ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) : ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (политологический АСПЕКТ)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)
 • Альтернативное название:
 • ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (политологический АСПЕКТ)
 • Кол-во страниц:
 • 230
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ
  ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

  На правах рукопису
  УДК 32:061

  БАТРИМЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ


  ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

  23.00.02 – політичні інститути та процеси

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата політичних наук  Науковий керівник –
  Цвих Володимир Федорович,
  доктор політичних наук, професор

  КИЇВ – 2012  ЗМІСТ


  ВСТУП.........................................................................................................2

  РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
  ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ....................... 9
  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І…………………………………………....60

  РОЗДІЛ ІІ. ЗМІСТ ТА РІЗНОВИДИ МОДЕЛЕЙ
  МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ…………..……………………...65
  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ.................................................................121

  РОЗДІЛ ІІI. СТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВОГО
  САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ …………………………………..126
  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІІ...............................................................182

  ВИСНОВКИ……………………………………………….…………...186

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………..191


  ВСТУП

  Актуальність теми дослідження. Cучасна Україна знаходиться на етапі реалізації євроінтеграційної стратегії. При цьому метою української держави є вирішення двох взаємопов’язаних завдань, з одного боку - інтеграція у європейський політичний та соціально-економічний простір, а з іншого –– розбудова ефективної моделі публічної влади на загальнодержавному і регіональному рівні. Зазначена перспектива потребує ретельного вивчення шляхів наближення діючої моделі місцевого самоврядування до європейських принципів і стандартів з врахуванням політико-адміністративних і соціально-економічних особливостей України. Визначені Європейською хартією місцевого самоврядування орієнтири актуалізують необхідність процесу децентралізації державної влади та нагальність реформування інституту місцевого самоврядування, адже, в нашій країні, з часу ухвалення конституції та інших базових для нього нормативно-правових актів він фактично зупинився у розвитку.
  Віддаючи належне науковцям, розробки яких становлять вагомий внесок у вивчення означеної проблематики та усвідомлюючи вагому роль зарубіжного досвіду місцевого самоврядування для розвитку вітчизняної політичної науки і практики, констатуємо недостатність дослідження основних політико-інституційних аспектів організації та функціонування сучасних моделей місцевого самоврядування розвинутих демократичних держав. А саме детальний аналіз останніх допомагає уникненню політичних та економічних ризиків і забезпечує кращі можливості для пошуку шляхів оптимізації цього важливого інституту публічної влади в Україні.
  Зв’язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є складовою наукової роботи філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка і виконана в межах науково-дослідної теми 06БФ041-01 "Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання".
  Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розкриття сутності і змісту сучасних моделей місцевого самоврядування та віднайдення на їх основі шляхів демократизації місцевого самоврядування в Україні. Реалізація поставленої мети зумовила вирішення наступних задач дослідження:
  • систематизувати теоретичні підходи до розуміння природи місцевого самоврядування як політичного інституту та з’ясувати співвідношення понять "місцеве самоврядування" та "місцеве управління";
  • виокремити основні критерії типології моделей місцевого самоврядування ;
  • розкрити зміст сучасних моделей місцевого самоврядування;
  • розглянути особливості моделей місцевого самоврядування на низовому рівні;
  • виявити ефективні форми співпраці органів місцевого самоврядування з іншими інститутами громадянського суспільства;
  • відслідкувати вплив сучасної виборчої системи на місцевому рівні на процес демократизації вітчизняного самоврядування і запропонувати механізми її удосконалення;
  • визначити модель місцевого самоврядування характерну для сучасної України та віднайти шляхи її оптимізації.
  Об’єктом дослідження є місцеве самоврядування як політичний інститут.
  Предметом дослідження є особливості сучасних моделей місцевого самоврядування.
  Основними методами дослідження є системний, структурно-функціональний, компаративістський та моделювання. Системний метод дослідження дав змогу виявити загальні закономірності функціонування і розвитку місцевого самоврядування як політичного інституту з його внутрішніми і зовнішніми характеристиками, його взаємодію з оточуючим середовищем. Структурно-функціональний метод дозволив визначити основні елементи такої складної системи публічно-владних відносин як місцеве самоврядування та визначити їхнє місце та функціональні зв’язки. Порівняльний метод було застосовано при дослідженні особливостей сучасних моделей місцевого самоврядування. Метод моделювання дозволив розглянути системи місцевого самоврядування як моделі з певними компонентами, які володіють властивостями саморегуляції та самовідтворення, мають соціокультурне підґрунтя, структурно-функціональну упорядкованість й інституціональне вираження.
  Наукова новизна одержаних результатів. Робота є однією з перших у вітчизняній політичній науці дисертацій, де здійснено комплексне дослідження сучасних моделей місцевого самоврядування, визначено специфіку вітчизняної моделі та запропоновано на основі цього шляхи демократизації місцевого самоврядування в Україні. У межах проведеного дослідження отримано наступні основні результати, що відзначаються науковою новизною і виносяться на захист:
  • на основі аналізу зарубіжних наукових публікацій щодо тлумачення поняття "місцеве самоврядування" уточнено, що західна традиція терміни "місцеве управління" чи "місцеве самоврядування" використовує для означення форм децентралізації державної влади, а не принципово різних видів публічної влади на місцях: у англомовній літературі їх сприймають як синонімічні поняття (local management, local government, local self-government), а у франкомовних державах подібна термінологія взагалі не застосовується - законодавство оперує термінами «la decentralisation» (децентралізація), «autonomie locale» (місцева автономія) або «pouvoir municipal» (муніципальна влада). Наголошено, що інтерпретація змісту поняття «місцеве самоврядування» відбувається під впливом історичного розвитку країни, віддзеркалюючи ту модель, яка є природною для її політичної практики. Систематизовано основні підходи до визначення природи місцевого самоврядування у сучасній політичній думці та обгрунтовано, що спільним для всіх є розгляд сутності місцевого самоврядування як інституту публічно-владного регулювання територіальною громадою окремих сфер власної життєдіяльності;
  • запропоновано основні критерії типології моделей місцевого самоврядування: стан взаємовідносин органів місцевого самоврядування між собою та з органами державної влади, функціональна спрямованість, фіскальна самостійність та спосіб визначення компетенції і повноважень органів місцевого самоврядування;
  • з’ясовано, що в світі найбільшого поширення набули дві моделі місцевого самоврядування: англо-американська та континентальна. Уточнено, що англо-американська модель визначається такими особливостями як: високий ступінь автономії органів місцевого самоврядування, відсутність підпорядкування органів місцевого самоврядування різних територіальних рівнів; позитивний принцип правового регулювання. Наголошено, що в основі англо-американської моделі лежить громадівська концепція місцевого самоврядування, де за основу взято ідею природних прав людини та громадянського суспільства. Доведено, що в ній слабким місцем завжди було те, що не вдавалося визначити критерії, за якими ті чи інші питання включалися до списку недержавних публічних справ і відносилися б до відання органів місцевого самоврядування. Уточнено, що, оскільки, континентальний тип, формувався спираючись на державницьку концепцію й концепцію муніципального дуалізму, то особливостями континентальної моделі є: високий ступінь централізації, наявність вертикальної підпорядкованості; поєднання місцевого самоврядування і прямого державного управління на місцях; негативний принцип правового регулювання. Обгрунтовано, що в багатьох країнах здійснення місцевого самоврядування відбувається на основі поєднання особливостей, притаманних різним моделям, а запозичення елементів іншої моделі у власну національну призводить до гібридизації системи та виокремлення окремої – «змішаної» моделі;
  • виокремлено та систематизовано особливості застосування основних моделей місцевого самоврядування на низовому рівні: «рада – мер», «рада – менеджер», «комісійна модель». Доведено, що на низовому рівні найбільш поширеною є модель «мер – рада», та її різновиди: «сильний мер – слабка рада», «слабкий мер – сильна рада», що дієво функціонує в невеликих населених пунктах. Обґрунтовано, що найбільш ефективне самоврядування на низовому рівні характерне для моделі «рада – менеджер». Наголошено, що недоліком цієї моделі є опосередкований контроль з боку громадян за діями менеджера. Уточнено, що слабкими місцями «комісійної моделі» є відсутність достатньої кваліфікації в комісіонерів, суміщення функцій законодавців та адміністраторів, розпорошеність влади;
  • на основі порівняльного аналізу сучасних моделей місцевого самоврядування поглиблено розуміння того, що багато труднощів у його розвитку в Центральній та Східній Європі спричинено їхньою схильністю до колективістської культури, неповагою до прав людини, слабким почуттям відповідальності перед іншими громадянами, тенденцією до передачі влади, повноважень та значної частини власної свободи лідерам. Набула подальшого розвитку теза про те, що місцеве самоврядування діє як ефективний інститут громадянського суспільства лише тоді, коли має реальну правову, організаційну, матеріально-фінансову самостійність та налагоджує взаємодію з іншими інститутами громадянського суспільства. Наголошено, що міцність демократичних основ місцевого самоврядування підвищується там, де сформований "третій сектор".
  • набула подальшого обгрунтування критична позиція щодо використання пропорційної системи виборів до місцевих рад в Україні. Уточнено, що пропорційна виборча система до органів місцевого самоврядування в нашій державі негативно вплинула на демократизацію цього інституту, адже була впроваджена без комплексного врахування особливостей вітчизняного політичного розвитку та умов успішного її застосування в розвинутих демократичних країнах;
  • запропоновано авторське бачення вітчизняної моделі місцевого самоврядування як змішаної з домінуванням елементів континентальної. Уточнено, що хоча загалом Україна тяжіє до континентальної моделі управління місцевими справами з його дуалізмом здійснення публічної влади на місцях, разом з тим у ній наявні окремі елементи англо-американської, іберійської та радянської моделей місцевого самоврядування. На основі поглибленого дослідження сучасних моделей місцевого самоврядування у розвинутих державах, виокремлено специфіку вітчизняної моделі та рекомендовано комплекс заходів щодо її демократизації.
  Практичне значення одержаних результатів. Основні положення та висновки дослідження можуть бути використані аналітичними центрами та державними структурами у здійсненні заходів з підвищення ефективності місцевого самоврядування, в процесі його реформування та удосконалення нормативно-правової бази, а також у викладанні навчальних курсів з політології, муніципального менеджменту та державного управління.
  Апробація результатів дослідження здійснювалася у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на щорічних міжнародних наукових конференціях «Дні науки філософського факультету» у 2007, 2008, 2012 роках та науково-практичній конференції «Модернізація державної служби в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні» у 2012 році.
  Публікації. Основні результати роботи відображені в п’ятьох статтях у фахових наукових виданнях та п’ятьох тезах у матеріалах наукових конференцій.
  Структуру дисертації складають вступ, три розділи, висновки і список використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 229 сторінок, список використаних джерел нараховує 285 найменувань на 38 сторінках.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Проведене автором дослідження сучасних моделей місцевого самоврядування дозволяє зробити наступні висновки:
  1. У англомовній літературі терміни "місцеве управління" та "місцеве самоврядування" сприймають як синонімічні поняття (local management, local government, local self-government). У франкомовних державах подібна термінологія взагалі не застосовується - законодавство оперує термінами «la decentralisation» (децентралізація), «autonomie locale» (місцева автономія) або «pouvoir municipal» (муніципальна влада). Інтерпретація змісту поняття «місцеве самоврядування» відбувається під впливом історичного розвитку країни, віддзеркалюючи ту модель, яка є природною для її політичної практики. В сучасній політичній думці існують три основні підходи до визначення природи місцевого самоврядування. Представники першого вважають місцеве самоврядування інститутом громадянського суспільства, другого – складником системи органів державної влади; третього – акцентують увагу на подвійній природі місцевого самоврядування, яке одночасно виступає і як інститут держави, і як інститут громадянського суспільства. Спільним для всіх трьох є розгляд сутності місцевого самоврядування як форми публічно-владного регулювання територіальною громадою окремих сфер власної життєдіяльності. За своєю природою місцеве самоврядування як форма реалізації публічної влади втілює місцеві інтереси територіальної громади, на відміну від природи держави, яка втілює загальнонаціональні інтереси.
  2. Враховуючи особливості сучасного місцевого самоврядування, можна виокремити основні критерії типології його моделей, зокрема: стан взаємовідносин органів місцевого самоврядування між собою та з органами державної влади (наявність чи відсутність різних організаційних форм державного управління на місцях, рівень підпорядкування органів місцевого самоврядування органам державної влади на місцях, форми контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування), функціональна спрямованість, фіскальна самостійність та спосіб визначення компетенції і повноважень органів місцевого самоврядування.
  3. В світі найбільшого поширення набули англо-американська та континентальна моделі місцевого самоврядування. Англо-американська модель визначається такими особливостями: високий ступінь автономії органів місцевого самоврядування, відсутність підпорядкування органів місцевого самоврядування різних територіальних рівнів; позитивний принцип правового регулювання. В основі англо-американської моделі лежить громадівська концепція місцевого самоврядування, де за основу взято ідею природних прав людини та громадянського суспільства. Її слабким місцем завжди було те, що не вдавалося визначити критерії, за якими ті чи інші питання включалися до списку недержавних публічних справ і відносилися б до відання органів місцевого самоврядування. Особливостями континентальної моделі є: високий ступінь централізації, наявність вертикальної підпорядкованості; поєднання місцевого самоврядування і прямого державного управління на місцях; негативний принцип правового регулювання. В багатьох країнах здійснення місцевого самоврядування відбувається на основі поєднання особливостей, притаманних різним моделям, а запозичення елементів іншої моделі у власну національну призводить до гібридизації системи та виокремлення окремої – «змішаної» моделі.
  4. На низовому рівні місцевого самоврядування зарубіжних держав найбільш поширеною є модель мер – рада (мера і раду обирають безпосередньо виборці), та її різновиди: сильний мер – слабка рада, особливістю якої є зосередження управлінських, кадрових та фінансових повноважень в руках мера, що забезпечує послідовне керівництво, проте це може призвести до напружених відносин між радою і мером, суміщення функцій політичного й адміністративного управління; слабкий мер – сильна рада дієвіше функціонує в невеликих населених пунктах, вирізняється значним обсягом повноважень ради та обмеженими повноваженнями мера. Найбільш ефективне самоврядування характерне для моделі рада – менеджер, де мер виконує лише представницькі та церемоніальні функції, а реальне управління здійснює менеджер, найнятий радою за контрактом. Недоліками цієї моделі є опосередкований контроль з боку громадян за діями менеджера. Вадами комісійної моделі є відсутність достатньої кваліфікації в комісіонерів, суміщення функцій законодавців та адміністраторів, розпорошеність влади.
  5. Багато труднощів у розвитку місцевого самоврядування Центральної та Східної Європи спричинено їхньою схильністю до колективістської культури, неповагою до прав людини, слабким почуттям відповідальності перед іншими громадянами, тенденцією до передачі влади, повноважень та значної частини власної свободи лідерам. Місцеве самоврядування починає діяти як базовий інститут громадянського суспільства лише тоді, коли, маючи реальну правову, організаційну, матеріально-фінансову самостійність та відповідні внутрішні і зовнішні умови для своєї діяльності, налагоджує взаємодію з іншими інститутами громадянського суспільства. Ефективність діяльності місцевого самоврядування і міцність його демократичних основ підвищується там, де сформований "третій сектор", який надає на конкурсній основі за рахунок місцевих бюджетів різні соціальні послуги.
  6. Пропорційна виборча система до органів місцевого самоврядування в нашій державі була впроваджена без комплексного врахування особливостей вітчизняного політичного розвитку та умов успішного її використання в розвинутих демократичних країнах і негативно вплинула на демократизацію цього інституту (деперсоніфікація, відсутність інституту відкликання депутата місцевої ради з ініціативи громади, залежність депутатів місцевих рад від політичних партій, а не від виборців). Її в Україні варто використовувати лише за умов: стабілізації партійної системи; ліквідації блоків як суб’єктів висунення; запровадження дієвого механізму відкликання депутатів виборцями, підвищення політичної культури громадян; проведення адміністративно-територіальної реформи.
  7. Вітчизняну модель місцевого самоврядування на сьогодні можна визначити як змішану з домінуванням елементів континентальної. Хоча загалом Україна тяжіє до континентальної моделі управління місцевими справами з його дуалізмом здійснення публічної влади на місцях, але разом з тим у ній наявні окремі елементи англо-американської, іберійської та радянської моделей місцевого самоврядування. З англо-американської моделі запозичені такі ознаки: відносно високий ступінь автономії органів місцевого самоврядування щодо держави – вони формально виступають як такі, що діють автономно в межах наданих їм повноважень, а безпосереднє підпорядкування органів місцевого самоврядування різних територіальних рівнів відсутнє; повноваження місцевого самоврядування визначаються згідно з позитивним принципом правового регулювання. З іберійської моделі запозичений такий елемент як узгодження з органами державної влади кадрових питань при формуванні органів місцевого самоврядування. Від радянської моделі залишилися основні складові системи місцевого самоврядування – ради та їх виконавчі комітети. При цьому виконавчий комітет по суті є органом подвійного підпорядкування – відповідній раді та органам виконавчої влади (в частині реалізації делегованих повноважень). Особливості вітчизняної моделі місцевого самоврядування полягають в ослабленості органів самоврядування на рівні районів та областей, відсутності належної правової бази щодо розмежування компетенції і повноважень органів місцевого самоврядування та органів державної влади на місцях (останні створюються і діють не з метою здійснення контрольно-наглядових функцій щодо законності діяльності місцевого самоврядування, а беруть на себе основний обсяг повноважень щодо управління відповідними територіями), відсутності принципу поділу влади в системі місцевого самоврядування. Базуючись на оцінці сучасних моделей самоврядування, можна запропонувати наступні прийнятні для вітчизняних умов шляхи його оптимізації в Україні: укрупнити виходячи із критеріїв ефективного управління сільські територіальні громади; на основі принципу субсидіарності розмежувати компетенцію і повноваження між органами державної влади і місцевим самоврядуванням, провівши децентралізацію; дати можливість територіальним громадам самостійно вибирати моделі місцевого самоврядування на низовому рівні; напрацювати і забезпечити функціонування механізмів як фінансово-економічного вирівнювання територіальних громад, так і їх розвитку; удосконалити механізми розподілу бюджетних коштів і контролю за ними, заклавши в них прозорість процесу і підконтрольність його представницьким органам; відповідно до гарантованих законом компетенцій визначити на довготерміновій основі джерела місцевих бюджетів; забезпечивши належне формування останніх на базі затверджених Кабінетом Міністрів України соціальних стандартів; створити дієві механізми підтримки ініціатив громадян; напрацювати нові форми і методи роботи в умовах нової парадигми управління.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Алтуніна О.М. Діяльність органів місцевого самоврядування щодо здійснення делегованих функцій та повноважень виконавчої влади: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / О.М.Алтуніна; Харківський національний ун-т внутрішніх справ. – Х., - 2009. – 20 с.
  2. Ачкасов В. Л. Опыт местного самоуправления на Западе [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ovsem/com/info
  3. Бабаєв В. Зміна механізму формування місцевих рад як засіб підвищення якості та ефективності їх роботи / В.Бабаєв // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2004. - №1. – С. 289-293.
  4. Бабаєв В.М. Адміністративно-територіальний устрій та сталий розвиток регіону (концептуальні основи та методологія): монографія / В.М.Бабаєв, Л.Л.Товажнянський, М.Д.Годлевський, О.С.Куценко, В.Л.Лисицький, О.П.Слепченко. – Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – 2-ге вид., стер. – Х.: НТУ "ХПІ", - 2008. – 316 c.
  5. Бабенков Є.П. Організаційно-економічний механізм розвитку місцевого самоврядування: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 / Є.П.Бабенков; Національна академія держ. управління при Президентові України. Харківський регіональний ін- т держ. управління. – Х., - 2005. -20 с.
  6. Бабич О.Б. Результативність функціонування суб’єктів державного управління та місцевого самоврядування на основі впровадження корпоративної культури: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / О.Б.Бабич; Національна академія держ. управління при Президентові України; Харківський регіональний ін-т держ. управління. – Х., - 2005. -22 с.
  7. Баймуратов М.О. Актуальні проблеми виконання законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про місцеві державні адміністрації" / М.О.Баймуратов, М.М.Клепацький, В.М.Князєв, В.В.Кравченко, М.В.Піцик; Товариство науковців по сприянню муніціпальній реформі. – К. : Атіка, - 2003. – 288 с.
  8. Батрименко В.І., Борденюк В.І. Закон про місцеве самоврядування в Україні / [Батрименко В.І., Борденюк В.І., Виноградова Г.В., Єрофєєв М.І.]. - К., Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. – 397 с.
  9. Батрименко В.І. Типологія моделей місцевого самоврядування в країнах Західної Європи / Батрименко В.І. // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: „ІНТАС”, 2007. – Вип. 26. – С. 184-193.
  10. Батрименко В.І. Оптимізація взаємодії місцевого самоврядування з державою та громадськими організаціями в сучасній Україні / Батрименко В.І. // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: „ІНТАС”, 2007. – Вип. 28. – С. 154-163.
  11. Батрименко В.І. Методологічні підходи до вивчення інституту місцевого самоврядування / Батрименко В.І. // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: „ІНТАС”, 2009. – Вип. 43. – С. 151-161
  12. Батрименко В.І. Оптимізація формування органів місцевого самоврядування в Україні на основі досвіду західноєвропейських країн та з врахуванням вітчизняної специфіки / Батрименко В.І. // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: „ІНТАС”, 2009. – Вип. 40. – С. 200-220
  13. Батрименко В.І. Дефініція «місцевого самоврядування» у розробках сучасних вітчизняних науковців / Батрименко В.І. // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: „ІНТАС”, 2011. – Вип. 58. – С. 444-451
  14. Батрименко В.І. Інститут місцевого самоврядування в Україні / Батрименко В.І. // Дні науки філософського факультету-2007: Міжнародна наукова конференція (18-19 квітня 2007 року): Матеріали доповідей та виступів. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – Ч. VІІІ. - С. 3-5.
  15. Батрименко В.І. Формування органів місцевого самоврядування: європейський досвід та українські реалії / Батрименко В.І. // Дні науки філософського факультету-2008: Міжнародна наукова конференція (16-17 квітня 2008 року): Матеріали доповідей та виступів. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – Ч. ІХ. С. 6-9
  16. Батрименко В.І. Вітчизняна модель місцевого самоврядування / Батрименко В.І. // Модернізація державної служби в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні: Науково-практична конференція (3 квітня 2012 року): Матеріали доповідей та виступів. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – С. 15-17.
  17. Батрименко В.І. Континентальна модель місцевого самоврядування / Батрименко В.І. // Дні науки філософського факультету-2012: Міжнародна наукова конференція (18-19 квітня 2012 року): Матеріали доповідей та виступів. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – Ч. 8. – С. 9-11.
  18. Батрименко В.І. Англо-американська модель місцевого самоврядування / Батрименко В.І. // Дні науки філософського факультету-2012: Міжнародна наукова конференція (18-19 квітня 2012 року): Матеріали доповідей та виступів. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – Ч. 9. – С. 79-81.
  19. Батрименко В.І. Удосконалення Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” – важливий напрямок становлення системи місцевого самоврядування / Батрименко В.І. // Збірник наукових праць Академії державного управління. – Вип.1. –К., 1999. – С. 271
  20. Барський В.Р. Нормотворчість представницьких органів місцевого самоврядування в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / В.Р.Барський; Одеська національна юридична академія. - О., - 2006. – 18 с.
  21. Батанов О.В. Деякі проблеми становлення муніципальної влади в Україні у контексті конституційної реформи. Місцеве самоврядування: пошуки та здобутки / О.В.Батанов // Збірник матеріалів та документів / За ред. М. Пухтинського, О. Власенка. - К.: Атіка, - 2007. – 896 с.
  22. Батанов О.В. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні: Монографія / О.В.Батанов. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, - 2001. – 63 с.
  23. Бедний О.І. Організаційно-правові основи служби в органах місцевого самоврядування в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / О.І.Бедний; Одеська національна юридична академія. – О., - 2003. – 19 с.
  24. Безверхнюк Т.М., Саханенко С.Є., Топалова Е.Х. Європейські стандарти врядування на регіональному рівні : монографія. -О.: ОРІДУ НАДУ, 2008. - 325 с.
  25. Беззубко Л.В. Взаємодія органів місцевого самоврядування і громадськості / Л.В.Беззубко, А.В.Стойка, Д.В.Кольцова, О.В.Скопец, Я.О.Нівінська; Проект "Голос громадськості"; Донбаська національна академія будівництва і архітектури. - Донецьк: Норд-комп’ютер, - 2006. – 204 с.
  26. Беззубко Л.В. Громада і органи місцевого самоврядування / Л.В.Беззубко, О.В.Скопець; Донбаська національна академія будівництва і архітектури. — Донецьк: Норд-Комп’ютер, - 2007. – 172 с.
  27. Белебеха І.О. Адміністративно-територіальна реформа в регіонах України / І.О.Белебеха, В.В.Бакум; Харківський національний технічний ун-т сільського господарства ім. Петра Василенка. – Х.: ХНТУСГ, - 2007. – 156 с.
  28. Берданова О. Шляхи вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування щодо надання послуг соціального захисту / О.Берданова // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2004. - №1. – с. 293-297.
  29. Битяк Ю.П. Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства: монографія / НДІ будівництва та місцевого самоврядування АПрН України / Ю.П.Битяк (ред.), І.В.Яковюк (ред.). – Х.; Право, - 2007. – 248 c.
  30. Білоус Н. Київ наприкінці XV – у першій половині XVII століття. Міська влада і самоврядування: монографія / Н.Білоус; НАН України; Інститут історії України. Центр соціальної історії; Фонд муніципальних реформ "Магдебурзьке право". – К.: Києво-Могилянська академія, - 2008. – 360 c.
  31. Бобровська О.Ю. Корпоративне управління в місцевому самоврядуванні: монографія / О.Ю.Бобровська. – Національна академія держ. управління при Президентові України; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Д.: ДРІДУ НАДУ, - 2008. – 284 c.
  32. Болдирєв С.В. Організаційно-правові питання місцевого самоврядування в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / С.В.Болдирєв; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., - 2003. – 20 с.
  33. Бондарук Т.Г. Місцеве самоврядування та його фінансове забезпечення в Україні / Т.Г.Бондарчук; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - К.: [б. в.], - 2009. – 607 с.
  34. Борденюк В. І. Методологічні основи співвідношення методів державного управління та методів здійснення місцевого самоврядування: правові аспекти / В.І.Борденюк // Вісник Академії правових наук України. – 2004. - № 3. – С. 53-64.
  35. Борденюк В.І. Децентралізація державної влади і місцеве самоврядування: поняття, суть та форми (види) / В.І.Борденюк // Право України. – 2005. - №1. – С. 21-25.
  36. Борденюк В.І. Деякі аспекти співвідношення місцевого самоврядування, держави і громадянського суспільства в Україні / В.І.Борденюк // Право України. – 2002. - №3.
  37. Борденюк В.І. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно-правовий аспект / В.І.Борденюк // Право України. – 2003. - №4. – С. 12-17.
  38. Борденюк В.І. Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії / В.І.Борденюк. – К. : Парламентське видавництво, - 2007. – 576 c.
  39. Бровинська Н. Демократизація та регіональні аспекти трансформації в Україні / Н.Бровинська // Розвиток демократії в Україні: Матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 29 вересня – 1 жовтня 2000 р.). – К.: Центр Освітніх Ініціатив, - 2001. – С. 725–756.
  40. Бульба В., Меляков А. Аналіз діяльності органів самоорганізації населення в Україні// Державне управління та місцеве самоврядування. Збірник наукових праць Вип. 1 (8). - 2011.- Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2011_1/index.html
  41. Буряк О.П. Становлення та розвиток фінансових інститутів місцевого самоврядування України: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / О.П.Буряк; НАН України; Інститут регіональних досліджень. – Л., - 2007. – 20 с.
  42. Буряк Т.М. Конституційно-правова регламентація об’єктного складу місцевого самоврядування в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Т.М.Буряк; Інститут законодавства Верховної Ради України. - К., - 2007. – 20 с.
  43. Варга С.І. Фінансові ресурси місцевого самоврядування: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / С.І.Варга; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., - 2001. – 19 с.
  44. Васюков Г.Г. Забезпечення фінансової автономії органів місцевого самоврядування: автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.04 / Г.Г.Васюков; НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. – К., - 2009. – 20 с.
  45. Верещук І. А. Адміністративно-територіальний устрій України як територіальна основа місцевого самоврядування // Економіка та держава. - 2010. - № 8. - С. 77-79.
  46. Верменич Я.В. Адміністративно-територіальний устрій України: еволюція, сучасний стан, проблеми реформування: у 2 ч. / Я.В.Верменич. – НАН України; Інститут історії України; Центр теоретико-методологічних проблем історичної регіоналістики. – К.: - 2009. – 370 с.
  47. Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 24 листопада 2009 р. / Головне управління держ. служби України; Управління держ. служби Головного управління держ. служби України в Полтавській області; Полтавський національний технічний ун-т ім. Юрія Кондратюка; Полтавський ун-т споживчої кооперації України; Асоціація докторів наук з держ. управління; Українська асоціація європейських студій; Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місцевого самоврядування, держ. підприємств, установ та організацій / В.О.Онищенко (ред.кол.). – Полтава: ПолтНТУ, - 2009. – 228 с.
  48. Власик О. Перспективи демократизації місцевого самоврядування / О.Власик, Н.Прозорова // Віче. – 2004. - №5. – С. 44-45.
  49. Войтенко Т.О. Громадянське суспільство в Україні: аналіз соціального конструювання / Т.О.Войтенко, О.С.Гончарук, Ю.О.Привалов // Наукова збірка / Відп. ред.: Ю.Саєнко – К.: Стилос, - 2002. – с. 55.
  50. Ворона П.В. Місцеве самоврядування і політичні партії в Україні: монографія / П.В.Ворона; Національна академія держ. управління при Президентові України; Харківський регіональний ін-т держ. управління. – Х.: Магістр, - 2008. – 184 с.
  51. Всеукраїнські муніципальні слухання за участю Президента України // Реформа публічної влади як інструмент подолання фінансово-економічної кризи в Україні (30 березня 2009).
  52. Ганущак Ю. Суспільний договір між державою та самоврядуванням: Пробл. реформування адм.-терит. устрою: світ. досвід та Україна / Ю.Ганущак // Дзеркало тижня. – 2005. - 6-12 серп. – С. 7.
  53. Головатюк Л. Д. Правове забезпечення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування при здійсненні делегованих повноважень // Політико-правове забезпечення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування : зб. доп. щоріч. Всеукр. громад. слухань, 24-25 верес. 2009 р., м. Одеса / [голов. ред. Т. В. Мотренко]. - Одеса, 2009. - С. 128-131.
  54. Гірняк М.В. Європейська хартія місцевого самоврядування в Україні: питання реалізації та контролю=The European Charter of Local Self-Government in Ukraine: Issues of Enforcement and Control/ Hirnyak, M. / Українська асоціація місцевих та регіональних влад ; Українська академія друкарства ; Львівська міська рада. - Л.: Каменяр, - 2004. – 58 с.
  55. Гнилорибов В. Держава і місцеве самоврядування: проблема взаємин / В.Гнилорибов // Віче. – 2004. -№5. – С. 41-43.
  56. Горник А.В. Регулювання міжбюджетних стосунків в розвитку місцевого самоврядування: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 / А.В.Горник; Академія муніципального управління. – К., - 2008. – 20 с.
  57. Господаренко О.В. Діяльність місцевих органів влади і самоврядування на Півдні України у 1917-1920 рр.: соціально-економічний аспект: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О.В.Господаренко; Донецький національний ун-т. - Донецьк, - 2005. – 18 с.
  58. Гошко А.Л. Стратегія і тактика планування діяльності органів місцевого самоврядування / А.Л.Гошко. – К.: Вид-во УАДУ, - 2000. – 179 с.
  59. Грабильніков А.В. Поняття конституційного права громадян України брати участь в управлінні державними справами / А.В.Грабильніков // Часопис Київського університету права, - 2004. – №2. – С. 32-36.
  60. Григорьев В. А. Эволюция местного самоуправления. Отечественная и зарубежная практика: Монография / В.А.Григорьев. - К.: Истина, - 2005. –424 с..
  61. Гринишин М. Місцеве самоврядування в Україні та Польщі на шляху до спільного Європейського Дому / М.Гринишин, С.Трохимчук; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин. Кафедра країнознавства та міжнародного туризму / М.Мальський (наук.ред.). – Л., - 2002. – 96 с.
  62. Грицяк І.А. Проблеми теорії та практики державного управління та місцевого самоврядування / Грицяк І.А. // Матеріали щорічної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та слухачів Української академії державного управління(31.05.1996). – К., - 1996. –С. 58.
  63. Грищук М.В. Місцеве самоврядування в Україні: політико-правові аспекти становлення і розвитку на сучасному етапі: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 [Електронний ресурс] / М.В.Грищук; Одес. нац. юрид. акад. – О., - 2007. – 18 с.
  64. Гуляк О. О. Оренда майна комунальної форми власності як засіб впливу органів місцевого самоврядування на соціально-економічний розвиток регіону// Сучасна регіональна політика: формування, реалізація та розвиток публічної служби : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 23 верес. 2010 р. / [ред. кол.: М. М. Іжа та ін.]. - Одеса, 2010. - С. 87-88.
  65. Дегтярьова І.О. Основні засади функціонування місцевого самоврядування // Організаційні засади функціонування місцевого самоврядування в Україні: [Моногр.] / І.О.Дегтярьова, Ю.О.Куц, С.В.Болдирєв, А.Є.Тамм; За заг. ред. доц. Ю.О.Куца. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", - 2004. – С. 58-88.
  66. Дейч Б. Самоврядність потребує ініціативного та відповідального лідера, а не запопадливого чиновника / Б.Дейч // Віче. – 2004. - №1. – С. 18-21.
  67. Делія Ю. Місцеве самоврядування як право територіальної громади / Ю.Делія // Право України. – 2005. - №5. – С. 45-48.
  68. Державне управління та місцеве самоврядування в Україні: шляхи реформування. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 17-20 вересня 2000 року. – Ужгород. – 2000. – 252 с.
  69. Державне управління та місцеве самоврядування. Збірник наукових праць Вип. 1 (8). - 2011.- Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2011_1/index.html
  70. Дорошева А.О. Самоврядування в приморських містах Півдня України у другій половині XIX ст.: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / А.О.Дорошева; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., - 2009. – 16 с.
  71. Дробот І.О. Гарантування місцевого самоврядування: теоретико-методологічний аспект: монографія / І.О.Дробот; Львівський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, - 2006. – 252 c.
  72. Дробязко І.М. Маркетингова спрямованість діяльності органів місцевого самоврядування: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 / І.М.Дробязко; Національна академія держ. управління при Президентові України. Харківський регіональний ін- т держ. управління. – Х., - 2008. – 20 с.
  73. Дьомін О. Роль адміністративної реформи у державотворенні на сучасному етапі: [Ст. 1-го заст. Глави Адмін. Президента України] / О.Дьомін // Право України. – 2003. - №5. – С. 3-8.
  74. Евдокимов В.Б. Местные органы власти зарубежных стран: правовые аспекты / В.Б.Евдокимов, Я.Ю.Старцев. –М.: Спарт, - 2001. – 251с.
  75. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 р., ратифікована Законом України № 452/97-ВР // Відомості Верховної Ради. – 1997. - №3. – Ст. 249.
  76. Єгоров О. Взаємодія органів місцевої виконавчої влади з органами місцевого самоврядування в Україні / О.Єгоров // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2004. - № 2. – С. 289-296.
  77. Жуков В.І. Соціальне партнерство як засіб побудови громадянського суспільства / В.І.Жуков // Партнерство в соціальній роботі. Робочі матеріали. – К., 18-24 лютого. – 2002. – С. 1-4.
  78. Жукровський Я. Принцип підзвітності перед територіальною громадою органів і посадових осіб місцевого самоврядування: від декларацій до практичного втілення // Громадянське суспільство. - 2009. - № 3. - С. 25-28.
  79. Журавель Я.В. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Я.В.Журавель; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К.; - 2008. – 18 с.
  80. Журавський В.С. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.С.Журавський, В.О.Серьогін, О.Н.Ярмиш. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре“. – 2003. – 672 с.
  81. Журавський В.С. Концепція гармонізації законодавства України із законодавством держав – членів ЄС / В.С.Журавський // Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. Вип.13. – К., - 2002. – 584с.
  82. Журавський В.С. Питання реформи місцевого самоврядування в Україні / В.С.Журавський // Право України. – 2005. - №11. – С. 24-27.
  83. Зайчикова В.В. Системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в європейських країнах: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / В.В.Зайчикова; Національна академія держ. податкової служби України. – Ірпінь, - 2003. – 16 с.
  84. Закон України "Про державну службу" від 17.11.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4050-17
  85. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0
  86. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". За станом на 5 березня 2001 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, - 2001. – 68 с.
  87. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні": За станом на 23 лютого 2007 р. / Верховна Рада України. – К. : Парламентське вид-во, - 2007. – 80 с.
  88. Закон України "Про органи самоорганізації населення". [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2625-14
  89. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування": За станом на 24 лютого 2006 року / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, - 2006. – 23 с.
  90. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні“. – К.: Парламентське вид-во. – 2002. – 68 с.
  91. Закон України „Про службу в органах місцевого самоврядування“. – К.: Парламентське вид-во. – 2002. – 20 с.
  92. Закони України "Про органи самоорганізації населення" ; "Про асоціації органів місцевого самоврядування": за станом на 21 вересня 2009 року / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, - 2009. – 28 с.
  93. Збірник матеріалів Координаційно-методологічної наради "Сучасні проблеми місцевого самоврядування в контексті адміністративної реформи та регіональної політики" та виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування: 9-13 квітня 2001 року, Гаспра-Ялта, АРК / Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України при Президентові України / М.Власова (розроб.), М.Пухтинський (упоряд.), О.Молодцов (упоряд.). – К. : Логос, - 2001. – 146 с.
  94. Законодавство України про місцеве самоврядування: збірник офіційних текстів законів. Станом на 1 грудня 2010 р. - К.: Центр учбової літератури, ВМГО "Український молодіжний правничий союз", 2011. - 200 c.
  95. Іщенко О.М. Місцеве самоврядування: світовий досвід та особливості української моделі / О.М.Іщенко. Ін-т законодав. передбачень і правової експертизи. – К., - 2002. – 603с.
  96. Іщенко О.М. Політичні пріоритети трансформування держави / О.М.Іщенко // Політичний менеджмент. – 2005. - №2(11). – С. 78-88.
  97. Йосифович Д.І. Адміністративна відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування за корупційні діяння: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Д.І.Йосипович; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Л., - 2009. – 20 с.
  98. Калашников В.М. Організаційно-правові засади місцевого управління і самоврядування в зарубіжних країнах: монографія / Національна академія держ. управління при Президентові України; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Д.: Пороги, - 2009. – 387 с.
  99. Калиновський Б.В. Конституційні принципи місцевого самоврядування в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 14.00.02 / Б.В.Калиновський; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., - 2004. – 21 с.
  100. Кампо В.М. Місцеве самоврядування в Україні / В.М.Кампо. – К.: - 1997. – с. 40.
  101. Карабін Т.О. Співвідношення повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування: теоретичні і практичні питання: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 [Електронний ресурс] / Т.О.Карабін; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – К., - 2007. – 24 с.
  102. Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях: Монографія / А.Карась. – К. 2001, – 245 с.
  103. Карнаух В. Принципи організації публічно-владних відносин у місцевому самоврядуванні / В.Карнаух // Політичний менеджмент. – 2005. - №5(14). – С. 118-124.
  104. Качмарський Є. І. Місцеве самоврядування в контексті становлення громадянського суспільства в Україні [Текст]: автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Качмарський Є. І. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2010. - 18 с.
  105. Квітка С.А. Місцеве самоврядування: Навч. посібник / С.А.Квітка // Національна академія держ. управління при Президентові України; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – 2.вид., доп. – Д.: ДРІДУ НАДУ, - 2004. – 107 с.
  106. Керецман В.Ю. Місцеве самоврядування: сучасні моделі та проблеми їх реалізації в Україні / В.Ю.Керецман // Конституційне будівництво в Україні: теорія та практика. – Ужгород, - 2000. – С. 163–169.
  107. Кирик Г. В. Особливості інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування // Сучасна регіональна політика: формування, реалізація та розвиток публічної служби : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 23 верес. 2010 р. / [ред. кол.: М. М. Іжа та ін.]. - Одеса, 2010. - С. 425-426.
  108. Кириченко Л. Народовладдя і місцеве самоврядування в Україні / Л.Кириченко // Право України. – 2001. - №6. – С. 99-101.
  109. Киричук В.В. Історія державного управління в Україні: Навч. Посібник / В.В.Киричук, В.І.Тимцуник. – К.: Вид-во УАДУ, - 2001. – 244 с.
  110. Кіндратець О.М. Формування суспільства сталого розвитку: проблеми і перспективи: Монографія / О.М.Кіндратець. – Запоріжжя: Видавництво Запорізької державної інженерної академії, - 2003. – 383 с.
  111. Кірмач А. Перспективи реформування місцевого самоврядування / Центр політико-правових реформ / А.Кірмач (авт.-упоряд.), В.Тимощук (авт.-упоряд.). — К.: Центр політико-правових реформ, - 2006. – 24 с.
  112. Клепацький М.М. Роль громадських організацій та інших неурядових структур у становленні та розвитку місцевого самоврядування в Україні / М.М.Клепацький, Р.В.Кобець, В.В.Комов, В.В.Кравченко, О.В.Молодцов / Товариство науковців по сприянню муніципальній реформі. – К. : Атіка, - 2003. – 288 с.
  113. Клименова Олена. Перспективні напрямки розвитку системи місцевого самоврядування в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування. - Збірник наукових праць. - Вип. № 1. - 2011.- Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2011_2/11kommsu.pdf
  114. Коваленко А.А. Теорія і практика місцевого самоврядування в Україні / А.А.Коваленко / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – К., - 2002. – 461 с.
  115. Ковальчук Б. Громадянське суспільство і політика органів місцевого самоврядування (проблеми теорії і практики): Матеріали наук.-практ. українсько-польської конф., (Львів, 4-5 березня 2002р.) / Доброчинний громадський Фонд ім. Князя Осмомисла; Координаційний центр громадської ініціативи (ГрІн) / Б.Ковальчук (відп.ред.) – Л.: Доброчинний громадський Фонд ім. Князя Осмомисла, - 2003. – 416 с.
  116. Ковриженко Д.К. Актуальні проблеми правового регулювання місцевих виборів / Д.К.Ковриженко // Часопис "Парламент". – 2004. – №4 – С. 30.
  117. Ковтун І.Б. Діяльність органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні: організаційно-правові особливості та шляхи вдосконалення: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 / І.Б.Ковтун; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. – Д., - 2008. – 20 с.
  118. Козюра І.В. Місцеве самоврядування в Україні (становлення та еволюція): Навч. Посібник / І.В.Козюра, О.Ю.Лебединська. – Ужгород: Патент, - 2003. – 224 с.
  119. Козюра І.В. Становлення і розвиток місцевого самоврядування в Канаді / І.В.Козюра; Національна академія держ. управління при Президентові України. – К.: Видавництво НАДУ, - 2004. – 332 с.
  120. Колодій А. Перешкоди на шляху інституціалізації громадянського суспільства в Україні / А.Колодій // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю. – 30 травня 2001 р. Київ, Українська Академія державного управління при президентові України. – Т.1–3. – К., - 2001.–276 с.
  121. Колодій А.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник / А.М.Колодій, А.Ю.Олійник. – К.: Юрінком Інтер, - 2003. – 464 с.
  122. Колодій А.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник. – 2. вид., переробл. і доп. А.М.Колодій, А.Ю.Олійник. – К.: Юрінком Інтер, - 2007. – 504 c.
  123. Колодій А.Ф. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. Монографія / А.Ф.Колодій. – Львів: Видавництво "Червона калина". – 2002. – 276 с.
  124. Кольцова Д.В. Органи самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 / Д.В.Кольцова; Донецький держ. ун-т управління. - Донецьк, - 2007. – 20 с.
  125. Конончук С. Демократичний потенціал пропорційних виборчих систем / С.Конончук, О.Ярош, С.Горобчишина / Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К. : [Агентство "Україна"], - 2009. – 80 с.
  126. Конституція України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0
  127. Конституційний Договір між Верховною Рад
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины