ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ : ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
 • Альтернативное название:
 • ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ
 • Кол-во страниц:
 • 231
 • ВУЗ:
 • ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
  ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
  ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
  ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

  На правах рукопису

  ІСАЄНКО Дмитро Валерійович

  УДК 351.778.5: 365.2


  ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

  Спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління


  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата наук з державного управління


  Науковий керівник –
  Бульба Володимир Григорович
  кандидат історичних наук,
  доцент

  Харків – 2012


  ЗМІСТ

  ВСТУП .4
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИРОБЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА. 12
  1.1. Соціальний вимір державної політики: основні категорії, принципи та напрямки реалізації в умовах розбудови української державності ……12
  1.2. Житлове будівництво як складова системи соціальної безпеки суспільства 31
  1.3. Конституційне право громадян на житло як основа державної політики регулювання розвитку житлового будівництва 47
  1.4. Сучасні механізми державного регулювання ринку житла……….67
  Висновки до першого розділу 82
  РОЗДІЛ 2. ВИРОБЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА: СУЧАСНИЙ СТАН 85
  2.1. Статистичний аналіз формування та реалізації державної політики регулювання розвитку житлового будівництва 85
  2.2. Компаративний аналіз організаційно-фінансового механізму державного регулювання розвитку житлового будівництва за кордоном і в Україні 100
  2.3. Практичне застосування організаційно-правового механізму прийняття управлінських рішень щодо формування єдиного реєстру громадян, котрі потребують поліпшення житлових умов 119
  Висновки до другого розділу 136
  РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА 140
  3.1. Формування стратегії державної політики регулювання розвитку житлового будівництва в Україні 140
  3.2. Удосконалення структурно-функціонального забезпечення організаційно-фінансового механізму державного регулювання розвитку житлового будівництва 157
  3.3. Інституційний інструмент удосконалення державної політики регулювання розвитку житлового будівництва 173
  Висновки до третього розділу……………………………………..……187
  ВИСНОВКИ………………………………………………..……….…....191
  ДОДАТКИ 196
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………….203  ВСТУП

  Актуальність теми. Конституційно Україна є соціальною державою, діяльність якої спрямовано на забезпечення гарантованих прав і свобод людини і громадянина. Найважливішим правом, забезпечення якого покладено на державу, є право громадян України на житло. Безумовно, реалізація цього права залежить від того, наскільки ефективно держава, уособлена органами публічної влади, здійснює діяльність у напрямку соціального захисту населення.
  В умовах переходу до ринкової моделі економіки будівельний комплекс є одним із найважливіших комплексів народного господарства, від якого залежить ефективність функціонування внутрішнього ринку країни. Важливість цього комплексу для економіки України виходить із того, що сфера будівництва створює велику кількість робочих місць і споживає продукцію багатьох галузей народного господарства. Щобільше, заслуговує на увагу економічний ефект від розвитку цього комплексу, який полягає в мультиплікаційному прирощенні коштів, які було вкладено в будівництво та які сприяють розвиткові багатьох інших галузей народного господарства й пожвавленню соціально-економічного розвитку держави.
  З огляду на зазначене можна наголосити, що в Україні настав момент, коли активне формування комфортного та раціонального простору для проживання набуває ознак найголовнішого завдання державної політики взагалі та державної соціальної політики регулювання розвитку житлового будівництва зокрема, оскільки трансформація будівельного комплексу сприяє вирішенню багатьох соціальних проблем. У свою чергу, розвиток будівельного комплексу в умовах дії ринкових механізмів спрямовано на вирішення різноманітних соціальних проблем як кожної окремої людини, так і держави в цілому.
  Актуальність теми дослідження зумовлена й недостатнім теоретичним обґрунтуванням механізмів державної політики у сфері регулювання розвитку житлового будівництва в Україні, що передбачає з’ясування природи та структури такої політики, а також відповідних інституційних форм її реалізації.
  Питання розроблення та реалізації державної політики у сфері житлового будівництва розглядаються науковцями та практиками декількох суміжних галузей, таких як державне управління, будівництво, соціологія, політологія.
  Зокрема, науково-теоретичне обґрунтування шляхів ефективної реалізації державної соціальної та житлової політики в Україні в контексті сучасних демографічних тенденцій є предметом дослідження таких науковців, як З. Завора, В. Кравченко, О. Кучабський, В. Омельчук, В. Онищенко, В. Поляченко, У. Садова, Т. Семигіна, В. Скуратівський, К. Чорна, П. Шевчук.
  Проблемам державного регулювання розвитку житлового будівництва, формам та методам реалізації державної політики щодо стратегії розвитку галузі житлового будівництва присвячено праці таких науковців, як А. Воробйов, І. Геллер, Л. Радченко, І. Романютіна, О. Сударенко, М. Каменецький, В. Куйбіда, Л. Левіта, В. Любарова, О. Шевчук.
  Такі науковці, як О. Амосов, А. Асаул, В. Бодров, А. Дєгтяр, Л. Донцова, О. Євтух, М. Латинін, В. Любаров, А. Мерзляк, О. Панько, В. Підгірний, Р. Подольський, Ю. Пинда, Т. Сидорченко, О. Удовенко, досліджують проблеми, пов’язані з інвестиційним забезпеченням розвитку будівельного комплексу регіону, ефективними зрушеннями структури будівельного комплексу в умовах трансформації економіки України, розглядають питання інтеграції вітчизняного будівельного комплексу до світового господарства, а також питання організаційно-економічного забезпечення конкурентоспроможності будівельної галузі.
  Проте наукові здобутки багатьох вчених не мають і не можуть мати завершеного характеру, оскільки динамічні процеси в економічному і соціальному середовищі зумовлюють потребу в постійному осмисленні теоретичних і прикладних аспектів державного регулювання розвитку житлового будівництва в Україні. Зокрема, ще недостатньо досліджено питання розроблення та реалізації державної політики у сфері житлового будівництва, а отже, проблема забезпечення конституційного права громадян на житло шляхом розвитку житлового будівництва залишається малодослідженою. Зазначене актуалізує та зумовлює мету й вибір теми дослідження.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в межах науково-дослідної роботи кафедри соціальної та гуманітарної політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України «Механізми подолання соціальних загроз на рівні територіальної громади» (державний реєстраційний номер 0109U004866). Доробок автора полягає в розробленні механізмів формування соціальної житлової політики на рівні територіальної громади.
  Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування напрямів удосконалення механізмів формування й реалізації державної політики щодо розвитку житлового будівництва в Україні. Мета дослідження зумовила постановку і розв’язання таких задач:
  – розглянути житлове будівництво як складову системи соціальної безпеки держави;
  – розкрити зміст та взаємозв’язок понять «державна соціальна політика» та «житлове будівництво»;
  – з’ясувати зміст державної політики розвитку житлового будівництва;
  – проаналізувати сучасні методи державного регулювання розвитку ринку житла в Україні;
  – узагальнити сучасні світові моделі державного регулювання розвитку житлового будівництва;
  – обґрунтувати напрямки вдосконалення механізмів формування й реалізації державної політики в частині стратегічного розвитку житлового будівництва в Україні;
  – розробити підходи до забезпечення ефективного функціонування механізмів формування й реалізації державної політики щодо розвитку житлового будівництва в Україні.
  Об’єктом дослідження виступає соціальна політика держави у сфері житлового будівництва.
  Предметом дослідження є механізми формування й реалізації державної політики розвитку житлового будівництва в Україні.
  Методи дослідження. Реалізація мети і завдань дослідження здійснювалася шляхом комплексного поєднання загальнонаукових і спеціальних методів. Методологічною основою роботи є діяльнісний підхід у поєднанні з соціологічним та порівняльним методами, а також із методом соціального моделювання.
  Для теоретико-методологічного аналізу джерел при визначенні сутнісних характеристик ключових понять дослідження, значну частину поставлених завдань було вирішено, спираючися на історичний метод. Для обстеження складових елементів процесу формування державної соціальної політики регулювання розвитку житлового будівництва в роботі знайшла своє застосування низка загальнонаукових методів, серед яких особливе місце посідають методи аналізу та синтезу, індукції, дедукції та абстрагування. Застосування системного підходу з використанням методичного апарата синергетики забезпечило можливість аналізу особливостей функціонування механізмів державного управління у сфері житлового будівництва. При дослідженні функціонування системи державного управління та її складових, виявленні недоліків у структурній побудові та пошуку шляхів удосконалення державної соціальної політики регулювання розвитку житлового будівництва використано метод функціонально-структурного аналізу. З метою характеристики фактів і явищ, оцінки стану, тенденцій та шляхів подальшої розбудови системи державного регулювання будівництва житла застосовано метод порівняльного і статистичного аналізу даних. Прогностичний метод дозволив виокремити напрями та шляхи формування стратегії державної політики регулювання розвитку житлового будівництва в Україні.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробленні механізмів формування й реалізації державної політики розвитку житлового будівництва в Україні. У межах здійсненого дослідження виокремлено такі результати, що окреслюють його наукову новизну. У дисертації:
  уперше:
  - розроблено модель структурно-функціонального забезпечення організаційно-фінансового механізму державного регулювання розвитку житлового будівництва в Україні, що поєднує два компоненти - організаційний (створення Національної акціонерної холдингової компанії) та фінансовий (запровадження Державних житлових сертифікатів);
  удосконалено:
  - теоретичне обґрунтування взаємозв’язку понять «державна соціальна політика» і «житлове будівництво» шляхом розгляду житлового будівництва як складової державної соціальної політики (державна соціальна політика – дії держави, спрямовані на пом’якшення нерівності в розподілі доходів, послаблення диференціації доходів і майна громадян, а також на пом’якшення суперечностей між учасниками ринкової економіки та запобігання соціальним конфліктам на економічному ґрунті; житлове будівництво – складова державної соціальної політики, спрямована на реалізацію громадянами права на житло, якщо відповідно до законодавства вони мають право на поліпшення житлових умов та визнані такими, хто потребує соціального захисту з боку держави);
  - визначення методів державного регулювання розвитку ринку житла в Україні (соціальної пріоритетності у формуванні напрямів розвитку житлової політики держави; прямої і опосередкованої фінансової допомоги соціально вразливим верствам населення; інвестиційного державного будівництва житла);
  - обґрунтування механізму формування й реалізації державної соціальної політики стосовно стратегічного розвитку житлового будівництва в Україні (передбачає запровадження механізмів соціальної підтримки та стимулювання попиту на житло шляхом: розвитку ринку найманого житла; іпотечного житлового кредитування; надання адресних житлових субсидій; удосконалення та розвитку накопичувальних механізмів придбання житла);
  дістали подальшого розвитку:
  - обґрунтування доцільності включення сфери житлового будівництва до складових соціальної безпеки держави, яка, на відміну від тих, що існують, - демографічної, технологічної, інтелектуальної, інформаційної, продовольчої та ін., розглядається як складна багатофункціональна система, що має формуватися не стихійно (за бажанням і можливостями комерційних підприємств), а під жорстким державним контролем та регулюванням, спрямованим на подолання кризових явищ у сфері житлового будівництва, стимулювання його розвитку та забезпечення реалізації прав громадян на житло та отримання якісних житлово-комунальних послуг;
  - визначення форм реалізації державної політики розвитку житлового будівництва з акцентуванням на двох ключових аспектах: управлінні (управління державним та комунальним житловим фондом; розподіл житла соціального призначення; нормування, стандартизація) та регулюванні (нормативно-правове регулювання; податкове регулювання; ціноутворення; визначення пріоритетів у розподілі житла, ресурсів, послуг);
  - теоретичні підходи до розуміння сучасних світових моделей регулювання розвитку житлового будівництва (виокремлено три основні моделі фінансування будівництва доступного житла: американську, німецьку та китайську).
  Практичне значення одержаних результатів. У дисертації сформульовано теоретичні положення та практичні рекомендації, які можуть бути використані під час формування стратегії державної політики розвитку житлового будівництва в Україні. Практичне значення одержаних результатів підтверджується їхнім використанням у практичній діяльності Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України під час розроблення та реалізації покладених на нього функцій (довідка про впровадження № 7/17-14753 від 04.11.2011 р.); Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики під час розроблення проектів законів України: «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про забезпечення громадян доступним житлом» (довідка про впровадження № 04-13-912 від 04.11.2011 р.); Державного управління справами в частині підвищення якості державного управління у сфері забезпечення належними житловими умовами (довідка про впровадження № 01-07-2676 від 09.11.2011 р.) Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» під час реалізації Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 рр. (довідка про впровадження № 1914/9 від 04.11.2011 р.); Акціонерного товариства «Київміськбуд» під час розроблення Державної цільової програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 рр. (довідка про впровадження № 8454/0211 від 04.11.2011 р.); Науково-дослідного інституту будівельного виробництва при плануванні середньо- та довгострокового розвитку (довідка про впровадження № 1429/01-14 від 07.11.2011 р.). Результати дослідження можна застосовувати для методичного і наукового забезпечення навчального процесу у вищих навчальних закладах, зокрема під час підготовки фахівців за напрямком «Державне управління» (довідка про впровадження результатів дисертаційного дослідження в діяльність НАДУ при Президентові України № 1/15-02-1046 від 07.11.2011 р).
  Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, яка містить одержані автором результати, що забезпечують розв’язання важливого науково-прикладного завдання щодо обґрунтування механізмів формування й реалізації державної політики розвитку житлового будівництва в Україні. У працях, підготовлених спільно з іншими науковцями, роль здобувача полягає в: обґрунтуванні державної політики житлового будівництва як важливої складової соціальної безпеки держави; розкритті завдань та механізмів реалізації Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України своїх функцій стосовно державного регулювання житлового будівництва.
  Апробація результатів дисертації. Основні ідеї, теоретичні положення, висновки та рекомендації, сформульовані в дисертації, оприлюднювались на таких науково-комунікативних заходах: Х Міжнародному науковому конгресі «Державне управління та місцеве самоврядування» (м. Харків, 2010 р.), науково-практичній конференції «Актуальні проблеми публічного управління в нових суспільно-політичних умовах» (м. Феодосія, 2009 р.), Всеукраїнському форумі «Організаційно-фінансові засади відновлення будівництва в Україні» (м. Київ, 2010 р.); науково-практичній конференції за міжнародною участю «Галузь науки «Державне управління»: історія, теорія, впровадження» (м. Київ, 2010 р.); науково-практичній конференції за міжнародною участю «Архетипіка й державне управління» (м. Шарм-ель-Шейх, 2011 р.); круглому столі «Ринок первинного житла та будівництво в Україні: ціни, кредитування, прогнози» (м. Київ, 2011 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теорія і практика публічного управління в Україні» (м. Севастополь, 2011 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Державне регулювання соціального підприємництва та соціально відповідального бізнесу» (м. Харків, 2011 р.).
  Публікації. Основні теоретичні та практичні положення, результати, висновки і пропозиції дисертаційного дослідження викладені автором в 11 наукових публікаціях, із них 7 опубліковано в наукових виданнях, включених ВАК України до переліку фахових у галузі науки державного управління.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення важливого науково-практичного завдання щодо обґрунтування напрямів удосконалення механізмів формування й реалізації державної політики розвитку житлового будівництва в Україні, що дало змогу зробити узагальнені висновки та пропозиції:
  1. З’ясування сутності житлового будівництва як складової соціальної безпеки держави надало можливість більш ґрунтовно визначити функції із забезпечення права громадян на житло. Доведено, що соціальна безпека має виконувати функції із забезпечення відтворення соціальної життєдіяльності об’єктів захисту та їхнього прогресивного розвитку відповідно до закладеного в них потенціалу, пов’язуючи їхні життєво важливі інтереси та управління рівнем напруги в їхніх взаєминах. Отже, сфера житлового будівництва – це складна багатофункціональна система, яка має формуватися не стихійно, а під жорстким державним контролем і регулюванням, що спрямовуються на подолання кризових явищ, стимулювання розвитку цієї сфери й забезпечення реалізації прав громадян на житло та отримання якісних житлово-комунальних послуг. Зміцнення соціальної безпеки в країні вимагає, щоб за допомогою державних ресурсів держава стимулювала попит на доступне житло, а житлове будівництво в цілому стало одним із пріоритетних національних проектів.
  2. Взаємозв’язок понять «державна соціальна політика» і «житлове будівництво» дозволяє стверджувати, що основним завданням соціальної політики щодо забезпечення громадян житлом є розв’язання проблем, пов’язаних із реалізацією конституційного права на житло тими громадянами, які відповідно до законодавства мають право на поліпшення житлових умов та визнані такими, що потребують соціального захисту з боку держави. Виходячи з цього потребують удосконалення нормативно-правова база з питань соціального житла та визначення підстав і умов надання такого житла, встановлення норм його надання тощо. Існує необхідність: у формуванні соціального житлового фонду; розробленні та виконанні регіональних програм забезпечення житлом соціально незахищених категорій громадян; збільшенні обсягів житлового будівництва для забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, шляхом застосування фінансово-кредитних механізмів під час будівництва житла, розвитку іпотечного кредитування, залучення інвестицій тощо; збільшенні обсягів кредитів, що надаються молодим сім’ям для будівництва або придбання житла тощо.
  3. В умовах розбудови української державності державна політика виступає основним напрямком діяльності органів влади з подолання чи упередження проблем, що виникають у соціальній сфері життєдіяльності суспільства. Розроблення та впровадження напрямків державної політики спрямовано на реалізацію конституційних гарантій стосовно захисту соціальних прав громадян України. Найголовнішим напрямком є формування та впровадження політики розвитку житлового будівництва. При цьому відбувається зміна співвідношення між функціями управління та функціями регулювання: в умовах ринкових відносин підвищується значущість державного регулювання. Пріоритетного значення набувають функції формування державою сприятливого економічного середовища здійснення інвестиційної діяльності, що приходять на заміну функціям державного управління.
  4. Державна політика у сфері житлового будівництва є складною сукупністю різних методів впливу щодо можливості задоволення громадян житлово-комунальними послугами. Сьогодні сформовано такі методи реалізації державної житлової політики: соціальної пріоритетності у формуванні напрямів розвитку житлової політики держави; прямої і опосередкованої фінансова допомога соціально вразливим верствам населення; інвестиційного державного будівництва житла. Політику державного регулювання житлових умов зведено до мінімального державного втручання, до використання методів та інструментів регулювання ринку житла. Незважаючи на високі темпи будівництва в останні роки, обсяги житла, що вводиться в експлуатацію, не відповідають потребі в ньому. Основною причиною, що стримує зростання будівельного виробництва, є недостатність інвестицій, зумовлена нестабільністю політичної ситуації, високою інфляцією, високими податками та ризиками, складністю отримання кредиту та іншими факторами, що характеризують інвестиційний клімат як несприятливий.
  5. Аналіз досвіду зарубіжних країн щодо державного регулювання розвитку житлового будівництва показав, що існує три основних моделі фінансування будівництва доступного житла: американська, німецька та китайська. Американська модель фінансування доступного житла базується на іпотечному кредитуванні. Іпотека в США регулюється Федеральним урядом. Підґрунтям німецької моделі є система будівельно-ощадних кас. Ця система набула поширення по всій Європі. Китайська модель спирається на комерційні організації, незалежні від держави, яким державні підприємства передали свій житловий фонд. Житлові витрати виводяться з бюджету підприємства, житло або здається в оренду, або продається, а за рахунок виключення з бюджету підприємства витрат на придбання й утримання житла формується ресурс для підвищення заробітної плати співробітникам, що компенсує їм витрати на оренду чи придбання житла за ринковими цінами.
  Для України ідеальною моделлю, з точки зору захисту прав та законних інтересів громадян, є продаж або оренда (у тому числі й оренда з викупом) готового житла та фінансування його будівництва за рахунок інших джерел, а не за кошти майбутніх покупців. Така модель ідеальна тоді, коли житло будується коштом інвесторів, девелоперів, власним коштом підприємств та організацій або за рахунок комерційних банків. Потім уже готове житло продається. У протилежному разі, допускаючи залучення коштів фізичних осіб у будівництво, необхідно сформувати дієвий механізм їхнього захисту.
  6. В основу державної політики регулювання розвитку житлового будівництва має бути покладено принцип поділу завдань державного управління житловою сферою та професійною участю держави в ринковій діяльності. Отже, оптимальна стратегія держави на ринку житла полягає в створенні та стимулюванні максимально сприятливих умов життя для соціально й економічно активних верств населення, сприянні формуванню середнього класу, за одночасної підтримки соціально незахищених верств населення, тобто за зменшення бідності.
  Державна політика регулювання розвитку житлового будівництва має включати заходи державної підтримки, диференційовані залежно від матеріального становища громадян, яких умовно може бути віднесено до двох категорій: категорія громадян, які потребують соціального захисту (у відношенні цієї категорії заходами соціального захисту є надання житла за договором соціального наймання або договором безкоштовного користування); категорія громадян, які потребують соціальної підтримки; до цієї категорії належать громадяни, які мають більші сімейні доходи, ніж попередня категорія, але не є здатні здійснити будівництво, придбання або наймання житла з використанням власних доходів, заощаджень і кредитів без певної підтримки з боку держави (громадянам цієї категорії повинна надаватися допомога або в наданні житла на умовах наймання з оплатою, що встановлена державою (некомерційного наймання), або у придбанні чи будівництві житла з використанням різних фінансових інструментів).
  На сучасному етапі соціально-економічного розвитку країни система житлового фінансування повинна включати механізми: створення й утримання фонду соціального житла; переселення громадян зі старого та аварійного житла і капітальний ремонт житлового фонду, що існує; створення сектора орендного (за договором наймання) житла; іпотечного житлового кредитування; соціальної підтримки громадян у формі адресних житлових субсидій; нагромадження громадянами коштів із метою будівництва та придбання житла; створення інженерної, транспортної й соціальної інфраструктури; фінансування житлового будівництва; розвитку бази будіндустрії.
  7. Упорядкування структурно-функціонального забезпечення організаційно-фінансового механізму регулювання розвитку житлового будівництва є способом розв’язання суперечностей, що виникають у сфері житлового будівництва в Україні.
  Для вдосконалення структурно-функціонального забезпечення організаційно-фінансового механізму державного регулювання розвитку житлового будівництва, з метою стабілізації динамічного розвитку суспільства та досягнення мети держави та її інститутів відповідно до вирішення житлової проблеми соціуму пропонується створити та запровадити: Національну акціонерну холдингову компанію – в організаційній частині механізму державного регулювання розвитку житлового будівництва; Державні житлові сертифікати – у фінансовій частині механізму.
  Національна акціонерна холдингова компанія утворюється шляхом об’єднання Фінансової установи, Страхової компанії, Єдиної служби замовника будівництва, Виробничо-будівельного концерну, Державної будівельної експертизи, Системи державних реєстрів.
  Державні житлові сертифікати – це державні боргові цінні папери з фіксованою прибутковістю, що будуть випускатися Державною іпотечною установою під невисоку (для українського ринку) процентну ставку (5–10 %). Застосування такої новації дозволить розв’язати такі завдання: відновити довіру учасників ринку; поновити обсяги будівництва житла для населення; вивести з кризи будівельну галузь; удосконалити механізм регулювання ринку доступного житла ринковими методами; стимулювати «детінізацію» заробітних плат; збільшити дохідну частину бюджету.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення : монографія / Амоша О. І., Антонюк В. П., Землянкін А. І. та ін. / НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2007. – 328с.
  2. Амосов О. Ю. Перетворення механізмів державного регулювання економічного розвитку / О. Амосов // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. : У 2 ч. / За заг. ред. Г. І. Мостового, Г. С. Одінцової. – Х. : ХарРІДУ УАДУ, 2001. – Вип. 2. – с. 10–16.
  3. Анін В.І. Ефективність капіталовкладень та інвестицій / В.І. Анін // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Вып. 56. – К. : Техніка, 2004. – С. 42 48.
  4. Антонова С.Є. Житлова проблема : сучасний стан та досвід вирішення / С.Є. Антонова // Научно-технический сборник : Комунальное хозяйство городов. – 2008. № 82. – С. 188 191.
  5. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації : Монографія / Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В. С. – К. : КНЕУ, 2003. – 394с.
  6. Асаул А.Н. Феномен строительного комплекса в современных экономических условиях [Електронний ресурс] / А.Н. Асаул. – Режим доступу : http://bibliofond.ru/view.aspx?id=118447.
  7. Асаул А.Н. Маркетинговая концепция организации предпринимательской деятельности в строительном комплексе / А.Н Асаул // Экономика строительства, 1997. – №7.–С.34-42.
  8. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс лекций / Г. В. Атаманчук – 3-е изд., доп. – М : Изд-во ОМЕГА-Л, 2005. – 584 с.
  9. Балацький О.Ф. Управління інвестиціями : навчальний посібник / О.Ф. Балацький, О.М. Теліженко, М.О. Соколов. – 2-ге вид., перероб і доп. – Суми : вид. «Університетська книга», 2004. – 232 с.
  10. Басин Е.В. Приоритет жилищному строительству / Е.В. Басин // Жилищное строительство, 1996. – №4.– С. 2 5.
  11. Беззубко Л.В. Инвестиционный потенциал строительства / Л.В. Беззубко // Будівництво України. – 2010. № 3. – С. 2 6.
  12. Бережна І.В. Проблеми і шляхи поліпшення забезпеченості населення Українських Карпат житлом (на матеріалах Закарпатської області). / І. В. Бережна, О. І. Шевчук // Сталий розвиток Карпат: сучасний стан та стратегія дій : (Тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф.). / (Редкол. : відп. ред. В. С. Кравців). – Львів : Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2006. – С. 190 192.
  13. Бережна І.В. Екологічна безпека нового житлового будівництва в зоні потенційно небезпечних об’єктів / І. В. Бережна, О. І. Шевчук // Географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : матеріали ІV Всеукр. наук. конф., (Київ, 16-17травня 2007року). – К. : ВГЛ «Обрії», 2007. – С. 33 34.
  14. Бернс С.В. Руководство по оценке эффективности инвестиций : пер. с англ. ; перераб. доп. изд. / С.В. Бернс, П.М. Хавранек. М. : АОЗТ «Интер-экспорт» ; ИНФРА – М, 1995. – 528 с.
  15. Біла С. Структурна політика в системі державного регулювання трансформаційної економіки / С. Біла // Українська державна академія управління при Президенті України. – К. : Видавництво УАДУ, 2001. – 407 с.
  16. Божанова В.Ю. Розработка организационно-еномического механизма регулирования инвестиционной деятельности в жилищном строительстве регионов / В.Ю. Божанова // Економічний простір, 2009. № 23/2. – С. 84 94.
  17. Боровков Н.Н. Социально-экономическая эффективность жилищного строительства / Н.Н. Боровков. – М. : Стройиздат, 1984.– 224с.
  18. Боровик Ю.Т. Дослідження досвіду ведучих закордонних країн в управлінні будівельним комплексом // Ю.Т. Боровик // Вісник економіки транспорту і промисловості, 2010. № 29. – С. 244 246.
  19. Брокер Д.Л. Жилищное строительство и демографические процессы / Д.Л. Брокер. – М. : Статистика, 1980. – 80 с.
  20. Будівництво та архітектура України 2005 [Текст] : монография / Авт.-упоряд. Г. Захарченко, Р. Захарченко. Презентац.-імідж. вид. Біла Церква : [б. и.], 2006. 205 с.
  21. Бурденкова Н.Н. Особенности формирования экономического механизма реализации жилищной проблемы (из зарубежного опыта) / Н.Н. Бурденкова // Жилищное строительство, 1992.– №5.– С.7 10.
  22. Бурдин Д.А. Анализ и перспективы развития программ обеспечения доступного жилья при помощи ипотечного кредитования (на примере Тюменской области) [электронный ресурс]. / Д. А. Бурдин // Государственное управление. Электронный вестник. – Выпуск № 27 – июнь 2011 г. – Режим доступа : http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/2011/27/Burdin.pdf.
  23. Бурляй И.О. Основные направления эффективного управления инвестиционными ресурсами в капитальном строительстве / И.О. Бурляй // Культура народов Причерноморья. № 52 – 2004. – С.36–42.
  24. Васюренко О.В. Оптимизационная модель управления привлечения инвестиционных ресурсов / О.В. Васюренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи : зб. наук. праць / Нацбанк України, Інститут економіки НАНУ, Суми : 2005. т.3. – С. 36 43.
  25. Відерська О.О. Світові системи залучення інвестицій у будівництво житла [Електронний ресурс] // О.О. Відерська // Режим доступу : http://intkonf.org/viderska-oo-svitovi-sistemi-zaluchennya-investitsiy-u-budivnitstvo-zhitla/
  26. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури [Текст] : [наук. вид.] / Акад. буд-ва України. - О. : Зовнішрекламсервіс, 2009 Вип. № 34 : Інженерні рішення та інновації в будівництві і архітектурі. 739 с.
  27. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури [Текст] : [наук. вид.]. - О. : Місто майстрів, 2009 Вип. № 35. 419 с.
  28. Воробйов А.В. Державне управління інвестиційною діяльністю в будівництві : дис... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / А.В. Воробйов. Запоріжжя, 2007. 180 с.
  29. Воронін О.Д. Завдання і можливості соціальної політики на сучасному етапі демократичних реформ в Україні / О.Д. Воронін // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К.; Миколаїв. – 2004. – Вип. 5. – С. 316–324.
  30. Галузеве машинобудування, будівництво [Текст] : зб. наук. пр. / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. - Полтава : [Ред.-вид. від. Полт. нац. техн. ун-ту ім. Ю. Кондратюка], 2009 Вип. 2 (24). 251 с.
  31. Галянтич М.К. Сучасний стан та напрями удосконалення житлового законодавства [Текст] / М.К. Галянтич ; Акад. прав. наук України. НДІ приват. права і підприємництва. К. : [б. и.], 2006. 39 с.
  32. Галянтич М.К. Теоретико-правові засади реалізації житлових прав громадян в умовах ринкових перетворень [Текст] : моногр. / М.К. Галянтич ; Акад. правових наук України. Н.-д. ін-т приватного права і під-ва. К. : [б. и.], 2006. 510 с.
  33. Гафарова Е.А. Агентная модель для оценивания последствий управленческих решений в жилищно-коммунальной сфере. [электронный ресурс]. / Е. А. Гафарова, Е. В. Зеленова // Государственное управление. Электронный вестник. – Выпуск № 29 – декабрь 2011 г. – Режим доступа : http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/2011/29/Gafarova_Zelenova.pdf.
  34. Геллер І. М. Статистика ринку житла : навч. посібник / І. М. Геллер. – К. : 2000. – 192с.
  35. Геллер І. М. Фінансовий ринок та ринок нерухомості: точки дотику / І. М. Геллер. – Вісник Національного банку України. 1998. – № 3. – 150с.
  36. Герасимчук З.В. Формування недержавного сектора житлово-комунального господарства в регіоні [Текст] : моногр. / З.В. Герасимчук, Н.В. Хвищун ; Луцьк. держ. техн. ун-т. Луцьк : Надстир’я, 2007. 223 с.
  37. Глухов Ю. Ринок житла обвалиться через гальмування іпотеки? [Електронний ресурс] / Ю. Глухов. – Режим доступу : http://ua.glavred.info/archive/2007/08/29/181601-1.html
  38. Григорьева И. Социальная политика и социальное реформирование в России в 1990-х годах / И. Григорьева. – СПб.,1998. – 145 с.
  39. Гриненко А. М. Соціальна політика : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / А.М. Гриненко. К.: КНЕУ, 2003. 309 с.
  40. Грушина О.В. Новые возможности маржинального анализа в строительстве [электронный ресурс] ./ О. В. Грушина, И. Г. Хомкалова // Государственное управление. Электронный вестник. – Выпуск № 28 –сентябрь 2011 г. – Режим доступа : http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/2011/28/Grushina_Khomkalova.pdf
  41. Губіна М.В. Пошуки, резерви й знахідки і житловому будівництві / М.В. Губіна // Научн.техн.сб. “Коммунальное хозяйство городов”, вып. 41, ХГАГХ, – К. : Техніка, 2002.– С.69 71.
  42. Дані обласних державних адміністрацій та інспекцій ДАБК по кількості об’єктів незавершеного житлового будівництва зі ступенем готовності більше 50 %. Інформація по об’єктам [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minregionbud.gov.ua/uk/publish/article/40221.
  43. Дані обласних державних адміністрацій та інспекцій ДАБК по кількості об’єктів незавершеного житлового будівництва зі ступенем готовності більше 50 % [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minregionbud.gov.ua/uk/publish/article/40245.
  44. Державне управління і менеджмент : Навчальний посібник у таблицях і схемах / Г. С. Одінцова, Г. І. Мостовий, О. Ю. Амосов та ін.; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Г. С. Одінцової. – Х. : ХарРІДУ УАДУ, 2002. – 492 с.
  45. Державне управління : Словник-довідник / Українська Академія держ. управління при Президентові України; Інститут проблем держ. управління та місцевого самоврядування / В.М. Князєв (заг.ред.), В.Д. Бакуменко (уклад.), В.Д. Бакуменко (заг.ред.). – К. : Видавництво УАДУ, 2002. – 228 с. – (Наукові розробки).
  46. Джуччі Р. Житлове будівництво в Україні : причини поточної кризи та висновки для економічної політики / Р. Джуччі, Р. Кірхнер, Р. Возняк. – Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, Берлін / Киів. – 2008. – 16 с.
  47. Добролюбов А. Государственная власть как техническая система : О трех великих социальных изобретениях человечества. / А. И. Добролюбов; Изд. 2-е, стереотипное. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 240 с.
  48. Донцова Л.В. Система регулирования инвестиционных процессов в развитых странах / Л.В. Донцова // Менеджмент в России и за рубежом. 1999. № 4. С. 91.
  49. Економіка будівництва. Інвестиції та їх регулювання. Визначення ефективності інвестиційних проектів [Текст] : конспект лекцій / Е.Й. Шилов, А.Ф. Гойко ; Київськ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. К. : [б. и.], 2003. 83 с.
  50. Економіка нерухомості : підручник / [А. М. Асаул, І. А. Брижань, В. Я. Чевганова]. – К. : Лібра, 2004. – 304с.
  51. Євтух О.Т. Позабюджетне житлове інвестування в Україні / О.Т. Євтух // Будівництво України, 1999. – №2. – С.9 11.
  52. Житлове законодавство України: стан та шляхи удосконалення [Текст] : моногр. / М.К. Галянтич, О.Є. Аврамова, С.М. Звізда та ін. За заг. ред. М.К. Галянтича ; Акад. прав. наук України. НДІ приват. права і підприємництва. К. : КВІЦ, 2006. 563 с.
  53. Житловий Кодекс Української РСР : від 30.06.1983 р., № 5464-X [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1011.27.16&nobreak=1.
  54. Завора Т. М. Формування регіонального ринку житла / Т. М. Завора // Економіка і регіон. – 2005. – № 2. – С. 203 206.
  55. Завора З.М. Формування житлової політики регіону [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук. 08.00.05 / Завора Т. М. ; Полтавськ. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. Полтава, 2008. 20 с.
  56. Загальна декларація прав людини : від 10.12.1948 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=995_015.
  57. Закирова П. Жилищная проблема и подходы к ее решению / П. Закирова, А. Мироненко // Жизнь и экономика, 1991. –№7.– С.60 64.
  58. Закон України «Про житловий фонд соціального призначення» : від 12.01.2006 р., № 3334-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1088.1052.4&nobreak=1.
  59. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97- ВР (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – С.170.
  60. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9.04.1999р. №586-ХІV(зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України., 1999 – № 20-21. – С.190.
  61. Закон України від 25.12.2008 № 800-VI «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» – Відомості Верховної Ради України вiд 08.05.2009 2009 р., № 19, стор. 648, стаття 257.
  62. Закон України від 29.06.2010 (№ 2367-VI) «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла» – Відомості Верховної Ради України вiд 27.08.2010 - 2010 р., № 34, стор. 1207, стаття 486.
  63. Зарубежный опыт в ЖКХ [Електронный ресурс]. – Режим доступу : http://energy.seu.ru/publish.html?cmd%5B133%5D=i-133-5081.
  64. Заславець Т. М. Сучасні тенденції житлового будівництва у містах України / Т. М. Заславець. // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. – К. : Київ ЗДНІЕП, – (спеціальний випуск). 2004. – С. 16 20.
  65. Зеванин С.Г. Кооперативное и индивидуальное жилищное строительство / С.Г. Зеванин, С.А. Черепцов – М. : Профиздат, 1989. – 160 с.
  66. Земельний Кодекс України [Електронний ресурс] / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 3-4, ст.27 – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2768-14.
  67. Іванілов О. С. Іпотечне кредитування у країнах Західної Європи, США та України / О. С. Іванілов, М. В. Тітенкова // Фінанси України. 2006. – № 3 (124).
  68. Індекс обсягу виконаних будівельних робіт за періоди 2008 року (уточнені дані) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
  69. Індекс обсягу виконаних будівельних робіт за періоди 2009 року (уточнені дані) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
  70. Індекс обсягу виконаних будівельних робіт за періоди 2010 року (уточнені дані) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
  71. Інформаційні матеріали про підсумки роботи та стан справ у будівельному комплексі. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://who-is-who.com.ua/bookmaket/flagmans2008/2/28.html.
  72. Інформація щодо загальних підсумків діяльності будівельної галузі за 2008 рік [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – Режим доступу : http://www.minregionbud.gov.ua/uk/publish/article/99526.
  73. Інформація щодо загальних підсумків діяльності будівельної галузі за 2009 рік [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – Режим доступу : http://www.minregionbud.gov.ua/uk/publish/article/99634.
  74. Інформація щодо загальних підсумків діяльності будівельної галузі за 2010 рік [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – Режим доступу : http://www.minregionbud.gov.ua/uk/publish/article/99793.
  75. Інформація щодо загальних підсумків діяльності будівельної галузі за І півріччя 2011 року (станом на 10.08.2011) [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – Режим доступу : http://www.minregionbud.gov.ua/uk/publish/article/99906.
  76. Ісаєнко Д. Стан та перспективи житлового будівництва у Збройних Силах України / Д.В. Ісаєнко // Гуманітарний вісник Збройних Сил України : Щоквартальний науковий журнал ; Національна академія оборони України. Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України. – К., 2006. – № 3(4) – С. 11–20.
  77. Ісаєнко Д. Програма доступного житла здійснюється успішно / Д.В. Ісаєнко // Українська Будівельна Асоціація: науково-виробничий журнал – № 9 – 2009. – С. 20–25.
  78. Ісаєнко Д. Нормативно-правова складова державної політики у сфері житлового будівництва / Д.В. Ісаєнко // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – №1. – С.196–202.
  79. Ісаєнко Д. Державна політика у сфері забезпечення стійкого функціонування будівельної галузі / Д.В. Ісаєнко // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – №1 (37). – С. 381–388.
  80. Ісаєнко Д. Стратегія формування державної соціальної політики регулювання розвитку житлового будівництва в Україні / Д.В. Ісаєнко // Публічне управління: теорія та практика : збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління – Х. : Вид-во "ДокНаукДержУпр". – 2011. – Вип. 4 (8). – С. 96–102.
  81. Ісаєнко Д. Соціальна безпека: вплив органів державної влади на розвиток житлового будівництва / Д.В. Ісаєнко // Теорія та практика державного управління : збірник наукових праць – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – №1. – С. 435–440.
  82. Ісаєнко Д. Державне регулювання соціального підприємництва в сфері житлового будівництва як фактор соціальної безпеки / Д.В. Ісаєнко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Державне регулювання соціального підприємництва та соціально-відповідального бізнесу". Харків, 25 листопада 2011 року ; за заг. редакцією Амосова О.Ю. – Х. : С.А.М., 2011. – С. 23–25.
  83. Ісаєнко Д. Доступне житло як фактор соціальної безпеки / О. М. Непомнящий, Д. В. Ісаєнко // Механізми забезпечення соціальної безпеки на рівні регіону : практика реалізації : [монографія]; за ред. В.Г. Бульби, А.В.Мелякова. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр, ” 2010. – С. 104–118.
  84. Ісаєнко Д. Будівельний комплекс України: трансформація в умовах переходу до ринкового господарства / Д.В. Ісаєнко // Публічне управління: теорія та практика : збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління – Х. : Вид-во "ДокНаукДержУпр". – 2011. – Вип. 2 (6). – С. 206–210.
  85. Ісаєнко Д. Житлове будівництво за кордоном: досвід для України / Д.В. Ісаєнко // Публічне управління : теорія та практика : збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління – Х. : Вид-во "ДокНаукДержУпр". – 2011. – Вип. 3 (7). – С. 146–151.
  86. Ісаєнко Д. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України / Д.В. Ісаєнко, О. М. Непомнящий // Енциклопедія державного управління : у 8 т. – т. 5 : Територіальне управління / за ред. О. Ю. Амосова, О.С. Ігнатенко, А. О. Кузнецова. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – С. 176 177.
  87. Кадол Л. В. Етапи реструктуризації підприємств будівельної галузі / Л. В. Кадол // (Вісн. Криворіз, техн. ун-ту : зб. наук. пр.). – Кривий Ріг, 2005. – Вип. 6. – С.193 196.
  88. Казанский Ю.Н. Управление строительством : опыт США, Японии, Великобритании, ФРГ, Канады / Ю.Н. Казанский. М. : Стройиздат, 1994. – 407 c.
  89. Каменецкий М.И. Строительный комплекс : состояние, проблемы, основные тенденции долгосрочного развития [Електронний ресурс] / М.И. Каменецкий, Л.В. Донцова. – Режим доступу : www.ecfor.ru/pdf.
  90. Капицын В. Социальная политика и право : сущность и взаимозависимость / В. Капицын // Российский журнал социальной работы. – 1998. – № 8. – С. 18–28.
  91. Караев Э. К. Пути привлечения инвестиций в сферу государственного капитального строительства / Э. К. Караев // Науч. тр. – Сімферополь : (Крым. гос. агротехн. ун-т.), 2005. – Вып. 87 : Экон. науки. – С. 190 195.
  92. Карцев В. Основні компоненти структури суспільства: структурофіксуюча складова / В. Карцев // Людина і політика. – 2001. – № 2. – С. 51–63.
  93. Козлов К.І. Державна політика у сфері соціальної безпеки населення (етимологічний аналіз) / К. І. Козлов // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. № 1 (19). – С. 84 89.
  94. Козлов К. И. Реализация социальной политики в Украине / К. И. Козлов // Узбекистан и Украина : грани сотрудничества. – Ташкент : Akademiya, 2006 г. – С. 37 42.
  95. Козлов К. І. Соціальна безпека населення в системі національної безпеки / В. П. Єлагін, К. І. Козлов // Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції : матеріали наук.-прак. конф. / [за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва]. – К. : Вид-во НАДУ, 2003. – Т. 1. – С. 68–69.
  96. Козлов К. І. Забезпечення соціальної безпеки як пріоритетний напрям взаємодії органів влади і громадських організацій / К. І. Козлов // Держава та регіони. – Серія : Державне управління. – 2006. – № 2. – С. 101 105.
  97. Колков В. Социальная безопасность / В. Колков. – М. : Интерпракс, 1998. – Ч. 1. – 246 с.
  98. Конституція України : від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1013.3.5&nobreak=1.
  99. Кравченко В.І. Зарубіжний досвід підтримки забезпечення громадян житлом // Інформаційний бюлетень Будівельної палати України. 30.01.2007 № 5 – [Електронний ресурс] / В. І. Кравченко. – Режим доступу : http://www.budpalata.com.ua/_img/files/ib/ib-5.doc.
  100. Кривов’язюк І. В. Фінансово-економічні механізми розвитку житлового будівництва в регіоні (За матеріалами Волинської області) : монографія / І. В. Кривов’язюк, І. Л. Заблоцька . – Луцьк : Надстир’я, 2006. – 144 с.
  101. Крупнік А.С. Соціально-захисна спрямованість державної соціальної політики в умовах трансформації українського суспільства : монографія / А.С. Крупнік. – Одеса, 2002. – 169 с.
  102. Кузнєцов А. Механізм державного управління: етимологія поняття / А. О. Кузнецов; Харків. регіон. ін-т держ. упр. НАДУ – Харків, 2005. – 17 с. – Бібліогр. : 14 назв. – Укр. – Деп. в ДНТБ України 21.06.05. – № 38.
  103. Куйбіда В. Уроки кризи і оновлене бачення будівництва / В. Куйбіда. – Дзеркало тижня. № 3. – 30 січня 2010 року.
  104. Кучерук С. Механізми реалізації соціальної безпеки в Україні / С. Кучерук // Університетські наукові записки. 2007. № 4 (24). – С. 438 444.
  105. Лєбєдєв М.М. Планування та організація робіт з утримання житлових і громадських будівель та споруд [Текст] : монография / М.М. Лєбєдєв, І.М. Третьяков. К. : [б. и.], 2006. 214 с.
  106. Лєбєдєв М.М. Менеджмент утримання багатоквартирних будинків. (Абетка управителя) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Лєбєдєв М.М., Агамян Р.Є., Мухіна К.Є. К. : [Автограф], 2008. 452 с.
  107. Левін П.Б. Стан і перспективи кредитування житла для молоді / П.Б. Левін // Вісник Хмельницького національного університету, 2009. № 6. T. 1. – С. 263 266.
  108. Левин Ю.А. Дифференциация жилой недвижимости в городах США / Ю.А. Левина // Экономика строительства. 2002. № 11. С. 39.
  109. Левіт Л. Г. Системне планування і управління введенням в експлуатацію житлових будинків [Текст] : учб. посібник / Л.Г. Левіт ; Міжгалуз. ін-т упр. К. : [б. и.], 2002. 67 с.
  110. Левіт Л.Г. Моніторинг розвитку житлового будівництва в Україні [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.07.03 / Л.Г. Левіт ; Київський нац. ун-т буд-ва і архіт. К., 2004. 21 с.
  111. Левіт Л.Г. Системний підхід в моделюванні задач введення житла за різних форм власності / Л.Г. Левіт // Зб.наук.праць “Формування ринкових відносин в Україні”, спец. вип. 7–8. К. : НДЕІ Мінеконом, 2003.– С.81 84.
  112. Левіт Л.Г. Інвестиції в основний капітал за формами власності / Л.Г. Левіт // Перша міжнародна науково-практична конференція “Теорія і практика формування і розвитку корпоративного сектора економіки” // Наук.зб.тез Першої міжнародної науково-практичної конференції “Теорія і практика формування і розвитку корпоративного сектора економіки”. 21-22 березня 2003. – К. : НДЕІ, Мінеконом, 2003.– С.61 62.
  113. Левіт Л.Г. Порівняльна ефективність інвестицій у житлове будівництво за формами власності / Л.Г. Левіт // Научн.техн.сб. “Коммунальное хозяйство городов”, вып.48, серия : Эконом. науки, ХГАГХ.– К. : Техніка, 2003. – С.67 72.
  114. Левіт Л.Г. Економетрична модель розвитку будівництва житлових будинків / Л.Г. Левіт // Зб.наук.праць “Формування ринкових відносин в Україні”, вип.5.– К. :НДЕІ Мінеконом, 2003. – С. 97 99.
  115. Лега Ю.Г. Вдосконалення упраління житлово-комунальним комплексом України в сучасних умовах розвитку національної економіки [Текст] : монографія / Ю.Г. Лега, Т.М. Качала, Н.Ф. Чечетова. Черкаси : ЧДТУ, 2003. 219 с.
  116. Литвицька О. Приватно-орієнтований підхід до розв’язання житлової проблеми в регіоні : переваги і недоліки / О. Литвицька, В. Кардаш // Регіональна політика України : наукові основи, методи, механізми. (Доповіді міжн. наук. практ. конф.) м. Львів, 1998. Ч.2. (Львів : ІРД НАН України). 1998. – С. 108 112.
  117. Лучкина Л. С. Жилищный сектор в постсоциалистических странах Европы // Мировая экономика и международные отношения. 2004. – № 3. – [Електронный ресурс] / Л. С. Лучкина. – Режим доступу : http://energy.seu.ru/publish.html?
  118. Лукьянченко А.А. Жилищная политика в Украине : правовой и экономический аспекты [Текст] : монография / А.А. Лукьянченко ; НАН Украины. Ин-т экон.-прав. исслед. Донецк : Юго-Восток, 2002. 33 с.
  119. Лушкин С.А. Некоторые аспекты инвестирования строительства жилья на долевой основе / С.А. Лукшин // Экономика строительства. 2001. № 7. С. 18.
  120. Любаров В. Державна політика щодо стратегії розвитку галузі (на прикладі підприємств будівельних матеріалів та житлового будівництва) : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.05 “Галузеве управління” / В. Любаров. – К. , 2000. – 17 с.
  121. Мамонов К.А. Про деякі аспекти підвищення організаційно-економічного управління інвестиціями в житловому будівництві / К.А. Мамонов // Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету. Випуск 10. Економічні науки. – Сімферополь НІЦ КІПУ, 2007. С. 175–177.
  122. Менеджмент в строительстве.(Региональный аспект) [Текст] : моногр.) / В.В.Дорофиенко, Н.С.Летников, Е.В. Долгалева и др. ; Донбасская гос. акад. строит. и архит. Макеевка : [б. и.], 2004. 269 с.
  123. Механізми забезпечення соціальної безпеки на рівні територіальної громади: теорія і практика : монографія / В.Г.Бульба, С.О.Горбунова-Рубан, А.В.Меляков та ін. ; за ред. : В.Г.Бульби, А.В.Мелякова. - Х. : ХарРІ НАДУ, 2009. 416 с.
  124. Механізми стимулювання розвитку сучасного ринку нерухомості / В. Павлов, І. Кривов’язюк // Регіон. економіка. 2005. – №2. – С.67 75.
  125. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права : від 16.12.1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://http://zakon.nau.ua/doc/?code=995_042.
  126. Минин Б. А. Возвратное право : Правосудие, социальная безопасность и социальное развитие : монография / Б.А. Минин. – М., ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 2007. – 472 с.
  127. Мумущинский С.М. Тенденции развития инвестирования в жилищное строительство на примерах отдельного региона / С.М. Мумушинский // Коммунальное хазяйство городов : научно-техн. сб. Вып. 62. – К. : Техника, 2005. – С. 77 79.
  128. Непомнящій О. М. Особливості реалізації державних програм житлового будівництва / О. М. Непомнящий // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр". – 2011. – Вип. 1(39). С. 182–190.
  129. Непомнящій О. М. Державне регулювання економіки в ринкових умовах / О. М. Непомнящий // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр». – 2011. – Вип 1. (32). – С. 210–216.
  130. Непомнящій О. М. Стимулюючий підхід в реалізації житлових програм / О. М. Непомнящий // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр". – 2011. – Вип. 2 (40). – С. 132–140.
  131. Непомнящій О. М. Соціально-орієнтована житлова політика / О. М. Непомнящий // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр». – 2011. – Вип 2. (33). – с. 80–87.
  132. Непомнящій О. М. Європейський досвід у сфері житлової політики та житлового будівництва / О. М. Непомнящий // Публічне управління: теорія та практика. Збірник наукових праць Асоціації докторів державного управління. – Х. : Вид-во АДНДУ, 2011 – № 2(6). – С. 167–172.
  133. Непомнящій О. М. Планування в управлінні об’єднаною житловою системою / О. М. Непомнящий // Публічне управління: теорія та практика. Збірник наукових праць Асоціації докторів державного управління. – Х. : Вид-во АДНДУ, 2011 – № 3(7). – С. 105–111.
  134. Новікова О.Ф. Соціальна безпека : організаційно-правові проблеми і шляхи вирішеня О.Ф. Новікова. – Донецьк : ІЕП НАН України, 1997. – 459 с.
  135. Об’єднана стратегія економічного управління підприємницьким проектом [Текст] : монографія / В.О. Міхельс, В.П. Бондар. Під заг. ред. В.О. Міхельса ; Київськ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. К. : [б. и.], 2003. 200 с.
  136. Олійник О. Житло надії нашої / Укрінформ : акценти тижня 2007.11.13. – [Електронний ресурс] / О. Олійник. – Режим доступу : http://www.ukrinform.ua/ukr/order/?id=625691.
  137. Омельчук В. Формування державної молодіжної житлової політики в Україні [Електронний ресурс] : дис... канд. наук з держ. управління : 25.00.01 / К. , 2004. Режим доступу : http://disser.com.ua/content/44807.html#download.
  138. Онищенко В.О. Формування соціальної житлової політики регіону / В.О. Онищенко,
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины