СОЦІАЛІЗАЦІЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ : Социализация учащейся молодежи В ПРОЦЕССЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • СОЦІАЛІЗАЦІЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ
 • Альтернативное название:
 • Социализация учащейся молодежи В ПРОЦЕССЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
 • Кол-во страниц:
 • 276
 • ВУЗ:
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Тернопільський національний педагогічний університет
  імені Володимира Гнатюка

  На правах рукопису

  ВОЗНА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

  УДК 37.013.42+316.61


  СОЦІАЛІЗАЦІЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ
  ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ

  Спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник:
  Поліщук Юрій Йосипович
  доктор педагогічних наук,
  професор
  Тернопіль – 2012

  ЗМІСТ
  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 11
  1.1. Соціалізація учнівської молоді як предмет науково-педагогічних досліджень 11
  1.2. Особливості соціалізації учнівської молоді в сучасних умовах 38
  1.3. Вплив соціально-педагогічної діяльності на процес соціалізації учнівської молоді 56
  Висновки до першого розділу 77
  РОЗДІЛ 2. ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ З СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 80
  2.1. Концепція функціонування соціально-педагогічного комплексу загальноосвітнього навчального закладу 80
  2.2. Структурно-функціональна модель соціалізації учнівської молоді у процесі функціонування соціально-педагогічного комплексу 80
  2.3. Соціально-педагогічні умови соціалізації старшокласників у процесі функціонування соціально-педагогічного комплексу 124
  2.4. Ефективність впливу соціально-педагогічного комплексу на процес соціалізації учнівської молоді 148
  Висновки до другого розділу 182
  ВИСНОВКИ 185
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 190
  ДОДАТКИ 219  ВСТУП
  Актуальність. Реалії сучасного суспільного життя (посилення процесів глобалізації, інформатизації, впливів соціально-економічних чинників та ризиків) актуалізують необхідність пошуку інноваційних підходів до здійснення ефективної соціалізації сучасної молодої людини, аналізу теоретичних положень і практичних способів педагогізації соціуму та посилення виховного впливу соціального середовища.
  Соціально-педагогічна діяльність у сучасному суспільстві покликана сприяти вирішенню низки соціально-педагогічних проблем шляхом актуалізації та розробки стратегічних підходів до їх вирішення, формування громадянської свідомості учнівської молоді, наповнення соціально-педагогічним змістом діяльності всіх інститутів суспільства.
  На сучасному етапі розвитку соціальної/соціально-педагогічної роботи взаємодія різних соціальних інститутів з метою педагогізації, гуманізації соціуму є однією з найбільш актуальних проблем у багатьох країнах світу (Австрії, Великій Британії, Канаді, Німеччині, США, Франції, Швейцарії та ін.). Важливість злагодженої співпраці закладів, агентств, громадських об’єднань, сім’ї, громади з метою успішної соціалізації підростаючого покоління зумовлена, перш за все, специфікою цього процесу, його інтегративністю, складністю, впливом багатьох об’єктивних і суб’єктивних чинників, необхідністю і доцільністю повноцінного використання наявних природних, соціально-економічних, культурних ресурсів і людського потенціалу.
  Проблема соціалізації школярів знайшла досить широке відображення у дослідженнях як вітчизняних (С. Диба, Л. Завацька, І. Звєрєва, О. Карпенко, О. Кузьменко, Н. Лавриченко, Г. Лактіонова, С. Савченко, С. Харченко, Н. Чернуха та ін.), так і зарубіжних (В. Бочарова, І. Кон, Г. Ландберг, А. Маслоу, Р. Мертон, А. Мудрик, Т. Парсонс, Б. Паригін, К. Роджерс, М. Шакурова та ін.) учених.
  Теоретичному і практичному аналізу питань співпраці соціальних інститутів у вирішенні проблем виховання і соціалізації молодої людини присвячені праці вітчизняних, зокрема (О. Безпалько, Р. Вайноли, О. Вакуленко, А. Капської, М. Лукашевича, Л. Міщик та ін.), а також зарубіжних вчених (М. Гурьянової, Ф. Зайбель, Б. Мандея, А. Муравйов-Апостола, Е. Торай, К. Франер, Б. Хамфріса, Ф. Шервіша та ін.).
  Проблема ролі й місця соціально-педагогічної діяльності в інтеграції виховних зусиль сучасного суспільства з метою соціалізації учнівської молоді знайшла відображення у працях українських дослідників А. Бойко, Ж. Петрочко, Ю. Поліщука, О. Феоктистової, Н. Чернухи та інших.
  Незважаючи на інтенсивне дослідження виховних можливостей позашкільного соціуму, при всій безперечній цінності зроблених сучасною наукою висновків і розроблених рекомендацій, все ще недостатньо представлено різні аспекти вирішення проблеми об’єднання зусиль усіх зацікавлених суб’єктів щодо соціально-педагогічної роботи з учнівською молоддю. Зокрема, потребує подальшої розробки ідея функціонування соціально-педагогічного комплексу (СПК) при загальноосвітньому навчальному закладі з метою сприяння успішній соціалізації молодого покоління.
  Виявлена актуальність, соціально-виховне значення та недостатній рівень наукової розробленості означеної проблеми зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: «Соціалізація учнівської молоді в процесі функціонування соціально-педагогічного комплексу».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до плану науково-дослідних робіт Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка у зв’язку з розробкою теми «Теоретичні і методологічні основи соціально-педагогічної діяльності і соціально-педагогічної освіти» (номер державної реєстрації РК №0109U002310).
  Тему дисертації затверджено вченою радою Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка (протокол № 7 від 24.02.2008 р.) та узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 10 від 23.12.2008 р.).
  Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка соціально-педагогічних умов соціалізації учнівської молоді у процесі функціонування соціально-педагогічного комплексу.
  Для досягнення мети визначено такі завдання дослідження:
  1. Обґрунтувати концепцію діяльності соціально-педагогічного комплексу та виявити його можливості щодо соціалізації учнівської молоді, розкрити суть основних дефініцій.
  2. Конкретизувати компоненти, критерії, показники та виявити рівень соціалізації учнівської молоді.
  3. Розробити та експериментально перевірити структурно-функціональну модель соціалізації учнівської молоді у процесі функціонування соціально-педагогічного комплексу.
  4. Визначити та експериментально перевірити ефективність впливу соціально-педагогічних умов на соціалізацію учнівської молоді у процесі функціонування соціально-педагогічного комплексу.
  Об’єкт дослідження – процес соціалізації учнівської молоді загальноосвітніх навчальних закладів.
  Предмет дослідження – соціально-педагогічні умови соціалізації учнівської молоді загальноосвітніх навчальних закладів у системі функціонування соціально-педагогічного комплексу.
  Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: філософські положення про людину, про визнання її як найвищої цінності суспільства і діалектичний характер взаємодії між ними (В. Андрущенко, В. Бех, В. Кремень, В. Лутай та ін.); концептуальні положення філософії й педагогіки про виховання та соціалізацію особистості (І. Бех, А. Ковальова, М. Лукашевич, В. Москаленко, А. Мудрик та ін.); концепції соціально-педагогічної діяльності (Р. Вайнола, І. Звєрєва, А. Капська, О. Карпенко, І. Ковчина, Л. Міщик, Ю. Поліщук, С. Савченко, С. Харченко та ін.); педагогізації соціуму (М. Гур’янова, В. Кузь, Н. Лавриченко, А. Рижанова, Н. Чернуха та ін.), гуманістичний, аксіологічний, особистісно-діяльнісний, культурологічний підходи (Ш. Амонашвілі, Г. Балл, В. Рибалка, В. Моляко, С. Сисоєва та ін.).
  Для досягнення мети і розв’язання поставлених завдань у процесі дослідження використано комплекс методів дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, узагальнення – для визначення понятійного апарату дослідження, обґрунтування концептуальних положень і висновків; моделювання, прогнозування – з метою розробки структурно-функціональної моделі соціалізації учнівської молоді у процесі функціонування соціально-педагогічного комплексу та визначення соціально-педагогічних умов соціалізації учнівської молоді у процесі його функціонування; емпіричні: діагностичні (анкетування, опитування), обсерваційні (включене та опосередковане спостереження) – для з’ясування рівнів соціалізації школярів; соціально-педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний) – для діагностики ефективності впровадження розроблених соціально-педагогічних умов соціалізації учнівської молоді у процесі дії соціально-педагогічного комплексу; статистичні – для визначення валідності та надійності одержаних результатів.
  Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота проводилася базі чотирьох соціально-педагогічних комплексів: Хмельницької загальноосвітньої школи I–III ступенів № 27, Тернопільської спеціалізованої школи I–III ступенів № 7, Чемеровецького НВК № 2 «Загальноосвітня школа I–III ступенів – гімназія» Хмельницької області, Зіньківського НВК «Середня спеціалізована ЗОШ I–III ступенів – колегіум» Віньковецького району Хмельницької області.
  До участі у контрольному і формувальному експериментах було залучено 624 учнів (304 особи – експериментальна група; 320 – контрольна); 8 соціальних педагогів, 10 соціальних працівників, 26 педагогів загальноосвітніх навчальних закладів, 49 батьків, 12 працівників позашкільних виховних закладів, 22 члени громадських дитячих та молодіжних організацій, 24 студенти-волонтери.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше:
  – обґрунтовано концепцію функціонування соціально-педагогічного комплексу як відкритої виховної системи, діяльність якої спрямована на педагогізацію й гуманізацію соціуму; розкрито структуру, функції (освітня, розвивальна, виховна, комунікативна, компенсаторна, гедоністична і творчої самореалізації), принципи (добровільної участі, демократичності, самоорганізації, самоуправління, опори на соціальні реалії як джерело визначення напрямів, видів і форм діяльності, позитивної оцінки роботи), напрями (просвітницький, суспільно-корисний, волонтерський, культурно-дозвіллєвий, спортивно-оздоровчий), форми (клуби, об’єднання, гуртки, секції, студії, соціальні проекти, програми тощо) і методи (формування свідомості, організації досвіду суспільної поведінки, вуличної соціально-педагогічної роботи, «рівний-рівному» та ін.) діяльності соціально-педагогічного комплексу;
  – розроблено структурно-функціональну модель соціалізації учнівської молоді у процесі функціонування соціально-педагогічного комплексу, що передбачає взаємодію таких структурних елементів: мети, завдань, компонентів (мотиваційний, гностичний, діяльнісний), чинників, етапів (мотиваційно-цільовий, змістово-діяльнісний, діагностично-корекційний) соціалізації учнівської молоді, а також структури, функцій, принципів, напрямів, форм і методів діяльності соціально-педагогічного комплексу, діагностичного інструментарію та результату:
  – обґрунтовано соціально-педагогічні умови ефективної соціалізації учнівської молоді у процесі функціонування соціально-педагогічного комплексу: спрямування діяльності суб’єктів соціально-педагогічного комплексу на гуманізацію і педагогізацію соціуму; забезпечення суб’єктно-діяльнісної позиції школярів у діяльності соціально-педагогічного комплексу; соціально-педагогічна підтримка діяльності соціально-педагогічного комплексу;
  – конкретизовано компоненти (гностичний, мотиваційний, діяльнісний), критерії (інтелектуально-пізнавальний, мотиваційно-ціннісний, діяльнісно-практичний), показники і рівні (елементарний, базовий, достатній) соціалізації учнівської молоді;
  – уточнено особливості особистісно-середовищного підходу до організації соціалізаційного процесу учнівської молоді;
  – подальшого розвитку набули підходи до трактування суті соціалізації учнівської молоді у контексті соціально-педагогічної діяльності.
  Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає: у розробці та впроваджені у соціально-виховний процес методичних рекомендацій «Соціалізація учнівської молоді у процесі функціонування соціально-педагогічного комплексу» для соціальних педагогів та програми дистанційного курсу «Реалізація традиційних та новітніх форм професійного навчання соціальних педагогів з метою вдосконалення соціалізації учнівської молоді у процесі функціонування соціально-педагогічного комплексу» в системі підвищення кваліфікації соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів.
  Результати дослідження можуть бути використані під час розробки програм, навчально-методичних посібників з організації виховної роботи у соціокультурному середовищі мікрорайону, а також у процесі створення програм навчальних дисциплін, спецкурсів і спецсемінарів у вищих навчальних закладах.
  Положення, висновки й рекомендації, сформульовані на основі дослідницьких матеріалів, впроваджено у роботу соціально-педагогічних комплексів Хмельницької загальноосвітньої школи I–III ступенів №24 і №27 (довідка №748 від 23.11.2011 р.), Тернопільської спеціалізованої школи I–III ступенів №7 (довідка №447 від 15.11.2011 р.), Чемеровецького НВК №2 «Загальноосвітня школа I–III ступенів – гімназія» Хмельницької області (довідка №237 від 26.10.2011 р.), Зіньківського НВК «Середня спеціалізована ЗОШ I–III ступенів – колегіум» Віньковецького району Хмельницької області (довідка №214 від 30.11.2011 р.), а також у навчально-виховний процес Хмельницького національного університету (довідка №154-33 від 14.11.2011 р.) і Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка (довідка №1194-33 від 11.11.2011 р.).
  Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати наукового пошуку було представлено у доповідях та повідомленнях на наукових, науково-практичних конференціях і семінарах різного рівня: міжнародних – «Досвід співпраці державних, недержавних та муніципальних організацій у вирішенні питань захисту дітей» (Кам’янець-Подільський, 2007), «Підготовка соціальних педагогів та соціальних працівників в Україні в контексті Болонського процесу» (Чернівці, 2007), «Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності» (Полтава, 2008), «Законодавчі, адміністративні, соціальні і просвітні заходи щодо захисту дітей від жорстокого поводження з ними» (Кам’янець-Подільський, 2008), «Місія соціального педагога в церкві і сучасному суспільстві» (Львів, 2008), «Теоретико-методологічні засади особистісного становлення дошкільника в полікультурному просторі соціуму в добу його освітніх трансформацій» (Берегово, 2008); всеукраїнських – «Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення» (Черкаси, 2008), «Треті педагогічні читання пам’яті М. М. Дарманського: актуальні проблеми сучасної педагогічної освіти» (Хмельницький, 2008), «Підготовка молоді до сімейного життя: проблеми і перспективи» (Івано-Франківськ, 2011), «Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації» (Хмельницький, 2011), «Соціальна робота: теорія і практика» (Ужгород, 2011), «Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи» (Хмельницький, 2012), «Виховний потенціал українського народного мистецтва, фольклору, обрядовості та звичаїв у роботі навчально-виховних закладів» (Хмельницький, 2008); на звітних наукових конференціях кафедри соціальної педагогіки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка (2006-2011 рр.).
  Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 21 одноосібній науковій праці; з них: 13 статей – у наукових фахових виданнях України; 2 статті у збірниках праць та 6 тез доповідей за результатами роботи конференцій. Загальний обсяг особистого доробку становить 9 друкованих аркушів.
  Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 275 сторінок, із них 187 сторінок основного тексту. Робота містить 15 таблиць, 7 рисунків, 15 додатків на 58 сторінках. Список використаних джерел налічує 296 найменувань, з них – 16 іноземною мовою.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації представлено теоретичне узагальнення та нове вирішення проблеми соціалізації учнівської молоді, що проявляється в аналізі теоретичних положень про суть, основні чинники і концепції соціалізації учнівської молоді; обґрунтуванні концепції функціоування соціально-педагогічного комплексу та виявленні його можливостей щодо соціалізації учнівської молоді; розробці структурно-функціональної моделі соціалізації учнівської молоді та виявленні соціально-педагогічних умов, що сприяють успішній соціалізації досліджуваної категорії молоді у процесі функціонування соціально-педагогічного комплексу.
  Результати теоретичного й експериментального дослідження засвідчили досягнення поставленої мети і завдань та дали підстави для таких висновків:
  1. Аналіз праць вітчизняних та зарубіжних учених свідчить про достатній рівень дослідження теоретичних і практичних аспектів проблеми соціалізації учнівської молоді. У результаті опрацювання наукових надбань провідних вітчизняних і зарубіжних учених визначено основні підходи до трактування досліджуваного процесу: соціологічний, психологічний, педагогічний і соціально-педагогічний. З’ясовано, що різноманітні аспекти вивчення соціалізації учнівської молоді базуються на аналізі взаємодії особистості та суспільства, що здійснюється за допомогою їх участі у різних формах соціальної діяльності.
  З’ясовано, що соціалізація є складним і багатофакторним процесом оволодіння особистістю суспільним досвідом, засвоєння норм і правил життя, набуття індивідом людських властивостей і якостей. Процес соціалізації передбачає не лише усвідомлення і засвоєння індивідом соціальних цінностей, норм, принципів і правил у відносинах, але й активне їх відтворення в процесі життєдіяльності, що забезпечує можливості для формування нової соціальної позиції, реалізації себе як активного творчого суб’єкта соціальної дійсності.
  Розкрито різноманітні аспекти вивчення соціалізації, які базуються на аналізі взаємодії особистості та суспільства і здійснюється за допомогою різних факторів і форм цього процесу. Визначено багаторівневий і багатоаспектний характер процесу соціалізації; охарактеризовано його основні види, педагогічні фактори впливу; розкрито та проаналізовано концепції соціалізації як складного і багатофакторного процесу оволодіння особистістю суспільним досвідом, засвоєння норм і правил буття, набуття людських властивостей і якостей.
  Запропоновано авторське трактування поняття «соціалізація учнівської молоді» як складного і багатофакторного процесу оволодіння особистістю знаннями, суспільним досвідом, формування мотивів, загальнолюдських ціннісних орієнтацій, засвоєння норм, принципів і правил людського співжиття, актуалізації особистісного життєвого і професійного самовизначення, що сприяє формуванню власної соціальної позиції, передбачає її успішну інтеграцію в соціальне середовище й реалізацію себе як активного творчого суб’єкта соціальної дійсності.
  2. Обґрунтовано концепцію діяльності соціально-педагогічного комплексу, що включає: теоретичні й методичні основи його функціонування як відкритої виховної системи, діяльність якої спрямована на педагогізацію й гуманізацію соціуму; алгоритм організації і функціонування соціально-педагогічного комплексу; організаційно-змістовий механізм діяльності соціально-педагогічного комплексу; основні завдання його функціонування, що полягають в об’єднанні та координації виховних зусиль батьків, працівників закладів освітньої, виховної, культурно-дозвіллєвої сфер, установ соціального і соціально-педагогічного спрямування, органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади, представників громади та інших з метою створення сприятливих соціально-педагогічних умов соціалізації учнівської молоді та реалізації програми їх розвитку і саморозвитку.
  Визначено провідні напрями діяльності соціально-педагогічного комплексу (просвітницький, суспільно-корисний, волонтерський, культурно-дозвілллєвий, спортивно-оздоровчий та ін.); охарактеризовано його основні функції (освітня, розвивальна, виховна, комунікативна, компенсаторна, гедоністична, творчої самореалізації) та принципи діяльності (добровільної участі на засадах партнерської взаємодії всіх учасників соціально-педагогічного комплексу; демократичності, що сприяє розвитку ініціативи й творчості; самоорганізації та самоуправління як механізмів, що сприяють об’єднанню усіх суб’єктів соціально-педагогічного комплексу у колектив однодумців; опори на соціальні реалії як джерело визначення напрямів, форм і методів діяльності суб’єктів соціально-педагогічного комплексу; позитивної оцінки роботи її учасників).
  3. Визначено основні компоненти (гностичний, мотиваційний і діяльнісний), критерії (мотиваційно-ціннісний, інтелектуально-пізнавальний, діяльнісно-практичний) та показники (мотиви поведінки, ієрархія ціннісних орієнтацій, місце загальнолюдських цінностей у ній; знання, судження про суспільство, явища, систему людських взаємин; ставлення до суспільства, природи, людей; дії, вчинки, поведінка, усвідомленість ставлення до себе, свого місця в житті, життєвого і професійного самовизначення) та рівні (достатній, базовий, елементарний) соціалізації учнівської молоді, що покладено в основу сутнісних характеристик досліджуваного процесу.
  Результати констатувального етапу дослідження засвідчили, що із 624 старшокласників, чисельність осіб, загальний рівень соціалізації яких охарактеризовано як достатній, становить 32,9 %, базовий – 34,2 %,; елементарний – 32,9 %.
  4. На основі гуманістичного, культурологічного, особистісно-діяльнісного й аксіологічного підходів розроблено структурно-функціональну модель соціалізації учнівської молоді у процесі функціонування соціально-педагогічного комплексу, що передбачає взаємодію таких структурних елементів: мети (створення сприятливих умов соціалізації учнівської молоді), завдань (активізація соціалізуючих впливів суб’єктів соціально-педагогічного комплексу), компонентів (мотиваційний, гностичний, діяльнісний), етапів (мотиваційно-цільовий, змістово-діяльнісний, діагностично-корекційний) соціалізації старшокласників; основних напрямів, функцій, принципів, форм і методів діяльності суб’єктів соціально-педагогічного комплексу; діагностичного інструментарію та результату соціалізації учнівської молоді.
  5. Обґрунтовано й експериментально перевірено соціально-педагогічні умови соціалізації учнівської молоді у процесі функціонування соціально-педагогічного комплексу (спрямування зусиль суб’єктів соціально-педагогічного комплексу на гуманізацію і педагогізацію соціуму; забезпечення суб’єктно-діяльнісної позиції школярів у діяльності соціально-педагогічного комплексу; здійснення соціально-педагогічної підтримки діяльності соціально-педагогічного комплексу). Реалізації визначених соціально-педагогічних умов сприяла цілеспрямована діяльність суб’єктів соціально-педагогічного комплексу, яка полягала у створенні педагогічно-організованого соціального середовища, що актуалізує пізнання й осмислення молодою людиною соціально-економічних явищ, культурних і духовних надбань; формування загальнолюдських ціннісних орієнтацій; засвоєння і реалізацію діяльнісно-поведінкового аспекту, орієнтованого на активну суб’єктно-діяльнісну позицію, осмислене самопізнання, життєве і професійне самовизначення та підготовку до самостійного життя.
  Результати формувального експерименту засвідчили позитивну динаміку показників досліджуваного феномена. В експериментальній групі чисельність респондентів, загальний рівень соціалізації яких охарактеризовано як достатній, зросла з 33,55 % до 50,0 %, (у КГ динаміка, відповідно, становила 32,2 % і 39,4 %). Свідченням результативності формувального експерименту є зменшення кількості респондентів, загальний рівень соціалізації яких охарактеризовано як елементарний (в ЕГ з 33,55 % до 11,5 %; у КГ – з 32,2 % до 21,6 %).
  Проблема соціалізації учнівської молоді у процесі формування соціально-педагогічного комплексу не вичерпується результатми проведеного дисертаційного дослідження. Перспективними напрямами вивчення актуалізованої проблеми можуть бути: системний аналіз інноваційних технологій соціалізації школярів у сучасних умовах; обгрунтування нормативно-правового забезпечення функціонування соціально-педагогічного комплексу; обгрунтування технологій створення і функціонування соціально-педагогічного комплексу за місцем проживання школярів; підготовка майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічного супроводу діяльності соціально-педагогічного комплексу; розробка технологій інтеграції виховних зусиль суспільства у вирішенні завдань успішної соціалізації учнівської молоді.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Абульханова-Славская К. А. Развитие личности в процессе жизнедеятельности : Психология формирования и развития личности / К. А. Абульханова-Славская. – М. : Наука, 1981. – С. 19–45.
  2. Авер’янова Г. М. Особливості соціалізації молоді в умовах трансформації суспільства / Г. М. Авер’янова, Н. М. Дембицька, В. В. Москаленко. – К. : „ППП”, 2005. – 307 с.
  3. Аксенова Л. И. Социальная педагогика в специальном образовании : [учеб. пособие] / Л. И. Аксенова. – М. : «Академия», 2001. – 192 с.
  4. Алексєєнко Т. Ф. Соціалізація особистості : можливості й ризики : [науково-метод. посібник] / Т. Ф. Алексєєнко. – К., 2007. – 152 с.
  5. Алексєєнко Т. Ф. Технології соціально-педагогічної роботи в територіальній громаді / Т. Ф. Алексєєнко // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2004. – №2. – С. 19–24.
  6. Американская социология / пер. с анг. А. П. Смирнова. – М. : Прогресс, 1972. – 392 с.
  7. Амонашвили Ш. А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. – Минск : Университетское, 1990. – 560 с.
  8. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев – СПб. : Питер, Психология. – 2001. – 282 с.
  9. Андреева Г. И. Социальная психология / Г. И. Андреева. – М. : Аспект Пресс, 1996. – 376 с.
  10. Андреєнкова Н. В. Проблема соціалізації особистості / Н. В. Андреєнкова . – К. : Промінь, 1995. – 237 с.
  11. Андрущенко В. П. Социализация и нравственное воспитание студенческой молодежи / В. П. Андрущенко // Этика и эстетика. – Киев, 1977. – Вып.20. – С.27–36.
  12. Архипова С. П. Соціальна педагогіка : [навчально-методичний посібник] / С. П. Архипова, Г. Я. Майборода. – Черкаси-Ужгород : “Мистецька лінія”, 2002. – 268 с.
  13. Асмолов А. Г. Психология личности : Принципы общепсихологического анализа. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 367 с.
  14. Афанасьев В. Г. Общество : системность, познание, управление / В. Г. Афанасьев. – М. : Политиздат, 1981. – 432 с.
  15. Баяновська М. Р. Соціально-педагогічна діяльність самодіяльних і молодіжних об’єднань (на матеріалах Закарпаття) : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.05 ; 13.00.01. / М. Р. Баяновська. – К., 1996. – 186 с.
  16. Безпалько О. В. Просвітницький тренінг як різновид соціальних послуг для дітей та молоді /О. В. Безпалько // Соціалізація особистості : [зб. наук. праць. Т. ХХІ / за заг. ред. проф. А. Й. Капської]. – К. : Логос, 2003. – С. 62–74.
  17. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : [навч. посібник] / О. В. Безпалько . – К. : Логос, 2003. – 134 с.
  18. Безпалько О. В. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в територіальній громаді : дис. … доктора пед. наук : 13.00.05. / О. В. Безпалько. – Луганськ, 2007. – 537 с.
  19. Бергер П. Социальное конструктирование реальности / П. Бергер, Т. Лукман. – М. : Медиум, 1995. – 265 с.
  20. Бернс Р. Развитие Я – концепции и воспитание / Р. Бернс. – М. : Прогресс, 1986. – 420 с.
  21. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологи / В. П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. – 192 с.
  22. Бех І. Д. Виховання особистості : У 2 кн. Кн. 2 : Особистісно-орієнтований підхід : теоретико-технологічні засади / І. Д. Бех / Наук. видання. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.
  23. Бех І. Д. Особистісно-зорієнтоване виховання : [навч.-метод. посібник] / І. Д. Бех. – К. : ІЗМН, 1998. – 203 с.
  24. Бех І. Д. Цінності як ядро особистості / І. Д. Бех // Цінності освіти і виховання : [наук.-метод. зб. / за заг. ред О. В. Сухомлинської, П. Р. Ігнатенка, Р. П. Скульського ; упоряд. О. М. Павліченко]. – К., 1997. – C. 8–11.
  25. Бим-Бад Б. М. Образование в контексте социализации / Б. М. Бим-Бад, A. B. Петровский // Педагогика. – 1996. – № 1. – С. 3–8.
  26. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возросте / Л. И. Божович. – М. : Просвещение, 1968. – 464 с.
  27. Божович Л. И. Проблемы формирования личности / Л. И. Божович. – Воронеж : НПО МОД ЭК, 1995. – 352 с.
  28. Бойко А. М. Оновлена парадигма виховання : шляхи реалізації / А. М. Бойко – К. : ІЗМН, 1999. – 85 с.
  29. Болгаріна В. С. Ідеал: цінність і духовний вектор / В. С. Болгаріна, Ю. І. Терещенко // Цінності освіти і виховання : [наук.-метод. зб. / за заг. ред. О. В. Сухомлинської, П. Р. Ігнатенка, Р. П. Скульського ; упоряд. О. М. Павліченко]. – К., 1997. – С. 16–19.
  30. Бочарова В. Г. Воспитательная работа со школьниками по месту жительства / В. Г. Бочарова, М. М. Плоткин. – М., ВКШ, 1983. – 94 с.
  31. Бочарова В. Г. О некоторых методологических подходах к пониманию целостого процесса социализации, воспитание и развитие личности / В. Г. Бочарова // Теория и практика социальной работы. – М. – Тула. – 1993. – Т.1. – С. 34–48.
  32. Бочарова В. Г. Социальная микросреда как фактор формирования личности школьника : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.01. / В. Г. Бочарова. – М., 1991. – 401 с.
  33. Бочарова В. Г. Социально-педагогическая деятельность как научная категория. Научный доклад / В. Г. Бочарова – М. : РАО, 2002. – 31 с.
  34. Буева Л. П. Социальная среда и сознание личности / Л. П. Буева. – М. : МГУ, 1968. – 267 с.
  35. Буева Л. П. Человек : деятельность и общение / Л. П. Буева. – М. : Мысль, 1978. – 325 с.
  36. Вайнола Р. Х. Особливості використання ігрових технік в соціальній вуличній роботі : [метод. рек.] / Р. Х. Вайнола // Ліга соціальних працівників м. Києва ; Соціальна служба для молоді м. Києва. – К. : НПУ, 2001. – 48 с.
  37. Вайнола Р. Х. Формування творчої особистості школяра в системі виховної роботи : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.01. / Р. Х. Вайнола. – К., 1998. – 182 с.
  38. Василькова Ю. В. Методика и опыт работы социального педагога : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. учреждений] / Ю. В. Василькова. – Горький, Изд. центр «Академия», 2001. – С. 151–154.
  39. Введение в социальную педагогику. – М. : Ин-т практ. психологии, 1997. – 365 с.
  40. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
  41. Виготський Л.С. Проблеми вікової періодизації дитячого розвитку / Л. С. Виготський // Питання психології.– 1997.– № 2.– С. 18.
  42. Выготский Л. С. Этюды по истории поведения / Л. С. Выготский, А. Р. Лурия. – М. : Педагогіка, 1993. – 234 c.
  43. Выготский Л. С. Педология подростка: проблемы возраста / Л. С. Выготский // Собрание сочинений : В 6 т. – М., 1983. – Т. 4 : Детская психология. – С. 6–223.
  44. Выготский Л. С. Проблема возраста. Собр. соч. В 6 т. Т. 4. / Л. С. Выготский – М. : Педагогика, 1984.– 405 с.
  45. Выготский Л. С. Психология развития как феномен культуры : / [под ред. Н. Г.Ярошевского]. – М.: И-т практ. психологии. Воронеж : НПО Модэк, 1996. – 512 с.
  46. Воєводіна Т. Специфіка взаємозв’язку процесів соціалізації та самовизначення / Т. Воєводіна // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2007. – №4. – С. 36–41.
  47. Возна Ю. В. Інтеграція соціальних виховних впливів як чинник створення виховуючого соціального середовища у мікрорайоні школи / Ю. В. Возна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород : УНУ, 2007. – Вип. 11. – С. 15–17.
  48. Возна Ю. В. Психолого-педагогічні особливості соціалізації учнівської молоді у позашкільному соціумі / Ю. В. Возна // Соціалізація особистості : зб. наукових праць. – Том. ХХХ. Педагогічні науки. – К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – С. 39–49.
  49. Возна Ю. В. Змістові компоненти роботи соціального педагога з дітьми із обмеженими можливостями / Ю. В. Возна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Серія : Педагогіка. – №3. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – С. 113–117.
  50. Возна Ю. В. Соціально-педагогічна робота у мікрорайоні школи як пріоритетний напрям роботи соціального педагога / Ю. В. Возна // Вісник Черкаського університету. Серія : педагогічні науки. – Вип. 123. – Черкаси : ЧНУ імені Б.Хмельницького, 2008. – С. 41–44.
  51. Возна Ю. В. Проблема соціалізації особистості школяра в умовах позанавчальної діяльності / Ю. В. Возна // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Т.Шевченка. Педагогічні науки. – № 6 (145). – Луганськ : ЛНПУ, 2008. – С. 74–80.
  52. Возна Ю. В. Проблема співпраці соціального педагога з сім’єю у контексті сприяння особистісному становленню дошкільника / Ю. В. Возна // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Випуск XVII-XVIII. – Івано-Франківськ : ПНУ імені В.Стефаника, 2008. – С. 204–207.
  53. Возна Ю. В. Проблема організації роботи дитячих громадських об’єднань у мікрорайоні школи / Ю. В. Возна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – №13. – Ужгород : УНУ, 2008. – С. 100-–102.
  54. Возна Ю. В. Наукові засади професійної співпраці соціального педагога з сучасними дитячими громадськими об’єднаннями / Ю. В. Возна // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – №3. – Луганськ, 2008. – С. 8–13.
  55. Возна Ю. В. Організація дозвілля підлітків у позашкільному мікро соціумі як соціально-педагогічна проблема / Ю. В. Возна // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету імені М. Гоголя. – №3. – Ніжин : НДУ, 2008. – С. 16–19.
  56. Возна Ю. В. Проблема співпраці соціального педагога з батьківською громадою у мікрорайоні школи / Ю. В. Возна // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Випуск XIХ-XХ. – Івано-Франківськ : ПНУ імені В.Стефаника, 2008. – С. 270–276.
  57. Возна Ю. В. Особливості побудови соціально-педагогічної роботи з асоціальними молодіжними об’єднаннями в Німеччині / Ю.В.Возна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – №15. – Ужгород : УНУ, 2008. – С. 36–38.
  58. Возна Ю. В. Соціальний захист дітей і молодих людей з обмеженими можливостями як професійний обов’язок соціального педагога / Ю. В. Возна // Досвід співпраці державних, недержавних та муніципальних організацій у вирішенні питань захисту дітей : Міжнародна науково-практична конференція (15–16.11.2007 р., м. Кам’янець-Подільськ) / Зб. наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету : Серія соціально-педагогічна. – Випуск ІХ. – Кам’янець-Подільський: КПНУ, 2007. – С. 75–83.
  59. Возна Ю. В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи у сфері захисту прав дитини / Ю. В. Возна // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Педагогіка. – 2011. – Вип. XXXV. – С. 149–154.
  60. Возна Ю. В. Соціалізація учнівської молоді як предмет науково-педагогічних досліджень / Ю. В. Возна // Науковий вісник Ужгородського національного ун-ту. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2011. – Вип. 21 – С. 31–33.
  61. Возна Ю. В. Участь у роботі дитячих громадських об’єднань як чинник професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів / Ю. В. Возна // Підготовка соціальних педагогів та соціальних працівників в Україні в контексті Болонського процесу : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13–14.12.2007р., м.Чернівці). – Чернівці : Національний університет імені Ю.Федьковича, 2007. – С. 46–50.
  62. Возна Ю. В. Роль і функції соціального педагога в роботі з дітьми з обмеженими можливостями / Ю. В.Возна // Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27–28.02.2008р., м.Черкаси). – Черкаси : ЧНУ імені Б.Хмельницького, 2008. – С.36–38.
  63. Возна Ю. В. Особливості соціалізації учнівської молоді в сучасному соціокультурному просторі України / Ю. В. Возна // Треті педагогічні читання пям’яті М. М. Дарманського: актуальні проблеми сучасної педагогічної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (3.03.2008 р., м. Хмельницький). – Хмельницький : ХГПА, 2008. – С. 165–168.
  64. Возна Ю. В. Використання педагогічних ідей А.С.Макаренка в процесі організації позашкільної діяльності учнівської молоді / Ю. В. Возна // Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12–14.03.2008р., м.Полтава). – Полтава : ПДПУ імені В. Г. Короленка, 2008. – С. 93–95.
  65. Воловик А.. Педагогіка дозвілля : [підручник] / А. Воловик, В. Воловик. – Харків : ХДАК, 1999. – 332 с .
  66. Волохов А. В. Теория и методика социализации ребёнка в детских общественных организациях : дисс. … доктора пед. наук : 13.00.01. / А. В. Волохов. – Ярославль, 1999. – 467 с.
  67. Вольнова Л. М. Вплив схильності до конформізму на соціалізацію підлітків / Л. М. Вольнова // Соціалізація особитості : зб. наук. праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Том ХХХ. – К., 2008. – С. 50–59.
  68. Вульфов Б. З. Школа и социальная середа : взаимодействие / Б. З. Вульфов, В. Д. Семенов. – М. : Знание, 1981. – 95 с.
  69. Галагузова Ю. Н. Теория и практика системной профессиональной подготовки социальных педагогов : дисс. … доктора пед. наук : 13.00.08 / Ю. Н. Галагузова. – М., 2001. – 372 с.
  70. Гарифуллина Р. С. Нравственное воспитание подростков в детских творческих объединениях : дисс. … кандидата пед. наук : 13.00.01. / Р. С. Гарифуллина. – Казань, 2003. – 251 с.
  71. Герасименко Л. П. Педагогические условия совершенствования организации свободного времени подростков : дис ... кандидата пед. наук : 13.00.01. / Л. П Герасименко. – К., 1983. – 225 с.
  72. Говорун Т. В. Формирование межличностных отношений во временном коллективе подростков : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. пед. наук : спец. 13.00.01. “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Т. В. Говорун. – К., 1977. – 27 с.
  73. Головатый Н. Ф. Социология молодежи : [курс лекцій] / Н. Ф. Головатый. – К. : МАУП, 1999. – 224с.
  74. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
  75. Грушин Б. А. Свободное время: актуальные проблемы / Б. А. Глушин. – М. : Мысль, 1967. – 475 с.
  76. Гурова Р. Г. Социологические проблемы воспитания / Р. Г. Гурова. – М. : Педагогика, 1981. – 176 с.
  77. Гурьянова М. П. Сельская школа и социальная педагогіка : пособие для педагогов / М. П. Гурьянова. – Мн. : Амалгфея, 2000. – 448 с.
  78. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения / В. В. Давыдов. – М., 1986. – 239 с.
  79. Демин М. В. К вопросу о соотношении понятий «деятельность», «активность», «поведение» / М. В. Демин // Вестник Московского ун-та. Серия философия, 1975. – №5. – С. 17–25.
  80. Диба С. Г. Педагогічні умови соціалізації учнівської молоді в скаутських організаціях (вітчизняний і зарубіжний досвід) : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.01 / С. Г. Диба. – К., 2005. – 233 с.
  81. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / [пер. А. Б. Гофман]. – М. : Канон, 1995. – 352 с.
  82. Дьюи Д. Введение в философию воспитания / Д. Дьюи. – М., 1921 – 63 с.
  83. Ельконин Д. Б. Проблемы возрастной и педагогической психологи: Избранные психологические труды / [под ред. Д. И. Фельдштейн]. – М. : Изд-во Междунар пед академии, 1995. – 224 с.
  84. Енциклопедія освіти / Академія педагогічних наук ; під заг. ред. В. Г. Кременя. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
  85. Ермолин А. А. Социально-нравственное воспитание подростков в условиях молодёжного объединения «Новая цивилизация» : дисс… кандидата пед. наук : 13.00.05. / А. А. Ермолин. – Москва, 2002. – 136 с.
  86. Єршова Л. В. Организационно-педагогические условия социализации ребенка во временном внешкольном объединении : дисс. … кандидата пед. наук : 13.00.01. / Л. В. Ершова. – Ярославль, 1998. – 183 с.
  87. Життєві кризи особистості : метод. посіб. У 2 ч. Ч. 1. Психологія життєвих криз особистості / [ред. рада: В. М. Доній, Г. М. Несен, Л. В. Сохань та ін.]. – К. : ІЗМН, 1998.– С. 70.
  88. Завацька Л. М. Особливості детермінантного впливу молодіжної субкультури на соціалізацію учнівської молоді / Л. М. Завацька // Педагогічна освіта : теорія і практика. Педагогіка : [зб. наук. праць / pедкол. : Бех І. Д., Огнев’юк В. О., Кононко О. Л.]. – К. : КМПУ імені Б. Д.Грінченка, 2009. – №11.ч.1. – С. 75–87.
  89. Заверико Н. В. Соціалізація старшокласників у самодіяльних об’єднаннях : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.01. / Н. В. Заверико. – К., 1992. – 182 с.
  90. Заверико Н. В. Теоретичні засади соціально-педагогічної технології роботи із підлітками / Н. В. Заверико // Науковий часопис : НПУ імені Н. П. Драгоманова. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – №2. – С. 80–86.
  91. Заверико Н. В. Становление понятия "социализация" / Н. В. Заверико // Перспективы и развитие социальной активности молодежи : сб. ст. – Запорожье, 1990. – Вып. 1. – С. 42–43.
  92. Звєрєва І. Д.. Дитячий рух як засіб соціалізації особистості / І. Д. Звєрєва, Л. Г. Коваль // Соціальна педагогіка і адаптивність особистості: наук.-метод. вид. – Суми: Мрія, 1994. – С. 29–48.
  93. Звєрєва І. Д. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи из дітьми та молоддю в Україні : дис. … доктора пед. наук : 13.00.05. / І. Д. Звєрєва / Інститут педагогіки АПН України. – К., 1999. – 451 с.
  94. Звєрєва І. Д. Соціальна педагогіка / Соціальна робота / Звєрєва І. Д., Коваль Л. Г., Хлебик С. Р. – К.: НДО, 1997. – 392 с.
  95. Злобина Е. Г. Общение как фактор развития личности / Е. Г. Злобина. – Киев : Наук. думка, 1982. – 112 с.
  96. Иванов В. М. Педагогические условия социализации городских старшеклассников : дис. … кандидата пед.наук : 13.00.05. / В. М. Иванов. – Луганск, 1998. – 217 с.
  97. Іванова Л. В. Соціально-педагогічні аспекти впливу ЗМІ на соціалізацію підлітка / Л. В. Іванова // Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення : матеріали Всеукр. науково-практичної конференції (27–28.02.2008р., м.Черкаси). – Черкаси, 2008. – С. 70–72.
  98. Ільїнський А. А. Особливості соціалізації старшокласників / А. А. Ільїнський // Соціалізація особитості : [зб. наук. праць / за заг. ред. проф. А. Й. Капської]. Том ХХХ. – К. : НПУ імені Н. П. Драгоманова, 2008. – С. 25–38.
  99. Каган М.С. Человеческая деятельность. (Опыт системного анализа). –М. : Политиздат, 1987. – 325 с.
  100. Капська А. Й. Соціальна педагогіка : підручник / [за ред. А. Й. Капської]. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 346 с.
  101. Капська А. Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю / А. Й. Капська. – К. : УДЦССМ, 2001. – 220 с.
  102. Капська А. Й. Соціальна робота : [навч. посіб.] / А. Й. Капська. – К. : Центр навч. літ-ри, 2005. – 328 с.
  103. Карпенко О. Г. Соціальне становлення особистості підлітка в тимчасових об’єднаннях за інтересами : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.01. / О. Г. Карпенко. – К., 1999. – 191 с.
  104. Катаева Н. А. Межведомственный социально-педагогический центр в микрорайоне: перспективная модель / Н. А. Катаева. – М. : Педагогика, 1996. – 169 с.
  105. Квитков М. Г. Педагогические условия самореализации молодёжи в общественных организациях : дисс. … кандидата пед. наук : 13.00.01. / М. Г. Квитков. – Омск, 2000. – 160 с.
  106. Келасьев В.Н. Интегративная концепция человека. – СПб., 1992. – 207 с.
  107. Кирш Д. В. Организационно-педагогические условия социализации личности в деятельности молодёжных общественных организаций : дисс. … кандидата пед. наук : 13.00.01. / Д. В. Кирш. – Тамбов, 2002. – 182 с.
  108. Князева Е. М. Синергетика как новое мировидение : диалог с И. Пригожиным / Е. М. Князева, С. П. Курдюмов // Вопросы философии. – 1992. – №12. – С.17–20.
  109. Кобилянська Л. І. Технології роботи шкільного соціального педагога з учнями – членами неформальних підліткових груп / Л. І. Кобилянська // Педагогічна освіта : теорія і практика. Педагогіка. Психологія : [зб. наук. пр. / редколегія : Бех І. Д., Огнев’юк В. О., Кононко О. Л.]. – К. : КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2009. – №11. ч.1. – С. 112–116.
  110. Ковалева А. И. Концепция социализации молодежи: нормы, отклонения, социализационная траектория / А. И. Ковалева. – М. : Социс, 2003. – №1. – С. 109–115.
  111. Коваль А. Г. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: [навч. посібник] / А. Г. Коваль, І. Д. Звєрєва, С. Р. Хлєбік. – К. : ІЗМН, 1997. – 392 с.
  112. Ковбасенко Л. І. Організаційно-педагогічні основи діяльності сучасного позашкільного навчального закладу / Л. І. Ковбасенко. – К. : ІЗМН, 2000. – 53 с.
  113. Кодатенко О. М. Педагогическая поддержка социализации личности підростка : дисс. … кандидата пед. наук : 13.00.01. / О. М. Кодатенко. – Саратов. 1998. – 226 с.
  114. Коломинский Я. Л. Психология взаимоотношений в малых группах / Я. Л. Коломинский. – Мн. : Изд-во БГУ, 1976. – 350 с.
  115. Коломинский Я. Л. Психология детского коллектива: система личных взаимоотношений / Я. Л. Коломинский. – Минск : Нар.Асвета, 1984.-239 с.
  116. Кон И. С. В поисках себя : Личность и ее самосознание / И. С. Кон. – М. : Политиздат, 1984. – 335 с.
  117. Кон И. С. Открытие "Я" / И. С. Кон – М. : Политиздат, 1978. – 367 с.
  118. Кон И. С. Психология ранней юности / И. С. Кон. – М. : Просвещение, 1989. – 255 с.
  119. Кон И. С. Психология старшекласника / И. С. Кон. – М. : Просвещение, 1980. – 191 с.
  120. Кон И. С. Развитие ребенка / И. С. Кон. – М. : Педагогика, 1987. – 212 с.
  121. Кон И. С. Социология личности / И. С. Кон. – М. : Политиздат, 1967. – 383 с.
  122. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк. – К. : Рад. шк., 1989. – 608 с.
  123. Котова И. Б. Философско-гуманистические основания педагогіки / И. Б. Котова, Е. Н. Шиянова. – 1997. – 80 с.
  124. Кремень В. Г. Освіта і наука України. Шляхи модернізації. (Факти, роздуми, перспективи) / В. Г. Кремень. – К. : Грамота, 2003. – 216 с.
  125. Кривов Ю. И. О месте понятия «социализация» в современной педагогике / Ю. Н. Кривов // Педагогика. – 2003. – №2. – С. 11–22.
  126. Кузьменко О. А. Соціальне становлення особистості в умовах відкритої соціально-педагогічної системи : дис... кандидата пед. наук: 13.00.01. / О. А. Кузьменко. – К., 1998. – 184 с.
  127. Кузьмина Е. С. Основы социальной психологии / Е. С. Кузьмина. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1967. – 173 с.
  128. Курило В. Сільська школа Луганщини в період зміни тисячоліть / В. Курило, B. Левеня. // Початкова школа. – 2000. – № 3. – С. 36–37.
  129. Лавриченко Н. М. Педагогіка соціалізації : європейські абриси. [моногр.] / Н. М. Лавриненко. – Київ : ВіРА ІНСАЙТ, 2000. – 444 с.
  130. Лавриченко Н. М. Педагогічні основи соціалізації учнівської молоді в країнах Західної Європи : дис. ... доктора пед. наук: 13.00.01. // Н. М. Лавриченко. – Київ, 2006. – 447 с.
  131. Лазарева А. Г. Становление и развитие региональной системы детского общественного движения как среды воспитания личности : автореф. дисс. канд. пед. наук : 13.00.01. / А. Г. Лазарева. – Карачаевск, 2005. – 22 с.
  132. Лактионова Г. М. Социально-педагогическая работа с женской молодежью в крупном городе : теоретико-методологи ческие основы : [моногр.] / Г. М. Лактионова. — К. : Укр. Центр духовной культуры, 1998. – 326 с.
  133. Лактіонова Г. М. Цінності світу та світ цінностей старшокласників / Г. М. Лактіонова // Позашкільна педагогіка: пошук і проблеми: матеріали Всеукр. науково-практичної конференції (20–24.09.1994 р. м.Киів). – К., 1996. – С. 19–24.
  134. Лапаєнко С. В. Формування ціннісних орієнтацій старших підлітків за здоровий спосіб життя : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.05. / С. В. Лапаєнко. – К., 2000. – 203 с.
  135. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики / А. Н. Леонтьев. – 4-е изд. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 584 с.
  136. Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность / А. Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1975. – 304 с.
  137. Леонтьев А. Н. Теоретические проблемы психологии личности / А. Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1974. – 247 с.
  138. Лещук Г. В. система професійної підготовки фахівців соціальної сфери у Франції : дис… кандидата пед. наук : 13.00.04. / Лещук Галина Василівна. – Тернопіль, 2008. – 240 с.
  139. Линник Л. М. Соціально-педагогічні засади профілактичної роботи з важковиховуваними підлітками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец.: 13.00.05. “Соціальна педагогіка” / Л. М. Линник. – Київ, 2006. – 20 с.
  140. Литвиненко С. А. Основи соціально-педагогічної діяльності : [навч. посібник для студ. вищих пед. навч. закладів] / С. А. Литвиненко. – Одеса : ПНЦ АПН, 2007. – 187 с.
  141. Лоренц У. Социальная работа в изменяющейся Европе / Лоренц У. – Амстердам ; Київ, 1997. – 200 с. – (Серия “Социальная работа”).
  142. Лукашевич Н. П. Социология воспитания / Н. П. Лукашевич. – К. : МАУП, 1997. – 180 с.
  143. Лукашевич М. Л. Соціалізація. Виховні механізми і технології / М. Л. Лукашевич. – К. : [б.в.], 1998. – 118 с.
  144. Мальцева Э. А. Детская общественная организация как пространство социального воспитания подростков : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. : 13.00.01. “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Э. А. Мальцева. – Ижевск, 2006. – 45 с.
  145. Мальцева Э. А. Педагогика детского движения / Э. А. Мальцева, Н. М. Костина. – Ижевск : Удмуртский ун-т, 2000. – 516 с.
  146. Мардахаев Л. В. К вопросу о технологии в социальной педагогике / Л. В. Мардахаев // Социальная работа : Теория, технология, образование. – 1996. – №1. – С. 49–52.
  147. Мартинюк І. В. Національне виховання : теорія і методологія : [метод. посібник] / І. В. Мартинюк. – К. : ІСДО, 1995. – 100 с.
  148. Маслённикова Л. В. Воспитание детей и юношества в организациях «Соколов» Западной Европы : дисc. … кандидата пед. наук : 13.00.01. / Л. В. Масленникова. – М., 1989. – 169 с.
  149. Маслова Н. Ф. Рабочая книга социального педагога в 2 ч. / Н. Ф. Маслова. – Орел : ОГПУ, 1994. – Ч.2. – 211 с.
  150. Маслоу А. Г. Мотивация и личность / [пер. с англ. А. М. Татлыбаева]. – СПб : Евразия, 1999. – 478 с.
  151. Мельников И. С. Свободное время и формирование личности старшеклассника : автореф. дисс. канд. филос. наук. / И. С. Мельников. – Свердловск, 1974. – 19 с.
  152. Методика и технологии работы социального педагога : учеб. пособие / Б. Н. Алмазов, М. А. Беляева, Н. Н. Бессонова и др. : [под ред. М. А. Галагузовой]. – М.: Академия, 2002. – 192 с.
  153. Методология и методы социально-педагогических исследований: [научн., учебн.-метод. пособие / авт.-сост.: С. Я. Харченко, Н. С. Кратинов, А. Н. Чиж, В. А. Критинова]. – Луганск : Альма-матер, 2001. – 216 с.
  154. Мид Д. Культура межпоколенных отношений / Д. Мид. – М. : Изд-во МГУ, 1970. – 380 с.
  155. Міщик Л. І. Теоретико-методологічні основи професійної підготовки соціальних педагогів у закладах вищої освіти : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.05. / Л. І. Міщик. –Запоріжжя, 1997. – 358 с.
  156. Міщик Л.І. Соціальна педагогіка: досвід та перспективи. — Запоріжжя, Запоріжський держ. ун-т. – 1999. – 248 с.
  157. Міщик Л.І. Соціальна педагогіка: Навч. посібник. — К.: ІЗМН, 1997. — 140 с.
  158. Москаленко B. B. Социализация личности : (философський аспект) / B. B. Москаленко. – К. : Выща шк., 1986. – 200 с.
  159. Мудрик A. B. Введение в социальную педагогику : [учеб. пособие для студентов] / A. B. Мудрик. – М. : Ин-т практ. психологии, 1997. – 221 с.
  160. Мудрик A. B. Социализация и воспитание / A. B. Мудрик. – М. : ВЛА-ДОС, 1996. – 96 с.
  161. Мудрик A. B. Социальная педагогика / A. B. Мудрик. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Академия, 2000. – 200 с.
  162. Мудрик A. B. Социальная педагогика как отрасль знания / A. B. Мудрик // Педагогическое образование и наука. – 2000. – № 1. – С. 52–54.
  163. Мудрик А. В. Социализация как социально-педагогическое явление / А. В. Мудрик / Воспитательное пространство как объект педагогического исследования. [сб. научн. тр.] / Н. Л. Селиванова (отв. ред.). – Калуга : Ин-т усовершенствования учителей, 2000. – С. 23–32.
  164. Мустаева Ф. А. Основы социальной педагогіки : [учебник для вузов] / Ф. А. Мустаева. – М. : Академический Проект ; Екатеренбург : Деловая книга, 2001. – 414 с.
  165. Мухина B. C. Возрастная психология / B. C. Мухина. – М. : Академия, 1997. – 432 с.
  166. Мухина B. C. К проблеме формирования ценностных ориентации и социальной активности личности : [cб. науч. тр.] / B. C. Мухина. – М., 1979. – 186 c.
  167. Нечепоренко Л. С. Педагогика личности / Л. С. Нечепоренко. – Харьков : ХГУ, 1992. – 114 с.
  168. Никитин В. А. Начала социальной педагогики / В. А. Никитин. – М. : Флинта : Московский психолого-социальный ин-т, 1998. – 72 с.
  169. Никитина Л. Е. Социальная педагогика : [учеб. пособие] / Л. Е. Микитина. – М. : Академический проект, 2003. – 272 с.
  170. Никитина Л. Е. Технология социально-педагогической работы / Л. Е. Никитина. – М. : Академия, 1999. – 117 с.
  171. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навч. посібник. – К.: Просвіта, 2000.– 368 с.
  172. Новикова Л. Н. Школа и среда / Л. Н. Новикова. – М. : Знание, 1985. – 79 с.
  173. Овчарова Р. В. Справочная книга социального педагога / Р. В. Овчарова. – М. : ТЦ «Сфера», 2001. – 480 с.
  174. Окаринський М. М. Формування в підлітків несприйнятливості до вживання наркогенних речовин у діяльності Пласту : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.07. / М. М. Окаринський. – Тернопіль, 2000. – 193 с.
  175. Огнев’юк В.О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку. – К.: Знання України, 2003. – 448 с.
  176. Оришко С. П. Патріотичне виховання старшокласників у процесі туристсько-краєзнавчої роботизагальноосвітніх навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Оришко Світлана Петрівна. – Тернопіль, 2010. – 202 арк.
  177. Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка : [навч. посібник] / С. С. Пальчевський. – К. : Кондор, 2005. – 560 с.
  178. Панагушина О. Є. Соціалізація підлітків у діяльності молодіжних організацій : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.05 / О. Є. Панагушина. – Луганськ, 2008. – 261 с.
  179. Папуча М. В. Особистість : розвиток, соціалізація, виховання / М. В. Папуча, Т. Д. Кричковська. – Ніжин : Редакційно-видавничий відділ НДПУ імені М. Гоголя, 2001. – 147 с.
  180. Парсонс Т. О стр
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины