ДИНАМІКА ТА НАПРЯМКИ ДЕСТРУКЦІЇ ГЕРБІЦИДІВ З КЛАСУ СУЛЬФОНІЛСЕЧОВИН В РОСЛИНАХ ТА ГРУНТІ
  • скачать файл:
Название:
ДИНАМІКА ТА НАПРЯМКИ ДЕСТРУКЦІЇ ГЕРБІЦИДІВ З КЛАСУ СУЛЬФОНІЛСЕЧОВИН В РОСЛИНАХ ТА ГРУНТІ
Альтернативное Название: ДИНАМИКА И НАПРАВЛЕНИЯ деструкции гербицидов С КЛАССА СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ В РАСТЕНИЯХ И ПОЧВЕ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У першому розділі дисертаційної роботи “Огляд літератури”, на основі аналізу наукової літератури обгрунтовано підвищення значущості в агроекологічному аспекті високоефективних гербіцидів на основі сульфонілсечовин, які  характеризуються низькими дозами внесення, різко вираженою вибірковістю дії як до бур’янів, так і до культурних рослин, малою токсичністю для людини та теплокровних тварин. Більшість сульфонілсечовин належать до низькоперсистентних гербіцидів, проте значно відрізняються між собою за швидкістю детоксикації в грунті. На швидкість деструкції гербіцидів даного класу впливають зовнішні чинники: температура, вологість, кислотність грунту, вміст органічної речовини, інтенсивність мікробіологічних процесів тощо. Сульфонілсечовини слабо сорбуються ґрунтовим комплексом і досить рухомі в грунтах. Певним представникам із групи сульфонілсечовин, зокрема хлорсульфурону, притаманна здатність пригнічувати ріст культурних рослин в наступні роки після використання. Тому дуже важливим завданням є визначення шляхів перетворення гербіцидів в об’єктах навколишнього середовища, прогнозування екологічного ризику їх застосування в умовах конкретних агроекосистем.


Другий розділ дисертаційної роботи “Експериментальна частина” складається з таких підрозділів.


Умови та методика проведення досліджень. Дисертаційна робота виконувалась в 1994-2001 р.р. на кафедрі землеробства, агрохімії та грунтознавства СНАУ і на дослідному полі СНАУ. Біохімічні аналізи проведені дисертантом на кафедрі захисту рослин СНАУ і в лабораторії мас-спектрометрії відділу біофізики Інституту прикладної фізики Національної Академії Наук України, Суми. Усього протягом 1994-2001 р.р. дисертантом проаналізовано 1500 зразків. Сульфонілсечовини в зразках рослинних тканин та грунтів визначали за допомогою як загальноприйнятих, так і оригінальних, розроблених за участю дисертанта, методик на основі м’якоіонізаційної мас-спектрометрії: часопрольотної плазмово-десорбційної мас-спектрометрії з іонізацією осколками розподілу 252Cf (ПДМС) (мас-спектрометр біологічний “МСБХ”, ВАТ SELMI, Україна).

У процесі аналізу отриманих експериментальних даних застосовували теоретичні положення та відомі закономірності: кінетики міграції хімічних елементів в екосистемах (Перельман А.І., Кавецький В.М., Бублик Л.І.); екотоксикологічної класифікації полютантів (Васильєв В.П., Бублик Л.І., Кавецький В.М.).

Статистичну обробку експериментального матеріалу проводили на основі пакетів Statistica v.5.11 for WIN95/NT і S-PLUS v.4.5 Pro, для побудови графічних компонентів використовували пакети Sigma Plot 4.01 for WIN95/NT та Curve Expert.


Використання ПДМС для аналізу сульфонілсечовинних гербіцидів в об’єктах агроекосистем. Наведені нові аспекти використання вітчизняного приладу (мас-спектрометра біохімічного “МСБХ”, ВАТ SELMI, Суми) для аналізу термолабільних, високополярних і нелетючих гербіцидів з класу сульфонілсечовин з використанням сучасного фізико-хімічного методу дослідження - часопрольотної плазмово десорбційної мас-спектрометрії (ПДМС) безпосередньо в природних, несинтетичних матрицях (біоматрицях) - висушених гомогенатах та водних/органiчних екстрактах рослинних тканин.


На рис. 1 i 2 наведенi типовi мас-спектри хлорсульфурону (1) та метсульфурон-метилу (2), знятi при позитивних та негативних прискорюючих напругах  (Uприс.). Змiна Uприс. дає змогу отримати iнформацiю про масу позитивно та негативно заряжених КМI нативних препаратiв та продуктiв їх модифiкацiї.


Порiвняння мас отриманих пiкiв КМI (1) i (2) з теоретично можливими показало, що в мас-спектрах як (1), так i (2) наявнi, поруч з КМI iнтактних молекул [М 1(2) +Н]+ з m/z 382,2 та 358,8, (де М-(1) або (2) вiдповiдно), КМI продуктiв, якi утворюються при гiдролiтичній деструкції (1) та (2), зокрема 2-амiно-4- метоксi-6-метил-1,3,5-триазина з m/z 141,0 та iнших похiдних з m/z 168,1; 200,3 та iн. (рис.1, 2).


Характерно, що напрямок фрагментацiї (1) i (2) в умовах ПДМС експериментiв спiвпадає з хiмiчною/ферментативною гiдролiтичною деструкцiєю даних препаратiв у природних умовах. Таким чином, ПДМС є перспективним фiзико-хiмiчним методом одночасного експрес-визначення гербiцидiв з класу сульфонiлсечовин та їх метаболiтiв в бiоматрицях: висушених неочищених гомогенатах або водних/органiчних екстрактах з рослинних тканин.


 


Масові спiввiдношення “гербіцид : сумарнi компоненти бiоматриць” можуть варіювати вiд 1:100 до 1:1000 i бiльше. Межа визначення метсульфурон-метилу та хлорсульфурону методом ПДМС - 0,1- 0,5 мкг в зразку.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)