Ду Вей Поетика камерно-вокального циклу в композиторській творчості другої половини ХХ століття
 • скачать файл:
 • Название:
 • Ду Вей Поетика камерно-вокального циклу в композиторській творчості другої половини ХХ століття
 • Альтернативное название:
 • Ду Вэй Поэтика камерно-вокального цикла в композиторском творчестве второй половины ХХ века Du Wei Poetics of the chamber-vocal cycle in the composer's work of the second half of the twentieth century
 • Кол-во страниц:
 • 190
 • ВУЗ:
 • Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової
 • Год защиты:
 • 2020
 • Краткое описание:
 • Ду Вей, викладач музичного факультету Сичуаньського університету (м.Ченду, КНР). Назва дисертації: «Поетика камерно-вокального циклу в композиторській творчості другої половини ХХ століття». Шифр та назва спеціальності 17.00.03 музичне мистецтво. Спецрада Д 41.857.01 Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової
  МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ та ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
  УКРАЇНИ
  ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ
  імені А. В. НЕЖДАНОВОЇ
  Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису
  ДУ ВЕЙ
  УДК 78.01/.03 + 784/785.7
  ДИСЕРТАЦІЯ
  ПОЕТИКА КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОГО ЦИКЛУ В
  КОМПОЗИТОРСЬКІЙ ТВОРЧОСТІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ
  СТОЛІТТЯ (на прикладі камерно-вокальних творів С. Слонімського)
  Спеціальність 17.00.03 - Музичне мистецтво
  Подається на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (доктора філософії)
  Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
  Ду Вей
  Науковий керівник - ФІЛАТОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА кандидат мистецтвознавства, в.о. професора
  ОДЕСА - 2021
  ЗМІСТ:
  АНОТАЦІЇ 2
  ВСТУП 15
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНИХ ТА ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНИХ ПАРАМЕТРІВ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОГО ЦИКЛУ
  1.1. Дискурсивні засади вивчення поняття поетики як музикознавчої
  категорії 21
  1.2. Принципи циклічної побудови та художні умови циклізації у
  камерно-вокальній творчості 48
  1.3. Взаємодія слова та музики як основа композиційної побудови
  камерно-вокального циклу: до проблеми художнього змісту 70
  Висновки до Розділу 1 91
  РОЗДІЛ 2. КАМЕРНО-ВОКАЛЬНІ ЦИКЛИ С. СЛОНІМСЬКОГО ЯК ЦІЛІСНА ХУДОЖНЯ СЕМІОСФЕРА
  2.1. Взаємообумовленість вербальної та музичної семантики в камерно-
  вокальної творчості С. Слонімського 93
  2.2. Поетичне слово О. Блока у камерно-вокальній творчості С. Слонімського: до явища «петербурзького тексту» 122
  2.3. Художньо-образна семантика «Шести романсів на вірші
  А. Ахматової» та «Десяти віршів Анни Ахматової» як втілення авторської
  моделі камерно-вокального циклу 140
  Висновки до Розділу 2 165
  ВИСНОВКИ 169
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 172
  ДОДАТОК А 189
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  Дослідження складної семантичної побудови камерно-вокальних творів С. Слонімського дозволяє розкривати механізми взаємодії музичної і поетичної систем, заснованої на протиставленні елементів різних композиційних рівнів. Було встановлено, що творча співдружність композитора і авторів літературних першоджерел пов'язана з процесами активного стильового обміну і перетворення. Обираючи як поетичну першооснову твори, що орієнтовані на різні авторські стилі й культурні традиції, С. Слонімський занурюється в невичерпні смислові глибини, чуйно осягає всю повноту їх естетики та філософії, сприймає їх певний «камертон», творчий імпульс, що породжує художній світ камерно-вокального циклу. Так здійснюється справжнє взаємовтілення музики й слова, свого роду вбудовування однієї мовної системи в іншу.
  Обов'язковою умовою існування жанрової сфери камерно-вокальної музики стає взаємовідношення і постійна діалогічна взаємодія двох семіотичних систем - слова і музики. Незважаючи на безліч складових, що об'єднують ці дві системи, все ж мова йде про самостійні явища, що мають власну унікальну специфіку й потужний художній потенціал. У камерно- вокальній творчості вербальна і музична семіотичні системи виявляються об'єднаними загальним художнім завданням, що стає основою для формування принципів їх взаємодії та формування комплексу стилістичних параметрів, що дозволяють втілитися образно-смисловому змісту.
  Художній синтез словесного і музичного рівнів в камерно-вокальній музики, в цілому, і в творчості С. Слонімського, зокрема, в першу чергу ґрунтується на двох найважливіших особливостях - з одного боку, на принциповій близькості музичної і вербальної мовних систем і на родинному зв'язку принципів організації процесу інтонування в них, з іншого - на відмінності в можливостях передачі художньо-образної і змістовної складових, що мають принципово відмінну природу.
  Індивідуальною прерогативою для С. Слонімського, що суттєво відрізняло його від багатьох інших його сучасників, стає проникнення внутрішніх законів класичного мислення в організацію власної музичної системи і злиття їх в єдине ціле. Про це свідчить значний вплив функціональності і акордових структур, типових для мажоро-мінорної системи, квадратності та періодичністі, характер тонально-гармонійного руху, що викликає асоціації з певними розділами класичних форм, а також гомофонно-гармонійні фактурні рішення. Все це проникає як в камерно- вокальні цикли, орієнтовані на традиційні, «класичні» взірці, так і у твори з тяжінням до суттєвого оновлення принципів драматургічної та структурно - композиційної побудови, з авторизованими музично-мовними засобами.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)