ВІКОВІ ЗМІНИ СТІНКИ ЖОВЧНОГО МІХУРА ЛЮДИНИ : ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕНКИ ЖЕЛЧНОГО пузыря ЧЕЛОВЕКА • Название:
 • ВІКОВІ ЗМІНИ СТІНКИ ЖОВЧНОГО МІХУРА ЛЮДИНИ
 • Альтернативное название:
 • ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕНКИ ЖЕЛЧНОГО пузыря ЧЕЛОВЕКА
 • Кол-во страниц:
 • 150
 • ВУЗ:
 • ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ»
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
  ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ
  «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ»


  На правах рукопису

  Улановська Циба Наталія Аркадіївна

  УДК: 611.32:616.366-002-092.9

  ВІКОВІ ЗМІНИ СТІНКИ ЖОВЧНОГО
  МІХУРА ЛЮДИНИ

  14.03.01 нормальна анатомія


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата біологічних наук

  Науковий керівник:
  Сергій Іванович Дубінін
  доктор медичних наук,
  професор


  Полтава 2009


  З М І С Т  Стор
  Вступ
  Розділ 1.
  Розділ 2.
  Розділ 3.
  Розділ 4.
  ..................................................................................................
  Огляд літератури. Морфофункціональний стан жовчного міхура та магістральних жовчних проток у сучасному аспекті ....................................................................................
  Матеріали та методи дослідження.........................................
  Власні дослідження.
  3.1. Топографо - анатомічні особливості жовчного міхура
  людини......................................................................................
  3.2. Структурно-функціональний аналіз будови стінки жовчного міхура в перші 20 років постнатального онтогенезу................................................................................
  3.3. Структурно-функціональний стан стінки жовчного міхура людини віком від 21 до 55 років ...............................
  3.4. Структурно-функціональна характеристика стінки жовчного міхура людей віком понад 56 років .................
  Аналіз і узагальнення результатів досліджень ...................


  3


  10
  23
  28

  28


  45

  67

  81
  106
  Висновки
  Рекомендації щодо наукового і практичного використання здобутих результатів ...
  Додатки..........................................................................................................
  Список використаних джерел .


  115

  117
  118
  126
  ВСТУП

  Актуальність теми. Важливого наукового та практичного значення набуває вивчення закономірностей морфологічних змін у стінці жовчного міхура та міхурової протоки, які виникають у людей у різні періоди життя. Враховуючи важливу функцію цього органу в системі травлення, яка в свою чергу забезпечує нормально-стабільну життєдіяльність всього організму людини в цілому, необхідно ретельно вивчати його морфо-функціональний стан. В процесі старіння всіх органів і систем відбуваються морфологічні зміни також у жовчовивідній системі, а саме в будові стінки магістральних жовчовивідних проток та жовчного міхура. Саме ці обставини змушують більш детально вивчити морфологічні зміни в жовчовивідній системі людей у віковому аспекті. Але, на жаль, ці органи дуже вразливі до запальних процесів, а їх лікування тривале та складне.
  Запальні процеси в стінках жовчного міхура та в стінках загальної жовчної протоки зумовлюють їх дизфункцію. Число хворих на гострий холецистит постійно зростає. Консервативні методи лікування не завжди дають очікуваний результат. [26, 38, 91, 98, 115, 146, 147, 191, 198].
  Жовчнокам’яна хвороба одна з найбільш поширених патологій людини. Вона займає третє місце після серцево-судинних захворювань та цукрового діабету. В різних країнах жовчнокам’яна хвороба виявляється в середньому в 10 15% дорослого населення, причому в жінок у 3 4 рази частіше, ніж у чоловіків. Захворюваність як серед чоловіків, так і серед жінок поступово збільшується з віком, досягаючи максимуму в 60 років. В останньому десятиріччі спостерігається збільшення частоти холелітіаза у осіб молодого віку. У 16,4% населення жовчнокам’яна хвороба з’являється у віці до 35 років. Серед дітей частота виявлення цієї хвороби становить близько 5%. [2, 3, 5, 6, 25, 29, 73, 77, 88, 123, 200, 234].
  Жовчнокам’яна хвороба багатофакторна патологія. Для формування жовчних камінців та розвитку хвороби необхідними умовами є одночасна присутність та довгострокова дія трьох факторів: перенасичення жовчі холестерином, порушення балансу між пронуклеїруючим та антинуклеїруючим факторами, зниження евакуаторної функції жовчного міхура. У дітей ця хвороба спадково детермінована і спостерігається у 0,1 1% дітей з захворюваннями шлунково-кишкового тракту. При жовчнокам’яній хворобі спадкова схильність виявляється у 95 % дітей. [88, 151]
  Особливу медико-соціальну значимість мають незадовільні результати лікування при віддаленні строків надання медичної допомоги (22 %). [7, 10, 13, 41, 42, 161, 181, 229].
  Важливу роль у попередженні розвитку холециститу відіграють профілактичні засоби. Найбільш вразливі до цього захворювання є жінки віком до 40 років з надмірною вагою. У жінок це захворювання зустрічається у 2 рази частіше, ніж у чоловіків. Після 50 років частота захворюваності жінок та чоловіків стає практично однаковою. Тобто на холецистит хворіє найбільш працездатна частина населення. [12, 23, 34, 35, 62, 74, 88].
  Лікування консервативними методами доволі тривале. В разі хірургічного втручання, а холецистектомія найбільш поширене оперативне втручання на жовчному міхурі, яке займає друге місце після апендектомії [56, 70, 96, 192, 211, 213, 232], нерідко виникають різноманітні ускладнення. Післяопераційна летальність становить близько 9%. Це може бути пов’язане з тим, що деякий час жовчнокам’яна хвороба перебігає безсимптомно і діагностується лише на стадії калькульозного холециститу, а саме коли консервативна терапія практично неефективна [6, 11, 14, 49, 50, 64, 85, 87, 103, 131, 195, 215, 231].
  Топографо-анатомічне взаєморозташування печінки, жовчного міхура та магістральних жовчовивідних шляхів зумовлює складність лікування та залучення в запальний процес органів, що близько розташовані: дванадцятипала кишка, підшлункова залоза та інші. [5, 32, 53, 58, 78, 79, 110, 121, 158, 212, 223, 227].
  Відмінності клінічного перебігу хвороби у пацієнтів жіночої та чоловічої статі визначаються як статевий диморфізм. Наявність клінічних особливостей, притаманних певній віковій групі хворих, дозволяє виділяти вікові аспекти захворювання. Знання вікових та статевих особливостей перебігу хвороб, необхідне для лікаря будь-якої спеціальності. [31, 65, 66, 116, 117, 135, 148, 149, 150, 190, 217, 233].
  Разом з тим у літературі залишаються мало вивченими причини та вплив вікового аспекту, що спонукають запальний процес у магістральних жовчовивідних протоках та жовчному міхурі.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
  Робота виконувалась відповідно до плану наукових досліджень Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» Вивчення закономірностей структурної організації внутрішніх органів в нормі та при патології” № 0106U003236. Автор виконувала розділ «Вікові зміни стінки жовчного міхура людини». Тема дисертації затверджена проблемною комісією АМН і МОЗ «Морфологія людини», протокол № 78 від 24 травня 2007 року.
  Мета і завдання дослідження
  Встановити макроскопічні та мікроскопічні особливості положення, форми та розмірів жовчного міхура людини, а також морфо-функціональні зміни у слизовій, м’язовій та серозній оболонках стінки різноманітних анатомічних частин жовчного міхура та міхурової протоки в залежності від віку та статі людини, звернувши особливу увагу на людей похилого та старечого віку.
  Для досягнення визначеної мети були поставлені наступні задачі дослідження:
  1. Визначити індивідуальні та статеві топографо-анатомічні особливості жовчного міхура та міхурової протоки в людей різних вікових груп.
  2. Вивчити характер змін будови оболонок у різних анатомічних частинах стінки жовчного міхура та міхурової протоки в людей у період від народження до 20 років.
  3. Встановити морфологічні особливості будови оболонок жовчного міхура та міхурової протоки в період онтогенезу людини від 21 до 55 років.
  4. Дослідити особливості будови стінки жовчного міхура та міхурової протоки в людей у віці понад 56 років.
  Об’єкт дослідження: морфо-функціональний стан елементів стінки жовчного міхура та міхурової протоки на протязі онтогенезу людини з акцентом на людей похилого та старечого віку.
  Предмет дослідження: вікові зміни оболонок різних анатомічних частин стінки жовчного міхура та міхурової протоки. Динаміка вікових процесів у мікроциркуляторному руслі стінки жовчного міхура та міхурової протоки.
  Методи дослідження:
  1. За допомогою анатомічного препарування визначали топографію, форму, розміри та ознаки індивідуальної мінливості цих характеристик жовчного міхура та міхурової протоки. Вивчали варіанти аномальних форм розвитку цих органів.
  2. Морфометричні методи дослідження дали можливість порівняти довжину та ширину жовчного міхура та міхурової протоки в людей різної конституціональної належності та в різних вікових групах. Використовуючи морфометричний метод дослідження, визначали зміни товщини слизової, м’язової та серозної оболонок в області дна, тіла, шийки жовчного міхура і міхурової протоки .
  3. Для вивчення мікроскопічної будови структурних елементів стінки жовчного міхура та міхурової протоки, стану і перебудови мікроциркуляторного русла у віковому аспекті використовували адекватні гістологічні методи дослідження, а саме - забарвлення гістологічних препаратів гематоксилінеозином. З метою дослідження волокнистих структур використовували наступні методи гістологічного дослідження: колагенові волокна виявляли за допомогою метода Ван Гізона, а еластичні - за Хартом.
  4. Співвідношення між колагеновими та еластичними волокнами в різних анатомічних ділянках жовчного міхура та жовчної протоки на етапах онтогенезу вивчали за допомогою комбінованого методу забарвлення: метод Ван Гізона + метод Харта.
  Наукова новизна одержаних результатів
  Вперше показана наявність в основі складок слизової оболонки жовчного міхура мікросудин, які тісно пов’язані з венозним мікроциркуляторним руслом підслизового шару, та характер співвідношення цих зв’язків у віковому аспекті.
  Показано, що морфологічні зміни структур стінки жовчного міхура та міхурової протоки залежать від віку людини. Встановлено, що зміни в будові оболонок стінки жовчного міхура та міхурової протоки відбуваються асинхронно і залежать від анатомічних особливостей цих органів.
  Все це, на нашу думку, є важливим для встановлення особливостей розвитку в окремих вікових групах людей холециститу та особливостей його перебігу.
  Практичне значення одержаних результатів
  Отримані в роботі дані мають як теоретичне, так і практичне значення. Результати дослідження, без сумніву, можуть бути використані, в першу чергу, при викладанні таких дисциплін як анатомія, гістологія, біологія, геронтологія, хірургія та інші.
  Теоретичні дані, викладені в роботі, поглиблюють знання особливостей будови жовчного міхура не тільки на макроскопічному але й на мікроскопічному рівнях.
  Дані про особливості будови структур стінки жовчного міхура та міхурової протоки на різних етапах онтогенезу можуть бути використані в експериментальних дослідженнях на різноманітних тваринах з практичної точки зору. На нашу думку, лікування хворих з захворюваннями жовчного міхура та міхурової протоки повинно проводитись з урахуванням як статевих, так і вікових особливостей.
  Особистий внесок здобувача
  Автором особисто вивчено та проаналізовано наукову літературу як вітчизняних так і зарубіжних авторів. Написано всі розділи дисертації. Проведено узагальнення та інтерпретацію отриманих результатів. Висновки та практичні рекомендації сформульовані за безпосередньою консультацією наукового керівника, доктора медичних наук, професора С.І.Дубініна.
  Автором особисто проведено набір матеріалу для дисертації. Зроблено препарування жовчного міхура та міхурової протоки, а також морфометричні дослідження.
  Автор опанувала методи гістологічних досліджень: забарвлення препаратів гематоксилін-еозином, метод Ван Гізона та метод Харта, а також комбінацію двох останніх.
  Апробація результатів дисертації
  У наукових працях, опублікованих особисто та в співавторстві, і актах впровадження викладено матеріали автора, отримані в процесі виконання роботи.
  Результати дисертаційного дослідження були оприлюдненні на VI міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (м. Тернопіль) та V міжнародному конгресі з інтегративної антропології (м. Вінниця).
  Дисертаційна робота пройшла апробацію на засіданні апробаційної ради № 1 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава), протокол № 26 від 2 грудня 2008 року.
  Публікації
  За темою дисертації опубліковано 8 наукових робіт, з них 6 статей (чотири статті без співавторів) у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 1 стаття (без співавторів) у науковому виданні, 1 тези (без співавторів) у матеріалах конференції.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертаційній роботі на макро- та мікроскопічному рівні показані етапи розвитку та інволютивні зміни структурних елементів стінки жовчного міхура та міхурової протоки людини. Розкрито структурні зміни в мікросудинній системі у віковому аспекті.
  1. Постнатальний онтогенез жовчного міхура та його структурних елементів відповідно до змін, що відбуваються у формі та будові оболонок стінки можна розділити на три періоди: перший період охоплює вік від народження до приблизно 20 років, другий від 21 до 55 років, третій продовжується від 55 років.
  Жовчний міхур та міхурова протока досягають своїх зрілих розмірів у чоловіків в підлітковому віці (13 років), а у жінок у юнацькому віці (16 років)
  2. Протягом першого періоду (від народження до 20 років) спостерігається поступовий розвиток та ускладнення функціонально важливих структур стінки жовчного міхура та міхурової протоки. В першу чергу, це стосується слизової оболонки. На ній з’являються та поступово розвиваються слизові складки, вкриті епітелієм. В основі слизових складок утворюються мікросудини, які анастомозують з венозними колекторами власної пластинки слизової оболонки.
  3. Другий період період стабілізації, охоплює вік приблизно від 21 до 55 років. Мікросудинна система, в цей час, набуває характерних ознак, які проявляються у збільшенні кількості сполучень між окремими слизовими складками, що приводить до збільшення кількості каналів між ними. Помітно збільшується число кровоносних судин у власній пластинці слизової оболонки. М’язова оболонка набуває чіткого структурування. Адвентиційна оболонка та її судинно-нервові пучки чітко виражені.
  4. У людей похилого та старечого віку, тобто понад 56 років, спостерігається вікова перебудова структурних елементів стінки жовчного міхура. При цьому, відбувається достатньо виражена атрофія і склероз складок слизової оболонки, що призводить до облітерації їх мікросудин. Розвивається склероз та облітерація більшості венозних судин власної пластинки слизової оболонки. В меншому ступені склеротичні процеси поширюються і на глибокі шари стінки, в наслідок чого спостерігається атрофія м’язової оболонки.
  5. Характерним для людей похилого, а особливо старечого віку є утворення в стінці жовчного міхура великоклітинних скупчень. Вони поширюються на різну глибину. В деяких випадках, ці скупчення розміщуються дифузно. Іноді вони оточують кровоносні судини в вигляді муфти, або поза межами судин, утворюють лімфоїдні вузлики без гермінативних центрів. Ці великоклітинні скупчення спостерігаються практично у всіх дослідженнях.
  6. В старечому віці понад 75 років у власній пластинці слизової оболонки жовчного міхура та в сполучній тканині з’являються зони жирової клітковини. Причому у жінок кількість жирової клітковини помітно переважає в порівнянні з чоловіками.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия / Автандилов Г.Г. М. : Медицина, 1990.- 318 с.
  2. Алажилль А. Заболевания печени и желчных путей у детей / А.Алажилль, М. Одьевр. - М.: Медицина, 1982. 488 с.
  3. Алиев Г.К. Клиника и патологическая анатомия воспалительных заболеваний желчных путей : автореф. дис. на здобуття наук ступеня докт. мед. наук / Г.К. Алиев. Баку, 1983.
  4. Аллахвердиев М.К. К вопросу о железах желчного пузиря : матер. докл. VIII конгр. Междунар. ассоц. Морфологов / М.К. Аллахвердиев. - Морфология. 2006. Т. 129, № 4. С. 8.
  5. Альперович Б.И. Хирургия печени / Альперович Б.И. Томск: Изд. Томск. ун-та, 1983. 352с.
  6. Антоненко Г. М. Острый холецистит у лиц пожилого и старческого возраста / Г. М. Антоненко, В.И. Кочиашвили // Хирургия. 1973. - № 5. - С. 26-28.
  7. Артемьева Н.Н. Причины релапаротомии после операций на желчных путях при их неопухолевых поражениях / Н.Н. Артемьева, П.Н. Напалков // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. 1986. Т.137, № 10. С.104-108.
  8. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток, тканей и органов / В.Г. Елисеев, Ю.Н. Афанасьев, Е.Ф. Котовский.- Москва, Изд. "Медицина", 1970.- С.322-324.
  9. Афанасьев Ю.И. Гистология / Ю.И. Афанасьєв, Н.А. Юрина. М. : Изд. "Медицина", 2002.- С.607-608.
  10.Бабак О.Я. Сучасна фармакотерапія захворювань жовчного міхура та жовчовивідних шляхів / О.Я. Бабак, І.Є Кушнір Х. : Метод. рекомендації, 2000. 32 с.
  11. Баран Л.Н. Пластика общего желчного протока аутотрансплантатом тонкой кишки в эксперименте / Л.Н. Баран, В.С. Шевченко // Клиническая хирургия. 1988. - № 11. С. 20-21.
  12.Бельский А.В. Некоторые причины учащения желчекаменной болезни и холецистита в пожилом и старческом возрасте / А.В. Бельский, А.В. Софронов, Ю.Г. Саухин // Актуальные проблемы патологии и хирургии желчевыводящих путей. - 1976. - С. 6-7.
  13. Болезни печени и желчевыводящих путей : [руководство для врачей / ред. В.Т. Ивашкина]. М.: ООО «Изд. дом» М-Вести», 2002. 416 с.
  14. Бондаренко Н.М. Острый холецистит. Автореф. докт.дис. Киев, 1977. 34 с.
  15. Боровик Е.М. Хирургия магистральных внепеченочных желчных проток при некоторых патологических состояниях : автореф. дис. на здобуття наук. ступення докт. мед.наук / Е.М. Боровик Львов, 1969.
  16. Бородин Ю.И. Лимфатический регион и регионарная лимфодетоксикация / Ю.И. Бородин // Хирургия, морфология. - 2004. - Т. 1, № 2. - С. 5-6.
  17. Булатов В.П. Мембранно-деструктивные процессы при поражении билиарной системы у детей / В.П.Булатов, Т.Б. Мороз // Педиатрия. 1991. - № 9. С. 37-40.
  18. Вакулин Г.В. Аномалии строения внепеченочных желчных протоков у больных с желчнокаменной болезнью / Г.В. Вакулин, В.Я. Васютков, Р.Н. Чирков // Морфология. 2006. Т. 130, № 5. С. 31.
  19. Васильев В.С. Острые воспалительные процессы желчного пузыря и протоков (диагностика, функционально-биохимические и морфологические изменения печени) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. мед. наук / В.С. Васильєв. М., 1969.
  20. Вахрушев Я.М. О патогенезе желчного камнеобразования и его профилактике при заболеваниях желчевыводящих путей / Я.М. Вахрушев, Н.А. Хохлачева // Терапевт. архив.- 1999.- 71, № 2. С. 44-47.
  21. Виноградов В.В. Непроходимость желчных путей. / В.В. Виноградов, П.И. Зима, В.И. Кочиашвили М.: Медицина, 1977. 311с.
  22. Володин Н.Н. Алгоритм дифференциальной диагностики синдрома холестаза у новорожденных и детей первых месяцев жизни / Н.Н. Володин, А.В. Дегтярева, Ю.Г. Мухина, Д.Н. Дегтярев, А.А.Пучкова // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии. 2005. - № 1. С. 33-39.
  23. Гаврилов Л.Г. Биология продолжительности жизни / Л.Г. Гаврилов, Н.С. Гаврилова. Москва: Наука, 1991. 280 с.
  24. Галкин В.А. Изучение биохимического состава желчи при комплексном лечении некалькулезного холецистита / В.А. Галкин, М.С. Забелина // Терапевт. Архив. - 1975. Т.47, № 9. С. 113-117.
  25. Галлингер Ю.И. Камни желчных протоков: клиника, диагностика, современные методы лечения / Ю.И. Галлингер, М.В. Хрусталева \ РЖГГК. 2006. - № 5. С. 50-57.
  26. Гальперин Э.И. Заболевания желчных путей после холицистектомии / Э.И. Гальперин, Н.В. Волкова М. : Медицина, 1988. 272 с.
  27. Гальперин Э.И. Нестандартные ситуации при операциях на печени и желчных путях / Э.И. Гальперин, Ю.М. Дедерер М. : Медицина, 1987. 336 с.
  28. Гарипов М.К. Осложнения и опасность при операциях на желчном пузыре и желчных протоках / М.К. Гарипов // Актуальные вопросы диагностики и лечения холецистита. Душанбе, 1986. С. 78-86.
  29. Генкин И.И. Патолого-гистологические изменения печени и желчного пузыря при хроническом бескаменном холецистите / И.И. Генкин // Нов. хир. архив, 1926. Т.Х, кн.1-2. С.190-196.
  30. Герусов Ю.М. Кровоснабжение желчного пузыря у позвоночных животных / Ю.М. Герусов // Науч. труды Сталинградск. мед. ин-та. 1950. - Т. 7. - с. 9-10.
  31. Глушко Л.В. Стан вегетативної нервової системи у хворих на хронічний некалькульозний холецистит жінок різного віку та корекція лікування з допомогою кверцетину / Л.В. Глушко, Л.М. Скрипник // Вісник наукових досліджень. 2004. - № 3. С.78-79.
  32. Глушко Л.В. Стан кислотоутворювальної функції шлунка у хворих на хронічний некалькульозний холецистит жінок різного віку / Л.В. Глушко Л.М. Скрипник, Е.Й. Лапковський // Вісник наукових досліджень. 2004. - № 4. С. 33-34.
  33. Гнатюк М.С. Вікові особливості структурної перебудови стінки жовчного міхура в експериментальних тварин / М.С. Гнатюк, О.М. Кіт, І.С. Вардинець та інш. // Шпитальна хірургія. 1999. - № 2. С. 91 94.
  34. Голубчиков М.В. Статистичний огляд захворюваності населення України на хвороби печінки та жовчовивідних шляхів / М.В. Голубчиков // Сучасна гастроентерологія і гепатологія. 2000. - №2. С. 53- 55.
  35. Гончарик И.И. Клиническая гастроэнтерология / И.И. Гончарик Минск: Интерпрессервис, 2002. 334 с.
  36. Гончарик И.И. Заболевания желчного пузыря и литогенность желчи / И.И. Гончарик, В.Д. Лукашевич, Ю.Х. Гончарик, И.И. Лукашевич, В.Д. Мараховский, Ю.Х. Мараховский // Клин. медицина. 1984. Т.62, №8. С. 67-70.
  37. Гребенев А.Л. Билиарная система (анатамо-физиологические особенности): Руководство по гастроэнтерологии : в 3-х т. / А.Л. Гребенев. М.: Медицина, 1995.
  Т. 2. Болезни печени и билиарной системы. - 1995. - С. 350-361.
  38. Григорова І.В. Кількісна оцінка слизової оболонки жовчного міхура при хронічному калькульозному холециститі / І.В. Григорова // Вісник проблем біології і медицини. 2003. - Вип.1. С. 61-62.
  39. Гриценко І.І. Хронічні хвороби жовчовивідної системи проблеми діагностики / І.І. Гриценко, С.В. Косинська, В.І. Залевський // Сучасна гастроентерологія. 2001. - № 3(5). С. 37-42.
  40. Гриценко І.І. Хронічні захворювання жовчовивідної системи: проблеми лікування / І.І. Гриценко, Ю.М. Степанов, С.В. Косинська, В.І. Залевський // Сучасна гастроентерологія. 2003. - № 1. С. 49-55.
  41. Гришин И.Н. Холицистектомия / И.Н. Гришин. Минск: Высшая школа, 1989. 198 с.
  42. Грыцюк А.И. Болезни желчных путей // В кн.: Клин. гастроэнт. под ред. Г.И. Бурчинського / А.И. Грыцюк. Київ: Здоров’я, 1978. С. 411.
  43. Губенко С.С. Клиника, диагностика и лечение микрохолелитиаза / С.С. Губенко, П.Г. Кондратенко, Т.В. Смирнова, А.А. Супрун // Сучасна гастроентерологія. 2003. - № 2. С. 47-49.
  44. Давыдов Д.М. Особенности структурных изменений в печени при остром холецистите / Д.М. Давыдов, В.К. Напханюк, Б.И. Дмитриев // Вісник проблем біології і медицини. 2001. - № 5. С.41-44.
  45. Дегтярева И.И. Заболевания органов пищеварения / И.И. Дегтярева К.: Демос, 2000. 321 с.
  46. Дегтярева И.И. Дискинезии желчного пузыря и желчевыводящих путей: традиционные и современные взгляды на проблему / И.И. Дегтярева, И.Н. Скрыпник // Журн. АМН України. 2001. - № 8. С. 37-38.
  47. Дедерер Ю.М. Желчнокаменная болезнь / Ю.М. Дедерер, Н.П. Крылова, Г.Г. Устинов М.: Медицина, 1983. 176 с.
  48.Дзяк Г. В. Современные аспекты диагностики и лечения дискинезий желчевыводящих путей: метод. Рекомендации / Г.В. Дзяк Дніпропетровськ, 2004. 20 с.
  49. Дубінін С.І. Морфо-функціональна характеристика печінки, жовчного міхура та магістральних жовчовивідних проток у собак при експериментальному гострому холециститі в динаміці / С.І. Дубінін // Вісник морфології. Вінниця, 1998. - № 1 С.46-47.
  50. Дубінін С.І. Хірургічні аспекти гепатобіліарної системи / Дубінін С.І. // Український медичний альманах. - 1998. - № 2 С.73-74.
  51. Дубінін С.І. Деякі варіанти кровопостачання жовчного міхура : зб.: Індивідуальна анатомічна мінливість органів, систем, тканин людини та її практичне значення (до 80-річчя з дня народження Золотарьової Т.В.) / С.І. Дубінін, С.В. Малик. Полтава, 1993 С.87-88.
  52. Дубінін С.І. Вікові зміни жовчного міхура людини / С.І. Дубінін, Н.А. Улановська-Циба // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2006. - № 2. С. 28-29
  53. Дубинин С.И. Гранулемы в стенке желчного пузыря взрослого человека / С.И. Дубинин, Н.А. Волобуєв, Н.А. Улановская-Цыба // Вісник проблем біології і медицини. 2007.- Вип. 4.- С. 214-217.
  54. Ермолов А.С. Хирургия желчекаменной болезни / А.С. Ермолов // Аналы хирургии. 1998. - № 3. С. 13-24.
  55. Жупанов О.О. Морфологічні зміни ложа жовчного міхура при хронічному холециститі / О.О. Жупанов // Вісник морфології. - 1998. - № 4 С.55.
  56. Заболевания внепеченочной билиарной системы: дисфункция желчного пузыря и состояния после холецистэктомии // Международный бюллетень: гастроэнтерология. 2001. - 36. 5 с.
  57. Затевахин И.И. Лечебная тактика при остром холецистите / И.И. Затевахин, Э.Г. Магомедова // Российский медицинский журнал. 2005. - № 4. С. 17-20.
  58. Земсков В.С. Хирургия печени / Земсков В.С., Раздиховский В.С., Панченко С.Н. Киев : Наукова думка, 1985. 152 с.
  59. Земсков В.С. Некоторые вопросы хирургии внепеченочных желчных протоков / В.С. Земсков, М.Е. Шор-Чудновский // Вестник хирургии им. И.И.Грекова. 1988. Т.141, №8. С. 36-41.
  60. Ильченко А.А. Желчекаменная болезнь / А.А. Ильченко // Лечащий врач. 2004. - № 4. С. 27-32.
  61. Ильченко А.А. Классификация желчекаменной болезни / А.А. Ильченко // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2001. - № 1. С.138-143.
  62. Ильченко А.А. Проблема билиарного спаджа / А.А. Ильченко, Т.В. Вихрова // Клиническая медицина. 2003. - № 8. С. 17-22.
  63.Индивидуальная анатомическая изменчивость органов, систем, форм тела человека / [Беков Д.Б., Ткаченко Д.А., Вовк Ю.Н., Будаков В.С., Попова Е.Ф., Беков А.Д., Виноградов А.А.]. К. : Здоровье, 1988. 13 с.
  64. Ищенко И.Н. Операция на желчных путях и печени / И.Н. Ищенко Киев : Здоровье, 1966. 437 с.
  65. Калинин А. В. Функциональные расстройства билиарного тракта и их лечение / А.В. Калинин // Клин. перспективы гастроэнтеролог., гепатолог. 2002. - № 3. С. 25-34.
  66. Караванов Г.Г. Осложненный бескаменный холецистит / Г.Г. Караванов, В.И. Прикупенко // Вестник хирургии - 1980. - № 10. С. 49-54.
  67. Клавдієва Ю.І. Клінічне значення нового уявлення про базальне та стимульоване жовчовиділення / Ю.І. Клавдієва // Лікувальна справа. 1998. - №6. С. 56-59.
  68.Клиническая анатомия пузырного протока / [Аношкин Н.К., Шнепп Э.Э., Пивкин В.Д., Бабайкин В.М.] Саранск: Изд. Морд. ун-та, 1989. 6с.
  69.Кованов В.В. Оперативная хирургия и топографическая анатомия / В.В. Кованов Москва : Медицина, 1985. - С. 145-146.
  70. Ковешніков О.В. Оцінка ефективності комбінації ербісолу і манаксу в період реабілітації хворих на жовчокам’яну хворобу після лапароскопічної холіцестектомії / Ковешніков О.В. // Сучасна гастроентерологія. 2003. - № 3 (13). С. 51-55.
  71. Колокольцев В.Б. Морфология слизистой оболочки общего желчного протока человека при его обтурации / В.Б. Колокольцев, В.В. Демченко, Р.А. Арестович // Морфология. 2006. Т.129, № 4. С. 67.
  72.Комаров Д.Г. Индивидуальные и возрастные особенности внеорганных желчевыводящих путей у детей и их клиническое значение: дис. ... канд. мед. наук / Комаров Д.Г. - Санк-Петербургская гос. педиатр. мед. акад., 1997. 307 с.
  73. Комаров Ф.И. Руководство по гастроэнтерологии. Том 2. / Ф.И. Комаров, А.Л. Гребинев, А.И. Хазанов. Москва : Медицина, 1995. - С. 350-449.
  74. Комаров Ф.И. Хронобиология и хрономедицина / Ф.И. Комаров, С.И. Рапопорт. М.: Триада-Х, 2000.
  75. Коновалов Д.Ю. Макроскопическая топография внепеченочных желчных путей / Д.Ю. Коновалов // Морфология. 1995. Т.108, № 2. С. 70-71.
  76.Копосова С.А. Ультразвуковое исследование желчного пузыря у новорожденных и детей раннего возраста / С.А. Копосова, Г.Е. Цай, Г.Н. Румянцева, П.А. Голубков, А.А. Юсуфов // Морфология. 2006. Т. 130, № 5. С. 53.
  77. Королев Б.А. Осложненный холецистит / Б.А. Королев, Д.Л. Пиковский М. : Медицина, 1990. 240 с.
  78. Круглова О.В. Клінічний перебіг хронічного некалькульозного холециститу, сполученого з дисбіозом кишечника / О.В. Круглова // Український медичний альманах. 2005. Том 8, №3. С. 97-99.
  79. Куцина Г.О. Клінічні особливості перебігу хронічного некалькульозного холециститу на тлі синдрому хронічної втоми / Г.О. Куцина // Український медичний альманах. - 2005. - Том 8, №3. С. 105-108.
  80. Кялян Г.П. Возрастные особенности мышечной оболочки общего желчного протока у человека / Г.П. Кялян, А.В. Азнаурян // Морфология. 1995. Т.108, № 1. С. 10-12.
  81. Кялян Г.П. Реактивность звеньев гемомикроциркуляторного русла желчного пузыря в эксперименте / Г.П. Кялян, А.С. Канаян // Морфология. 1996. Том 109. - №1. С. 36-39.
  82. Лейтнер У. Практическое руководство по заболеваниям желчных путей. Москва: ГЭОТАР-МЕД, 2001. 264 с.
  83. Лидский А.Т. Хирургические заболевания печени и желчевыводящих путей / А.Т. Лидский // Реконструктивная хирургия желчных путей. М., 1963. С. 3-496.
  84. Литтман И. Оперативная хирургия / И. Литтман. Будапешт : Изд. Акад. наук Венгрии, 1982. - С. 579-606.
  85. Лобода В.Ф. Ендоскопічні зміни слизової оболонки при патології верхніх відділів шлунково-кишкового тракту і захворювання жовчовивідної системи у дітей / В.Ф. Лобода, Ю.І. Бутницький // Вісник наукових досліджень. 2002. - № 4. С. 116-118.
  86. Логинов А.С. Новейшие достижения в гастроэнтерологии и перспективы ее развития / А.С. Логинов // Терапевт. архив. 1999. - № 2. С. 5-7.
  87. Маев И.В. Диагностика и лечение заболеваний желчевыводящих путей : учеб. пособие / И.В. Маев. М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2003. 96 с.
  88. Маев И.В. Диагностика и лечение билиарного сладжа у больных язвенной болезнью / И.В. Маев, Д.Т. Дичева, Т.А. Бурагина // РЖГГК. 2007. - № 4. С. 68-72.
  89. Макаренко А. Б. Химическая теория желчекаменной болезни : проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения / А. Б. Макаренко // Тр. Крымского мед-та. 2000. Т. 136. С. 125-131.
  90. Макаренко О.Б. Патогенез жовчнокам’яної хвороби / О.Б. Макаренко // Одеський медичний журнал. 2005. - № 3 (89). С. 28-31.
  91. Максименко В.Б. Нарушения концентрационной и моторно-эвакуаторной функций желчного пузыря при холецистолитиазе / В.Б. Максименко // РЖГГК. 2006. - № 4. С. 24-28.
  92. Максименков А.Н. Хирургическая анатомия живота / А.Н. Максименков. - Л.: Медицина, 1972. 688с.
  93. Малиновский Н.Н. Проблема хирургии пожилого и старческого возраста // Всесоюзный 30-й съезд хирургов / Н.Н. Малиновский, Э.Н. Васцян. Минск, 1981. С. 53-54.
  94. Мансуров Х.Х. Ключевые вопросы патогенеза желчеобразования / Х.Х. Мансуров // Пробл. гастроэнтерол. 1993. - № 1. С. 3-7.
  95. Меркулов Г.А. Курс патогистологической техники / Г.А. Меркулов Л.: Медицина, 1969. 422 с.
  96. Минушкин О.Н. Дисфункциональные расстройства билиарного тракта. Патофизиология, диагностика и лечебные подходы : метод. рекомендации / Минушкин О.Н. М., - 2003. 22 с.
  97. Минушкин О.Н. Холестероз желчного пузыря (обзор) / О.Н. Минушкин, Е.П. Прописнова // Кремл. мед. 2000. - № 1. С. 55-57.
  98. Минушкин О.Н. Билиарно-печеночная дисфункция / О.Н. Минушкин. М., 2006. 28 с.
  99.Мірошниченко В.П. Координатна система діагностичної оцінки холато-холестеринових показників жовчі / В.П. Мірошниченко // Лаб. діагностика. 1998. - № 1. С. 48-50.
  100. Михайлов С.С. Анатомия человека / С.С. Михайлов. - М. : Медицина. 1984. С. 118-186.
  101. Москаленко В.Ф. Заболевания гепатобилиарной системы (распространенность, нерешенные проблемы) / В.Ф. Москаленко, Н.В. Харченко, М.В. Голубчиков //Зб. наук праць співр. КМАПО ім. П.Л. Шупика. 2000. Вип. 9, Кн. 4. С. 5-10.
  102. Мухина Ю.Г. Холестаз у новорожденных детей первых месяцев жизни / Ю.Г. Мухина, А.В. Дегтярева // Детская гастроэноторология [под ред. А.А. Баранова, Е.В. Климанской, Г.В. Римарчук]. М., 2002. С. 306-351.
  103. Мышкин К.И. Хирургическое лечение осложнений после операций на желчных путях / К.И. Мышкин, Г.А. Блувштейн // Вестн. хирургии им. И.И.Грекова. 1987. Т.138. - № 3. С. 27-31.
  104. Недид С.Н. Конструктивные особенности желчного пузыря человека / С.Н. Недид, А.А. Родионов, В.И. Лабзин // Морфология. 2006. Т.129, № 4.- С. 90-91.
  105. Нейко Є.М., Маковецька Т.І. Гендерні та вікові особливості перебігу захворювань травної системи та їх лікування // Клінічні лекції. 2002. -№ 2.- С. 36-41.
  106. Нейко Є.М. Хронічний холецистит / Є.М. Нейко, Н.В. Скробач // Архів клінічної медицини. 2003. - № 1 (2). С. 6-14.
  107. Некоторые аспекты хирургического лечения заболеваний внепеченочных желчных путей / [В.М.Чуяшов, Диденко, Н.К. Нечанов и др.]. - Новосиб. мед. ин-т. 1985. Т. 120. С. 56-60.
  108. Некоторые морфологические особенности холецистита у больных старше 50 лет : материалы І Всес. съезда гастроэнтерологов - М. : Москва, 1973. - С. 391-392.
  109. Облысихин А.В. Расстройства моторики желчевыводящих путей в клинической практике / А.В. Облысихин // Клинические перспективы гастроэнтерологии и патологии 2002. - № 3 . С. 17-23.
  110. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов: Практ. руководство: в 4 т. / А.Н. Окороков. М.: Медицинская литература,
  Т. 1. - 1999. 560 с.
  111. Пархоменко Л.К. Молекулярные механизмы холестаза / Л.К. Пархоменко, А.В. Ещенко // Сучасна гастроентерологія. 2004. - № 2. С. 95-99.
  112. Пасиешвили Л.М. Механизмы формирования и пути коррекции дисфункции гепатобилиарной системы после холецистэктомии / Л.М. Пасиешвили, М.В. Моргулис // Сучасна гастроентерологія. 2005. - № 2 (22). С. 26-28.
  113. Передерій В.Г. Клінічні лекції з внутрішніх хвороб : в 2 т. / В.Г. Передерій, С.М. Ткач. К.,1998.
  Т. 2. 1998. 448 с.
  114. Перец И.В. Новый способ холицистэктомии / И.В. Перец // Клиническая хирургия. 1993. - № 2. С. 24-26.
  115. Петухов В.А. Желчекаменная болезнь: современный взгляд на проблему / В.А. Петухов, М.Р. Кузнецов, Б.В. Болдин // Анналы хирургии. 1998. - № 1. С. 12-18.
  116. Пішак В.П. Хрономедицина: від теоретичних узагальнень до впровадження в клініку / В.П. Пішак, О.І. Захарчук, Н.В. Черновська, Р.Є. Булик // Буковинський медичний вісник. 2004. Т.8, ювілейний випуск. С. 27-30.
  117. Пішак В.П. Зміни місячних хроноритмів функцій нирок при збільшенні тривалості фотоперіоду / В.П. Пішак, Ю.Є. Роговий, В.В. Степанчук // Одеський медичний журнал. 2005. - №1 (87). С. 19-22.
  118. Прогнозування перебігу хронічних захворювань печінки і жовчного міхура у хворих різного віку та корекція порушення протирадикального захисту і мікроциркуляції : методичні рекомендації / [Коломієць М.Ю., Федів О.І., Бойчук Р.Р. та ін.] Чернівці : Буковинська державна медична академія, 1997. 32 с.
  119. Прокопенко С.В. Застосування ультрозвукового методу дослідження для морфометрії печінки, жовчного міхура та підшлункової залози : тези доп. Всеукр. наук. конф. «Акт. пит. вікової анат. та ембріотопографії» / С.В. Прокопенко, Н.В. Белік, Л.П. Ясько // Клін.анат. та опер. хірург. 2006. Т.5, № 2. С. 97.
  120. Рапопорт С.И. Двигательная функция желчевыводящих путей: от исследований петербургской школы физиологов XIX-XX веков к современным знаниям / С.И. Рапопорт // РЖГГК. - № 4. 2003. С. 69-76.
  121. Рябєнко Н.Б. Клінічні особливості хронічного некалькульозного холециститу, сполученого з хронічним необструктивним бронхітом / Рябєнко Н.Б. // Український медичний альманах. 2005. Том 8, № 3. С. 147-148.
  122. Рябий С.І. Верифікація джерел кровопостачання спільної жовчної протоки у ранньому періоді онтогенезу людини : тези доп. Всеукр. наук. конф. «Акт. пит. вікової анат. та ембріотопографії» / С.І. Рябий, Л.І. Гайдич // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2006. Т.5, № 2. С. 81.
  123. Рязанов Д.Ю. Лечение холедохолитиаза, осложненного механической желтухой, с использованием препарата Эспа-Липон / Д.Ю. Рязанов, Ю.А. Михеев // Международный медицинский журнал. 2006. - № 2. С. 115-117.
  124. Сапин М.Р. Анатомия человека / М.Р. Сапин М. : Медицина, 1997.
  125. Сапин М.Р. Лимфоидная ткань в стенке желчного пузыря взрослого человека / М.Р. Сапин, Р.Э. Абирова, Г.Г. Аминова, Д.Е. Григоренко // Морфология. 1998. № 2. С. 80-83.
  126. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека : в 3 т. / Р.Д. Синельников. Москва : Медицина, 1973. - Том 2. - С. 81-95.
  127. Скороходов Д.Ю. Состояние тонуса сфинктера Одди и сократимости желчного пузыря у больных хроническим холециститом / Д.Ю. Скороходов, О.И. Лыховский, А.Р. Сапожников // Лікарська справа. 1998. С.83-86
  128. Скрипник Л.М. Біохімічний склад жовчі у здорових та хворих на хронічний некалькульозний холецистит жінок різного віку / Л.М. Скрипник // Буковинський медичний вісник. 2004. Т.8, №4. С. 55-57.
  129. Скрипников Н.С. Экспериментальный холецистит : монографія / Н.С. Скрипников, В.С. Шевченко, С.И. Дубинин Полтава, 1991. 52 с.
  130. Слободян О.М. Морфометрична характеристика жовчного міхура та підшлункової залози новонароджених дітей за даними ультрозвукового дослідження / О.М. Слободян, Ю.Т. Ахтемійчук, Ю.Є. Роговий // Буковинський медичний вісник. 2007. Т. 11, № 2. С. 78-80.
  131. Слободян О.М. Анатомічна мінливість спільної жовчної протоки та її практичне значення / О.М. Слободян, Ю.Т. Ахтемійчук // Буковинський медичний вісник. 2007. Т. 11, № 3. С. 155-159.
  132.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины