ТРУДНОЩІ СЛОВОТВІРНОГО ХАРАКТЕРУ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ТА УКР АЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ
  • скачать файл:
Название:
ТРУДНОЩІ СЛОВОТВІРНОГО ХАРАКТЕРУ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ТА УКР АЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ
Альтернативное Название: ТРУДНОСТИ словообразовательного ХАРАКТЕРА В АНГЛО-УКРАИНСКИЙ И АНГЛО-украинском ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У Вступі обґрунтовано вибір теми, її актуальність і наукову новизну, сформульовано мету і завдання; визначено об’єкт і предмет дослідження; окреслено теоретичне значення та практичну цінність роботи; подано основні твердження, винесені на захист, і наведено дані про апробацію результатів дослідження.


У першому розділі “Особливості словотворення у сучасних українській та англійській мовах: перекладацький аспект” розглянуто та зіставлено  системи англійського й українського словотворення; наголошується на можливих труднощах при перекладі текстів художньої прози, що зумовлені особливостями словотворення цих мов; виявляються шляхи подолання окреслених труднощів.    


Значну кількість наукових праць присвячено загальній теорії словотвору (О.А. Земська, О.С. Кубрякова, М.Д. Степанова), зіставному аспекту цієї теорії (В.Д. Аракін, Л.Г. Верба, Ю.О. Жлуктенко, І.В. Корунець, Н.Л. Халдояніді, Г. Хельбіг), особливостям словотвору англійської мови (Л. Бауер, С.М. Єнікєєва, Ю.А. Зацний, Д.І. Квеселевич, А.Е. Левицький, О.Д. Мєшков, Г. Марчанд, Л.Ф. Омельченко, М.М. Полюжин, О.І. Смирницький, П.В. Царьов) та української мови (В.О. Горпинич, Є.А. Карпіловська, Н.Ф. Клименко, М.Я. Плющ, О.А. Стишов). Дослідники вивчають різні аспекти словотворення: функціональний (А.Е. Левицький), когнітивний (М.М. Полюжин), ономасіологічний (О.С. Кубрякова), семантичний (О.Д. Мєшков).


Новітні дослідження української та англійської лексики кінця ХХ – початку ХХІ століття дозволяють виявити продуктивні й непродуктивні способи словотворення (І.В. Андрусяк, О.Л. Гармаш, І.П. Гусак, І.М. Думчак, Ю.А. Зацний, О.А. Стишов, О.М. Турчак, А.О. Худолій, А.В. Янков). Стосовно кореляції  понять “продуктивність” і “активність”, ми дотримуємося точки зору О.С. Кубрякової, яка вважає продуктивною таку модель, за якою утворюється велика кількість слів; а активною називає модель, за якою утворюється значна кількість нових одиниць.


Лінгвісти вивчають як узуальне, так і оказіональне словотворення. Оказіональне словотворення розглядається як „прояв творчого ставлення до використання мовних ресурсів, як форму лінгвокреативної діяльності мовців, мовну гру” (С.Ж. Нухов).


Особливі труднощі при перекладі викликають слова, утворені аломорфними способами словотворення, тобто такими, які наявні в мові оригіналу, але відсутні в цільовій мові. Наприклад,  утворення слів з огментативними суфіксами в українській мові. Проблемними для перекладу також можуть бути одиниці, утворені способами словотворення, які є продуктивними або активними у вихідній мові та не є такими в цільовій мові. Так, нетиповими для української мови є такі словотвірні особливості англійської мови: утворення слів за допомогою конверсії, телескопії, зміни наголосу, зворотного словотвору, синтаксичного словоскладання, а також утворення складних слів типу бахуврихи (В.Д. Аракін, Л. Бауер, Л.Г. Верба, В.Г. Гак, Ю.А. Зацний, І.В. Корунець, А.Е. Левицький, Г. Марчанд, О.Д. Мєшков, М.І. Мостовий, Н.М. Раєвська, О.І. Смирницький, А.О. Худолій, П.В. Царьов). Перераховані способи словотвору більш продуктивні в  сучасній англійській мові. Проте, зіставний аналіз українських й англійських художніх перекладів засвідчив використання синтаксичного словоскладання та вживання слів типу бахуврихи у текстах сучасної української художньої прози й англо-українських перекладах. В опрацьованих текстах сучасної української художньої прози зафіксовано 32 одиниці типу бахуврихи та 40 складних слів синтаксичного типу.


У перекладознавчих студіях проблема синтаксичного словоскладання залишається недостатньо вивченою, хоча цей спосіб набуває активності як у сучасній англійській, так і в українській мовах. Складні слова синтаксичного типу (СССТ) утворюються внаслідок семантично-синтаксичної компресії (Д.І. Квеселевич, А.Е. Левицький, А.О. Худолій). Вони виникають з причини описати певне явище, для назви якого не існує лексичної одиниці, максимально стисло, що надає висловленню певної експресивності, чіткіше відтворює його емоційне забарвлення, забезпечує цілісність номінації (Відомо‑Хто – You-Know-Who, Відомо-Що – You-Know-What, whats-her-name – як її там, never-before-imagined – доти не бачені).


Поява подібних утворень у сучасній українській мові, зокрема у творах художньої прози, певною мірою спрощує завдання перекладу англійських СССТ у тому сенсі, що це дає можливість у деяких випадках зберігати структуру складних слів синтаксичного типу. Одиниці такої структури вже не сприймаються українською аудиторією як дивні й не зрозумілі. Активне вживання нашими письменниками одиниць, утворених за цією моделлю, здатне збагатити ресурси сучасної української мови. В українській мові складні слова синтаксичного типу в основному належать до оказіоналізмів: Що єдиний наш вибiр, отже, був i залишається - межи жертвою i катом: мiж небуттям i буттям-яке-вбиває [О. Забужко]? And that our only choice, therefore, was and still remains between victim and executioner: between nonexistence and an existence that slowly kills you [пер. Г. Грин].


Складні слова типу бахуврихи передають значення більш стисло, а тому слугують більш експресивним засобом вираження, що потрібно обов’язково враховувати при перекладі. Наприклад: They killed the public slaves, even some of their household slaves, the able-bodied men [L. Tılton]. Порішили  всіх державних рабів і навіть деяких у своїх оселях – усіх дужих і здорових чоловіків [пер. Б. Стасюка]. В оригіналі англійський прикметник able-bodied стисло передає декілька відтінків значення (міцний, здоровий, придатний до військової служби), а в перекладі доводиться вдаватися до декомпресії.      


При перекладі англійською мовою слід зважати на такі особливості  української мови: утворення складних слів за допомогою інтерфіксів, використання димінутивних й огментативних суфіксів (Л.Г. Верба, В.О. Горпинич, Н.Ф. Клименко, І.В. Корунець, М.Я. Плющ).


У другому розділі “Труднощі словотвірного характеру в англо-українському художньому перекладі” подано результати досліджень продуктивних способів словотворення сучасної англійської мови, а саме: складання, абревіація, скорочення, конверсія, префіксація. Проводиться аналіз особливостей перекладу українською мовою одиниць, утворених різними типами словотворення. 


Найбільша варіативність у використанні перекладацьких трансформацій застосовується при перекладі англійських композитів, а саме транскрибування, транслітерація, калькування, генералізація, конкретизація, модуляція, антонімічний й описовий переклад. Слід зважати на суттєві структурні відмінності української та англійської мов, через які при перекладі змінюється структура речення і  має місце вилучення композити. Вилучення складного слова може також відбуватися внаслідок використання трансформації модуляції: He never availed himself of this expediency, even when he was hard-pressed by his enemies [L.Tilton]. Такого кроку він ніколи собі не дозволяв, як би кепсько йому не доводилося [пер. Б. Стасюка]. У даному випадку вилучено одиницю hard-pressed, оскільки зміст речення у перекладі переданий в інший спосіб, причину замінено наслідком.


 Розгорнутий описовий переклад призводить до зменшення емоційного навантаження. Проте, у деяких випадках  ці втрати неминучі: This was tonight’s second unsettling parallel with his near-death in Rome [D. Brown]. Це вже вдруге сьогоднішній вечір нагадав йому про минулорічні події в Римі, коли він ледь не позбувся життя [пер. А. Кам’янець]. Іменник near-death викликає сильну емоційну реакцію через те, що згадується смерть та її наближення водночас. Семантична декомпресія у перекладі призводить до зменшення виразності висловлення, уникнення смерті сприймається не так гостро, як в оригіналі. До того ж, сама по собі одиниця death характеризується більшою експресивністю, ніж вираз позбутися життя.


Оказіональні композити у більшості випадків перекладаються описово: Mr Dursley, however, had a perfectly normal, owl-free, mo ing [J. Rowling]. Проте в містера Дурслі був абсолютно нормальний, не затьмарений совами ранок [пер. В. Морозова]. В оригіналі іронія створюється завдяки контрасту між ворожим ставленням містера Дурслі до всього ненормального та незвичністю події, що сталася (поява великої кількості сов удень). У цьому випадку описовий переклад значно знижує експресивність оказіоналізму, хоча відтінок іронічності зберігається за рахунок порушення лексичної валентності (ранок, не затьмарений совами).                                                                                                                                                                                                                                                                


У більшості випадків (71%) зафіксовані складні одиниці синтаксичного типу (СССТ) перекладаються українською мовою складним словом, причому англійські триелементні композити українською мовою відтворюються складними словами, що мають у структурі два елемента. Переклад СССТ складним словом дозволяє зберегти образність й експресивність композити. Зафіксовано також переклад СССТ простим словом і словосполученням, в останньому випадку відбувається семантична декомпресія і може використовуватися описовий переклад: Her sixty-year-old body did not awake as fast as it used to, although tonight’s phone call had certainly roused her senses [D. Brown].  У свої шістдесят років вона вже не прокидалась так швидко, як колись, хоч нічний дзвінок, безперечно, дуже на неї подіяв [пер. А. Кам’янець].


Зважаючи на норму цільової мови, при перекладі з англійської мови українською можуть використовуватися слова з димінутивними та огментативними суфіксами й у тих випадках, коли в оригіналі такого типу суфікси не вживаються:  A breeze ruffled the neat hedges of Privet Drive, which lay silent and tidy under the inky sky, the very last place you would expect astonishing things to happen [J. Rowling]. Уздовж рівненько підстрижених живоплотів Привіт-драйв промчав вітерець, і вуличка чемно й тихенько лежала під чорним небом, нітрохи не скидаючись на місце, де могло б статися щось дивне [пер. В. Морозова]. При перекладі наведеного речення українською використовуються слова з димінутивними суфіксами задля відтворення спокійної атмосфери маленької вулиці.


 Аналіз матеріалу виявив, що переклад конвертованих одиниць значною мірою залежить від контексту. Значення конвертованого слова, як правило, вужче за значення слова-основи. Залежно від контексту, можуть реалізовуватися різні відтінки значення слова-основи: Now, as Langdon approached the stationary escalators, he paused, realizing Fache was no longer beside him [D. Brown]. Ленґдон наблизився до нерухомих ескалаторів і зупинився, помітивши, що Фаша немає поряд [пер. А. Кам’янець]. Pause вжито у значенні зупинки руху, тоді як у наступному прикладі мається на увазі зупинка у розмові: …Venus’s pentacle became a sign of the devil.’ Langdon paused [D. Brown]. ... пентаграма Венери стала знаком диявола. – Ленґдон на мить замовк [пер. А. Кам’янець]. Оскільки в цих двох реченнях реалізуються різні відтінки значення дієслова to pause, у перекладі використовуються  різні контекстуальні еквіваленти зупинився і  замовк відповідно. 


Проаналізовані конвертовані одиниці, утворені за моделлю n→v, перекладаються переважно дієсловами. У 34 % випадків конверсиви перекладаються описово, що неминуче призводить до втрати образності. Стилістично нейтральний англійській конверсив при перекладі може набувати емоційного забарвлення, якщо цього вимагає контекст: Tonight, a high-tech, high-profile arrest of an American would go a long way to silence Fache’s critics … [D. Brown]. Якщо сьогодні йому пощастить так віртуозно, за допомогою саме високих технологій, заарештувати американця, то це надовго заткне пельки всім його критикам [пер. А. Кам’янець]. Замість нейтрального значення ‘змусити замовчати перекладач використовує експресивний вираз заткнути пельки, адже цей варіант яскравіше відображає емоційний стан персонажа.


 Через суттєві структурні відмінності української та англійської мов, що призводять до зміни структури речення, у перекладі може мати місце вилучення конверсиву (4% випадків). Дієслівні англійські конверсиви у більшості випадків перекладаються українською дієсловом: The cat’s tail twitched and its eyes narrowed [J. Rowling]. Кицька повела хвостом і примружила очі [пер. В. Морозова].


 Одним із найбільш точних способів передачі конверсивів при перекладі англійських дієслів є вербалізація відповідних українських іменників: The crows must have been feasted for month afterward [L. Tılton]. Вороння, мабуть, бенкетувало не один місяць на побоїщі [пер. Б. Стасюка]. Дієслово to feast утворилося від іменника feast (The Oxford Dictionary of English Etimology), українським відповідником якого є іменник бенкет. Від нього, в свою чергу, за допомогою дієслівного суфікса утворено дієслово бенкетувати. У такий спосіб зберігається експресивність і образність оригіналу.


У деяких випадках при передачі конверсії використовується трансформація модуляції: The director said he didn’t question her behaviour because she was understandably upset by the photos [D. Brown].  Директор сказав, що не зупиняв її, бо для неї ці знімки, очевидно, були важким ударом [пер. А. Кам’янець]. Модуляція побудована на заміні причинно-наслідкового зв’язку: директор не зупиняв дівчину тому, що не ставив під сумнів її поведінку.


Іменникові конверсиви, утворені за моделлю v→n, у 43% випадків перекладаються українською мовою іменниками: Saunière closed his eyes, his thoughts a swirling tempest of fear and regret [D. Brown]. Соньєр заплющив очі, думки закружляли в шаленому вихорі страху і каяття [пер. А. Кам’янець]. У решті випадків іменникові конверсиви перекладаються переважно дієсловом: His quick shower and shave had left him looking reasonably presentable but had done little to ease his anxiety [D. Brown]. У готелі він поспіхом прийняв душ, поголився і виглядав тепер доволі пристойно, але на душі в нього не стало спокійніше  [пер. А. Кам’янець].


Третій розділ “Труднощі, пов’язані зі словотвірними особливостями української мови в художньому перекладі англійською” присвячено українсько-англійському напрямкові перекладу. Аналізуються особливості перекладу англійською мовою одиниць, які утворено продуктивними способами словотвору сучасної української мови (складання, абревіація, скорочення, суфіксація, префіксація). Увагу приділено проблемі перекладу одиниць, утворених за моделями, які не є типовими для сучасної англійської мови і здатні викликати труднощі при перекладі.


За допомогою складних слів з інтерфіксами у художній літературі передаються різноманітні відтінки ознаки, які важливі для створення художніх образів: ... у спальні над дверми щілина світла з батьківської кімнати, давай я підіб'ю тобі подушку, лоскотно-духмяний, як шерстка кошеняти, пух її волоссячка в тебе на щоці [О. Забужко]. У цьому прикладі складний прикметник лоскотно-духмяний позначає одночасно приємність запаху волосся, а також те, як воно сприймається на дотик. У такий спосіб створюється чуттєвий образ. Вираження цих значень одним словом надає висловленню експресивності. У перекладі ці ознаки не передаються повністю, не відтворюється значення елементу духмяний: … in the bedroom under your parents' door the light pours, let me fluff up your pillow, the ticklish scent like a kitten's on her hair on your cheek …[пер. М. Коринника та М. Хорбан].


Більшість проаналізованих слів, утворених шляхом юкстапозиції з дефісним написанням,  відносяться до оказіоналізмів і передають емоційне ставлення автора, яке передається у перекладі за допомогою лексичних засобів: ... повторити йому сесю доповідь доводилося теж, либонь, разів парканадцять, заки Мілена насилу одводила непритомний зір од екрана (на якому американський газетяр‑симпатяга саме вирішував подати в суд на боса‑ошуканця) ... [О. Забужко]. … he had to repeat his speech umpteen times before Milena managed to tear her unconscious look away from the screen (on which a very nice Canadian newspaperman was just deciding to sue his boss, who had cheated him) …[пер. М. Коринника та М. Хорбан]. У наведеному прикладі для подання антитези юкстапозит газетяр‑симпатяга виражає позитивне ставлення, а одиниця бос‑ошуканець – негативне. Позитивне емоційне ставлення передається за допомогою прислівника very, негативна ж оцінка передається підрядним реченням шляхом  описового перекладу.


Дослідження виявило переважно описове відтворення українських оказіональних бахуврихів: Роксолана – Варвара Апостол – Варвара Лангишiвна, – ех, була колись Гетьманщина, а тепер пропала! – кругловидо-плахтянистi, ой-пiд-вишнею-пiд-черешнею кралi ще водяться …[О. Забужко]. … Roxolana, Varvara Apostol, Varvara Langyshivna – yup, those were the days, now gone for sure! You still get to see the full-faced, embroidered, fresh-off-the-farm-let’s-go-dance-in-the-cherry-orchard variety… [пер. Г. Грин]. Оказіоналізм кругловидо-плахтянистi є складним прикметником, першим елементом якого є  ад’єктивний бахуврих. Кожний елемент композити перекладається окремо: бахуврих кругловиді перекладається бахуврихом full-faced, епітет плахтянистi відтворюється словом embroidered, при цьому використовується трансформація генералізації (embroidered означає прикрашений вишивкою).


 Відтворення складних одиниць типу бахуврихи простим словом призводить до втрати експресивності: ... така свiтиться нiжна дiвчинка в пуклях, очей не вiдвести! – личко делiкатне, довгобразе, з гостреньким носиком [О. Забужко]. ... delicate, long face with a slim, tapered nose…[пер. Г. Грин]. Складнопохідні субстантивні бахуврихи з дієслівними елементами перекладаються переважно за допомогою калькування, тобто поелементово: То були Ангели Божі, Цигани, Маври, Козаки, Ведмеді...Дармограї...Пиворізи, МочимордиСалоїдиГолодранціДуболомиСажотрусиКозолупи...Торбохвати, Пупорізки ... [Ю. Андрухович]. There were Angels of God, Gypsies, Moors, Cossacks, Bears…IdlersBeerDrinkers, Snout-Dippers, Lard Eaters, Ragamuffins, Oakbreakers, Minstrels…Pickpockets… Goat Skinners … [пер. М. Павлишина].


Переважна більшість українських складних слів синтаксичного типу (СССТ) – оказіоналізми, більшість з яких (93 %) зустрічається у прозі Оксани Забужко. На основі проведеного аналізу можна стверджувати, що вживання одиниць, утворених шляхом синтаксичного словоскладання, характерне для ідіостилю письменниці. З цієї причини ми вважаємо доцільним відтворювати при перекладі цю особливість.  Проте, аналіз способів перекладу українських СССТ виявив, що у більшості випадків (63%) вони відтворюються за допомогою словосполучень: …і Ленця подається, таким балетним рухом, з-п'ятки-на-носак, йому назустріч, і зависає ногою в повітр і ... [О. Забужко]. … and Effie steps toward him like a ballerina, leg suspended in the air, heel to toe and while they exchange a few hushed words … [пер. А. Мельничука].


Способом синтаксичного словотворення можуть утворюватися алюзивні одиниці, складні слова-цитати: … солодка моя, тіло моє вже чекає на тебе, вже кохає тебе, як ніхто‑не‑кохав‑через‑тисячі‑літ, о гряди [О. Забужко]! У перекладі не зберігається алюзія на вірш В. Сосюри, одиниця відтворюється поелементово: … come, my sweet, my body is waiting for you, loving you, as no-one-has-loved-for-thousands-of-years, oh come [пер. М. Коринника та М. Хорбан]! Читачам цільової культури цей вірш знайомий мало, тому складно відтворити алюзію й ефект упізнавання. Проте, існує переклад цієї поезії, здійснений  Доріаном Ротенбергом: No one loved so before, In a thousand years one... Саме тому СССТ можна було б перекласти no-one-loved-so-before-in-a-thousand-years, що допомогло б зберегти алюзію.


У текстах сучасної української прози було зафіксовано СССТ  з алюзією на українську народну пісню “Ой під вишнею, під черешнею”: ... Роксолана – Варвара Апостол – Варвара Лангишiвна, – ех, була колись Гетьманщина, а тепер пропала! – кругловидо-плахтянистi, ой-пiд-вишнею-пiд-черешнею кралi ще водяться, а от тих уже Бiг дасть, уже й твоя нещаслива врода на два порядки грубiша, вульгарнiша ... [О. Забужко]. Цитата використовується для виразного опису типу жіночої краси, оспіваної у народних піснях. У цьому випадку в перекладі передається образність опису, а не значення кожного елементу: … Roxolana, Varvara Apostol, Varvara Langyshivna – yup, those were the days, now gone for sure! You still get to see the full-faced, embroidered, fresh-off-the-farm-let’s-go-dance-in-the-cherry-orchard variety, but not the true Cossack ladies, forget about those! And even your own good looks are already by two exponents coarser, more vulgar … [пер. Г. Грин].


Переклад слів, у яких димінутивний суфікс несе лише інформацію про невеликі розміри предмета чи істоти, не виражаючи емоційного ставлення, не викликає особливих труднощів. Значення суфіксу передається за допомогою прикметників, які позначають розмір: Перший раз їхній ірраціональний оркестр літав для того, щоб там, на клаптику непевної тверді-нетверді, у стані, легшому від повітря, зіграти свого Моцарта ... [Т. Прохасько].  The first time their irrational orchestra had flown in order to play its Mozart here, on a small patch of uncertain terra firma/firmament, in a state lighter than air …[пер. М. Коринника та М. Хорбан].


Проте, проведений аналіз текстів засвідчив, що значення димінутивних суфіксів у більшості випадків не відтворюється при перекладі, а конотативне значення одиниць зі зменшувальними суфіксами не зберігається. Вони перекладаються стилістично нейтральними словами: ...вона з двома малюками, i, поки, вiдчепивши вiд наплiчника, примощує в крiслi меншеньке, друге  –  дiвчинка рокiв п'яти, вузеньке смагляве личко в барокковiй рамi обiцяюче-примхливих кучерiв, – розганяється навсiбiч серед проходу засвiченими захватом оченятами й зубками - перша подорож! –  i зупиняється на мені [О. Забужко]. Ніжне ставлення до дитини, милування нею передається за допомогою пестливих суфіксів -еньк-, -к-, -енят-. У перекладі ця емоційність втрачається, значення суфіксів не відтворюється: …she’s on board with two children, and while she removes the smaller one from her backpack and sets him on the chair, the other one, a girl of about five, narrow, tanned face in a baroque frame of promisingly capricious curls, flashes her eyes and smiles up and down the aisle in all directions, glowing with excitement her first trip! and her eyes stop on me [пер. Г. Грин]. Можна було б відтворити значення за допомогою лексичних засобів, наприклад, додаванням одиниці little (личко – a little face).


Значення зменшувальних суфіксів може передаватися лексичними засобами за допомогою інтенсифікаторів (very, too, a bit, quite, rather): Таке, взагалі‑то, траплялося з ними частенько, адже телевізор не лише втручався в їхні життя, а й жив своїм власним …[О. Забужко]. All in all, this sort of thing happaened to them rather often. In fact, the TV not only interfered in their lives, but lived its own life …[пер. М. Коринника та М. Хорбан]. 


Значення огментативних суфіксів у більшості випадків (61 %) не передається при перекладі. Одиниця з негативною конотацію може передаватися нейтральним словом: … хлопчиська мало з парт не падали, тицяючи пальцями, і дівчатка зрадницьки підхихикували й собі …[О. Забужко]. У цьому контексті суфікс -иськ- виражає несхвальне ставлення оповідача, яке не відтворюється при перекладі, слово з негативною конотацію перекладається нейтральним іменником boys: … the boys practically fell out of their chairs, pointed their fingers, and the treacherous girls too yukked it up …[пер. А. Мельничука]. Використання лексики зниженого стилістичного тону дозволяє зберегти емоційність виразу: “Ге‑ех, мілая моя! – розв’язно втручався телевізор – бувалим бабиськом із російської глибинки … [О. Забужко]. ‘E-ekh, my dear!’ the TV intruded brashly, in the guise of a seasoned old broad from a Russian backwater [пер. М. Коринника та М. Хорбан]. У цьому випадку в перекладі вживається вульгаризм broad, який, у поєднанні з прикметником old, передає зневажливе ставлення, а у сукупності з означенням seasoned адекватно відтворює усі конотації й асоціації з бувалим бабиськом.


Стилістично марковані слова-універби у більшості випадків перекладаються англійською мовою нейтральними словосполученнями, що призводить до втрати експресивності висловлення: ... маленький i зiгнутий, у враз звислiй зужитим презервативом розхристанiй шкiрянцi, щось пояснюватиме їм надворi ... [О. Забужко]. У цьому контексті вживання слова-універбу шкірянка зумовлене розмовним стилем твору, який описує життя молоді. Переклад словосполученням leather jacket (шкіряна куртка) призводить до втрати функціонально-стилістичного компоненту конототивного значення: … and he, puny and stooped in an unbuttoned leather jacket which suddenly drooped on him like a used condom, was explaining something to them out there …[пер. Г. Грин]. У цьому випадку можливе використання трансформації компенсації – вживання в іншому фрагменті тексту слів, що належать до розмовного стилю.


Доводиться також вдаватися до описового перекладу: ... мама, пташок спiвочий, ягничка офiрна, дисертацiю з поетики дописувала в комунальнiй “хрущовці” [О. Забужко]. And so mother, gentle songbird, sacrificial lamb, slaved over her dissertation in a Khrushchev communal housing project [пер. Г. Грин]. У цьому реченні використано описовий переклад з метою пояснення української реалії для англомовного читача, проте не збережено відповідну конотацію. Бажаним був би такий переклад: … in a tiny, dismal flat of Khrushchev communal housing project.


 


 


ВИСНОВКИ


 


Проведене дослідження дозволило спрогнозувати проблеми, що можуть виникнути через словотвірні особливості сучасних української та англійської мов і встановити основні способи їх подолання у художньому перекладі.


Врахування таких особливостей є важливим у художньому перекладі, адже словотвірні засоби можуть вживатися як стилістичний прийом, з метою вираження емоційної оцінки, зокрема як шлях для створення образних оказіоналізмів.


В англо-українському перекладі повинні враховуватися такі особливості сучасної англійської мови: утворення слів за допомогою конверсії, телескопії, синтаксичного словоскладання, а також утворення складних слів типу бахуврихи. Перераховані способи словотвору більш характерні для англійської мови. Для подолання труднощів при відтворенні українською мовою слів, утворених цими способами словотвору використовуються перекладацькі трансформації транскрибування, транслітерації, калькування, генералізації, конкретизації, модуляції, антонімічного й описового перекладу та вилучення елементів.


В українсько-англійському перекладі повинні враховуватися словотвірні особливості сучасної української мови, зокрема утворення складних слів за допомогою інтерфіксів та використання димінутивних й огментативних суфіксів. Труднощі словотвірного характеру в українсько-англійському перекладі долаються шляхом використання таких трансформацій: транскрибування, транслітерації калькування, генералізації, конкретизації, описового перекладу та вилучення елементів.


Відзначимо, що синтаксичне словоскладання відрізняється за ступенем продуктивності в сучасній англійській і українській мовах. Проте, поява таких утворень у текстах сучасної української художньої прози певною мірою спрощує завдання їх перекладу з англійської мови у тому сенсі, що це дає можливість у деяких випадках зберігати структуру складних слів синтаксичного типу.


У більшості випадків (71%) зафіксовані складні одиниці синтаксичного типу перекладаються українською мовою складним словом.


Аналіз перекладів виявив такі способи перекладу складних слів, шляхом використання певних трансформацій: транскрибування, транслітерації, калькування, генералізації, конкретизації, модуляції, антонімічного й описового перекладу та випущення елементів. Оказіональні складні одиниці відтворюються переважно описово.


Зважаючи на норми цільової мови, у перекладі з англійської мови українською можуть використовуватися слова з димінутивними та огментативними суфіксами й у тих випадках, коли в оригіналі такого типу суфікси не вживаються.


Переклад конверсивів значною мірою залежить від контексту. Значення конвертованого слова, як правило, вужче за значення слова-основи. Виявлено, що англійські дієслівні конверсиви у більшості випадків перекладаються дієсловом. Найбільш точним способом передачі українською мовою дієслівних конверсивів є транспозиція, що дозволяє зберегти експресивність і образність оригіналу. Іменникові конверсиви перекладаються переважно іменниками.


Значення українських димінутивних та огментативних суфіксів у більшості випадків не відтворюється при перекладі (у 57% і 61% випадків відповідно). Конотативне значення одиниць з такими суфіксами, їхня емоційність не зберігається, вони перекладаються стилістично нейтральними словами.


Значення димінутивних суфіксів може відтворюватися за допомогою лексичних засобів та інтенсифікаторів (very, too, a bit, quite, rather), найвищого ступеню порівняння прикметників. У нечислених випадках значення українських зменшувальних суфіксів передається за допомогою відповідних англійських суфіксів.


У більшості випадків (61 %) значення огментативних суфіксів не передається при перекладі. Одиниця з негативною конотацію може перекладатися нейтральним словом. У деяких випадках значення суфіксів згрубілості відтворюється за допомогою лексичних засобів, використання слів зниженого стилістичного тону, що дозволяє зберегти емоційність виразу.


 За отриманими даними, найчастіше труднощі в англо-українському перекладі викликають одиниці, утворені за допомогою словоскладання та конверсії. В українсько-англійському перекладі – слова з димінутивними й огментативними суфіксами, універби.


Стилістично марковані українські слова-універби, як правило, перекладаються англійською мовою нейтральними словосполученнями. Це призводить до втрати експресивності та відповідної конотації. Зберегти експресивіність можна за допомогою слів, що належать до неформальної лексики.


Перспективними є  контрастивно-перекладацькі дослідження афіксації в неспоріднених мовах; вивчення способів відтворення усіх наявних словотвірних моделей на матеріалі текстів української та англійської мов; розгляд перекладу словотвірних особливостей української та англійської мов на матеріалі текстів, віддалених у часі; виявлення словотвірних особливостей ідіостилю письменників.      


 


 

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)