ФОРМАЛЬНОЕ И СЕМАНТИЧЕСКОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ МОДЕЛИ There-V-N(mod)-L В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • скачать файл:
Название:
ФОРМАЛЬНОЕ И СЕМАНТИЧЕСКОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ МОДЕЛИ There-V-N(mod)-L В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Альтернативное Название: ФОРМАЛЬНЕ Й СЕМАНТИЧНЕ ВАРІЮВАННЯ МОДЕЛІ THERE-V-N(mod)-L У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

            У сучасній лінгвістичній літературі існують два терміни - варіантністьваріативність - які іноді вживаються не диференційовано при дослідженні різнопланових явищ - варіацій, зумовлених позамовними чинниками, і варіацій, зумовлених внутрішньомовними чинниками. З метою усунення термінологічних розбіжностей вважаємо за доцільне у нашій роботі обмежити використання термінів відповідно до пануючих у лінгвістиці тенденцій  їх уживання: “варіантність” – для опису явищ, що знаходяться у відношенні “норма - варіант”, де норма є сукупність одиниць, що існують і використовуються в мові,  а варіант  - відхилення від норми (О.І. Чередніченко, Д.А. Шахбагова та інш.); “варіативність” – для опису явищ, що знаходяться у відношенніінваріант - варіант”, де варіант являє собою реально існуючу сутність на відміну від інваріанту - певної абстракції (О.М. Гончар, А.Г. Дородних, В.М. Солнцев, О.В. Тарасова, І.С. Шевченко та інш.). Варіативність являє собою як наслідок, так і джерело мовної динаміки, що визначається потребами людської комунікації.


            Варіативність на синтаксичному рівні мовної ієрархії реалізується у двох напрямах: розподібнення й уподібнення. Реалізація варіативності в напрямі розподібнення здійснюється на внутрішньомодельному рівні й веде до появи варіантів і полісемічних одиниць. Поліфункціональність (наявність варіантного ряду) мовної одиниці передбачає соположеність смислових значень на відміну від полісемії, коли значення полісемічної одиниці знаходяться у відношенні семантичної похідності.


            Реалізація варіативності в напрямі уподібнення здійснюється на міжмодельному рівні. Багатозначність мовних одиниць стає джерелом їх синонімічного зближення, і внаслідок уподібнення синтаксичних структур різних конфігурацій утворюється синонімічний ряд. В основі синонімічного ряду лежить певний концепт. Варіативною складовою є акцентування різних слотів у корелюючих моделях-скриптах у залежності від інтенції мовця і ряду лінгвістичних й екстралінгвістичних чинників.


            Одним з виявів мовної варіативності є антитеза імені й дієслова, що значно розширює арсенал засобів предикації й передачі нюансів значення, необхідних для успішної реалізації комунікативних стратегій. Функціональне й семантичне зближення імені й дієслова в синтаксисі сучасної англійської мови з усією очевидністю виявляється в регулярній реалізації іменної моделі There-V-N(mod)-L, що є засобом прямої номінації для реалізації категоріального значення буттєвості.


            Буттєвість являє собою універсальну понятійну категорію, що зберігає однозначну відповідність у різних мовах і культурах і об'єднує різні варіанти значень існування, буття. Сутність семантичної категорії “буттєвість” базується на концепті БУТТЄВІСТЬ. Концепт БУТТЄВІСТЬ існує в матриці доменів, до якої належать простір і час. Згідно з універсальною ментальною моделлю обробки інформації,  розробленою  С. А. Жаботинською,  представляємо концептуальну модель буттєвості у вигляді предметоцентричного фрейма:


                        стільки                                                                     тут / там


                                                           щось / хтось. .. існує


                        таке / такий                                                зараз / тоді


            Моделеутворюючими компонентами буттєвої моделі є наступні синтаксеми:


·         формально-структурний компонент There, що надає предикатові просторової орієнтації і комунікативної перспективи;


·         буттєве дієслово V;


·         іменний компонент N;


·         локалізатор L.


     У  другому  розділі  в  ході  дослідження   семантичного варіювання


буттєвої моделі There-V-N(mod)-L з'ясовано, що дана модель має багатий  семантичний потенціал і контекстуальну мінливість. Збереження інваріантного категоріального значення буттєвості, виникнення варіативних семантичних складових, переусвідомлення категоріального значення за рахунок семантики лексичних одиниць, що займають позиції N і L, дозволили нам виділити:


§  речення, побудовані за моделлю There-V-N(mod)-L, що реалізують центральні значення семантичної категорії “буттєвість” (прототипові варіанти): існування / неіснування, місцезнаходження об'єкта в геометричному просторі, наявність / відсутність, інтродуктивне значення;


§  речення, побудовані за моделлю There-V-N(mod)-L, що реалізують периферійні значення семантичної категорії “буттєвість” (непрототипові варіанти):  подійність, статальність, характеризація.


У   висловлюванях,   що   належать   до   варіанту  існування,    актуальною   є


інформація про те, що існуючий предмет належить / не належить дійсності. Акцент у висловлюваннях даного типу робиться на ідеї існування у принципі, а не на наявності або відсутності чого-небудь у певному місці або внаслідок певних обставин: “Merry Christmas, little boy," said Cherokee. “Won't you shake hands with Santa Claus?" ... “There ain't any Santa Claus," whined the boy. “You've got old false billy goat's whiskers on your face..." (O. Henry); ... On the plane ... the thought struck me: Suppose we should crash? That would mean you'd go in front of the Judgement Seat (that's allowing there's one) (Naughton); There probably still is God after all,  although we have abolished Him (Hemingway).


            Змістом висловлювань зі значенням місцезнаходження об'єкта в геометричному просторі є інформація про об'єкти, що зорово сприймаються в місці перебування, відомому співрозмовникам, причому положення об'єкта, представленого у вигляді точки, може бути задане в системі координат геометричного простору: He looked inside the safe. There were neat stacks of hundred-dollar bills, French franks, English fifty-pound notes (Higgins); The study was surprisingly small... There was an antique desk with а chair, an empty fireplace,  а television with а fax machine and shelves lined with books оn one wall (Higgins).


            Висловлювання, що відносяться до варіанту наявності / відсутності, повідомляють про наявність / відсутність N у відомому просторі (L). Простір у даного типу висловлюваннях може бути не лише геометричним, але й ідеальним. На відміну від висловлювань, що відносяться до варіанту місцезнаходження об'єкта в геометричному просторі, в яких логічний наголос завжди падає на іменний компонент, у висловлюваннях зі значенням наявності логічний наголос, як правило, виділяє буттєве дієслово, тобто акцентується факт наявності або відсутності конкретно того об'єкта, який у даний момент цікавить співрозмовників, при цьому сама наявність / відсутність може відноситися до будь-якого часу: “Is there а phone in this house?" ... “There is а phone but а transatlantic call must cost the earth" (Kidd). На відміну від речень зі значенням місцезнаходження, в яких є намір інформувати адресата про всі предмети, відкриті спостерігачеві (або більшу їх частину), в реченнях зі значенням наявності мова йде тільки про обєкти, значущі з точки зору мовця: “There are no valuables in the boxes," Alice said. “It's all paper" (Chase). На відміну від речень зі значенням місцезнаходження, які можуть бути трансформовані в локативну модель, речення зі значенням наявності / відсутності можуть бути перифразовані в посесивну модель: She was pale,  and  there were dark smudges under her eyes (Chase) – She had dark smudges under her eyes.


            Об'єднані загальним семантичним стрижнем, висловлювання зі значенням наявності / відсутності мають диференціюючу складову, що дозволило нам виділити в межах даного варіанту речення з наступними значеннями: фактичної наявності (присутності) / відсутності предметів певного класу: The executioner's argument was that you couldn't cut off а head unless there was а body to cut it off from (Carroll); There were about forty men and eighty ladies present besides Aunt Maggie and I (O. Henry); виділення об'єкта з числа інших  того ж класу за певною ознакою: ... As long as there are men and women who are willing to serve their country as you have done, I hope to continue to serve in the public life of this great nation (Archer); наявності якої-небудь особливості в фізичному або емоційному стані людини: There was grey in his black hair now... (Higgins); Kit shuddered. Her eyes were glassy and there were sweat beads on her face (Chase); міжособових відносин: There was no sex between them... (Greene);  посесивності: And all this time there had been а small fortune belonging to him,  buried deep under London (Rowling); фразеологизовані формули ввічливості: Ask him if there is anything I can do for him,  anything at all (Greene).


            Функцією інтродуктивних висловлюваннь є введення об'єкта, про який далі буде йти мова. Особливістю даних висловлювань, що відрізняє їх від висловлювань інших семантичних варіантів, у яких має місце невизначена референція, іменний компонент в інтродуктивних висловлюваннях характеризується так званою специфічною невизначеною референцією: десигнат імені існуючого предмета не відомий адресату, але відомий адресанту: “There is an Arab blessing," Converse informed them,  “May the poetry of your love never tu to prose" (Stone); There's а bloke I know called Tim Townsend, а transport boss, married, and has а family of five, all growing up (Naughton). Інтродуктивними реченнями, побудованими за моделлю There-V-N(mod)-L, що отримали в сучасній лінгвістиці назву ініціальних формул, починаються численні твори, написані в жанрі казки - як фольклорні, так і літературні, а також лімерики: Janette tried to remember а story from her childhood. “Once upon а time, there was an old woman who lived in а shoe(Robbins).


            Висловлювання зі значенням подійності в залежності від характеру предикатива реалізують значення акціональності чи процесуальності, пор.: As I left the hotel there was а race riot (O. Henry) та There was а general sigh around the ground (Archer). У залежності від семантики предикатива речення даного варіанту класифіковані нами як такі, що:


q  передають імпліковане значення happen:


§  субєктні: “I'm а good skier," she said, “but there are always accidents. I don't want to be pregnant in plaster" (Greene);


§  безсубєктні: “I suppose the truth of the matter is," suggested George ... “that there has been an earthquake" (Jerome K. Jerome);


q  описують події:


§  соціальні, де імплікується значення take place,  be held: “Tonight there will be а banquet to honor Herod Agrippa,”  she continued (Oleck);


§  політичні, де імплікується значення occur, break out: Every time there's а cutback in Nigeria,  what will be  the first head to roll off the chopping  block?  (Archer).


            Специфіка імен у реченнях зі значенням подійності полягає в їх здатності вступати зі своїм найближчим синтаксичним оточенням в актантні відносини, що маркують різних учасників дії: There was an attack on а man working for me in Paris (Higgins); сірконстантні відносини: There was а long walk in the wintry forest, and the fun began (White), а також у здатності зберігати категоріальні властивості початкових дієслів у реалізації граматичних значень аспектуальності: However, there is one achievement that eluded me (Archer) і фазовості: There was а burst of firing just as he emerged... (L'Amour); There was а secession of hostilities just three days after he was appointed а colonel (O. Henry).


            Речення, побудовані за буттєвою моделлю, можуть реалізувати значення подійності за рахунок структурного варіанту моделі: There-V-N(mod)-L-Participle 1, де інформація про те, що відбувається в певному місці, знаходиться в компоненті Participle 1. При цьому позицію N можуть займати іменники з неподійною (предметною) семантикою: “Why are there helicopters flying over the house, Grandma?" Richard asked (Archer); There was a new wing being added to Bentley's store (Chase).  


            Змістом висловлювання зі значенням статальності є інформація про стан. У залежності від віднесеності або невіднесеності до суб'єкта стану, ми поділяємо речення статальності на ті, що описують:


q  безсубєктні (амбієнтні) станиThere  was  frost  on the windows and such а chill in


 the air that the breath of the employees was visible… (Theroux);


q  стан людей:


§  фізичний: There was an empty sickness at the pit of her stomach (Oleck);


§  емоційний: There was none of the violence she had known with Isaac. There was only sweetness, until the end,  when an ecstasy ... gripped her (Oleck).


Стан суб'єкта може бути виражений за допомогою мовних одиниць, що описують такі стани, що сприймаються зорово або на слух, але на відміну від схожих речень, віднесених нами до варіанту “наявність”, речення статальності містять інформацію, отриману на рівні відчуття - ту, що не може бути верифікована.


            Двома семантичними константами, що організують речення характеризації, є “носій ознаки” і “ознака”. Оскільки об'єкт може оцінюватися в двох аспектах - якісному й кількісному – речення характеризації, побудовані за моделлю There-V-N(mod)-L, поділяються нами на речення якісної характеристики і речення кількісної характеристики. Речення зі значенням якісної характеристики можуть бути  як загальнооцінними (містити власне оцінку): “... Of the killing of а man, who is а man as we are, there is nothing good... (Hemingway), так    і    окремооцінними    (суміщати    оцінну і дескриптивну структури): There  had been beauty and distinction in that face... (L'Amour); There is nothing extravagant in their housekeeping (Archer). Крім того, до речень характеризації ми відносимо модально-оцінні речення зі значенням оцінки дії з точки зору її доцільності, перспективи, ймовірності, можливості, необхідності: Tania knew ... there was no point in calling at the hotel before two so she went to her flat (Higgins); There is no hope for him (O. Henry); “Well, there's no doubt the girl was murdered" (Chase); There was no possibility of his retu ing to work for some months (Chase); “There is no need to do anything..." (Hemingway).


            Змістом речень зі значенням кількісної характеристики є повідомлення про кількість, предиційовану відомому об'єкту. На відміну від буттєвих речень з числівником або іншим показником кількісності як атрибутом N, де ремою висловлювання є іменний компонент, модифікований показником кількісності, в реченнях кількісної характеристики новою є інформація про кількість, а об'єкт кількісної оцінки входить у пресупозицію висловлювання: Among their children  - and there were six - the one that caught his eye was sixteen-year-old Martha (Dundy); There were four  in our car... (Stout).


            У сучасній англійській мові існують речення, побудовані за формулою There-V-N(mod)-L, омонімічні буттєвій моделі. Це речення, що включають лексему there:


§  в її базовому дейктичному значенні: He waved his hand. “There's Mrs. Montgomery. I felt sure she would be here" (Greene);


§  в якості емфатичного інтродуктора: “I had the privilege of meeting your mother and dad... They're grand people." ... Grand. There's а word I really hate. It's а phoney  (Salinger).


            У третьому розділі досліджуються закономірності структурно-семантичного та стилістичного варіювання буттєвої  моделі There-V-N(mod)-L.


Структурне варіювання буттєвої моделі виявляється у зміні базового порядку її моделеутворюючих компонентів, а  також в синтаксичних процесах, пов'язаних із поширенням ядрового речення: ускладненні, розширенні, розгортанні, включенні, приєднанні.


            Семантичне варіювання дієслівного компонента виявляється в можливості використання ряду дієслів у поєднанні з одними й тими  лексемами, що займають позицію N. З'ясовано,  що в реченнях із загальною статичною ознакою варіативність дієслівного компонента дозволяє реалізувати значення різного характеру існування, появи / зникнення, виявлення ознаки: In this enormous flatness,  there lived one element – the  wind (White); In the confusion of Liz's mind ... there predominated the appalling memory of Leamas (Le Carre); There remained to her but one thing – life of brilliant but irremediable error (O. Henry); On the wall opposite the sofa there hung an original Rounault (McBain); There just happen to be twenty other merchants and ranchers in that council... (Ketchum); ... There also appeared а short obituary in The Times for the distinguished Professor of English at the University of Budapest (Archer). Речення із загальним статичним значенням виявляють резистентність до фазисних модифікацій.


            У реченнях із загальним динамічним значенням варіативність дієслівного компонента реалізується за рахунок лексем із загальною динамічною ознакою: There followed another round of applause and the shareholders began to disperse chattering (Archer); When the youngest was old enough there happened the great fair ... it came only once in seven years (Browne). Вживання дієслів, що містять сему “переміщення в просторі", приводить до семантичного зсуву: речення з предметним ім'ям, що займає позицію N, стає повідомленням про подію: There pushes on its way а brilliant cavalcade of gay-dressed lords and knights (Jerome K. Jerome); There flitted past him three small prentices (De La Mare). За рахунок семантики буттєвого дієслова в реченні можуть реалізуватися значення фазисності - інхоативності і фінітності: There started а campaign for the shareholders' votes (L'Amour); There fell on him а great languor (Foyle).


            Варіативність дієслівного компонента виявляється також у модальних модифікаціях, що доповнюють зміст висловлювання значенням суб'єктивної оцінки: припущення, можливості, ймовірності, необхідності, сумніву, упевненості, заборони, докори, загрози: At first there seemed no takers (Segal); “There must be some other way," she said (Chase); “There's to be no press publicity" (Higgins); “There will come а time," he said. “You will not be able to forget it" (Robbins).


            Аналіз мовного матеріалу показав, що модифікуючі елементи значною мірою  розширюють  семантичний  потенціал моделі There-V-N(mod)-L та її комунікативні можливості. Конструктивний мінімум буттєвої моделі розширюється за рахунок модифікаторів, що відносяться до іменного компонента або до висловлювання в цілому. Функціями модифікаторів іменного компонента є: видільна, уточнююча, описова, експресивно-стилістична. Здатність до приєднання модифікаторів і характер модифікуючих елементів визначається семантичним варіантом категоріального значення моделі.


            Внаслідок обмеженої можливості передачі деяких граматичних значень (темпоральності, аспектуальності) іменними структурами, модифікатори є, у ряді випадків, засобом, що реалізує ці граматичні категорії: According to the Mirror there was а renewed interest in St Jude…(Theroux); There was а plan already half-formed in his mind... (Higgins).


            Модифікатори, що відносяться до всього висловлювання в ціломувключають: оператори суб'єктивної модальної оцінки, елементи зі значенням авторизації, елементи зі значенням обмеження, звуження валідності твердження. Посиленню прагматичного ефекту висловлювання, організованого за буттєвою моделлю, сприяють модифікатори зі значенням інтенсифікації й апроксимації.


            Стилістичне варіювання моделі There-V-N(mod)-L виявляється в можливості її використання як стилістично маркованої синтаксичної одиниці. Стилістично значущі структурні модифікації включають конфігурації, засновані на редукції, експансії моделі; конструкції зі значенням компаративу, елативу і суперлативу; фразеологізовані емфатичні структури: Bungler if ever there was one (Rowling); I declare after all there is no enjoyment like reading! (Archer); Prosperity is the finest cure there is for lost forgetfulness (O. Henry); There's no tu ing back now (L'Amour).


            Здатність до семантичних і структурних модифікацій (особливих конфігурацій елементів конструктивного мінімуму моделі) з їх широкою шкалою семантичних і стилістичних конотацій дозволяє буттєвій моделі бути ефективним засобом підвищення інформативності й експресивності мови, стимулювання уваги адресата.


            Четвертий розділ присвячений дослідженню семантичних кореляцій моделі There-V-N(mod)-L з синтаксичними структурами інших конфігурацій. В основі спільності онтологічного змісту різноструктурних синонімічних утворень лежить концепт БУТТЄВІСТЬ. Стрижнем синонімічного ряду є модель-скрипт, що ілюструє розгортання слотів у лінійному ланцюгу. У реченнях  - семантичних корелятах буттєвих речень набір слотів, що складають фрейм концепта БУТТЄВІСТЬ, залишається початковим, але відбувається перепрофілювання початкової схеми - переміщення комунікативного акценту з однієї грані на іншу згідно з інтенцією продуцента повідомлення.


            Речення, побудовані за буттєвою моделлю, що реалізують значення “існування / неіснування”, є нейтральними на відміну від синонімічних їм дієслівних речень з лексемою exist, які характеризуються емфатичністю і модальністю категоричного твердження: If there be such а thing as а yellow wolf,  here was its counterpart. (O. Henry) - If а yellow wolf existed, here was its counterpart.


            Речення зі значенням місцезнаходження об'єкта в геометричному просторі корелюють з локативними моделями L-V-N, N-V-L: There was а thermos for iced water on the table. - On the table stood а thermos for iced water. Буттєва модель є стилістично нейтральною, закріпленою у свідомості носіїв англійської мови формою для передачі подібного фрагмента позамовної дійсності на відміну від локативних моделей, де в комунікативному фокусі знаходиться не предмет буття, а місце перебування.


            Речення, що відносяться до семантичного варіанту “наявність / відсутність”, корелюють з дієслівними реченнями, ідея наявності / відсутності в яких реалізується за допомогою лексем, в семантичному змісті яких є відповідне значення (напр., be present): There will be many people at the audience (Oleck) - Many people will be present at the audience; і з have-реченнями: “In my house,  when I had а house, there were the tusks of boar I had shot... There were the hides of wolves I had shot... There were four wolf hides on the floor of my house... (Hemingway) - In my house ... I had the tusks of boar I had shot. I had the hides of wolves I had shot. I had four wolf hides...  There-реченню віддається перевага мовцем у тому випадку, коли актуальною є наявність / відсутність об'єкта в певному місці перебування; have-речення обирається адресантом, якщо більш важливою виявляється наявність / відсутність об'єкта у певного посесора.


            При реалізації значень подійності, статальності, характеризації буттєва модель є варіантною по відношенню до моделей - прямих засобів реалізації даних категоріальних значень. Речення зі значенням подійності корелюють з двоскладними акціональними і процесуальними реченнями: з подійним ім'ям у якості підмета і дієсловом, що семантично поєднується з даним ім'ям, у якості присудка: “I'm а good skier," she said, “but there are always accidents" (Greene) - “I'm а good skier," she said, “but accidents happen";  із займенником типу someone / something або займенником some + people (men,  women, boys, girls і под.)  в якості підмета і дієсловом, від якого утворений іменник буттєвого речення, в якості присудка (у тому випадку, коли агенс / паціенс експлікований у буттєвому реченні, агенс / паціенс стає підметом дієслівного речення): “If there is а telephone call for me,  could I bother you to let me know?" (Chase) - If someone calls me...;  There was а rush of customers as several planes had come in at around the same time (Higgins) - Customers   rushed... Речення, побудовані за структурним варіантом There-V-N(mod)-L-Participle 1, трансформуються в дієслівні речення з присудком у формі Continuous: There was а machine gun firing now... (Stone) -  А machine gun was firing now.


            Найбільш важливими дистинктивними ознаками, що відрізняють буттєві речення від їх дієслівних корелятів, є: статичне представлення екстралінгвістичної ситуації, коли більш важливим виявляється констатація події, а не її динамічність; узагальненість виконавця дії в буттєвому реченні на відміну від його специфікації в дієслівному реченні; невизначеність або невідомість агенса / пацієнса.


            Синтаксичними синонімами речень зі значенням “амбієнтний станє дієслівні й адєктивні речення, побудовані за моделями:


It-Vcop-Vf:         There was no rain yet (Robbins) - It was not raining yet;        


It-Vcop-Adj:   There was fog at the airport (Higgins) -  It was foggy at the airport.


             Речення, що повідомляють про стан людей, семантично зближуються з реченнями, організованими за моделями:


N-Vcop-Adj:   There was а frightful stillness about him (Le Carre) - 


   He was frightfully still;


N1 feels N2:   At first there seemed pain... (Robbins) - 


  At first she seemed to feel pain.


Як показало опитування інформантів, корелюючі структури є взаємозамінними, і вибір тієї або іншої моделі визначається мовною традицією або суб'єктивною перевагою, яку надає комунікант тій чи іншій конструкції.


            Буттєві речення зі значенням якісної характеристики є семантичними      корелятами адєктивних речень N-Vcop-Adj: There was something military in his posture (Greene) - His posture was somewhat military. Вибір засобу непрямої номінації - буттєвого речення - для реалізації значення якісної характеристики зумовлюється здатністю виконання іменною (буттєвою) моделлю експресивно-стилістичних функцій.


            Синтаксичними синонімами речень зі значенням кількісної характеристики     є квантитативні речення, побудовані за формулою N-Vcop-Numeral: After these came the royal children; there were ten of them (Carroll) -They were ten. За нашими даними, більш частотними є буттєві речення.


            Буттєві речення виявляються єдино можливими при повідомленні про об'єкт, який відомий адресанту, але невідомий адресату (інтродуктивні висловлювання).


            Спільними для всіх периферійних семантичних варіантів чинниками, що зумовлюють вибір з ряду синонімичних синтаксичних конструкцій моделі There-V-N(mod)-L, є:


-          поєднання двох семантичних планів - значення буттєвості й одного з категоріальних значень, для яких буттєва модель є засобом непрямої номінації:  подійності, статальності, характеризації;


-          здатність іменної моделі передавати за допомогою модифікаторів різні відтінки значень, які не можуть бути реалізовані дієслівними й адєктивними моделями;


-          можливість передачі інформації в концентрованому вигляді за рахунок виключення семантично надмірних лексем, що забезпечує достатню інформативність при мінімумі затрачених мовних засобів.


 


ВИСНОВКИ


 


            Проведений аналіз статусу іменної буттєвої моделі There-V-N(mod)-L в системі мови та її функціонування в системі мовлення доповнює існуючі дослідження в області варіативності заcобів мовної номінації і дозволяє розкрити напрями мовної динаміки, їх причинно-наслідкові зв'язки, закономірності розподібнення й уподібнення мовних одиниць у різних лінгвістичних й екстралінгвістичних контекстах. Основні результати проведеного дослідження можуть бути узагальнені в наступних висновках:


            Іменна модель There-V-N(mod)-L є засобом прямої номінації категоріального значення буттєвості  в сучасній англійській мові. Застосування когнітивного підходу до семантичної категорії “буттєвість” дозволило визначити, що в її основі лежить концепт БУТТЄВІСТЬ, який існує в матриці доменів, що обєднує різні профілі базового значення існування – буття, місцезнаходження, наявність. До цієї матриці належать простір і час.


            Досліджувана модель слугує засобом непрямої номінації подійності, статальності, характеризації, набуваючи цих додаткових значень у залежності від характеру лексичного наповнення позицій свого структурного мінімуму.


У роботі зясовано, що варіювання буттєвої моделі There-V-N(mod)-L здійснюється у двох напрямах: розподібнення й уподібнення. Внаслідок розподібнення буттєвої моделі утворюється семантичний варіантний ряд, що включає прототипові й непрототипові значення, виділені нами на основі більш високого / менш високого ступеня збереження інваріантної складової - семантичної категорії “буттєвість”. Прототиповими (центральними) для моделі There-V-N(mod)-L виявились значення існування / неіснування, місцезнаходження об'єкта в геометричному просторі, наявність / відсутність, інтродуктивне значення; а непрототиповими (периферійними) - подійність, статальність, характеризація.


            Деякі семантичні варіанти є полісемічними: це варіанти зі значенням наявності, подійності, статальностиі, характеризації. Розмежовуючи поняття “варіант” і “полісемічна одиниця”, ми виходимо з того, що одиниці варіантного ряду  - варіанти - знаходяться у відношенні соположеності на відміну від різних значень полісемічної одиниці, що характеризуються відношенням семантичної похідності.


            Отримані дані свідчать, що в англійській мові існують речення, які мають однаковий набір синтаксичних позицій й однакову конфігурацію з моделлю There-V-N(mod)-L, але є омонімічними буттєвій моделі. У пропозитивному компоненті таких речень відсутнє значення буттєвості, а лексема there виконує в них базову дейктичну або емфатичну функцію.


            Як показало дослідження, в основі семантичного варіювання моделі There-V-N(mod)-L лежить здатність її іменного та дієслівного компонентів до контекстуальної мінливості. Cемантика лексем, що займають позицію N, визначає належність того чи іншого висловлювання до певного варіанту моделі. Можливість використання цілої низки дієслів в поєднанні з одними й тими ж лексемами в позиції N дозволяє адресанту передавати різний характер існування  предмета, його появу, зникнення, а також доповнити зміст висловлювання значенням субєктивної оцінки.


За    нашими     даними,    семантична    ємність    і    стилістичний     потенціал досліджуваної    моделі    визначаються   не    тільки   констітуентами   структурного мінімуму, але  й  модифікуючими  елементами, які  значною  мірою  розширюють  її комунікативні  можливості.  Здатність буттєвої  моделі до структурних  модифікацій зумовлює її стилістичну маркованість.


            Поліфункціональність буттєвої моделі створює передумови для її семантичного зближення з моделями інших конфігурацій. Результатом уподібнення різноструктурних утворень, що відображають схожі фрагменти екстралінгвістичної дійсності, є синонімічний ряд. В основі синонімічного зближення буттєвої моделі There-V-N(mod)-L із синтаксичними конструкціями інших структурних типів лежить концепт БУТТЄВІСТЬ, який є семантичним стрижнем різноструктурних утворювань. Перепрофілювання комунікативного акценту в реченнях-корелятах, міркування стилістичного характеру, а також мовна традиція є основою для вибору з їх числа лінгвістичного засобу, найбільш адекватного для досягнення комунікативних цілей адресанта.


Таким чином, одержані результати в галузі синтаксичної семантики роблять внесок у розробку проблем поліфункціональності, полісемії, омонімії, синонімії одиниць синтаксичного рівня мовної ієрархії і можуть бути перспективними для подальшого дослідження питань варіативності в цілому й семантичного синтаксису, зокрема, на матеріалі англійської та інших мов у сінхронії та діахронії. Запропоновані принципи аналізу буттєвої моделі There-V-N(mod)-L, винайдені закономірності її структурного, семантичного і стилістичного варіювання, синонімічних кореляцій, а також обмежень, що накладаються мовною системою на можливості її використання для передачі тих або інших категоріальних значень, можуть бути застосовані до вивчення синтаксичних одиниць інших структурних типів.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)