Биохимия


Всего работ:3883251. Новичкова Мария Дмитриевна. Глутатионтрансферазы и глутаредоксины в редокс-зависимых процессах формирования лекарственной устойчивости опухолевых клеток
Год: 2018

252. Островская Ирина Геннадьевна. Роль белков и пептидов в обеспечении резистентности тканей комплекса пульпа-периодонт при воздействии различных факторов
Год: 2018

253. Пашинцева Наталья Валентиновна. Протеомное изучение отдельных белков, участвующих в регуляции жизнеспособности культивируемых опухолевых клеток человека
Год: 2018

254. Пеккоева Светлана Николаевна. Изменение липидного состава мышц и липидного мешка представителя арктической ихтиофауны люмпена пятнистого LEPTOCLINUS MACULATUS в постэмбриональном развитии
Год: 2018

255. Потапова Ангелина Владимировна. Регенеративные и протекторные эффекты экзогенного пероксиредоксина 6 и паракринных факторов мезенхимальных стволовых клеток при химических и механических травмах кожи
Год: 2018

256. Салахиева Диана Витальевна. Влияние структуры амфифильных производных полиэтиленимина и полиаспартамидов на их цитотоксические, ДНК-связывающие и трансфекционные свойства
Год: 2018

257. Сельская Бэла Натановна. Метаболизм коллагена и гликозамингликанов в коже экспериментальных животных при интрадермальном введении коллагенсодержащего инъекционного препарата
Год: 2018

258. Сенкевич Константин Алексеевич. «Молекулярно-генетические и клинические аспекты болезни Паркинсона, ассоциированной с мутациями в гене глюкоцереброзидазы (GBA)»
Год: 2018

259. Файзуллоева Мукаррама Махмуджоновна. Влияние некоторых пептидов и их координационных соединений с биоактивными металлами на биохимические и иммунологические процессы
Год: 2018

260. Федорова Екатерина Алексеевна. Создание иммуногенов против Mycobacterium tuberculosis на основе генетических и белковых молекул
Год: 2018

261. Фомина Мария Алексеевна. Лизосомальные цистеиновые протеиназы в условиях окислительного стресса
Год: 2018

262. Хагурова Сусана Батырбиевна. "Особенности минерального обмена, антибактериальной и антиоксидантной защиты в ротовой полости при кариесе зубов у детей с психоневрологическими расстройствами"
Год: 2018

263. Хальчицкий Сергей Егорович. Исследование нарушений метаболизма ц и его дериватов при наследственных и экзогенных гиперфенилаланинемиях
Год: 2018

264. Хорошавина Екатерина Игоревна. Влияние желчных кислот на Ca+-зависимую проницаемость внутренней мембраны митохондрий печени крыс
Год: 2018

265. Жерносєков Дмитро Данилович Поліфункціональна роль адгезивних протеїнів у міжклітинних контактах ссав­ців в онтогенезі та за патологічних станів
Год: 2018

266. Успенська Катерина Романівна Механізми сигналювання та біологічна роль нікотинових ацетилхолінових рецепторів у мітохондріях
Год: 2018

267. Летняк Наталія Ярославівна Біохімічні механізми токсичності карбонових одностінних та багатостінних нанотрубок в біологічних системах
Год: 2018

268. Кіндрат Ірина Петрівна Молеку­лярні механізми порушення обміну заліза при ураженні печінки
Год: 2018

269. Пономаренко Людмила Анатоліївна Стан системи глутатіону при патології гастродуоденальної зони при комбінованому впливі фізичних та фармацевтичних чинників
Год: 2018

270. Юрчак Ірина Володимирівна Особливості функціонування металотіонеїнів двостул­кового молюска за комплексного впливу наноформи оксиду цинку, різних температурних режимів та іонізую­чої радіації
Год: 2018

271. Чорненька Наталія Миколаївна Про­цеси загоєння лужного опіку стравоходу у щурів за умов введення меланіну
Год: 2018

272. Копаниця Оксана Миронівна Біохімічні меха­нізми пошкодження тканин організму за умов експери­ментального застосування карагінану
Год: 2018

273. Степанова Галина Миколаївна Біохімічні порушення в період ранніх і пізніх проявів політравми щурів різного віку
Год: 2018

274. Хміль Дмитро Олександрович NO- та аргіназа-опосередковані механіз­ми окисно-нітрозативного стресу та деполімеризації біополімерів сполучної тканини шкіри щурів за умов надлишкового надходження в організм нітрату натрію
Год: 2018

275. Ткачук Сергій Олександрович Метаболічні порушення за умови ішемічного ураження серця і супутнього стеатогепатозу
Год: 2018

276. Гармаш Яна Анатоліївна Роль сигнального шляху ERN1 в регуляції експресії генів, що кодують синтез ензимів глі­колізу та пентозофосфатного шунта
Год: 2018

277. Шіїнтум Оноре Нкафор Металотіонеїни І+ІІ у мозку та крові лабораторних тварин за умов впливу низьких доз кад­мію та патологічних станів
Год: 2018

278. Шатинська Олена Андріївна Біохімічні процеси в організмі щурів з експериментально індукованим діабетом за дії цитратів магнію і хрому
Год: 2018

279. Сисолятін Сергій Володимирович Ліпідний та жирнокислотний склад тканин і органів ко­ропа Cyprinus carpio L. за штучного гіпобіозу
Год: 2018

280. Коваль Тетяна Валентинівна Протеолітична деградація білків як фактор ме­таболічної дисфункції за кислотного опіку стравоходу
Год: 2018

281. Валішкевич Богдана Володимирівна Сигнальний шлях TOR як регулятор біохімічних механіз­мів стійкості дріжджів Saccharomyces cerevisiae до карбонільного/оксидативного стресу
Год: 2018

282. Лозинська Ірина Ігорівна Роль системи ІІО-синтаза/ аргіназа за умов блокування циклооксигенази та моде­лювання вмісту гідрогену сульфіду при стресі у сли­зовій оболонці тонкої кишки
Год: 2018

283. Андрейко Галина Павлівна Особливості динаміки розподілу елементів в органах і тканинах піддослідних щурів у різні періоди впливу РЬ2+
Год: 2018

284. Лабудзинський Дмитро Олегович Регуляторний вплив вітаміну D3 на остеоімунну взає­модію за експериментального цукрового діабету
Год: 2018

285. Масюк Марія Богданівна Обмін ліпідів в організмі коропа на різних стадіях розвитку за дії вітамінно-мінеральної добавки
Год: 2018

286. Руденко Ольга Петрівна Сезонні особливості та фактори регуляції імун­ного потенціалу та антиоксидантного захисту у коропових риб
Год: 2018

287. Фурка Ольга Богданівна Оксидативний статус і стан антиоксидантного захисту організ­му щурів з токсичним ураженням ацетамінофеном на тлі цукрового діабету типу 2
Год: 2018

288. Росаловський Володимир Петрович Порушення прооксидантно- антиоксидантної рівноваги і функціонального стану крові щурів за інтоксикації хлорпірифосом та їх коригування комплексом вітамінів А та Е
Год: 2018

289. Романько Марина Євгенівна Біохімічна і токсикологічна характеристика дії наночастинок металів на клітини евкаріотичних та прокаріотичних організмів
Год: 2018

290. Бурлака Юлія Борисівна Вплив складо­вих ендогенної інтоксикації на функціональний стан клі­тин крові у хворих на рак гортані
Год: 2018

291. Шурко Наталія Олегівна Одер­жання високоактивного препарату фактора VIII зсідання крові із застосуванням афінної хроматографії на барвник-кремнеземних носіях
Год: 2018

292. Присяжнюк Альона Ігорівна Роль периферичної дофамі- нергічної системи в патогенезі запальних захворювань кишечника
Год: 2018

293. Табурець Олеся Володимирівна Механізм дерматотропної дії фармако­логічної композиції на основі меланіну
Год: 2018

294. Тіхова Єлизавета Володимирівна Біохімічні показники розвитку експериментально­го остеоартрозу щурів
Год: 2018

295. Яценко Тетяна Андріївна Молекулярні механіз­ми регуляції фібринолізу за участі фрагментів фібриноге­ну/фібрину
Год: 2018

296. Білюк Анастасія Анатоліївна Оцінка протипухлинних, анти-метастатичних та біохіміч­них показників новосинтезованих п,п-хелатних комплек­сів Pd2+ та Pt2+ з N-алілтіосечовинами
Год: 2018

297. Ліснянська Наталія Василівна Роль оксидативних процесів у механізмах роз­витку хронічного ентероколіту на фоні стрептозотоцинового діабету в експерименті
Год: 2018

298. Янович Наталія Євгеніївна Пероксидні процеси та склад жирних кислот у тканинах коропів за різного рівня Купруму і Цинку у воді та комбікормі
Год: 2017

299. Гультяєва Олена Василівна Метаболічні процеси в орга­нізмі та продуктивність корів залежно від вмісту жиру в раціоні та рН рубця
Год: 2017

300. Юськів Любов Любомирівна Біохімічне та клінічне обґрунтування застосування вітаміну D3 і його роль в організмі великої рогатої худоби
Год: 2017ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)