АНТРОПОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОРОСЛОГО МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ ХВОРОГО НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ПЕРШОГО ТИПУ : Антропогенетичные ОСОБЕННОСТИ ВЗРОСЛОГО ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПОДОЛЬСКОГО РЕГИОНА УКРАИНЫ БОЛЬНОГО НА сахарным диабетом первого типа • Название:
 • АНТРОПОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОРОСЛОГО МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ ХВОРОГО НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ПЕРШОГО ТИПУ
 • Альтернативное название:
 • Антропогенетичные ОСОБЕННОСТИ ВЗРОСЛОГО ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПОДОЛЬСКОГО РЕГИОНА УКРАИНЫ БОЛЬНОГО НА сахарным диабетом первого типа
 • Кол-во страниц:
 • 182
 • ВУЗ:
 • ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.І. ПИРОГОВА
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ
  УНІВЕРСИТЕТ ім. М.І. ПИРОГОВА


  На правах рукопису

  Жмурик Василь Васильович

  УДК 572.087:575.191:616.379

  АНТРОПОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОРОСЛОГО МІСЬКОГО
  НАСЕЛЕННЯ ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ ХВОРОГО
  НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ПЕРШОГО ТИПУ


  14.03.01 нормальна анатомія

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата медичних наук


  Науковий керівник:
  Кухар Іван Давидович
  доктор медичних наук,
  старший науковий співробітник  Вінниця 2009

  зміст


  стор.
  Перелік умовних скорочень


  4
  Вступ


  6
  Розділ 1 Огляд літератури


  13
  1.1. Сучасні відомості про генетику цукрового діабету


  13
  1.2. Роль антропогенетичних досліджень в ранній діагностиці контингенту схильного до цукрового діабету  27
  Розділ 2 Загальна методика і основні методи дос-лідження  34
  2.1. Загальна методика та об’єкти дослідження


  34
  2.2. Методи дослідження


  37
  2.2.1. Антропометричні та соматотипологічні.


  37
  2.2.2. Дерматогліфічні.


  44
  2.2.3. Серологічні.


  46
  2.2.4. Методи математичного аналізу.


  46
  Розділ 3 Особливості антропометричних ТА соматотипологічних показників у чоловіків і жінок хворих на цукровий діабет ПЕРШОГО ТИПУ
  48
  Розділ 4 Особливості пальцевої і долонної дерматогліфіки ТА ГРУПИ І РЕЗУС-ФАКТОРУ КРОВІ у міських мешканців, хворих на цукровий діабет ПЕРШОГО ТИПУ

  83
  Розділ 5 Математичне моделювання ризику виник-нення цукрового діабету ПЕРШОГО ТИПУ, проведене на основі результатів антропогенетичних досліджень
  98
  Розділ 6 Аналіз і узагальнення результатів дослід-жень  117
  Висновки


  145
  Список використаних джерел


  148
  Додаток А Анамнестичні показники хворих на цукровий діабет І типу.  177
  Додаток Б Антропометричні та соматотипологічні параметри тіла у дорослого міського населення різної статі хворого на цукровий діабет І типу.
  179  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ


  АІХ Американський інститут харчування
  Ж жінки
  ЦД цукровий діабет
  ЦД І типу цукровий діабет першого типу
  Ч чоловіки
  □ -Mean арифметична середня
  0 (I) перша група крові
  A (ІІ) друга група крові
  A дуга
  AB (ІV) четверта група крові
  AB міжпальцевий гребінцевий рахунок a-b
  AD довжина лінії ad
  ATB величина кута atb
  ATD величина кута atd
  B (ІІI) третя група крові
  BC міжпальцевий гребінцевий рахунок b-c
  BTC величина кута btc
  Canonicl R канонічне значення R для різних коренів
  CD міжпальцевий гребінцевий рахунок c-d
  Chi-Sqr. стандартний критерій χ2 послідовних коренів
  CT довжина лінії ct
  CTD величина кута ctd
  DAT величина кута dat
  Df показник класифікації
  DTR кількість дельт
  DTR10 тотальна кількість дельт
  Eigenvalue значення коренів для кожної дискримінантної функції
  F_TR тотальний гребінцевий рахунок кисті
  FRC пальцевий гребінцевий рахунок
  F-remove стандартний F-критерій зв’язаний з відповідною Partial Lambda
  I-V порядковий номер пальця
  L ліва кисть
  Lr радіальна петля
  Lu ульнарна петля
  Partial Lambda статистика Уілкса лямбда для поодинокого внеску перемінної в дискримінацію між сукупностями
  p-level р-рівень зв’язаний з відповідним F-remove
  R права кисть
  Rh- резус негативна
  Rh+ резус позитивна
  SRC сумарний гребінцевий рахунок для 5-ти пальців кисті
  t наявність долонного трирадіусу кисті у зоні t
  t` наявність долонного трирадіусу кисті у зоні t`
  t`` наявність долонного трирадіусу кисті у зоні t``
  TLC сумарний гребінцевий рахунок для п’яти пальців лівої кисті
  TRC сумарний гребінцевий рахунок для п’яти пальців правої кисті
  TTCR10 тотальний гребінцевий рахунок
  W завиток
  Wilks' Lambda статистика Уілкса лямбда
  Ι -SD +SD стандартне квадратичне відхилення


  ВСТУП


  Актуальність проблеми. Актуальність дослідження ролі спадкових факторів в етіології цукрового діабету (ЦД) визначається високою розповсюдженістю хвороби в цивілізованих країнах світу. В теперішній час першочергового значення набувають питання профілактики цієї важкої хвороби. За даними експертів ВООЗ в останні роки захворюваність на ЦД в усіх промислово розвинених країнах Америки, Європи, країнах СНД складає 1-2 % (за деякими даними 3 % і має тенденцію до подальшого зросту, особливо у вікових групах старше 20 років) [22, 40, 103, 156, 182, 196]. Особливу увагу у профілактиці ЦД необхідно приділяти виявленню груп високого ризику розвитку цієї хвороби, а також провокуючих її розвиток факторів оточуючого середовища. Існуючі догми про природу і значення ендогенних і екзогенних факторів у розвитку ЦД обмежені і потребують подальшого вивчення [2, 36, 43, 92, 96, 107, 108, 173].
  ЦД це не тільки хвороба, але й спосіб життя. На жаль повністю вилікувати цю хворобу в теперішній час неможливо. Цей стан можливо компенсувати, причому чим раніше, тим краще, що дозволить максимально соціально адаптувати хвору людину. Традиційна медична діагностика дозволяє виявляти ЦД в стані хвороби, приховане (нерозпізнане) захворювання виявити можливо лише частково (анамнез, клінічні дослідження та ін.). Тому встановлення неоднакової схильності до ЦД та неоднакового перебігу ЦД у суб’єктів із різними типами конституції надає перевагу конституційній характеристиці, антропологічним та генетичним дослідженням, як необхідній частині клінічного аналізу та суттєвого аргументу для дослідження патогенезу хвороби [12, 37, 46, 50, 52, 68, 70, 83, 113, 234].
  Немає таких галузей медицини, які прямо або опосередковано не були б пов’язані з антропологією. Б.А. Нікітюк з співавт. [67, 68] та В.Г. Николаев [69] стверджували, що патологія та антропологія поєднані та заперечували протилежність станів здоров`я і хвороби. На сьогодні медицина знаходиться в стані глибокої кризи, що пов’язано не лише з економічними причинами. Сутність труднощів, які переживає охорона здоров’я, полягає в вичерпності можливостей лікувальної справи, недостатньої ефективності профілактичного напрямку (тому, що до кінця не з’ясована його спрямованість на вияв прихованої форми хвороби) і повній безпорадності в питаннях збереження здоров`я. Лише в самий останній час виникли ідеї про так звану реабілітаційну медицину, що ставить своїм основним завданням примноження здоров`я здорової людини [11, 58, 100, 175, 229].
  В генетиці людини широкого розповсюдження отримали антропогенетичні методи дослідження [19, 27, 53, 63, 97, 248, 249]. Такі методи використовуються для дослідження генетичної структури популяції і генетичних процесів в ній, встановлення впливу окремих генотипів на життєздатність індивідуумів, оцінки зв’язку їх з патологічними станами. Якщо аналізується одночасно декілька антропогенетичних ознак, то виникає проблема залежності (або незалежності) цих ознак однієї від іншої, ігнорування якої може призвести до помилкової інтерпретації отриманих результатів [31, 112, 140].
  Мультифакторна природа ЦД спонукає до пошуку його можливих генетичних маркерів [8, 31, 72, 178, 180, 205]. В дослідженні цієї проблеми необхідний комплексний підхід, що включає використання не тільки клініко-генеалогічного, біохімічного, соматометричного методів, але й інших методів генетичного аналізу, в тому числі і дерматогліфічного [84, 131, 160].
  Дерматогліфічні ознаки спадково детерміновані і не змінюються протягом усього життя людини та є надійними маркерами при проведенні генетичного аналізу внаслідок їх тісного зв’язку з морфофенотипом людини [80, 114]. Це дозволяє рекомендувати метод дерматогліфічного аналізу для практичної медицини в якості важливого доповнення для виявлення спадкової патології [14, 15, 130, 132, 209].
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації затверджена вченою радою медичного факультету Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова МОЗ України (протокол №3 від 16.06.2005 року) і є фрагментом планової наукової роботи науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова Розробка нормативних критеріїв здоров’я різних вікових та статевих груп населення на основі вивчення антропогенетичних та фізіологічних характеристик організму з метою визначення маркерів мультифакторіальних захворювань” (№ державної реєстрації: 0103U008992). У її виконанні автору належать результати стосовно антропогенетичних аспектів ЦД І типу.
  Мета дослідження. Встановити особливості антропометричних, соматотипологічних, дерматогліфічних та серологічних показників у дорослого населення Поділля хворого на цукровий діабет І типу та розробити прогностичні математичні моделі можливості виникнення та важкості перебігу захворювання.
  Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні основні завдання:
  1. Визначити особливості антропометричних та соматотипологічних показників у хворих на ЦД І типу міських чоловіків та жінок Поділля взагалі та різного ступеня важкості.
  2. Дослідити особливості пальцевої і долонної дерматогліфіки у міських мешканців різної статі хворих на ЦД І типу різного ступеня важкості.
  3. Встановити відмінності у групах та резус-факторах крові у міських мешканців Поділля чоловічої і жіночої статі, хворих на ЦД І типу різного ступеня важкості.
  4. Розробити прогностичні дискримінантні моделі ризику виникнення ЦД І типу у міських чоловіків та жінок Поділля взагалі та різного ступеню важкості за допомогою фенотипічних ознак та генетичних маркерів, що досліджувалися.
  Об’єкт дослідження антропогенетичні аспекти виникнення та перебігу ЦД.
  Предмет дослідження особливості антропометричних, соматотипологічних, дерматогліфічних показників, групи і резус-фактору крові у міських чоловіків та жінок, хворих на ЦД І типу різного ступеню важкості.
  Методи дослідження загальноклінічні, біомікроскопія та офтальмоскопія для верифікації діагнозу ЦД; антропометричні та соматотипологічні для встановлення констатуючих ознак виникнення ЦД І типу; дерматогліфічні та серологічні для порівняння важкості перебігу ЦД І типу; математичні для статистичної обробки отриманих результатів та побудови моделей.
  Наукова новизна одержаних результатів. Вперше дана комплексна оцінка антропогенетичних особливостей міських мешканців Подільського регіону України, хворих на ЦД І типу різного ступеня важкості.
  Вперше у хворого на ЦД І типу дорослого міського населення Поділля різної статі встановлені «діатезні» конституційні типи, що характеризуються порушенням пропорційності антропометричних і соматотипологічних параметрів тіла.
  Вперше представлені фенотипологічні характеристики пальцевої і долонної дерматогліфіки, які маркують схильність до ЦД І типу і важкість даного захворювання у чоловіків і жінок Поділля.
  Розширені уявлення відносно статевої специфічності можливостей дерматогліфіки як маркера, що дає оцінку важкості захворювання; виявлена значущість бімануальної асиметрії ознак дерматогліфіки і визначені пріоритетні категорії «симетрія-асиметрія» в прогнозі важкості захворювання.
  Вперше у міських чоловіків і жінок Поділля, хворих на ЦД І типу, виявлені особливості розподілу еритроцитарних антигенів крові за системами АВ0 та Rh в залежності від важкості хвороби.
  Практичне значення отриманих результатів. Результати антропогенетичних досліджень дозволили розробити математичні дискримінантні моделі для формування груп підвищеного ризику виникнення та особливостей перебігу ЦД І типу, що є основою для своєчасного застосування профілактичних заходів у міських мешканців Поділля різної статі. Для застосування результатів моделювання у практичній роботі лікарів в умовах поліклінік і стаціонарів нами розроблена комп’ютерна програма, де після введення даних автоматично вираховуються можливість виникнення та особливостей перебігу ЦД І типу.
  Отримані результати досліджень використовуються в лекційних курсах та практичній роботі кафедр нормальної анатомії та ендокринології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова; кафедрі анатомії Буковинського державного медичного університету; кафедрі анатомії людини Дніпропетровської державної медичної академії; кафедрі гістології, цитології та ембріології Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, а також в практичній роботі лікарів поліклінічних відділень Літинської та Хмільницької центральних районних лікарень Вінницької області, поліклініці 2-ої міської лікарні м. Вінниці.
  Особистий внесок здобувача. Автором здійснено розробку основних теоретичних і практичних положень дисертаційного дослідження. Автор самостійно провів відбір хворих на ЦД І типу дорослого населення віком 21-35 років з наступною статистичною обробкою отриманих результатів. Автором самостійно написані усі розділи власних досліджень. Спільно з науковим керівником проведено аналіз та узагальнення результатів дослідження, обґрунтування висновків. В опублікованих в співавторстві з науковим керівником та колегами публікаціях, автору належать основні ідеї та розробки стосовно особливостей антропометричних, соматотипологічних, дерматогліфічних показників, груп і резус-факторів крові у дорослого міського населення Подільського регіону України, хворих на ЦД І типу. Частина результатів, що стосуються особливостей антропометричних, соматотипологічних показників у здорових міських мешканців Подільського регіону України, отримана спільно з групою виконавців планової наукової роботи НДЦ Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова Розробка нормативних критеріїв здоров’я різних вікових та статевих груп населення на основі вивчення антропогенетичних та фізіологічних характеристик організму з метою визначення маркерів мультифакторіальних захворювань”.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи були викладені на: 2-ій міжнародній науковій конференції „Актуальні проблеми спортивної морфології і інтегративної антропології” (м. Москва, 2006); науковому симпозіумі „Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології” (м. Чернівці, 2007); VI міжнародному конгресі з інтегративної антропології (м. Вінниця, 2007); Міжнародній конференції «Проблемы современной морфологии человека» (м. Москва, 2008).
  Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 7 наукових статей у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України (з них 2 самостійних), 3 у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій. Отримано 1 деклараційний патент на корисну модель.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  У дисертаційній роботі представлено нове вирішення науково-практичної задачі, яка полягає у встановлені за допомогою аналізу антропометричних показників здорових і антропогенетичних показників хворих на ЦД І типу різного ступеня важкості міських мешканців Поділля констатуючих та прогностичних ознак виникнення захворювання, з урахуванням яких, розроблені дискримінантні моделі ризику виникнення та особливостей перебігу ЦД І типу.
  1. Для хворих на ЦД І типу чоловіків, порівняно із здоровими, характерні: менші значення усіх габаритних, більшості поперечних і охватних розмірів тіла та як наслідок мезоморфного компоненту соматотипу, а також м’язової і кісткової маси тіла; різнонаправлені зміни товщини шкірно-жирових складок на верхній кінцівці і тулубі; а також на фоні зменшення поперечних і охватних розмірів тіла більші значення міжостьового розміру тазу і обхвату талії. Для хворих на ЦД І типу жінок, порівняно із здоровими, характерні: менші значення довжини тіла, дистальних епіфізів нижньої кінцівки та як наслідок ектоморфного компоненту соматотипу і кісткової маси тіла; менші значення більшості поперечних розмірів тіла і обхватів нижньої кінцівки; більші значення більшості антропометричних точок і шкірно-жирових складок та як наслідок ендоморфного компоненту соматотипу і жирової маси тіла; різнонаправлені зміни розмірів тазу; менші значення м’язової маси тіла. Достовірних відмінностей антропометричних і соматотипологічних показників між хворими на ЦД І типу різного ступеня важкості чоловіками, або жінками не встановлено.
  2. Хворі на ЦД І типу чоловіки і жінки мають так звані «діатезні» конституційні типи: для хворих чоловіків притаманні низький зріст, короткі і витончені верхні кінцівки, дещо подовжені і витончені нижні кінцівки, помірно коротка і вузька грудна клітка, збільшений обхват талії та підвищене накопичення жиру на передній і боковій поверхнях тулуба на фоні зменшеної товщини шкірно-жирових складок на спині; для хворих жінок характерно: низький зріст, короткі верхні кінцівки, дещо подовжені нижні кінцівки з витонченими стегнами та широкою гомілкою у нижній третині, бочкоподібна грудна клітка та підвищене накопичення жиру в усіх ділянках за винятком плеча і гомілки.
  3. Дерматотипи хворих на ЦД І типу середньої важкості характеризуються: ускладненням папілярних візерунків, що проявляється у підвищеній середньої частоти завитків на I і V пальцях правої кисті у чоловіків і лівої кисті у жінок; відсутністю дуг на ІІ пальці лівої кисті у жінок; відсутністю радіальних петель у чоловіків на лівій кисті; відсутністю білатеральної асиметрії за частотою усіх типів візерунків на IV пальці у жінок; високим рівнем білатеральної асиметрії частоти завитків, ульнарних петель та інтенсивності пальцевих візерунків; низькою кількістю гребінців в області a-b правої кисті та правосторонньою асиметрією гребінцевого рахунку b-c незалежно від статі; статевим диморфізмом гребінцевого рахунку c-d правої кисті та відсутністю статевого диморфізму у локальних, сумарних і тотального гребінцевих рахунках.
  4. Дерматотипи хворих на ЦД І типу важкого перебігу співвідносяться із: спрощенням папілярних візерунків, що проявляється у підвищеній частоті дуг без відхилень їх локалізації, а також радіальних петель, які у жінок проявляють незвичну топографію (IV палець правої кисті); відсутністю білатеральної асиметрії за частотою усіх типів візерунків на V пальці у жінок; менш вираженою білатеральною асиметрією частоти завитків, ульнарних петель та інтенсивності пальцевих візерунків; зменшеною відстанню c-t на обох кистях у чоловіків; низьким гребінцевим рахунком a-b у жінок на лівої кисті та нівелюванням його білатеральних відмінностей; відсутністю статевого диморфізму гребінцевого рахунку c-d.
  5. Важкий перебіг ЦД І типу частіше зустрічається у резус-позитивних (76,7 %) чоловіків Поділля з А(ІІ) (30,2 %) і В(ІІІ) (32,6 %) групами крові та у резус-позитивних (94,9 %) жінок з О(І) (25,6 %) і А(ІІ) (43,6 %) групами крові. Середня важкість захворювання частіше зустрічається у резус-позитивних (85,7 %) чоловіків з А(ІІ) (35,7 %) і АВ(ІV) (35,7 %) групами крові та у резус-позитивних (75,0 %) жінок з А(ІІ) (75,0 %) групою крові.
  6. Розроблені та науково обґрунтовані дискримінантні моделі виникнення ЦД І типу у дорослого населення різної статі в залежності від особливостей будови і розмірів тіла та порівняння важкості перебігу хвороби за дерматогліфічними і серологічними показниками є адекватними і доцільними для використання у поліклінічних закладах і стаціонарах Подільського регіону України з метою застосування профілактичних заходів у групах підвищеного ризику розвитку захворювання.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Абрамова Т.Ф. Пальцевая дерматоглифика и физические способности: автореф. дисс. канд. биол. наук / Т.Ф. Абрамова. М., 2003. 52 с.
  2. Амбулаторная помощь пациентам с сахарным диабетом: опыт внедрения стационарозамещающих технологий / Е.Б. Кравец, А.Т. Адамян, И.С. Зубрилина [и др.] // Бюллетень сибирской медицины. 2008. №1. С. 111-118.
  3. Аметов А.С. Сахарный диабет 2 типа как сердечно-сосудистое заболевание / А.С. Аметов // Клиническая фармакология. 2001. № 10. С. 7-18.
  4. Аметов А.С. Факторы риска сахарного диабета. Роль ожирения / А.С. Аметов // Русский международный журнал. 2003. Т.11, №27. С. 1477-1479.
  5. Антонець Т.І. Зміна маси, поздовжніх і поперечних антропометричних розмірів тіла у міських підлітків, хворих на сезонний та цілорічний алергічні риніти / Т.І. Антонець, І.В. Гунас // Науковий вісник Ужгородського унів. М., 2003. Вип. 21. С. 3-6.
  6. Антонець Т.І. Зміна охватних розмірів тіла, товщини підшкірно-жирових складок, показників соматотипу та компонентного складу маси тіла у міських підлітків, хворих на алергічні риніти / Т.І. Антонець // Вісник Вінницького національного медичного університету. 2004. Т.8, №1. С. 231-235.
  7. Багацкая Н.В. Анализ пальцевой и ладонной дерматоглифики при задержке полового развития у мальчиков-подростков / Н.В. Багацкая // Пробл. екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: Зб. наук. пр. КиївЛуганськ, 2000. Вип.2 (28). С. 37-41.
  8. Балаболкин М.И. Генетические аспекты сахарного диабета / М.И. Балаболкин, И.И. Дедов // // Сахарный диабет. 2000. № 4. С. 12-17.
  9. Балаболкин М.И. Диабетология / М.И. Балаболкин. М.: Медицина, 2000. 672 с.
  10. Балаболкин М.И. Инсулинорезистентность в патогенезе сахарного диабета 2 типа / М.И. Балаболкин, Е.М. Клебанова // Сахар. диабет. 2001. №1. С. 28-36.
  11. Балаболкин М.И. Лечение сахарного диабета и его осложнений: руководство для врачей / М.И. Балаболкин, Е.М. Клебанова, В.М. Креминская. М.: Медицина, 2005. 551 с.
  12. Бец Л.В. Конституционально-дерматоглифическая характеристика детей с сахарным диабетом / Л.В Бец, И.В. Джанибекова, Н.Б. Лебедев // Проблемы эндокринологии. 1994. Т.40, №1. С. 6-9.
  13. Бец Л.В. Соматические особенности больных классическим сахарным диабетом II типа и индуцированным стероидами сахарным диабетом при бронхиальной астме / Л.В. Бец, И.С. Щуплова, И.Ю. Михайлова // Проблема современной морфологии человека: международная конференция; материалы конференции. М., 2008. С. 247-249.
  14. Богданов Н.Н. Заметки о дерматоглифике / Н.Н. Богданов // Человек. 2002. № 5. С. 129-144.
  15. Богданов Н.Н. История и основные тенденции развития дерматоглифики / Н.Н. Богданов, В.Г. Солониченко // Папиллярные узоры: идентификация и определение характеристик личности (дактилоскопия и дерматоглифика). М., 2002. С. 36-59.
  16. Бокарев И.Н. Сахарный диабет / И.Н. Бокарев, В.К. Беликов, О.И. Шубина. Издательство: МИА, 2006. 400 с.
  17. Боровиков В.П. STATISTICA Статистический анализ и обработка данных в среде Windows / В.П. Боровиков, И.П. Боровиков. М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1998. 608 с.
  18. Бунак В. В. Антропометрия / В. В. Бунак. М.: Наркомпрос РСФСР, 1941. 384 с.
  19. Бутова О.А. Физиолого-антропологическая характеристика состояния здоровья подростков: автореф. дисс. на соискание науч. степени д-ра мед. наук: спец. 14.03.03 «Нормальная физиология» / О.А. Бутова. М., 1999. 40 с.
  20. Василенко Ю.А. Корреляционные отношения между показателями дерматоглифики, психического и эндокринного статуса, функциональным состоянием ЦНС / Ю.А. Василенко // Матер. 50 научно-практ. конф. Ставрополь, 2005. С. 51-53.
  21. Веселовская З.В. Осложнения сахарного диабета со стороны органа зрения / З.В. Веселовская // Практична ангіологія. 2006. №3. С. 56-58.
  22. Вікові аспекти компенсації цукрового діабету / Ю.В. Корсак, М.М. Кишко, Й.І. Пічкар [і ін.] // Матеріали науково-практичної конференції «Наукові та практичні проблеми ендокринної патології в різних вікових періодах». Харків, 23-24 листопада 2006 р. С. 40-41.
  23. Власенко М.В. Дерматогліфічні показники як генетичний маркер схильності до дифузного нетоксичного зоба у підлітків / М.В. Власенко // Ендокринологія. 2007. Т.12, №1. С. 68-72.
  24. Влияние конституциональных поло-возрастных факторов на особенности течения хронического проктосигмоидита / Н.Н. Николаева, Н.В. Топольская, Е.Г. Грищенко [и др.] // Российские морфологические ведомости. 2000. №1-2. С. 227-229.
  25. Волоцкой М.В. Генетика кожного рельефа / М.В. Волоцкой // Антропологический журнал. 1937. №3. С. 21-26.
  26. Гайдаєв Ю.О. Стан ендокринологічної служби України та перспективи розвитку медичної допомоги хворим з ендокринною патологією / Ю.О. Гайдаєв // Международный эндокринологический журнал. 2006. №2(4). С. 9-14.
  27. Гайнутдинов И.К. Медицинская генетика. 3-е издание / И.К. Гайнутдинов, Э.Д. Рубан. Ростов-на-Дону, 2009. 314 с.
  28. Гальперина З.З. Пальцевая дерматоглифика и факторы ее определяющие (популяционно-генетический анализ): автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. биол. наук: спец. 03.00.15 «Генетика» / З.З. Гальперина. Минск, 1987. 17 с.
  29. Генетические нарушения при сахарном диабете взрослого типа у молодых (MODY) / Ю.А. Серегин, Д.А. Чистяков, А.В. Зилов [и др.] // Сахарный диабет. 2000. № 4. С. 4-8.
  30. Геодакян В.А. Эволюционные теории асимметризации организмов, мозга и тела / В.А. Геодакян. Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова, РАН, Москва, 1999. 47 с.
  31. Гетерогенность сахарного диабета. Особенности дебюта заболевания (классификация, диагностика, лечение, возможность профилактики) : [Пособие для врачей] / О.М. Смирнова, В.А. Горелышева, В.А. Никонова, О.Е. Соловьева. М., 2001. 31 с.
  32. Гладкова Т.Д. Заметка о связи некоторых признаков дерматоглифики с групами крови системы АВО / Т.Д. Гладкова, Л.О. Битадзе // Вопросы антропологии. 1982. №69. С. 75-80.
  33. Гладкова Т.Д. Редкие признаки в пальцевой и ладонной дерматоглифике / Т.Д. Гладкова, Т.А. Тот // Вопросы антропологии. 1995. №8. С. 84-90.
  34. Гланц С. Медико-биологическая статистика / С. Гланц. М.: Практика, 1999. 459 с.
  35. Гусева И.С. Дерматоглифика как конституциональный маркер при мультифакториальной патологии / И.С. Гусева, Т.Т. Сорокина // Вопр. антропологии. 1998. № 89. С. 43-48.
  36. Дедов И.И. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом: методические рекомендации / И.И. Дедов, М.В. Шестакова. М., 2006. 104 с.
  37. Дедов И.И. Впервые выявленный сахарный диабет, механизм развития, клиника, лечение: пособие для врачей / И.И. Дедов, О.М. Смирнова, Т.В. Никонова. М.: Минздравсоцразвития, 2005. 28 с.
  38. Дедов И.И. Сахарный диабет / И.И. Дедов, М.В. Шестакова. Издательство: Универсум Паблишинг, 2003. 456 с.
  39. Дедов И.И. Сахарный диабет и артериальная гипертензия / И.И. Дедов, М.В. Шестакова. Издательство: МИА, 2006. 344 с.
  40. Дедов И.И. Эпидемиология сахарного диабета / И.И. Дедов, Т.Е. Чазова, Ю.И. Сунцов. М., 2003. 143 с.
  41. Дерягина М.А. Эволюционная антропология: Биологические и культурные аспекты / М.А. Дерягина // Учебное пособие. 2-е издание, исправленное. М.: Изд-во УРАО, 2003. 208 с.
  42. Динамика антропогенетического статуса у детей и подростков с патологией щитовидной железы / С.Б. Мельнов, О.А. Рыбальченко, Т.В. Белоокая, Л.В. Шафаренко // Материалы IV международного конгресса по интег-ративной антропологии. СПб.: Издательство СПБГМУ, 2002. С.232-233.
  43. Дивінська В.О. Вплив генотипічних та екзогенних факторів на клінічні прояви і перебіг цукрового діабету I типу у дітей: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. мед. наук: 14.01.10 «Педіатрія» / В.О. Дивінська. Сімф., 2004. 19 с.
  44. Дмитренко С.В. Математичне моделювання ризику виникнення псоріазу в залежності від статі і особливостей будови тіла / С.В. Дмитренко // Вісник морфології. 2007. №2. С. 366-370.
  45. Евсюкова И.И.Сахарный диабет: беременные и новорожденные / И.И. Евсюкова. Издательство: Миклош, 2009. 272 с.
  46. Интегративная антропология методические подходы и результаты научных исследований / В.Г. Николаев, В.В. Гребенникова, В.П. Ефремова [и др.] // Самміт нормальних анатомів України та Росії: Збірник статей міжнародної конференції присвяченої року Росії в Україні. Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. С. 97-104.
  47. Канцельсон Л.А. Клинический атлас патологии глазного дна / Л.А. Канцельсон, В.С. Лысенко, Т.И. Балишанская. М.: ГЭОТАР МЕД, 2004. 152 с.
  48. Карлова Т.А. Дерматоглифические маркеры церебрастенического синдрома / Т.А. Карлова, Л.И. Губарева // Сб. материалов Второго международного симпозиума «Проблемы ритмов в естествознании». М.: Изд-во РУДН, 2004. С. 60-64.
  49. Клімас Л.А. Пальцева дерматогліфіка при різних формах псоріазу / Л.А. Клімас, С.В. Дмитренко // Biomedical and Biosocial Anthropology. 2008. №10. С. 115-119.
  50. Ковешников В.Г. Медицинская антропология / В.Г. Ковешников, Б.А. Никитюк. К.: Здоровье, 1992. 200 с.
  51. Конституциональная характеристика мужчин, страдающих язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки / Н.Н. Николаева, Л.В. Николаева, Е.Г. Грищенко [и др.] // Российские морфологические ведомости. 2000. №1-2. С. 226-227.
  52. Конституциональнодерматоглифическая характеристика детей с сахарным диабетом / Л.В. Бец, И.В. Джанибекова, Н.Б. Лебедев [и др.] // Проблемы эндокринологии. 1994. С. 6-9.
  53. Корнетов Н.А. Клиническая антропология методологическая основа целостного похода в медицине / Н.А. Корнетов // Сб. трудов республиканской конф.: «Актуальные вопросы интегративной антропологи». Красноярск: Издательство КрасГМА, 2001. Т.1. С. 36-44.
  54. Корнетов Н.А. Основные постулаты Б.А. Никитюка в теории интегративной антропологии (памяти друга и соратника) / Н.А. Корнетов // Сб. материалов конф.: «Биомедицинские и биосоциальные проблемы интегративной антропологии». СПб: Издательство СПбГМУ, 1999. Вып. 3, Т.1. C. 5-8.
  55. Корпачев В.В. Влияние амарила на показатели липидного обмена в крови у мужчин и женщин, больных сахарным диабетом ІІ типа, с ожирением / В.В. Корпачев, Е.А. Литвиненко // Терапия. 2002. № 6. С. 32.
  56. Ксендзов Л.И. Эпидемиологическая значимость дерматоглифических исследований / Л.И. Ксендзов, В.С. Горин, Т.К. Калимулина // Вестн. Межрегион. ассоц. "Здравоохранение Сибири". 2000. №3. С. 37-38.
  57. Куклин В.Т. Дерматоглифические изменения на пальцах рук у больных красной волчанкой / В.Т. Куклин, З.В. Куклина // Вестник дерматологии и венерологии. 2001. №1. С. 33-35.
  58. Маньковский Б.Н. Современные принципы терапии СД 2 типа / Б.Н. Маньковский // Матеріали 46 науково-практичної конференції «Актуальні проблеми ендокринології». Харків, 19-21 червня 2002 р. С. 39-42.
  59. Мегаполис и особенности соматотипа как факторы повышенного риска ишемической болезни сердца / М.А. Негашева, Д.В. Богатенков, И.А. Глащенкова, С.В. Дробышевский // Профилактика заболеваний и укрепление здоровье. 2001. № 1. С. 32-37.
  60. Методы дерматоглифики в идентифкации личности погибших / А.П. Божченко, В.А. Ракитин, А.И. Самарин [и др.] // Распознавание образов и анализ зображений: тезисы докл. РостИздат., 2002. С. 68-80.
  61. Моисеева Т.Ф. Комплексное криминалистическое исследование потожировых следов человека / Т.Ф. Моисеева. М.: ООО „Городец-издат”, 2000. 225 с.
  62. Морозова Т.Е. Особенности антигипертензивной терапии у пациентов с метаболическим синдромом и сахарным диабетом / Т.Е. Морозова // Справочник поликлинического врача. 2006. №8. С. 25-31.
  63. Морфологические и психофизиологические особенности курсантов ВИФКА / Т.И. Вихрук, О.Н. Груздева, Е.Н. Курьянович [и др.] // Сб. материалов IV международного конгресса по интегративной антропологии. СПб.: Издательство СПБГМУ, 2002. С. 53-54.
  64. Науменко В.Г. Патогенетична терапія ускладнень цукрового діабету / В.Г. Науменко // Международный эндокринологический журнал. 2006. №1. С. 55-60.
  65. Нестеров А.П. Диабетическая ретинопатия / А.П. Нестеров // Русский международный журнал. 2000. №1. С. 3-8.
  66. Никитюк Б.А. Особенности пальцевой и ладонной дерматоглифики при некоторых заболеваниях пищеварительной системы / Б.А. Никитюк, А.Н. Чистикин // Сб. материалов конференции: «Актуальные вопросы биомедицинской и клинической антропологи». Красноярск, 1997. С. 142-144.
  67. Никитюк Б.А. Проблема конституционых диссоциаций в интегративной антропологии / Б.А. Никитюк, А.В. Хапалюк // Рос. морфол. ведомости. М., 1998. №1(6). С. 176-183.
  68. Никитюк Б.А. Теория и практика интегративной антропологи [Очерки] / Б.А. Никитюк, В.М. Мороз, Д.Б. Никитюк. Киев-Винница: Издательствово Здоров’я”, 1998. 303 с.
  69. Николаев В.Г. Интегративная антропология методические подходы и результаты научных исследований / В.Г. Николаев // Сб. статей межд. конф. "Саммит нормальных анатомов Украины и России" Тернополь, 2003. С. 97-103.
  70. Николаев В.Г. Состояние, проблемы и перспективы интегративной антропологии / В.Г. Николаев // Сб. трудов республиканской конференции: «Актуальные вопросы интегративной антропологи». Красноярск: Издательство КрасГМА, 2001. Т.1. С. 4-12.
  71. Нормальные аномальные и условно-аномальные конституции человека / С.С. Усоев, Ю.М. Киселевский, К.М. Ковалевич [и др.] // Морфология. 2000. Т.117, №3. С. 123.
  72. Носиков В.В. Генетика сахарного диабета типа 1 / В.В. Носиков // Геномика медицине. М.: ИКЦ Академкнига”, 2005. С. 281-311.
  73. Нутриционные антропометрические показатели больных сахарным диабетом, находящихся на постоянном абмулаторном перитонеальном диализе / К.Л. Райхельсон, В.А. Эдельштейн, А.Ю. Земченко [и др.] // Биомед. и биосоц. пробл. интегратив. антропол. 1998. №2. С. 190-192.
  74. О некоторых соответствиях генетических систем АВО и Rh крови с дерматоглифическими знаковыми системами человека / Г.Г. Туманов, Л.В. Бойчук, О.Ю. Князева [и др.] // Вестн. службы крови России. 2000. №4. С. 34-36.
  75. Об антропометрии в диагностике рефлекторных синдромов остеохондроза позвоночника / В.Г. Николаев, М.Г. Дралюк, Н.С. Дралюк [и др.] // Сб. материалов IV международного конгресса по интегративной антропологии. СПб.: Издательство СПБГМУ, 2002. С. 256-257.
  76. Один В.И. Сахарный диабет 1 типа: иммунопатофизиология, диагностика, лечение / В.И. Один, В.Н. Цыган. Издательство: СпецЛит., 2006. 32 с.
  77. Онтогенез и популяция: оценка стабильности развития в природных популяциях / В.М. Захаров, Н.П. Жданова, Е.Ф. Кирик, Ф.Н. Шкиль // Онтогенез. 2001. № 6. С. 404421.
  78. Определение риска развития гипертонической болезни на основании комплекса дерматоглифических маркеров: Метод. рекоменд. / С.А Штандель, С.Н., Коваль, Ю.И. Караченцев [и др.]. К., 2005. 16 с.
  79. Опыт применения метформина у больных сахарным диабетом II типа с ожирением / В.В. Корпачев, И.А. Мосендз, А.В. Ковальчук [и др.] // Укр. мед. часопис. 2000. №1. С. 61-65.
  80. Пальцевые дерматоглифы и физические особенности / Т.Ф. Абрамова, Т.М. Микитина, С.И. Изаак [ и др.] // Папиллярные узоры: идентификация и определение характеристик личности (дактилоскопия и дерматоглифика). М., 2002. С. 113-137.
  81. Папиллярные узоры: идентификация и определение характеристик личности (дактилоскопия и дерматоглифика)/ [под ред. Л.Г. Эджубова, Н.Н. Богданова]. М., 2002. 316 с.
  82. Петрова М.М. Телосложение и коронарная болезнь сердца (обзор литературы) / М.М. Петрова //Мат. конф.: Актуальные вопросы интегративной антропологии. Красноярск, 2001. Т.1. С. 152-157.
  83. Питерс-Хармел Э. Сахарный диабет: диагностика и лечение / Э. Питерс-Хармел. Издательство: Практика, 2008. 496 с.
  84. Полиморфизм гена CTLA4 (49A/g) в русской популяции у больных сахарным диабетом 1 типа и здоровых доноров / Д.Д. Абрамов, И.И. Дедов, Д.Ю. Трофимов [и др.] // Сахарный диабет. 2007. № 3. С. 2-3.
  85. Полторак В.В. Инсулинорезистентность и функция бета-клеток при сахарном диабете 2 типа (патофизиологические аспекты и терапевтические перспективы) / В.В. Полторак // Матеріали 46 науково-практичної конференції «Актуальні проблеми ендокринології». Харків, 19-21 червня 2002 р. С. 59-61.
  86. Полюхова А.М. Ассоциация между группами крови АВО и пальцевой дерматоглификой / А.М. Полюхова, В.П. Колодченко, В.П. Войтенко // Цитология и генетика. 1977. Т.XI, №3. С. 207-209.
  87. Последние достижения и перспективы профилактики сахарного диабета 1 типа / Т.Л. Кураева, Е.В. Титович, Г.С. Колесникова, В.А. Петеркова // Сахарный диабет. 2000. № 2. С. 2-6.
  88. Предрасположенность к сахарному диабету у коренных жителей ростовской популяции по материалам 100 семей в 3-х поколениях родственников / К. Глебов, Т. Ткачов, А. Радченко [и др.] // 53-я итоговая научная конференция. Ростов-на Дону, 1999. С. 174.
  89. Прогнозування гіпертензії, діабету, дисліпідемії і альбумінурії шляхом використання простих антропометричних індексів у проживаючих в Гонконзі китайців / G.T. C.Ko, J.C.N. Сhan, C.S. Cockram [et al.] // Int. J. Obesity. 1999. №11. С. 1136-1142.
  90. Прогнозування ризику виникнення алергічних ринітів в залежності від особливостей будови тіла у міських підлітків різної статі методом покрокового дискримінантного аналізу / І.В. Гунас, Т.І. Антонець, І.В. Сергета [та ін.] // Вісник морфології. 2004. Т.10, №1. С. 184-188.
  91. Прогнозування ризику виникнення алергічних ринітів в залежності від особливостей дерматогліфіки та деяких еритроцитарних антигенів крові у міських підлітків різної статі методом покрокового дискримінантного аналізу / І.В. Гунас, Т.І. Антонець, І.В. Сергета [та ін.] // Biomedical and Biosocial anthropology. 2004. №2. С. 134-138.
  92. Прудіус П.Г. Епидеміологія та економіка цукрового діабету / П.Г. Прудіус, О.В. Северин, Н.В. Письменна // Ендокринологія. 2000. №5(1). С. 109-114.
  93. Рудзський С.Л. Використання антропометричних показників у клінічній ендокринології / С.Л. Рудзський // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. 2003. №1. C. 60-64.
  94. Сахарный диабет: Учебно-методическое пособие. Вып. 1: Этиология, патогенез, клиника, дифференциальный диагноз, принципы лечения / М.Е. Стаценко, А.Ф. Косицына, С.В. Туркина, С.Л. Болотова. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. 64 с.
  95. Сегеда С.П. Антропологічний склад українського народу: етногенетичний аспект / С.П. Сегеда. К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2001. 256 с.
  96. Сидоров Н.И. Роль неблагоприятных социаль
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Камынина Надежда Ростиславовна Повышение качества государственного управления недвижимым имуществом организаций в условиях цифровой экономики
Шилова Анна Эдуардовна Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и совершенствование продовольственного обеспечения промышленного региона (на материалах Кемеровской области)
Бабаева Парвина Мансуровна Повышение социально-экономической эффективности бытового обслуживания населения в условиях рыночных отношений (на материалах Республики Таджикистан)
Дыганова Рената Рафаилевна Повышение социально-экономической эффективности дистанционной торговли
Никонова Наталья Александровна Повышение экономической эффективности производства и переработки молока в сельскохозяйственных организациях (на примере Ленинградской области)