КОГНІТИВНІ ЧИННИКИ ЕВОЛЮЦІЇ НАЗВ ОСІБ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ XX СТОЛІТТЯ
  • скачать файл:
Название:
КОГНІТИВНІ ЧИННИКИ ЕВОЛЮЦІЇ НАЗВ ОСІБ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ XX СТОЛІТТЯ
Альтернативное Название: КОГНИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ названия лиц В английском языке XX ВЕКА
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

     У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, її актуальність, визначено об’єкт і предмет дослідження, сформульовано мету і завдання дисертації, розкрито наукову новизну, теоретичне значення і практичну цінність роботи, окреслено методи і матеріал дослідження, наведено дані про апробацію результатів та публікації, визначено основні положення, що виносяться на захист.


     Перший розділ “Назви осіб як відображення антропоцентричності в англійському словотворенні ХХ століття” присвячено розгляду назв осіб у системі сучасної англійської мови, словотворчих та семантичних характеристик англійських назв осіб, моделей їх утворення.


     Антропоцентризм став однією з головних ознак наукової парадигми кінця ХХ – початку ХХІ століття передусім у гуманітарних науках. У лінгвістиці антропоцентризм перетворився на один з основних чинників, який  зумовив зосередження лінгвістичних студій на вивченні мови у співвідношенні з людиною, її мисленням, світобаченням, роллю у створенні культури, цивілізації, на виявленні здібностей людини до пізнання світу, що відображається й у мові. Антропоцентричний принцип повязаний зі спробами розглядати мовні явища в межах діади мова та людина. Антропоцетризм, який акцентує увагу на людині, автоматично висуває на перший план вивчення назв осіб.


     Назви осіб становлять своєрідний шар англійської лексики і відзначаються  таким набором категоріальних семантичних ознак: “субстанціональність”, “конкретність”, “обчислюваність”, “істота” та “особа”. Існування тих чи інших лексико-семантичних груп у розряді іменників, що позначають особу, пов’язане з тим, що референт імені має різноманітні ознаки –  як зовнішні, так і внутрішні. Увесь розряд  англійських назв осіб можна подати у вигляді дев'яти лексико-семантичних груп, які поповнювалися новими одиницями протягом ХХ століття:


1) номінації з загальним значенням особи (individual, Jane Doe, Joe Bloggs);


2) агентивні назви осіб (geneticist, interior designer, heli-skier);


3) назви людей за антропометричними чи біолого-фізіологічними ознаками (ankle-biter, centenarian, cripple);


4) назви людей за ознаками родинних і сімейних  стосунків (divorcee, cyberwidow, house-husband);


5) назви людей за ознаками національності й місця проживання (Mancunian, Sudanese, Amerasian).


6) назви людей за ознакою соціального й майнового стану (dot-commer, down-and-out, the upper crust);


7) назви людей за ознакою світогляду (feminazi, fundie, libertarian);


8) назви людей за якісною ознакою, інакше кажучи, назви визначених рис і особливостей людей (geek, beer belly, all-rounder);


 9) назви людей  за ознакою міжособистісних стосунків (monkey-man, key-pal, coterie).


     В англійській мові утворення назв осіб здійснюються переважно шляхом словотворення. Найбільш значущими моделями є ті, котрі мають найвищу продуктивність, тому що за ними здійснюється утворення більшості нових слів. Серед них насамперед виділяються моделі похідних слів, що найбільш адекватно виражають поняття особи за допомогою набору певних суфіксів зі значенням особи: -er / -or, -ist, -man, -ee, -eer, -ster, - ite, -an / -ian, -ant / -ent, -arian, -ard, - ician   -ess, -ie / -y, -nik (lifestyler, aeralist, houseman, inductee, auctioneer, teamster, Blarite, Oxfordian, applicant, trustafarian, dullard, ballistician, priestess, foodie, protestnik). Інші суфікси зі значенням “особа”, наприклад, -arde, -let, -ette, -kin, - eroo, -ese, -ling,  малоактивні в сучасній англійській мові. Згідно з кількісними підрахунками, шляхом суфіксації утворено 35,5 % досліджених лексичних одиниць – назв осіб.


     Утворення назв осіб здійснюється також за допомогою префіксів і напівафіксів  anti-, arch-, astro-, bio-, co-, cyber-, ex-, - mega, neo-, non-, over-, pro-, pseudo-, un-, sub-,  super-,  ultra-, vice- (anti-Semite, archenemy, astrophysicist, bioinformatician, co-star, cyberphobic, megamillionaire, neoglobalist, nonconformist, overstayer, pro-choicer, pseudointellectual, subeditor, supermodel, ultraliberal, the unknown, vice-chancellor). При такому способі утворення нових слів як твірна основа виступає основа (проста, похідна) зі значенням особи,  тоді як при суфіксальному словотворенні як твірні використовуються, як правило, основи, що не мають значення особи (основи дієслів, іменників, прикметників). Серед досліджених назв осіб кількість одиниць, утворених шляхом префіксації, становить 3,8 %. 


     Шляхом словоскладання утворено 15,5 % досліджених назв осіб. Найбільш поширеними моделями складних слів є модель складних слів із суфіксом er (наприклад, tastemaker, part-owner), а також N +N > N (наприклад, home-worker, shoulder-surfer).


     Одним з активних способів словотворення в сучасній англійській мові є абревіація. Особливого поширення набули акроніми, наприклад, BFbloody fool; PFCpoor foolish civilian; VARa person who sells goods, esp. computers, after combining them with other products or services, in order to increase their value; SLDSocial and Liberal Democrats; DUMPDestitute Unemployed Mature ProfessionalSINK SCUMsingle, independent, no kids: the self-centered urban male; POSSLQPerson of Opposite Sex Sharing Living Quarters; AeEaeronautical engineer. Кількість досліджених лексичних одиниць – назв осіб, утворених шляхом абревіації, становить 4,6 %. 


     Необхідно зазначити, що конверсія як спосіб утворення нових назв осіб поступається іншим видам словотворення (словоскладанню, афіксації, абревіації). Шляхом конверсії утворено 4,4 % досліджених одиниць. Прикладом утворення іменників, що позначають особу, за моделлю V > N є: to crush on (v) – crush (n) – someone you have a strong feeling of romantic love for; to hold out (v) > hold out (n) – a person or organization that does not do  what many other similar people or organizations are doing; to stand up (v) – stand-up (n) – a comedian who tells jokes to an audience; to suck up (v) – suck-up (n) – someone who says or does nice things in order to make someone like them or get what they want ; to set up (v) – set-up (n) – an opponent who is easy to defeat.


     Усі вищевказані способи й моделі становлять систему взаємозалежних синонімічних утворень, об’єднаних загальним завданням – позначенням особи.    


     У другому розділі “Англійські назви осіб як засоби концептуалізації і категоризації людського досвіду” розглянуто екстралінгвістичні фактори, що впливають на утворення назв осіб, – гендерний, професійний, етнічний та віковий.


     Гендерне дослідження образів маскулінності та фемінінності в культурі, масовій свідомості, диференціації чоловічих та жіночих ролей і діяльності є важливим аспектом оцінки мовного матеріалу. Гендерні відносини фіксуються в мові у вигляді культурно зумовлених стереотипів. Англомовне суспільство виявилося підвладним чоловікам, які посіли головні позиції в суспільному житті, бізнесі, політиці. Всі ці реалії актуалізувалися в терміні male-dominated society. Згідно з гендерними стереотипами, жінка слабка, має потребу в захисті, пасивна, залежить від чоловіка, виконує роль охоронниці домашнього вогнища. Таке стереотипне сприйняття жінки відбито в лексичній одиниці knittinga girl or girls (from the stereotypical view of knitting as a womans occupation).


 


     Але ці стереотипи маскулінного суспільства зазнали деяких трансформацій у звязку з глобальними змінами, що мали місце в розвинених країнах у другій половині ХХ століття. Соціоекономічні зміни у світі, демографічні тенденції, кардинальні зміни у структурі трудових ресурсів, перерозподіл обов’язків і ролей у родині, боротьба жінок за свої права, фемінізм з позитивними та негативними особливостями його сприйняття та наслідками призвели до підвищення ролі і статусу жінок у сучасному світі, передусім в англомовних країнах. Наприклад, для номінації нових ролей жінки виникли одиниці assembly woman, airwoman, woman executive, female manager, career woman. Вищезгадані фактори спричинили зміни в гендерно маркованих прототипах і стереотипах,  що знайшло відображення у виникненні нових словосполучень з іменниками, які зафіксували відхилення від сталих когнітивних структур і моделей поведінки, що існували протягом століть.    

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)