Ілюшина Ольга Миколаївна. Удосконалення кадрового забезпечення курортно-туристичного регіону : Илюшина Ольга Николаевна. Совершенствование кадрового обеспечения курортно-туристического региона

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Ілюшина Ольга Миколаївна. Удосконалення кадрового забезпечення курортно-туристичного регіону
 • Альтернативное название:
 • Илюшина Ольга Николаевна. Совершенствование кадрового обеспечения курортно-туристического региона
 • Кол-во страниц:
 • 262
 • ВУЗ:
 • ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ ТА ПРАВА
 • Год защиты:
 • 2014
 • Краткое описание:
 • Ілюшина Ольга Миколаївна. Удосконалення кадрового забезпечення курортно-туристичного регіону.- Дисертація канд. екон. наук: 08.00.07, Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". - Львів, 2014.- 262 с.


  ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
  «ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ ТА ПРАВА»
  ІЛЮШИНА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА
  УДК 331:338.48:332.1
  УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  КУРОРТНО-ТУРИСТИЧНОГО РЕГІОНУ
  Спеціальність: 08.00.07 – Демографія, економіка праці,
  соціальна економіка і політика
  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата економічних наук


  Науковий керівник
  Шевчук Любов Теодорівна
  доктор економічних наук, професор


  Львів – 2014
  ЗМІСТ

  ВСТУП………………………………………………………………………. 4
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРОРТНО-ТУРИСТИЧНОГО РЕГІОНУ………………………………………………. 10
  1.1. Зміст поняття «кадрове забезпечення» та економічна сутність кадрового забезпечення курортно-туристичного регіону 10
  1.2. Теоретичне підґрунтя формування кадрового забезпечення і використання кадрів ……………………………………………….. 32
  1.3. Методи дослідження кадрового забезпечення курортно-туристичного регіону …………………………………………….. 51
  Висновки з розділу 1…………………………………………….. 71
  РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРОРТНО-ТУРИСТИЧНОГО РЕГІОНУ «ВЕЛИКА ЯЛТА»………………………… 76
  2.1. Оцінка особливостей кадрового забезпечення Ялтинського регіону……………………………………………………………….. 76
  2.2. Взаємозалежність трансформації стану курортно-туристичного регіону та структури кадрів Великої Ялти……….. 102
  2.3. Інвестиційна діяльність та її вплив на соціально-економічний розвиток й кадрове забезпечення курортно-туристичного регіону Великої Ялти………………………………. 123
  Висновки з розділу 2……………………………………………… 141
  РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПОЛІПШЕННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРОРТНО-ТУРИСТИЧНОГО РЕГІОНУ ВЕЛИКОЇ ЯЛТИ………………………………………………………………………… 147
  3.1.Удосконалення державної кадрової політики курортно-туристичного регіону………………………………………………. 147
  3.2. Розвиток інвестиційної діяльності як шлях покращення кадрового забезпечення курортно-туристичного регіону……….. 168
  3.3. Соціально-економічні наслідки удосконалення кадрового забезпечення курортно-туристичного регіону…………………… 188
  Висновки з розділу 3……………………………………………… 205
  ВИСНОВКИ ………………………………………………………………… 213
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………... 217
  ДОДАТКИ…………………………………………………………………… 242

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ


  КТР – курортно-туристичний регіон
  СНД – Співдружність Незалежних Держав
  ТПР – територія пріоритетного розвитку
  К А П Р Р – координація, аналіз, планування розвитку регіону
  МТД – міжнародна технічна допомога
  ДПП – державно - приватного партнерства
  МФО – міжнародна фінансова організація
  UNWTO – всесвітня туристична організація
  ІЛР – індекс людського розвитку

  ВСТУП

  Актуальність теми дослідження. Умови ринкових відносин висувають нові вимоги до розв’язання проблем кадрового забезпечення, яке повинно сприяти зростанню економічної ефективності та динамічності розвитку курортно-туристичного регіону (КТР). Значення дослідження кадрового забезпечення КТР зростає, якщо останній розташований у традиційній відпочинковій зоні приморського типу, в якому функціонування конкретного КТР трансформується у провідну (курортно-рекреаційну) діяльність регіону. Розв’язання проблеми кадрового забезпечення КТР має стати однією з головних конкурентних переваг, яку потрібно розглядати як один зі стрижневих важелів забезпечення економічного зростання.
  Оскільки теперішні умови життєдіяльності населення висувають підвищені вимоги у всіх сферах суспільства до побудови і формування системи кадрового забезпечення, то це вимагає від працівників цієї сфери уміння пристосовуватися до потреб споживачів послуг у конкретному КТР, що надзвичайно актуалізує тему дослідження з удосконалення кадрового забезпечення КТР. Особливістю підприємств, які надають курортно-туристичні послуги є те, що ефективність їхньої діяльності визначається, насамперед, якістю роботи кадрів, тому проблема кадрового забезпечення КТР є однією з найважливіших, такою, що потребує негайного розв’язання, постійного моніторингу.
  Досліджувана проблема завжди привертала увагу вчених. Праці окремих з них є фундаментальними, становлять загальну теоретичну основу вивчення та формування кадрового забезпечення. У цьому аспекті використано праці таких вчених як В. Б. Авер’янова, В. Г. Афанасьєва, Д. М. Бахраха, Л. І. Гальків, В. Я. Бідак, В. М. Горшеньова, Т. С. Кабаченко, В. І. Кнорінга, Ю. М. Козлова, Б. М. Лазарєва, О. М. Омарова, Ю. М. Старілова, Ю. М. Тихомирова, Л. Т. Шевчук, Г. В. Щокіна, В. В. Цвєткова, Л. А. Янковська.
  Серед науковців, дослідження яких спрямовані на вивчення туристичної сфери, можна назвати М. І. Долішнього, Л. Т. Шевчук, Л. Г. Лук’янову, В. І. Цибуха, М. Б. Біржакова, М. П. Мальську. Вчені не звертали належної уваги на проблеми кадрового забезпечення КТР в умовах нестабільності соціально-економічного і суспільно-політичного середовища, реалії існування якого характеризуються чітко визначеною сезонністю функціонування, перенесенням акцентів формування, розвитку й використання на регіональний рівень, відсутністю взаємоузгодженості між навчальними закладами у підготовці необхідних кадрів для КТР та курортно-туристичних підприємств, відволіканням владних структур від проблем розвитку КТР на інші потреби. Усі вищезазначені проблеми потребують комплексного аналізу кадрового забезпечення КТР та формування заходів з його реалізації. Особливо потрібно закцентувати увагу на питаннях, пов’язаних з уточненням сутності й структури кадрового забезпечення КТР, використанням нових теоретичних здобутків для розв’язання зазначених проблем, розробленням системи методів дослідження, здійсненням комплексного оцінювання рівня розвитку КТР у контексті його кадрового забезпечення, встановленням потреб конкретного КТР у кадрах, обґрунтуванням комплексу заходів нормативно-законодавчого, організаційно-інституційного та освітнього напрямів щодо удосконалення кадрового забезпечення КТР тощо.
  Урахування автором актуальності проблеми кадрового забезпечення КТР та необхідності її розв’язання зумовили вибір теми дисертаційного дослідження, яке є важливим, потрібним та відповідає вимогам часу.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям дисертаційного дослідження пов’язаний з науковими темами, які виконувалися в Інституті регіональних досліджень НАН України, а саме: НДР «Просторовий вимір територіально-структурних процесів у регіоні» (№ держреєстрації 0108U010367), в якому автор окреслила основні підходи до розв’язання проблеми кадрового забезпечення курортів КТР; НДР «Оцінка сучасного стану та систематизація проблем соціально-економічного розвитку малих міст (на прикладі Карпатського регіону)» (№ держреєстрації 0111U000709), в якому автор виявила та висвітлила кадрові проблеми малих міст Карпатського регіону; НДР «Оцінка перспектив розвитку метрополійних функцій обласних центрів Західного регіону України» (№ держреєстрації0 113U000105), в якому автор розробила пропозиції щодо розвитку метрополійної функції великого міста – підготовки кадрів для курортно-туристичних регіонів.
  Тема дисертації за тематичним спрямуванням також відповідає науковому напряму кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій Приватного вищого навчального закладу «Львівський університет бізнесу та права». Дисертаційна робота безпосередньо пов’язана з комплексною темою науково-дослідних робіт Львівського університету бізнесу та права «Підвищення конкурентоспроможності підприємств та ефективності використання їх виробничого і кадрового потенціалу».
  Метою дисертаційного дослідження є узагальнення і розвиток теоретико-методологічних основ та розроблення практичних заходів з удосконалення і формування кадрового забезпечення КТР.
  Для досягнення зазначеної мети визначено такі наукові завдання:
  – визначити сутність, структуру, принципи кадрового забезпечення та виявити особливості кадрового забезпечення курортно-туристичного регіону;
  – окреслити досягнення наукової думки та з’ясувати можливості їх використання для розв’язання питань удосконалення кадрового забезпечення КТР;
  – запропонувати дієву систему методів дослідження кадрового забезпечення КТР, яка відповідає сучасним вимогам наукового пізнання з урахуванням особливостей об’єкта дослідження ;
  – дати комплексну оцінку рівню розвитку КТР та проаналізувати стан його кадрового забезпечення в контексті ринкових умов розвитку;
  – провести маркетингові дослідження якості кадрового забезпечення КТР, скласти «портрет» споживачів послуг КТР Великої Ялти, встановити константи сприйняття Ялтинського курорту;
  – визначити напрями основних тенденцій зайнятості й кадрового забезпечення у взаємозв’язку з ринковими перетвореннями у курортно-туристичному регіоні та визначити їх соціально-економічні наслідки;
  – з’ясувати відповідність курортно-туристичного регіону Великої Ялти критеріям інвестиційної привабливості;
  – обґрунтувати та запропонувати комплекс заходів нормативно-законодавчого, організаційно-інституційного й освітнього напрямів з удосконалення кадрового забезпечення КТР.
  Об’єкт дослідження становлять процеси кадрового забезпечення курортно-туристичного регіону.
  Предметом дослідження є теоретико-методологічні та прикладні питання удосконалення кадрового забезпечення КТР.
  Методологія і методика дослідження. Теоретико-методологічною основою дисертаційної роботи є фундаментальні положення економічної теорії, концепції соціально-економічного розвитку, сучасні наукові праці українських і зарубіжних учених, які відбивають проблеми створення ефективної системи кадрового забезпечення та особливості її формування й функціонування у КТР.
  Для розв’язання окреслених завдань у роботі використано такі загальнонаукові та спеціальні методи: аналізу й синтезу – для всебічного вивчення об’єкта і предмета дослідження, а також під час оцінювання наявних теоретичних і методологічних підходів та положень, наукових розробок з проблем формування і розвитку кадрового забезпечення КТР; узагальнення – для формулювання висновків, удосконалення низки дефініцій, зокрема уточнення змісту поняття «кадрове забезпечення», тощо; історичний та логістичний – з метою дослідження об’єкта в умовах змін фундаментальних та прикладних положень економічних теорій, економічного життя суспільства, які дають змогу простежити стійкість відносин і зв’язків, спадкоємність окремих характеристик кадрового забезпечення КТР; графічний – для наочного відображення одержаних результатів; анкетування – для визначення констант сприйняття гостями курорту продукту КТР Великої Ялти, рівня якості кадрового забезпечення та економічної культури КТР; економічного аналізу – для дослідження стану та результатів соціально-економічного розвитку кадрового забезпечення КТР; наукового передбачення – для обґрунтування системи заходів, реалізація яких забезпечить удосконалення кадрового забезпечення КТР.
  Інформаційну базу дослідження становили законодавчі та нормативні акти Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, постанови Автономної Республіки Крим, рішення міських рад, статистичні дані Державної служби статистики України, міністерств і відомств, міжнародні законодавчі та нормативні акти й угоди, а також результати наукових розробок та зарубіжних вчених з теми дослідження, інформація всесвітньої комп’ютерної мережі Internet та матеріали власних досліджень автора.
  Наукова новизна отриманих результатів. Проведені дослідження дали змогу отримати наукові результати, а саме:
  вперше:
  – обґрунтовано встановлення значення і місця економічної культури в концепції кадрової конкурентоспроможності та підвищення якості життя населення в межах рекреаційної сфери КТР Великої Ялти, що дало можливість запропонувати нові підходи до розв’язання проблеми кадрового забезпечення КТР;
  удосконалено:
  – суть поняття «кадрове забезпечення», яке на відміну від наявних тлумачень відрізняється тим, що кадрове забезпечення розглядають як частину управління соціально-економічним розвитком регіону, котру потрібно спрямувати на забезпечення всіх складових формування курортно-туристичного продукту за наявності необхідного кількісного і якісного складу кваліфікованих працівників;
  – систему класифікації кадрів КТР, яка вирізняється комплексом критеріїв класифікаційних ознак, використання котрих дає можливість у практичному аспекті врахувати різні складові кадрового забезпечення КТР та розробити систему дієвих програм соціально-економічного розвитку регіону;
  – понятійно-термінологічний апарат економічної культури КТР, який містить поняття, що розкривають значення, структурну модель, класифікацію, функції економічної культури та, на відміну від відомих визначень, враховує особливості економічної культури кадрового забезпечення КТР, що надає можливість скоригувати траєкторію прийняття ефективних рішень підвищення конкурентоспроможності туристичного продукту місцевості на основі теоретичних розробок та отриманих практичних знань;
  отримали подальшого розвитку:
  – методичні підходи до удосконалення державної кадрової політики соціально-економічного розвитку КТР, які, на відміну від інших, засновані з одного боку, на взаємоузгодженому розробленні програм кадрової політики на державному, регіональному й місцевому рівнях і необхідності зарахування до них інноваційних заходів, з іншого боку, – на наповненні чинних програм соціально-економічного розвитку КТР змістом, спрямованим на визначення серед чинників соціального-економічного прогресу кадрового забезпечення та розширення засобів його застосування;
  – методичні підходи до розроблення заходів з підвищення ефективності роботи навчальних закладів, освітніх програм для всіх учасників виробництва курортно-туристичного продукту, які, на відміну від інших, передбачають додання до програм навчання фахівців дисципліни «Економічна культура», а також системи «наставництва» та стимулювання роботодавців ї працівників у підвищенні освітнього рівня та кваліфікації; методичні підходи до визначення ролі кадрового забезпечення у соціально-економічному житті громадян КТР, які на противагу іншим, передбачають розгляд впливу особливостей кадрового забезпечення КТР на розвиток рекреації й поширення дії рекреаційних функцій на мега-, мезо- та мікрорівнях суспільства;
  – модель інституційної структури – регіонального центру координації, аналізу і планування соціально-економічного розвитку регіону (КАПРР), створення якого у КТР Великої Ялти стане важливим напрямом вирішення питань кадрового забезпечення регіону, сталого та збалансованого розвитку окремих курортів з урахуванням принципів відвертості влади і діалогу між суспільством, бізнесом.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертаційній роботі окреслено теоретико-методологічне узагальнення дослідження формування кадрового забезпечення та представлено нове вирішення наукової проблеми підвищення конкурентоспроможності КТР та якості життя населення на основі удосконалення кадрового забезпечення.
  Результати виконаного дослідження дають можливість сформулювати такі висновки та пропозиції:
  1.Ринкові умови висувають жорсткі вимоги щодо досягнення конкурентоспроможного рівня курортно-туристичного продукту на міжнародних та національних ринках послуг, які пов’язані з людським чинником, який у ХХІ ст. через кадрове забезпечення стає головним джерелом соціально-економічного зростання. Враховуючи ситуацію, що склалася в системі кадрового забезпечення КТР, дослідження його формування та підвищення ефективності використання стає надзвичайно актуальною науково-прикладною проблемою.
  2.Сформовано понятійно-термінологічний апарат кадрового забезпечення з урахуванням особливостей функціонування КТР, який дає змогу окреслити досліджувану проблематику та розвинено той його пласт, який пов’язаний з економічною культурою. Це дало змогу розробити структурну модель економічної культури КТР, що допомогло запропонувати сукупність принципів і правил курортно-туристичної діяльності відповідно до парадигми соціальної відповідальності бізнесу.
  3.Удосконалено підходи щодо вивчення еволюції кадрового забезпечення, які ґрунтуються на ретроспективному аналізі, порівнянні та узагальненні, що дало змогу визначити гуманістично-культурну складову сучасного економічного життя, розглянути економічну культуру в контексті уніфікованого чинника якісної зміни кадрового забезпечення КТР.
  4.Доведено, що акцентування уваги на економічній культурі кадрів, аналізі її теоретичних засад (поняття, принципів, функцій тощо) відкриває нові перспективи подальшого соціально-економічного розвитку КТР.
  5.Запропонована система методів дослідження кадрового забезпечення, яка ґрунтується на діалектичному методі наукового пізнання та дає змогу використовувати у практичній діяльності доступний та ефективний оцінний інструментарій, складений із загальнофілософських, загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, комплексу економічних показників та результатів маркетингових досліджень.
  6.Здійснено вибір методології дослідження, який відповідає завданням об’єктивного визначення стану кадрового забезпечення КТР, постійному моніторингуванні кадрового забезпечення з урахуванням його особливостей щодо розгляду в контексті курортно-туристичного регіону, своєчасного отримання достовірної інформації, необхідної для обґрунтування та прийняття рішень з оновлення і створення сприятливого економічного простору КТР.
  7.На основі проведеної комплексної оцінки динаміки розвитку і сучасного стану КТР Великої Ялти встановлено тенденцію зростання основних показників фінансово-економічної діяльності (кількість рекреантів, обсяг наданих послуг, продуктивність праці, розмір надходжень у бюджети різних рівнів тощо) та зменшення частки цих показників у загальній структурі показників АР Крим. Це дало змогу визначити недосконалість функціонування механізму державного та місцевого управління у контексті кадрового забезпечення курортно-туристичного регіону, відсутність контролю здійснення та моніторингу результатів екскурсійної діяльності та встановити напрями перетворень кадрового забезпечення КТР в умовах сучасних процесів ринкових відносин на підставі нових вимог до якісного та кількісного складу кадрів, їх відношення до праці, розуміння приватної власності.
  8.Відповідно до здійснених маркетингових досліджень складено «портрет» споживачів послуг КТР Великої Ялти. Встановлено константи сприйняття курорту населенням і споживачами. Проведено оцінку якості кадрового забезпечення за базами розміщення (кадрове забезпечення санаторіїв, готелів, приватного сектору) та видів діяльності (окремо розглянуто екскурсійну діяльність). Визначено рівень культурного обслуговування в готелях, який у середньому визнається як задовільний. Отримана інформація стала базою для прийняття ефективних заходів кадрової політики КТР. Обґрунтована необхідність швидкого реагування на постійні зміни потреб споживачів послуг КТР.
  9.Встановлено, що під впливом ринкових перетворень КТР Великої Ялти за період 1999–2012 рр. суттєво змінилася структура курортно-туристичного комплексу загалом. Наслідком цього стали зміни у структурі кадрів санаторіїв, зростання залежності від сезонності затребуваності робочої сили у закладах відпочинку та розваг, поява нових професій та спеціальностей. Це стало підставою для розробки низки пропозицій щодо удосконалення кадрового забезпечення.
  10.Обґрунтовано шляхи внесення змін до заходів регіональної кадрової політики, використання сучасних інституційних форм організації діяльності (створення регіонального центру координації, аналізу та планування соціально-економічного розвитку регіону (КАПРР)), впровадження дієвої системи механізму державного моніторингу та замовлення фахівців, необхідних для задоволення потреб ринку праці, створення нових й оновлення існуючих освітніх програм із залученням до них основ економічної культури. Доведено, що реалізація цих пропозицій дасть змогу підвищити рівень конкурентоспроможності КТР на національну та міжнародному ринках послуг та якість життя населення КТР.
  11.Виявлено, що КТР Великої Ялти відповідає більшості критеріїв інвестиційної привабливості, які викликають інтерес у потенційних інвесторів. Встановлено, що відсутність механізмів стимулювання та гарантування виконання умов реалізації інвестиційних проектів, політична та економічне нестабільність держави, обмеженість інформаційного забезпечення суттєво гальмують розвиток інвестиційної діяльності, що, у свою чергу, стримує можливості динамічного розвитку КТР, створення нових та збереження існуючих робочих місць, зростання конкурентоспроможності територіальної одиниці та підвищення якості життя його мешканців.
  12.Розроблено механізм створення сприятливих правових, економічних та організаційних умов для інвестиційної діяльності у контексті вирішення питань кадрового забезпечення курортно-туристичного регіону Великої Ялти, який містить комплекс дій державного, регіонального та місцевого рівнів з таких напрямів: законодавчого регулювання інвестиційної діяльності, інвестиційного прогнозування; програмування, покращення фінансово-кредитного механізму; розвитку інвестиційних інститутів, кадрового забезпечення реалізації інвестиційної стратегії та інформаційне забезпечення реалізації інвестиційної стратегії. Визначено шляхи залучення інвестицій шляхом впровадження державно-приватного партнерства, залучення міжнародної технічної допомоги, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями відповідно до Законів України «Про стимулювання інвестиційної діяльності в пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» і «Про особливості здійснення інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим».

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Авер’янов В. Дискусійні питання законодавчого регулювання державної служби в Україні / В. Авер’янов, О. Андрійко // Вісник державної служби управління України. – 2005. – № 3. – С. 7-11.
  2. Агамирова Е. В. Управление персоналом в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе : практикум / Е. В. Агамирова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 180 с.
  3. Александрова А. Ю. Международный туризм : учебник / А. Ю. Александрова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2010. – 464 с.
  4. Алехин Э. В. Управление региональной экономикой : учебное пособие / Э. В. Алехин. – Пенза, 2011. – 227 с.
  5. Атаманчук Г. В. Государственное управление (организационно-функциональные вопросы) : учебное пособие / Г. В. Атаманчук. – М. : ОАО «НПО» Экономика, 2000. – 250 с.
  6. Бабосов Е. М. Экономическая социология. Вопросы и ответы / Е. М. Бабосов. – М. : «Тетра системс», 2004. – 224 с.
  7. Бандурка О. М. Теорія та методи роботи з персоналом в органах внутрішніх справ : підручник / В. О. Соболєв, О. М. Бандурка. – X. : Вид-во ун-ту внутр. справ, 2000. – 480 с.
  8. Баскаков А. Я. Методология научного исследования : учебное пособие / А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков. – 2-е изд. исправ. – К. : МАУП, 2004. – 216 с.
  9. Береснева М. А. Исследование рынка потребителей туристских услуг в Крыму / М. А. Береснева, Д. С. Новикова. – Симферополь : Крымский архив, 2002. – 32 с.
  10. Бессонова В. Б. Туризм и культурное наследие. Межвузовский сборник научных трудов. – 2006. – Выпуск 3. – С. 287-295 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tourlib.net/statti_tourism/bessonova2.htm
  11. Бідак В. Я. Гуманістична складова соціальної політики в умовах економічних трансформацій / В. Я. Бідак // Україна: аспекти праці. – 2001. – №5. – С. 41-44.
  12. Бідак В. Я. Складові системи державного регулювання соціального розвитку і¬
  соціального захисту населення / В. Я. Бідак // Україна: аспекти праці. – 2004. – №1. – С. 35-41.
  13. Бідак В. Я. Потенціал здоров’я населення – соціально-захисний індикатор деморозвитку країни / В. Я. Бідак, С. О. Цапок // Формування ринкової економіки : Зб. наук. праць : Спец. вип. : Демографічний розвиток України та пріоритетні завдання демографічної політики. – Т. 1. : Відтворення населення та його природний рух. – К. : КНЕУ, 2006. – С. 378-386.
  14. Бідак В. Я. Інноваційний вектор трудоресурсного забезпечення регіональних суспільних систем : монографія / В. Я. Бідак, У. Я. Садова. – Львів : ІРД НАН України, 2008. – 97 с.
  15. Библиотека правовой литературы [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://adminpravo.com.ua
  16. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент / И. А. Бланк. – К. : СП «Итем ЛТД», 1995. – 448 с.
  17. Богданов Н. Н. О тенденциях развития физиотерапии и курортологии в контексте глобализации / Н. Н. Богданов, К. Д. Бабов, М. В. Лобода, В. В. Мешков // Этюды физиотерапии и курортологии (методические основания и теоретические предпосылки). – 3-тья часть. – Одесса-Симферополь-Ялта. – 2008. – 89 с.
  18. Бойко М. Система гарантування якості навчання як фактор удосконалення менеджмент-освіти у сфері туризму / М. Бойко, Л. Гопкало // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – К. : КНЕУ, 2003. – №1. – С. 112-120.
  19. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. – К. : МП «ИТЕМ» ЛТД, 1995. – 239 с.
  20. Васильева З. А. Разработка методики оценки кадрового обеспечения социально-экономического развития региона с учетом реализации инвестиционных проектов (на примере Красноярского края) / З. А. Васильева, И. В. Филимоненко, Н. В. Разнова // Спрос и предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах России : Сб. докладов по материалам Четвертой Всероссийской научно-практической Интернет-конференции (31 октября – 1 ноября 2007 г.) / Кн. I. – Петрозаводск : Изд-во Петр – ГУ, 2007. – С. 75-87 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.labourmarket.ru/conf4/viewtopic.php?t=168
  21. Всесвітня туристична організація. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://www2.unwto.org/ru
  22. Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=487109#_ftn
  23. Власова Т. Н. В век туризма – с новым качеством подготовки специалистов / Т. Н. Власова // Вісник ДІТБ. – 2001. – №5. – С. 15-18.
  24. Вимірювання якості життя в Україні : аналітична доповідь / Е. М. Лібанова, О. М. Гладун, Л. С. Лісогор та ін. – К., 2013. – 50 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.idss.org.ua/monografii/UNDP_QoL_2013_ukr.pdf
  25. Гайдукевич Л. М. Региональное планирование развития туризма : учебник / Л. М. Гайдукевич, О. С. Мозговая, Я. Ф. Кучерова. – Минск : БГЭУ, 2011. – 227 с.
  26. Гальків Л. І. Рівень життя населення та людський капітал як чинники розвитку ринку туристичних послуг / Л. І. Гальків, Т. М. Степура // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – 2011. – №12. – С. 29-34.
  27. Гальків Л. І. Споживання туристичних послуг – дестимулятор втрат рекреаційної компоненти людського капіталу / Л. І. Гальків // Вісник Львівського інституту економіки і туризму : зб. наук. ст. – Львів : ЛІЕТ, 2013. – №8. – С. 299-305.
  28. Гальків Л. І. Теоретико-методологічні основи дослідження місткості ринку туристичних послуг під впливом рівня життя населення і розвитку людського капіталу. Вплив рівня життя населення та людського капіталу на місткість ринку туристичних послуг / Л. І. Гальків, Т. М. Степура // Управління конкурентоспроможністю в туризмі: макро- і макрорівень : монографія. – Львів : Львівський інститут економіки та туризму, 2012. – С. 23-48.
  29. Гальків Л. І. Рівень життя населення та людський капітал як чинники розвитку ринку туристичних послуг / Л. І. Гальків, Т. М. Степура // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – 2011. – №12. – С. 29-34.
  30. Гаман Т. Кадрове забезпечення інформаційної діяльності органів державного управління в регіоні України / Т. Гаман // Вісник державної служби управління України. – 2005. – №3. – С. 12-15.
  31. Герасименко В. Г. Трансформация международного туризма и ее отражение в процессе подготовки кадров / В. Г. Герасименко // Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк : Прометей, 1999. – Вып. 1. – С. 114-120.
  32. Гетьман О. О. Економіка підприємств : навчальний посібник / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – 2-ге видання. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.
  33. Глобальний індекс конкурентоспроможності // Світовий економічний форум [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf
  34. Гойко А. Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації / А. Ф. Гойко. – К. : ВІРА-Р, 1999. – 320 с.
  35. Грибанов В. Разработка целей экономического и социального развития Большой Ялты до 2015 г. Формирование стратегии мобилизации финансовых ресурсов для достижения целей регионального развития / В. Грибанов, О. Пернацкая, М. Грибанов // Культура народов Причерноморья. – 2005. – №58. – С. 30-34.
  36. Грабченко А. І. Методи наукових досліджень : навчальний посібник / А. І. Грабченко, В. О. Федорович, Я. М. Гаращенко. – Х. : НТУ «ХПІ», 2009. – 142 с.
  37. Гринберг А. С. Проблемы информационного обеспечения прогнозно-аналитических исследований профессионально-квалификационного состава рабочей силы и пути их решения / А. С. Гринберг, А. Г. Коровкин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=books/sa2010/29
  38. Гудзь П. В. Економічні проблеми розвитку курортно-рекреаційних територій / П. В. Гудзь. – Донецьк : ІЕПД НАН України, ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2001. – 270 с.
  39. Гулич О. І. Екологічно збалансований розвиток курортно-оздоровчих
  територій: питання теорії і практики : монографія / О. І. Гулич. – Львів : ІРД НАН України, 2007. – 208 с.
  40. Даванков А. Ю. Формирование системы кадрового обеспечения инновационного развития экономики региона / А. Ю. Даванков, К. О. Соколов // Вестник ОГУ. – Челябинский государственный университет. – 2010. – №4 (110) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vestnik.osu.ru/2010_4/10.pdf
  41. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 №15-93 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-93
  42. Дурович А. П. Маркетинговые исследования в туризме : учебное пособие / А. П. Дурович. – СПб : Питер, 2008. – 384 с.
  43. Дзундза А. І. Соціоекономічна культура майбутніх фахівців. Теоретичний аспект / А. І. Дзундза. – Донецьк : Норд Комп’ютер, 2004. – 388 с.
  44. Долішній М. І. Місце рекреаційно-туристичного комплексу в розвитку сфери послуг i формування ринку праці України / М. І. Долішній, О. І. Гулич // Б’юник ТАНГ. – 2005. – №5-2. – С. 171-178.
  45. Державне управління та державна служба : словник-довідник / Уклад. О. Ю. Оболенський. – К. : КНЕУ, 2005. – 480 с.
  46. Маркетинговые исследования в туризме : учебное пособие / А. П. Дурович. – СПб : Питер, 2008. – 384 с.
  47. Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу : навчальний посібник / Л. П. Дядечко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 224 с.
  48. Євдокимова Н. М. Економічна діагностика : навчально-методичний посібник / Н. М. Євдокимова, А. В. Кірієнко. – К. : КНЕУ, 2005. – 110 с.
  49. Електронна Інтернет онлайн Бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.shram.kiev.ua/lib/article10article787.shtml/
  50. Електронна Інтернет онлайн Бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bibliotekar.ru/istoria-economicheskih-ucheniy-3/32.htm
  51. Ендовицький Д. А. Аналіз інвестиційної привабливості організації /
  Д. А. Ендовицький. – M. : Видавничий дім «КноРус», 2010. – 374 с.
  52. Економіка праці та соціально-економічні відносини : навчальний посібник / ¬
  [Т. П. Зубрицька, М. С. Татаревська, О. В. Сорока] // За заг. ред. М. С. Татаревської. – Одеса : ОДЕУ, 2010. – 478 с.
  53. Економічна енциклопедія : у 3-х томах / Відпов. ред. С. В. Мочерний. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – Т. 3. – 951 с.
  54. Електронна Інтернет онлайн Бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.shram.kiev.ua/lib/article10article787.shtml/
  55. Емельянов Б. В. Экскурсоведение / Б. В. Емельянов. – М. : Советский спорт, 2007. – 216 с.
  56. Завіновська Г. Т. Економіка праці : навчальний посібник / Г. Т. Завіновська. – К. : КНЕУ, 2003. – 300 с.
  57. Зозуля Т. О. Міжнародне кредитування і формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні / Т. О. Зозуля // Фінанси України. – 2000. – №7. – С. 102-111.
  58. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995. №324/95-ВР [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
  59. Закон України «Про курорти» від 05.10.2000. №2026-III [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2026-14
  60. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991. №1560-XII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
  61. Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону «Порт Крим» в Автономній Республіці Крим» від 21.12.2000. №2189-III [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2189-14
  62. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996. №93/96¬
  [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80
  63. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000. №2121-ІІІ [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
  64. Закон України «Про загальні засади створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.1992. №2673-XII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2673-12
  65. Закон України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» від 22.12.2006. №525-V [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/525-16
  66. Закон України «Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010. №2404-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Режим доступу : -http://zakon1.rada.gov.ua/ http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
  67. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000. №1775-ІІІ [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
  68. Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012. №5067-VI із змінами, внесеними згідно із Законом від 04.07.2013. №406-VII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
  69. Закон України «Про стимулювання інвестиційної діяльності в пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» від 06.09.2012. №5205-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/ http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5205-17
  70. Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012.
  №4312-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Режим доступу :
  http://zakon1.rada.gov.ua/ http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4312-17
  71. Заславская Т. И. Социология экономической жизни. Очерки теории /
  [Т. И. Заславская, Р. В. Рывкина] / Под ред. А. Аганбегяна. – Новосибирск :¬
  «Наука СО», 1991. – 448 с.
  72. Захарченко В. І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки / В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, М. М. Меркулов. – Київ, 2012. – 446 с.
  73. Звіт Агентства США з міжнародного розвитку, Регіональна Місія в Україні, Молдові та Білорусі / Визначення потенційних ринків для спа-лікувального туристичного сектору Криму. – 2009. – 62 с.
  74. Ивашковский C. Н. Микроэкономика : учебник / C. Н. Ивашковский. – 2-е изд., испр., доп. – М. : Дело, 2002. – 472 с.
  75. Ілюшина О. М. Сучасні проблеми кадрового забезпечення екскурсійної діяльності України (на прикладі АР Крим і регіону Великої Ялти) / О. М. Ілюшина // Розвиток туризму в період економічної кризи : Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Донецьк, 13-14 квітня 2010 р.) / Ін.-т турист. бізнесу. – Донецьк, 2010. – С. 113-114.
  76. Ілюшина О. М. Сучасний стан та перспективи розвитку структури кадрів курортно-туристичного комплексу України та регіонів / О. М. Ілюшина // Актуальні питання сучасної економічної науки і практики : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Львів, 21-22 жовтня 2011 р.). – Львів : ГО Львівська економічна фундація, 2011. – С. 125-127.
  77. Ілюшина О.М. Результати фінансово-економічної діяльності курортно-туристичних підприємств – як індикатор ефективності використання кадрового забезпечення курортно-туристичного регіону / О. М. Ілюшина // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – 2012. – №4. – С. 135-140.
  78. Инновационные инструменты продвижения туристических услуг Республики
  Беларусь : монография / [А. И. Тарасенок и др.] ; под ред. Н. И. Кабушкина. – ¬
  Минск : БГЭУ, 2011. – 254 с.
  79. Інституційне забезпечення регіональної політики та практика взаємодії і органів
  влади в Україні / М. Дацишин, В. Керецман. – К. : В-во «К.І.С.», 2007. – 102 с.
  80. Кагановська Т. Є. Сутність та завдання кадрового забезпечення як засобу сприяння функціонуванню держави та її органів // Форум права. – 2008. – №1. – С. 215-220 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08ktetio.pdf
  81. Кагановська Т. Є. Кадрове забезпечення державного управління в Україні : монографія. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 330 с.
  82. Казакова Ю. Н. Развитие социальной инфраструктуры экономических районов / Ю. Н. Казакова, Б. С. Мовчан. – М. : Наука, 1991. – 141 с.
  83. Калганов Л. В. Соотношение и взаимодействие понятий государственного управления и менеджмента / Л. В. Калганов // Юрист. – 2006. – №11. – С. 55-58.
  84. Качан Є. П. Регіональна економіка / Є. П. Г. Качан. – 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/1418111138544/rps/ naukovi_metodi_analizu_organizatsiyi_gospodarstva_ekonomichnogo_rozvitku_regioniv
  85. Квартальнов В. А. Туризм : учебник для вузов / В. А. Квартальнов. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 336 с.
  86. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом : учебник / А. Я. Кибанов. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 304 с.
  87. Кияк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні : навчальний посібник / В. Ф. Кияк. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2003. – 300 с.
  88. Класифікатор професій ДК 003:2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kodeksy.com.ua/buh/kp.htm
  89. Класифікація видів економічної діяльності України. КВЕД-2010 [Електронний
  ресурс]. – Режим доступу : http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_Q.html
  90. Козловський Є. В. Основні напрями підготовки управлінських кадрів для
  сфери туризму в контексті соціально-економічних та політичних змін в Україні
  / Є. В. Козловський // Євроатлантик-інформ. – 2005. – Вип. 5. – С. 77-78.
  91. Комарницький І. Ф. Економічна теорія / І. Ф. Комарницький. – Чернівці, 2006. – 334 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://buklib.net/books/33763/
  92. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : учебное¬
  пособие / А. И. Алексеева, Ю. В. Васильев, А. В. Малеева, Л. И. Ушвицкий. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 529 с.
  93. Конституція України від 28 червня 1996 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
  94. Конкурентоспроможність економіки України: місце України в основних світових рейтингах. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua
  95. Корбутяк В. І. Методологія системного підходу та наукових досліджень : навчальний посібник / В. І. Корбутяк. – Рівне : НУВГП, 2010. – 176 с.
  96. Котлер Ф. Основы маркетинга : Пер. с англ. – М. : «Бизнес-книга», «ИМА-Кросс. Плюс», 1995. – 702 с.
  97. Краткая экономическая энциклопедия. – СПб, 1998. – 325 с.
  98. Кривошеев В. М. Население и рекреация / В. М. Кривошеев, И. В. Зорин // Окружающая среда и население. – М. : Финансы и статистика, 1981. – С. 60-71.
  99. Крупенина Т. Социальные проблемы развития индустрии туризма / Т. Крупенина // Управление персоналом. – 2001. – №5. – С. 38-43.
  100. Крым. Курорты. Туризм 2000-2003 : Статистический бюлетень. – Министерство курортов и туризма Автономной Республики Крым. – 2004. – 28 с.
  101. Крым. Курорты. Туризм 2002-2006 : Статистический бюлетень. – Министерство курортов и туризма Автономной Республики Крым. – 2007. – 28 с.
  102. Крым. Курорты. Туризм 2007 : Статистический бюлетень. – Министерство курортов и туризма Автономной Республики Крым. – 2008. – 28 с.
  103. Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010. Національний класифікатор України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ubc.ua/Links/codes_ua2.html
  104. Лебеда Т. Державно-приватне партнерство як фактор економічного зростання та проблеми його розвитку в Україні / Т. Лебеда, І. Запатріна // Економіст. – 2011. – №3. – С. 52-58.
  105. Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків : колективна
  науково-аналітична монографія / За ред. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2010. – 496 с.
  106. Лукашевич М. П. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії : навчальний посібник / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – К. : МАУП, 1999. – 344 с.
  107. Лукьянова Л. Г. Рекреационные комплексы : учеб. пособие / [Л. Г. Лукьянова, В. И. Цыбух] ; Под общ. ред. В. К. Федорченко. – К. : Вища школа, 2004. – 346 с.
  108. Маркс К. Сочинение / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Т. 23. – 907 с.
  109. Мальська М. П. Основи туристичного бізнесу : навчальний посібник / М. П. Мальська, В. В. Худо, В. І. Цибух. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.
  110. Макаров В. В. Управление персоналом : учебно-методическое пособие / В. В. Макаров. – М. : Издательство МФЮА, 2006. – С. 80.
  111. Мартякова Е. В. Оценка потребности региона в подготовке кадров с профессиональным образованием / Е. В. Мартякова, Л. Л. Шамилева, А. А. Кравченко, С. Н. Снеговая [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/11144/1/Мартякова%2C%20Шамилева%2C%20Кравченко%2C%20Снеговая.pdf
  112. Медико-демографічна ситуація та організація медичної допомоги населенню у 2010 році: підсумки діяльності системи охорони здоров’я та реалізація Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». – К. : МОЗ України, 2011. – 104 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://moz.gov.ua/docfiles/Med_demo_situation_2010.pdf
  113. Межгосударственный стандарт. Туристско-экскурсионное обслуживание.
  Проектирование туристских услуг. – Минск : Издательство стандартов, 1995. – 19 с.
  114. Межгосударственный стандарт. Туристско-экскурсионное обслуживание.
  Классификация гостиниц. ГОСТ 28681.4-95. Проектирование туристских услуг. – Минск : Издательство стандартов, 1996. – 19 с.
  115. Менеджмент туризма. Туризм как объект управления / Н. И. Волошин, Н. В. Исаева, Е. Н. Ильина, Л. В. Курило и. др. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 302 с.
  116. Менеджмент туризма. Основы менеджмента : учебник / Л. И. Лукичева, В. А. Квартальнов, В. А. Исаев, Н. К. Моисеева и др. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 352 с.
  117. Механізми стимулювання розвитку регіонів у 2013 році. Залучення інвестиційних ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги. Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minregion.gov.ua/regional-dev/derzhavne-stymulyuvannya-rozvytku-rehioniv/mehanizmi-stimulyuvannya-rozvitku-regioniv-u-2013-roci--zaluchennya-investiciynih-resursiv-mizhnarodnih -finansovih-organizaciy--ta-mizhnarodnoyi-tehnichnoyi-dopomogi-/
  118. Міністерства соціальної політики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/category?cat_id= 141688&page=1
  119. Мочерний С. В. Економічний енциклопедичний словник : у 2-х т. / За ред. С. В. Мочерного. – Львів : Світ, 2006. – Т. 2. – 568 с.
  120. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу : навчально-практичний посібник. – 2-ге вид. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2006. – 311 с.
  121. Надточеева О. А. Менеджмент туризма / О. А. Надточеева // Вестник Луганского педагогичного университета. – 2000. – №8 (28). – 14 с.
  122. Найденов Н. Д. Анализ инвестиционных процессов на региональном уровне / Н. Д. Найденов, В. И. Спирягин, Е. Н. Новокшонова // Корпоративное управление и инновационное развитие Севера. Вестник научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. – 2011. – №3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://koet.syktsu.ru/vestnik/2011/ 2011-3/7/7.htm
  123. Наказ №31 від 27 січня 1999 року Державного комітету України по Стандарти¬
  зації, метрології та сертифікації «Про внесення доповнень до переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, до Термінів введення обов’язкової сертифікації окремих видів продукції в Україні та затвердження Правил обов’язкової сертифікації готельних послуг та послуг харчування» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
  124. Наказ Держстандарту України від 27.01.1999. №37 «Правила обов’язкової сертифікації готельних послуг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
  125. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.02.2000. №33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zdorov.gov.ua/Documents.aspx
  126. Наказ Міністерства охорони здоров’я Україні від 08.05.2002. №167 «Про затвердження Критеріїв державної акредитації санаторно-курортних закладів України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua
  127. Наказ Державної туристичної адміністрації України від 12.11.2003. №142/394 «Про затвердження Методики розрахунку обсягів туристичної діяльності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/z1128-03
  128. Наказ Державної туристичної адміністрації України від 24.09.2004. №83. Положенням про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцями туристичного супроводу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : - http://zakon.rada.gov.ua
  129. Наказ Міністерства економіки України від 26.12.2008. №916 «Тимчасові методичні рекомендації розрахунку продуктивності праці в цілому в економіці та за видами економічної діяльності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
  http://www.uazakon.com/documents/date_3x/pg_gmwhsf.htm
  130. Національний класифікатор професій України ДК 003:2010. Наказ
  Держспоживстандарту України 28.07.2010. №327 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kadrovik01.com.ua/dk_01_11_2010.html
  131. Національний класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) ДК 009:2010. Затверджено наказом Державного комітету стандартів України від 29.11.2010. №530 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ubc.ua/kved2013ua.pdf
  132. Нестеров В. П. Кадровое обеспечение отрасли в условиях реформирования / В. П. Нестеров [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://elibrary.ru/item.asp?id=9935658
  133. Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. – К. : Вид-во «Аконіт», 1999. – Т. 3. – 927 с.
  134. Оболенський О. Ю. Державна служба : підручник / О. Ю. Оболенський. – К. : КНЕУ, 2006. – 472 с.
  135. Огляд надання Україні міжнародної технічної допомоги. Мережа експертів у сфері розробки та менеджменту євроінтеграційних проектів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eufunds.in.ua/istoriya-tehnichnoji-dopomohy/ohlyad-nadannya-ukrajini-mizhnarodnoji-tehnichnoji-dopomohy
  136. Олуйко В. М. Державна кадрова політика в регіоні України: формування і реалізація / В. М. Олуйко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dysertaciya.org.ua/disertaciya_1_379.html
  137. Організація Об’єднаних Націй в Україні. Глобальний сайт ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org.ua/ua/information-centre/news/1243
  138. Освіта протягом життя: світовий досвід і українська практика. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/252/ ]
  139. Основы региональной экономики / Под. ред. А. Г. Гранберг. – М. : Экономика, 2000. – С. 83-84.
  140. Охорона здоров’я України: стан, проблеми, перспективи / В. М. Князевич,
  В. В. Лазоришинець, І. В. Яковенко та ін. – Київ, 2009. – 421 с. [Електронний
  ресурс]. – Режим доступу : http://www.tdmu.edu.ua/ukr/Reform_med/data/ oz_ukr.pdf
  141. Офіційний сайт Міністерства курортів і туризму АРК [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ark.gov.ua/images/strategiya2011-2020new-5.pdf
  142. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
  143. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=PerelikProektivMizhnarodnoiTekhnichnoiDopomogiZareiestrovanikhVUstanovlenomuZakonodavstvomPoriadku
  144. Офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://moz.gov.ua
  145. Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minregion.gov.ua/regional-dev/derzhavne-stymulyuvannya-rozvytku-rehioniv/mehanizmi-stimulyuvannya-rozvitku-regioniv-u-2013-roci--zaluchennya-investiciynih-resursiv-mizhnarodnih-finansovih-organizaciy--ta-mizhnarodnoyi-tehnichnoyi-dopomogi-/
  146. Офіційний сайт Державного агентства України з туризму та курортів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tourism.gov.ua
  147. Офіційний сайт Державного агентства України з туризму у м. Ялта [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.yalta-gs.gov.ua/
  148. Павленко А. Ф. Маркетинг : підручник / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак. – К. : КНЕУ, 2003. – 246 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studentbooks.com.ua/content/view/109/44/
  149. Пархоменко Є. В. Державне управління у сфері туризму як предмет підготовки керівних кадрів / Є. В. Пархоменко. – К. : Т-во «Знання», 2006. – 122 с.
  150. Пашков А. С. Кадровая политика и право / А. С. Пашков, Т. В. Иванкина,¬
  Е. В. Магницкая. – М., 1989. – 159 с.
  151. Печеї А. Людські якості / А. Печеї. – М. : Прогрес, 1985. – 468 с.
  152. Перегуда Є. В. Соціологія : навчальний посібник / Є. В. Перегуда. – К. : КНУБА, 2012. – 140 с.
  153. Петрова Т. Професійний розвиток працівників: проблеми стимулювання персоналу та заінтересованості роботодавців / Т. Петрова // Україна: аспекти
  праці.– №2. – 2010. – С. 26-34.
  154. Пилипенко В. Є. Людина в ринковому суспільстві: орієнтації, поведінка, культура / В. Є. Пилипенко. – К. : ПЦ «Фоліант», 2005. – 224 с.
  155. Пилипенко В. Е. Экономическая социология : учеб. пособие / В. Е. Пилипенко, Э. А. Гансова, В. С. Казаков и др. ; под ред. В. Е. Пилипенко. – К. : МАУП, 2002. – 296 с.
  156. Податковий кодекс України від 02.12.2010. №2755 VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
  157. Поколодна М. М. Рекреаційна географія : навч. посібник / М. М. Поколодна. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 275 c.
  158. Полежаев А. В. Опыт применения одновременных уравнений для моделирования российского рынка труда / А. В. Полежаев, А. Б. Путко Електронний ресурс]. – Режим доступу : economics.fizteh.ru/f.../conferance-arpel3voc2
  159. Политическая экономия : словарь / Под ред. О. И. Ожерельева и др. – М. : Политиздат, 1990. – 607 с.
  160. Помпеев Ю. А. Основы экономической культуры / Ю. А. Помпеев. – Санкт-Петербург : СПб, 1999. – 208 с.
  161. Постанова Кабінету Міністрів України від 5.01.1998. №9 «Про Комплексну програму соціально-економічного розвитку Великої Ялти як курорту загальнодержавного значення» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua
  162. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2002. №583 «Державна
  програма розвитку туризму на 2002-2010 роки» [Електронний ресурс]. –¬
  Режим доступу : http://www.tourism.crimea.ua
  163. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002. №153 «Про створення¬
  єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-п
  164. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003. №133 «Про затвердження
  Програми розвитку Криму як цілорічного загальнодержавного та міжнародного курортно-рекреаційного і туристичного центру» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua
  165. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2007. №749 «Деякі питання Державного агентства України з інвестицій та інновацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/749-2007-%D0%BF
  166. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2011. №798 «Про внесення змін до переліку органів ліцензування» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
  167. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2011. №630-6/11 «Про Програму розвитку інвестиційної діяльності в Автономній Республіці Крим на 2012-2013 роки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/krym/show/rb0630002-11
  168. Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 17.05.2004. №849-3/04 «Основные направления развития санаторно-курортного и туристского (рекреационного) комплекса Автономной Республики Крым до 2010 года» [Електро
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины