СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ІНТЕГРАЦІЇ СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ У ГРУПУ ОДНОКУРСНИКІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ : СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИНТЕГРАЦИИ СТУДЕНТОВ с ограниченными функциональными возможностями В ГРУППЕ однокурсников ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ІНТЕГРАЦІЇ СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ У ГРУПУ ОДНОКУРСНИКІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
 • Альтернативное название:
 • СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИНТЕГРАЦИИ СТУДЕНТОВ с ограниченными функциональными возможностями В ГРУППЕ однокурсников ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
 • Кол-во страниц:
 • 257
 • ВУЗ:
 • Інститут проблем виховання НАПН України
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ


  На правах рукопису


  Церклевич Вікторія Сергіївна

  УДК 37.013.42+378.043.2]-056.2/3.


  СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ІНТЕГРАЦІЇ СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ У ГРУПУ ОДНОКУРСНИКІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  13.00.05 – соціальна педагогіка


  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук  Науковий керівник –
  Жданович Юлія Миколаївна,
  кандидат педагогічних наук


  Київ – 2012  ЗМІСТ

  ВСТУП …………………………………………………………………….... 3
  РОЗДІЛ 1. Інтегроване навчання студентів з обмеженими функціональними можливостями як наукова проблема …………….. 12
  1.1. Інтеграція молоді з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників як наукова проблема……………………..….…. 12
  1.2. Соціально-психологічні особливості студентів з обмеженими функціональними можливостями ……………………………………... 35
  1.3. Ретроспективний аналіз проблеми інтеграції студентської молоді з обмеженими функціональними можливостями в освітнє середовище вищої школи в зарубіжній та українській педагогічній практиці …… 51
  Висновки до першого розділу ………………………………………………. 82
  РОЗДІЛ 2. Експериментальне дослідження інтеграції студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників …………………………………………………………….… 85
  2.1. Діагностика рівнів інтегрованості студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників …….…….. 85
  2.2. Обґрунтування соціально-педагогічних умов інтеграції студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників вищого навчального закладу ………………………….. 113
  2.3. Методика проведення експериментального дослідження ……………. 123
  2.4. Аналіз результатів експерименту ……………………………….…..….. 168
  Висновки до другого розділу ………………….…………………………….. 179
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ …………………………………………………... 182
  ДОДАТКИ …………………………………………………………………… 186
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………… 236
  ВСТУП

  Актуальність теми. На сучасному етапі розбудови українського суспільства надзвичайно актуальною є загальнодоступність вищої освіти для молоді. Про це засвідчує реформування вищої освіти, яке передбачає інтеграцію у світовий освітній простір та забезпечення рівного доступу до якісної вищої освіти громадянам України, у тому числі з обмеженими функціональними можливостями.
  Зростання кількості людей з обмеженими функціональними можливостями (понад 650 млн., з них близько 3 млн. – в Україні) все більше актуалізує проблему їх інтеграції у різні сфери життя суспільства. Про це зазначається у Конвенції ООН про права інвалідів (прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 13.12.2006 р., ратифікована Україною 16.12.2009 р.), яка набула чинності в Україні з 06.03.2010 р. У статті 24 Конвенції вказано, що інваліди мають право на освіту без дискримінації й на підставі рівності можливостей, що забезпечується інклюзивною освітою на всіх рівнях. Також держави-учасниці забезпечують, щоб інваліди могли мати доступ до загальної вищої освіти, професійного навчання, освіти для дорослих протягом усього життя без дискримінації та нарівні з іншими.
  Спільне навчання передбачає не лише отримання освітніх послуг у відповідному закладі, це – реальна можливість інтеграції у соціум, повноцінне соціальне функціонування особистості, підготовка до включення у життя суспільства, готовність до стосунків зі здоровим оточенням у вищому навчальному закладі та за його межами.
  Проблема інтеграції осіб з обмеженими функціональними можливостями засобами освіти та можливості доступу їх до освіти, у тому числі вищої, досліджувалася у працях вітчизняних (О. Безпалько, В. Ільїна, Є. Мартинова, О. Молчан, Т. Самсонова, Н. Софій, Є. Тарасенка, О. Полякової та інших) і зарубіжних (Б. Барбера, Г. Беккера, П. Бурдьє, Дж. Девіса, К. Дженкса, X. Кербо, М. Крозьє, Ф. Кросбі, К. Тейлора та інших) дослідників.
  Питанням вітчизняного та міжнародного досвіду у сфері забезпечення реалізації безперешкодного доступу молоді з обмеженими функціональними можливостями до освітнього середовища, особливостей організації інтегрованого та інклюзивного навчання присвячені дослідження Ф. Амстронг, Н. Борисової, Н. Васильєвої, Я. Грибальського, А. Колупаєвої, П. Таланчука, О. Столяренко, В. Синьова, Н. Шаповала, А. Шевцова та інших.
  Вченими досліджувалися різні аспекти забезпечення інтеграції осіб з обмеженими функціональними можливостями у освітнє середовище вищої школи: доступність вищої освіти для осіб з обмеженими функціональними можливостями (О. Ярська-Смірнова, П. Романов, М. Нікітіна, К. Кольченко, Е. Леонгард, В. Шмідт та інші); соціального, психолого-педагогічного супроводу та допомоги особам з обмеженими функціональними можливостями в процесі освіти (І. Зверєва, Ю. Богінська, Н. Головко, І. Іванова, Є. Казакова, О. Купрєєва, Л. Шіпіцина, І. Лошакова, М. Тавакалова, І. Цимбалюк та інші); соціальної реабілітації як складової процесу інтеграції (М. Чайковський, Н. Морова); інтеграції студентів з обмеженими функціональними можливостями засобами освіти (В. Гудонис, С. Лебедєва, О. Шпек, О. Фудурова, Л. Міщик, Н. Мирошніченко та інші). Питання особистісної оцінки студентами з обмеженими функціональними можливостями проблем інтеграції у студентському середовищі ВНЗ знайшли відображення у дослідженнях Дж. Холла, Т. Тінкліна та інших. Особливості взаємовідносин між здоровими студентами та студентами з обмеженими функціональними можливостями, соціально-психологічні проблеми їх інтеграції представлено у працях Т. Добровольскої, Н. Шабаліної, Т. Комар та інших.
  Актуальність проблеми інтеграції студентів з обмеженими функціональними можливостями у освітнє середовище зумовлена також рядом суперечностей між:
  - завданнями інтегрованої освіти та неготовністю студентського середовища (здорових студентів) до сприйняття одногрупників з обмеженими функціональними можливостями (наявність негативних стереотипів, установок, що перешкоджають успішній інтеграції);
  - необхідністю залучення студентів з обмеженими функціональними можливостями у міжособистісні, комунікативні зв’язки, спільну діяльність та їх психологічною неготовністю до інтеграції у групу однокурсників;
  - необхідністю спеціальної підготовки викладачів та кураторів до роботи зі студентами з обмеженими функціональними можливостями в інтегрованих академічних групах та належного методичного забезпечення їх діяльності.
  Незважаючи на значну кількість досліджень з проблем інтегрованого навчання студентів з обмеженими функціональними можливостями має місце різноманіття та суперечність поглядів на сутність, зміст, складові, етапи, умови інтеграції студентів з обмеженими функціональними можливостями в освітній простір вищої школи, фактична відсутність фундаментальних досліджень з організації процесу інтеграції та ефективних методик його здійснення.
  Таким чином, соціальна значущість проблеми, її недостатня теоретична розробленість, потреби практики зумовили вибір теми дослідження: “Соціально-педагогічні умови інтеграції студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників вищого навчального закладу”.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації є складовою теми лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України “Соціалізація особистості у різних виховних середовищах”, державний реєстраційний номер № 0106U000430. Тема дисертаційної роботи затверджена на засіданні вченої ради Інституту проблем виховання НАПН України (протокол № 3 від 07.02.2008 р.) та узгоджена Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 6 від 17.06.2008 р.)
  Мета дослідження – охарактеризувати інтегроване навчання у вищій школі як наукову проблему, обґрунтувати та експериментально перевірити соціально-педагогічні умови, що забезпечать ефективність інтеграції студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників.
  Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що інтеграція студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників вищого навчального закладу буде ефективною за таких соціально-педагогічних умов:
  – упровадження тьюторського супроводу студентів з обмеженими функціональними можливостями в освітньому середовищі вищого навчального закладу;
  – формування умінь взаємодії студентів з обмеженими функціональними можливостями шляхом організації діяльності груп самодопомоги;
  – використання інтерактивних позааудиторних форм роботи зі студентами в інтегрованих групах.
  Відповідно до мети та висунутої гіпотези визначено задачі дослідження:
  1. Проаналізувати дослідженість проблеми інтегрованого навчання у вищих навчальних закладах у вітчизняній та зарубіжній педагогічній науці.
  2. Розкрити сутність інтеграції студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників.
  3. Розробити критерії, показники та визначити рівні інтегрованості студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників.
  4. Визначити та апробувати соціально-педагогічні умови інтеграції студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників.
  Об’єкт дослідження – інтеграція студентів з обмеженими функціональними можливостями у вищому навчальному закладі.
  Предмет дослідження – соціально-педагогічні умови, що забезпечують ефективність інтеграції студентів з обмеженими функціональними можливостями в академічну групу вищого навчального закладу.
  Теоретико-методологічною основою дослідження є положення теорії цілісної особистості та її розвитку (К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, А. Леонтьєв, С. Рубінштейн та інші); соціально-психологічної адаптації та соціальної інтеграції особистості (Л. Виготський, М. Кабанов, Н. Малофеєв, В. Парето та інші); особистісно орієнтованого виховання, взаємозалежності зовнішніх та внутрішніх чинників становлення особистості (І. Бех, Л. Обухова, Н. Шмельова та інші); концепцій інтеграції дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями в суспільство (Г. Файзер, А. Зандер, Г. Райзер, У. Хеберлін та інші); теоретичні аспекти проблеми соціалізації особистості (Т. Алєксєєнко, В. Анурін, В. Бочарова, І. Григор’єв, Е. Домбровський, В. Кайгер В. Москаленко, А. Мудрик та інші); життєвої перспективи (М. Тітм, М. Радовель, Г. Чередніченко, Є. Калитієвський та інші), теорії соціально-педагогічної діяльності (О. Безпалько, Г. Лактіонова, І. Ліпський).
  На різних етапах роботи використано методи дослідження:
  – теоретичні: аналіз філософської, педагогічної, психологічної, юридичної, соціологічної, медичної літератури для визначення концептуальних підходів дослідження, уточнення сутності понять “інтегрована група”, “інтеграція студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників”, порівняння й узагальнення для розроблення критеріїв інтегрованості та обґрунтування соціально-педагогічних умов інтеграції студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників ВНЗ; аналіз і синтез результатів дослідження;
  – емпіричні: педагогічне спостереження, опитування (анкетування, бесіди, біографічні інтерв’ю), соціометрія, карта соціальних контактів, контент-аналіз міні-творів, тестування; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний етапи) для перевірки ефективності соціально-педагогічних умов інтеграції студентів з обмеженими функціональними можливостями;
  – статистичні: методи математичної статистики для опрацювання результатів експериментальної роботи, визначення кількісних змін у рівнях інтегрованості студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників.
  Експериментальною базою дослідження стали: Хмельницький інститут соціальних технологій Відкритого Міжнародного університету розвитку людини “Україна”, Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ ВМУРоЛ “Україна”, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, Волинський національний університет імені Лесі Українки. Усього експериментом було охоплено 728 студентів, з них 104 з обмеженими функціональними можливостями, 76 викладачів.
  Етапи наукової роботи:
  Перший етап (2007-2008 рр.) аналіз науково-методичної літератури з проблеми дослідження, визначення концептуального підходу дослідження, з’ясування сутності, змісту і структури інтеграції студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників ВНЗ. Визначення мети, об’єкта, предмета, гіпотези та завдань дослідження, розробка методики констатувального експерименту та його здійснення.
  Другий етап (2009-2010 рр.) – аналіз отриманих даних констатування. Уточнення гіпотези наукового дослідження; розробка критеріїв і показників інтеграції студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників ВНЗ, методики формувального експерименту, її апробація та доопрацювання.
  Третій етап (2010-2011 рр.) – завершення формувального експерименту, проведення контрольних зрізів, здійснення порівняльного аналізу початкових і кінцевих результатів експериментальної роботи, визначення ефективності соціально-педагогічних умов інтеграції студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників ВНЗ; узагальнення та літературне оформлення результатів дисертаційного дослідження.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що
  вперше: визначено та обґрунтовано соціально-педагогічні умови інтеграції студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників вищого навчального закладу (упровадження тьюторського супроводу студентів з обмеженими функціональними можливостями в освітньому середовищі вищого навчального закладу; формування умінь взаємодії студентів з обмеженими функціональними можливостями шляхом організації діяльності груп самодопомоги; використання інтерактивних позааудиторних форм роботи зі студентами в інтегрованих групах); розроблено критерії та показники, охарактеризовано рівні інтегрованості студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників ВНЗ;
  уточнено сутність інтеграції студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників вищого навчального закладу як процесу включення студентів з інвалідністю у спільноту здорових одногрупників, що детермінується позитивним емоційним самосприйняттям та взаємосприйняттям і проявляється у налагодженості комунікативних, міжособистісних зв’язків, спільній діяльності здорових студентів та студентів з обмеженими функціональними можливостями на засадах толерантності, партнерства; зміст поняття “інтегрована група”;
  подальшого розвитку набули такі форми та методи позааудиторної роботи зі студентами вищого навчального закладу, як групи самодопомоги, тьюторський супровід.
  Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні та впровадженні методики діагностування інтегрованості студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників вищого навчального закладу, програм тьюторського супроводу, роботи груп самодопомоги, тренінгових модулів для викладачів та студентів інтегрованих груп; підготовці навчальних посібників “Практика інтегрованого навчання молоді з обмеженими функціональними можливостями у вищих навчальних закладах” та “Університетська освіта”.
  Матеріали дисертації можуть використовуватись як методичне забезпечення процесу викладання навчальних дисциплін “Педагогіка вищої школи”, “Спеціальна педагогіка”, “Основи інклюзивної освіти” у вищих навчальних закладах, де готують соціальних педагогів та соціальних працівників; у системі післядипломної педагогічної освіти, при укладанні навчальних посібників, методичних рекомендацій.
  Наукові положення дисертації впроваджено у практику роботи Хмельницького інституту соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” (довідка № 42 від 22.05.2009 р.), Білоцерківського інституту економіки та управління ВМУРоЛ “Україна” (довідка № 37 від 12.05.2010 р.), Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту (довідка № 191 від 06.05.2011 р.), Волинського національного університету імені Лесі Українки (довідка № 2/2030 від 18.05.2010 р.).
  Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні і практичні результати дослідження оприлюднено автором у доповідях на науково-практичних конференціях різного рівня: міжнародних – “Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі” (Київ, 2007–2010), “Молодь в умовах нової соціальної перспективи” (Житомир, 2009), “Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці” (Полтава, 2010), “Споживча кооперація Поділля: через століття до майбутнього” (Вінниця, 2010); всеукраїнських – “Цінності особистості у контексті викликів сучасності” (Київ, 2009); “Виховання особистості: погляд крізь духовність” (Київ, 2010); “Соціально-педагогічна реабілітація в закладах освіти: проблеми та перспективи” (Хмельницький, 2008–2010), “Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації” (Хмельницький, 2011), “Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України” (Хмельницький, 2008–2010),“Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери” (Хмельницький, 2009–2010).
  Про перебіг і результати дослідження доповідалося на засіданнях лабораторії соціальної педагогіки, звітних конференціях Інституту проблем виховання НАПН України (2008–2011).
  Публікації. Основні положення дисертації відображено у 17 одноосібних публікаціях, з них 8 статей у наукових фахових виданнях, 2 навчальні посібники, 7 публікацій у збірниках матеріалів конференцій.
  Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел (194 назви, з них 11 іноземною мовою). Робота містить 5 таблиць та 10 рисунків на 12 сторінках (з них 1 на повну сторінку), 15 додатків на 50 сторінках. Загальний обсяг дисертації – 257 сторінок, основний зміст викладено на 184 сторінках.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

  У дисертації здійснено нове розв’язання проблеми інтеграції студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників вищого навчального закладу, що знайшло своє відображення у розкритті сутності інтегрованого навчання у вищій школі, обґрунтуванні та впровадженні соціально-педагогічних умов досліджуваної діяльності.
  Результати проведеного дослідження підтвердили гіпотезу, засвідчили вирішення визначених задач дисертації і стали підставою для формулювання таких висновків:
  1. Аналіз наукової літератури з проблеми інтеграції студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників вищого навчального закладу доводить, що ця проблема є актуальною для української та зарубіжної соціально-педагогічної практики.
  Інтегроване навчання є способом створення сприятливих умов для задоволення не лише освітніх, але й особистісних потреб людини з обмеженими функціональними можливостями – у спілкуванні, пізнавальній діяльності, самооцінці, міжособистісних стосунках, здобутті досвіду соціального функціонування, виконанні спільних завдань, дружбі.
  Станом на сьогодні проблема інтегрованого навчання в Україні вирішується здебільшого на рівні дитячий садок – загальноосвітня школа. Процес організації інтегрованого навчання молоді з обмеженими функціональними можливостями у сучасних українських ВНЗ передбачає вирішення цілого комплексу проблем політичного, організаційно-адміністративного, юридичного, методичного, соціально-педагогічного, соціально-психологічного, ціннісно-етичного характеру.
  У зарубіжній педагогічній практиці упродовж останнього десятиліття пріоритетною формою залучення до освіти дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями визначено інклюзивне навчання (пристосування самого освітнього середовища до потреб особистості з обмеженими функціональними можливостями), яке необхідно розглядати як логічний етап або ступінь інтеграції. У більшості країн Євросоюзу питання інтегрованої та інклюзивної освіти фактично вирішене, в той час, як у сучасній Україні інклюзивна освіта як система відсутня.
  2. Розкрито сутність інтеграції студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників, що полягає у поєднанні соціальної (проявляється в об’єднанні людей на основі спільних цінностей) та освітньої (включення таких студентів у освітній простір через систему соціальних зв’язків) інтеграції. Визначено етапи інтеграції студентів з обмеженими функціональними можливостями (сприйняття оточенням, адаптація у групі, позитивна міжособистісна взаємодія).
  Уточнено, що інтеграція студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників вищого навчального закладу – це процес включення студентів з інвалідністю у спільноту здорових одногрупників, що детермінується позитивним емоційним самосприйняттям та взаємосприйняттям і проявляється у налагодженості комунікативних, міжособистісних зв’язків, спільній діяльності здорових студентів та студентів з обмеженими функціональними можливостями на засадах толерантності, партнерства.
  3. Розроблено критерії інтегрованості студентів з обмеженими функціональними можливостями (інформаційний, емоційний, функціональний) та їх показники (за інформаційним критерієм: поінформованість студентів із проблем власного здоров’я, проявів хвороби, профілактики, лікування, правил поведінки; обізнаність із питань власного правового статусу; знання норм поведінки з оточенням – у студентському середовищі, у групі; за емоційним критерієм: самосприйняття і реакція на зовнішнє сприйняття дефекту; емоційна стабільність особистості, стресостійкість, емпатійність; прагнення людини з обмеженими функціональними можливостями до комунікації, спілкування, розширення кола контактів та можливих сфер діяльності; за функціональним критерієм: залученість у систему внутрішньогрупових зв’язків – комунікативні, міжособистісні контакти; участь у групових формах роботи; допомога та взаємопідтримка у спільній діяльності).
  Визначено три рівні інтегрованості студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників ВНЗ (гармонійний, диференційований, дистанційований). Додатково виявлено типи ставлення здорових студентів до своїх одногрупників з обмеженими функціональними можливостями: позитивний, толерантний, негативний.
  4. Науково обґрунтовано та експериментально перевірено соціально-педагогічні умови інтеграції студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників вищого навчального закладу (упровадження тьюторського супроводу студентів з обмеженими функціональними можливостями в освітньому середовищі вищого навчального закладу; формування умінь взаємодії студентів з обмеженими функціональними можливостями шляхом організації діяльності груп самодопомоги; використання інтерактивних позааудиторних форм роботи зі студентами в інтегрованих групах).
  Засвідчено динаміку рівнів інтегрованості студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників ВНЗ: кількість студентів з гармонійним рівнем на кінець експерименту зросла на 25%, з диференційованим – зменшилася на 9,6%, з дистанційованим – зменшилася на 15,4%.
  Якісні зміни відбулися на рівні обізнаності з проблем власного здоров’я, проявів хвороби, профілактики, лікування; власного правового статусу, знання норм поведінки з оточенням (у студентському середовищі, у групі); емоційного самосприйняття дефекту, емоційної реакції та стійкості особистості; посилення мотивації до розширення кола контактів та можливих сфер діяльності; залучення у систему внутрішньогрупових зв’язків, збільшення комунікативних, міжособистісних контактів, участь у групових формах роботи, аудиторній та позааудиторній діяльності.
  Дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. Перспективними можуть бути: розроблення методик та технологій навчання в інтегрованому середовищі вищої школи, формування комфортного освітнього та соціального середовища, цілісної системи працевлаштування та позавишівської адаптації молоді з обмеженими функціональними можливостями, удосконалення соціально-педагогічного інструментарію для моніторингу й оцінювання процесів інтеграції.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Аберкромби Н. Социологический словарь / Н. Аберкромби, С. Хилл, Б. Тернер; [пер. с англ. И. Г. Ясавеева; под ред. С.А.Ерофеева.] – М. : Экономика, 2004. – 620 с.
  2. Абульханова-Славская К. А. Психологические и жизненные потери. К
  проблемам экологии человека / К. А. Абульханова-Славская // В кн. Психология личности в условиях социальных изменений. – М. : Институт психологии РАН, 1993. – 103 с.
  3. Андреева Д. А. О понятии адаптации, исследование адаптации студентов в условиях учебы в вузе / Д. А. Андреева // Человек и общество. – 1973. – № 5. – С.50-72.
  4. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев – Л. : ЛГУ, 1968. – 339 с.
  5. Банч Г. Включающее образование. Как добиться успеха? Основные стратегические подходы к работе в интегративном классе / Банч Г. : пер. с англ. Н. Грозной, М. Шихиревой. – М. : Прометей, 2005. – 88 с.
  6. Барно О. М. Формування фахівців нового покоління / О. М. Барно – Кіровоград : Імекс, 2006. – 251 с.
  7. Батова А. В. Социально-педагогические условия интеграции детей-инвалидов в социальную среду: … дис. канд. пед. наук : 13.00.02. / Батова Анастасия Вениаминовна – М. : РГБ, 2003. – 211 с.
  8. Безпалько О. В. Соціальна підтримка дітей з обмеженими функціональними можливостями : методичні рекомендації. / О. В. Безпалько, Т. Г. Губарєва – К. : Логос, 2002. – 48 с.
  9. Безпалько О. В. Зміст соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в центрах соціально-психологічної реабілітації / О. В. Безпалько // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: тези доповідей. – К.: Університет „Україна”, 2006. – С. 321-323.
  10. Безпалько О. В. Підготовка волонтерів до роботи з дітьми обмежених функціональних можливостей. Методичні рекомендації до проведення тренінгових занять / О. В. Безпалько, С. В. Едель– К.: НПУ, 2001. – 32 с.
  11. Бергер П. Социальное конструирование реальности / П. Бергер, Т. Лукман – М. : Медиум, 1995. – 321 с.
  12. Бендова Л. В. Система подготовки тьюторов – этапы развития карьеры / Л. В. Бендова // Качество дистанционного образования (концепции, проблемы, решения) : междунар. науч.-практ. конф., 10 дек. 2004 г. : тезисы докл. – М., 2004. – С.43–44.
  13. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Р. Бернс – М. : Прогресс, 1986. – 176 с.
  14. Бех І. Д. Виховання особистості : У 2 кн. / Бех. І. Д. – Кн. 1 : Особистісно орієнтований підхід : теоретико-технологічні засади : наук. видання – К. : Либідь, 2003. – 280 с.
  15. Бим-Бад Б. М. Образование в контексте социализации / Б. М. Бим-Бад, А. В. Петровский // Педагогика. – 1997. – № 1. – С. 1–6.
  16. Бочарова В. Г. Педагогика отношений в социуме: перспективная альтернатива / В. Г. Бочарова. – М : Педагогика. – 1991. – 120 с.
  17. Борисова Н. В. Социальная политика в области инклюзивного образования: контекст либерализации и российские реалии / Н. В. Борисова // Журнал исследований социальной политики. – 2006. – Т. 4. – № 1. – С.103-120.
  18. Богінська Ю. В. Діяльність університетських сервісних служб для студентів з обмеженими можливостями : зарубіжний досвід / Ю. В. Богінська // Соціальна педагогіка : теорія і практика. – 2009. – № 1. – С. 78-84.
  19. Булах І. С. Викладач-студент: психологія міжособистісних взаємодій : навч.-метод. посіб. / І. С. Булах, Л. В. Долинська. — К. : Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова, 2005. — 106 с.
  20. Бурдье П. Опыт рефлексивной социологии. Теоретическая социология. Антология. / П. Бурдье – М. : Книжный дом : Университет, 2002. – 487 с.
  21. Васильева Н. В. Абитуриент с инвалидностью: где и как получить высшее профессиональное образование. Справочник для абитуриентов с инвалидностью / Н. В. Васильева – М. : ЗАО “ФИЗКУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА”, 2006. – 67 с.
  22. Василенко Л. В. Детская инвалидность: социальные аспекты реабилитации: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. социолог. наук : спец. 22.00.08 “Социология управления” / Л. В. Василенко. – М., 1992. – 16 с.
  23. Вачков И. В. Психология тренинговой работы: содержательные, организационные и методические аспекты ведения тренинговой группы / Вачков И. В. – М. : Эксмо, 2007. – 416 с.
  24. Власенко Н. З. Роль организации внеаудиторной работы студентов с недостатками слуха в профессиональной подготовке и дальнейшей социальной адаптации в обществе / Н. З. Власенко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: зб. наук. праць – К., 2002. – № 2. – С. 103 – 107.
  25. Волошко Н. І. Психологічна культура здоров’я : навч.-метод. посібник / Волошко Н. І. – К. : Науковий світ, 2008. – 163 с.
  26. Волинець Н. В. Тьюторство як вид взаємодії учасників навчально-виховного процесу / Н. В. Волинець // Підвищення якості підготовки фахівців соціальної роботи на основі удосконалення педагогічних умов навчального процесу : круглий стіл, 3 грудня 2009 р. : тези доп. – Хмельницький, 2009. – С. 24-30.
  27. Воронецка-Боровска А. Социально-педагогическая помощь детям-инвалидам в условиях массовой общеобразовательной школы: дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Агнешка Воронецка-Боровска – М. : РГБ, 2003. – 258 с.
  28. Выготский Л. С. Принципы воспитания физически дефективних детей Собр. соч. в 6 т. / Л. С. Выготский – Т.5: Основы дефектологии . – М. : Педагогика, 1983. – 396 с.
  29. Григорьев С. И. Современное социологическое знание и социальная работа: теория, методология, технология осуществления / С. И. Григорьев // Вестн. моск. ун-та. – Сер. 18. Социология и политология. – 1995. – № 4. – С. 61 – 69.
  30. Галко О. М. Нормативно-правове регулювання інтегрованого та інклюзивного навчання в закладах освіти / О. М. Галко // Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації 6 всеукр. Наук.-практ. Конф., 14 квіт. 2011 р. : тези доп. – Хмельницький, 2011. – С.119-122.
  31. Головатий М. Ф. Соціальна політика і соціальна робота: терм.-понят. слов. / М. Ф. Головатий, М. Б. Панасюк. – К. : МАУП, 2005. – 560 с.
  32. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження. Методологічні поради молодим науковцям / Гончаренко С. У. – Київ-Вінниця, 2008. – 278 с.
  33. Грабовенко Н. В. Проблема доступності вищої освіти для осіб, які мають обмежені фізичні можливості / Грабовенко Н.В. // Соціальна робота і сучасність: теорія і практика : Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 травня 2004 : тези доп. – К. : ВЦ “Вид-во “Політехніка”, 2004. – 136 с.
  34. Гудонис В. П. Социальные и психолого-педагогические основы интеграции лиц с нарушенным зрением : автореф. дис. на соиск. науч. степ. д-ра психол. наук : спец. 19.00.10 “Корекционная педагогика” / В. П. Гудонис. – М., 1995. – 46 c.
  35. Гудонис В. П. Основы и перспективы социальной адаптации лиц с пониженням зрением / В. П. Гудонис – М. – Воронеж, 1998. – 288 с.
  36. Декларация о правах инвалидов: провозглашена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1975г. // Международные акты о правах человека: собр. документов. – М. : Изд. группа “НОРМА-ИНФРА”, 2000. – С.341- 342.
  37. Деркач М. В. Підготовка майбутніх фахівців в умовах інтегрованого навчання / М. В. Деркач // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 лист. 2008 р. : тези доп. – К. : 2008. – С. 23.
  38. Дименштейн Р. П. Интеграция особого ребенка в России: законодательство, практика и перспективы / Р. П. Дименштейн, И. В. Ларикова // Особый ребенок : исследования и опыт помощи. – 2000. – Вып. 3. – С.27 – 64.
  39. Добровольская Т. А. Социально-психологические особенности взаимоотношений инвалидов и здоровых / Т. А. Добровольская, Н. Б. Шабалина // Социологические исследования. – 1993. – № 1. – С. 66.
  40. Добровольская Т. А. Инвалид и общество: Социально-психологическая интеграция / Т. А. Добровольская, Н. Б. Шабалина // Социологические исследования. – 1991. – №5.– С. 3-8.
  41. Добровольская Т. А. Инвалиды: Дискриминируемое меньшинство / Т. А. Добровольская, Н. Б. Шабалина // Социологические исследования. – 1992. – № 2. – С. 103-106
  42. Домбровский Е. А. К вопросу о правомерности понятия «социализация личности» / Е. А. Домбровский // Актуальные вопросы исторического материализма. – М. : Политиздат. – 1971. – С. 264– 262.
  43. Движение за права инвалидов: международный опыт / [под ред. Н. Шаповалова; пер. с англ. Т. В. Ткаченко.] – Ставрополь : Сервисшкола, 2004. – 200 с.
  44. Журов В. До питання філософії інваліда та інвалідності / В. Журов // Дефектологія. – 2005. – № 2. – С.11-17.
  45. Забезпечення рівних можливостей для навчання студентів з інвалідністю: метод. посіб. для викладачів щодо роботи в інтегрованих групах / [К. О. Кольченко, Ш. Равер-Ламплян, Г. Ф. Нікуліна та ін.]. – К. : 2005. – 76 с.
  46. Закон України “Про охорону дитинства” від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 30. – С.142.
  47. Закон України “Про освіту” // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1991. – № 34. – С. 451.
  48. Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1991. – № 21. – С. 252.
  49. Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” // Відомості Верховної Ради. – 2006. – № 2-3. – С.36 – 42.
  50. Зайцев Д. В. Социальная интеграция детей-инвалидов в современной России [Електронний ресурс] / Д. В. Зайцев – Саратов: Научная книга, 2003. – Режим доступу до книги : www.unn.ru/pages/disser 25pdf.
  51. Засенко В. В. Соціально-трудова адаптація випускників шкіл-інтернатів для глухих та слабочуючих / В. В. Засенко – К. : Знання, 2002. – 252 с.
  52. Звєрєва І. Д., Концептуальні основи соціального захисту людей з функціональними обмеженнями (за матеріалами Організації Об`єднаних Націй) / І. Д. Звєрєва, І. Б. Іванова – К.: Видавництва “А.Л.Д”, 1995. – С.4-13.
  53. Зиммель Г. Общение. Пример чистой, или формальной социологии. Т. 2. / Г. Зиммель. – М. : Юрист, 1996. –– С.486-500.
  54. Зотова А. М. Интеграция ребенка-инвалида в среду здоровых сверстников как метод социальной адаптации / А. М. Зотова // Дефектология. – 1997. – № 5. – С.21-25.
  55. Іванова І. Б. Соціально-педагогічна робота з дітьми-інвалідами в системі соціальних служб для молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 “Соціальна педагогіка” / І. Б. Іванова. – К., 1998. – 17 с.
  56. Ильин В. И. Социальное неравенство / В. И. Ильин. – М.: ИС РАН, – 2000. – 280.
  57. Интеграция людей с инвалидностью в российское общество: теория и практика / [под ред. В. К. Шаповала]. – М. : Муравей, 2006. – 320 с.
  58. Инклюзивное образование. Политика, содержание и сравнительные перспективы / [под ред. Ф. Амстронг, Д. Амстронг, Л. Бартона]. – Лондон, 2000. – 78 с.
  59. Кабанов М. М. Очерки динамической психиатрии. Транскультуральное исследование. / М. М.Кабанов, Н. Г. Незнанов – СПб. : Институт им. Бехтерева, 2003. – 438 с.
  60. Кайгер В. Особливості процесу соціалізації особистості в сучасних умовах / В. Кайгер // Соціальна психологія – 2007. – Спец. вип. – С. 116-120.
  61. Кантор В. З. Совершенствование интегрированного вузовского образования инвалидов: социально- реабилитационный контекст / В. З. Кантор // Социальная реабилитация и поддержка инвалидов в Германии : междунар. науч.-практ. конф., 26-30 янв. 2010 г. : тезисы докл. – Кельн, 2010. – С.3-8.
  62. Карандаева Т. А. Социально-психологическая реабилитация детей с нарушенным зрением : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.06 “Теория и методика воспитания”/ А Т. Карандаева : – М., 1998. – 20 с.
  63. Кравченко А. И. Социология : учебник для вузов / А. И. Кравченко , В. Ф. Анурин – С-Птб.: Питер, 2011. – 432 с.
  64. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта : реалії та перспективи : монографія / А. А. Колупаєва – К. : “Самміт – Книга”, 2009. – 272 с. (Серія “Інклюзивна освіта”).
  65. Комар Т. О. Особливості соціально-психологічної дезадаптації студентів з обмеженими можливостями та їх психокорекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психолог. наук : спец. 19.00.07 “Педагогіка і вікова психологія” / Т. О. Комар : – Хмельницький, 2005. – 22 с.
  66. Казакова Е. И. Толерантность – путь к развитию / Е. И. Казакова – СПб: Изд-во Ютас, 2007. – 264 с.
  67. Конвенція про права дитини [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_021
  68. Конвенция про права инвалидов. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН. Шестьдесят первая сессия. 24 января 2007. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.un.org/Russian/ disabilities/conwention/ disabilities cont pdf.
  69. Конвенція про права інвалідів [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.un.org/russian/disabities/convention/disabitiesconv.pdf
  70. Комплексна програма освіти та фахової підготовки інвалідів [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.education.gov.ua/pls/edu/educ.doc_info.show?p_id=2618&p_part_num=2&p_back_link=&p_lang=ukr
  71. Коноплева А. Н. Образовательная интеграция и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями: пособие для учителей, психологов и родителей детей с ограниченными возможностями / Коноплева А. Н. – Минск: НИО, 2005. – 250 с.
  72. Конституція України : Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р. — К.: Преса України, 1997. — 80 с.
  73. Коць М. О. Психологія педагогічної взаємодії у вищому навчальному закладі / Коць М. О. — Луцьк : РВВ “Вежа” Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. — 348 с.
  74. Кошелева Л. Н. Социально-педагогическая адаптация детей с ограниченными возможностями: автореф. дис. на соиск. науч степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01 “Общая педагогика” / Л. Н. Кошелева – Сургут, 1998. – 26 с.
  75. Купрєєва О. І. Особливості “Я” – концепції дорослих інвалідів з ампутаційними дефектами кінцівок: автореф. дис. на здобуття. наук. ступеня канд. псих. наук: спец. 19.00.07 “Педагогіка і вікова психологія” / О. І. Купрєєва - Київ, 2000. – 17 с.
  76. Лактіонова Г. Соціальна робота та реабілітаційна педагогіка на порозі ХХІ століття / Г. Лактіонова, І. Звєрєва, І. Єрмаков. – К.: Інфо ДРУК, 1998. – 32 с.
  77. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н Леонтьев – М. : 1975. – 304 с.
  78. Леонгард Э. И. Неслышащие дети в мире слышащих / Э. И. Леонгард // Особый ребенок. Исследования и опыт помощи : мат. семинара “Организация службы социально-психологической помощи детям с острой школьной дезеадаптацией и их семьям” / под ред. А. А. Цыганок. – М., 1998. – Вып.1. – С.106.
  79. Липский И. А. Социальная педагогика. Методологический анализ: учебное пособие / И. А. Липский. – М. : Сфера, 2004. – 320 с.
  80. Лукашевич М. П. Теорія і методи соціальної роботи: навч. посіб. / М. П. Лукашевич, І. І. Мигович – К. : МАУП, 2002. – 136 с.
  81. Лутошкин А. Н. Студенческая группа и групповая психология / А. Н Лутошкин, Л. И. Уманский – М. : Просвещение, 1975. – 223 с.
  82. Мадридская декларация. Приложение к письму Временного поверненого Постоянного представительства Испании при ООН от 11 января 2008 года на имя председателя ГА ООН. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.un.org/russian/ document/ declarat/ Madrid_ expertgrp. рdf.
  83. Мартынова Е. А. Социальные и педагогические основы построения и функционирования системы доступности высшего образования для лиц с ограниченными физическими возможностями / Е. А. Мартынова – Челябинск: ЧелГУ, 2002. – 383 с.
  84. Морова Н. С. Теория и практика социально-педагогической реабилитации детей-инвалидов / Морова Н. С. – Йошкар-Ола, 1997. – 175 с.
  85. Малофеев Н. Н. Современный этап в развитии системы специального образования в России: результаты исследования как основа для построения программы развития / Н. Н. Малофеев // Дефектология. – 1997. – № 6. – С. 3-14.
  86. Малофеев Н. Н. Западная Европа: эволюция отношения общества и государства к лицам с отклонениями в развитии / Малофеев Н. Н. – М.: Издательство “Екзамен”, 2003. – 256 с.
  87. Малофеев Н. Н. Специальное образование в России и за рубежом. Часть 1. Западная Европа / Малофеев Н. Н. – М.: Печатный двор, 1996. – 182 с.
  88. Міщик Л. І. Інтеграція студентів різної інвалідності в освіту / Л. І. Міщик // Вісник Запорізького національного університету. – 2007. – № 1. – С. 131–136.
  89. Мирошніченко Н. О. Соціально-педагогічні умови інтеграція молоді з функціональними обмеженнями в сучасне середовище : дис.. … кандидата пед. наук : 13.00.05 / Мирошніченко Наталія Олександрівна. – К., 2008. – 256 с.
  90. Мирошніченко Н. О. Молодь з обмеженими функціональними можливостями: за рівні права та можливості (тренінг для волонтерів). – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – 48 с.
  91. Мирошніченко Н. О. Соціально-педагогічне інтеграція молоді з обмеженими функціональними можливостями в соціальне середовище (тренінг для волонтерів) / Н. О. Мирошніченко, А. Й. Капська. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – 68 с.
  92. Молчан О. І. Соціально-культурна реабілітація інвалідів юнацького віку в умовах дозвілля: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : спец. 13.00.06 “Теорія, методика і організація культурно-просвітньої діяльності” / О. І. Молчан. – Київ, 2003. – 20 с.
  93. Москаленко В. В. Социализация личности / В. В. Москаленко – К. : Вища школа, 1986. – 378 с.
  94. Мудрик А. В. Социальная педагогика: учеб. для студ. пед. вузов / А. В. Мудрик. – М. : Изд. Центр Академия, 2000. – 2000 с.
  95. Мясищев В. Н. О взаимосвязи общения, отношения, отражения как проблемы общей и социальной психологии / В. Н. Мясищев // Социально-психологические и лингвистические характеристики форм общения и развитие контактов между людьми : тезисы симп. – Ленинград, 1970. – С.114-116.
  96. Обухова Л. Возрастная психология : учебник / Л. Обухова – М.: Российское педагогическое агентство. – 1996. – 374 с.
  97. Образование лиц с ограниченными возможностями в контексте программы ЮНЕСКО “Образование для всех”: опыт России: Аналитический обзор / [Андреева Л. В., Бойков Д. И., Войлокова Е. Ф. и др.] : под. ред. акад. Г. А. Бордовского. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. – 81 с.
  98. Овчаренко Г. Е. Особливості соціалізації студентів вищого навчального закладу / Г. Е. Овчаренко // Соціальна педагогіка : теорія і практика. – № 3. – 2009. – С.36-41.
  99. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія особистості і спілкування / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : Либідь, 2004. – 576 с. (Соціальна психологія: підручник : у 2 кн. / Л. Е. Орбан-Лембрик; кн.1).
  100. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : Либідь, 2006. – 560 с. (Соціальна психологія: підручник : у 2 кн. / Л. Е. Орбан-Лембрик; кн.2).
  101. Организация Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея. Официальные отчеты. Тридцатая сессия. Дополнение N 34 (А/10034). – С. 114-115. / СССР и международное сотрудничество в области прав человека. Документы и материалы. – М. : Международные отношения, 1989 г. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_117.]
  102. Основы социальной работы : учебник / [отв. ред. П. Д. Павленок. – 2-е изд., испр. и доп.] – М. : ИНФРА-М, 2002. – 395 с. – (Серия “Высшее образование”).
  103. Парсонс Т. Система современных обществ / Т. Парсонс ; [пер. с англ. Л. А. Седова и А. Д. Ковалева; под ред. М. С. Ковалевой]. – М. : Аспект Пресс, 1998. – С.15-17.
  104. Пархоменко А. В. Интегрированный поход к социально-профессиональной адаптации учащихся с нарушением интелекта / А. В. Пархоменко // Профессиональное образование. – 2006. – №8. – С. 29-31.
  105. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. /[ З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.] ; за ред. З. Н. Курлянд. – [3-тє вид. ]. – К. : Знання, 2007. – с.34-39.
  106. Підготовка волонтерів до роботи з дітьми з обмеженими функціональними можливостями: методичні рекомендації до проведення тренінгових занять / О. В. Безпалько, С. В. Едель. – К.: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001. – 32с.
  107. Платонов К. К. Коллектив и личность / Платонов К. К. – М. : Наука, 1975. – 326 с.
  108. Полякова О. М. Стан та проблеми інтеграції молоді з особливими потребами в сучасне українське суспільство / О. М. Полякова, Ю. В. Сапарай // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – № 4. – 2008. – С.16-47.
  109. Права человека и инвалидность / Доклад комиссии по правам человека ООН: [Електронний ресурс] – Режим доступу : E/CN, 4/SUB 2/1 911/31/- 76 с.
  110. Психологическая энциклопедия. 2-е изд. / [под ред. Р. Корсини, А. Ауербаха]. – СПб : Питер, 2003. – с.763; 1096 с.: ил
  111. Психологічна енциклопедія / [автор-упорядник О. М. Степанов]. – К.: “Академвидав”, 2006. – 424 с.
  112. Психология человека от рождения до смерти / [Аверин А. В., Дандарова Ж. К., Деркач А. А. и др.] ; под ред. А. А. Реана. – СПб. : ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2002. – 656 с. (Серия “Психологическая энциклопедия”).
  113. Радовель М. Р. Педагогическое творчество в контексте метаобразования / М. Р. Радовель, А. Г. Чухно // Метаобразование как философская и педагогическая проблема: сборник научных статей. – Ставрополь, 2001. – С.72-78.
  114. Райзер Р. На пути к инклюзивной школе : пособие для учителей / Р.Райзер [пер. К. Леонова] – М., 2005. – 160 с.
  115. Романина Л. А. Дифференциальная профессиональная ориентация молодых инвалидов средствами социально-педагогической работы: автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.05 “Теория, методика и организация социально-культурной деятельности” / Л. А. Романина – М., 1998. – 26 с.
  116. Романов П. В. Политика инвалидности: Социальное гражданство инвалидов в современной России / П. В. Романов, Е. Р. Ярская-Смирнова – Саратов: Изд-во “Научная книга”. – 260 с.
  117. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологи / С. Л. Рубинштейн – М. : Педагогика. 1973. – 424с.
  118. Рудестам К. Групповая психотерапия / К. Рудестам – СПб.: Питер, 2001. – 384 с. (Серия “Золотой фонд психотерапии”).
  119. Самсонова Т. Н. Справедливость равенства и равенство справедливости / Т. Н. Самсонова – М. : МГУ, 1996. – 136 с.
  120. Санбергская декларация. Принята Всемирной конференцией, посвященной действиям и стратегии в области обучения, предупреждения инвалидности и вовлечения инвалидов в жизнь общества. 7 ноября 1987 года, Торремолинос, Испания. –[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.un.org/russian/documen/declarat/sundberg.htm
  121. Саламанкская декларация и рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями. Принятые Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество. Саламанка, Испания, 7-10 июня, 1994 г. / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.un.org/russian/dokumen/deklarat/salamanka.pdf
  122. Сварник М. Система освіти дітей з особливими потребами // Основні засади освітньої політики міста Львова / Микола Сварник – Львів : Інститут політичних технологій, 1999. – С. 11-12.
  123. Силласте Г. Г. Кто поможет детям с ограниченными возможностями / Г. Силласте // Безопасность. Информационный сборник. – 1992. – № 6. – С.38-40.
  124. Синьов В. М. Основи дефектології: навч. посібник / В. М Синьов, Г. М. Коберник – К.: Вища школа, 1994. – 143 с.
  125. Скрипник Т. Розвиток особистості в процесі інтеграції дитини з особливими потребами / Т. Скрипник // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: наук.-метод.зб. – К., 2000. – С.41-43.
  126. Сорокин П. А. Теоретическая социология: Антология: Ч. 2. / П. А. Сорокин. – М. : Книжный дом “Университет”, 2002.
  127. Соціальна педагогіка : словник-довідник / За заг. ред. Т. Ф. Алексєєнко. – Вінниця: Планер. – 2009. – 524 с.
  128. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / [за заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої]. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 336с.
  129. Соціальна робота: Короткий енциклопедичний словник. // Соціальна робота. Книга 4 – К.: ДЦССМ, 2002. – 536 с.
  130. Социология: наука об обществе / [под ред. В. П. Андрущенко и Н. И. Горлача]. – Харьков, 1996. – С.356-357.
  131. Социальная группа инвалидов (взрослых) в системе формального и неформального образования: материалы науч.-практ. конф. / РАО; Институт образования взрослых / отв. ред. С. С. Лебедева — СПб. : ИОВ РАО, 2001. — 156 с.
  132. Соціально-психологічна робота з дітьми та молоддю з особливими потребами:метод. рек. / [Головко Н. О., Данелян Л. Є., Довгалюк І. та ін.]— К. : Держсоцслужба, 2005. — 108 с.
  133. Софій Н. З., Найда Ю. М. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти / Інклюзивна школа: особливості організації та управління: навчально – методичний посібник / Кол. авторів: Колупаєва А. А., Найда Ю. М., Софій Н. З. та ін. За заг.ред.Даниленко Л.І. – К, 2007. – 128 с.
  134. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН №48/96, прийнята на сорок восьмій сесії ГА ООН 20 грудня 1993 року. – К. : ВГСПО “НАІ України”, 2003. – 40 с.
  135. Специальный комитет по всеобъемлющей единой международной конференции о защите и поощрении прав и достоинства инвалидов. Шестая сессия. Вербальная нота Постоянного представительства Марокко при Организации Объединенных наций от 18 июля 2005 года в адрес Секретариата. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http:// daccessdds. ur. org/ doc UNDOC/ GEN/ NO5./436/15/PDF.
  136. Столяренко О. В. Реалізація освітньої політики "рівний - рівному" і профільне навчання в Україні / О. В. Столяренко // ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. – 2004. – Вип. 11 . – С. 170-172.
  137. Стангвик Г. Политика интегрированного обучения в Норвегии / Г. Стангвик // Социальная эксклюзия в образовании. – М., 2003. – С.48 – 56.
  138. Сурмін Ю. П. Майстерня вченого : підручник для науковця / Ю. П. Сурмін. – К. : Навчально-методичний центр “Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2006. – 302 с.
  139. Суслова М. Ю. О социализации молодых инвалидов / М. Ю. Суслова // Социологические исследования. – 2000. – № 6. – С. 137-139.
  140. Сучасний тлумачний словник української мови: 50 000 слів / [за заг. ред. д-ра філол. н., проф. В. В. Дубічинського]. – Харків: ВД “ШКОЛА”, 2006. – 832 с.
  141. Тавакалова М. М. Социально-психологическое обеспечение инклюзивного обучения инвалидов боевых действий: дис. канд. психол. наук: спец. 19.00.05 “Социальная психология” / Майя Михайловна Тавакалова – М.: РГБ, 2007. – 232 с.
  142. Таланчук П. М. Шлях до інтеграції / П. М. Таланчук – К. : Університет “Україна”, 2002. – 24 с.
  143. Таланчук П. М. Комплексний підхід до проблем інвалідів: статистика, дійсність, майбутнє / П. М. Таланчук, Д. Л. Конопліцька // Соціальний захист. – 2001. – № 11. – С.18-20.
  144. Таланчук П. М. Супровід навчання студентів з особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі : навчально-методичний посібник / Таланчук П. М., Кальченко К. О., Нікуліна Г. Ф. – К. : Соцінформ, 2004. – 128 с.
  145. Тарасенко Е. Социальная политика в области инвалидности: кросскультурный анализ и поиск оптимальной концепции для России / Е. Тарасенко // Журнал исследований социальной политики. – 2004. – Т.2. - №1. – С. 7-28.
  146. Таллінські керівні принципи для діяльності у сфері розвитку людських ресурсів стосовно інвалідів. 44 сесія ГА ООН // [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ur.org/russian/dokumen/deklarat/tallin.pdf
  147. Тараненко І. Розвиток життєвої компетентності та соціальної інтеграції: досвід європейських країн / І. Тараненко // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: наук.-метод.зб. – К., 2000. – С.37-41.
  148. Теории социального неравенства в западной социологии : хрестоматия / Под ред. В. И. Ильина. – Сыктывкар: Сыктывкарский ун-т, 2000. – 486 с.
  149. Терлецька Л. Модель інтегрованого підходу до корекції особистості методами групової терапії / Л. Терлецька // Соціальна психологія. – 2005. – № 3 (11). – C.115-121.
  150. Технология социальной работы : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / [под ред. И. Г. Зайнышева]. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 240 с.
  151. Тюптя Л. Т. Соціальна робота (теорія і практика) / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. – К. : Університет “Україна”, 2004. – 408 с.
  152. Фопель К. Психологические группы: рабочие материалы для ведущего: практическое пособие / Карл Фопель – М. : Генезис, 2001. – 256 с.
  153. Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе. Психологические игры и упражнения / Карл Фопель – М. : Генезис, 2002. – 336 с.
  154. Фудорова О. М. Досвід зарубіжних країн у наданні університетської освіти особам з обмеженими можливостями / О. М. Фудорова // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: міжвуз. збірн. наук.праць / Ред.кол.: В. П. Бех, К. Ю. Богомаз, Л. Ф. Бурлачук та інші; гол.ред. О. Л. Скідін; відповід. за випуск В. І. Подшивалкіна. – Одеса : Астропринт, 2008. – Вип.39-40. – С. 320-333.
  155. Фудорова О. М. Доступність університетської освіти для осіб з обмеженими можливостями в сучасній Україні / О. М. Фудорова // Соціологія майбутнього: науковий журнал з проблем соціології молоді та студентства. – 2010. – № 1. – С.84-94.
  156. Фуряева Т. В. Интегрированный подход в организации воспитания и обучения детей дошкольного возраста с проблемами в развитии (зарубежный опыт) / Т. В. Фуряева // Дефектология. – 1999. – № 1. – С. 64-71.
  157. Холл Дж. Студенты-инвалиды и высшее образование / Дж. Холл, Т. Тинклин // Журнал исследований социальной политики – 2004. – Т.2. – № 1. – С. 115– 126.
  158. Церклевич В. С. Відкритий освітній простір як засіб інтеграції у соціум молоді з обмеженими функціональними можливостями / В. С. Церклевич // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б.Хмельницького. – 2007. – № 39. – С.82 – 85.
  159. Церклевич В. С. Інтеграція молоді з обмеженими функціональними можливостями в освітнє середовище як науково-педагогічна проблема / В. С. Церклевич // Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2008. – Вип. 12. Кн. 2. – С.142-151.
  160. Церклевич В. С. Сутність, зміст, структура і особливості інтеграції студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників / В. С. Церклевич // Науковий вісник Чернівецького університету “Педагогіка та психологія”. – 2009. – № 425. – С.159-169.
  161. Церклевич В. С. Практика інтегрованого навчання молоді з обмеженими функціональними можливостями у вищих навчальних закладах : навчальний посібник / Церклевич В. С. – Хмельницький: ХІСТ Університету “Україна”, 2009. – 120 с.
  162. Церклевич В. С. Реалізація права на отримання вищої освіти молоддю з обмеженими функціональними можливостями у зарубіжній практиці: від дискримінації до інтеграції / В. С. Церклевич // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2009. – № 2. – С. 45 – 56.
  163. Церклевич В. С. Соціально-психологічні особливості інтеграція студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників / В. С. Церклевич // Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць – 2009. – Вип. 13. Кн. 1. – С. 515 – 516.
  164. Церклевич В. С. Стан інтегрованості студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників ВНЗ / В. С. Церклевич // Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць – 2010. – Вип. 14. Кн. 2. – С. 555 – 567.
  165. Церклевич В. С. Створення сприятливого освітнього середовища як умова інтеграції студентів з обмеженими функціональними можливостями в групу однокурсників // В. С. Церклевич, О. М. Гурман / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. – 2010. – № 3. – С.130-134.
  166. Церклевич В. С. Формування інтегрованості студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників вищого навчального закладу / В. С. Церклевич // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”. – 2011. – № 3. – С.106-112.
  167. Цимбалюк І. М. Тьюторство як форма педагогічного супроводу студентів з інвалідністю / І. М. Цимбалюк // Соціально-педагогічна реабілітація в закладах освіти : проблеми та перспективи : всеукр. наук.-практ. конф., 15 травня 2009 р. : тези доп. – Хмельницький, 2009. – С.25-30.
  168. Чайковський М. Є. Соціально-педагогічні умови реабілітації студентів з особливими потребами: автореф. дис.. на здобуття наук. ступ. канд. пе
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины