Медиакоммуникации и журналистика


Всего работ:137


101 ПРОБЛЕМА Й ПОНЯТТЯ СВОБОДИ ПРЕСИ: CУТНІСТЬ, ЗМІСТ, СТРУКТУРА

102 ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ КОНТАКТНОЇ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ПРОГРАМИ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

103 СЛУЖБИ ІЗ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ І ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

104 ВИСВІТЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТЕМАТИКИ НА СТОРІНКАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ (засади, проблематика, досвід, жанрові форми та мовностилістичні прийоми)

105 Журналістська діяльність Августина Волошина в контексті розвитку закарпатської преси

106 АВТОРСЬКЕ ПРАВО В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

107 СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК ОПТИМІЗАЦІЇ ЖУРНАЛІСТСЬКО-РЕДАКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

108 РОСІЙСЬКА ЦЕНЗУРА І ВИДАННЯ ТВОРІВ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (1861 – 1916 рр.)

109 ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ВІТЧИЗНЯНОГО КНИГОВИДАННЯ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ, ТЕМАТИЧНИЙ ТА РЕКЛАМНО–ПРОМОЦІЙНИЙ АСПЕКТИ (1991–2003 рр.)

110 ВИДАВНИЧА ТА РЕДАКТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МИХАЙЛА МАКСИМОВИЧА

111 Преса православної церкви в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст.: тематика і проблематика

112 ДИСКУРС ЯК СОЦІОЛІНГВАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН СУЧАСНОГО КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ (методологічний, прагматико-семантичний і жанрово-лінгвістичний аспекти: на матеріалі політичного різновиду українського масовоінформаційного дискурсу)

113 РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ ЙЕМЕНА В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ (1994–2000 гг.)

114 ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИХОВАНОГО ВПЛИВУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ТЕКСТУ

115 УКРАЇНСЬКІ ВИДАННЯ В КОЛОМИЇ (друга половина ХІХ - ХХ ст.): історико-функціональний і тематичний аспекти

116 ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ЖУРНАЛІСТА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ розвитку демократії В УКРАЇНІ

117 ТИПОЛОГІЯ МОВНИХ ПОМИЛОК ТА ЇХ УСУНЕННЯ ПІД ЧАС РЕДАГУВАННЯ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ МАТЕРІАЛІВ

118 ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТАЛИХ СЛОВОСПОЛУК ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ У ПРЕСІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ США І КАНАДИ (1991-2000 РР.)

119 ЛІТЕРАТУРНІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 20 – 30-Х РР. ХХ СТ. НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СУСПІЛЬНО -ПОЛІТИЧНОМУ І ДУХОВНОМУ КОНТЕКСТІ ДОБИ

120 Вплив засобів масової інформації на підсвідомість

121 Розвиток кооперативного книговидання в Україні в кінці ХІХ – першій третині ХХ ст. (на прикладі Всеукраїнського кооперативного книговидавничого і книготорговельного товариства “Книгоспілка”)

122 СТЕРЕОТИПИ ПОРОДЖЕННЯ ТА СПРИЙМАННЯ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО ТВОРУ (на матеріалі газетних текстів)

123 КОГНІТИВНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ РЕКЛАМНОГО ІМІДЖУ

124 РЕГІОНАЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДІ

125 “Громадська думка”/“Рада” (1905-1914 рр.) – перша щоденна українськомовна газета Наддніпрянської України: утвердження національної ідеї

126 УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВА ПРЕСА ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЇ ДЕРЖАВНОСТІ (1917-1921 рр.)

127 АРХІТЕКТОНІКА СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ГАЗЕТНОГО ВИДАННЯ (СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕМЕНТІВ)

128 ПЛАНИ ЗМІСТУ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ БРИТАНСЬКОГО ГАЗЕТНОГО НОВИННОГО ДИСКУРСУ (початок ХХІ століття)

129 ПУБЛІЦИСТИЧНА ТА РЕДАКТОРСЬКО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВГЕНА-ЮЛІЯ ПЕЛЕНСЬКОГО

130 ДИСКУРСИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-ПУБЛІКАЦІЙ ДЕБАТІВ БРИТАНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

131 МИХАЙЛО ДРАГОМАНОВ І ГАЗЕТА “ВОЛЬНОЕ СЛОВО” (1881 – 1883) В ПОЛЕМІЦІ З РОСІЙСЬКОЮ СОЦІАЛІСТИЧНОЮ ЖУРНАЛІСТИКОЮ

132 Информационно-тематическая характеристика колонки редактора в иранской прессе

133 УКРАЇНСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ МОЛОДІ

134 ГРОМАДСЬКЕ ТБ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕЛЕМОВЛЕННЯ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ)

135 Інформаційно-технологічний і творчий потенціал агенційної журналістики (вітчизняний і світовий досвід)

136 ДВОМОВНА ПРЕСА В УМОВАХ БІЛІНГВІЗМУ В УКРАЇНІ:  ІСТОРІЯ, ПРАКТИКА, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

137 ВАРІАТИВНІСТЬ ТА ВЗАЄМОПЕРЕХІД ІНФОРМАЦІЙНИХ ЖАНРІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРЕСІ


[1] [2] [3]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)