ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ У МОВЛЕННІ УГОРЦІВ м. БЕРЕГОВА ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ У МОВЛЕННІ УГОРЦІВ м. БЕРЕГОВА ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ
Альтернативное Название: Географическихе названия в речи ВЕНГРОВ м. БЕРЕГОВА и его окрестностей
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У Вступі обґрунтовується вибір теми, її актуальність, ви­зна­чається мета, основ- ні завдання, об’єкт і методика дослідження, вказана джерельна база, з’ясовується наукова новизна, теоретичне і практичне значення, визначене місце угорськомов- них топонімів м. Берегова та його околиць в системі інших угорських топонімів За­карпаття та їх тісний взаємозв’язок з українськими топонімами За­карпаття.


Перший розділ “Географічні назви як об’єкт дослі­джен­ня історії та культу- ри народу” є загальним зведенням відо­мос­тей про сучасний стан топонімічної нау- ки. Дається аналіз важ­ли­ві­ших наукових праць як вітчизняних, так і угорських дослідників з цьо­го питання. Особлива увага зосереджена на тих питаннях, які ще чекають на своє глибше дослідження. Перший розділ скла­да­єть­ся з двох підрозділів.


Другий розділ “Географічні назви у мовленні угорців м. Берегова та його околиць”. У цьому розділі у вигляді слов­ни­кових статей розглядається кожен то- понім за такою струк­ту­рою: подаємо напівжирним шрифтом заголовне слово у формі угор­ської розмовної літературної мови та його варіанти (фонетичні, мор­фо­ло­гічні) – курсивом. У квадратних дужках подаються відмінкові фор­ми топонімів, що є відповідями на запитання “звідки?”, “де?” і “ку­ди?”. Далі подається україн- ська транслітерація угорського то­по­німа і його значення. У дужках {} інформуємо про місце зна­ход­жен­ня того чи іншого топоніма на карті – схемі. К1 це карта–схе­ма, на якій нанесена нумерація топонімів у межах м. Берегова та його околиць, а К2 за межами м. Берегова та його околиць. Після цього вказуємо історичні да ні, якщо такі є: рік, коли фіксується назва і в якій формі. В дужках скорочено по- даємо джерело ін­фор­ма­ції. Відсилання до наукових праць, де теж фіксується ана- лізований то­понім. Дається перша фіксація топоніма писаними угорськими пам’ят­- ками та його етимологія.


Другий розділ складається з двох підрозділів:


 


1.     Географічні назви за межами м. Берегова та його околиць


 


Csepegő Csepegő [-ből, -ben, -be] – (Чепеґив) – ‘сочистий’ – {K2 26} – 1805: Csepki 3] – 1866: ~ [K9] – ліс у Ордовi поблизу Моломкив баньо (див. Malomkő bánya), що був посеред орного поля дружини Ливрінца Салаї. Пагориста місцина була багата на джерельну воду, струмочки, що нібито й обумовило її назву “Той, що крапає, сочить”. На думку ще одного респондента, свою назву місце отримало від того, що в лісі було багато беріз, які влітку сочилися соком, звідси й найменування ‘сочить, крапає’ (csepeg) (порів. [Szolnok, 140; 12/59 Csëpëgős-kút]).


Лексема сsepegő ‘сочистий’, від слова сsepeg (1416) ‘сочиться’ звуконаслі- дувального характеру, де корінь сsep- ще з фін.-уг. періоду [ТЕSz І, 501] + суфікси
-(е)g + .


Csillagos [-ról, -(о)n, -ra] – (Чіллогош) – ‘зоряне’ – {К2 109} – 1881: Csillagos hegy [L, 144] – пагориста місцевість, яку раніше використовували як орну землю. Інформанти зазначали, що ця назва не має нічого спільного з небесними зорями, а виникла вона від назви гористої місцевості, де раніше була орна земля (чи виноград- ник), на якій росли дикі квітки, що за формою нагадували зірки (порів. [Szolnok, 56; 5/23 Vörös csillag utca]).


Лексема сsillagos ‘зоряневід іменника сsillag (1416) ‘зірка’, п. слово, від дієслова сsillоg блистити, ще з фін.-уг. періоду [TESz I, 527] + суфікс -(о)s.


Csipás forrás [-ból, -ban, -ba] – (Чіпаш форраш) – ‘гноїсте дже­­рело’ – {К2 116} – джерело на великій горі (див. Nagy-hegy). Сю­ди ходили вмиватися люди з гноїс- тими очима, бо вода мала лі­кувальну дію. Одяг, у якому туди йшли, треба було залишати, ки­нувши його на гілки навколишніх дерев (порів. [Somogy, 420; 136/166 Csipás]).


Словосполучення Csipás forrás складається з двох слів: сsi­pás ‘гноїстий’, від іменника csipa (1550),  ‘про очі’, слово старотур. походження [ТЕSz I, 536] + суфікс -s, forrás (1113) ‘джерело, криниця’, п. слово: виникло від дієслова forr (кипіти, клеко- тіти), що сягає ще урал. періоду + суфікс -ás [ТЕSz І, 956].


Dinnyeföld Dinnyefőd [-ről, -n, -re] – (Діннєфилд) – ‘баштан’ – {К2 53} – 1866: Dinnye föld [K9], 1912: ~ [K10] – поле, що знаходилося в підніжжі гори Фоґош (див. Fo­gas-hegy) з лівого боку річки Вийрке (див. Vérke folyó). На полі вирощували ка­вун, цим й обумовлене найменування. За даними 1866 року: “На північному боці на краю орного поля Лойоша Данча навпроти ріллі Лойоша Мейзелса [K9] (порів. [Szol­nok, 50; 4/420 Dinnyefőd; 176; 16/224 Dinnyefőd]).


Складне слово: dinnyeföld ‘баштан’, де  dinnye (1250) кавун, слово сл. похо- дження [ТESz I, 640], föld (1268) земля спір. походження від слова föl~fel що ви- никло на ґрунті угорської мови + суфікс -d [ТESz I, 964–965].


Fiatalfüzes [-ről, -n, -re] – (Фіотолфізеш) – ‘молодий вербняк’ 2 91} – 1865: fia­tal füzes [K4] – розташовувався поряд з полем Ґеренда-гат (див. Gerenda-hát). За­са­джена вербами частина міста (вербами хотіли компенсувати багато вирубаних дерев). Приємного настрою меланхолічна місцина, адже верби мали заспокій­ли­вий, милуючий око вигляд. Нині це вже забудована частина міста.


Цей топонім складається з двох лексем: fiatal (1302) ‘молодий’, п. слово, ймовір- ­­но, виникло зі слова fiú ~ fi, яке являє собою давню спадщину з уг. періоду, із змен­­- шувальним суфіксальним гніздом -tal [ТЕSz І, 903], füzes ‘вербняквід іменника fűz (1251) ‘верба’давня спад­­щина з фін.-уг. періоду [ТЕSz І, 1008] + суфікс -(е)s.


Fövényes Fövényes [-ből, -ben, -be] – (Фивийнєш) – ‘піщане’ – {К2 56} – 1866: Fy­venics [K8], 1912: Fönyves, Fevenyes [K6] – по­ле, що знаходиться на північ від до­­роги, яка веде до Берегдийди, по­ряд з полем Форкошвийс (див. Farkasvész). Це ріл­­ля бе­ре­гів­ських винокурів Ференца та Шамуела Вайсів. В пагорбкуватому міс­ці на східному краю орного поля берегдийдівського мешканця Яно­ша Ясі в кінці бе­ре­­гівської польової дороги. Через піщанистий бе­реговий або русловий шар грун­ту ді­лянку використовувати важко (по­рів. [Szolnok, 146; 13+ Fövényes]).


Лексема fövény (1055) ‘річковий пісок’, слово невід. по­хо­дження [ТЕSz І, 969].


Kerek-hegy Kerekhegy [-ről, -n, -re] – (Керек-гедь) – ‘кругла гора’ – {К2 69} – 1805: Kerek h.3], 1863: Kerek hegy [K7], 1881: ~ [L, 100] – гора, що розташо­ву­єть­­­ся поряд з малою продовгуватою горою (див. Kis-hosszú-hegy). Назву дістала від сво­єї форми, адже має круглі обриси. Серед архівних даних ми знайшли таке виз­начення: “Гора, де встановлений хрест. На її вершині був виноградник графа Шинборна, обкладений камінням” [K7].


Лексема – композит: kerek (1075) ‘круглий’; п. слово, ут­во­ре­не від кореня ker, є давнім успадкуванням з фін.-уг. періоду [ТESz II, 454] й hegy див. Akol-hegy.


Noszi-szigete Noszi szigettye [-ről, -n, -re] – (Носі-сіґете) – ‘острів Носі’ – {К2 34} – ділянка землі, що знаходиться в Ордові з лівого боку нинішньої до­ро­ги Му­ка­­­чів- ської (див. Munkácsi út). Назву Носі дістала тому, бо була влас­ністю єврей­ської людини Носі. Островом її назвали через те, бо вона цілко­ви­то відокремлена від поселення, адже її межі утворювала нинішня дорога Мука­чів­ська (див. Munkácsi út), залізнична колія та річка Вийрке (див. Vérke folyó).


Топонім складається з двох елементів: Noszi прізвище, sziget (1863) ‘ост­рів’, п. слово, його основне слово szeg, давнє успадкування з уг. періоду, а -t – віді­мен­ний суфікс [ТЕSz III, 747].


Sűrűgallya Sürügajja [~’ból, ~’ban, ~’ba] – (Шіврівгоййо) – ‘густе гіл- ляч­чя’ – {К2 121} – 1866: Sürü gallya9] – поле, що знаходиться навпроти поля Остиї-сеґ (див. Asztélyi-szeg) на березі потоку Міц. Повна гіллячок ділян­ка тривалий час бу­ла не придатна для обробітку, однак густе гілляччя ви­ко­рчували й землю пере­тво­рили на родючий ґрунт.


Складне слово: sűrű (1372) ‘густий’, являє собою п. слово, його основне сло­во sűr- зву­ко­наслідувального характеру [ТЕSz III, 633], gally (1611) ‘вітка, гілка, сук’, сл. походження [ТESz І, 1023].


Vérke folyó rke fojó [-ból, -ban, -ba] – (Вийрке фойов) – ‘річка Вийрке’ – 1 20} – річка, що протікає через місто. Нині вона вже набагато мен­ша, ніж була ко- лись давно, а з плином часу русло цілковито захара­стило­ся й вже не схоже на сфо­тографоване на початку XX ст. широке річище з чис­тою водою. За словами наших респондентів, річка дістала свою назву від то­го, що коли турки захопили міс­то, вони влаштували тут таку різню, що від кро­­ві людей річка стала червоною (vér = кров).


Топонім з двох членів: Vérke див. Vérke, folyó (1405) ‘річка’, слово спір. похо­дження [ТЕSz I, 943 – 944].


 


2. Географічні назви в межах м. Берегова та його околиць.


 


Beregmegyei Kaszinó Beregmegyeji Kaszinó [-ból, -ban, -ba] – (Береґмедєї Косінов) – ‘клуб комітату Берег’ – {К1 100} – знаходиться поблизу площі Ференца Раковці ІІ (див. Második Rákóczi Ferenc tér). Збудована в 1917 р. на основі проектів Дюли Бешенскі в стилі сецесіону, варта уваги будова. Будівля була місцем збору місцевої угорської інтелігенції ще в 30-х роках ХХ ст. Тут гостювали відомі угор- ські письменники Дежив Костолані та Жігмонд Мовріц. Кілька років тому спору- ду обновили. Зараз тут функціонує ресторан “Золота Пава” (див. Arany Páva étte- rem). Див. ще: Arany Páva étterem.


Цей топонім складається з трьох лексем: перша – складне слово Beregmegye, де bereg (1193) ‘берег’, спір. походження [ТЕSz І, 283], megye (1055) ‘область, комі- тат, жупа’ слово схв. походження [ТЕSz II, 877–878], kaszinó (1793) ‘клуб, казино’, іт. походження [ТЕSz II, 401, Фасмер ІІ, 254].


Beregszászi Irgalmas Ház [-ból, -ban, -ba] – (Береґсасі Ірґолмош Газ) – ‘Бере- гівський дім милосердя’ – {К1 173} – ця будівля розташовується на території лікар- ні (див. Kórház). Дехто каже, що в ХІV ст. Дім милосердя заснував мукачівський князь Федір Корятович. Однак багато людей вважають, що будівля була зведена зав- дяки дружині Кароя Першого, королеві Ержийбет. Сьогодні на цьому місці офталь- мологічне відділення, адміністративний відділ лікарні та колишнє інфекційне від- ділення. Див. ще: Ispotály.


Словосполучення: bereg див. Beregmegyei Kaszinó, szász (1405) ‘саксонський’, слово спір. походження [ТЕSz III, 685], irgalmas (1416) ‘милосердний, милости- вий’, від іменника irgalоm  (1416) ‘милосердя, слово невід. походження [ТЕSz II, 231], + суфікс -(а)s, ház (1256) ‘дім, будинок’, з фін.-уг. періоду [ТЕSz II, 75–76].


Bethlen kastély Betlen kastéj [-ból, -ban, -ba] – (Бетлен кош­тий) – ‘палац Бет­лена’ – {К1 160} – ця будівля стоїть на вулиці Ґа­бора Бетлена поряд з римо-като­лицьким храмом (див. Római ka­tоlikus templom). У 1625 р. Ґабор Бетлен, а потім Дьирдь Раковці, за­хопивши м. Берегово, приєднали його до Трансільванії й воно ста­­ло центром латифундії (володіння). Будова ймовірно, була зведена в 1629 р. на міс­ці монастиря домініканців. У 1689 р. під час повстан­ня Тикилі (Thököly) вона зго­ріла і була відновлена Ференцом Раковці II. У 1728 р. м. Берегово та палац Бет­лена австрійський імператор по­дарував графові Шинборну Бухгайму, від цього ча­су палац стали на­зивати графським двором. У 1857 р. палац перебудували в кла­сич­­ному стилі, тоді перед центром південного фасаду й з’явився шес­тиколонний вхід. Погріб під основною будівлею зберіг свою го­тичну форму. Ймовірно, це ще за­лишок монастиря. За часів че­хо­словацького правління тут квартирувалися кінні жан­дарми, а в ра­дянські часи будова слугувала житлом для прикордонників. Див. ще: Beregvidéki Múzeum, Bethlen Gábor Gimnázium, Csóka, In­ku­bátor, Peteu, Tizen­egyes Számú Benпlakásos Iskola.


Словосполучення складається з двох компонентів: Bethlen – прізвище, kastély (1551) ‘палац, замок’, слово нім. походження [ТЕSz II, 399].


Donath szálló Donát szálló [-ból, -ban, -ba] – (Донот cаллов) – ‘готель “Донат’’’ – {К1 131}. У 20-х роках ХХ століття будівля, яка розташовується на бульварі (алеї) Дюли Іййиша (див. Illyés Gyula sétány) була власністю людини на ймення Донат. Звідси дістала свою назву. З введенням у дію залізниці готель “Орослан” (див. Oroszlán fogadó) уже не міг задовольнити все зростаючі потреби. Будова була власністю реформатської церкви. У 1945 р. у готеля з’явився новий господар в особі споживчої кооперації. Через один pік тут збудували районну поліклініку. У 90-х ХХ ст. роках право власності на будову було повернуто реформатській церк- ві, яка передала будівлю Закарпатському угорському педагогічному iнституту. Див. ще: Hungária szálloda, Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola.


Donath szálló – це словосполучення складається з двох елементів: Donath – прізвище, szálloda див. Barátság szálloda.


Oroszlán fogadó Oroszlán fogadó [-ból, -ban, -ba] – (Орослан фо­ґодов) – ‘го­тель “Лев”’ – {К1 96} – будівля, що знаходиться по ву­лиці Мукачівській (див. Mun­­­csi út). Цей постоялий двір з ви­со­ки­ми зводами будувався в ХVІІ ст. Свою наз­ву ця будівля отри­ма­ла від барельєфа із зображенням лева на головних воро­тах. По­бли­­зу готелю відбувалися щотижневі базари, отож постоялий двір ви­корис­то­ву­вав­ся інтенсивно. На тривалий час будова стала сим­во­лом міста. Тут 20 – 23 серп­ня 1800 року мешкав письменник та поет Ференц Кoзінці (Kazinczy Ferenc). Про цей проміжок часу він пи­ше у своєму творі “Щоденник моєї неволі” (Fog­ságom napló­ja) так: “У Берегові наступного дня (21-го серпня 1800 р.) був базарний день (неді­ля), отож люди прибули з усіх усюд. Коли побачили нас у заїжджому дво­рі, то бу­ли дуже раді, бо могли передати нам корзину груш, слив, горіхів, кіль­ка гарбузів або столову кукурудзу”[91]. Тут бу­вав й Шандор Петивфі. Зараз у цій бу­до­ві угор­ський національний театр ім. Дюли Іййиша. Див. ще: Illyés Gyula Ma­gyar Nemzeti Szín­ház.


Словосполучення Oroszlán fogadó складається з двох слів: oroszlán (1247) ‘лев’, слово старотур. походження [TESz II, 1093], fo­gadó (1416) ‘готель; раніше постоя­лий, заїжджий двір’, п. слово віл дієслова fog ‘приймати’, давнє успадкування з фін.-уг. періоду  з однократ­ним суфіксом -d, що означає початок дії та суфікс -ó [ТЕSz І, 936].


Római katolikus templom mai katólikus templom [-ból, -ban, -ba] – (Ровмої котолікуш темплом) – ‘римо-католицький храм’ – {К1 139} – 1881: Ber. r. k. templom [L, 118] – храм, що знаходиться на площі Ференца Раковці ІІ (див. Második Rákóczi Ferenc tér). Найвизначніша готична пам’ятка Закарпаття. Датується ХІІ століттям. Початок будівництва храму може припадати ще на епоху Гейзи II, однак з тодіш- ньої будови не залишилося вже майже нічого. Нинішній храм походить з часів правління Жігмонда. Пізніше він кілька разів вгоряв й навіть століттями стояв зруй- нований. Храм обновили в 1837 – 1846 рр. Потім у другій половині XIX ст. його перебудували в неоготичному стилі, а через певний час був готовий і внутрішній розпис. Храм облаштовано також у неоготичному стилі. Перед храмом недавно урочисто відкрили пам’ятник Святого Іштвана. У 1991 р. приход налічував 5500 палких вірників. Їхнім духовним пастирем є Іштван Ланскі [71].


Словосполучення складається з трьох членів: római див. Római katolikus temető, katolikus див. Görög katolikus templom, templom див. Görög katolikus templom.


Volt Megyeháza t Megyeháza [~’ról, ~’n, ~’ra] – (Вовт Медєгазо) – ‘колиш- ня комітатська управа’ – {К1 95} – будівля на дорозі Мукачівській (див. Munkácsi út). Це будівля колишньої комітатської управи. Берегово традиційно було голов- ним містом комітату Берег. Дві примітні громадські будови нагадують про минуле головного міста комітату: комітатська управа та розташована на перетвореній у пі- шохідну вулицю головній вулиці колишня судова палата. Будівля комітатської управи набула нинішньої форми десь у 1880 роках за проектов Мікловша Ібла у стилі поміркованого необароко. Зараз тут знаходиться медичне училище. Див. ще: Egészségügyi Szakközépiskola, Meducsi.


Словосполучення Volt Megyeháza складається з volt (1372) ‘колишній’, давнє успадкування з фін.-уг. періоду [ТЕSz III, 1085], і megyeháza, що є cкладним сло- вом: megye (1116) ‘комітат, область’, слово схв. походження [ТЕSz II, 877 – 878], ház див. Beregszászi Irgalmas Ház.


Zsinagóga Zsinagóga [~’ból, ~’ban, ~’ba] – (Жіноґовґо) – ‘си­нагога’ – {К1 90} – будова на пл. Кошута (див. Kossuth tér). Роз­міщена навскіс осі головної площі. Зов­нішній вигляд у мав­ри­тан­ському стилі. Після 1945 р. будівлю використовували як склад. За зразком Будапештського народного театру головний архітектор міс­та Йо­вжеф Гомокі в 1960 – 1965 рр. перебудував будівлю. Її було пе­редано у кори­сту­вання учасникам війни. Внутрішнє оздоблення ви­конали Мікловш Медвецький та його товариші. На фасаді видно го­ризонтально лежачу жіночу фігуру, яку ніби- то спро­ектував Іван Бров­ді. Ця ‘пані’ дістала в місті прізвисько “Залізна діва” [71, 36] (по­рів. [Somogy, 286; 89/11 Zsinagóga]). Див. ще: Művelődési Köz­pont.


Слово: zsinagóga (1577) ‘синагога’ лат. походження [ТЕSz III, 1219].


У третьому розділі “Класифікація географічних назв” ос­новну увагу звер­таємо на аналіз топонімів в етимологічному та сло­вотвірному аспекта, а також за їх функцією і мотивацією.


За походженням топоніми поділяємо на три групи: 1. Власні угор­ські назви, 2. То­поніми іншомовного походження, 3. Змішана гру­па.


До першої групи відносимо то­по­німи уральського, фінно-угор­сько­го та угор- ського періоду, а також топоніми, що виникли на ґрунті угор­ської мови та в пері- од оновлення угорської мови (2-а половина XVIII ст).


До другої групи відносимо іншомовні слова, серед яких най­біль­ше топонімів слов’ян­ського походження: Akol ‘окіл’, Galambos ‘голубине’, Ge­renda ‘балка’ та інші. Є се­ред топонімів назви латинського: Kápolna ‘каплиця’, Kol­­légium ‘за­критий навчальний заклад’, німецького: Baklilás ‘козел буз­ко­вий’ тощо.


До третьої групи зараховуємо складні чи складені топоніми, які виникли уже на власне угорському ґрунті,  але щодо етимології їх складові елементів, то вони є різного походження і цю групу ми називаємо змі­ша­ною. Сюди можна від­нести такі слова: Vízárok ‘водяний ярок’, де víz давнє успадкування з уральської епо­хи, а árok ста­ро­ту­рець­ко­го походження; Gerenda-hát ‘заколодне’ в якому топо­нім ge­ren­da слов’янського походження, hát з уральської епохи; Varró is­ko­la ‘швей­не учи- лище’, де перше слово varr ‘шити’ фінно-угор­сько­го періоду, а iskola – латин­сько- го походження; Gyár utca ‘ву­ли­ця Заводська’, тут лексема gyár виникла на ґрунті угорської мо­ви, а utca – слов’янського походження)


За словотвірною класифікацією топоніми поділяємо на дві гру­пи: 1) Топо­німи, утворені від загальних назв та 2) топоніми, утво­ре­ні від власних імен. До то­понімів, утворених від загальних назв, від­носимо:


Одночленні географічні назви безсуфіксальні: Csóka ‘галка’ та суфіксальні, що утворені від іменників за допомогою но­мі­на­тив­них суфіксів -s: Csigás ‘слима- куватий’ (csiga- корінь + -s номінативний суфікс), Lapos ‘болотисте’ (lap- корінь + -(o)s номінативний суфікс), Rózsás (rózsa- корінь + -s номінативний суфікс),  -ás: Fogás ‘хватка’ (fog- корінь + -ás номінативний суфікс), Irtás ‘за­сі­ка’ (іrt- корінь +
-ás
номінативний суфікс), -vény: Ereszvény ‘спуск’ (eresz- корінь + -vény но­міна­тив­ний суфікс), та від дієслів, що утворені за до­по­мо­гою номінативних суфіксів -ó: Járó ‘вигін’(jár- ко­рінь + номінативний суфікс), Mo­só ‘мочило’ (mos- корінь + номінативний су­фікс), Ordító ‘крикун’(ordít- корінь + номінативний суфікс).


Багаточленні географічні назви ми поділяємо на дві великі гру­пи: складні сло­ва і словосполучення. Серед складних слів виділяємо: двокомпонентні і триком- понентні назви. 1. Двокомпонентні: а) топоніми, які складаються з двох кореневих слів: означальні ком­по­зити: Rókalyuk ‘лисяча нора’; б) перше відміню­ване слово, а друге – кореневе: означальні композити Vágóhíd ‘бойня’; в) перше ко­ре­не­ве слово, а друге – відмінюване: додаткові композити: Ken­der­áz­tató ‘мочило’, оз­на­чальні композити: Baklilás ‘козел бузковий’; г) оби­два слова відмінювані: обста­винні композити: Tórafüggő ‘на­до­зерна’, означальні композити: Bikásjáró ‘би­чачий ви- гін’. 2. Трикомпонентні складні слова: Vas­­út­­állomás ‘залізнична станція’.


Складені слова чи словосполучення, серед яких виділяємо: дво­ком­понентні і три­компонентні складені слова. 1. Двокомпонентні: а) пер­ша і друга складові час- тини прос­ті чи прості похідні слова: якісно – означальні словосполучення: Alsó-csillagos ‘нижнє зоряне’, Szar­ka-hegy ‘гора Сорко’, присвійно – означальні слово­спо­лу­чен­ня: Árok-köz ‘міжканалля’, Hősök tereплоща Героїв’, кількісно – оз­на чальні слово­спо­лу­чення: Hét kerület ‘район сім’; б) перший ком­по­нент– складне слово, другий – прос­те: слова із значенням обста­ви­ни місця: Beregmegyei Kaszinó ‘клуб комітату Бе­рег’, якісно–озна­чальні: Gőzmalom udvar ‘двір парового млина’, присвійно – оз­на­чальні словосполучення: Dombszőlő alja ‘низ виноградникового па­горба’; в) пер­ший компонент – просте слово, а другий – складне сло­во: якісно – означальні сло­во­сполучення: Állami borpince ‘дер­жав­ний винний погріб’; г) обидві складові час­ти­ни – складні слова: якіс­но-означальні словосполучення: Beregszászi Szovhoz­üzem ‘Бе­ре­­гів­ський радгосп завод’. 2. Трикомпонентні складені слова: а) усі три скла­дові час­тини – прості чи прості похідні слова: Alsó kert utca ‘ву­лиця Нижня городня’, Bá­nya-hegyi szőlő ‘виноградник гори баня’; б) перший компонент – складне слово, дру­гий і третій – прості сло­ва: Beregszászi Irgalmas Ház ‘Берегів- ський дім мило­сердя’; в) пер­ші два компоненти – прості слова, а третій – складне слово: Arany Páva ét­terem ‘ресторан “Золота Пава”’


До топонімів, утворених від власних імен, зараховуємо гео­гра­фіч­ні назви, яки­ми позначаємо власника за прізвищем і іменем: Hart­mann Fülöp és fia rum- és likőr­gyár ‘ромово-лікерний завод Філіпа Горт­мона й сина’, тільки за прізвищем: And­rássy út ‘дорога Онд­ра­ші’, Fedák kastély ‘палац Федаки’, чи тільки за іменам: Alsó-Mó­­zes ‘нижній Мовзеш’, Erzsébet malom ‘млин Ержийбет’.


За функцією і за мотивацією географічні назви діляться на дві більші групи:


1. За функцією виділяємо назви об’єктів та споруд, куди від­носимо назви ус­та­нов та громадських будівель: Beregvidéki Mú­zeum ‘Берегівський краєзнавчий му­зей’; шкіл: Bethlen Gábor Ma­gyar Gimnázium ‘Угорська гімназія ім. Ґабора Бетле­на’; дитсадків: Álla­mi óvoda ‘державний дитсадок’; замків і палаців: Bethlen kas­tély ‘палац Бетлена’; відомих будівель: Kubovics ház ‘дім Ку­бо­ви­ча’; місць розваги: Ba­rátság szálloda ‘готель “Дружба”’; мли­нів: Nemvelt malom ‘млин Немвелта’; фаб­рик: Hartmann Fülöp és fia rum- és likőrgyár ‘ромово-лікерний завод Філіпа Горт­мо­на й си­на’; складів: Faraktár ‘дров’яний склад, лісосклад’; мостів: Fa­híd ‘дерев’я­ний міст’; кар’єрів: Szobor- és Garádicsbánya ‘кар’єр з виготовлення пам’ятників і пос­та­мен­тів’; церков та релігійних ус­та­нов: Görög katolikus templom ‘греко-като­лиць­ка церква’, Zsi­na­góga ‘синагога’; кладовищ: Római katolikus temető ‘римо-ка­то­лиць­ке складовище’; лазень: Gyógyfürdő ‘лікувальна купальня’, Zsi­dó fürdő ‘єврейська лаз­ня’; погребів: Ardai pince ‘ордівський по­гріб’; димоходів: Malomkémény ‘димо­хід (димова труба) мли­на’; спортивних об’єктів: Hajnal stadion ‘стадіон “Зоря”’; за­ліз­­нич­но–дорожних об’єктів: Borzsavölgyi Gazdaságos Vasút ‘гос­по­дарське уп­рав­ління залізниці Боржавської долини’


2. За мотивацією виділяємо загальні (відапелятивні) гео­гра­фічні назви. Сюди відносимо назви земельних ділянок, полів, ора­нок за їх величиною та розміром: Kis hosszú hegy ‘мала довга го­ра’, Nagy-Bocskor ‘великий постіл’, за їх формою: Bak­­füles ‘коз­ля­че вухо’, Magasuraság ‘високий маєток (панська земля)’, їх роз­мі­щення: Csere alja ‘низ діброви’, Dereka-hegy ‘гора дерека’, за якістю ґрунту: Ara­nyos-hegyek ‘золоті гори’, назви хуторів: Dá­vid­falva ‘Давидове село’ за іменам влас­ників: Noszi-szigete ‘острів Но­сі’, за назви джерел і болотистих місцевостей: Csipás forrás ‘гноїс­те джерело’, Kenderáztató ‘мочило’, назви, пов’язані з рос­лин­ним світом: Csillagos ‘зоряне’, Rózsás ‘трояндове’, назви, пов’я­зані з тваринним світом: Bábot­ka ‘лялечка’, Csiga-szug ‘за­ку­ток слимак’, назви, пов’язані з релігією: Kereszttel meg­je­lölt tölgy­fa ‘помічений хрестом дуб’, назви, пов’язані з гірництвом: Nagy-hegyi bá­nya ‘шахта великої гори’ та інші.


 


ВИСНОВКИ


 


1. У дисертації дається теоретичне обґрунтування важливості вив­чення топо­ні­­мів, які є одним із надійних джерел фіксації мовних явищ.


2. У ході аналізу зібраного нами топонімічного матеріалу ми змог­ли виявити пев­ні характерні особливості. Зміна історичних епох особливо чітко відображаєть­ся у змінах географічних назв внут­ріш­ньої території населеного пункту. Це харак­тер­но для назв площ та вулиць. Наприклад: Második Rákóczi Ferenc tér – Vásártér – пло­ща Маршала Ворошилова – площа 40-ї річниці Жовтневої ре­волюції у наші дні зно­ву одержала свою історичну назву, це знову Má­sodik Rákóczi Ferenc tér.


3. Топонімічний матеріал свідчить про тісний взаємозв’язок но­сіїв угорсько­мовних та іншомовних географічних назв, що зу­мов­лено їх тривалими співжиттям у старовинному м. Берегові та йо­го околицях упродовж багатьох століть. Це про­яв­ляється в першу чер­гу у збереженні давніх і утворенні нових топонімів. Так, на­при­к­лад, пам’ять про давні топоніми зберігають географічні назви, зо­кре­ма насе­ле­них пунктів, в яких останнім компонентом є -falva ‘се­ло, поселення’ (Dávidfalva ‘се­ло Давіда’), компонент -háza ‘ха­та’ (Mácsháza ‘хата Мача’). До нових топонімів слід зарахувати: Am­fi ‘Омфі’, Noszi-szigete ‘острів Носі’. Обширна, багатошарова сут­­ність матеріалу дає можливість віддзеркалити ці характерні чин­ни­ки з різних позицій.


4. Слов’янське середовище, в якому проживає угорське на­се­лен­ня Закарпаття, позначилося і на творені нових угорських то­по­ні­мів за допомогою відповідних афіксів.


5. Назва випливає з характеру місцевості або якої-небудь її гео­графічної особ­ливості Kis-erdő ‘малий ліс’, Kis-mező ‘мале поле’, Ke­rek-hegy ‘кругла гора’ тощо.


6. У дисертаційній роботі представлено 528 словникових статей та понад 1200 їх фонетичних та морфологічних варіантів. Ви­ко­рис­та­ні також архівні матеріали та географічні карти. Зібрано нами знач­ний фактичний матеріал у польових умовах. Весь цей значущий ма­теріал ми проаналізували в етимологічному та слово­твірному ас­пектах. За своїм походженням серед зібраних на­ми та взятих з геогра­фіч­них карт і архівних джерел топонімів розмежовуємо власне угорські назви, то­по­ні­ми іншомовного походження та змішану групу, до якої входять пе­реважно склад­ні і складені назви, різні компоненти яких змі­шаного типу щодо їх похо­дження. Серед аналізованих топонімів переважна більшість із них є самобутніми, що сягають фінно-угорського та давньоугорського періоду і значна їх частина виникла уже на власне угорському ґрунті.


Іншомовні топоніми теж становлять понад  30%, серед яких найбільше топо- німів слов’ян­ського похо­дження. Топонімів іншомовного походження поді­ляємо на 5 підгруп.


7. Близько половини географічних назв на сьогодні уже зниклі, але частину з них ми відновили завдяки використанню давніх гео­гра­фічних карт та архівних матеріалів, а також зафіксували у мов­лен­ні найстаршого покоління (Fogás ‘хват­ка’, Kalmar ‘колмор’, Kis-Viski ‘малі хатки’ тощо).


8. У словотвірному аспекті зібрані нами топоніми поділяємо на дві групи: 1. То­по­німи, які утворені від загальних імен; 2. Топоніми, які утворені від власних імен. Серед цієї групи виділяємо і ряд під­груп. Більшу частину топонімів скла­да­ють складні і складені назви.


9. Топоніми досліджувалися нами за їх функцією та за мо­ти­ва­цією форму­вання назв. Тут ми виділяємо дві основні групи: 1. Назви об’єк­тів і споруд; 2. За­галь­ні (відапелятивні) назви.


10. Наше довкілля повільно, однак безперервно змінюється. Кож­ний топонім, як кожне людське творіння, народжується ми­ну­щим, але живим, або в історич­но­му кипінні, забальзамованим збе­рі­гає пам’ять про хрещених батьків, що дали йо­му ймення, іноді про обставини свого виникнення або інші моменти. Отож, якщо по­гля­немо на наше довкілля розуміючим, видючим оком, то мо­же­мо багато чому нав­читися й виявити багато цікавого. Важливим завдан­ням є саме вивчення цього цікавого, його закономірностей, ад­же інакше географічні назви, що містять й пок­ли­кання на наше іс­торичне минуле, загубляться в мороці забуття.


 


11. За роки незалежної України населеним пунктам, де ком­пакт­но проживає на­се­лення угорської національності, за ре­ко­мен­да­цією науковців Центру унгаро­ло­гії і Парламентом України по­вер­нено їх історичні назви і вироблена чітка інструк­ція щодо передачі угор­ських географічних термінів і назв засобами української мо­ви, що є свідченим турботи держави про розвиток мови, освіти і куль­ту­ри націо­нальних меншин.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины