІТИКО-БІОГРАФІЧНИЙ ТЕКСТ: СТРУКТУРНИЙ І ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

217 МОВНІ ЗАСОБИ ВІДТВОРЕННЯ КОНЦЕПТУ ЗЛОЧИНЕЦЬ У СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ТА ГАЗЕТНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ

218 КОМЕНТАБЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

219 ПРАГМАТИКО-КОМУНІКАТИВНІ ТА ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРАМАТУРГІЧНИХ ТЕКСТІВ ТОМАСА БЕРНГАРДА

220 ЭВОЛЮЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЯДРА ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ В VIII-XX ВВ. (СТРУКТУРНЫЙ, СЕМАНТИЧЕСКИЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)

221 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ВЛАДА У СУЧАСНОМУ БРИТАНСЬКОМУ ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ

222 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА “РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР” В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ: ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

223 МОВНІ ЗАСОБИ АРГУМЕНТАЦІЇ В ЮРИДИЧНОМУ ДИСКУРСІ (на матеріалі англомовних законодавчих та судових документів)

224 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ „ФЕМІНІЗМ” В АМЕРИКАНСЬКОМУ ЖІНОЧОМУ ДИСКУРСІ ХІХ-ХХІ СТ.

225 НОВА ЛЕКСИКА ТА ФРАЗЕОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СФЕРИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ: СТРУКТУРНО- СЕМАНТИЧНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

226 ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ВЕРСИЙ БИБЛИИ В ДИАХРОНИИ

227 КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЧАСУ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

228 Концепт „Жіночість” у вікторіанській лінгвокультурі

229 ПРОСОДИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЙ С МОДАЛЬНЫМИ ЧАСТИЦАМИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (экспериментально-фонетическое исследование на материале диалогической речи)

230 “ЛЮДИНА І ПРИРОДА” У ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ: ДОСВІД ФРЕЙМОВОГО АНАЛІЗУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ Е. ШТРІТТМАТТЕРА І Т. ГАРДІ)

231 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА “МИРОЗДАНИЕ” В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ: ДИАХРОНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

232 ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТИ ПОЗНАЧЕННЯ СУПЕРНИЦТВА ЗАСОБАМИ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

233 КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНОНІМІЇ ІМЕННИКА В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

234 СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОДИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕКСТУ АНГЛІЙСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ТЕЛЕРЕКЛАМИ (експериментально-фонетичне дослідження)

235 НОМІНАТИВНО-КОГНІТИВНІ ТА СЕМАНТИКО-ДИСКУРСИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМІНІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПРАВА В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

236 ВИСЛОВЛЕННЯ-ЗВИНУВАЧЕННЯ У СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

237 ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ЮМОРИСТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА: ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ (на материале романов П.Г. Вудхауза)

238 ТОПОНИМИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА И МЕТОДЫ ЕЕ ОПИСАНИЯ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СЛОВАРЯХ

239 ЗНАЧЕННЯ ПРИЙМЕННИКА І ОСНОВНІ ТИПИ СМИСЛІВ ПРИЙМЕННИКОВИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ (на матеріалі англійських прийменників at, by, with)

240 СТРУКТУРА ТА ПРАГМАТИКА ФРАГМЕНТОВАНИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі мови мас-медіа)

241 ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЗАЇЗАЦІЇ АНГЛОМОВНИХ ПІСЕННИХ ТЕКСТІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ДВАДЦЯТОГО СТОЛІТТЯ

242 КОНТРАСТИВНІ ТРОПИ Й ФІГУРИ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ МОДЕРНІЗМУ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ

243 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНІВ ОПОДАТКУВАННЯ В АМЕРИКАНСЬКОМУ І БРИТАНСЬКОМУ ВАРІАНТАХ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

244 НОМІНАТИВНИЙ ПРОСТІР “ІГРОВИЙ ВИД СПОРТУ” В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ

245 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕВЕРБАЛЬНЫХ И ВЕРБАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ СИТУАЦИИ КОММУНИКАТИВНОГО ДОМИНИРОВАНИЯ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ

246 ЯЗЫКОВАЯ ОБЪЕКТИВАЦИЯ КОНЦЕПТА БОГ В АНГЛИЙСКОМ ДИСКУРСЕ XIV – XX ВВ.

247 ФУНКЦИОНАЛЬНО-АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ВОПРОС – ОТВЕТ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ РАЗГОВОРНОМ ДИСКУРСЕ

248 ЯКІСНІ ПРИСЛІВНИКИ НА -LY В ЛІНГВОКОГНІТИВНОМУ АСПЕКТІ (на матеріалі англійської художньої прози)

249 МОВНО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВІДОБРАЖЕННЯ БІБЛІЙНИХ МОТИВІВ У ПОВОЄННОМУ АМЕРИКАНСЬКОМУ РОМАНІ

250 ПРИКЛАД ЯК ТИП ТЕКСТУ: ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ ДИДАКТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ)ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)