Переводоведение


Всего работ:58


1 ЛОКАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ У АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

2 ОНОМАСТИКОН РОМАНІВ ДЖ. К. РОЛІНҐ ЦИКЛУ «ГАРРІ ПОТТЕР» В УКРАЇНСЬКОМУ ТА РОСІЙСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДАХ

3 ТЕОРІЯ АДАПТАЦІЇ В ПЕРЕКЛАДІ

4 ЛЕКСИЧНА МОДУЛЯЦІЯ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ

5 ТРАНСПОЗИЦІЇ ЧАСТИН МОВИ В ПЕРЕКЛАДІ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ (на матеріалі художніх текстів)

6 ТРУДНОЩІ СЛОВОТВІРНОГО ХАРАКТЕРУ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ТА УКР АЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ

7 ВІДТВОРЕННЯ ДОМІНАНТНИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ АНГЛОМОВНОЇ ДРАМИ

8 ВІДТВОРЕННЯ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОЇ ІРОНІЇ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ

9 ГЕРМЕНЕВТИЧНІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКИХ ФІЛОСОФСЬКИХ ТЕКСТІВ ХХ СТОЛІТТЯ

10 Оцінка якості машинного перекладу

11 Аксіологічний аспект історизмів як перекладознавча проблема (на матеріалі українських, російських і німецьких текстів малого формату)

12 МЕТОДОЛОГІЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МЕТАФОРИЧНОГО КОНЦЕПТОПРОСТОРУ ПЕРШОТВОРУ (на матеріалі українських перекладів творів англійських та американських романтиків)

13 ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ХХ СТОРІЧЧЯ: КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ

14 КУЛЬТУРОМОВНЕ БУТТЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА

15 ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОГНІТИВНІ ВІДПОВІДНИКИ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ РЕАЛІЙ В АНГЛОМОВНИХ ВИДАННЯХ

16 СУБЄКТНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

17 ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ЗДРІБНІЛОСТІ В СЛОВ’ЯНСЬКИХ ТА ГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ

18 АСИМЕТРІЯ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ДРАМИ

19 ФРАНКОМОВНІ ТА РУМУНОМОВНІ НАЗВИ ВІЙСЬКОВИХ СТРУКТУР В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

20 ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ В ПЕРЕКЛАДІ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СУБ\'ЄКТА ЖІНОЧОГО ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ (на матеріалі англомовних перекладів з української)

21 ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ В ПЕРЕКЛАДІ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СУБ\'ЄКТА ЖІНОЧОГО ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ (на матеріалі англомовних перекладів з української)

22 ВІДТВОРЕННЯ АВТОРСЬКОЇ АЛЮЗІЇ В ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ (на матеріалі українських перекладів англомовної прози ХХ століття)

23 ВНУТРІШНЬОКАТЕГОРІАЛЬНІ ЗАМІНИ СЛОВОФОРМ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ (на прикладі числових форм іменника)

24 ПОБУТОВІ РЕАЛІЇ ГОМЕРОВОЇ \"ОДІССЕЇ\" У ПЕРЕКЛАДІ (на матеріалі українських перекладів поеми)

25 ТРАНСФОРМАЦІЯ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

26 ЧАСОВА ДИСТАНТНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДІВ “КЕНТЕРБЕРІЙСЬКИХ ОПОВІДЕЙ” ДЖ. ЧОСЕРА СУЧАСНОЮ АНГЛІЙСЬКОЮ, НІМЕЦЬКОЮ, УКРАЇНСЬКОЮ ТА РОСІЙСЬКОЮ МОВАМИ)

27 ВІДТВОРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СЕМАНТИКИ УКРАЇНСЬКИХ ЧАСТОК У ПЕРЕКЛАДАХ АНГЛІЙСЬКОЮ ТА ФРАНЦУЗЬКОЮ МОВАМИ

28 КОНЦЕПТ “КОЗАЦТВО” В ІСТОРИЧНОМУ ДИСКУРСІ: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

29 ПЕРЕКЛАД ЯК ПРОЦЕС ДЕКОДУВАННЯ МЕНТАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НАЦІЇ (на матеріалі українських і німецьких етнолексем міфологічного походження)

30 НОВОГРЕЦЬКА ФРАЗЕОЛОГІЯ ТА ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ РОМАНІВ Н.КАЗАНДЗАКІСА ТА С.МІРИВІЛІСА

31 ТРАНСФОРМАЦІЯ ГРАМАТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ СТАНУ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ (на матеріалі іспанської та української мов)

32 ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОТОКОЛЬНИХ ПРОМОВ У ОРИГІНАЛІ ТА ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ ТЕКСТІВ)

33 ТРАНСФОРМАЦІЯ НОМІНАЛІЗАЦІЇ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ТА УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКОМУ НАПРЯМКАХ ПЕРЕКЛАДУ

34 ВІДТВОРЕННЯ ІДІОСТИЛЮ НІКОСА КАЗАНДЗАКІСА В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

35 ФРАНЦУЗЬКА ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНА ПРОЗА В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ (На матеріалі творів А. Камю і Ж.-П. Сартра)

36 ЛАНДШАФТОЗНАВЧЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРІШЕНЬ ЛОКАЛЬНИХ ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ (НА ПРИКЛАДІ БОЯРСЬКОГО ПРИРОДНО- ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДРАЙОНУ)

37 НІМЕЦЬКІ ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНІ ЧАСТКИ ТА ЇХ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі українських перекладів сучасної німецької прози)

38 ПЕРЕКЛАДНА ВЗАЄМОВІДПОВІДНІСТЬ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ЛЕКСИКИ

39 ЕПІТЕТНА КОНСТРУКЦІЯ У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ)

40 ГРАМАТИЧНІ ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

41 ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ

42 ВІДТВОРЕННЯ КУЛЬТУРНО-МАРКОВАНИХ ЗНАКІВ ВІКТОРІАНСЬКОЇ ДОБИ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

43 ІСПАНОМОВНИЙ РЕКЛАМНИЙ ДИСКУРС І ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

44 МІЖМОВНА ТЕРМІНОЛОГІЧНА ОМОНІМІЯ ЯК ПРОБЛЕМА ТЕРМІНОГРАФІЇ І ПЕРЕКЛАДУ (на матеріалі німецької та української юридичних терміносистем)

45 ВІДТВОРЕННЯ МОВНОСТИЛІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТВОРІВ Е.А.ПО В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

46 СУЧАСНИЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ СЛЕНГ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ

47 ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ МЕТОД ВІРИ РІЧ ЯК ІНТЕРПРЕТАТОРА УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

48 НОВАТОРСТВО МИКОЛИ ЛУКАША В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ

49 ВІДТВОРЕННЯ АРГОТИЗМІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ

50 ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПЕРЕКЛАДІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ (на матеріалі двосторонніх іспансько-українських міждержавних угод)


[1] [2]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)