ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У НАВЧАННІ БІОЛОГІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ : ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У НАВЧАННІ БІОЛОГІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
 • Альтернативное название:
 • ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
 • Кол-во страниц:
 • 211
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

  На правах рукопису

  КНЯЗЕВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА


  УДК 373.5.016:57(043.3)


  ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ
  У НАВЧАННІ БІОЛОГІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

  13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія)


  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник
  кандидат педагогічних наук, доцент
  Буяло Тетяна Євгеніївна
  Київ – 2012


  ЗМІСТ

  ВСТУП
  РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
  1.1 Особливості сучасних інноваційних педагогічних технологій 12
  1.2 Творчі завдання як фактор реалізації вимог до творчого розвитку учнів 30
  1.3 Аналіз шкільної практики використання творчих завдань 43
  Висновки до розділу 1 65
  РОЗДІЛ 2 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У ШКІЛЬНІЙ БІОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ
  2.1 Характеристика технології використання творчих завдань (технології ВТЗ)
  2.1.1 Загальна структура технології ВТЗ 67
  2.1.2 Система творчих завдань як змістова частина технології ВТЗ 71
  2.1.3 Особливості проектування процесуальної частини технології 84
  2.1.4 Засоби (інструменти) реалізації технології ВТЗ (провідний – робочий
  зошит, допоміжний – web-сайт) 116
  2.1.5 Місце і роль вчителя у технології ВТЗ 122
  2.2 Діагностична система навчального процесу поетапного використання
  творчих завдань 128
  2.3 Експериментальне впровадження технології ВТЗ у навчанні біології
  учнів основної школи 139
  2.4 Аналіз та узагальнення результатів формувального етапу експерименту 151
  Висновки до розділу 2 185

  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 188
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 192
  ДОДАТКИ


  212
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ:


  ВТЗ – використання творчих завдань
  ТРВЗ – теорія розв’язання винахідницьких задач
  КГ – контрольна група
  ЕГ – експериментальна група
  НП – навчальний процес
  НВП – навчально-виховний процес
  МОН – Міністерство освіти і науки
  МОНмолодьспорту – Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
  МОНМС – Міністерство освіти, науки, молоді та спорту
  МДУ – Московський державний університет
  КНПУ – Київський національний педагогічний університет
  НМЦ – науково-методичний центр
  ДПА – державна підсумкова атестація
  ЗУН – знання, уміння, навички
  МАН – Мала академія наук  ВСТУП
  Актуальність дослідження. Сучасність стрімко і наполегливо потребує, щоб випускник школи був не просто носієм знань і певної системи виховання, а й особистістю, яка готова ухвалювати рішення у нестандартних ситуаціях, змінювати професію впродовж життя, здобувати самоосвіту, глибоко розуміти єдність розвитку людства і природи планети. В.Г.Кремень наголошує на тому, що сьогодні має діяти креативна парадигма освіти, технологія навчання якої ґрунтується на принципі «створи» замість принципу «повтори» [1].
  У програмі «Освіта» зазначено, що «головною метою загальноосвітніх навчальних закладів є розвиток і формування соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості громадянина України, здатного до свідомого суспільного вибору та збагачення на цій основі інтелектуального, культурного і економічного потенціалу народу» [2, с.61].
  У «Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти» чітко визначено, що «особлива увага приділяється практичній і творчій складовим навчальної діяльності. У державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів зростає роль уміння здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати її, застосовувати способи пізнавальної і творчої діяльності» [3, с.11]. У проекті Концепції нової редакції Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти вказано на недостатнє відображення у чинному змісті освіти «його виховного потенціалу, націленості на розвиток творчих здібностей особистості, формування прийомів і стратегій творчої діяльності» і наголошена необхідність «формування освіченої людини з інноваційним типом мислення, здатної до творчої перетворювальної діяльності в усіх сферах людського життя» [4].
  Державна освітня політика зорієнтована також на підвищення професіоналізму педагогів, їхньої громадської свідомості, готовності до творчої діяльності, формування творчої особистості дитини, всебічного її розвитку [2, с.61].
  У Національній стратегії розвитку освіти на 2012-2021 роки зазначено необхідність кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості та конкурентоспроможності освіти, її інтеграції в європейський і світовий освітній простір [5]. Основним завданням освіти в сучасних умовах, за словами академіка І.А.Зязюна, є її переведення «…у внутрішній світ особистості. Для цього необхідно організувати психологічно обґрунтовану діяльність двох рівнозначних у відношеннях суб’єктів: учитель – учень, прагнучи актуалізувати формування в учнів внутрішньо-особистісної мотивації при задоволенні їхніх сутнісних (наявних і формованих) потреб. Ідеться про освітню технологію – внутрішню організацію змісту, тобто, про логіку і структуру змісту в контексті взаємовідносин учасників освітньої, зокрема і педагогічної дії» [6, с.15].
  Сучасні технології мають бути спрямовані на реалізацію чітких завдань, зокрема, у шкільній біологічній освіті ними є «розвиток розумових здібностей та якостей особистості (пізнавального інтересу, спостережливості, уяви, уваги, пам’яті, теоретичного стилю мислення), прагнення до самоосвіти, самопізнання, самовдосконалення, самооцінки, самореалізації у різних видах творчої діяльності» [3, с.22]. Ці завдання відповідають головній меті сучасної освіти, якою визнається розвиток учня, процес психолого-педагогічної допомоги дитині у становленні її суб’єктності, культурної ідентифікації, соціалізації, життєвому самовизначенні [8] .
  У сучасній теорії та практиці навчання та виховання процеси технологізації особистісно зорієнтованого спрямування ґрунтуються на: теоретичних засадах філософії освіти (І.Зязюн, В.Кремінь та ін.); психологічних засадах теорії розвитку особистості у процесі її життєдіяльності, включаючи розвиток творчих якостей (В.Андрєєв, С.Рубінштейн, В.Чудновський, В.Юркевич та ін.); психології творчості (Г.Балл, І.Бех, Д.Богоявленська, Л.Виготський, Є.Ільїн, В.Моляко, В.Рибалка, Е.Фромм та ін.); педагогічних засадах (І.Зязюн, О.Пєхота, Л.Пуховська, В. Серіков, В.Сухомлинський, І.Якиманська, С.Яценко та ін.); теорії та методики навчання біології (Д.Богданова, Л.Воронін, Б.Комісаров, А.Мягкова та ін.); теорії розвитку творчих здібностей учнів у процесі навчання біології (Є.Бруновт, О.Бровкіна, І.Лернер, О.Комарова, А.Мягкова); дослідженнях з теорії та методики біології та природознавчих наук сучасних вітчизняних учених (І.Богомолова, А.Давиденко, О.Комарова, Т.Коршак, Н.Кравець, Н.Лакоза, Н.Назаренко, В.Суржанська, О.Ярошенко та ін.); теоретичних засадах технологічного підходу в освіті (В.Беспалько, В.Гузєєв, Т.Єрмолаєва, В.Пінчук, Г.Селєвко та ін.); теоретичних засадах визначення, місця та використання творчих завдань (А.Давиденко, А.Єсаулов, Л.Фрідман та ін.); теорії розв’язування винахідницьких задач (Г.Альтшулер, Б.Злотін, А.Зусман, Р.Шапіро та ін.); теорії використання у навчальному процесі дидактичних матеріалів – робочих зошитів із друкованою основою (А.Лікарчук, Л.Нечволод, В.Костіна, О.Молчанюк та ін.); інноваційних технологічних підходах у навчанні (О.Бугровська, О.Гриценчук, І.Дичківська, А.Могильов, А.Хуторський, А.Сєдов , Т.Яшина та ін.); досвіді українських творчих вчителів (Н.Адамчук, Г.Гудкова, Л.Гуленко, В.Додь, Г.Кравченко, А.Кулай, В.Літовка, О.Ченков та ін.).
  Однак, попри величезний доробок учених із проблеми особистісно зорієнтованої освіти, творчого розвитку учнів, технологізації освіти, попри наявність позитивного досвіду творчих учителів біології України, у шкільній освіті країни, на жаль, відсутні механізми впровадження теоретичного і практичного доробку у практику шкільної біологічної освіти. Проблема посилюється ще й тим, що останнім часом шкільна біологічна освіта перебуває у стані реформування, запроваджуються нові програми, підручники, діють нові вимоги до контролю та оцінювання досягнень учнів. Таким чином, у шкільній біологічній освіті назріла гостра потреба у забезпеченні навчально-виховного процесу інструментом реалізації сучасних вимог і потреб суспільства та держави. Реалізація такої проблеми перебуває у площині технологізації навчання біології, що зумовило вибір теми нашого дослідження «Технологія використання творчих завдань у навчанні біології учнів основної школи».
  Актуальність проведеної нами роботи підтверджується висновками моніторингового дослідження рівня навчальних досягнень учнів з біології, які вказують «на потребу реальної модернізації навчального процесу з біології, запровадження особистісно-орієнтовних навчальних технологій, спрямованих на розвиток особистості школяра» [3, с.115].
  Відповідаючи на запит часу, ми розробили технологію використання творчих завдань та засоби її реалізації: провідний – робочі зошити із друкованою основою й допоміжний – web-сайт.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано згідно тематичного плану науково-дослідних робіт НПУ імені М.П.Драгоманова за напрямком: «Зміст, форми, методи й засоби фахової підготовки вчителів» з теми: «Удосконалення змісту і методики викладання біології у вищій школі» (протокол №5 від 28.12.2006 р.). Тему дослідження затверджено Вченою радою НПУ імені М.П.Драгоманова (протокол №7 від 23.02.2006 р.) та узгоджено у Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол №5 від 30.05.2006 р.).
  Мета дослідження полягає у розробці та теоретичному обґрунтуванні технології використання творчих завдань у процесі навчання біології учнів основної школи.
  Відповідно до мети поставлені такі задачі дослідження:
  1. На основі аналізу й узагальнення літературних джерел, педагогічної практики з’ясувати особливості сучасних педагогічних технологій, роль і значення творчих завдань у навчанні біології учнів основної школи.
  2. Розробити і обґрунтувати педагогічну технологію використання творчих завдань для забезпечення процесу навчання біології учнів основної школи.
  3. Створити навчально-методичне забезпечення використання творчих завдань у навчанні біології учнів основної школи за обґрунтованою педагогічною технологією у вигляді робочих зошитів, спеціалізованого сайту та методичних рекомендацій для вчителів.
  4. В умовах педагогічного експерименту перевірити ефективність розробленої педагогічної технології як такої, що сприяє підвищенню рівнів навчальних досягнень учнів завдяки використанню творчих завдань.
  Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що застосування педагогічної технології використання творчих завдань, концептуальною основою якої є особистісно зорієнтований й компетентнісний підходи, яка реалізується через поетапне формування творчих умінь та забезпечує навчально-виховний процес від поставленої мети до прогнозованого результату, сприятиме підвищенню навчальних досягнень учнів основної школи.
  Об’єктом дослідження є процес навчання біології в основній школі.
  Предметом дослідження є творчі завдання як складові змістової, процесуальної та мотиваційної частин педагогічної технології.
  Методи дослідження:
  - теоретичного пошуку: аналіз педагогічної, психологічної та методичної літератури, що дало можливість з’ясувати сутність базових понять дослідження; класифікація, порівняння, систематизація та узагальнення теоретичних і емпіричних даних, за допомогою яких визначено сучасні особливості технологізації навчання та використання творчих завдань; теоретичного моделювання, на основі якого обґрунтовано етапи, структуру та складові розробленої нами технології;
  - емпіричного характеру: діагностичні (анкетування, бесіда); обсерваційні (педагогічний експеримент) та праксиметричні (аналіз методичного досвіду, результатів діяльності), що дозволили підтвердити висунуту гіпотезу;
  - статистичні: методи математичної статистики дали можливість отримати статистичне підтвердження отриманих результатів.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
  - уперше в теорії та методиці навчання біології розроблено й обґрунтовано технологію використання творчих завдань у навчанні біології учнів основної школи, як таку, що забезпечує навчально-виховний процес від поставленої мети до прогнозованого результату, спрямована на творчий розвиток учнів та підвищення ефективності навчання біології; виокремлено та наповнено змістом основні складові її загальної структури, зокрема: концептуальну, змістову, процесуальну, мотиваційну і результативну;
  - подальшого розвитку набули тлумачення творчого завдання як чинника творчого розвитку і підвищення рівнів навчальних досягнень учнів, біологічної задачі як завдання, яке відповідає високому рівню навчальних досягнень учнів; класифікація біологічних задач за етапами їх використання у навчальному процесі; фронтальна, групова та індивідуальна форми роботи за рахунок творчих завдань біологічного змісту; методика застосування робочого зошиту як інструменту реалізації педагогічної технології.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що:
   розроблено систему творчих завдань для різних видів навчальних робіт (вивчення нового матеріалу, лабораторні, практичні і домашні роботи, екскурсії, спостереження, самоспостереження тощо); систему біологічних задач для самостійних, домашніх, лабораторних і практичних робіт; різнорівневі тестові завдання контролю знань для всіх тем курсу біології основної школи; інструктивні картки для проведення екскурсій, лабораторних і практичних робіт; алгоритм створення біологічної задачі учнями; методичні рекомендації для учителів «Біологічні задачі: теорія і практика»;
   створено робочі зошити для всіх класів основної школи і сайт шкільної біологічної освіти www.noosfera.org.ua як інструменти реалізації і відтворення технології використання творчих завдань.
  Результати дослідження сприяють підвищенню теоретичного рівня шкільного курсу біології та підвищенню ефективності навчання біології учнів основної школи. Розроблені в дослідженні методичні матеріали можуть бути використані вчителями біології; авторами підручників, навчальних і методичних посібників для учнів, студентів та вчителів; викладачами методики навчання біології у вищих навчальних закладах та під час післядипломної підготовки педагогічних кадрів.
  Результати дослідження впроваджені у роботі Вінницького обласного ІППО (довідка №712 від 04.09.2007 р.), у роботі шкіл, гімназій і ліцеїв міст і сіл України (довідки №520 від 02.07.2007 р., №67 від 01.08.2008 р., №672 від 31.10.2011 р., №657 від 08.11.2011 р., №658 від 08.11.2011 р., №427 від 07.11.2011 р., №398 від 04.11.2011 р., №321 від 03.11.2011 р., №393 від 03.11.2011 р., №814 від 04.11.2011 р., №118 від 09.12.2011 р.).
  Особистий внесок автора у статті, написаній у співавторстві з Я.С.Фруктовою, полягає у визначенні біологічних задач як фактору розвитку майбутніх вчителів біології, в аргументації необхідності використання біологічних задач при підготовці майбутніх вчителів та в аналізі даних анкетування студентів.
  Апробація результатів дослідження здійснювалася шляхом участі та виступів автора на Міжнародних науково-практичних конференціях: «Стратегія якості у промисловості та освіті» (Варна, Болгарія, 2009 р.), TEMPUS «Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві» (Київ, 2010 р.), «Розвиток наукової творчості майбутніх вчителів природничих дисциплін» (Полтава, 2007 р.); «Стратегія інноваційного розвитку обдарованості в системі проектування виховного процесу» (Київ, 2010 р.), «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості», (Тернопіль, 2010 р.), «Сучасна освіта в Україні: європейська орієнтація» (Київ, 2011 р.); на Всеукраїнському Біологічному форумі «Стратегія програмно-методичного забезпечення викладання біологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах» (Київ, 2007 р.), на міських конференціях учителів біології (Київ, 2006-2010 рр.), на міських семінарах «Сучасні інформаційні технології навчання» (Київ, 2007 р., 2008 р.); на курсах ІППО м. Києва та Київської області (2007-2011 рр.); у керівництві роботою творчої групи вчителів гімназії № 136 зі створення і реалізації проекту «Розвиток через навчання» у формі обґрунтування технології проекту (Київ, 2011 р.), у фаховій Інтернет конференції вчителів біології України «Досвід кожного – багатство всіх!» (2011 р.), у насиченні контенту сайту www.noosfera.org.ua і фахового сайту Всеукраїнської громадської організації «Асоціація вчителів біології України» www.biology.civicua.org (2007-2011 рр.), на засіданні кафедри методики навчання природничо-географічних дисциплін НПУ імені М.П.Драгоманова (2007 р.).
  Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження висвітлено у 14 публікаціях, у яких викладено основний зміст дисертації. З них 13 є одноосібними, одна у співавторстві. Серед публікацій: одна методична брошура, 4 навчальні посібники (з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України), 6 статей у наукових фахових виданнях, 3 статті у збірниках матеріалів наукових конференцій.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел з 224 найменувань на 19 сторінках, 12 додатків на 45 сторінках, 34 таблиць, 29 рисунків, з них 4 схеми, що займають одну повну сторінку кожна. Загальний обсяг рукопису дисертації – 256 сторінок, з них 188 сторінок основного тексту.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
  1. У дисертаційному дослідженні наведено теоретичні та експериментальні обґрунтування вирішення проблеми підвищення ефективності навчання біології учнів основної школи шляхом впровадження технології використання творчих завдань.
  Теоретичний аналіз проблеми дослідження дав змогу визначити, що особливостями інноваційних педагогічних технологій, які відповідають сучасним вимогам реформування освіти України, є: необхідність спрямування на творчий розвиток учнів на базі інтеграції технологічного і пошукового підходів; визначеність місця та ролі педагогічної технології відповідно сентенції «філософія освіти – освітня політика – освітня технологія»; інтегрований характер концептуальної складової на основі особистісно зорієнтованої парадигми та компетентнісного підходу; посилення мотиваційної компоненти як обов’язкової складової педагогічної технології; можливість забезпечення реалізації і відтворення технології на новому місці за допомогою навчальних посібників (робочих зошитів); використання Інтернет технологій; посилення ролі вчителя.
  2. Аналіз сучасної вітчизняної та зарубіжної психолого-педагогічної літератури, Інтернет ресурсів, присвячених питанню технологізації навчання біології, дав змогу встановити, що проблема використання творчих завдань є недостатньо розробленою, а деякі її аспекти, такі як визначення категорії «задача» для творчого завдання високого рівня у шкільній біологічній освіті, використання інформаційних технологій у навчанні біології тощо розглянуті у надзвичайно малому об’ємі, а такий аспект як технологізація використання творчих завдань у шкільній біологічній освіті не розглянута зовсім.
  3. Результати констатувального етапу експерименту свідчать, що рівень методичної підготовленості вчителів до використання творчих завдань на уроках біології у різних видах навчальних робіт і рівень вміння учнів опановувати творчі завдання є недостатнім із точки зору сучасних вимог до реформування шкільної біологічної освіти. Виявлено також що шкільна біологічна освіта не забезпечена посібниками, зокрема, робочими зошитами, в яких були б розроблені методики використання творчих завдань для різних видів навчальних робіт, а самі завдання відповідали б вимогам програми до рівнів навчальних досягнень учнів.
  4. Пропонована технологія використання творчих завдань є сучасною інноваційною педагогічною технологією, яка ґрунтується на особистісно зорієнтованому та компетентнісному підходах. Метою створення технології є: забезпечення навчання біології в основній школі від визначення мети до прогнозованого результату. Загальною метою технології використання творчих завдань є підвищення рівнів навчальних досягнень учнів. Прогнозований результат досягається завдяки використанню творчих завдань у всіх видах навчальних робіт, етапністю та системним характером технології.
  Змістова частина технології представлена різноманітними і різнорівневими творчими завданнями. Особливе місце у технології займають біологічні задачі. Біологічні задачі виконують визначальну роль у творчому розвитку учнів, систематизації, поглибленні та інтеграції знань.
  Процесуальна частина представлена етапами опанування творчих завдань, формування творчих умінь і якостей особистості, які підлягають діагностиці, контролю та корекції на основі використання 12-бальної системи оцінювання.
  Мотиваційна складова представлена ігровими прийомами (інтерактивні герої зошитів тощо), алгоритмами навчальної діяльності, заздалегідь відомим завданнями контролю знань, допоміжними текстами для розв’язування біологічних задач тощо. Засобами (інструментами) реалізації і відтворення технології використання творчих завдань на новому місці є робочі зошити і спеціалізований сайт шкільної біологічної освіти. Роль вчителя у технології використання творчих завдань визначається як керуюча, спрямовуюча, мотивуюча.
  5. В умовах педагогічного експерименту перевірена висунута гіпотеза щодо ефективності технології використання творчих завдань у підвищенні навчальних досягнень учнів на основі використання творчих завдань. В цілому результати дослідно-експериментальної роботи дають підстави стверджувати, що гіпотезу підтверджено, а мету досягнуто. Дані педагогічного експерименту підтверджені методами математичної статистики. Аналіз ефективності технології був проведений за критеріями: «ефективність навчання біології», «самостійність учнів у навчанні», «наявність позитивного психолого-педагогічного клімату».
  Математична обробка результатів показала чітке зростання ефективності навчання учнів і частки їх самостійності у навчанні за рахунок збільшення кількості учнів, які досягали високого і достатнього рівнів у навчанні. Зокрема, на формувальному етапі експерименту відсоток учнів, які досягли високого рівня у навчанні склав 24,7% в ЕГ проти 20,2% у КГ. При цьому зростання показника в експериментальній групі склало: від 10,0% на початку експерименту до 24,7% наприкінці, тоді як у контрольній групі – від 14,7% до 20,2%. Рівень самостійності учнів у навчанні для ЕГ і КГ на початку експерименту був співвідносно однаковим та становив 56,84% та 56,01%. Наприкінці експерименту цей показник в ЕГ становив 66,89%, а в КГ – 60,30%, тобто рівень самостійності учнів у навчанні за час експерименту в ЕГ зріс на 10,05%, тоді як в КГ – на 4,29%.
  Рівень задоволення роботою із зошитами технології використання творчих завдань та рівень зниження шкільної тривожності свідчать про сприятливий психолого-педагогічний клімат, який створюється на уроках із застосуванням вищевказаної технології. Ці показники підтверджують неперервне зростання ефективності навчання біології учнів ЕГ, а різниця в результатах експериментальних та контрольних груп не є випадковою, а є наслідком ефективної експериментальної роботи із застосування технології використання творчих завдань та її впровадження у практику шкільної біологічної освіти за допомогою авторських робочих зошитів та спеціалізованого сайту.
  6. Впровадження технології використання творчих завдань у практику шкіл міст і сіл України на формувальному етапі експерименту показало її ефективність у підвищенні рівнів навчальних досягнень учнів, посиленню інтересу до предмету, стимулювання самоосвіти учнів і вчителів, створення позитивної емоційної атмосфери на уроці, залучення батьків до навчально-виховного процесу і допомоги дітям, методичного забезпечення учителів у питаннях виконання вимог програми та вимог МОНМС щодо реформування шкільної біологічної освіти.
  Водночас зазначимо, що проведене педагогічне дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми створення та використання технологій, спрямованих на розвиток учнів і підвищення ефективності навчання біології. Подальшого дослідження потребує проблема використання біологічних задач як еталону досягнення учнями високого рівня у навчанні і пов’язані із нею проблеми створення визначеного комплексу біологічних задач для контролю знань із усіх тем шкільного курсу біології.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Кремень В.Г. Зробити людину успішною й забезпечити системний прогрес суспільства / В.Г. Кремень // З доповіді на Загальних зборах Академії наук (квітень 2006 р.) // Біологія і хімія в школі. – К.: Педагогічна преса, 2006. – № 3. – С.2.
  2. Україна XXІ століття. Державна національна програма «Освіта». – К.: Райдуга, 1994. – С.61.
  3. Книга для вчителя біології, природознавства, основ здоров’я: Довідково-методичне видання / [упоряд. О.В.Єресько, С.П.Яценко]. – 2-ге вид., доповн. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 368с.
  4. Концепція нової редакції Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/gr/obg/2011/konts_22_03_2011.doc
  5. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ttp://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf
  6. Зязюн І.А. Концептуальні засади теорії освіти в Україні / І.А Зязюн // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2000.– №1.– С.12-13.
  7. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии. (Анализ зарубежного опыта) / М.В.Кларин. – Рига: НПЦ «Эксперимент», 1995. – 176 с.
  8. Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти. Наказ МОНМС №329 від 13.04.11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/baza/329.doc
  9. Наказ МОН України №371 від 05.05.2008 Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/laws/MON_371_08.doc
  10. Гузеев В.В. Планирование результатов образования и образовательная технология / В.В. Гузеев. – М.: Народное образование, 2001. – 240с.
  11. Сластенин В.А. Педагогика: инновационная деятельность / В.А. Сластенин, Л.С. Подымова. – М.: ИЧП изд-во «Магистр», 1997. – 224 с.
  12. Боголюбов В.И. Педагогическая технология: эволюция понятия / В.И. Боголюбов. – М. : Советская педагогика. – 1991. – №9. – С.5-10.
  13. Ильина Т.А. О применении системного подхода к вопросам организации обучения в зарубежной педагогике / Т.А. Ильина // Советская педагогика. – 1973. – №3. – С. 127–136.
  14. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе (анализ зарубежного опыта) / М.В. Кларин. – М. : Знание, 1989. – 77с.
  15. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. / М.В. Кларин. – Москва-Рига: Эксперимент, 1998. – 180 с.
  16. Кларин М.В. Развитие «педагогической технологии» и проблемы теории обучения / М.В. Кларин // Советская педагогика. – 1984. – №4. – С. 117–122.
  17. Кларин М.В. Технология обучения. Идеал и реальность. / М.В. Кларин. – Рига: Эксперимент, 1999. – 180 с.
  18. Космодемьянская А.И. Разработка вопросов педагогической технологии в США / А.И. Космодемьянская // Советская педагогика. – 1973. – №10. – С. 90.
  19. Буржуазная педагогика на современном этапе / [ред. З.А. Малькова, Б.Л. Вульфсон]. – М.: Педагогика, 1984. – 256 с.
  20. Миронов В.Б. Образование в странах Запада в конце ХХ века / В.Б. Миронов // Советская педагогика. – 1990. – №2. – С. 128–131.
  21. Кічук Н.В. Освіта у сучасному світі (порівняльний контекст) / Н.В. Кічук. – Ізмаїл: ІДПІ, 2001. – 88 с.
  22. Янушкевич Ф.С. Технология обучения в системе высшего образования. / Ф.С. Янушкевич. – М.: Высшая школа, 1986. – 135 с.
  23. Зязюн І.А. Технологізація освіти як історична неперервність / І.А. Зязюн // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2001. – Вип.1. – С. 73 – 85.
  24. Пєхота О.М. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / О.М.Пєхота [ заг. ред.], А.З. Кіктенко, О.М. Любарська. – К. : А.С.К., 2001. – 256 с.
  25. Назаренко Н.В. «Методичні засади використання педагогічних технологій у навчанні природничих дисциплін студентів біологічних спеціальностей.» / Н.В. Назаренко // ЧНУ ім. Б.Хмельницького. Черкаси. 2007. – 219 с.
  26. Ярошенко О.Г. Педагогічна технологія як дидактична категорія. / О.Г. Ярошенко // Біологія і хімія в школі. – К. : Педагогічна преса, 2005. – №4. – С.14–17
  27. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. – 187с.
  28. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учеб. пособие. / Г.К. Селевко. – М. : Народное образование, 1998. – 256с.
  29. Дичківська І.М. Основи педагогічної інноватики / І.М. Дичківська. – Рівне: РДТУ, 2001. – 233с.
  30. Ермолаева Т.И. Педагогические технологии в сфере дополнительного образования. / Т.И. Ермолаева, Л.Г. Логинова. – Москва-Самара, 1999. – 79 с.
  31. Марев И.Н. Технология обучения – технология творческого обучения / И.Н. Марев // Современная высшая школа. – 1976. – №2/14. – С.103–113.
  32. Гузеев В.В. Можно ли построить полностью детерминированный образовательный процесс / В.В. Гузеев // Школьные технологии. – 2000. – №1. – С. 252 – 266.
  33. Бордовская Н.В. Педагогика. / Бордовская Н.В., Реан А.А. – СПб. : Питер, 2000.–304 с.
  34. Пінчук В.М. Інноваційні процеси підґрунтя проектування нових освітніх технологій / В.М.Пінчук // Освіта і управління. – 1998. – Т. 2. – № 3. – С. 88– 97.
  35. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе / И.С. Якиманская. – М. : Сентябрь, 1996. – 96 с.
  36. Бех І.Д. Гуманістична педагогіка: перипетії становлення / І.Д. Бех // Педагогіка толерантності. – 2001. – №2. – С. 120–123.
  37. Алексеев Н.А. Личностно-ориентированное обучение: вопросы теории и практики / Н.А. Алексеев. – Тюмень : Изд-во Тюменского государственного университета, 1996. – 216 с.
  38. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : навчальний посібник / І.М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 351 с.
  39. Оцінювання та відбір педагогічних інновацій: теоретико-прикладний аспект : науково-метод. посіб. [за ред. Л. Даниленко]. – К. : Логос, 2001. – 185 с.
  40. Леонтьев А.М. Деятельность. Сознание. Личность / А.М. Леонтьев. – М.: Смысл, 2005. – 352 с.
  41. Русова С. Вибрані педагогічні твори: У 2 кн. [За ред. О.Є. Коваленко; упоряд. О.Є. Коваленко, І.М. Пінчук] / C. Русова – К.: Либідь, 1997. – Кн. 1 – 272 с.; – Кн. 2. – 318 с.
  42. Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогики сотрудничества: Кн. для учителя / Ш.А. Амонашвили. – К. : Освіта, 1991. – 111 с.
  43. Сковорода Г. Повне зібрання творів у двох томах / Григорій Сковорода. – К. : Наукова думка, 1973. – Т.1. 531 с.; Т.2. – 574 с.
  44. Штайнер Р. Антропология и педагогіка. Переводы из полного издания трудов Штейнера [перевод с нем. Д. Виноградова] / Рудольф Штайнер. – М: Парсифаль, 1997. – 128 с.
  45. Монтессори М. Самовоспитание и самообучение в начальной школе [перевод Р. Лансберга] / Мария Монтессори. – М. : Книгоиздат «Работник просвещения», 1922. – 200 с.
  46. Френе С. Избранные педагогические сочинения: пер. с франц. [сост., общ. ред. и вступ. ст. Б.Л. Вульфсон] / C. Френе. – М.: Прогресс, 1990. – 304 с.
  47. Педагогическая антропология / [автор составитель Б.М. Бим-Бад]. – М.: Изд. УРАО, 1998. – 576 с.
  48. Ващенко Г.Г. Виховний ідеал: підручник для педагогів, виховників, молоді і батьків / Г.Г. Ващенко. – Полтава: Ред. газети «Полтавський вісник». – 1994. – Т.1. – 191 с.
  49. Психологія і педагогіка життєтворчості : навчально-методичний посібник / [ред. рада: В.М.Доній (голова), Г.М.Несен (заст. голови), Л.В. Сохань, І.Т. Єрмаков (наук. ред.) та ін.]. – К. : Віпол, 1996. – 792 с.
  50. Яценко С.Л. Педагогічні умови особистісно орієнтованого навчання учнів у гімназії: дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / Яценко Світлана Леонидівна // Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2005. – 211 с.
  51. Краевский В.В. Дидактика средней школы / В.В. Краевский, И.Я. Лернер. – М.: Просвещение, 1982. – 319 с.
  52. Якиманская И.С. Разработка технологии личностно ориентированного обучения / И.С. Якиманская // Вопросы психологии. – 1995. – №2. С. 37–38.
  53. Santostefano S. Cognitive Controls, Metaphors and Contexts. An Approach to Cognition and Emotion // Bearson D.J., et al. (Eds.) / Developmental Perspectives. – 1986. – 162 p.
  54. Національний Темпус-офіс в Україні. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.tempus.org.ua
  55. Кларин М.В. Технология обучения. Идеал и реальность./ М.В. Кларин. – Рига: Эксперимент, 1999. – 180с.
  56. Пєхота О.М. Технологічний підхід в освіті з позицій педагогіки розвитку / О.М. Пєхота // Освітні технології у школі та вузі. Зб. ст. до Всеукр. наук.-пр. конф. – Миколаїв: Вид. від. МІНа УКМА. – 1999. – 233с.
  57. Наказ МОН України від 4 вересня 2000 року N 428/48 Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://oipopp.ed-sp.net/content/view/49/36/
  58. Біологія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 7-11 класи. – Ірпінь: Перун, 2005. – 96с.
  59. Лернер И.Я. Качества знаний и их источники / И.Я. Лернер // Новые исследования в педагогических науках. – М. : Педагогика, 1977. – №2. – С. 16-21.
  60. Падалка О.С. Педагогічні технології / О.С. Падалка, А.С. Нісімчук, І.О. Смолюк, О.Т. Шпак. – К. : Укр. енцикл. ім. М.П. Бажана, 1995. – 253 с.
  61. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика – рычаг образования [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-19.htm
  62. Бугровская Е.В. Образовательный сайт как одно из средств повышения качества современного образования / Е. В. Бугровская // Актуальные проблемы качества педагогического образования. Материалы научно-практической конференции Новосибирск, 14-16 апреля 2004 г. – Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2004. – С. 197–201.
  63. Яшина Т.С. Информатизация образования – 2005. Материалы Международной научно-практической конференции / Т. С. Яшина, А. В. Могилев. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2005. – С. 330–338.
  64. Гриценчук О.О. Стратегії впровадження інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) в цикл суспільствознавчих дисциплін в школі Великої Британії / О.О. Гриценчук // Інформаційні технології і засоби навчання (Електронне наукове фахове видання) №6 (14). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em.html
  65. Сліпчук І.Ю. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій.: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Сліпчук Ірина Юріївна; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2008. – 22с.
  66. Князева О.В. Освітній сайт – складова навчального процесу / О.В. Князева // Сучасна освіта в Україні: європейські орієнтири. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17 грудня 2011 р., Київ ; [за ред. О.І. Виговської, І.Г. Єрмакова, С.В. Рудаківської]. – К. : КиМУ, 2011. – С. 307–318.
  67. Пуховська Л.П. Розвиток теорії професійної підготовки вчителів на Заході / Л.П. Пуховська // Освітні технології у школі та вузі. Зб. ст. до Всеукр. наук.-практ. конф. – Миколаїв: Вид. від. МІНа УКМА. – 1999. – С. 13 – 16.
  68. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе / Г.И. Щукина. – М.: Просвещение, 1979. – 138 с.
  69. Бабанский Ю.К. Дидактические проблемы совершенствования учебных комплексов / Ю.К. Бабанский // Проблемы школьного учебника. – М.: Просвещение, 1980. – Вып.8. – С. 17–33.
  70. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса: Методические основы / Ю.К. Бабанский. – М.: Просвещение, 1982. – 192 с.
  71. Зверев И.Д. Общая методика преподавания биологии: Пособие для учителя / И.Д. Зверев, А.Н. Мягкова. – М. : Просвещение, 1985. – 191 с.
  72. Пидкасистый П.И. Педагогика / П.И. Пидкасистый. – М.: Пед. общ. России, 1988. – 363 с.
  73. Гончар О.Д. Форми і методичні прийоми навчання біології. 7 клас. (Посібник для вчителя) / О.Д. Гончар. – К. : Генеза, 2001. – 112 с.
  74. Лікарчук А.М. Технологія створення та використання зошитів із друкованою основою (на матеріалі хімії): Дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Лікарчук Алла Михайлівна; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – К., 2002. – 223 с.
  75. Нечволод Л.І. Педагогічні умови впровадження робочих зошитів із друкованою основою в процес індивідуалізації навчання школярів: Дис. канд. пед. наук: 13.00.09 / Нечволод Любов Іванівна; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 2002. – 180 с.
  76. Костіна В.В. Педагогічне проектування засобів управління навчально-пізнавальною діяльністю старшокласників: Дис. канд. пед. наук: 13.00.09 / Костіна Валентина Вікторівна; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 2002. – 319 с.
  77. Молчанюк О.В. Проектування засобів оптимізації процесу навчання з природничих дисциплін у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.09 / Молчанюк Ольга Василівна; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – 20с.
  78. Савчин М.М. Дидактичні засади розробки навчально-методичного комплексу з курсу хімії основної школи: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Марія-Віра Михайлівна Савчин; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2005. – 18 с.
  79. Ремезюк Т.А. Технологія застосування системи задач з хімії як засобу формування творчих здібностей ліцеїстів: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Ремезюк Таміла Валеріївна; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2008. — 20с.
  80. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997.– 376 с.
  81. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – СПб. : Издательство «Питер», 2000.– 502 с.
  82. Осницкий А.К. Психофизиологические показатели школьной тревожности / А.К. Осницкий, С.Ю. Тарасова // Психологические исследования: электрон. науч. журн. 2011. N 2(16). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://psystudy.ru/index.php/num/2011n2-16/455-osnitsky-tarasova16.html
  83. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – М: Педагогика, 1976.– 479 с.
  84. Монахов В.М. Методология проектирования педагогической технологии (аксиоматический аспект) / В.М. Монахов // Школьные технологии. – 2000. – №3. – С. 57 – 71.
  85. Князева О.В. Використання творчих завдань з біології / О.В.Князева // Біологія і хімія в школі. – 2009. – №1 (71). – С. 30–32.
  86. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 16 січня 2003 р. № 433–ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=433-15
  87. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти тт. Т. 1. Вопросы теории и истории психологи / Л.С. Выготский. – М. : Педагогика, 1982.–488 с.
  88. Альтшуллер Г.С. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач / Г.С. Альтшуллер. – Новосибирск : Наука, 1986. – 209 с.
  89. Балл Г.О. Теория учебных задач: психолого-педагогический аспект / Г.О. Балл. – М. : Педагогика, 1990. – 184 с.
  90. Беспалько В.П. Теория учебника: Дидактический аспект / В.П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1988. – 160 с.
  91. Бурдин А.О. О классификации задач / А.О. Бурдин // Совершенствование содержания и методов обучения естественно-математическим дисциплинам в средней школе. – М. : Педагогика, 1981. – С. 3–7.
  92. Паламарчук В.Ф. Дидактические основы формирования мышления учащихся в процессе обучения: Дис. докт. пед. наук: 13.00.01 / Паламарчук Валентина Федоровна; КГПИ им. А.М.Горького. – К., 1983. – 392 с.
  93. Давиденко А.А. Теоретичні та методичні засади розвитку творчих здібностей учнів у процесі навчання фізики: дис. д-ра пед. наук: 13.00.02 / Давиденко Андрій Андрійович; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2007. – 467 с.
  94. Сисоєва С.О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня / С.О. Сисоєва. – К. : Полиграфкнига, 1996. – 406 с.
  95. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психол. очерк: Кн. для учителя / Л.С. Выготский. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 1991. – 93 с.
  96. Фромм Е. Человек для себя [пер. с англ. и послесл. Л.А. Чернышовой] / Е. Фромм. – М. : «Коллегиум», 1992. – 253 с.
  97. Философский словар / [ред. М. М. Розенталь]. – 3-е изд. – М. : Политиздат, 1972. – 496 с.
  98. Андреев В.И. Діалектика воспитания и самовоспитания творческой личности / В.И. Андреев. – Казань: Изд-во Казанського университета, 1998. – 228 с.
  99. Розенберг А.Я. Розвиток пізнавальної активності старшокласників / А.Я. Розенберг // Радянська школа. – 1990. – №7. – С. 55–61
  100. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения / И.Я. Лернер. – М. : Педагогика, 1981. – 186 с.
  101. Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення / А.В. Фурман. – К. : Правда Ярославичів, 1997. – 340 с.
  102. Шамова Т.И. Активизация учения школьников / Т.И. Шамова. – М. : Педагогика, 1982. – 208 с.
  103. Збірник завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з предметів інваріантної складової Типових навчальних планів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iitzo.gov.ua/zbirniki_zavdan_dpa_4_9_11kl.html
  104. Лісіна Л.О. Розвиток пізнавальної активності школярів старших класів у процесі вивчення предметів фізико-математичного циклу: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.09 / Лісіна Лариса Олександрівна; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2000. – 20с.
  105. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. Анализ зарубежного опыта / М.В. Кларин // Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Педагогика и психология». – М. : Знание, 1989. – №6. – 80 с.
  106. Фридман Л.М. Логико-психологический анализ школьных учебных задач / Л.М. Фридман. – М. : Педагогика, 1977. – 207 с.
  107. Давиденко А.А. Изобретательские задачи в школьном курсе физики: Пособие для учителей / А.А. Давиденко. – Чернигов : Десн. Правда, 1996. – 96 с.
  108. Давиденко А.А. Экспериментальные задачи как средство повышения уровня и качества знаний учащихся по физике: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Давиденко Андрей Андреевич; Киевский гос. пед. ин-т им. А. М. Горького. – К., 1991. – 22 с.
  109. Зверева Е.А. Творческие задания как средство развития самодеятельности студентов в учебно-воспитательном процессе : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Зверева Елена Анатольевна; Вятский государственный гуманитарный ун-т. – Киров, 2007. – 20 с.
  110. Бут А.А. Система проблемних завдань з фізичної географії у навчанні учнів основної школи: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Бут Анатолій Анатолійович; Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – К., 2008. – 22 с.
  111. Комарова О.В. Пізнавальні задачі в курсі біології / О.В. Комарова // Біологія і хімія в школі. – К. : Педагогічна преса, 2000. – № 5. – С. 16 – 21
  112. Тихомиров О.К. Психология мышления / О.К. Тихомиров. – М. : Изд-во Московского. ун-та, 1984. – 272 с.
  113. Неведомська Є.О. Формування біологічних понять в учнів 6-9 класів у шкільному курсі біології: дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Неведомська Євгенія Олексіївна; Київський міський педагогічний ун-т ім. Б.Д.Грінченка. – К., 2005. – 279 с.
  114. Разумовский В.Г. Развитие творческих способностей учащихся в процессе обучения физике: Пособие для учителей / В.Г. Разумовский. – М. : Просвещение, 1975. – 272 с.
  115. Верзилин Н.М. Общая методика преподавания биологии / Н.М. Верзилин, В.Н. Корсунская. – М. : Просвещение, 1976. – 384 с.
  116. Эсаулов А.Ф. Психология решения задач: Методическое пособие / А.Ф. Эсаулов. – М. : Высшая школа, 1972. – 216 с.
  117. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / А.М. Матюшкин. – М. : Педагогика, 1972. – 280 с.
  118. Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся / Г.И. Щукина. – М. : Педагогика, 1988. – 208 с.
  119. Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе. Книга для учителей / М.И. Махмутов. – М. : Просвещение, 1977. – 240 с.
  120. Бруновт Е.П. Формирование приемов умственной деятельности учащихся. На материале учебного предмета биологии (методическое исследование) / Е.П. Бруновт, Е.Т. Бровкина. – М. : Педагогика, 1981 – 72 с.
  121. Овчинніков С.О. Збірник задач і вправ із загальної біології: Навчальний посібник / С.О. Овчинніков. – К. : Генеза, 2000. – 152 с.
  122. Соколовская Б.Х. 120 задач по генетике (с решениями): Для школьников, лицеистов и гимназистов / Б.Х. Соколовская. – М. : Центр РСПИ, 1991.–88 с.
  123. Якобсон П.М. Процесс творческой работы изобретателя / П.М. Якобсон. – М. : Изд- во ЦС ВОИ, 1934. – 135 с.
  124. Альтшуллер Г.С. О психологии изобретательского творчества / Г.С. Альтшуллер, Р.Б. Шапиро // Вопросы психологии. – 1956. – № 6. – С. 37–49
  125. Бернатосян С.Г. Обман и воровство в науке (Серия «Наука с чёрного хода») / С.Г. Бернатосян. – СПб. : Эрудит, 1998. – 384 с.
  126. Митрофанов В.В. От технологического брака до научного открытия / В.В. Митрофанов. – Ассоциация ТРИЗ Санкт-Петербурга, 1998. – 395 с.
  127. Torrance E.P. Creativity testing in education / Е.Р. Torrance // The Creative Child and Adult Quarterly 1(3), 1976. – С. 136–148.
  128. Психология одаренности детей и подростков / [под ред. Н. С. Лейтеса]. – М. : Издательский центр «Академия», 1996. – 416 с.
  129. Моляко В.О. Психологічна теорія творчості / В.О. Моляко // Обдарована дитина. – 2004. – № 6. – C. 2–9.
  130. Беркинблит М.Б. Опыт Школьной Биологической Олимпиады МГУ в формировании биологического мышления у школьников [Електронний ресурс] / М.Б.Беркинблит, А.Б.Шипунов, Л.Ю.Ямпольский – Режим доступу: http://olympiads.mccme.ru/sbo/document/statya.htm
  131. Ермаков А.С. Первые неформалы в СССР [Електронний ресурс] / А.С. Ермаков – Режим доступу: http://msu.livejournal.com/659810.html
  132. Беркинблит М.Б. Биология в вопросах и ответах / М.Б. Беркинблит, С.М. Глаголев, М.В. Голубев. – М.: Издательство МИРОС: Независимый научно-методический центр «Развивающее обучение». – 1997. – 116 с.
  133. Школьная биологическая олимпиада МГУ (архив заданий 1951-2011) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://olympiads.mccme.ru/sbo
  134. Сборник творческих задач по биологии, экологии и ТРИЗ (Учебное пособие) / [авт.-сост. В.И. Тимохов]. – Санкт-Петербург: Издательство ТОО «ТРИЗ-ШАНС», 1996. – 105 с.
  135. Князева О. Класифікація біологічних задач. / Олена Князева // Біологія і хімія в школі. – 2007 – №2 (60). – С. 25-27.
  136. Збірка олімпіадних завдань з біології / [автор-упорядник В.І. Соболь]. –Кам’янець-Подільський : Абетка, 2001. – 96 с.
  137. Гончар О.Д. Форми і методичні прийоми навчання біології. 7 клас. (Посібник для вчителя) / О.Д. Гончар. – К. : Генеза, 2001, – 112 с.
  138. Гончар О.Д. Форми і методичні прийоми навчання біології. 6 кл.: Посібник для вчителя / О.Д. Гончар, І.В. Мороз. – К. : Генеза, 2003. – 144 с. : іл.
  139. Комарова О.В. Методика узагальнення та систематизації знань з біології учнів 7-9 класів: дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Комарова Олена Володимирівна; Криворізький держ. педагогічний ун-т. – Кривий Ріг, 2005. – 281с.
  140. Шабанов Д.А. Біологія. Підручник для 7 класу середньої загальноосвітної школи / Д.А. Шабанов, Г.В. Шабанова, Р.В. Шаламов, С.О. Шапаренко. – Х. : Торсінг, 2000. – 384 с.
  141. Шабанов Д.А. Біологія. Підручник для 7 класу загальноосвітних навчальних закладiв / Д.А. Шабанов, Г.В. Шабанова, С.О. Шапаренко.– Х.: Торсінг, 2003. – 320 с.
  142. Данилова О.В. Біологія. Підручник для 10 класу середньої загальноосвітньої школи / О.В. Данилова, Д.А. Шабанов, О.В. Брайон, С.А. Данилов. – Х. : Торсінг, 2001. – 256 с.
  143. Шаламов Р.В. Природознавство: пробний підручник для 5 кл. / Р. В. Шаламов, Г. С. Бабченко. – Х. : Світ дитинства, 1999. – 160 с.
  144. Як допомогти дитині стати творчою особистістю / [упоряд. Л.Шелестова].– К.: Ред. загальнопедагогічних газет, 2003. – 112 с. – (Бібл. «Шкільного світу»).
  145. Богданова Д.К. Преподавание биологии в современной школе. Методическое пособие / Д.К. Богданова. – Донецк : ДонГИИИ, 2000. – 242 с.
  146. Леонтьева О.М. Биология: 6 класс: Пособие для учителя / О.М. Леонтьева. – М.: АСТ, 1998. – 128 с. – («Игры на уроках»).
  147. Методичні вказівки з біології на тему «Виконання найскладніших завдань ІV рівня» (Частина ІІ. Біологія тварин). – Суми: Вид-во СУМДУ, 2005. – 31 с.
  148. Ботаніка: методичні матеріали / [упоряд. В.Мишкіна, І.Дзеверін]. – К.: Ред. загальнопедагогічних газет, 2004. – 112с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
  149. Князева О.В. Біологічні задачі: теорія і практика. Книга для вчителя. – К.: СПДФО Князева О.В., 2008. – 100 с.
  150. Котик Т.С. Біологія. 7 клас: Робочий зошит / Т.С. Котик. – Х. : Веста, 2009. – 80 с. + Додаток (24 с.).
  151. Котик Т.С. Біологія. 8 клас: Робочий зошит / Т.С. Котик, О.В. Тагліна. – Х. : Ранок, 2009. – 88 с. + Додаток (16 с.).
  152. Котик Т.С. Біологія. 9 клас: Робочий зошит / Т.С. Котик. – Х. : Ранок, 2009. –112 с. + Додаток (32 с.)
  153. Князева О.В. Біологічні задачі / О.В.Князева //Хімія. Біологія. Шкільний світ. – 1999. – №20 (32);
  154. Андерсон О.А. Зошит з біології учня 7 класу / О.А. Андерсон. – К. : Школяр, 2009. – 3-є вид., виправлене і допоповнене – 112с.
  155. Вихренко А.С. Зошит з біології учня 8 класу / А.С. Вихренко. – К. : Школяр, 2009. – 2-е вид., виправлене і допоповнене – 112 с.
  156. Вихренко М.А. Зошит з біології учня 9 класу: У 2-х ч.: Ч. 1.(112 с.), Ч. 2.(112 с.) / М.А. Вихренко, С.М. Міюс. – К.: Школяр, 2009. – 112с.
  157. Князева О.В. Творчі завдання – нова якість педагогічних технологій / О.В. Князева // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць ; [за ред. В.П.Сергієнка]. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2010. – Вип. 22. – С. 162–164.
  158. Князева О.В. Розвиток особистості учня як результат технології використання творчих завдань / О.В. Князева // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка; [редкол. : П. Ю. Саух, Н.А. Сейко, Н.П. Щербакова (відп. ред.) та ін.]. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 54. – С. 98–101.
  159. Князева О.В. Технологія використання творчих завдань при навчанні біології /О.В.Князева // Рідна школа. – 2007. – №7 – 8 (930–931). – С. 54–55.
  160. Князева О.В. Упровадження технології використання творчих завдань як умова особистісного зростання учнів / О.В. Князева // Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості : Всеукраїнська наукова-практична конференція 21-22 квітня 2010 р., Тернопіль. – ІОД. – 2010. – С. 145-149.
  161. Князева О.В. Розвиваюче навчання / О.В.Князева // Хімія. Біологія. – К. : Шкільний світ, 2000. – №42 (102).
  162. Князева О.В. Обережно, програма! або Граблі не винні… / О.В.Князева // Завуч. – К. : Шкільний світ, 2006. – №14
  163. Сильченкова Т.Н. Что такое методическая система обучения? [Електронний ресурс] / Т.Н. Сильченкова – Режим доступу: http://www.silchenkova.ru/metod_sist_obych/index.html
  164. Князева О.В. Біологія 8. Робочий зошит / Князева О.В. – Київ : Ноосфера, 2008. – 3-е вид. вдоск. – 112 с. (гриф МОН України).
  165. Романенко Ю.А. Методика формування еталона знань та умінь студентів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gisap.eu/ru/node/742
  166. Офіційний сайт ВГО «Асоціація вчителів біології України». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://biology.civicua.org/
  167. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://festival.1september.ru/
  168. Князева О.В. Біологічна задача як педагогічна категорія / О.В. Князева // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць ; [редкол. : О.Г. Мороз, Н.В. Гузій (відп. ред.) та ін.]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – Вип. 6 (16). – С. 28–32.
  169. Карташова І. Комплекс біологічних задач з теми: «Надклас риби» / Ірина Карташова, Олена Саган // Біологія і хімія в школі. – К. : Педагогічна преса, 2004. – №5. – с.18–20.
  170. Соросівська олімпіада з біології для учнів 9-11 класів загальноосвітньої школи / [авторський колектив під кер. О.В. Брайон]. – К. : Міжнародний фонд «Відродження», 2001. – 64 с.
  171. Князева О.В. Методика використання біологічних задач в основній школі / О.В. Князева // Педагогічна освіта : теорія і практика. Психологія. Педагогіка : Збірник наукових праць ; [редкол. : І.Д. Бех, З.Ф. Сіверс, Е.В. Бєлкін та ін.]. – К. : Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка, 2007. – №7. – С. 131–136.
  172. Князева О.В. Біологія 7. Робочий зошит / О.В. Князева. – К. : Ноосфера, 2009. – 3-е вид. вдоск. – 96 с. (гриф МОН України).
  173. Князева О.В. Біологія 9. Робочий зошит / Князева О.В.– Київ: Ноосфера, 2009 – 3-е вид. вдоск. – 112 с. (гриф МОН України).
  174. Фруктова Я.С. Диференціація навчання в профільних класах біологічного спрямування (на матеріалі курсу "Загальна біологія"): дис. канд. пед. наук : 13.00.02 / Фруктова Яна Станіславівна; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2003. – 241 с.
  175. Князева О.В. Біологія 9. Зошит для лабораторних і практичних робіт / Князева О.В. – Київ : Ноосфера, 2009 – 52 с. (гриф МОН України).
  176. Бруновт Е.П. Пути достижения глубоких и прочных знаний учащихся по биологии / Е.П. Бруновт // Биология в школе. – 1975.– № 6. – С. 20 – 25.
  177. Давиденко А.А. Залучення учнів до удосконалення та розробки дослідів з фізики. Збірник наукових праць: Спеціальний випуск / А.А. Давиденко [гол. ред В. Г. Кузь та ін.]. – К. : Наук. Світ, 2001. – С. 136–140.
  178. Князева О.В. Сонце – джерело життя / О.В.Князева // Хімія. Біологія. Шкільний світ, 2001. – №20 (128). – С. 1-2.
  179. Зверев И.Д. Общая методика преподавания биологии: Пособие для учителя / И.Д. Зверев, А.Н.Мягкова. – М. : Просвещение, 1985. – 192 с.
  180. Райков Б.Е. Пути и методы натуралистического просвещения / Б.Е. Райков. – М. : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1960. – 487 с.
  181. Трайтак Д. И. Как сделать интересной внеклассную работу по биологии / Д.И.Трайтак. – М. : Просвещение, 1979. – 144 с.
  182. Харламов И.Ф. Педагогика / И. Ф. Харламов. – М. : Гардарики, 1999. – 520 с.
  183. Медников Б.М. Аксиомы биологии / Б.М. Медников. – М.: Знание, 1986. –154 с.
  184. Князева О.В. Біологія 7. Робочий зошит / О.В. Князева. – Київ: Ноосфера, 2004. – 2-е вид. вдосконалене. – 112 с. (гриф МОН України).
  185. Osborn A.F. Your creative power / А.F. Osborn. – N. Y.: Scribner, 1948.
  186. Синицын Е. Теория творчества. Структурный анализ мышления. Теория интегрированного обучения. Главы из книги [Електронний ресурс] / Евгений Синицын.– Новосибирск.: Издательство НГАХА, 2001. – Режим доступу: http://www.obychaem.ru/books/metod_microotkr.html
  187. Эйлоарт Т. Приемы настройки творческого инженерного коллектива / Т.Эйлоарт. – Изобретатель и рационализатор. – 1970. – №5
  188. Павленко А.І. Методика навчання учнів середньої школи розв’язуванню і складанню фізичних задач / А.І. Павленко // Навчально-методичний посібник. – Запоріжжя: Прем’єр, 2000. – 102 с.
  189. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія. 7-12 класи. – Ірпінь: Перун, 2005. – 80 с.
  190. Погрібна А.О. Вплив шкільної тривожності на мотивацію досягнення успіху в молодшому шкільному віці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/pogribna-ao-vpliv-shkilnoyi-trivozhnosti-na-motivatsiyu-dosyagnennya-uspihu-v-molodshomu-shkilnomu-vitsi/
  191. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. Инновационный курс. Книга 1 / В.И. Андреев. – Казань: Изд.-во Казанского ун-та, 1996. – 570 с.
  192. Ермолаева-Томина Л.Б. Исследование факторов, детерминирующих индивидуальные различия в проявлении творческой активности / Л.Б. Ермолаева-Томина // Психология творчества. – М.: Наука , 1990.– С. 117–130.
  193. Cухомлинский В.А. Сто советов учителю / В.А. Cухомлинский // Избр. произв. : В 5т. – Т.2. – К. : Радянська школа, 1979 – 1986. – 670с.
  194. Кривопишина Е.А. Сучасний погляд на проблему розвитку творчо
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины