ІННОВАЦІЙНА ФРАЗЕОЛОГІЧНА ВЕРБАЛІЗАЦІЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ ПАРАМЕТРИ)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ІННОВАЦІЙНА ФРАЗЕОЛОГІЧНА ВЕРБАЛІЗАЦІЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ ПАРАМЕТРИ)
Альтернативное Название: ИННОВАЦИОННАЯ фразеологических вербализации в английском языке (лингвокогнитивные и социолингвистические ПАРАМЕТРЫ)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та конкретні завдання дослідження, визначено об’єкт, предмет, матеріал, джерела дослідження, його методи та прийоми, наукову новизну, теоретичне та практичне значення.


Перший розділ („Фразеологічні інновації у світлі лінгвокогнітивної та соціолінгвістичної парадигми”) присвячено визначенню когнітивних параметрів формування картини світу, лінгвокогнітивних особливостей фразеологічної номінації, антропоцентричності фразеологічних інновацій, аналізу соціальних чинників та механізмів, що впливають на формування та функціонування фразеологічних інновацій, виявленню центрів фразотворчої інновації сучасної англійської мови.


Розвиток нової парадигми наукового знання – лінгвокогнітивної – дає дослідникам можливість вирішувати проблеми, пов’язані з вивченням процесів отримання, обробки, збереження, використання, організації, накопичення структур знань. Когнітивна наука – це наука про пізнання світу, результати сприйняття світу людиною. Останні відображаються в мові, яка опиняється у центрі уваги когнітивної лінгвістики. Когнітивісти розглядають мову як когнітивний механізм. Пізнавальна діяльність людини нерозривно пов’язана з роботою її свідомості, пам’яттю, емоціями, мисленням, тобто з поведінкою людини. І саме мова є частиною цієї поведінки та всієї пізнавальної діяльності.


У процесі пізнання світу у свідомості кожної людини утворюється певна картина світу (із вербальною та образною складовою), яка є неповторною у кожної людини, в кожній мові. Пізнання світу потребує нових мовних знаків для більш точного або повного позначення невідомого або зміненого феномена. Позначення здійснюється шляхом поповнення номінативного інвентаря не тільки лексичними, але і фразеологічними інноваціями, внаслідок чого виникає необхідність дослідження взаємозв’язку теорії фразеологічної номінації та когнітивної теорії. Цей взаємозв’язок виявляється в тому, що в теорії фразеологічної номінації одним із важливих є питання про те, яка частина знань про об’єкт отримує фразеологічне найменування.


Найбільш ідеальним об’єктом для вивчення доволі складних процесів пізнання світу, когнітивної обробки інформації у свідомості людини є фразеологія, зокрема нова фразеологія. У процесі пізнання світу у свідомості людини на перший план виходять ті чи інші образи – нові або вже закріплені пам’яттю. І саме образи, образне мислення окремої людини або цілого народу є головним стимулом для створення фразеологічних одиниць. Виражаючи абстрактне через конкретне, відокремлене через осяжне чуттєво та наочно, фразеологічні одиниці є нібито формою рефлексії навколишньої дійсності, навколишнього світу. Вони є яскравою частиною образно‑номінативної картини світу.


Фразеологічні інновації репрезентують, на відміну від лексичних, не повну картину світу, а її окремі фрагменти, що є актуальними для носіїв мови. Варто також констатувати, що на відміну від первинної номінації, пов’язаної з омовленням дійсності, створення фразеологічних інновацій становить, за деяким винятком, вторинну або навіть третинну номінацію, при якій діяльність мовної свідомості пов’язана з уже існуючими мовними одиницями.


У лінгвокогнітивних дослідженнях неможливо не приділити увагу значенню людського чинника у процесі пізнання світу. Адже саме людина є центральним елементом цього процесу, вона є центром конструювання універсуму. Отже, антропоцентризм пов’язаний із усвідомленням людиною себе у центрі світу. Сучасна лінгвістика також досліджує питання про міру впливу людини на мову та про вплив мови на поведінку та мислення людини, адже мова наскрізь антропоцентрична. Цю тезу можна підтвердити фактом інтенсивного поповнення новими фразеологічними одиницями тих секторів і фрагментів англомовної картини світу, що пов’язані з людиною, її діяльністю та характеристикою. Дослідження нових фразеологічних одиниць сучасної англійської мови дало можливість виявити основну спільну рису всіх фразеологічних одиниць – їх антропоцентризм, що виявляється у концентрації фразеологічних інновацій навколо лексико‑семантичного поля „Людина”, яке ми поділяємо на три групи: „Людина та її діяльність” (celebrity wrangler, chain saw consultant, diaper change), „Людина та суспільство” (chicken hawk, Fifth amendment capitalist, first preventers) і „Людина та її характеристика” (club-sandwich generation, condo commando, flight risk), кожна з яких включає декілька підгруп і має свою лексичну наповнюваність.


Формування фразеологічних інновацій відбувається під впливом соціального стимулу, певних соціальних чинників, зокрема тих, що мають значний вплив на формування та функціонування фразеологічних інновацій сучасної англійської мови. Аналіз останніх дозволив виявити основні соціальні чинники впливу та розробити їхню класифікацію. Соціальні чинники впливу на формування та функціонування нових фразеологічних одиниць сучасної англійської мови можна поділити на такі групи:


- глобалізація економічного життя та радикальні економічні зміни в країнах світу (knowledge economy, Meltdown Monday, pensions time-bomb, clicks and bricks, road warriors, global villager);


- конфронтація західних і східних ідеологій, загострення проблеми боротьби зі злочинністю (friendly fire, Gulf war syndrome, World Trade Center cough, Terrible Tuesday, the evil ones, shuicide bomber);


- інформаційна революція (розроблення й упровадження новітніх інформаційних технологій) (online entrepreneur, Zen mail, web wedding, stores with doors, word of mouse);


- бурхливий розвиток біологічних наук (генетики, біотехнології, геноміки) (Frankenstein food, contraceptive co , crazy tobacco, terminator seed, golden rice);


- соціальні явища та рухи в сучасному суспільстві (мультикультуралізм, фемінізм, соціальна диференціація, сексуальна революція, екологічна свідомість тощо) (flying while Muslim, Generation Ñ, the Lost Sex, come out of the closet, dumpster diver);


- зміни у сфері повсякденного життя сучасної англомовної людини (stress puppy, sleep debt, grief tourist, extreme gardening, dress-up Thursday, paper books).


У фразеологічній системі сучасної англійської мови виділяються найбільш продуктивні центри фразотворчої інновації, тобто ключові слова значної кількості фразеологічних інновацій.


В економічній сфері одним із центрів для створення ряду фразеологізмів стало слово golden. На інноваційний центр перетворилося слово job. Одне із ключових слів сфери політики – candidate - увійшло до складу низки стійких словосполучень. Дата теракту, здійсненого ісламськими радикалами, стала центром утворення стійких словосполучень 9/11 charity scam, 9-11 hijack cell, post 9/11 era, September 11 plot, Generation 9-11. У сферах економічного, суспільно‑політичного та повсякденного життя найбільш продуктивними є іменники economy, economics, politics, correctness, worker, coach, cuisine тощо.


У суспільно-політичній галузі, як і в повсякденному вжитку досить численними є фразеологічні інновації, до складу яких входить соматичний компонент head. Основними фразотворчими центрами, що є постачальниками значної кількості нових стійких сполук слів різних сфер життя, виявилися: effect, syndrome, jou alism, terrorism, tourist або tourism, generation, gap, urban та інші. Отже, дослідження показало, що фразеотворчі центри відрізняються в залежності від сфери формування фразеологічних інновацій.


У другому розділі („Системність нової фразеології”) досліджуються системні зв’язки у сфері сучасної англійської фразеології: синонімічні та антонімічні фразеологізми, фразеологічні варіанти, модельованість фразеологічних інновацій.


Фразеологія сучасної англійської мови функціонує як окрема система мовних одиниць, що характеризується наявністю в ній певних системних зв’язків – синонімічних, антонімічних, полісемічних та омонімічних. Ці зв’язки за своєю суттю значно відрізняються від системних зв’язків у сфері лексики.


Характерною особливістю нової фразеології сучасної англійської мови є паралельне існування декількох новоутворених синонімічних або антонімічних фразеологізмів. Аналіз нових синонімічних фразеологізмів дозволив розподілити їх на три групи в залежності від ступеня смислового зв’язку: синонімічні фразеологізми першого ступеня зв’язаності (clue stickclue trainroach baitbrand bait, stealth fatphantom fat, blue smoke - solid smoke, silent hungerhidden hunger), другого ступеня зв’язаності (boom carstreet pounder, chip graffiti silicon art, Delhi bellyKarachi crouch, hand salsakeyboard plague, black tarhappy dust) та третього ступеня зв’язаності (career-change opportunityinvoluntary separation from payroll, gray matterno hairs, small-world effectsix degrees of separation, air ragedisruptive passenger syndrome, man in the middle attackTCP hijacking).


У залежності від структури синонімічні фразеологічні інновації поділяються на гомоструктурні (створені за аналогічної лексико-граматичною моделлю): sky rageair rage, clue stickclue train, boom carground pounder, solid smokeblue smoke, good woodethical wood, vertical portalvertical community, та гетероструктурні (створені за різними лексико‑граматичними моделями): peanut butterblack tar, flagship speciesheroic species, brain steroidsmart drug, scotch hourwitching hour. Більшість гомоструктурних синонімічних фразеологізмів є бінарними. Гетероструктурні синонімічні фразеологізми можуть бути як бінарними, так і полілексемними.


Залежно від наявності різних відтінків стилістичного забарвлення синонімічні фразеологічні інновації можуть бути позбавлені конотації або можуть мати грубу, жартівливу конотацію тощо. Одним із джерел поповнення нових синонімічних фразеологізмів є евфемізми та табуйована лексика, головною відмінністю яких на сучасному етапі є те, що вони базуються не на забобонах (як це було раніше), а на соціальних та етичних стандартах поведінки.


Поряд із явищем синонімії фразеологічних інновацій у сучасній англійській мові досить поширеним є явище антонімії фразеологічних інновацій. Важливо зазначити, що антонімічні фразеологізми можуть утворювати як антонімічні пари (agony auntagony uncle, computer havescomputer have-nots, hard money - soft money), так і антонімічні ряди (white hat hackergrey hat hackerblack hat hacker). Антонімічними фразеологічними рядами вважаємо ті, до складу яких входять більше ніж дві антонімічні фразеологічні одиниці. Наявність тільки двох протиставлених фразеологічних одиниць свідчить про існування антонімічної фразеологічної пари.


Антонімічні фразеологізми одного ряду поділяємо на антонімічні фразеологізми із гомогенною структурою (утворені за аналогічною лексико-граматичною моделлю) та антонімічні фразеологізми із гетерогенною структурою (утворені за різними лексико-граматичними моделями). Характерною особливістю обох груп антонімічних фразеологічних інновацій є обов’язкова наявність спільного компонента у складі фразеологізмів однієї пари чи одного фразеологічного ряду.


Антонімічні фразеологічні інновації можуть бути як бінарними, так і полілексемними, залежно від кількості їх складових. У межах обох типів нових антонімічних фразеологізмів (із гомогенною та гетерогенною структурою) можна спостерігати певні структурні кореляції, причому в межах групи антонімічних фразеологічних інновацій із гомогенною структурою корелюють тільки антонімічні фразеологізми з однаковою кількістю складових (grey hat hackerwhite hat hacker), а в межах групи нових антонімічних фразеологізмів із гетерогенною структурою корелювати можуть як фразеологізми з однаковою кількістю складових, так і фразеологізми з різною кількістю складових (ethical hackerdark side hacker, electronic mailsnail mail).


Фразеологічна система сучасної англійської мови є динамічною та рухомою. Результатом  впливу контексту на фразеологічні інновації є утворення нових одиниць із частково зміненим складом – фразеологічних варіантів та фразеологічних модифікацій. Фразеологічні варіанти є результатом узуальних змін у складі базового фразеологізму, а фразеологічні модифікації є результатом оказіональних змін.


Результати проведеного дослідження нових фразеологічних варіантів сучасної англійської мови дозволяють виділити декілька їх типів:


1)      лексичні (fusion cookery – fusion cuisine, parachute kids – parachute children);


2)      морфологічні (dog watching TV – dogs watching TV, to put skin in the game – putting skin in the game);


3)      квантитативні (gaming and leisure industry – gaming industry, work-life balance – workand-life balance);


4)      графічні (white coat effect - white-coat effect, left coast - Left Coast);


5)      змішані (“Chateau garage” wine – garage wine).


Лексичні варіанти виникають при зміні лексичного складу фразеологічної одиниці. Варіанти цього типу можуть базуватися на варіюванні компонентів, що є синонімами у їх вільних значеннях та варіюванні компонентів, які належать до одного семантичного поля (ряду).


Зазвичай вважають, що саме мовні синоніми, тобто ті, що є синонімами в їх вільному значенні, служать системною базою для лексичного варіювання фразеологічних одиниць. На наш погляд, компоненти другої групи є найбільш частотними при формуванні лексичних варіантів фразеологічних одиниць. Ці слова-компоненти зазвичай пов’язуються між собою гіперо‑гіпонімічними відносинами і мають назву “хибні синоніми” або псевдосиноніми.


Група лексичних варіантів фразеологічних одиниць, що утворюються за допомогою хибних синонімів може бути проілюстрована такими прикладами: a) dress down day/Friday; fusion cuisine/cookery; helicopter parent/mother/mom/dad; boat people/refugees; bait vehicle/car/truck;  liberation theologian/priest; man in dark/grey suits; math/algebra lite; secret/mystery shopper; tobacco/cigarette science; б) scotch/sherry hour; rate; dog that caught the car/truck/bus. Змінювані компоненти “а” співвідносяться як родо-видові поняття, перші з них мають більш широке значення, другі – більш вузьке. У групі “б” компоненти фразеологічних одиниць співвідносяться як видові поняття одного роду. З погляду на те, що родо-видові та видові складові лексичних варіантів фразеологізму не впливають на його значення, вони можуть легко взаємозамінюватись у реченні.


Морфологічні варіанти виникають у результаті різноманітних змін фразеологічної одиниці в межах форми компонентів, словоутворювальних трансформацій компонентів тощо при збереженні лексичного і категоріально-граматичного значення фразеологічної одиниці (В.І. Зимін). У залежності від типів змін компонентів фразеологічної одиниці виникають різноманітні морфологічні варіанти. Зміни можуть стосуватися фразеологізмів різних структурних типів: субстантивних, ад’єктивних, дієслівних. У їх складі можна спостерігати зміни форм іменника, прикметника, займенника та дієслова.


Квантитативні варіанти – варіанти з різної кількістю складових, утворені шляхом вилучення або додавання компонентів. Цю групу варіантів можна поділити на дві підгрупи:


1)      варіанти з вилученням окремих елементів (скорочені варіанти);


2)      варіанти з додаванням певних елементів (розширені варіанти).


До змін шляхом додавання найбільш схильними є двокомпонентні фразеологічні одиниці, а шляхом вилучення – полікомпонентні фразеологічні одиниці. З додаванням компонентів значення фразеологізму може конкретизуватись, а з вилученням – узагальнюватись. Дослідження показало, що найбільш частотними є варіанти, утворені шляхом вилучення компонентів. При чому вилученим компонентом зазвичай є прикметник.


Графічні варіанти варіанти фразеологічної одиниці, що мають різне графічне оформлення. Цей тип може бути представлений варіантами з такими модифікаціями:


1)      написання компонентів фразеологізму окремо, разом чи через дефіс (Wal-Mart effectWalMart effect, chief table pounderchief table-pounder, dead cat bouncedead-cat bounce);


2)      написання компонентів з малої чи з великої літери (cube farmCube Farm, blue gooBlue Goo, slow foodSlow Food);


3)      написання компонентів у лапках або без них (active ageing – “active” ageing, open collar worker – “open collar” worker, patriot hacker – “patriot” hacker);


4)      додавання інших літер, вилучення існуючих літер або заміна існуючих літер на інші в складі слів-компонентів (entry luxentry luxe, Matzoh BallMatzo Ball, yuck factoryuk factor);


5)      використання декількох елементів одночасно (dark-side hacker – “dark sidehacker, six degrees patent – “Six Degreespatent, active aging –“activeageing).


Вибір того чи іншого фразеологічного варіанта в мовленні залежить від декількох чинників: контексту, інтенцій мовця, його розуміння значення тієї чи іншої новоутвореної фразеологічної одиниці тощо.


Як відомо, вчені вважають, що фразеологічним одиницям не притаманна модельованість. Проте, наше дослідження показало, що модельованість можна вважати характерною особливістю фразеологічних інновацій, адже у даному випадку вона є одним із найважливіших показників ступеня регулярності фразеологічної системи. Більшість досліджуваних одиниць є субстантивними за категоріальним типом та бінарними за кількістю складових. Фразеологічні неологізми інших категоріальних типів (дієслівні, ад’єктивні, адвербіальні та вигукові) є менш частотними, але посідають певне місце у фразеологічній системі сучасної англійської мови. У межах кожного категоріального типу фразеологічних неологізмів виявлено конкретні фразотворчi моделі. Модель розуміємо як конкретний зразок, за яким можуть утворюватися певні мовні одиниці.


Для субстантивних фразеологічних інновацій найбільш продуктивними слід вважати моделі: N + N та Adj. + N (agony aunt, Rambo killing, crazy tobacco); для дієслівних фразеологізмів – V + (Art./Pron.) + N та N + N (drop your pants, user eye-D, dog food); для ад’єктивних фразеологічних інновацій – N + N та Adj. + N (space weather, to ado bait, cutting edge).


За синтаксичним зв’язком між конституентами фразеологічні інновації є в більшості підрядними (shell game, idea hamster, juggle eggs), проте фіксуються фразеологічні неологізми із сурядним зв’язком (scoop and run, clicks and bricks, bu and retu ). З точки зору способу вираження синтаксичного зв’язку між компонентами фразеологічні інновації є в основному безсполучниковими (booth bunny, office rage, mouse race). Сполучникові фразеологізми становлять досить незначну групу (fudge and mudge, leather or feather, pump and dump) і мають у своєму складі єднальні (and) або розділові (or) сполучники.


Залежно від характеру відношень між складовими нові фразеологічні одиниці можуть бути ендоцентричними – такі, що мають явно виражений стрижневий елемент (light green, kangaroo care, borrow brains) та екзоцентричними – такі, в яких неможливо виділити стрижневий елемент (shift and shaft, plug and play, sicker and quicker). В залежності від напрямку підрядного зв’язку фразеологічні інновації поділяються на такі, що мають прогресивний зв’язок, та такі, що мають регресивний зв’язок. Регресивний зв’язок ми розуміємо як розташування стрижневого елемента перед залежним від нього елементом, прогресивний – як розташування стрижневого елемента після залежного від нього елемента (juice a brick, squirt the bird, jump the shark; cutting edge, first preventers, salad dodger).


Третій розділ („Шляхи та способи поповнення фразеологічного складу сучасної англійської мови”) присвячено вивченню найбільш продуктивних шляхів та способів поповнення фразеологічного фонду сучасної англійської мови: фразеологізації вільних словосполучень та терміносполучень, фразеологічній деривації, лексико-семантичній аналогії.


Фразеологічна система сучасної англійської мови постійно поповнюється новими одиницями. На перший план виступають такі способи формування фразеологічних інновацій, як фразеологізація вільних словосполучень та терміносполук, фразеологічна деривація та лексико‑семантична аналогія. Фразеологізація вільних словосполучень полягає у їх частковому або повному переосмисленні. Найбільш поширеними способами вторинної номінації, які супроводжують утворення фразеологічних одиниць, є метафоричний та метонімічний перенос значення. Фразеологічні інновації, що є наслідком процесів метафоризації, інформативно насичені, вони здатні характеризувати складні поняття вищого ступеня абстракції та часто мають яскраве експресивне забарвлення.


Продуктивним способом поповнення фразеологічного фонду сучасної англійської мови слід також вважати фразеологічну деривацію. Фразеологічну деривацію ми розуміємо як процес утворення нових фразеологічних одиниць на базі інших фразеологізмів за допомогою певних афіксів. Дослідження фразеологічних інновацій, утворених за допомогою фразеологічної деривації, дозволило виявити та описати її основні типи: прогресивна афіксальна фразеологічна деривація (додавання афіксів до кореня або основи одного з компонентів первинної фразеологічної одиниці), субститутивна афіксальна фразеологічна деривація (заміна одного афікса іншим), регресивна афіксальна фразеологічна деривація (віднімання суфікса або елемента, формально подібного до суфікса) та безафіксальна фразеологічна деривація (фразеологічна конверсія).


При прогресивній афіксальній фразеологічній деривації дериваційні елементи можуть додаватися як до кінцевого, так і до ініціального компонента базової фразеологічної одиниці. У межах кожного з видів прогресивної афіксальної фразеологічної деривації існують певні фразотвірнi моделі. У процесі творення нових фразеологічних одиниць шляхом прогресивної афіксальної фразеологічної деривації найбільш частотним є додавання дериваційного елемента до кінцевого компонента словосполучення. При цьому найбільш продуктивною виявилася модель N ® N (Viagra divorce® Viagra divorcee, new man ® new mannery, animal welfare ® animal welfarist), а найбільш частотною афіксальною трансформацією є ø ® -er (neighbourhood watch ® neighbourhood watcher, computer fraud ® computer fraudster, left coast ® left coaster).


При субститутивній афіксальній фразеологічній деривації має місце заміна дериваційного елемента одного з компонентів первинного фразеологізму на інший дериваційний елемент. У ролі вихідних одиниць у межах цього підтипу фразеологічної деривації можуть виступати тільки кінцеві компоненти первинного фразеологізму. Серед фразеологічних інновацій, утворених шляхом субститутивної афіксальної фразеологічної деривації, найбільш численними є такі, що були утворені за трьома моделями:


-    N ® N (altruistic donor ® altruistic donation, seagull management ® seagull manager, sex tourism ® sex tourist);


-    Nverbal ® N (homicide bombing ® homicide bomber, speed xubing ® speed cubist, vice investing ® vice investment);


-    N ® Nverbal  (office creeper ® office creeping, leaf peeper ®  leaf peeping, ethical hacker ®  ethical hacking).


У межах цього підтипу фразеологічної деривації найбільш частотними афіксальними трансформаціями виявилися:


- -ing ® -er/-or (fad surfing ® fad surfer, war chalking ® war chalker, vice investing ® vice investor);


- -er ® -ing (secret shopper ® secret shopping, bitter blocker ® bitter blocking, corridor cruiser ® corridor cruising);


- -ism ® -ist (new terrorism ® new terrorist, crony capitalism ® crony capitalist, intellectual tourism ®  intellectual tourist).


При регресивній афіксальній фразеологічній деривації змін можуть зазнавати як кінцевий, так і ініціальний компоненти базової фразеологічної одиниці. Найбільш продуктивним є утворення фразеологічних неологізмів шляхом вилучення дериваційного елемента кінцевого компонента базової фразеологічної одиниці. При цьому найвищою регулярністю відзначаються такі моделі:


-    Nverbal → N (Google bombing Google bomb, guerilla gardening guerilla garden, shape coding shape code);


-    Nverbal → V (speed cubing speed cube, dumpster diving dumpster dive, passive smoking passive smoke).


Найбільш частотною афіксальною трансформацією є –ing → ø (brown bagging brown bag, culture jammimg culture jam, day trading day trade).


Фразеологічна конверсія – це процес утворення нових фразеологічних одиниць на базі інших фразеологізмів безафіксальним способом шляхом зміни частиномовної належності всього фразеологізму. Найбільш продуктивними фразеологічними моделями в межах фразеологічної конверсії є такі:


-    N → V (hot desk (n.) hot desk (v.), social network (n.)  social network (v.), shape code  shape codе(v.));


-    N → Adj. (scoop and run (n.) scoop and run (adj.), flash mob (n.) flash mob (adj.), solar guerilla (n.) guerilla solar (adj.)).


Основними різновидами фразеологічної конверсії виявилися вербалізація субстантивних фразеологізмів (social netrwork (n.) social network (v.)), ад’єктивація субстантивних фразеологізмів (flash mob (n.) flash mob (adj.)) та субстантивація дієслівних фразеологізмів (shift and shaft (v.) shift and shaft (n.)).


Лексико-семантична аналогія базується на принципі творення фразеологічних інновацій за певними мотиваційними моделями, які передбачають єдність значення та внутрішньої форми групи фразеологічних одиниць. Але спільна мотиваційна ознака варіюється у межах інваріантної моделі індивідуально кожним фразеологізмом. Продуктивність тієї чи іншої мотиваційної моделі в процесі розвитку мови визначається ступенем актуальності та соціальної значимості для носіїв мови образного уявлення, що отримало фіксацію в моделі.


Дослідження показало, що значна частина фразеологічних інновацій утворюється шляхом заміни одного з компонентів базового фразеологізму (golden handshaske platinum handshake, couch potato mouse potato, alpha geek alpha mom, alpha pup, alpha girl, alpha ea er). Важливо відзначити, що частина з утворених за аналогією фразеологічних інновацій мають однакову структуру, але подібність структури не є основним критерієм їх аналогічності. Проте, серед нових фразеологізмів виділяються такі, в основі побудови яких лежить аналогічність структури і семантики. Фразеологічні неологізми, утворені на базі такої аналогії зазвичай є гомоструктурними синонімічними фразеологізмами: hurricane hour, rush hour, scotch hour, sherry hour, suicide hour; giggle test, laugh test, chuckle test, guffaw test; secret shopper, mystery shopper.


На основі аналогії утворюється особливий тип інновацій – ретроніми – нові позначення вже відомих предметів та явищ у зв’язку з появою нових різновидів цих предметів та явищ, а відтак необхідністю більш чіткого розмежування нового та старого понять.


ВИСНОВКИ


Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття у фразеологічному фонді англійської мови відбулися значні кількісні та якісні зміни, спричинені бурхливим розвитком суспільства. Ці зміни зумовили необхідність комплексного аналізу процесів та явищ, які мають місце у фразеологічній системі сучасної англійської мови. У результаті проведеного дослідження ми дійшли висновку, що фразеологія, зокрема нова фразеологія, є найбільш ідеальним об’єктом для вивчення доволі складних процесів пізнання світу, когнітивної обробки інформації у свідомості людини.


Фразеологічна номінація, на відміну від лексичної, є більш складним номінативним процесом, який включає два або три етапи, в залежності від типу номінації (вторинна або третинна). Перший етап слід вважати актом первинної номінації, який полягає в тому, що певний послідовний набір звуків, оформлених у слово, набуває конкретного значення. Другий етап – це акт вторинної номінації, у результаті якого сполучення, що складається з декількох слів, кожне з яких має власне значення, набуває нового сукупного значення, що не дорівнює значенню будь‑якого з компонентів фразеологічної одиниці. Однією з особливостей фразеологічної номінації є утворення одиниць третинної номінації. Суть цього етапу номінації полягає в тому, що нові фразеологічні одиниці утворюються від уже існуючих у мові фразеологізмів, які є продуктами вторинної номінації.


Більшість фразеологічних одиниць характеризується параметром антропоцентричності: людина безпосередньо залучена до акту фразотворення як суб’єкт номінації, виступаючи у той же час як її об’єкт. Більшість фразеологічних інновацій сучасної англійської мови сконцентровані навколо лексико-семантичного поля „Людина”, яке, у свою чергу, поділяється на групи „Людина та її діяльність”, „Людина та суспільство” і „Людина та її характеристика”, кожна з яких включає декілька підгруп і має свою лексичну наповнюваність.


Формування та функціонування фразеологічних інновацій відбувається під впливом конкретних соціальних чинників, а саме таких явищ та процесів, що є продуктом діяльності людини, розвитку суспільства. Дослідження соціальних чинників впливу на формування та функціонування фразеологічних інновацій сучасної англійської мови дозволило виділити такі їх групи: глобалізація економічного життя та радикальні економічні зміни в країнах світу; конфронтація західних і східних ідеологій, загострення проблеми злочинності; інформаційна революція; бурхливий розвиток біологічних наук; соціальні явища та рухи в сучасному суспільстві; зміни у сфері повсякденного життя сучасної англомовної людини.


У фразеологічній системі сучасної англійської мови виділяються найбільш продуктивні центри фразотворчої інновації, тобто ключові слова значної кількості фразеологічних інновацій. Центрами фразотворчої інновації можна вважати такі лексеми: computer, smart, dot(-com), designer, virtual, global, green, job, candidate, economy, economics, politics, correctness, worker, coach, cuisine, head, effect, syndrome, jou alism, terrorism, tourist, tourism, generation, gap, urban тощо. Фразотворчі центри відрізняються в залежності від сфери формування фразеологічних інновацій.


Фразеологія сучасної англійської мови функціонує як окрема система мовних одиниць, що характеризується наявністю в ній певних системних зв’язків – синонімічних, антонімічних, полісемічних та омонімічних. Ці зв’язки за своєю суттю значно відрізняються від системних зв’язків у сфері лексики. Для фразеологічного фонду сучасної англійської мови найбільш характерною є наявність синонімічних фразеологізмів, антонімічних фразеологізмів та фразеологічних варіантів.


Дослідження явища модельованості фразеологічних неологізмів у сучасній англійській мові дозволяє зробити такі висновки: по-перше, переважна кількість фразеологічних інновацій є бінарними; по-друге, серед новоутворених фразеологізмів переважають такі, що належать до трьох категоріальних типів – субстантивні, дієслівні, ад’єктивні; по‑третє, у межах кожного категоріального типу превалюють конкретні структурні моделі, що є основою для утворення фразеологічних інновацій.


Фразеологічна система сучасної англійської мови постійно поповнюється новими одиницями. На перший план виступають такі способи творення нових фразеологізмів як фразеологізація вільних словосполучень та терміносполук, фразеологічна деривація та лексико‑семантична аналогія. Фразеологізація вільних словосполучень та терміносполук здійснюється на основі метафоричного та метонімічного переносу значення.


При фразеологічній деривації творення нових фразеологічних одиниць відбувається на базі інших фразеологізмів за допомогою певних афіксів. Дослідження фразеологічних інновацій, утворених за допомогою фразеологічної деривації, дозволило виявити та описати її основні типи: прогресивна афіксальна фразеологічна деривація, субститутивна афіксальна фразеологічна деривація, регресивна афіксальна фразеологічна деривація та безафіксальна фразеологічна деривація (фразеологічна конверсія).


 


Лексико-семантична аналогія також є продуктивним способом утворення фразеологічних інновацій. Вона має місце тоді, коли новоутворений фразеологізм асоціюється з базовим не стільки за аналогічністю структури або складових, скільки за аналогічністю семантики.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины