СИСТЕМНАЯ ТЕОРИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ РАДИОГОЛОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ ПОТОКА ОБЪЕКТОВ В СИТУАЦИЯХ КОНФЛИКТА
  • скачать файл:
Название:
СИСТЕМНАЯ ТЕОРИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ РАДИОГОЛОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ ПОТОКА ОБЪЕКТОВ В СИТУАЦИЯХ КОНФЛИКТА
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі ставиться завдання дослідження по двох напрямах - визна-чення технічного вигляду нової системи і розробка системної теорії. Показа-но, що потреба в системній теорії виникає особливо гостро при проведенні пошукових НДР, передпроектних досліджень і системного проектування. У загальній теорії систем завдання побудови системної теорії складної цілесп-рямованої системи є фундаментальним. Суть проблеми полягає в тому, що важко об'єднати велике число системних параметрів і відшукати багатовимір-ний функціонал, який визначає стан системи. В даний час визначений стан лише окремих пристроїв, що виконують операції просторової, часової і траєк-торної обробки. При цьому застосовується байесовський підхід, який дозволяє описувати стан пристрою на мові вірогідності. У роботі пропонується нове поняття стану системи в цілому. Воно є головною ідеєю теорії, характеризу-ється часом виконання операцій і описує стан системи на мові часу. Провід-ною ідеєю теорії є опис динаміки конфліктної взаємодії системи із зовнішнім середовищем. При дослідженні по першому напряму пропонується описувати систему в термінах трьох узагальнених системних параметрів (просторове розрізнення, енергія зондуючого сигналу і час дії). Їх істотне збільшення ви-значає шляхи розвитку радіолокації. Вони складають головну ідею дослі-джень по першому напряму. Головні і ведуча ідеї визначають наукову новиз-ну роботи. Сформульовані мета, завдання і методи досліджень.


У першому розділі приводиться поняття системного військово-технічного проектування радіолокаційної системи і визначається його місце серед інших видів системних досліджень. Розробляються методологічні основи 11


побудови систем і системної теорії. Розглядаються етапи розвитку (поколін-ня) локаторів, вже створених і перспективних. Пропонується класифікація систем за поведінкою. Розглядаються проблемні завдання сучасної радіолока-ції і пропонуються шляхи розвитку інформаційних систем. Приводиться ко-роткий огляд літератури за рішенням наукової проблеми і намічається схема подальших досліджень. Науковими положеннями є: аксіоматичний принцип СВТП оптимальної системи; методологічні аксіоми побудови систем; концеп-ція побудови СТ РЛ; провідна ідея теорії; головна ідея теорії. Метод вирішен-ня проблеми розвитку оснований на узгодженні системи із зовнішнім середо-вищем (рис. 1) по стану і поведінці і реалізується шляхом побудови динаміч-


них БППК РЛ (РГ) ІС, створюваних на основі застосування СА, ВА і НВА антен. У розвитку РЛ умовно можна відділити 5 поколінь локаторів: 1) з дзер-кальними антенами; 2) з щілистими антенами і ФМ сигналом; 3) БФ з ФАР; 4) з суцільними ВА антенамі наземного і космічного базування; 5) з сильно роз-рідженої кільцевої НВА антеною (рис. 2). Локатори 1, 2 і 3 поколінь не вирі-шують ПЗ РЛ. Локатори 4 і 5 поколінь знаходяться у стадії дослідження. Ав-тор брав участь в проведенні випробувань локаторів 2 покоління і безносе-


редньо займався СВТП локаторів 4 і 5 поколінь. Потім автор самостійно дос-ліджував можливості створення «великої» РГ ІС (рис. 3) на основі застосу-


 


Зовнішнє середовище, що діє по входу системи;


 


 


Рис. 1. Взаємодія системи і її зовнішнього середовища(тріада), щодіє по входу і виходу. Тут wuvwuvwuvw- вектори системних параметрів, рівняння стану і динаміки, вектори системних пока-зників якості систем тріади, t – поточний час. 

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)