Историография, источниковедение, методы исторического исследования


Всего работ:1400101. Маврін Олександр Олександрович Становлен­ня та особливості розвитку теорії і методики археографії в УРСР (1940-ві - 1980-ті роки)
Год: 2019

102. Степанчук Юрій Степанович Постать Бог­дана Хмельницького в новітній українській, російській та польській історіографії
Год: 2019

103. Бондарчук Анна Олександрівна Журнал «Огонёк» як джерело дослі­дження процесу демонтажу радянського тоталітаризму
Год: 2019

104. Хоменко Віталій Олексійович Михайло Грушевський у діяльності Української партії соціалістів-революціонерів: текст і контекст джерел
Год: 2019

105. Іваницька Світлана Григорівна Публі­цистична спадщина Сергія Єфремова в контексті суспіль­них трансформацій: історико-біографічні аспекти (кінець XIX ст. - 1920 рік)
Год: 2019

106. Левчук Олена Віталіївна Газетна періодика Києва як джерело дослідження міського повсякдення (1905 - 1914 рр.)
Год: 2019

107. Філас Віктор Миколайович Живопис та графіка як джерело з історії Південної Укра­їни останньої чверті XVIII - середини XIX ст.
Год: 2019

108. Гудзь Віктор Васильович Історіографія Голодомору 1932 - 1933 років в Україні
Год: 2019

109. Василенко В’ячеслав Миколайович Архівно-кримінальні справи як джерело вивчення репресій більшовицького режи­му проти учасників повстанського руху за відновлення УНР
Год: 2019

110. Драган Володимир Іванович Стефан Ковалів: інтелектуальна біографія
Год: 2019

111. Ребенок Валентин Володимирович Українське козацтво 1600 - 1622 років у працях кра­ківської і варшавської історичних шкіл
Год: 2019

112. Саєнко Валерій Миколайович Олексій Тереножкін як дослідник давньої історії Украї­ни
Год: 2019

113. Нечитайло Валерій Володимирович Грошовий обіг на території Гетьманщини (1648 - 1764 рр.)
Год: 2019

114. Безверха Вікторія Миколаївна Васил Златарський (1866 - 1935 рр.) - видатний представник болгарської національної історіографії
Год: 2019

115. Кириченко Максим Іванович Східнослов’янські сіверяни (VIII - XI ст.) в джерелах та історіографії
Год: 2019

116. Івангородський Костянтин Васильович Етнічна іс­торія східних слов’ян домонгольської доби у сучасних українській, російській і білоруській історіографіях
Год: 2019

117. Коцур Галина Георгіївна По­стать останнього кошового отамана П. І. Калнишевського у контексті історії Запорозької (Нової) Січі: історіо­графія
Год: 2019

118. Пшеничний Тарас Юрійович Українська греко-католицька церква (1939 - 1991 рр.): історіографія
Год: 2019

119. Ониськів Марта Іванівна Ко­ролівські універсали як джерело для дослідження іс­торії Руського воєводства останньої третини XVII ст.
Год: 2019

120. Кочкодан Віра Русланівна Преса як джерело вивчення діяльності жіночих това­риств Галичини (1884 - 1939)
Год: 2019

121. Панкєєв Олександр Сергійович Джерела з історії губернського та повітового чиновництва Південної України другої половини XVIII століття
Год: 2019

122. Зілінський Володимир Тарасович Голокост на території дистрикту «Галичина»: дже­релознавчий аналіз проблеми
Год: 2019

123. Пестрикова Оксана Василівна Польський історик Людвік Кубаля та його внесок у дослідження проблем історії України
Год: 2019

124. Калуцький Сергій Сергійович Постать Богдана Хмельницького та формування національної аристократії в 40-х - 50-х рр. XVII ст. у науковій творчості В. Липинського
Год: 2019

125. Котова Сабіна Владиславівна “Образ ворога” в соціогуманітарному дискурсі Великої Британії, Німеччини та Росії періоду Першої світової війни (1914–1918рр.)
Год: 2019

126. Заторський Назар Зеновійович “Послання Мисаїла до папи Сикста IV” 1476 року: реконструкція архетипу
Год: 2019

127. Абселемов Серикхан Ахметович Аграрная колонизация Степного края в российской и казахстанской историографической традиции (вторая половина XIX – начало XXI вв.)
Год: 2019

128. Качин Николай Андреевич Архив и коллекции В. М. Флоринского: опыт источниковедческого анализа
Год: 2019

129. Попов Артем Андреевич Военно-морская политика кайзеровской Германии в немецкой и британской историографии 1918-2010-х гг.
Год: 2019

130. Круглова Мария Семеновна "Джорнале" Маттео Рипы как источник по истории деятельности христианских миссионеров в Китае в начале XVIII века
Год: 2019

131. Орлов Михаил Александрович Документы второй половины 1930-х – первой половины 1950-х гг. в фондах Государственного архива Кемеровской области как источник по истории лагерей Главного управления по делам военнопленных и интернированных НКВД-МВД СССР
Год: 2019

132. Казаков, Александр Александрович Жития Иосифа Волоцкого середины XVI века как источник по истории раннего иосифлянства
Год: 2019

133. Дмитрина Светлана Геннадьевна Избрание Михаила Федоровича Романова на царство как историографическая проблема
Год: 2019

134. Черепанов Александр Сергеевич Исторические взгляды М. С. Лайтмана: мифологическая компонента современного историзма
Год: 2019

135. Егоров Денис Иванович Риторический анализ исторического исследования в методологическом подходе Х. Уайта
Год: 2019

136. Титоренко Надежда Викторовна Научная и педагогическая деятельность профессора П.Н. Черняева
Год: 2019

137. Самутина Ольга Сергеевна Русскоязычные газеты Грузинской ССР 1988–1991 гг. как источник по истории грузино-абхазского конфликта
Год: 2019

138. Боровков Дмитрий Александрович Ряд Ярослава I в отечественной историографии XVIII — начала XXI вв.
Год: 2019

139. Маслова Екатерина Константиновна Социоестественные подходы к истории: проблема определения научности знания на примере концепций Л. Н. Гумилева и Э. С. Кульпина
Год: 2019

140. Ахмадуллин Салават Зямилович "Талфик ал-Ахбар..." ("свод сведений...") Мурада Рамзи как источник по истории башкир
Год: 2019

141. Акуленко Вадим Сергеевич Теория этногенеза корейцев в работах учёных Республики Корея и КНДР
Год: 2019

142. Акимов Максим Алексеевич Феномен ; великой дивергенции в современной зарубежной историографии (вторая половина XX - начало XXI в.)
Год: 2019

143. Мерімерін Евген Олегович Суспільно-політичні процеси та збройні конфлікти в Гетьманщині середини XVII - 60-х pp. XVIII ст. у відобра­женні історичних пісень і дум
Год: 2018

144. Зозуля Надія Миколаївна Повстанський рух в Середньому Подніпров’ї (1918 - 1922 рр.) за спогадами старшин армії УНР
Год: 2018

145. Гінзбург Ольга Петрівна До­кументи фонду ЦК Компартії України ЦДАГО України як джерело вивчення становлення та розвитку демократичної опозиції в УРСР у роки перебудови
Год: 2018

146. Алтухов Олексій Анатолійович Джере­ла з історії виникнення, становлення та розвитку біржової справи України (друга пол. XIX - поч. XX ст.)
Год: 2018

147. Нефьодов Дмитро Валерійович Робітничий клас УРСР в повоєнне двадцятиріччя (1946 - 1965 рр.): історіографія проблеми
Год: 2018

148. Ахмадуллин Салават Зямилович. " "Талфик ал-Ахбар..." ("Сборник сведений") Мурада Рамзи как источник по истории башкир"
Год: 2018

149. Ашаева Анастасия Валерьевна. Рецепция античности как культурно-исторический дискурс в антиковедении второй половины XX - начала XXI вв.
Год: 2018

150. Бондаренко Андрей Андреевич. Грамоты польской королевы Боны Сфорца православному духовенству Великого княжества Литовского (1523–1556 гг.): источниковедческое исследование
Год: 2018ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)