РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇ ГОРТАНІ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ : Развитие и становление ТОПОГРАФИИ ГОРТАНИ В раннем периоде онтогенеза человека

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇ ГОРТАНІ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ
 • Альтернативное название:
 • Развитие и становление ТОПОГРАФИИ ГОРТАНИ В раннем периоде онтогенеза человека
 • Кол-во страниц:
 • 152
 • ВУЗ:
 • БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
  БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  На правах рукопису

  Попелюк Олександра-Марія Василівна

  УДК 611.22.013


  РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇ ГОРТАНІ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ

  14.03.01. нормальна анатомія


  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата медичних наук  Науковий керівник:
  Макар Богдан Григорович
  доктор медичних наук, професор
  Чернівці 2009

  ЗМІСТ
  СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ........................................................4
  ВСТУП............................................................................................. 5
  РОЗДІЛ 1. МОРФОГЕНЕЗ ТА АНАТОМІЧНІ ВЗАЄМОВІДНО-ШЕННЯ ГОРТАНІ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ).....................................................................................14
  1.1. Особливості закладки і становлення топографії гортані у вну-трішньоутробному періоді розвитку та у новонароджених ..........15
  1.2. Сучасні уявлення про вади розвитку гортані.......30
  РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ............. 39
  2.1. Об’єкти дослідження................................................................... 39
  2.2. Методи дослідження................................................................... 42
  2.2.1. Метод макроскопічного дослідження.................................... 44
  2.2.2. Метод мікроскопічного дослідження..................................... 45
  2.2.3. Метод виготовлення топографо-анатомічних зрізів.............. 46
  2.2.4. Метод виготовлення пластичних і графічних реконструкцій 46
  2.2.5. Метод ін’єкції судин з наступним просвітленням................. 47
  2.2.6. Метод стереофотографування................................................ 48
  2.2.7. Метод комп'ютерної томографії.......48
  2.2.8. Метод магнітно-резонансної томографії.....49
  2.2.9. Метод статистичної обробки50
  РОЗДІЛ 3. Морфогенез гортані У ЗАРОДКОВОМУ ПЕРІО-
  ДІ............................................................................................................................ 52
  РОЗДІЛ 4. анатомічні перетворення І СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇ гортані в ПЕРЕДПЛОДОВОМУ ПЕРІОДІ...................66
  РОЗДІЛ 5. Топографо-анатомічні особливості горта-ні У ПЛОДІВ ТА у НОВОНАРОДЖЕНИХ..................................81
  РОЗДІЛ 6. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ.....................................................................104
  ВИСНОВКИ................................................................................................124
  РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо науково-практичного вико-ристання одержаних результатів..............................................126
  CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ................................................127
  ДОДАТКИ...................................................................................................153

  ПЕРЕЛІК
  УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ


  об. - об’єктив
  ок. - окуляр
  ТКД - тім’яно-куприкова довжина
  мкм - мікрометр
  мм - міліметр
  см - сантиметр
  зб. - збільшення
  рис. - рисунок
  ВСТУП

  Зміни в ембріоні природньо передують змінам дорослої особини, що мають еволюційне значення, а найчастіше і викликають їх.
  К.фон Бер

  Актуальність теми. Одним із провідних у підході до організму людини, актуальним завданням сучасних анатомів, ембріологів, тератологів та хірургів є вивчення розвитку, становлення синтопічних взаємовідношень органів у різні вікові періоди [2, 5]. Становлення органів дуже складний процес, який остаточно не є вивченим [30]. Морфологією гортані віддавна цікавилися як анатоми, так і гістологи [10, 46, 66]. Перші вивчали анатомічну будову, другі - гістологічну структуру її окремих компонентів. Проводячи анатомічні дослідження, багато з них розглядали орган у статичному стані, вважаючи його остаточним, таким, що не підлягає змінам. Разом з тим, прогресивні вчені, починаючи з періоду Відродження, вважали за необхідність вивчення анатомічної будови в процесі розвитку. Різноманітні відхилення від нормального органогенезу призводять до утворення патологічного стану органа, який росте [33]. Таким чином, важливим науковим напрямком у морфології є вивчення динаміки змін то-пографії структур органів і органокомплексів у пренатальному періоді онтогенезу людини з метою з'ясування взаємозв'язку і взаємовпливу формоутворювальних процесів на просторово-часову організацію анатомічних структур, а також встановлення часу і морфологічних передумов можливого виникнення варіантів їх будови та природжених вад розвитку [78, 184].
  Констеляція медичних та екологічних проблем зумовлена зростаючим числом факторів, що руйнують гомеостаз людини та суспільства в цілому. На долю України останніми роками припадає найбільша частка екологічних катастроф [18, 108]. З огляду на це, захворюваність населення України постійно підвищується, тяжкість перебігу низки захворювань погіршується та ускладнюється. В останні роки, поряд зі зниженням народжуваності, кількість природжених вад збільшується [21, 110]. За останнє десятиріччя значно зросла частка природжених вад як причини перинатальних і неонатальних захворювань та летальності, не знижується частота дитячої інва-лідизації, катастрофічного характеру набуває негативний природний приріст [11, 109]. Щороку серед новонароджених в Україні за даними медико-генетичної служби МОЗ фіксується до 13 тисяч випадків природжених вад різних органів та систем. Вади дихальної системи посідають 8-9 місце за частотою виникнення, серед них вади розвитку гортані складають 6% [56, 120].
  Здоров'я дітей - це основа медико-соціального розвитку України у XXI сторіччі. Природжені вади становлять для суспільства складну соціально-економічну та медичну, а для сім'ї ще й психологічну проблему [131]. Дійсний стан здоров'я населення України і критична демографічна ситуація вимагають невідкладних неординарних рішень, пошуку найбільш адекватних та ефективних заходів, насамперед профілактичних [137]. Активне впровадження анте- і перинатальної профілактики природжених вад внутрішніх органів потре-бує сучасних підходів та методів дослідження внутрішньоутробного розвитку. Антенатальна діагностика, терапія, хірургічна корекція і профілактика патології плода - найбільш суттєвий компонент репродуктивної стратегії та перинатології [84, 221].
  На сучасному етапі ембріологічних досліджень слід реалізувати основний принцип перинатальної медицини - ставлення до плоду як до пацієнта [4]. Невід'ємною складовою медицини є високо-кваліфікована неонатальна допомога, що ґрунтується на аналізі перебігу вагітності і пологів, стану плода впродовж гестаційного періоду з ура-хуванням усіх факторів ризику, на прогнозуванні стану ново-народженого та забезпечення сучасними перинатальними технологіями медичної допомоги новонародженим. Шляхом своєчасного виявлення аномальних плодів за допомогою сучасних методів пренатальної діагностики практично можливо втричі знизити зареєстровану популяційну частоту природжених вад і їх питому вагу в структурі перинатальної смертності, дитячої інвалідності і тяжких захворювань, які зумовлені генетичними і тератогенними чинниками, що має велике медико-біологічне і соціально-економічне значення [51, 112].
  Широке впровадження у клінічну практику комп'ютерної то-мографії, магнітно-резонансної томографії, ультразвукової діагностики сприяють своєчасному виявленню і прогнозуванню вад розвитку і перинатальної патології у плодів та новонароджених людини [115, 232, 262].
  Враховуючи вимоги сьогодення, є важливим закріпити та розширити зв’язки між морфологічними і клінічними дослідженнями [42, 101, 250].
  Встановлення точних і повних даних про закономірності хронологічної послідовності топографо-анатомічних взаємовідношень гортані між собою та з суміжними утвореннями у внутрішньоутробному періоді розвитку людини, встановлення часу і морфологічних передумов можливого виникнення варіантів її будови та природжених вад є одним із важливих напрямків сучасної морфології [8, 73]. Мала кількість досліджень та фрагментарність щодо типової і варіантної анатомії складових гортані зумовлюють актуальність даного дослідження та потребу його вирішення [74, 167]. Морфологічні дослідження гортані в основному спрямовані на розкриття механізмів і патогенезу захворювань та пошуку ефективних методів лікування. Особливості будови та структурної трансформації гортані залишаються актуальною проблемою морфологів і клініцистів [87].
  У багатьох дослідженнях відсутній комплексний підхід до вивчення проблеми становлення та особливостей будови гортані впродовж всього внутрішньоутробного періоду онтогенезу людини. Наукові дослідження, як правило, виконувалися тільки в окремі вікові періоди на незначній кількості біологічних об'єктів, не проводився корелятивний аналіз інтенсивного та уповільненого росту органа. Дослідження, в більшості випадків, вико-нувалися ізольовано, без урахування взаємовідношень гортані з суміжними структурами [146, 187, 178].
  Дані літератури не дають цілісного уявлення про становлення та корелятивні топографо-анатомічні взаємовідношення гортані з суміжними структурами впродовж усього періоду раннього онтогенезу людини [149, 217].
  Таким чином, актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю комплексного вивчення становлення та топографо-анатомічних взаємовідношень гортані із суміжними утвореннями в пренатальному періоді онтогенезу людини, особливостей будови хрящів, обґрунтування деяких вад розвитку гортані, з’ясування анатомічних змін, вікової та індивідуальної мінливості, періодів інтенсивного та уповільненого росту гортані впродовж внутрішньоутробного життя людини.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукове дослідження є фрагментом планової комплексної наукової роботи кафедр анатомії людини, анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії Буковинського державного медичного університету "Статево-вікові закономірності будови і топографо-анатомічних взаємовідношень органів та структур в онтогенезі людини. Особливості вікової та статевої ембріотопографії” (№ держреєстрації 0105U002927, шифр ІH.07.00.0001.05). Здобувачем вивчено ембріотопографію гортані людини. Тема дисертації затверджена Проблемною комісією МОЗ і АМН України Морфологія людини” 31.01.2006 р. (протокол №71).
  Мета дослідження. Комплексно вивчити хронологічні закономірності морфогенезу та синтопічні взаємовідношення гортані із суміжними утвореннями в ранньому періоді онтогенезу людини, з нових позицій висвітлити індивідуальну та вікову анатомічну мінливість, просторово-часові перетворення з наступним визначенням критичних періодів та часу можливого виникнення її природжених вад.
  Задачі дослідження:
  1. Уточнити особливості закладки і час розвитку структурних компонентів гортані у пренатальному періоді онтогенезу.
  2. Вивчити динаміку морфогенезу та синтопічної кореляції гортані в період її розвитку.
  3. Встановити періоди інтенсивного та уповільненого росту гортані впродовж внутрішньоутробного періоду онтогенезу.
  4. Визначити критичні періоди, варіанти будови, морфологічні передумови та час можливого виникнення природжених вад гортані.
  Об’єкт дослідження: закономірності раннього онтогенезу нижніх дихальних шляхів людини.
  Предмет дослідження: морфогенез і становлення топографії гортані та суміжних з нею утворень.
  Методи дослідження: макроскопія, мікроскопія серій послідовних гістологічних і топографо-анатомічних зрізів, звичайне і тонке препарування, реконструювання, ін’єкція судин, рентгенографія, комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія та стереофотографування для визначення становлення та зміни будови й топографії, періодів інтенсивного та уповільненого росту, мінливості гортані впродовж раннього періоду онтогенезу людини. З метою об’єктивізації одержаних даних використані морфометричні методи. Для обробки цифрових даних застосовувалися статистичні методи.
  Застосування комплексу адекватних морфологічних методів дослідження дало можливість уточнити, розширити та доповнити відомості, які є в доступній літературі з цих питань, а також одержати нові дані про особливості розвитку, будови та морфологічні зміни гортані на різних етапах пренатального онтогенезу людини.
  Наукова новизна одержаних результатів. Вперше за допомогою адекватних морфологічних методів вивчено морфогенез і динаміку просторово-часових взаємовідношень гортані людини впродовж внутрішньоутробного періоду розвитку та в новонароджених з точки зору топографо-анатомічного підходу до проблем ембріогенезу.
  Вивчено терміни закладки і особливості раннього розвитку гортані. Визначено, що джерелом закладки структурних елементів гортані є вісцеральні дуги. Диференціація зазначених структур пов’язана із становленням судинно-нервових компонентів. Уперше простежено динаміку змін форми та розмірів хрящів гортані, визначені етапи інтенсивного й повільного їх росту в період антенатального життя.
  З’ясовано критичні періоди, морфологічні передумови та час можливого виникнення деяких природжених вад гортані.
  Пріоритет дослідження полягає в новому топографо-анатомічному підході до проблем ембріонального розвитку людини, одержанні нових об’єктивних даних про ембріотопографію гортані за допомогою реконструювання, яке дає змогу вивчати мікроструктури в об’ємному зображенні.
  Уточнені та доповнені дані літератури стосовно джерел, місць та термінів закладки основних структур гортані, особливостей становлення її топографії впродовж пренатального періоду онтогенезу та в новонароджених людини.
  Практичне значення одержаних результатів. Виконане дослідження доповнює існуючі уявлення про ембріогенез і становлення топографії гортані, з нових позицій висвітлює її структурну організацію в період внутрішньоутробного розвитку, що має важливе значення для з’ясування морфологічних передумов виникнення деяких природжених вад та патогенезу набутої патології.
  Одержані результати можуть використовуватися в дитячій отори-ноларингології як еталони норми.
  Результати дисертаційної роботи можуть стати базою для подальшого вивчення морфогенезу та ембріотопографії гортані на спеціально відібраному матеріалі від матерів з певною клінічною патологією, а також служити еталоном при вивченні розвитку зазначеної ділянки в екологічно несприятливих регіонах.
  Відомості про особливості топографії гортані у плодів і новонароджених є морфологічною основою для удосконалення існуючих та розробки нових способів хірургічної корекції її природжених вад.
  Одержані дані є теоретичною основою для наступних експери-ментальних, порівняльно-анатомічних та порівняльно-ембріологічних досліджень у клінічній анатомії та ембріології.
  Результати досліджень можуть бути застосовані в лабораторіях скринінгу ембріонального матеріалу, оцінки ступеня дозрівання та прогнозування життєздатності плода, пренатальної діагностики відхилень від нормального розвитку та їх корекції.
  Отримані результати дослідження можуть бути враховані при написанні посібників, атласів і монографій з ембріології, нормальної і клінічної анатомії, оториноларингологіі та анестезіології.
  Основні положення дисертаційного дослідження впроваджені в навчальний процес і науково-дослідну роботу кафедр анатомії людини, анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії, дитячої хірургії та оториноларингології, патологічної анатомії та судової медицини Буковинського державного медичного університету, кафедр нормальної анатомії Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачеського, Харківського національного медичного університету, Івано-Франківського національного медичного університету, кафедр анатомії людини Дніпропетровської державної медичної академії, Української медичної стоматологічної академії, кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та гістології медичного факультету Ужгородського національного університету, науково-дослідній роботі лабораторії морфологічних досліджень НДІ медико-екологічних проблем МОЗ України (м. Чернівці).
  Особистий внесок здобувача. Самостійно проаналізована наукова література і обґрунтована ідея, визначена тема і складені план та робоча програма дослідження, зібраний трупний матеріал, виконано морфологічні дослідження на 115 зародках, передплодах, плодах та новонароджених людини. Проведено статистичну обробку, аналіз і узагальнення одержаних результатів. Написані всі розділи, сформульовано висновки і практичні рекомендації, відредаговано і оформлено роботу. В опублікованих наукових працях і в актах впровадження, які стосуються науково-практичної новизни, використано фактичний матеріал автора.
  Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення дисертаційної роботи оприлюднені на: ІV Міжнародній науково-практичній конференції „Здорова дитина: здорова дитина та генетичні аспекти її розвитку” (Чернівці, 2006); науковому симпозіумі „Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології” (Чернівці, 2007); V Міжнародній науково-практичній конференції „Здорова дитина: формування інноваційної парадигми збереження здоров’я дітей” (Чернівці, 2007); Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 50-річчю кафедри анатомії людини ГрГМУ „Актуальные проблемы морфологии” (Гродно, 2008); науково-практичній конференції „Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень” (Тернопіль, 2008); науково-практичному симпозіумі „Хірургічні аспекти захворювань кишечника у дітей” (Чернівці, 2008); підсумкових наукових конференціях професорсько-викладацького складу Буковинського державного медичного університету (Чернівці, 2006-2008), засіданнях Чернівецького обласного відділення наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів (Чернівці, 2006-2008), засіданнях Чернівецького відділення наукового ЛОР товариства (Чернівці, 2006-2008).
  Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 10 наукових праць, зокрема статей у фахових наукових виданнях 4, всі самостійні, тез у збірниках матеріалів наукових конференцій 6, які повністю відображують основний зміст дисертаційної роботи.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертаційній роботі дано теоретичне узагальнення і нове вирішення актуальної задачі, що полягає у визначенні закладки і становлення топографії гортані у взаємозв’язку із суміжними структурами в ранньому періоді онтогенезу людини, з’ясуванні прогресивних та регресивних їх змін, уповільненого та прискореного росту. Одержані нові дані є основою для подальшого морфологічного дослідження, удосконалення та розробки нових методів профілактики і оперативних втручань у зазначеній ділянці.
  1. Зачаток гортані з’являється в зародків 5,0-5,5 мм тім’яно-куприкової довжини у вигляді вентрального випину первинної кишки на її межі глоткового відділу, від якої вона відмежовується широкою заглибиною. Перебудова епітелію починається на вентральній і бічних стінках зачатка гортані.
  2. Внаслідок концентрації мезенхіми відбувається закладка хрящів гортані: надгортанника в зародків 11,0-13,0 мм, перснеподібного у передплодів 16,0 18,0 мм, щитоподібного у передплодів 19,0-20,0 мм, черпакуватих 22,0 23,0 мм тім’яно-куприкової довжини. Наприкінці п’ятого на початку шостого місяця хрящі гортані набувають дефінітивної форми.
  3. Слизова оболонка гортані вкрита високим циліндричним миготливим епітелієм. Залози слизової оболонки гортані похідними епітеліальної вистилки. Формування залоз зумовлене з процесом вростання епітелію слизової оболонки в підслизовий прошарок. Найбільша їх концентрація спостерігається на передній стінці гортані.
  4. Становлення кровоносних судин гортані відбувається двома шляхами: диференціюванням мезенхіми внутрішньоорганно та вростанням позаорганних судин у стінку гортані. Внаслідок процесів розвитку найбільша концентрація кровоносних судин знаходиться в ділянці присінка.
  5. Найбільш інтенсивно формування структур гортані відбувається у передплодів третього та плодів восьмого місяців розвитку.
  6. Критичними періодами в розвитку структур гортані слід вважати кінець зародкового та початок передплодового періоду онтогенезу людини, під час яких відбуваються найінтенсивніші ембріотопографічні процеси.  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАУКОВОГО І ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗДОБУТИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
  1. Отримані в даному науковому дослідженні результати доповнюють і з нових позицій висвітлюють відомі дані про розвиток і становлення топографо-анатомічних взаємовідношень гортані з суміжними утвореннями впродовж внутрішньоутробного періоду онтогенезу людини і можуть бути використані під час навчального процесу на кафедрах анатомії людини, гістології, топографічної анатомії та оперативної хірургії, ЛОР хвороб, а також при написанні монографій, підручників і навчальних посібників з анатомії людини, топографічної анатомії, гістології і ЛОР хвороб.
  2. Результати виконаного дисертаційного дослідження можуть стати базою для наступного вивчення розвитку і синтопії складових гортані і суміжних структур в екологічно несприятливих регіонах для порівняльної характеристики морфологічних відхилень у ранньому періоді онтогенезу.
  3. Отримані дані дають змогу удосконалювати методи антенатальної діагностики відхилень від нормального розвитку гортані.
  4. Встановлені критичні періоди під час розвитку структур гортані необхідно враховувати лікарям акушер-гінекологам при проведенні профілактично-роз’яснювальної роботи із жінками 1-3 місяців вагітності для запобігання негативного впливу несприятливих зовнішніх чи внутрішніх чинників на організм, що розвивається.  Список використанИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абдрашитова Э. Х. Гистологические исследования слизистой оболочки надгортанника в онтогенезе и экспериментальных условиях: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. мед. наук : спец. 14.00.23 "Гисто-логия, цитология, эмбриология" / Э. Х. Абдрашитова. Оренбург, 1965. 15 с.
  2. Автандилов Г. Г. Перспективы применения вероятностных принципов изучения проблем нормальной и патологической морфологии / Г.Г.Автандилов // Арх. анатомии. 1977. Т.72, № 5. С. 513.
  3. Айвазян С. А. Прикладная статистика. / С. А. Айвазян, И. С. Енюков,
  Л. Д. Мешалкин. М. : Мир, 1983. 458 с.
  4. Айламазян Э. К. Антенатальная диагностика и коррекция нарушений развития плода / Э. К. Айламазян // Рос. мед. вести. 1998. Т. 3, № 2. С. 75-77.
  5. Актуальные проблемы морфологии: сб. науч. тр. / под ред. Н.С. Гор-бунова, М. Н. Мишанина. Красноярск : КрасГМА, 2004. 295 с.
  6. Аль-Асбахи Малек Микроларингоскопия в диагностике патологии гортани у детей / Малек Аль-Асбахи // Новости оториноларингологии и логопатологии. 2002. № 1. С. 3941.
  7. Антонов А. В. Оценка риска для здоровья как путь к снижению врожденной и наследственной патологии у детей / А. В. Антонов // Гигиена и сан. 2006. № 3. С. 46.
  8. Асфандияров Р. И. Задачи и перспективы развития экологической мор-фологии / Р. И. Асфандияров, А. Е. Лазько // Структурные преобразования органов и тканей на этапах онтогенеза человека в норме и при воздействии антропогенных факторов. Акт. пробл. биол. и медицины : Международная конф. : материалы конф. Астрахань, 2000. С. 189190.
  9. Балахонов А. В. Ошибки развития / Балахонов А. В. СПб. : ЭЛБИ-СПБ, 2001. 288 с.
  10. Банецкая Н. В. Оценки морфофункциональных показателей развития ор-ганов и тканей после облучения животных в эмбриогенезе / Н. В.Банецкая, О. Н Аблековская, А. П. Амвросьев // Структурные преобразования органов и тканей на этапах онтогенеза человека в норме и при воздействии антропогенных факторов. Акт. пробл. биол. и медицины : Международная конф. : материалы конф. Астрахань, 2000. С. 21.
  11. Барковский Д. Е. Тератогенный эффект внутриутробного инфицирования и метод его коррекции / Д. Е. Барковский // Бук. мед. вісник. 2001. Т. 5, № 23. С. 2324.
  12. Барсуков М. П. Індивідуальна та онтогенетична мінливість гісто- та органогенезів з урахуванням загальних закономірностей пренатального розвитку людини: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. мед. наук:спец. 14.00.23 "Гістологія, цитологія, ембріологія" /М.П.Барсуков. К., 1995. 39 с.
  13. Барсуков М. П. Міжтканинні кореляції в ранньому ембріогенезі людини / М. П. Барсуков, Г. О. Барсукова // Актуал. питання морфогенезу. Чернівці, 1996. С. 3031.
  14. Беков Д. Б. Индивидуальная анатомическая изменчивость ее насто-ящееибудущее/Д.Б.Беков//Укр.мед.альманах. 1998. №3. С. 14-16.
  15. Беков Д. Б. Индивидуальная анатомическая изменчивость и анатомическая норма строения человека / Д. Б. Беков, Ю. Н. Вовк // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. Київ-Луганськ-Харків, 2001. Вип. 7. С. 8189.
  16. Беков Д. Б. Теоретические аспекты учения об индивидуальной анатомической изменчивости органов, систем и формы тела человека / Д. Б. Беков // Актуальны питання морфології : II нац. конгр. анат., гістол., ембріол. і топографоанатомів України : зб. наук. праць. Луганськ: ВАТ ЛОД”. 1998. С.2425.
  17. Беков Д. Б. Учение об индивидуальной анатомической изменчивости акад. В.Н. Шевкуненко в морфологических исследованиях / Д. Б. Беков, Ю. Н Вовк // Вісник проблем біології і медицини 2003 Т. 1, № 3. С. 36.
  18. Білоус В. В. Деякі проблеми медицини та лікарської діяльності в умовах антропогенного стресу з постійним і потужним впливом на довкілля хімічного фактора / В. В. Білоус, В. П. Пішак, В. І. Білоус // Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки. : Друга міжна­родна конф. : матеріали конф. Чернівці, 2003. С. 210215.
  19. Бобин В. В. Макромикроскопическая анатомия в системе антропологи­ческих наук / В. В. Бобин, В. М. Лупырь, С. Ю. Масловский // І Між народ­ний конгрес з інтегративної антропології. : матеріали конгр. Тернопіль, 1995. С. 6263.
  20. Бобрик І. І. Вторинний ангіогенез в пренатальному періоді розвитку людини / І. І. Бобрик, В. Г. Черкасов, О. О. Шевченко [та ін.] // Актуальні питання морфології : ІІІ націон. конгр. анат., гістол., ембріол. і топографоанатомів України : зб. наук. праць. Київ, 2002. С. 2829.
  21. Бобрик І. І. Задачи антропологів України в зв’язку з Чорнобильською катастрофою / І. І. Бобрик // Вісн. морфології. 1995. № 1. С.36
  22. Богатирьова Р. В. Спадкові захворювання в сім’ях з репродуктивними порушеннями / Р. В. Богатирьова // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П. Л. Шупика. Київ, 1999. Вип. 8, кн. 2. С. 2936.
  23. Богомильский М. Р. Детская оториноларингология / М. Р.Богомильский, В. Р. Чистякова М. : Гэотар-мед, 2002. 432 с.
  24. Богомильский М. Р. Реконструктивные операции при стенозах гортани у детей / М. Р. Богомильский // Вестник оториноларингологии. 2005. № 3. С. 13-16.
  25. Богомильский М. Р. Стенозы гортани у детей / М. Р. Богомильский // Вестник оториноларингологии. 2005. № 2. С. 6165.
  26. Боднар Б. М. Сучасні технології в хірургії дитячого віку / Б. М. Боднар, В. Л. Брожик, С. В. Шестобуз // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2002. Т. 1, № 2. С. 5455.
  27. Бондаренко М. В. Поширеність і спектр природжених вад розвитку в Івано-Франківській області / М. В. Бондаренко // Гал. лікар. вісник. 2003. Т. 10, № 4. С. 9698.
  28. Брусиловский А. И. Вариант адаптации эмбриологической номенкла-туры к систематике ранних зародышей человека / А. И. Брусиловский, Л. С. Георгиев­ская, Н. П. Барсуков // Арх. анатомии, гистол., эмбриол. 1988. № 5. С. 8895.
  29. Бурих М. Інтегративно-геотопографічний підхід до вивчення будови тіла людини / М. Бурих // І Міжнародний конгрес з інтегративної антропології. : матеріали конгр. Тернопіль, 1995. С.8283.
  30. Бурих М. П. Сучасні підходи щодо вивчення будови людини та клінічна анатомія / М. П. Бурих, Ю. Т. Ахтемійчук // Клін. анат. та опер. хірургія. 2002. Т. 1, № 1 С. 712.
  31. Василенко Ю. С. Анализ причин возникновения заболеваний голосового аппарата у детей / Ю. С. Василенко // Вестник оториноларингологии. 2000. № 5. С. 1317.
  32. Ватаман В. М. Роль і місце ембріологічних досліджень в алгоритмі пошуку нових методів та способів оперативних втручань / В. М. Ватаман, О. І. Вінниченко, П. М. Волянюк [та ін.] // Акт. пит. Морфо-генезу. : Наук. конф. : матеріали конф. Чернівці, 1996. С. 6162.
  33. Виткус А. Э. О проблеме по хронологии морфогенеза / А. Э. Виткус // Матер. Міжнарод. конф. Акт. пит. морфології”, присв. пам’яті проф. Сморщика С.А. Тернопіль, 1996. Т. 1. С. 139140.
  34. Вільховий В. Ф. Атлас хірургічної анатомії кровоносних судин голови та шиї / В.Ф. Вільховий, М. С. Скрипніков, В. І. Шепітько. К. : Вища школа, 1998. 123 с.
  35. Методичні oснови дослідження індивідуальної анатомічної мінливості органів, систем та тканин людини / Ю. М. Вовк, В. Ю. Вовк, Ю. О. Вовк [та ін.] // Укр. мед. альманах. 2004. Т. 7, № 5. C. 3436.
  36. Волкова О. В. Эмбриогенез и возрастная гистология внутренних органов человека / О. В. Волкова, М. И. Пекарский. М. : Медицина, 1976. 403с.
  37. Волкова О. В. Эмбриональный гистогенез и постнатальное развитие органов человека / О. В. Волкова, М. И. Пекарский. М. : Медицина, 1971. 387 с.
  38. Воробйов О. О. Особливості поширеності природжених вад плода в Чернівецькій області за 19921996 роки / О. О. Воробйов, Г. Є. Дудко, Ю. О. Воробйова // Бук. мед. вісник. 1999. Т. 3, № 4. С. 244245.
  39. Воронцов И. М. Здоровье: от педиатрии развития к интегральной онтогенетической профилактической медицине / И. М. Воронцов // 4-й Международный конгр. по инрегр. антропол. : материалы СПб. : изд-во СПб ГМУ им. И.П. Павлова, 2002. С. 6568.
  40. Гайворонский И. В. Аномалии и пороки развития человека / И.В.Гайворонский, А. К. Косоуров СПб. : ВМедА, 2001. 235 с.
  41. Гайворонский И. В. Атлас. Пороки развития и уродства человека / И.В.Гайворонский. СПб. : Старая Русса, 2002. 127 с.
  42. Гайдукевич Е. Г. Влияние сравнительно небольших доз ионизирующих излучений на структуру некоторых эндокринных органов / Е.Г.Гайдукевич, В. С. Павленко, И. Н. Рубченя // Структурные преобразования органов и тканей на этапах онтогенеза человека в норме и при воздействии антропогенных факторов. Акт. пробл. биол. и медицины. : Международная конф. : материалы конф. Астрахань, 2000. С. 43.
  43. Галаган В. О. Ефективність пренатальної діагностики природженої патології серед вагітних м. Києва / В. О Галаган, О. І. Тимченко // Педіатрія, акушерство та гінекол. 2005. № 4. С. 2124.
  44. Галкина Ю. М. Развитие и строение органов человека и млекопитающих животных в онтогенезе / Ю. М. Галкина // Ж. Российские морфологические ведомости. 1999. № 12. С. 49.
  45. Гасюк Ю. А. Ємбріогенез епітеліальних тканин на ранніх етапах органогенезу гортані / Ю. А. Гасюк, С. В. Зачепило // Вісник проблем біології і медицини. 2007. Випуск 1. С. 111114.
  46. Геніч М. Ранжування факторів ризику для людини і довкілля за оцінками експертів та учнівської молоді / М. Геніч, К. Куліш, Л.Сандуляк // Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки. : Друга міжнародна конф. : матеріали конф. Чернівці, 2003. С. 221225.
  47. Герке П. Я. Частная эмбриология человека / Герке П. Я. Рига, 1957. 248 с.
  48. Гистология, цитология и эмбриология / [под ред. Ю. И.Афанасьева, Н.А.Юриной]. М.:Медицина, 1999. 747 с.
  49. Гистология, цитология и эмбриология: атлас: учебное пособие / О.В.Волкова, Ю. К. Елецкий, Т. К. Дубовая. М. : Медицина. 1996. 544 с.
  50. Глаголєв Р. В. Узгодження характеристик мікроскопа та цифрової камери до нього / Р. В. Глаголєв // Актуальні питання морфології : ІІІ нац. конгресу анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України : збірник наук. праць. Київ, 2002. С. 7374.
  51. Гойда Н. Г. Вроджені аномалії розвитку проблемні питання в неонатології / Н. Г. Гойда, Р. О. Мойсеєнко, О. Г. Суліма [та ін.] // Матер. науково-практ. конф. „Профілактика, діагностика і корекція вроджених вад розвитку у новонароджених”. Київ, 2001. С. 1617.
  52. Гойда Н. Г. Державна політика України щодо збереження репродуктивного здоров’я / Н. Г. Гойда // ПАГ. 1998. № 2. С. 7273.
  53. Гореликова С. В. Возможности ультразвуковых методов исследования в оцен­ке анатомо-функциональных особенностей эмбриона / С.В.Горелико­ва//Мед.радиол.ирадиац.безопасн1997.Т.42, №5. С. 6269.
  54. Грачева М.С. Морфология и функциональное значение нервного аппарата гортани / Грачева М.С. М. : Медгиз, 1956. 163 с.
  55. Грачова Т. Вплив несприятливих факторів наколишнього середовища на гармонійність фізичного розвитку дошкільнят м. Чернівці / Т. Грачова, Л. Власик, О. Жуковський // Матер. другої Міжнарод. конф. Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки”. Чернівці, 2003. С. 225226.
  56. Гузік Н. Вплив чинників зовнішнього середовища на патологічний ембріогенез / Н. Гузік // Матер. другої Міжнарод. конф. Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки”. Чернівці, 2003. С. 226229.
  57. Давиденко І.С. Структура природжених вад у Чернівецькій області у 1980-2000 рр. (за даними обласного дитячого патолого-анатомічного бюро) / І. С. Давиденко, Ю. І. Коваль, М. О. Соломатіна // Клін. анат. та операт. хірургія. 2003. Т. 2, № 2. С. 2124.
  58. Деклар. пат. 35527 А Україна, МПК (2001) G09B23/28, A61B10/10. Камера для виготовлення воскових пластин, які використовуються при створенні реконструктивних моделей / Олійник І. Ю., Магаляс В. М. №2000074509; Заявл. 27.07.2000; Опубл. 15.03.2001. Бюл. №2. 2 с.
  59. Деклар. пат. 59125 А Україна, МПК (2003) A61B10/00. Спосіб графічної реконструкції / Рябий С. В., Хмара Т. В. (Україна). №2003021086; Заявл. 06.02.2003; Опубл. 15.08.2003. Бюл. №8. 2 с.
  60. Деклар. пат. 68842 А Україна, МПК (2003) G09B23/28, A61B10/00. Спосіб виготовлення пластин для реконструювання / Олійник І. Ю. (Украї­на). №20031110095; Заявл. 10.11.2003; Опубл. 16.08.2004. Бюл. №8. 3 с.
  61. Деклараційний пат. 57261 А Україна, індекс МПК 7 А61В10/00. Спосіб вимірювання біологічних об’єктів / Ю. М. Вовк, Б. Г. Макар, О. П. Анто­нюк. № 2002064547. Заявл. 04.06.2002. Опубл. 16.06.2003. Бюл. №6. 3 с.
  62. Долидзе Д. И. Повреждения верхнего гортанного нерва при хирургическом лечении больных с заболеваниями щитовидной железы / Д. И. Долидзе, Р. Г. Мумладзе, Г. Р. Карадимитров [и др.] // Анналы хирургии. 2007. №3. С. 510.
  63. Ермаков С. М. Математическая теория оптимального эксперимента / Ермаков С. М., Жиглявский А. А. М.:Наука, 1987. 320 с.
  64. Закс Л. Статистическое оценивание / Закс Л. М.:Статистика, 1976. 340 с.
  65. Запорожан В. Н. Эмбриология, тератология и основы репродукции человека / Запорожан В. Н., Напханюк В. К., Холодкова Е. Н. Одеса: Одеський мед. ун-т, 2000. 377 с.
  66. Каган И. И. Методика количественной оценки компьютерных томограм внутренних органов и ее использование в прижизненных топографо-анатомических исследованиях / И. И. Каган, Л. М. Железнов, И. Н. Фатеев // Морфология. 2005. С. 6669.
  67. Каган И. И. Микрохирургическая анатомия как анатомическая основа микрохирургии / И. И. Каган // Морфология. 1999. Т. 116, № 5. С. 711.
  68. Карлсон Б. Основы гистологии по Пэттену: Пер. с англ. / Карлсон Б. М.: Мир. 1983. Т.1. 390 с.
  69. Клименко Д. М. Медико-социальная экспертиза при стенозах и трахеи / Д. М. Кли­­­­­­­­мен­­­­­­­­­ко // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. 2002. № 2. С. 4650.
  70. Кнорре А. Г. Краткий очерк эмбриологии человека / Кнорре А. Г. Рига, 1967. 105 с.
  71. Кнорре А. Г. Эмбриональный гистогенез. / А. Г. Кнорре // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. 1971. № 1 С. 119125.
  72. Кнорре А.Г. Эмбриональный гистогенез (морфологические очерки) / Кнорре А.Г. Л.:Медицина, 1983. 432 с.
  73. Князева Т. В. Органогенез щитовидной железы человека в сравнительно-эмбриологическом освещении: дис. канд. мед. наук: 14.00.02 / Князева Т. В. Чернівці: ЧМИ, 1961. 221 с.
  74. Ковальчук Л. Є. Антропогенетичні аспекти оцінки морфофункціонального статусу популяцій людини / Л. Є. Ковальчук, Є. П. Незнакомцева, М. В. Бондаренко та ін. // Матер. І Міжнар. конгр. з інтегр. антропол. Тернопіль, 1995. С. 175176.
  75. Ковтун М. Ф. Морфологія як фундаментальна наука та можливі перспективи її розвитку / М. Ф. Ковтун, І. О. Богданович, В. І. Кликов // Вісник проблем біології і медицини. 2006. Випуск 2. С. 2324.
  76. Корнев М. А. Анатомия человека от эмбриогенеза до зрелости: Учебн. Пособие по анатомии человека / М. А. Корнев, Т. Н. Надьярная. СПб.: Фолиант, 2002. 229 с.
  77. Кравченко О. В. Особливості перебігу вагітності та пологів в умовах екологічного дисонансу / О. В. Кравченко // Матер. конф. Вчені Буковини народній охороні здоров’я”. Чернівці, 1994. С. 133134.
  78. Круцяк В. М. Ембріотопографічні особливості внутрішніх органів в онтогенезі людини / В. М. Круцяк // Фахове видання наукових праць ІІ Нац. конгр. анат., гістол., ембріол. і топографоанатомів України Акт. пит. морфології” Луганськ: ВАТ ЛОД”, 1998. Т. 2, № 1. С. 37.
  79. Круцяк В. М. Значення ембріологічних досліджень на сучасному етапі розвитку морфологічної науки / В. М. Круцяк, В. І. Проняєв, Ю. Т. Ахтемійчук // Бук. мед. вісник. 1998. Т. 2, № 1. С. 37.
  80. Круцяк В. М. Підсумки наукових досліджень з медичної ембріології та завдання на перспективу / В. М. Круцяк // Матер. наук. конф. Акт. пит. морфогенезу”. Чернівці, 1996. С. 57.
  81. Круцяк В. М. Тривимірні методи дослідження ембріотопографії органів, структур, кровоносних і лімфатичних судин / В. М. Круцяк, В. П. Пішак, В. І. Проняєв // Наук. жур. Західного відділення Української академії оригінальних ідей Хист”. 1997, № 1. С. 109115.
  82. Круцяк В. Н. Комбинированная фотореконструкция микроскопических объектов / В. Н. Круцяк, Т. В. Хмара, Ф. Д. Марчук [и др.] // Матер. Международ. конф. Структурные преобразования органов и тканей на этапах онтогенеза человека в норме и при воздействии антропогенных факторов. Акт. пробл. биол. и медицины”. Астрахань, 2000. С. 89.
  83. Круцяк В. Н. Новый способ изготовления силуэтных реконструкций микроскопических объектов / В. Н. Круцяк, Т. В. Хмара, Ф. Д. Марчук [и др.] // Матер. Международ. конф. Структурные преобразования органов и тканей на этапах онтогенеза человека в норме и при воздействии антропо­ген­­ных факторов. Акт. пробл. биол. и медицины”. Астрахань, 2000. С. 89.
  84. Круцяк В. Н. Способ изучения микроскопических объектов / Круцяк В. Н., Пишак В. П., Проняев В. И.// Морфология. 1996. Т.109, № 2. С. 63.
  85. Кулаков В. И. Поиски путей внутриутробной коррекции врожденных дефектов развития / В. И. Кулаков, Н. А. Каретникова, А. М. Стыгар // Рос. вестн. перинатол. и педиатрии. 1996. Т. 41, № 3. С. 2225.
  86. Кулаков В. И. Современные возможности и перспективы внутриутробного обследования плода / В. И. Кулаков, В. А. Бахарев, Н. Д. Фанченко // Рос. мед. ж. 2002. № 5. С. 36.
  87. Кулакова Т. А. Пренатальне факторы риска у детей с врожденными пороками серца / Т. А. Кулакова, А. А. Турица, Н. Ю. Чернозубова [и др.] // Матер. ІХ съезда педиатров России, Москва, 2001 г. С. 315316.
  88. Куприянов В. В. Проблемы развития отечественной морфологии в начавшемся ХХ1 веке / В. В. Куприянов // Матер. Международ. конф. Структурные преобразования органов и тканей на этапах онтогенеза человека в норме и при воздействии антропогенных факторов. Акт. пробл. биол. и медицины”. Астрахань, 2000. С. 238239.
  89. Лакин Г. Ф. Биометрия / Лакин Г. Ф. М.: Высшая школа, 1980. 293 с.
  90. Ластівка І. В. Закономірності поєднання вад розвитку різних систем / І. В. Ластівка, Н. І. Підвисоцька // Матер. IV Міжнарод. науково-практ. конф. „Здорова дитина: здорова дитина та генетичні аспекти її розвитку”. Чернівці, 2006. С.1617.
  91. Лебедкин С. И. Основы теоретической анатомии человека / Лебедкин С. И., Герке Т. Я. Рига, 1953. 356 с.
  92. Леонтюк А. С. Информационный анализ в морфологических исследо­ваниях / Леонтюк А. С., Леонтюк Л. Н., Сыкало А. И. Минск, 1981. 238 с.
  93. Леонтюк А. С. Морфогенетические параллели и корреляции в эмбрио­нальном морфогенезе органных и тканевых систем / А. С. Леонтюк // Ж. Научный вестник Ханты-Мансийского гос. мед. ин-та. 2006. № 2. С. 5759.
  94. Леонтюк А. С. Тенденция современных исследований процессов эмбрионального морфогенеза тканевых и органних систем / А. С. Леонтюк // Морфология. 2002. Т. 121, № 23. С.91.
  95. Лобко П. И. Физиологическая атрезія / П. И. Лобко, Р. М. Петрова, Е.Н.Чай­ка — Минск: Беларусь, 1983. — 255 с.
  96. Лобко П. И. Эмбриональная окклюзия и врожденные пороки / П. И. Лобко // Морфология. 2002. Т. 121, №. 23. С .
  97. Лупырь В. М. Актуальные проблемы морфологических исследований / В. М. Лупырь, И. И. Торяник // Наукові записки з питань медицини, біоло­гії, хімії, аграрії та сучасних технологій навчання. Київ, 1997. Ч.П. С. 308309.
  98. Луцик О. Д. Гістологія людини / Луцик О. Д., Іванова А. І., Кабак К. С. Львів: Мир, 1992. 399 с.
  99. Макар Б. Г. Підсумки наукових досліджень з медичної ембріології та завдання на перспективу / Б. Г. Макар, В. В. Кривецький, Т. В. Хмара [та ін.] // Саміт нормальних анатомів України та Росії. Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. С 7780.
  100. Малишевская В. А. Пренатальный морфогенез некоторых органов человека / В. А. Малишевская, В. Н. Круцяк, А. А. Лойтра [и др. ] // Матер. І Закавказской конф. морфологов. Тбилиси, 1975. С. 443444.
  101. Мареев О. В. Клинико-анатомическое обоснование хондропластической латерофиксации голосовой складки при лечении срединных стенозов гортани / О. В. Мареев, В. Н. Николаенко // Вестник оториноларингологии. 2006. №2. С. 814.
  102. Маркін Л. Б. Інтранатальний моніторинг при затримці розвитку плода / Л. Б. Маркін, С. В. Бех // Наукові записки. 1997. Ч.ІІ. С. 319320.
  103. Марчук Ф. Д. Спосіб вивчення судин з допомогою мультиграфічного реконструювання / Ф. Д. Марчук, І. В. Догадіна, В. В. Демчук [та ін.] // Матер. наук. конф., присв. 100-річчю з дня народження проф. М. Г. Туркевича Акт. пит. морфогенезу”. Чернівці, 1994. С. 118119.
  104. Минков И. П. Мониторинг врожденных пороков развития, их пренатальная диагностика, роль в патологии у детей и пути профилактики / И. П. Минков // Перинатологія та педіатрія. 2000. № 1. С. 813.
  105. Морфология эпителия переднего отдела пищеварительной и дыха­тельной систем / [под ред. Хлыстовой З.С.]. М.:Медицина, 1971. 116 с.
  106. Мота О. М. Можливості ультразвукових методів дослідження у вивченні анатомії людини / О. М. Мота, З. З. Масна, І. Д. Геник [та ін.] // Віс. Вінницьк. нац. мед. ун-ту. 2006. Т. 10, № 2. С. 353.
  107. Мумладзе-Зимулина Н. И. Материалы о развитии скелета гортани и измен
 • Стоимость доставки:
 • 70.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины