ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ІНТОНАЦІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ : ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО интонационно МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ В процессе профессиональной подготовки

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ІНТОНАЦІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
 • Альтернативное название:
 • ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО интонационно МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ В процессе профессиональной подготовки
 • Кол-во страниц:
 • 159
 • ВУЗ:
 • НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя


  На правах рукопису


  СПІЛІОТІ ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
  УДК 378.016:781.62

  ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ІНТОНАЦІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
  (13.00.02 Теорія та методика музичного навчання)


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук

  Науковий керівник:
  Ростовський Олександр Якович
  доктор педагогічних наук, професор
  Ніжин – 2012
  ЗМІСТ

  ВСУП ……………………………………………….………………….…….…....3

  Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ІНТОНАЦІЙНОГО МИСЛЕННЯ

  1.1. Музична інтонація як явище музичної культури…………………….10
  1.2. Сутність музично-інтонаційного мислення……………....…….…….33
  Висновки до першого розділу………………………….……..…….....60

  Розділ 2. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ІНТОНАЦІЙНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

  2.1. Проблема формування музично-інтонаційного мислення у теорії
  та методиці музичної освіти…………….………..…….…………..…..63
  2.2. Педагогічні умови формування музично-інтонаційного
  мислення майбутніх учителів у процесі фахової підготовки…...….101
  Висновки до другого розділу………….………....………..………….117

  Розділ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ІНТОНАЦІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

  3.1. Критерії та діагностика сформованості музично-інтонаційного
  мислення студентів……………………….…………..……..………..119
  3.2. Методика і зміст дослідно-експериментальної роботи……….........148
  3.3. Аналіз результатів експериментального дослідження………..........171
  Висновки до третього розділу……………………..…………............204

  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………...…………………………………….…......207
  ДОДАТКИ……………….……...…………………………………..………….210
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………….…..249
  ВСТУП
  Актуальність теми дослідження. Сучасна педагогічна освіта характеризується глибокими змінами, зумовленими новими концептуальними підходами до реформування загальної середньої освіти, зростанням вимог до рівня фахової підготовки вчителя. Завдання, поставлені перед сучасною школою, вимагають відповідних змін і в професійній підготовці вчителів, зокрема, учителів музики. Їх освітній потенціал має бути фундаментальним, збагачуватися шляхом засвоєння музично-теоретичних знань і виконавських умінь.
  У процесі становлення особистості майбутнього вчителя музики вагоме місце посідає формування його музичного мислення, яке, будучи важливою складовою музичних здібностей, визначає успішність художнього пізнання, суттєво позначається на якості музично-творчої діяльності. Рівень сформованості музичного мислення характеризує ступінь підготовленості вчителя до музично-освітньої роботи в школі, виступає передумовою її ефективності.
  Особливість музично-інтонаційного мислення людини полягає в цілеспрямованому, опосередкованому й узагальненому відображенні дійсності, у її пізнанні та перетворені завдяки музично-звуковим образам, що виражається в інтонаціях (Б. Асаф’єв, В. Бобровський, В. Медушевський, Б. Яворський). Музична інтонація складає суть музичної виразності, розкриває природу і специфіку музики як виду мистецтва. Вона розглядається як специфічний засіб художнього спілкування, вираження і передачі емоційно насиченої думки за допомогою просторово-часового руху в його озвученій формі. Усвідомлення сутності музичної інтонації стане для майбутнього вчителя музики ключем для осягнення стилю, жанру та музичної мови, які відображають музично-інтонаційне мислення композитора. Формування музично-інтонаційного мислення актуальне не лише для фахової підготовки вчителя музики, а й для його спроможності навчати учнів сприймати, усвідомлювати, і творити музику.
  У музичній педагогіці проблема формування музичного мислення знайшла відображення у працях В. Белобородової, Н. Гродзенської, О. Давидової, В. Шацької, Б. Яворського та ін., в яких розглядалися питання методики формування музичного сприймання, рефлексії та творчості. Істотним внеском у методику розвитку музичного мислення стали дослідження, що стосуються питань розвитку творчого мислення (А. Брушлінський, М. Бонфельд, Л. Виготський, О. Лук, О. Мєлік-Пашаєв, А. Муха, В. Роменець та ін.); формування музичного сприймання (Б. Асаф’єв, Д. Кабалевський, Є. Назайкінський, О. Ростовський, О. Рудницька); фахової підготовки вчителя музики (Е. Абдуллін, О. Апраксіна, А. Козир, В. Орлов, О. Отич, Г. Падалка, О. Щолокова, В. Шульгіна та ін.).
  Хоча означена проблема дістала досить широке висвітлення у науковій літературі, питання методики формування музично-інтонаційного мислення майбутніх учителів музики у процесі їх фахової підготовки поки що цілеспрямовано не розглядалося.
  Суперечність, між об’єктивною потребою істотного підвищення фахового рівня майбутніх учителів музики, збагачення їхнього музично-творчого досвіду, з одного боку, та недостатньою науково-методичною розробкою проблеми формування музично-інтонаційного мислення студентів, з іншого, визначає актуальність обраної теми дослідження: “Формування музично-інтонаційного мислення майбутніх учителів музики у процесі фахової підготовки”.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження входить до плану науково-дослідної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя й виконувалось у межах наукової теми кафедри музичної педагогіки та хореографії “Теоретичні основи художньо-творчого розвитку студентів у процесі фахової підготовки”. Тему дисертації затверджено Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (протокол № 6 від 5.03.2009 р.), узгоджено в Раді координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 5 від 16.06.2009 р.).
  Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні, розробці й експериментальній перевірці методики формування музично-інтонаційного мислення студентів у процесі фахової підготовки.
  Об’єкт дослідження – процес фахової підготовки майбутніх учителів музики.
  Предметом дослідження виступає методика формування музично-інтонаційного мислення майбутніх учителів музики.
  У відповідності з метою дослідження визначено такі завдання:
  • розкрити сутність поняття “музично-інтонаційне мислення”;
  • визначити теоретичні основи формування музично-інтонаційного мислення майбутніх учителів музики;
  • обґрунтувати педагогічні умови формування музично-інтонаційного мислення майбутніх учителів музики;
  • встановити критерії діагностики стану сформованості музично-інтонаційного мислення студентів;
  • розробити методику формування музично-інтонаційного мислення майбутніх учителів у процесі фахової підготовки;
  • експериментально перевірити ефективність запропонованої методики на заняттях з фахових дисциплін.
  Теоретико-методологічною основою дослідження виступають філософські положення щодо ролі мистецтва у формуванні особистості, сутності художньо-образного мислення (Ю. Борєв, І. Зязюн, М. Каган, В. Кудін, Л. Левчук, О. Лосєв та ін.); психологічні дослідження природи мислення (Л. Виготський, П. Гальперін, С. Рубінштейн, Г. Костюк); праці музикознавців щодо сутності музичного мислення, інтонаційно драматургічної організації змісту музичних творів (Б. Асаф’єв, В. Бобровський, І. Котляревський, В. Медушевський, Є. Назайкінський І. Пясковський, С. Раппопорт, Ю. Чекан, Б. Яворський та ін.); наукові розробки проблем фахової підготовки майбутнього
  вчителя музики, здобутки сучасної теорії та методики музичної освіти (А. Козир, О. Олексюк, В. Орлов, О. Отич, Г. Падалка, О. Ростовський, О. Рудницька, В. Шульгіна, О. Щолокова та ін.).
  Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано методи теоретичного та експериментально-емпіричного рівнів.
  Першу групу склали методи теоретичного аналізу й синтезу, абстрагування та ідеалізації, індукції та дедукції, систематизації та узагальнення, моделювання і конкретизації теоретичного знання. З їх допомогою розкрито сутність феномену музично-інтонаційного мислення, науково-методичні засади його формування; виявлено педагогічні умови формування музично-інтонаційного мислення, визначено критерії діагностики його сформованості; розроблено та обґрунтовано експериментальну методику формування музично-інтонаційного мислення майбутніх учителів музики у процесі фахової підготовки.
  До другої групи увійшли такі методи, як анкетування, тестування, опитування, бесіди, творчі завдання, самостійні роботи студентів, педагогічне спостереження, вивчення навчальної документації, педагогічний експеримент (констатувальний та формувальний), статистичні та графічні методи обробки експериментальних даних, які дали можливість перевірити ефективність методики формування музично-інтонаційного мислення майбутніх учителів музики у процесі фахової підготовки.
  Організація дослідження. Дослідно-експериментальна робота проводилася відповідно до поставлених завдань і включала три етапи.
  На першому етапі (2007-2009 рр.) проаналізовано науково-методичну літературу, визначено теоретико-методологічні основи дослідження, його мету, об’єкт, предмет, завдання. Здійснено констатувальне дослідження, розроблено програму формувального експерименту і розпочато його проведення.
  На другому етапі (2009-2010 рр.) було продовжено апробацію методики формування музично-інтонаційного мислення студентів, встановлено педагогічні умови, що забезпечують успішність цього процесу, проведено порівняльний аналіз результатів дослідної роботи.
  На третьому етапі (2010-2011 рр.) було завершено формувальний експеримент, проаналізовано, узагальнено та систематизовано результати дослідної роботи, оформлено текст дисертації.
  Наукова новизна дослідження полягає у тому, що дисертантом уперше:
  • розроблено й апробовано методику формування музично-інтонаційного мислення майбутніх учителів на основі функціонально-дидактичної моделі, створеної за стандартом IDEF0 (Integrated Definition for Function Modeling – інтегровані означення для функціонального моделювання);
  • визначено педагогічні умови ефективного формування музично-інтонаційного мислення майбутніх учителів;
  • обґрунтовано критерії та показники сформованості музично-інтонаційного мислення студентів.
  Конкретизовано сутність поняття “музично-інтонаційне мислення майбутніх учителів”; удосконалено методичне забезпечення фахової підготовки студентів вищих навчальних закладів музично-педагогічної освіти. Подальшого розвитку набуло вивчення особливостей музично-інтонаційного мислення, їх урахування при організації музично-творчої діяльності студентів.
  Практичне значення дослідження полягає в успішній апробації методики формування музично-інтонаційного мислення студентів, спрямованої на активізацію музично-творчої діяльності, розширення навчальних форм музикування; у практичному впровадженні в навчальний процес музичного моделювання різних музично-стильових і жанрових зразків, що сприяє збагаченню фахових знань і вмінь студентів. Матеріали дослідження можуть бути використані при викладанні музично-теоретичних дисциплін, виконавській підготовці майбутніх учителів музики, розробці спецкурсів з композиції, у подальших наукових дослідженнях.
  Розроблену методику формування музично-інтонаційного мислення майбутніх учителів музики впроваджено у навчально-виховний процес Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (довідка № 04 від 1.09.2011 р.), Рівненського державного гуманітарного університету (довідка № 552 від 1.06.2011 р.), Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (довідка № 1004 від 5.05.2011 р.), Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (довідка № 328 від 18.05.2011 р.).
  Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дослідження висвітлені на міжнародних конференціях: “VI мистецько-педагогічні читання пам’яті професора О.П. Рудницької” (Київ, 2008 р.); “Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології” (Київ, 2009 р.); “VIІI мистецько-педагогічні читання пам’яті професора О.П. Рудницької” (Київ, 2010 р.); “IX мистецько-педагогічні читання пам’яті професора О.П. Рудницької” (Київ, 2011 р.); “Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології” (Київ, 2011 р.); на всеукраїнських науково-практичних конференціях: “Інструментальне мистецтво у вищий школі: проблеми і перспективи професійної підготовки” (Кам’янець-Подільський, 2009 р.); “Мистецька освіта XXI століття: проблема теорії та практики” (Ніжин, 2010 р.); “Актуальні проблеми підготовки вчителя початкових класів з фахових методик у вищих педагогічних навчальних закладах” (Глухів, 2010 р.); на всеукраїнських науково-практичних семінарах: “Проблеми сучасної музичної освіти та виконавства” (Ніжин, 2009 р.); “ Мистецькі діалоги: культура, освіта, виконавство ” (Ніжин, 2011 р.); “Актуальні проблеми сучасної музичної освіти та виконавства” (Ніжин, 2012 р.); на засіданнях кафедри музичної педагогіка та хореографії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (2007 – 2011 рр.).
  Публікації. Основні теоретичні положення і висновки дослідження висвітлені у 10 публікаціях, з них 4 – у фахових виданнях.
  Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку літератури (263 найменувань, з них 12 – іноземні джерела). Основний текст дисертації складає 179 сторінок, загальний обсяг роботи – 271 сторінка. Робота містить 30 таблиць, 7 схем, 6 діаграм, 2 гістограми, 5 графіків, що разом з додатками становить 92 сторінки.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
  У дисертації представлено результати теоретичного узагальнення та практичного вирішення проблеми формування музично-інтонаційного мислення майбутніх учителів музики, що знайшло відображення в розробці, обґрунтуванні та експериментальній перевірці відповідної методики.
  Проведене дослідження дало можливість зробити висновки щодо поставлених і вирішених завдань.
  1. Актуальність дослідження проблеми формування музично-інтонаційного мислення зумовлена її теоретичною та практичною значущістю для підготовки майбутніх учителів музики, потребою сучасної загальноосвітньої школи у висококваліфікованих фахівцях. Теоретичний аналіз свідчить про неоднозначність поглядів на цю проблему, що пов’язано із складністю музично-інтонаційного мислення, концентрацією уваги дослідників на окремих його компонентах та наголошенням на їх пріоритетності у процесі мислення; відсутністю системного підходу до формування музично-інтонаційного мислення студентів та недостатньою розробкою ефективних методів, які б активізували їх мисленнєву діяльність.
  2. Конкретизовано сутність поняття музично-інтонаційного мислення як особливого виду художнього відображення дійсності, що полягає в її пізнанні й перетворенні, сприйманні і передачі специфічних музично-звукових образів, що виражаються в інтонаціях. Оскільки специфічність мислення залежить від сфери функціонування, то музичне-інтонаційне мислення – це процес творення складних інтонаційних поєднань. Музична інтонація виступає специфічним засобом художнього спілкування, вираження і передачі емоційно насиченої думки за допомогою просторово-часового руху в його озвученій формі. Вона володіє функцією відображення жанрових та стильових особливостей твору, композитора і епохи.
  Встановлено, що музично-інтонаційне мислення включає три взаємопов’язані компоненти: сприймання, рефлексію, творчість, які мають можливість розгортатися та набувати нової якості, перебуваючи в різних аспектах (сприймання, рефлексії, творчості). Визначено, що ця структурована система відображає складність функціонування музично-інтонаційного мислення та діалектичність зв’язків його компонентів і стадій, в яких вони перебувають.
  3. Доведено, що формування музично-інтонаційного мислення здійснюється ефективніше за умов педагогічного керування процесом формування музично-інтонаційного мислення; формування мотивації до музичної діяльності; набуття вмінь музичного сприймання; створення ситуацій, які вимагають активізації музично-інтонаційного мислення; накопичення музичного досвіду, знань і музично-аналітичних умінь.
  4. Обґрунтовано й апробовано критерії діагностики стану сформованості музично-інтонаційного мислення майбутніх учителів музики, а саме: мотиваційний критерій, спрямований на з’ясування спонук, які зумовлюють мисленнєву діяльність та активізують музичне мислення; когнітивний критерій, що характеризується ступенем теоретичної обізнаності студента; емоційно-аналітичний критерій, що визначається глибиною осягнення й осмислення музики; операційний критерій, спрямований на виявлення ступеня оволодіння мисленнєвими діями; креативний критерій, що виявляє здатність до самостійності та ініціативності у музично-творчій діяльності.
  5. Розроблено експериментальну методику формування музично-інтонаційного мислення майбутніх учителів музики, сутність якої полягає в цілеспрямованому і поетапному формуванні музично-інтонаційного мислення студентів на основі активізації та розвитку його структурних компонентів: сприймання, рефлексії та творчості.
  Методика включає дві складові: організаційну, яка ґрунтується на структурно-функціональній моделі на базі стандарту IDEFO; і практичну, яка передбачає засвоєння музично-теоретичних та музично-історичних знань; накопичення музично-інтонаційного тезаурусу; розвиток музичних здібностей (мелодичного та гармонічного слуху, музично-слухових уявлень, пам’яті тощо), умінь диференціювати звуковий потік, вербалізувати свої враження, усвідомлювати та оперувати жанрово-стильовими інтонаціями, умінь та навичок цілеспрямованого аналізу; створення музики за моделлю, імпровізацію.
  6. Запропонована методика формування музично-інтонаційного мислення виявила достатню ефективність, про що свідчить позитивна динаміка отриманих результатів. Зокрема встановлено, що в експериментальній групі, на відміну від контрольної, спостерігалися статистично значущі позитивні зміни у рівнях сформованості музично-інтонаційного мислення студентів. Значна їх кількість (16,8%) досягла високого рівня сформованості музично-інтонаційного мислення (у контрольній групі цей показник склав 6,1%). Відповідні дані для середнього рівня – 61,7% (ЕГ) і 49,5% (КГ); для низького рівня – 21,5% (ЕГ) і 43,4% (КГ). Успішна апробація методики дає всі підстави рекомендувати її для широкого впровадження у музично-теоретичну та виконавську підготовку майбутніх учителів музики.
  Багатогранна проблема формування музично-інтонаційного мислення майбутніх учителів музики у процесі фахової підготовки не вичерпується проведеним дисертаційним дослідженням. Подальшої розробки потребують теоретико-методологічні аспекти формування музично-інтонаційного мислення, питання розвитку музично-творчих якостей студентів засобами комп’ютерних технологій, підготовка майбутнього вчителя музики до самостійної музично-освітньої діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Абдуллин Э.Б. Методологический анализ проблем музыкальной педагогики в системе высшего образования [Текст]: учеб. пособие / Э.Б. Абдуллин. – М.: Прометей, 1990. – 186 с.
  2. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе [Текст]: пособие для учителя / Э.Б. Абдуллин. – М.: Просвещение, 1983. – 112 с.
  3. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія [Текст]: підручник / А.М. Алексюк. – К.: Либідь, 1998. – 175 с.
  4. Алякринский Б.С. О таланте и способностях (Очерки о самовоспитании) / Б.С. Алякринский. – М.: Знание, 1970. – 176 с.
  5. Анализ вокальных произведений [Текст]: учеб. пособие. – Л.: Музыка, 1988. – 352 с.
  6. Анисимов П.В. Формирование у школьников мотивации учебной деятельности как проблема подготовки учителя: автореф. дис. на соискание научной степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 ”Теория и методика музыкального обучения и воспитания”/ Павел Владимирович Анисимов. – М.: 1987. – 16 с.
  7. Анохин П.К. Биология и нейрофизиология условного рефлекса / П.К. Анохин. – М.: Медицина,1968. – 547 с.
  8. Античная музыкальная эстетика / Вступительный очерк и собрание текстов проф. А.Ф. Лосева. – М.: Музгиз, 1960. – 304 с.
  9. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. пособие / О.А. Апраксина. – М.: Просвещение, 1983. – 224 с.
  10. Арановский М.Г. Мышление, язык, семантика / М.Г. Арановский // Проблемы музыкального мышления. – М.: Музыка, 1974. – С. 90 –123
  11. Арзаманов Ф.Г. О преподавании специального курса анализа музыкальных произведений / Ф.Г. Арзаманов // Вопросы методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин: сб.статей. – М.: Музыка, 1967. – С. 34 – 40.
  12. Арзаманов Ф.Г. О роли курса анализа музыкальных произведений в воспитании исполнителя / Ф.Г. Арзаманов // Вопросы методики преподавания музыкально-теоретических дисциплін: сб.статей. – М.: Музыка, 1967. – С. 5 – 33.
  13. Арчажникова Л.Г. Профессия – учитель музыки: Книга для учителя / Л.Г. Арчажникова. – М.: Просвещение, 1984. – 111 с.
  14. Асафьев Б.В. О народной музыке / Б.В. Асафье // Сост. И. Земцовский, А. Кунанбаева. – Л.: Музыка, 1987. – 248 с.
  15. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании / Б.В. Асафьев. 2-е изд. – Л.: Музыка, 1973. – 144 с.
  16. Асафьев Б.В. Речевая интонация / Б.В. Асафьев. – М.-Л.: Музыка, 1965. –136 с.
  17. Асафьев Б.В. Избранные статьи о просвещении и образовании: [2-е изд.] / Б.В.Асафьев. – Л.: Музыка, 1973. – 144 с.
  18. Асафьев Б.В. Книга о Стравинском / Б.В. Асафьев. – Л.: Музыка, 1977. – 276 с.
  19. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс [Текст] / Б.В. Асафьев. – Л.: Музыка, 1971. – 376 с.
  20. Афанасьєв Ю.Л. Професійна підготовка музиканта: уроки Болеслава Яворського / Ю.Л. Афанасьєв, Ф.О. Джура. – К.: ДАКККіМ, 2009. – 128 с.
  21. Баевский В.С. Мировоззрение Яворского и некоторые тенденции советской культуры / В.С. Баевский // Советская музыка. – М.: Музыка, 1980. – С. 156 – 174.
  22. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию [Текст] / Л.А. Баренбойм. – Л.-М.: Сов. композитор, 1973. – 272 с.
  23. Барток Б. Сочинения для фортепиано / Б. Барток // Том 3-А. – М.: Музыка, 1980. – 204 с.
  24. Бахтин М.М. Философская эстетика 1920-х годов / Михаил Михайлович Бахтин. – М.: Русские словари; Языки славянских культур, 2003. – 957 с.

  25. Беленкова И. Определение и границы музыкального знака / И. Беленкова // Точные методы и музыкальное искусство. – Ростов н/Д: Изд-во Ростов. ун-та, 1973. – С. 204-213.
  26. Беркман Т.Л. Музыкальное образование учителя / Т.Л. Беркман, К.С. Грищенко. – М.: Академия пед. наук, 1956. – 172 с.
  27. Берков В.О. Гармония и музыкальная форма [Текст] / В.О. Берков. – М.: Сов. композитор, 1962. – 568 с.
  28. Бершадская Т.О. Лекции по гармонии [Текст] / Т.О. Бершадская. – Л.: Музыка, 1985. – 238 с.
  29. Блинова М.П. На пути к физиологическому изучению интонационной выразительности [Текст] / М.П. Блинова // Вопросы теории и эстетики музыки: сб. ст. – Л.: Музыка, 1967. – Вып. 5. – С. 170 – 190.
  30. Блинова М.П. Физиологические основы ладового чувства [Текст] / М.П. Блинова // Вопросы теории и эстетики музыки. – Л.: Музгиз, 1962. – Вып. 1. – С. 52 – 124.
  31. Бобровский В.П. Функциональные основы музыкальной формы [Текст] / В.П. Бобровский. – М.: Музыка, 1978. – 336 с.
  32. Бобровский В.П. Тематизм как фактор музыкального мышления / В.П.Бобровський // Очерки: В 2-х вып. Вып. 1.– М.: Музыка, 1989. – 256 с.
  33. Бондаренко Т. Розвиток творчих навиків на уроках гармонії / Т.Бондаренко // Методика викладання музично-теоретичних і музично-історичних предметів: зб. ст., К.: Музична Україна, 1983. – С. 57 – 69.
  34. Бонфельд М.Ш. Теоретический курс анализа музыкальных произведений [уч. пособие] / М.Ш. Бонфельд. – Вологда: 1982. – 103 с.
  35. Борев Ю.Б. Эстетика / Юрий Борисович Борев. – М.: Астрель, 2005. – 829 с.
  36. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности [Текст] / Л.Л. Бочкарев. – М.: ИПРАН, 1997. – 352 с.
  37. Брушлинский А.В. Культурно-историческая теория мышления [Текст] / А.В. Брушлинский. – М.: Высшая школа, 1968. – 104 с.
  38. Брушлинский А.В. Психология мышления и кибернетика / А.В. Брушлинский.– М.: Мысль, 1970. – 191 с.
  39. Бычков Ю.Н. Музыкальная форма как конструкция и процесс / Ю.Н.Бычков // Вопросы методологии теоретического музыкознания: сб. тр. / Гос. муз.-пед. ин-т им. Гнесиных. – М.: 1983. – Вып. 66. – С. 35 – 56.
  40. Бычков Ю.Н. О ладовой настройке / Ю.Н. Бычков // Вопросы теории музыки. Труды ГМПИ им. Гнесиных, под ред. Т.Е. Лейе. – М.: – №30 – С. 46 – 60.
  41. Бычков Ю.Н. О природе ладовой выразительности / Ю.Н. Бычков // Проблемы лада и гармонии: сб. тр. / Гос. муз.-пед. ин-т им. Гнесиных. – М.: 1981. – Вып. 55. – С. 4-19.
  42. Васина-Гроссман В.А. Музыка и поэтическое слово [Текст] / В.А. Васина-Гроссман. – М.: Музыка, 1978. – 169 с.
  43. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие детей / Н.А. Ветлугина. – К.: Музична Україна, 1978. – 256 с.
  44. Вірановський Г.М. Музично-теоретичні системи / Г.М. Вірановський. – К.: Музична Україна, 1978. – 88 с.
  45. Войшвилло Е.К. Понятие как форма мышления: Логико-гносеологический анализ [Текст] / Е.К. Войшвилло. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 238 с.
  46. Вопросы теории и эстетики музыки / [ред. колл.: Ю.А. Кремлев, Л.Н. Раабен, Ф.А. Рубцов].– Л.: Музыка, 1967. – Вып. 5. – 264 с.
  47. Вопросы методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин: сб.статей. – М.: Музыка, 1967. – 196 с.
  48. Восприятие музыки: [сб. ст. / ред. – сост. В.М.Максимов]. – М.: Музыка, 1986. – 256 с.
  49. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский [Психологический очерк: Кн. для учителя.– 3-е изд]. – М.: Просвещение, 1991. – 93 с.
  50. Выготский Л.С. Мышление и речь. Психологическое исследование [Текст] / Л.С. Выготский. – М.: Лабиринт, 1996. – 344 с.
  51. Выготский Л.С. Педагогическая психология [Под ред. М.Г. Ярошевского. – 6-е изд.] / Л.С. Выготский. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с.
  52. Выготский Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский. – М.: Педагогика, 1987. – 344 с.
  53. Гальперин П.Я. Введение в психологию / П.Я. Гальперин. – М.: МГУ, 1976. – 150 с.
  54. Гальперин П.Я. Введение в психологию: [Уч. пособие для вузов. – 6-е изд.] / П.Я. Гальперин. – М.: КДУ, – 2006. – 336 с.
  55. Гальперин П.Я. Поэтапное формирование как метод психологических исследований / П.Я. Гальперин // Гальперин П.Я., Запорожец А.В., Карпова С. Н. Актуальные проблемы возрастной психологии. – М.: 1987. – С. 19 – 35
  56. Гарбузов Н.А. – музыкант, исследователь. Педагог / Н.А. Гарбузов // [сб. статей, / ред. Ю.Рагс]. М.: Музыка, 1980. – 300 с.
  57. Герцман Е. В. Античное музыкальное мышление / Е.В. Герцман. – Л.: Музыка, 1986. – 224 с.
  58. Глебов І. Пути в будущее / І. Глебов (Б. Асафьев) // Мелос. – кн. 2. – Спг., 1918. – С. 54 – 96.
  59. Гнесин М.Ф. Начальний курс практической композиции: Изд 2-е / М.Ф. Гнесин. – М.: Гос. муз. изд., 1962. – 216 с.
  60. Гольденберг Н.М. Яворский и музыкальное воспитание детей / Н.М.Гольденберг // Б.Яворский. Статьи, воспоминания, переписка. – [Т. 1 – 2-е изд]. – М.: Сов. Композитор, 1972. – С. 115 – 132.
  61. Горюхина Н.А. Обобщение как элемент художественного мышления // Музыкальное мышление: сущность, категории, аспекты исследования: [Сб. ст. ] / Н.А. Горюхина – К.: Муз. Украина, 1989. – С. 47 – 54.
  62. Горюхина Н.А. Очерки по вопросам музыкального стиля [Текст] / Н.А. Горюхина. – К.: Муз. Украина, 1985. – 112 с.
  63. Горюхина Н.Ф. Вопросы теории музыкальной формы / Н.А. Горюхина // Проблемы музыкальной науки: [сб. науч. ст.]. – М.: Музыка, 1975. – С. 79 – 86.
  64. Государственный стандарт Украины. Информация и документация. Одноязычный тезаурус. Методические разработки. Издание официальное. – К.: Госстандарт Украины, 2001. – 60 с.
  65. Григор’єва В.В. Методичні засади формування творчого мислення учнів початкової школи в процесі мистецької діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теория та методика музичного навчання” /В.В. Григор’єва. – К.: 2010. – 20 с.
  66. Гринчук І.П. Формування музично-аналітичних умінь майбутнього вчителя музики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. Пед. наук: спец. 13.00.04 “Професійна педагогіка” / І.П. Гринчук – К.: 1997. – 20 с.
  67. Гросман А.Л. Основы психологии художественного творчества: уч. пособие / А.Л. Гросман. – М.: “Когито-Центр”, 2003. – 187 с.
  68. Гуляницкая Н. С. Введение в современную гармонию / Н.С. Гуляницкая. – М.: Музыка, 1984. – 256 с.
  69. Гуренко Е.Г. Проблемы художественной интерпретации (философский анализ) / Е.Г. Гуренко. – Новосибирск: Наука, 1982. – 256 с.
  70. Давыдов В.В. Принцип развития в психологии / В.В. Давыдов, В.П. Зинченко // Вопросы философии. – 1980. – № 12.– С. 47 – 60.
  71. Давыдова Е.В. К вопросу о подготовке преподавателей сольфеджио / Е.В. Давыдова // Вопросы методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин: сб.статей. – М.: Музыка, 1967. – С. 181 –194.
  72. Давыдова Е.В. Как развивать музыкальный слух / Е.В. Давыдова. – М.: Гос. муз. изд., 1957. – 72 с.
  73. Давыдова Е.В. Методика преподавания сольфеджио / Е.В. Давыдова. – М.: Музыка, 1986. – 160 с.
  74. Детловс В.К. Статистические методы в музыковедении / В.К. Детловс // Точные методы и музыкальное искусство. – Ростов н/Д: Изд-во Ростов. ун-та, 1973. – С.51 – 53.
  75. ДСТУ ISO 9000-2001 Системи управління якістю - Основні положення та словник (ISO 9000:2000, IDT). – Київ, Держстандарт України, 2001. – 27 с.
  76. Дыс Л. Музыкальное мышление как объект исследования / Л. Дыс // Музыкальное мышление: сущность, категории, аспекты исследования: сб. ст. – К.: Муз. Украина, 1989. – С.35 – 46.
  77. Дьяченко Н.Г. Теоретические основы воспитания и обучения в музыкальных учебных заведениях / Н.Г. Дьяченко, И.А. Котляревский, Ю.А. Полянский. – К.: Муз. Україна, 1987. – 111 с.
  78. Эстетика: словарь [под общ. ред. А. А. Беляева и др.]. – М.: Политиздат, 1989. – 447 с.
  79. Задерацкий Б.В. Полифоническое мышление И.Стравинского / Б.В. Задерацкий. – М.: Музыка, 1980. – 287 с.
  80. Зязюн І.А. Іетелектуально-творчий розвиток особистості в умовах неперервної освіти / І.А. Зязюн // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: – К.: Видавництво “Віпол”, 2000. – С. 11 – 57.
  81. Из истории музыкального воспитания: хрестоматия / [Сост. О.А. Апраксина]. – М.: Просвещение, 1990. – 207 с.
  82. Исаева И.О. Мелодическая природа гармонии и фактуры в музыке Мусоргского / И.О. Исаева // Вопросы теории музыки . – М.: Музыка, 1975. – №5 – С. 132 – 156.
  83. Кoтляревский И.А. К вопросу о понятийности музыкального мышления / И.А. Кoтляревский // Музыкальное мышление: сущность, категории, аспекты исследования: cб. ст. – К.: Муз. Украина, 1989. – С. 28 – 34.
  84. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца: Книга для учителя / Д.Б. Кабалевский . – М.: Просвещение, 1984. – 206 с.
  85. Кабалевський Д.Б. Прекрасне пробуджує добре: Статті, доповіді, виступи / Д.Б. Кабалевський. – К.: Музична Україна, 1978. – 288 с.
  86. Каган М.С. Человеческая деятельность / М.С.Каган – М.: Политиздат, 1974. – 328 с.
  87. Калужникова Т.Н. К теории смешанной предгармонической системы / Т.Н. Калужникова // Вопросы теории музыки: [сб. ст. / под ред. Т.Е.Лейе]. – М.: – № 30 – С. 60 – 74. – (Труды ГМПИ им. Гнесиных).
  88. Карамишева Н. В. Логіка. Пізнання. Евристика: Посібник для студентів та аспірантів / Н.В. Карамишева. — Львів: Астролябія, 2002. — 356 с.
  89. Катуар Г.Л. Музыкальная форма / Г.Л. Катуар. – [Ч. 1 – 2] – М.: Музгиз, 1936. – 52 с.
  90. Кен Н.Г. Стилистическое сольфеджио. Теоретические основы преподавания сольфеджио в музыкально-педагогических учреждениях / Н.Г. Кен. – Одесса: Изд-во КП ОГТ, – 2006. – 130 с.
  91. Кириллова В.А. О ритме гармонических смен / В.А. Кириллова // Вопросы методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин. – М.: Музыка, 1967. – № 4. – С. 166 – 180. – (Труды ГМПИ им. Гнесиных).
  92. Книга о музыке / [cост. Г. Головинский, М. Ройтерштейн]. – М.: Сов. Композитор, 1975. – 340 с.
  93. Ковмір О.М. Педагогічні умови формування музичного мислення підлітків у позашкільних навчальних закладах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теория та методика музичного навчання” /О.М.Ковмір. – К.: 2010. – 20 с.
  94. Костюк А.Г. Восприятие мелодики. Мелодические параметры процесса восприятия музыки / Александр Григорьевич Костюк. – К.: Наукова думка, 1986. – 192 с.
  95. Костюк А.Г. Музыкально-эстетическая культура слушателя: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. искусствоведения. / АН УССР. Секция общественных наук / А.Г. Костюк – К.: 1964. – 20 с.
  96. Костюк А.Г. Эстетические аспекты восприятия музыки / А.Г. Костюк // Проблемы музыкальной культуры. – [Вып.2]. – К.: Наук. думка, 1986. – 192 с.
  97. Костюк Г.С. Избранные психологические труды / Г.С. Костюк . – М.: Педагогика, 1988. – 304 с.
  98. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г.С. Костюк. – К.: Рад.школа, 1989. – 608 с.
  99. Красинская Л.Э. Оперная мелодика Чайковского: Исследование / Л.Э.Красинская. – Л.: Музыка, 1986. – 247 с.
  100. Крицький В.М. Музично-виконавська інтерпретація: педагогічні проблеми музично-виконавської підготовки / В.М. Крицький. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2009. – 158 с.
  101. Кунин Н.А. Николай Андреевич Римский-Корсаков / Н.А. Кунин. – М.: Музыка, 1979. – 127 с.
  102. Кутейников А.Н. Математические методы в психологии: учебное пособие / А.Н. Кутейников. – СПб.: Речь, 2008. – 172 с.
  103. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: в 2-х т. – Т. 2 / Алексей Николаевич Леонтьев. – М.: Педагогика, 1983. – 320 с.
  104. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики / А.Н. Леонтьев. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 584 с.
  105. Леонтьев А.Н. Психологические вопросы формирования личности студента / А.Н. Леонтьев // Психология в вузе. – 2003. – № 1–2. – С. 232 – 241.
  106. Лобанова М.Н. Музыкальный стиль и жанр: история и современность / М.Н. Лобанова. – М.: Сов. Композитор, 1990. – 312 с.
  107. Лук А.Н. Мышление и творчество / А.Н. Лук. – М.: Политиздат, 1976. – 144 с.
  108. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии / А.Р.Лурия. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973. – 374 с.
  109. Ляшенко И. Целеполагание и деятельность музыкального мышления / И. Ляшенко // Музыкальное мышление: сущность, категории, аспекты исследования: сб. ст. – К.: Муз. Украина, 1989. – С. 9– 17.
  110. Ляшенко О.Д. Художньо-педагогічна інтерпретація музичного твору в професійній підготовці майбутніх учителів музики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “професійна педагогіка” / О.Д. Ляшенко – К.: 2001. – 20 с.
  111. Мазель Л.А. Вопросы анализа музыки: Опыт сближения теоретического музыкознания и эстетики / Л.А. Мазель. – М.: Сов. композитор, 1978. – 352 с.
  112. Мазель Л.А. О мелодии / Л.А. Мазель. – М.: Музгиз, 1952. – 300 с.
  113. Мазель Л.А. Проблемы классической гармонии / Л.А. Мазель. – М.: Музыка, 1972. – 616 с.
  114. Мазель Л.А. Строение музыкальных произведений: учеб. Пособие / Л.А. Мазель. – [3-е изд]. – М.: Музыка, 1986. – 528 с.
  115. Максимов В.Н. Анализ ситуации художественного восприятия / В.Н. Максимов // Восприятие музыки: [сб.ст. ред.-сост. В.Н. Максимов]. – М.: Музыка, 1980. – 256 с.
  116. Малашевська І.А. Методика музично-теоретичної підготовки майбутніх учителів музики на історико-стильостичній основі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теория та методика музичного навчання” / І.А. Малашевська. – К.: 2005. – 20 с.
  117. Маленковская А.В. Интонационное мышление Б. Бартока — исполнителя и педагога / А.В. Маленковская // Вопросы фортепианного искусства. Труды ГМПИ им. Гнесиных. – Вып 2. – М., 1973. – С. 53–74.
  118. Мальцев С.А. О психологии музыкальной импровизации / С.А. Мальцев. – М.: Музыка, 1991. – 85 с.
  119. Маркова Е.Н. Интонационность музыкального искусства: Научное обоснование и проблемы педагогики [Текст] / Е.Н. Маркова. – К.: Музична Україна, 1990. – 182 с.
  120. Масленкова Л.И. Некоторые вопросы современного ладового слуха / Л.И. Масленкова // Современная музыка в учебных курсах вуза: сб. тр. / Гос. муз.-пед. ин-т им. Гнесиных. – Вып. 51. – М.: 1980. – С. 154 – 167.
  121. Медушевский В.В. Интонационная форма музыки: Исследование / В.В.Медушевский. – М.: Композитор, 1993. – 262 с.
  122. Медушевский В.В. Музыкальное мышление и логос жизни / В.В. Медушевский // Музыкальное мышление: сущность, категории, аспекты исследования: сб. ст. – К.: Муз. Украина, 1989. – С. 18 – 28.
  123. Медушевский В.В. Двойственность музыкальной формы и восприятие музики / В.В. Медушевский // Восприятие музыки: [ред., сост. В.Н. Максимов]. – М.: Музыка, 1980. – С. 178 – 195.
  124. Медушевский В.В. Интонационно-фабульная природа музыкальной формы: автореф. дис. доктора искусствознания / В.В. Медушевский. – М.: 1983. – 46 с.
  125. Медушевский В.В. К проблеме семантического синтаксиса / В.В. Медушевский. // Сов. Музыка. – 1975. – № 3. – С. 20-29.
  126. Медушевский В.В. К теории коммуникативной функции / В.В. Медушевский // Сов. Музыка. – 1975. – № 1. – С. 21 – 27.
  127. Медушевский В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки / В.В. Медушевский. – М.: Музыка, 1976. – 253 с.
  128. Медушевский В.В. Человек в зеркале интонационной формы / В.В.Медушевский // Сов. Музыка. – 1975. – № 9. – С. 40 – 46.
  129. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности / А.А. Мелик-Пашаев. – М.: Знание, 1991. – 96 с.
  130. Мелик-Пашаев А.А. Ступеньки к творчеству: Художественное развитие ребенка в семье /А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская. – М.: Педагогика, 1987. – 144 с.
  131. Методика викладання музично-теоретичних і музично-історичних предметів: [зб. статей / упор. В. Самохвалов]. – К.: Музична Україна, 1983. – 96 с.
  132. Методические записки по вопросам музыкального образования: [вып. 2 / ред.-сост. Н.Л. Фишман]. – М.: Музыка, 1979. – 224 с.
  133. Мильштейн Я. Вопросы теории и истории исполнительства / Я. Мильштейн. – М.: Сов. Композитор, 1983. – 266 с.
  134. Михайлов М.К. Этюды о стиле в музыке: Статьи и фрагменты / М.К. Михайлов // Сост., ред. и примеч. А. Вульфсона; вступит. статья М. Арановского. – Л.: Музыка, 1990. – 288 с.
  135. Морозова О.О. Методика формування мотивації педагогічної діяльності у майбутніх учителів музики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теория та методика музичного навчання” / О.О. Морозова. – К.: 2011. – 20 с.
  136. Морозова С.Н. Музыкально-творческое развитие детей в педагогическом наследии Б.Л. Яворского: автореф. канд. дисс. пед. наук: спец. 13.00.02. / С.Н. Морозова. – М.,1982. – 16 с.
  137. Москаленко В.М. До визначення поняття “музичне мислення” [Текст] / В.М. Москаленко // Музична україністика в контексті світової культури. Українське музикознавство. – Вип. 28. – К. : 1998. – С. 48 – 53.
  138. Москаленко В.М. Творческий аспект музыкальной интерпретации / В.М. Москаленко. – К.: Муз. Украина, 1994. – 157 с.
  139. Музыкальная эстетика в Германии в XIX веке: антология в 2 т. [сост. А.В. Михайлов, В.Л. Шестаков]. Т. 2. – М: Музыка, 1982. – 432 с.
  140. Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения / [сост. текстов и общ. вступ. ст. В.П. Шестакова]. – М.: Музыка, 1966. – 574 с.
  141. Музыкальная эстетика Западной Европы XVII – XVIII веков. – М.: 1971 – 688 с.
  142. Музыкальный энциклопедический словарь / [гл. ред. Г. В. Келдыш]. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – 672 с.
  143. Муха А.И. Процесс композиторского творчества / А.И.Муха. – К.: Муз. Украина, 1979. – 269 с.
  144. Мясоедова Н.С. Пособие по игре на фортепиано в курсе гармонии: пособие [для муз. училищ] / Н.С. Мясоедова, А.Н. Мясоедов/ – М.: Музыка, 1986. – 128 с.
  145. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия / Е.В. Назайкинский. – М.: Музыка, 1972. – 383 с.
  146. Назайкинский Е.В. Звуковой мир музыки / Е.В. Назайкинский. – М.: Музыка, 1988. – 254 с.
  147. Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции / Е.В. Назайкинский. – М.: Музыка, 1982. – 320 с.
  148. Назайкинский Е.В. Музыкальное восприятие как проблема музыкознания / Е.В. Назайкинский // Восприятие музыки / сост. В.Н. Максимов. – М.: Музыка, 1980. – С. 91 – 111.
  149. Назайкинский Е.В. Настройка и настроение в музыке / Е.В. Назайкинский // Воспитание музыкального слуха. – Вып. 2. – М.: Музыка, 1985. – С. 6 – 40.
  150. Назайкинский Е.В. Речевой опыт и музыкальное восприятие / Е.В. Назайкинский // Эстетические очерки. – Вып. 2. – М.: Сов. композитор, 1967. – С. 245 – 283.
  151. Незванов Б.А. Задачи и планирование курса сольфеджио / Б.А. Незванов // Теоретические дисциплины в музыкальном училище. – Л.: Музыка, 1977. – С. 5 – 14.
  152. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога / Генрих Густавович Нейгауз. – [ 5 е изд.]. – М.: Музыка, 1988. – 240 с.
  153. Нестьев И.В. Учитесь слушать музыку / И.В. Нестьев. – [3-е изд.]. – М.: Музыка, 1987. – 63 с.
  154. Нечволод Л.І. Сучасний словник іномовних слів / Л.І. Нечволод. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. – 768 с.
  155. Олексюк О.М. Музична педагогіка: навч. посіб. / О.М. Олексюк. – К.: ДАККіМ, 2006. – 188 с.
  156. Орлова Е.М. Интонационная теория Асафьева как учение о специфике музыкального мышления: История. Становление. Сущность / Е.М. Орлова. – М.: Музыка, 1984. – 302 с.
  157. Остроменский В.Д. Восприятие музыки как педагогическая проблема / В.Д. Остроменский. – К.: Муз. Украина, 1975. – 204 с.
  158. Остроменський В.Д. Художньо-педагогічний аналіз музичних творів / В.Д. Остроменський. – К.: Музична Україна, 1969. – 48 с.
  159. Очертовская Н.Л. Содержание и форма в музыке / Н.Л. Очертовская. – Л.: Музыка, 1985. – 112 с.
  160. Павлов И.П. Двадцатилетний опыт объективного изучения нервной деятельности животных / И.П. Павлов. – М.: Изд. Наука, 1973. – 664 с.
  161. Павлюченко С.О. Питання мелодики (методична розробка) / С.О. Павлюченко. – К.: Музична Україна, 1974. – 44 с.
  162. Падалка Г.М. Музична педагогіка: Курс лекцій з актуальних проблем викладання музичних дисциплін в системі педагогічної освіти / Галина Микитівна Падалка. – Херсон: ХДПІ, 1995. – 104 с.
  163. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) / Галина Микитівна Падалка. – К.: Освіта України, 2008. – 274 с.
  164. Падалка Г.М. Учитель, музика, діти / Галина Микитівна Падалка. – К.: Муз. Україна, 1982. – 144 с.
  165. Панасенко Т.Г. Формування музично-аналітичних умінь студентів (на матеріалі курсу "Сольфеджіо": автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теория та методика музичного навчання” / Т.Г. Панасенко. – К.: 2001. – 20 с.
  166. Панкевич Г.И. Искусство музыки / Г.И. Панкевич. – М.: Знание, 1987. – 112 с.
  167. Папуш М.П. Элементы учения о мелодии /М.П. Папуш // Музыкальное искусство и наука: сб. ст. / ред.-сост. Е.В. Назайкинский. – Вып. 3. – М.: Музыка, 1978. – С. 145 – 167.
  168. Педагогічні технології творчого розвитку учнів // Педагогічні технології: наука-практиці. – К.: Випол, 2002. – С. 11 – 145.
  169. Полатайко О.М. Формування художньо-образного мислення майбутнього вчителя музики у процесі інтерпретації творів мистецтв: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теория та методика музичного навчання” / О.М. Полатайко. – К.: 2010. – 20 с.
  170. Прокофьев С.С. Детство / С.С. Прокофьев. – М.: Музыка, 1980. – 208 с.
  171. Протопопов С.В. Элементы строения музыкальной речи / С.В. Протопопов. [Под ред. Б. Яворского]. – Ч. I-II. – М.: Гос. изд-во, муз. сектор, 1930. – 176 с.
  172. Психоаналіз і культура: вибр. праці К. Хорні й Е. Фромма. – М.: Юрист, 1995 – 624 с.
  173. Психология формирования и развития личности. – М.: Наука, 1981. – 366 с.
  174. Психология: словарь / [под ред. А. Петровского, М. Ярошевского]. – 2 е изд., испр. и доп. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с.
  175. Психологія: підручник / [Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін. / за ред. Ю.Л. Трофімова] – 6-е вид.– К.: Либідь, 2008. – 560 с.
  176. Пясковский И.Б. Логика музыкального мышления / И.Б. Пясковский. – К.: Муз. Украина, 1987. – 194 с.
  177. Ражников В.Г. Три принципа новой педагогики в музыкальном обучении / В.Г. Ражников // Вопросы психологии. – М.: 1989. – №1. – С. 33 – 41.
  178. Раппопорт С.С. Семиотика и язык искусства / С.С.Раппопорт // Музыкальное искусство и наука / [сост. Назайкинский Е.В]. – Вып. 2. – М.: Музыка, 1973. – С. 17 – 58.
  179. Робустова Л.О. О взаимодействии музыки и речи в процессе развития музыкального слуха и мышления (традиционный и современный подход к проблеме) / Л.О. Робустова // Традиции и новаторство в музыке / Тезисы Межреспубликанской науч.-теоретической конф., посвящённой 60-летию КазССР и КП Казахстана. –Алма-Ата, 1980. – С. 243 – 246.
  180. Роменець В.А. Психологія творчості: навч. посібник / В.А. Роменець. – 2-е вид., доп. – К.: Либідь, 2001. – 288 с.
  181. Россихина В.П. Беседы о классической музыке / В.П. Россихина. – М.: Просвещение, 1980. – 110 с.
  182. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі: навч.-метод. посібник / Олександр Якович Ростовський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 272 с.
  183. Ростовський О.Я. Педагогіка музичного сприймання: навч.-метод. посібник / Олександр Якович Ростовський. – К.: ІЗМН, 1997. – 248 с.
  184. Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования / С.Л. Рубинштейн. – М.: изд-во АН СССр, 1958. – 147 с.
  185. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. / С.Л. Рубинштейн. – Т. 1. – М.: Педагогика, 1989. – 488 с.
  186. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька: навч. посібник / О.П. Рудницька. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 360 с.
  187. Румянцев С.Ю. Полистилистика как форма художественного обобщения / С.Ю. Румянцев // Вопросы теории музыки. Труды ГМПИ им. Гнесиных, под ред. Т.Е. Лейе. – М.: – № 30 – С. 20 – 30.
  188. Руссо Ж.-Ж. Об искусстве / Ж.-Ж.Руссо. – Л.– М.: Искусство, 1959. – 296 с.
  189. Ручьевская Е.А. Интонационный кризис и проблема переинтонирования / Е.А. Ручьевская // Сов. Музыка. – 1975. – № 5. – С. 129 – 134.
  190. Ручьевская Е.А. Тематизм и форма в методологии анализа музыки XX века / Е.А. Ручьевская // Современные вопросы музыкознания. – М.: Музыка, 1976. – С. 146 – 206.
  191. Ручьевская Е.А. Функции музыкальной темы / Е.А. Ручьевская. – Л.: Музыка, 1977 – 161 с.
  192. Ручьевсквая Е.А. Стиль как система отношений / Е.А. Ручьевсквая // Севетская музыка. – 1989. – № 4. – С. 95 – 98.
  193. Сапонов М.А. Искусство импровизации: Импровизационные виды творчества в западноевропейской музыке средних веков и Возрождения / М.А. Сапонов. – М.: Музыка, 1982. – 77 с.
  194. Симонов П.В. Потребности и сознание / П.В. Симонов // Наука и жизнь. – 1983. – № 8. – С. 70 –73.
  195. Скребков С.С. Интонация и лад / С.С.Скребков // Сов. Музыка. – 1967. – № 1. – С. 89 – 94.
  196. Скребков С.С. К вопросу о программной музыке / С.С.Скребков // Советская музыка на подъеме. – М.: Музгиз, 1950. – 212 с.
  197. Скребков С.С. Художественные принципы музыкальных стилей / С.С.Скребков. – М.: Музыка, 1973. – 448 с.
  198. Смирнов М.А. Эмоциональный мир музыки: Исследование / М.А. Смирнов. – М.: Музыка, 1990. – 320 с.
  199. Современный психологический словарь. под ред. Б.Г. Мещерекова, В.П.Зинченко, – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 634 с.
  200. Сокол О.В. Теорія музичної артикуляції / О.В. Сокол. – Одеса: ОКФА, 1995. – 208 с.
  201. Сохор А.Н. Вопросы социологии и эстетики музыки. В 3 т. / А.Н. Сохор. – Т. 1. – М.: Сов. Композитор, 1981. – 296 с.
  202. Сохор А.Н. Воспитательная роль музыки / А.Н. Сохор. – Л.: Гос. муз. изд., 1962. – 64 с.
  203. Сохор А.Н. Музыка как вид искусства / А.Н .Сохор. – М.: Музыка, 1970. – 192 с.
  204. Сохор А.Н. Социальная обусловленность музыкального мышления и восприятия / А.Н. Сохор // Проблемы музыкального мышления. – М.: Музыка, 1974. – С. 59 – 74.
  205. Сохор А.Н. Эстетическая природа в музыке / А.Н. Сохор. – М.: Музыка, 1968. – 104 с.
  206. Способности. К 100-летию со дня рождения Б.М. Теплова. – Дубна: Изд. центр “Феникс” 1997. – 392 с.
  207. Старчеус М.С. Восприятие музыки / М.С. Старчеус // Ред., сост. В. Н. Максимов. – М.: Музыка, 1980. – 256 с.
  208. Старчеус М.С. Психология творчества: мифы и реальность / М.С. Старчеус // Процессы музыкального творчества: [cб.тр. РАМ им. Гнесиных]. – Вып. № 2. – М.: 1997. – С. 5 – 20.
  209. Степанов А.А. Методика преподавания гармонии / А.А. Степанов. – М.: Музыка, 1984. – 135 с.
  210. Тарасов Г.С. Музыкальная потребность, музыкальные способности, музыкальное восприятие / Г.С. Тарасов // Музыкальное восприятие как проблема комплексного исследования / Под ред. А.Г. Костюка. – К.: Муз. Україна, 1986. – С. 57 – 69.
  211. Тарасов Г.С. Потребность в классическом музыкальном искусстве как психологический феномен / Г.С. Тарасов // Психологический журнал. – 1993. – Т. 14. – № 6. – С. 71 – 77.
  212. Тарасов Г.С. Проблема духовной потребности (на материале музыкального восприятия) / Гарри Степанович Тарасов. – М.: Наука, 1970. – 192 с.
  213. Теплицький О.С. Творчі вправи в курсі гармонії / О.С. Теплицький. – К.: Музична Україна, 1984. – 136 с.
  214. Теплов Б.М. Избранные труды: в 2-х т. / Б.М. Теплов. – Т. І. – М.: Педагогика, 1985. – 328 с.
  215. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей / Б.М. Теплов // Избр. труды: В 2 т. – Т 1. – М.: Педагогика, 1985. – С. 15 – 222.
  216. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей / Б.М.Теплов. – М.-Л.: АПН РСФСР, 1947. – 335 с.
  217. Тиц М.Д. О тематической и композиционной структуре музыкального произведения / М.Д. Тиц. – К.: Музична Україна, 1972. – 284 с.
  218. Трофімов Ю.Л. Психологія: підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін., за ред. Ю.Л. Трофімова [ 6-е вид.]. – К.: Либідь, 2008. – 560 с.
  219. Тюлин Ю.Н. Строение музыкальной речи / Ю.Н. Тюлин. – Л.: Музыка, 1972. – 208 с.
  220. Тюлин Ю.Н. Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации / Ю.Н. Тюлин. – Ч. 1-2 – М.: Музыка, 1976-1977. – 384 с.
  221. Унжакова И.Н. Выразительность как принцип музыкального бытийствования (опыт феноменолистической онтологии музыки) онтология и теория познания: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. философских наук. спец. 09.00.01 / И.Н. Унжакова. – Тюмень, 2006. – 19 с.
  222. Федорчук В.В. Психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя до організації музично-пізнавальної діяльності учнів початкової школи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 – “Теорія та методика навчання музики і музичного виховання” / В.В. Федорчук. – Київ, – 2002. – 20 с.
  223. Философский словарь [под ред. М.М. Розенталя и П.Ф. Юдина]. – М.: Политиздат, 1963. – 544 с.
  224. Філц Б.М. Гармонія солоспіву / Б.М. Фільц. – К.: Наукова думка, 1979. – 193 с.
  225. Фромм Е. Втеча від волі / Е. Фромм. – М.: Прогресс, 1995 – 312 с.
  226. Холопов Ю.Н. Изменяющееся и неизменное в эволюции музыкального мышления / Ю.Н. Холопов // Проблемы традиций и новаторства в современной музыке. – М.: 1982. – С. 52-104.
  227. Холопов Ю.Н. К проблеме музыкального анализа / Ю.Н. Холопов // Проблема музыкальной науки: сб. ст. / сост. В.И. Зак, Е.И. Чигерева. – Вып. № 6. – М.: Сов. Комп., – 1985. – С. 130 – 151.
  228. Холопов Ю.Н. Очерки современной гармонии / Ю.Н. Холопов. – М.: Музыка, 1994. – 288 с.
  229. Холопова В.Н. Мелодика: Научно-методический очерк / В.Н. Холопова. – М.: Музыка, 1984. – 88 с.
  230. Холопова В.Н. Фактура: очерк / В.Н. Холопова. – М.: Музыка, 1979. – 88 с.
  231. Цуккерман В.А. Яворский – теоретик / В.А. Цуккерман // Б.Яворский. – Т. I. – Воспоминания и письма. – М.: Музыка, 1964. – С. 173 – 207.
  232. Цыпин Г.М. Музыкант и его робота: Проблема психологии творчества / Г.М. Цыпин. – М.: Сов. композитор, 1988. – 384 с.
  233. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано / Г.М. Цыпин [Учеб. пособие для студ. пед. ин.-тов по спец. № 2119 “Музыка и пение”]. – М.: Просвещение, 1984. – 176 с.
  234. Чередниченко Т.В. Современная марксистско-ленинская эстетика музыкального искусства. Проблемы и перспективы развития / Т.В. Чередниченко. – М.: Сов. Композитор, 1987. – 320 с.
  235. Чиж Г. Память как компонент системы музыкального мышления // Музыкальное мышление: сущность, категории, аспекты исследования: сб. ст. – К.: Муз. Украина, 1989. – С.64 – 68.
  236. Чугаев А. О преподавании полифонии в музыкальном училище / А.Чугаев // Вопросы методики преподавания музыкально теоретических дисциплин: сб. ст. – М.: Музыка, 1967. – С. 130 – 157.
  237. Шатковский Г.И. Сочинение и импровизация
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины