Бондаренко Оксана Вікторівна. Механізм фінансового планування суб'єктів малого підприємництва : Бондаренко Оксана Викторовна. Механизм финансового планирования субъектов малого предпринимательства

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Бондаренко Оксана Вікторівна. Механізм фінансового планування суб'єктів малого підприємництва
 • Альтернативное название:
 • Бондаренко Оксана Викторовна. Механизм финансового планирования субъектов малого предпринимательства
 • Кол-во страниц:
 • 369
 • ВУЗ:
 • ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ
 • Год защиты:
 • 2015
 • Краткое описание:
 • Бондаренко Оксана Вікторівна. Механізм фінансового планування суб'єктів малого підприємництва.- Дисертація канд. екон. наук: 08.00.08, Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ, 2015.- 369 с.
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ


  На правах рукопису


  БОНДАРЕНКО ОКСАНА ВІКТОРІВНА

  УДК 336. 144. 2 : 334. 012. 64


  МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ
  МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

  Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит
  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата економічних наук


  Науковий керівник:
  Веріга Ганна Володимирівна,
  доктор економічних наук, доцент


  Маріуполь – 2015

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ


  БПП – бурякоприймальне підприємство
  НБУ – Національний банк України
  ПАТ – публічне акціонерне товариство
  П(С)БО – положення (стандарт) бухгалтерського обліку
  ПрАТ – приватне акціонерне товариство
  СЗП – система збалансованих показників
  СМП – суб’єкти малого підприємництва
  ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю
  ХПП – хлібоприймальне підприємство  ЗМІСТ


  ВСТУП 4
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО
  ПЛАНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
  12
  1.1. Фінансове планування як складова фінансового управління
  суб’єктів малого підприємництва з урахуванням соціалізації фінансів 12
  1.2. Обґрунтування дефініції та складових механізму фінансового
  планування суб’єктів малого підприємництва 33
  1.3. Концепція вдосконалення механізму фінансового планування
  суб’єктів малого підприємництва 51
  Висновки до розділу 1 71
  РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ДІЮЧОГО МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО
  ПЛАНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 73
  2.1. Інформаційне забезпечення фінансового планування
  суб’єктів малого підприємництва 73
  2.2. Практика фінансового планування суб’єктів малого
  підприємництва: статичний підхід 101
  2.3. Оцінка якості фінансового планування суб’єктів малого
  підприємництва з позицій динамічного підходу 135
  Висновки до розділу 2 153
  РОЗДІЛ 3. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
  ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО
  ПЛАНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
  156
  3.1. Розвиток методів фінансового прогнозування
  суб’єктів малого підприємництва як основи фінансового планування 156
  3.2. Адаптивний підхід до фінансового планування суб’єктів
  малого підприємництва
  176
  3.3. Методичний підхід до балансування стратегічних та
  тактичних фінансових планів суб’єктів малого підприємництва 190
  Висновки до розділу 3 204
  ВИСНОВКИ 207
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 210
  ДОДАТКИ 231

  ВСТУП


  Актуальність теми. Фінансове планування є невід’ємною складовою управління фінансами на різних економічних рівнях. Запорукою дієвості його механізму виступає відповідність сучасному етапу розвитку фінансових відносин і особливостям суб’єктів управління. Характер дії механізму фінансового планування суб’єктів малого підприємництва (далі – СМП) визначається фінансовими аспектами зовнішнього і внутрішнього середовища. Його значення полягає в забезпеченні захисту і протидії фінансовим ризикам функціонування СМП, іманентним ринковій економіці, створенні передумов стійкого розвитку на основі чітко розробленої фінансової стратегії, адаптації до умов мінливості індикаторів фінансового ринку. Фінансове планування буде дієвим тільки в тому випадку, якщо воно базуватиметься на прогнозних моделях і реалізовуватиме сприйнятливість плану до поточної та перспективної бізнес-кон’юнктури СМП. Між тим практика їх господарювання переконує в недостатньому розвитку фінансового планування порівняно з іншими функціями фінансового управління, вживанні спрощених форм і методів, які не завжди відповідають умовам ринку, а іноді входять із ним у протиріччя.
  Науковий пошук методичних і організаційних рішень удосконалення механізму фінансового планування, підвищення його дієвості та позитивного впливу на фінансовий стан СМП є актуальним завданням. Його значення підсилюється зростанням ролі підприємства малого бізнесу як господарюючого і соціально відповідального суб’єкта, платника податків, учасника фінансового ринку тощо.
  Вагомий внесок у дослідження питань, пов’язаних із фінансовим плануванням у малому бізнесі, використання для цього можливостей фінансової звітності, а також збалансованої системи показників зробили зарубіжні вчені: Ф. Аналої, Е. Аренс, Й. Бетге, Дж. Ван Хорн, Р. Ентоні, Р. Каплан, Дж. Кеннет, М. Метью, П. Нівен, Б. Нідлз, Д. Нортон, Ф. Обербрінкман, Н.–Г. Ольве, Е. Хендріксен, а також російські: А. Балабанов, В. Ковальов, М. Плакунов, Я. Соколов та ін. Проблемам формування фінансового механізму управління СМП, розробки їх фінансової стратегії і тактики присвячено дослідження вітчизняних науковців: І. Буркинського, З. Варналія, Г. Веріги, С. Єлецьких, З. Каїри, М. Журавльової, С. Каламбет, С. Коваль, Н. Колесник, Д. Коміссаренко, Т. Косової, Л. Костирко, Н. Касьянової, І. Ожерельєвої, В. Парсяк, Л. Пилипенко, Н. Рекової, Н. Романюк, Т. Ставерської та ін.
  Оцінюючи наукові здобутки вказаних авторів і розвиток нормативної бази з даної проблематики, слід зауважити, що подальшого дослідження потребують питання, пов’язані з розвитком методів фінансового прогнозування СМП, використанням адаптивних підходів до фінансового планування, забезпеченням його єдності з фінансовою стратегією і тактикою. Актуальність питань щодо вдосконалення механізму фінансового планування СМП, їх теоретичне і практичне значення обумовили вибір теми дисертації, її мету та завдання.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Донецького державного університету управління Міністерства освіти і науки України за держбюджетними темами: «Фінансовий механізм державного управління економікою України» (номер держреєстрації 0104U008798, 2011– 2014 рр.), у межах якої автором запропоновано напрями підвищення ефективності управління фінансами малих підприємницьких структур на основі використання інструментарію оперативно-адаптивного фінансового планування; «Методологія і організація обліку, оподаткування, аналізу та аудиту на підприємствах ( установах, організаціях) в умовах інтеграції України в ЄС» (номер держреєстрації 0107U007791, 2007–2012 рр.), у рамках якої розроблено методичні підходи до визначення центрів фінансової відповідальності СМП, що дозволило врахувати резерви підвищення економічної ефективності у фінансовому плануванні.
  Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму фінансового планування суб’єктів малого підприємництва.
  Для досягнення поставленої мети визначено і вирішено такі наукові завдання:
  визначити місце та роль фінансового планування в фінансовому управлінні СМП з урахуванням соціалізації фінансів;
  обґрунтувати дефініцію та складові механізму фінансового планування СМП;
  розвинути концепцію вдосконалення механізму фінансового планування СМП;
  проаналізувати стан інформаційного забезпечення фінансового планування СМП;
  дослідити можливості статичного і динамічного підходів до фінансового планування;
  розвинути методи фінансового прогнозування СМП як основи фінансового планування;
  удосконалити адаптивний підхід до фінансового планування СМП;
  удосконалити методичний підхід до балансування стратегічних і тактичних фінансових планів СМП.
  Об’єктом дослідження є процеси фінансового планування суб’єктів малого підприємництва України.
  Предмет дослідження – теоретико-методичні та практичні аспекти механізму фінансового планування суб’єктів малого підприємництва.
  Методи дослідження. Методологія і методи дослідження ґрунтуються на фундаментальних положеннях сучасних економічних теорій (інституціональної, соціалізації фінансів, балансознавства, теорії прийняття рішень, концепцій фінансового планування, збалансованої системи показників), наукових працях вітчизняних і зарубіжних авторів із питань фінансового планування СМП.
  Відповідно до поставлених завдань застосовано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, а саме: системний підхід – для обґрунтування концептуальних засад удосконалення механізму фінансового планування СМП; діалектичний метод – для мотивації включення соціальної складової у фінансове планування; економічний аналіз – для розрахунку показників фінансового стану і рентабельності; вибірки – для відбору об’єктів дослідження; структурний аналіз – для розподілу СМП за розміром і видами економічної діяльності; кореляційно-регресійний аналіз – для побудови стохастичних моделей взаємозв’язку статей фінансової звітності та фінансових коефіцієнтів; трендові моделі – для формалізації динаміки активів, пасивів, фінансових коефіцієнтів та їх прогнозування; збалансованої системи показників – для моделювання взаємозв’язку між стратегічними і тактичними планами СМП.
  Інформаційно-фактологічну базу дослідження становлять закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, інші нормативні акти, що регулюють діяльність СМП, офіційні матеріали Державної служби статистики України, дані фінансової і нефінансової звітності суб’єктів малого підприємництва, публікації зарубіжних і вітчизняних фахівців з питань фінансового планування у сфері малого бізнесу. Розрахунки виконано у пакетах прикладних програм Statistica 6.0, Mіcrosoft Excel.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні теоретичних та методичних основ функціонування механізму фінансового планування СМП, що забезпечило одержання нових наукових положень і розробок.
  Основні наукові результати, що характеризують новизну виконаного дослідження, полягають у такому:

  удосконалено:
  дефініцію механізму фінансового планування СМП та його складових як сукупності форм, методів, важелів та інструментів, які використовуються в процесі розробки і фактичної реалізації фінансових планів різного часового горизонту, забезпечують єдність стратегічних і тактичних завдань, а також зв’язок із загальною фінансовою політикою підприємства. На відміну від існуючих, запропоноване трактування випливає з диференційних особливостей фінансового планування СМП;
  концепцію механізму фінансового планування СМП, теоретико-методичною основою якої є генетична і телеологічна концепції фінансового планування, теорія організації, статичний і динамічний підходи до формування фінансової звітності, з метою забезпечення адекватності СМП умовам внутрішнього і зовнішнього середовища. На відміну від існуючих, запропонована концепція ґрунтується на принципах єдності фінансового прогнозування та планування, адаптивності, координації фінансової стратегії і тактики;
  методичний підхід до формування аналітичної фінансової звітності на основі введення додаткових статей, інформаційно значущих для потреб фінансового планування і розуміння бізнесу підприємства зовнішніми користувачами. Перевагою запропонованого підходу є врахування особливостей бізнес-процесів суб’єкта малого підприємництва, що забезпечує тісний зв’язок із фінансовим управлінням і створює передумови для ефективного впровадження системи збалансованих показників;
  адаптивний підхід до фінансового планування СМП на основі врахування етапу життєвого циклу підприємства і вибору пріоритету підходів до фінансового прогнозування за умови їх єдності: пасивного, основу якого становить трендовий аналіз і прийняття поточних тенденцій; активного, який базується на факторному аналізі, спрямованому на подолання неприйнятних очікуваних тенденцій. На відміну від існуючих підходів, запропонований дозволяє управляти життєвим розвитком підприємства на основі фінансових індикаторів;
  дістали подальшого розвитку:
  дефініція фінансового планування СМП, як похідна від організації їх фінансів та соціально прийнятних орієнтирів фінансових показників і переліку фінансових заходів. Перевагою дефініції, на відміну від існуючих, є врахування сутнісних ознак фінансів СМП і фінансового забезпечення галузей соціальної сфери;
  методичне забезпечення фінансового прогнозування як підґрунтя фінансового планування на основі синтезу статичного і динамічного підходів до формування фінансової звітності СМП, коли моментні показники балансу перетворюються на інтервальні шляхом визначення середніх хронологічних величин, що підвищує об’єктивність й інформаційну ємність показників аналітичного балансу та звіту про фінансові результати і робить їх зіставними;
  методичний підхід до балансування стратегічних і тактичних фінансових планів СМП, який дозволяє їм інтегрувати бізнес та фінансові плани, забезпечити стратегічний зворотний зв’язок і привести фінансову тактику, ресурси та ініціативи у відповідність до стратегічних програм підприємства. На відміну від існуючих, запропонований підхід ґрунтується на побудові стратегічної карти, квадранти якої заповнюються залежно від стану системи збалансованих показників, що дозволяє обрати адекватний йому тип фінансової стратегії підприємства.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні положення дисертації доведено до рівня конкретних методик і рекомендацій щодо вдосконалення механізму фінансового планування СМП. Результати досліджень використано Управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області (довідка від 27.10.2014 № 22/10/05-99-21-01-13); ТОВ «Лізингова компанія «ТОПТРАНСЛІЗИНГ» (довідка від 23.10.2014 № 013/06-03); ТОВ «Аудиторська фірма «ЗЛАГОДА» (довідка від 09.09.2014 № 21/Д), а також упроваджено у навчальний процес Донецького державного університету управління Міністерства освіти і науки України при викладанні дисциплін «Стратегія управління фінансовою діяльністю», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», «Облік на підприємствах малого бізнесу» (довідка від 24.10.2014 № 01-12/1169). Відповідні довідки наведено у дод. А.
  Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним науковим дослідженням, у якому автору належать: аналіз теоретико-методологічних підходів до фінансового планування СМП, обґрунтування напрямів удосконалення теоретичного та методичного забезпечення розробки фінансових планів як складової фінансової політики в малому бізнесі, формулювання рекомендацій щодо вдосконалення механізму фінансового планування СМП. Усі наукові результати, викладені в дисертації, одержано автором особисто.
  Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та практичні положення роботи доповідалися і були схвалені на міжнародних науково-практичних конференціях: «Регіональний розвиток – основа становлення української держави» (Донецьк, 2014 р.); «Фінансові аспекти розвитку економіки: теорія, методологія, практика» (Львів, 2014 р.); «Особливості модернізації фінансово-економічної системи» (Київ, 2014 р.); «Політика корпоративної соціальної відповідальності в контексті сталого соціально-економічного розвитку» (Донецьк, 2013 р.); «Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва» (Сімферополь, 2013 р.); «Пріоритети розвитку економіки України та інших країн» (Чернігів, 2013 р.); «Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія практика» (Луцьк, 2013 р.); «Регіональний розвиток – основа розбудови української держави» (Донецьк, 2013 р.); «Теоретические и практические аспекты развития современной науки» (Німеччина, Мюнхен, 2012 р.); «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю» (Черкаси, 2011 р.); «Облік, аналіз та контроль в системі управління підприємницькими структурами» (Львів, 2011 р.); «Структурні реформи і трансформації в промисловості: перспективи і пріоритети» (Донецьк, 2010 р.).
  Публікації. Основні положення та результати дослідження опубліковано у 25 наукових працях, з яких дев’ять статей у наукових фахових виданнях (у тому числі одна стаття – у виданні, включеному до міжнародної наукометричної бази), дві статті в інших наукових виданнях, 14 тез матеріалів конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 8,16 ум.-друк. арк., з них особисто автору належить 6,45 ум.-друк. арк.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  Основний результат дисертації полягає у вирішенні актуального науково-практичного завдання розробки теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму фінансового планування СМП. За результатами дослідження зроблено такі висновки:
  1. Обґрунтовано необхідність для СМП фінансового планування, визначено суттєвість впливу ефективності функціонування його механізму на якість управління фінансами, а також загальні показники діяльності та довго- і короткострокові перспективи розвитку малого підприємства.
  2. Визначено місце і роль фінансового планування як складової фінансового управління СМП з урахуванням соціалізації фінансів. Доведено, що сучасною формою управління фінансами малих підприємств має стати фінансове управління антикризового характеру, орієнтоване на подолання дисонансу між значними кількісними і недостатніми якісними показниками розвитку малого підприємництва. Фінансове планування СМП соціальної спрямованості має безпосереднє відношення до розвитку соціальної сфери підприємства, організації ефективної соціальної роботи й одержання не лише фінансового, але і соціального ефекту в довгостроковій перспективі.
  3. Надано авторське трактування дефініції та складових механізму фінансового планування СМП. З позицій процесного підходу обґрунтовано послідовність етапів фінансового планування: оцінка фінансових результатів діяльності; виявлення проблемних зон фінансів підприємства; розробка фінансової стратегії і критеріїв її ефективності, а також варіантів фінансових планових рішень; оцінка відповідності планових рішень критеріям ефективності фінансової стратегії; вибір і затвердження оптимального фінансового плану; реалізація і моніторинг фінансової стратегії підприємства; оцінка виконання фінансових планів з урахуванням коригувань на результати реалізації фінансової стратегії. Паралельним напрямом планової роботи малого підприємства має стати розробка соціального бізнес-плану, що дозволить не тільки зміцнити його фінансові позиції, але і підвищити рівень соціальної відповідальності.
  4. Обґрунтовано концепцію вдосконалення фінансового планування СМП. Основними напрямами дослідження визначено: інформаційне забезпечення, оцінку якості фінансового планування з позицій статичного і динамічного підходів. Теоретичні концептуальні положення доведено до рівня науково-практичних рекомендацій щодо розвитку методів фінансового прогнозування, використання адаптивного підходу до фінансового планування, а також балансування стратегічних і тактичних фінансових планів СМП.
  5. У результаті аналізу стану інформаційного забезпечення фінансового планування СМП запропоновано напрями вдосконалення форм фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва шляхом додавання розрахункових статей і показників, які відображають диференційні особливості їх бізнес-процесів. Практична цінність розроблених пропозицій полягає у підвищенні інформаційної ємності фінансової звітності СМП, її придатності для поглибленого аналізу фінансового стану, фінансового прогнозування і планування.
  6. Концепцію вдосконалення механізму фінансового планування апробовано на матеріалах СМП, які всебічно презентують мале підприємництво за організаційними формами, видами й обсягами економічної діяльності. Узагальнено макроекономічні, галузеві та індивідуальні ризики їх функціонування, які впливають на процес фінансового планування і мають бути враховані при обґрунтуванні фінансової стратегії СМП. Досліджено можливості статичного і динамічного підходів до фінансового планування за матеріалами цієї репрезентативної вибірки, що дозволило визначити загальні та специфічні галузеві ознаки складу, структури і динаміки активів, пасивів, фінансових результатів. Встановлено індикатори, які демонструють недоліки фінансового планування (або його відсутність), пов’язані з нераціональними вартісними та структурно-динамічними змінами.
  7. У результаті розвитку методів фінансового прогнозування СМП обґрунтовано підходи до підвищення інформаційної ємності вихідних показників балансу як основи фінансового планування. Практична цінність одержаних результатів полягає в усуненні недоліків балансу як інформаційного джерела для фінансового аналізу, пов’язаних із моментним і ретроспективним характером його показників.
  8. Здійснено апробацію адаптивного підходу до фінансового планування СМП на основі врахування етапів їх життєвого циклу. З урахуванням переважної концентрації досліджуваної сукупності підприємств на етапах зростання і зрілості обґрунтовано відповідний їм набір індикаторів, пов’язаних з активним і пасивним підходами до фінансового планування. Практична цінність розроблених рекомендацій полягає в можливості використання іманентно властивих закономірностей розвитку, сприятливих для малого підприємства, і попередження небажаних, які находять відображення у його фінансових показниках.
  9. Запропоновано методичний підхід до балансування стратегічних і тактичних фінансових планів на основі розрахунку персоналізованих абсолютних і нормалізованих оцінок для таких складових: фінанси, бізнес-процеси, клієнти і кадри. Практична цінність одержаних результатів полягає у визначенні ймовірності потрапляння показників діяльності СМП у кожний стан ступеня збалансованості системи, що дозволяє визначити стратегічні й тактичні загальні та часткові пріоритети його розвитку.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Парсяк В. Н. Планування господарської діяльності малих та середніх підприємств [Текст] / В. Н. Парсяк, М. Б. Журавльова. – К. : Інститут аграрної економіки, 2001. – 192 с. – ISBN 966-669-015-2.
  2. Кеннет Дж. Кук. Малый бизнес. Стратегическое планирование [Текст] : пер.с англ. / Д. К. Кеннет. – М. : Издательский дом «Довгань», 1998. – 168 с. – ISBN 0-8442-3587-3. – ISBN 5-7888-0004-8.
  3. Бондаренко О. В. Социально-экономическое значение внутрифирменного планирования на предприятиях малого бизнеса / О. В. Бондаренко, А. В. Верига // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки [Текст] : Вип. 28. Ч. ІІ / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – С. 70–73.
  4. Суміна О. М. Організаційно-економічні основи підготовки виробництва на малих підприємствах : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.06.01 / О. М. Суміна ; Сум. нац. аграр. ун-т. – Суми, 2003. – 20 с.
  5. Романюк Н. М. Удосконалення механізму планування виробничої програми малих підприємств в умовах невизначеності середовища господарювання : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.06.01 / Н. М. Романюк ; Нац. гірн. ун-т. – Д., 2005. – 18 с.
  6. Овдіюк О. М. Організація маркетингової діяльності малих переробних підприємств АПК : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.06.01 / О. М. Овдіюк ; Нац. ун-т харч. технологій. – К., 2005. – 20 с.
  7. Каира З. С. Компаративный анализ факторов доступа малого бизнеса к финансированию в национальных экономиках / З. С. Каира, И. А. Каира // Науковий журнал Вісник Донецького державного університету управління. Менеджер. – № 2 (56). – 2011. – С. 96 –100.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины