Безродна Олена Сергіївна. Оцінювання фінансової діяльності банку та розроблення його стратегії на основі збалансованої системи показників : Безродная Елена Сергеевна. Оценка финансовой деятельности банка и разработки его стратегии на основе сбалансированной системы показателей

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта. • Название:
 • Безродна Олена Сергіївна. Оцінювання фінансової діяльності банку та розроблення його стратегії на основі збалансованої системи показників
 • Альтернативное название:
 • Безродная Елена Сергеевна. Оценка финансовой деятельности банка и разработки его стратегии на основе сбалансированной системы показателей
 • Кол-во страниц:
 • 380
 • ВУЗ:
 • ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ
 • Год защиты:
 • 2014
 • Краткое описание:
 • Безродна Олена Сергіївна. Оцінювання фінансової діяльності банку та розроблення його стратегії на основі збалансованої системи показників.- Дис. канд. екон. наук: 08.00.08, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків, 2014.- 380 с.  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ


  На правах рукопису

  БЕЗРОДНА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА

  УДК 336.71:005.52 (043.5)

  ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ЙОГО СТРАТЕГІЇ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ


  Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата економічних наук


  Дисертація є ідентичною
  іншим примірникам дисертації
  Вчений секретар спеціалізованої
  вченої ради К 64.055.02
  к.е.н., доцент М. В. Мартиненко Науковий керівник:
  Чмутова Ірина Миколаївна
  кандидат економічних наук, доцент

  Харків − 2014

  ЗМІСТ


  ВСТУП 4
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ЙОГО СТРАТЕГІЇ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ 12
  1.1. Фінансова діяльність банків України, її сучасні тенденції та методи оцінювання 12
  1.2. Сутність стратегії банку, наукові підходи та інструменти її розроблення 35
  1.3. Використання збалансованої системи показників для оцінювання фінансової діяльності банку та розроблення його стратегії 71
  Висновки до розділу 1 90
  РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ ТА ВИБОРУ ЙОГО КОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ 93
  2.1. Обґрунтування складу збалансованої системи показників банку 93
  2.2.Оцінювання фінансової діяльності банку на основі відстрочених та випереджальних показників ЗСП 114
  2.3. Інтегральна оцінка фінансової діяльності банку та вибір його корпоративної стратегії на основі збалансованої системи показників 142
  Висновки до розділу 2 155
  РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ КОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ БАНКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ 158
  3.1.Визначення напрямів корегування стратегії банку 158
  3.2. Розроблення корпоративної стратегії банку з урахуванням корегуючих заходів 175
  3.3.Науково-методичний підхід до оцінювання збалансованості корпоративної стратегії банку 188
  Висновки до розділу 3 198
  ВИСНОВКИ 201
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 204
  ДОДАТКИ 251  ВСТУП


  Актуальність теми. Рівень розвитку банківської системи значною мірою визначає ефективність функціонування національної економіки та відіграє провідну роль у формуванні фінансових потоків на макроекономічному рівні. Незважаючи на відносну стабільність діяльності банків України, основні показники їх прибутковості залишаються на досить низькому рівні. Так, за даними Національного банку України станом на 01.12.2013 рентабельність активів та капіталу функціонуючих на території України банків у порівнянні з 2007 р. знизилась з 1,5 до 0,22% та з 12,67 до 1,49% відповідно. За таких обставин існуючі негативні тенденції до зниження показників рентабельності та погіршення фінансового стану значної частки вітчизняних банків вимагають здійснення відповідних заходів як з боку органів, що регулюють їх діяльність, так і внутрішнього менеджменту, зумовлюють необхідність використання систем аналітичного забезпечення процесу управління фінансовою діяльністю банків, результати впровадження яких дозволять виявляти резерви для покращення фінансового стану, приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо вибору та розроблення необхідних стратегій подальшого функціонування і розвитку банків.
  Оцінювання факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на ефективність фінансової діяльності банків, та здійснення за результатами оцінювання стратегічного управління уможливлюється шляхом застосування збалансованої системи показників (ЗСП), яка завдяки поєднанню фінансових і нефінансових показників, об’єднаних за допомогою причинно-наслідкових зв’язків, дозволяє комплексно оцінити діяльність банків, забезпечує детальне представлення стратегії, удосконалення процесів, що вносять найбільший вклад в її реалізацію, та дозволяє перевести стратегію в площину оперативного управління.
  Теоретичним і практичним аспектам оцінювання діяльності та розроблення стратегії організацій, у тому числі банків, присвячена значна кількість наукових напрацювань таких відомих зарубіжних і вітчизняних дослідників, як Г. Азаренкова, І. Ансофф, І. Бланк, О. Віханський, В. Вовк, О. Герасимович, Ю. Іванов, Б. Карлоф, О. Кириченко, О. Криклій, І. Лютий, М. Мескон, Г. Мінцберг, С. Науменкова, В. Пономаренко, М. Портер, А. Стрікленд, Л. Примостка, А. Томпсон, О. Тридід, О. Ястремська та ін. Окремі питання застосування та впровадження ЗСП широко висвітлені в роботах К. Адамса, М. Брауна, А. Гершуна, Р. Каплана, М. Кеннерлі, М. Кизима, С. Козьменка, Л. Малярець, І. Ніконової, П. Нівена, Д. Нортона, І. Парасій-Вергуненко, А. Пилипенка, В. Скляренка, X. Рамперсада, Н. Шульги та ін. Проте існуючі ґрунтовні доробки дослідників вимагають удосконалення з точки зору використання ЗСП для оцінювання фінансової діяльності банку та розроблення його стратегії, що відповідно до існуючих типів стратегій є корпоративною і визначає загальний напрям життєдіяльності банку. Оскільки корпоративна стратегія має первинний характер, саме їй присвячено дане дослідження. Необхідність подальшого вирішення зазначених питань для забезпечення об’єктивного оцінювання фінансової діяльності вітчизняних банків зумовила вибір теми дисертації, її мету, перелік і зміст задач.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом наукових досліджень Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. В основу дисертації покладено теоретико-методичні та практичні розробки, що є частиною науково-дослідних робіт: «Підвищення ефективності організаційно-економічного забезпечення розвитку суб’єктів господарювання» (номер державної реєстрації 0111U005795), за якою автором розроблено розділ «Обґрунтування складу показників ЗСП для оцінки діяльності банку»; «Управлінські технології та їх впровадження в діяльність банку» (номер державної реєстрації 0112U007627), за якою автором розроблено розділи «Збалансована система показників як технологія стратегічного управління банком» і «Визначення відстрочених та випереджальних показників у ЗСП банку».
  Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є подальший розвиток й удосконалення теоретичних положень і методичного забезпечення оцінювання фінансової діяльності банку, розроблення стратегії його функціонування і розвитку з використанням збалансованої системи показників.
  Реалізація мети обумовила необхідність вирішення таких задач:
  розкрити зміст складових фінансової діяльності банку, визначити сучасний стан банків України та узагальнити методи оцінювання фінансової діяльності;
  уточнити визначення поняття «стратегія банку», систематизувати існуючі класифікації банківських стратегій;
  доповнити теоретичні положення щодо застосування інструментів і підходів до оцінювання фінансової діяльності банку й розроблення його стратегії, обґрунтувати доцільність застосування ЗСП;
  обґрунтувати склад збалансованої системи показників банку, здійснити розподіл відстрочених та випереджальних фінансових і нефінансових показників за підсистемами ЗСП банку;
  уточнити перелік факторів впливу на рентабельність власного капіталу банку у межах підсистем ЗСП;
  розробити методичне забезпечення оцінювання фінансової діяльності банку та факторів, які на неї впливають, із застосуванням ЗСП;
  визначити напрями корегування стратегії, удосконалити методичний підхід до розроблення корпоративної стратегії банку шляхом впровадження корегуючих заходів;
  удосконалити науково-методичний підхід до оцінювання збалансованості корпоративної стратегії банку, визначеної та розробленої із застосуванням ЗСП; надати рекомендації щодо забезпечення збалансованості корпоративної стратегії.
  Об'єкт дослідження – фінансова діяльність банку.
  Предмет дослідження – теоретико-методичні положення, практичні рекомендації щодо оцінювання фінансової діяльності банку з використанням ЗСП для розроблення його корпоративної стратегії.
  Методи дослідження. Теоретичну основу дисертаційного дослідження становлять фундаментальні роботи з теорії фінансів, менеджменту і стратегічного управління. Для досягнення поставленої мети і вирішення задач у роботі використано такі загальнонаукові й спеціальні методи: метод контент-аналізу – для визначення поняття «стратегія банку»; ієрархічний метод побудови класифікацій – для упорядкування класифікаційних ознак банківських стратегій; кореляційний та багатофакторний статистичний аналіз – для обґрунтування складу ЗСП банку; когнітивне моделювання – для встановлення причинно-наслідкових зв'язків між стратегічними цілями банку; метод експертних оцінок – для визначення взаємозв’язків у стратегічній карті, оцінки типу поведінки банку на фінансовому ринку та збалансованості корпоративної стратегії банку; математичний метод побудови узагальнюючих показників-вимірників – для оцінювання діяльності банку за підсистемами ЗСП; метод центру ваги – для визначення банків-репрезентантів за кожним типом поведінки на фінансовому ринку; багатовимірний регресійний аналіз – для виявлення факторів, що здійснюють вплив на «слабкі» підсистеми ЗСП банку; графічний – для унаочнення емпіричних даних та схематичного зображення основних теоретичних і практичних положень дисертаційної роботи.
  Інформаційну базу дослідження становлять наукові розробки вітчизняних і зарубіжних дослідників з питань оцінювання фінансової діяльності банку, розроблення його стратегії та застосування ЗСП в практичній діяльності банку, законодавчі документи, нормативні положення Національного банку України, дані фінансової звітності банків, ресурси мережі Інтернет.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні теоретико-методичних положень оцінювання фінансової діяльності банку та розробленні його корпоративної стратегії як взаємопов’язаних етапів стратегічного управління, а саме:
  вперше:
  обґрунтовано розподіл відстрочених показників фінансової і інших підсистем ЗСП банку, що характеризують стратегічні цілі, та випереджальних показників, які зумовлюють їх досягнення, що дає можливість визначати тип нової корпоративної стратегії та доцільність її впровадження;
  удосконалено:
  методичне забезпечення оцінювання фінансової діяльності банку та факторів, які на неї впливають, із застосуванням ЗСП, що, на відміну від існуючого, передбачає використання функцій перетворення відстрочених показників ЗСП для отримання інтегральної оцінки її підсистем (фінанси, клієнти, внутрішні бізнес-процеси, розвиток і навчання персоналу) та якісної інтерпретації цієї оцінки, що дозволяє приймати обґрунтовані рішення для розроблення корпоративної стратегії, покращення фінансового стану банку та підвищення ефективності управління його фінансовими потоками;
  методичний підхід до розроблення корпоративної стратегії банку, відмінність якого від існуючих полягає у визначенні узгоджених корегуючих заходів з урахуванням: факторів, які чинять значний вплив на підсистеми ЗСП, що вимагають посилення (виявлені на основі інтегральної оцінки); положення банку на фінансовому ринку. Впровадження обґрунтованих заходів дозволяє: скорегувати стратегічний план таким чином, щоб він якнайбільше враховував особливості формування і використання фінансових та інших ресурсів банку, стан підсистем ЗСП, тип поведінки на ринку; забезпечити підвищення ефективності фінансової діяльності банку;
  перелік факторів впливу на рентабельність власного капіталу банку, відбір яких, на відміну від існуючих підходів, здійснено на основі детальної структуризації причинно-наслідкових зв’язків між стратегічними цілями підсистем ЗСП та в межах кожної з них із застосуванням когнітивного підходу, що уможливлює формування стратегічної карти банку;
  науково-методичний підхід до оцінювання збалансованості корпоративної стратегії банку, визначеної та розробленої із застосуванням ЗСП, який, на відміну від існуючих, передбачає використання запропонованих критеріїв збалансованості, а саме: цілей і фінансових ресурсів банку, інтересів зацікавлених сторін, цілей усіх рівнів управління, загальних цілей банку та особистих цілей працівників, їх обов’язків та відповідальності, що з метою досягнення фінансових цільових орієнтирів банку дозволяє здійснювати контроль за виконанням вимог до формування корпоративної стратегії, які передбачені ЗСП та відповідають її логіці, забезпечуючи збалансованість;
  дістали подальшого розвитку:
  визначення поняття «стратегія банку», яке, на відміну від існуючих, враховує необхідність дотримання узгодженості сформованих стратегічних цілей та відповідних заходів для їх досягнення, що забезпечує підвищення ефективності фінансової діяльності банку за результатами реалізованих управлінських рішень;
  теоретичні положення щодо застосування інструментів та основних наукових підходів до оцінювання фінансової діяльності банку і розроблення його стратегії, що, на відміну від існуючих, передбачають інтегроване використання системного, процесного, функціонального, ситуаційного, ресурсного, вартісного, поведінкового, маркетингового, цільового підходів та застосування ЗСП на кожному етапі стратегічного управління, що дозволяє забезпечити отримання очікуваних результатів фінансової діяльності банку.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні положення та методичні підходи, розроблені у дисертації, доведено до рівня конкретних практичних рекомендацій щодо оцінювання фінансової діяльності банку і розроблення його корпоративної стратегії на основі збалансованої системи показників та дозволяють: визначати послідовність впровадження ЗСП в практичну діяльність банку; проводити комплексне оцінювання внутрішніх та зовнішніх факторів банку; обґрунтовано здійснювати вибір стратегії; формалізувати стратегію банку шляхом виявлених причинно-наслідкових зв’язків між стратегічними цілями; розробляти стратегічний план діяльності банку, в тому числі фінансової.
  Запропоновані рекомендації щодо формування складу ЗСП банку в межах її підсистем було використано у роботі ТОВ «Каліта-Фінанс» (довідка про впровадження № 327/04-155 від 11.10.2012 р.). Методичні положення щодо оцінки діяльності банку та вибору його стратегії на основі ЗСП впроваджено в роботу ПАТ «РЕАЛ БАНК» (довідка про впровадження № 06-14/1876 від 10.07.2013 р.). Методичний підхід до інтегральної оцінки складових ЗСП банку використано у роботі ПАТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» (довідка про впровадження № 2429/07-101 від 24.09.2013 р.). Запропоновану технологію побудови стратегічної карти банку впроваджено в роботу ПАТ «КБ «СТАНДАРТ» (довідка про впровадження № 1436/13 від 12.09.2013 р.). Методичний підхід до оцінювання фінансової діяльності банку та факторів, що на неї впливають, із застосуванням ЗСП використано у роботі ПАТ «ВіЕйБі Банк» (довідка про впровадження № 136 від 29.11.2013 р.).
  Окремі положення дисертаційної роботи використано в навчальному процесі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця при підготовці магістрів зі спеціальності 8.03050802 «Банківська справа» при викладанні навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку» (довідка № 14/86-02-74 від 24.02.2014 р.).
  Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною роботою. Наукові результати, які виносяться на захист, отримані здобувачем особисто і знайшли відображення в опублікованих працях. Дисертаційне дослідження є одноосібно виконаною науковою працею. Внесок здобувача в роботи, що виконані у співавторстві, наведено у списку опублікованих праць за темою дисертації.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки, викладені в дисертації, доповідалися та обговорювалися на таких науково-практичних конференціях: Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю молодих вчених та студентів «Розвиток економіки України в умовах глобалізації» (м. Харків, 2011 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу» (м. Київ, 2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених «Стратегії інноваційної економіки України: проблеми, перспективи, теоретико-методологічний аспект» (м. Київ, 2011 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми економіки: теоретичні та практичні аспекти» (м. Дніпропетровськ, 2012 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Проблеми управління соціально-економічним розвитком України» (м. Харків, 2012 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Современная экономика: сценарии и стратегии» (м. Сімферополь, 2012 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Розвиток України очима молоді: соціальні, економічні та правові аспекти» (м. Харків, 2013 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фінансовий механізм та обліково-аналітичне забезпечення сталого економічного розвитку» (м. Севастополь, 2013 р.).
  Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 21 наукову працю загальним обсягом 10,4 ум.-друк. арк., з яких особисто автору належить 8,72 ум.-друк. арк., у тому числі: 1 підрозділ у колективній монографії, 8 статей у фахових виданнях України, 4 статті у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз, 8 тез доповідей та матеріалів конференцій.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  У дисертації вирішено важливе науково-практичне завдання щодо подальшого розвитку й удосконалення теоретичних положень і методичного забезпечення оцінювання фінансової діяльності банку та розроблення його корпоративної стратегії з використанням збалансованої системи показників. Основні висновки і результати, одержані в процесі дослідження, полягають у такому.
  1. У контексті управління фінансовою діяльністю банку розкрито зміст її складових: здійснення банківських операцій, формування та використання фінансових ресурсів, визначення фінансових результатів.
  Проаналізовано фінансові результати банків України за доходами, витратами, чистим прибутком і показниками рентабельності. За результатами багатовимірного групування банків з використанням коефіцієнтів рентабельності активів і капіталу виявлено проблему зниження прибутковості (у 2013 році 76,96% вітчизняних банків були неприбутковими) та погіршення їх фінансового стану. Для розроблення стратегії банку обґрунтовано необхідність удосконалення процесу оцінювання фінансової діяльності банку із застосуванням методу фінансових і нефінансових коефіцієнтів.
  2. Уточнено визначення поняття «стратегія банку», особливістю якого є врахування узгодженості сформованих стратегічних цілей та відповідних заходів, що забезпечує досягнення стратегічних цілей та підвищення ефективності фінансової діяльності банку за результатами реалізованих управлінських рішень.
  На основі аналізу існуючих класифікаційних ознак із застосуванням ієрархічного методу удосконалено класифікацію банківських стратегій. Доведено практичну значущість запропонованої класифікаційної ознаки «збалансованість стратегії», поділ стратегій за якою здійснено на збалансовані та незбалансовані.
  3. Удосконалено теоретичні положення щодо застосування інструментів і підходів до оцінювання фінансової діяльності банку та розроблення його стратегії як етапів стратегічного управління банком. Використання положень системного, процесного, функціонального, ситуаційного, ресурсного, вартісного, поведінкового, маркетингового, цільового підходів та відповідних специфічних прийомів й інструментів для кожного з етапів дає можливість обґрунтовано здійснювати їх вибір та забезпечувати ефективне інтегроване застосування положень кожного.
  Визначено доцільність застосування ЗСП у порівнянні з іншими інструментами на кожному етапі процесу стратегічного управління.
  4. Обґрунтовано склад збалансованої системи показників, на основі яких запропоновано здійснювати оцінювання фінансової діяльності банку і факторів впливу. Реалізація визначених у роботі етапів відбору показників із застосуванням кореляційного та факторного аналізу забезпечує запобігання дублюванню їх змісту, дає можливість відбору найбільш інформативних показників.
  Здійснено розподіл показників у межах фінансової та інших підсистем ЗСП банку, що впливають на результативність його фінансової діяльності, на відстрочені та випереджальні. Необхідність такого розподілу фінансових та нефінансових показників є однією з вимог формування ЗСП, уможливлює визначення доцільності вибору необхідного типу нової корпоративної стратегії.
  5. Уточнено перелік факторів впливу на рентабельність власного капіталу як головної фінансової мети банку, що визначено завдяки структуризації причинно-наслідкових зв’язків між стратегічними цілями підсистем ЗСП та у межах кожної з них на основі когнітивного підходу, що дозволяє формувати стратегічну карту банку. Серед таких факторів визначено: процентну політику банку, інвестиційну діяльність банку, фінансову стійкість та ліквідність банку, ефективність взаємодії з клієнтами, клієнтську базу й обсяги залучених коштів, операційні витрати та продуктовий ряд банку, мотивацію персоналу, його кваліфікацію і компетентність, продуктивність праці.
  6. Обґрунтовано методичне забезпечення оцінювання фінансової діяльності банку та факторів, що на неї впливають, на основі ЗСП. Використання запропонованого забезпечення дозволяє: здійснювати на основі аналізу відібраних показників формування стратегічних цілей; проводити інтегральну оцінку фінансової, клієнтської та процесної підсистем, підсистеми розвитку і навчання персоналу ЗСП із застосуванням функцій перетворення відстрочених показників, що дає можливість виявляти найбільш «слабкі» підсистеми банку, які є «зонами ризику», та здійснювати загальну оцінку стану банку для вибору і розроблення корпоративної стратегії з метою підвищення ефективності фінансової діяльності.
  7. Визначено напрями, за якими запропоновано здійснювати корегування стратегії банку, що зумовлюють необхідність: врахування стану підсистем ЗСП банку та виявлення впливу факторів, які його погіршують; проведення дослідження умов, в яких функціонує банк.
  Удосконалено методичний підхід до розроблення корпоративної стратегії банку шляхом визначення корегуючих заходів, значущість якого полягає у: визначенні та врахуванні факторів, що чинять найбільший вплив на підсистеми ЗСП з низькими значеннями узагальнюючих показників, і типу поведінки на фінансовому ринку; формуванні рекомендацій за даними напрямами корегування стратегії та їх узгодженні.
  8. Запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання збалансованості корпоративної стратегії банку, визначеної та розробленої із застосуванням ЗСП, що забезпечує дотримання вимог до стратегії, які відповідають логіці ЗСП і сприяють досягненню цільових фінансових орієнтирів за результатами її впровадження. Розроблено практичні рекомендації щодо збалансування корпоративної стратегії банку, які полягають в: удосконаленні процесу визначення цілей, їх узгодженості з фінансовими та іншими ресурсами банку, цілями персоналу; урахуванні інтересів й очікувань зацікавлених сторін; контролюванні обов’язків та відповідальності працівників банку.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абчук В. А. Менеджмент / В. А. Абчук. – СПб. : Изд-во «Союз», 2002. – 463 с.
  2. Адамс К. Призма эффективности: Карта сбалансированных показателей для измерения успеха в бизнесе и управления им / К. Адамс, М. Кеннерли, Э. Нили ; пер. с англ. – Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2003. – 400 с.
  3. Азаренкова Г. Організація управління фінансовими потоками сучасного банку: стереоскопічний аналіз / Г. Азаренкова // Банківська справа. – 2008. – № 4. – С. 48–62.
  4. Азаренкова Г. М. Аналіз фінансових потоків банків: регіональний аспект / Г. М. Азаренкова // Банківська справа. – 2008. – № 8. – С. 104–112.
  5. Азаренкова Г. М. Менеджмент фінансових потоків економічних агентів: монографія / Г. М. Азаренкова. – К. : УБС НБУ, 2009. – 335 с.
  6. Азаренкова Г. М. Управління фінансовими ресурсами банку : монографія / Г.М. Азаренкова, І.І. Біломостна, В.Г. Сословський. – К. : УБС НБУ, 2012. – 179 с.
  7. Азаренкова Г.М. Фінансова стабільність розвитку банків : монографія / Г. М. Азаренкова, О. Г. Головко, В.В. Смирнов. – К. : УБС НБУ, 2011. – 191 с.
  8. Азарова А. О. Вибір, планування і реалізація стратегії розвитку підприємства / А. О.Азарова, Н. С. Желюк // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 12. – С. 91–100.
  9. Александров І. О. Формування підходу до ринкового механізму управління якістю навколишнього середовища / І.О. Александров // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – № 21. – С. 162–169.
  10. Альтшулер И. Г. Стратегическое управление на основе маркетингового анализа. Инструменты, проблемы, ситуации / И.Г. Альшулер. – М. : Вершина, 2006. – 232 c.
  11. Аналіз банківської діяльності : підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін. ; за ред. А. М. Герасимовича. – К. : КНЕУ, 2004. – 599 с.
  12. Аналіз діяльності комерційного банку / За ред. Ф. Ф. Бутинця, д-ра екон. наук, проф. А. М. Герасимовича. – Житомир : Рута, 2001. – 384 с.
  13. Андрос С. В. Система збалансованих економічних показників як інструмент ефективного управління банківськими ризиками / С.В. Андрос // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3. – Т. 2. – С. 180–185.
  14. Андрос С. В. Стратегічне управління діяльністю банків з використанням збалансованої системи показників / С. В. Андрос // Наукові праці ДонНТУ. – 2011. – № 39 (2). – С. 198–202.
  15. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. –М. : Экономика, 1989. – 520 с.
  16. Антохонова И. В. Методы прогнозирования социально-экономических процессов / И. В. Антохонова. – Улан-Удэ : Изд-во ВСГТУ, 2004. – 212 с.
  17. Аронов И. З. Стандартизация: по закону или по понятиям / И. З. Аронов, В. Г. Версан, И. И. Чайка // Стандарты и качество. – 2012. – № 10. – С. 8–14.
  18. Атюшкіна В. В. Обґрунтування балансово-параметричного підходу до оцінювання збалансованості інноваційної та інвестиційної стратегії підприємства [Електроний ресурс] / В. В. Атюшкіна. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VSUNU/2010_11_2/ Antjuschkina. pdf.
  19. Ачкасова І. А. Конспект лекцій з курсу «Потенціал підприємства: формування та оцінювання» / І. А. Ачкасова, Т. А. Пушкар, В.Г. Федорова. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 89 с.
  20. Ачкасова О. В. Удосконалення визначення стратегії підприємства в умовах кризи на основі збалансованої системи показників : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 „Економіка та управління пiдприємствами” (за видами економічної діяльності) / О. В. Ачкасова. – Харків, 2011. – 20 с.
  21. Базарний Д. В. Оцінювання ефективності діяльності банку на основі вартісних показників / Д.В. Базарний // Проблеми науки. – 2011. – № 10. – С. 28–31.
  22. Балабанова Л. В. Управління реалізацією стратегій підприємства: маркетинговий підхід : монографія / Л. В. Балабанова, І. С. Фоломкіна. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. – 402 с.
  23. Банківська справа : навчальний посібник / За ред. Р. І. Тиркала. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – 314 с.
  24. Банківська статистика : навчальний посібник / А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач. – К. : Українсько-фінський інститут менеджменту та бізнесу, 1998. – 192 с.
  25. Банківський менеджмент / О. А. Кириченко, І. В. Гіленко, С. Роголь та ін. – К. : Знання-Прес, 2002. – 438 c.
  26. Банківський менеджмент: питання теорії та практики : монографія / О. А. Криклій, Н. Г. Маслак, О. М. Пожар та ін. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 152 c.
  27. Банківський нагляд (дані фінансової звітності банків України) [Електронний ресурс] / Офіційний сайт НБУ. – Режим доступу : http://www. bank.gov.ua/control/uk/ publish/category?cat_id=64097
  28. Банківські операції : підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін. ; за ред. А. М. Мороза. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : КНЕУ, 2002. – 476 с.
  29. Банковское дело: стратегическое руководство. – М. : Консалтбанкир, 1998. – 432 с.
  30. Барилюк І. Збалансована система показників – основа стратегічного управління ресурсним потенціалом банку / І. Барилюк // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – № 19. – С. 147–153.
  31. Батракова Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка / Л. Г. Батракова. – М. : Логос, 1998. – 343 с.
  32. Баязитов Т. М. Лидерство, стратегия и цели [Электронный ресурс] / Т.М. Баязитов. – Режим доступа : http://www.cfin.ru/ management/ strategy/ liderstvo.shtml
  33. Безгін К. С. Порівняльний аналіз процесного та функціонального підходів до управління підприємством / К.С. Безгін, І.В. Гришина // Вісник економічної науки України. – 2009. – № 2. – С. 3–7.
  34. Безродна О. С. Використання збалансованої системи показників для оцінки діяльності та стратегічного управління банком / О. С. Безродна // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів «Проблеми управління соціально-економічним розвитком України» (м. Харків, 27 квіт. 2012 р.). – Х. : Фактор, 2012. – С. 105–109.
  35. Безродна О. С. Збалансована система показників як інструмент стратегічного управління банком / О. С. Безродна // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю молодих вчених та студентів «Розвиток економіки України в умовах глобалізації» (м. Харків,18 берез. 2011 р.) // Управління розвитком : зб. наук. робіт. – Х. : ХНЕУ, 2011. – С. 82–84.
  36. Безродна О. С. Збалансованість відстрочених та випереджальних показників у ЗСП банку / О. С. Безродна // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Современная экономика: сценарии и стратегии» (м. Сімферополь, 2–3листоп. 2012 р.). – Сімферополь : Economics, 2012. – С. 85–87.
  37. Безродна О. С. Ієрархічна класифікація банківських стратегій / О. С. Безродна // Економіка і організація управління : зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНУ, 2012.– № 1 (11). – С. 128–136.
  38. Безродна О. С. Інструменти стратегічного управління в комерційному банку / О. С. Безродна // Збірник тез II Міжнар. наук.-практ. конф. «Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу» (м. Київ, 3 листоп. 2011 р.). – К. : КНЕУ, 2011.– С. 33–35.
  39. Безродна О. С. Критерії формування ключових показників ефективності діяльності банку / О. С. Безродна // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми економіки: теоретичні та практичні аспекти» (м. Дніпропетровськ, 27–28 січ. 2012 р.). – Дніпропетровськ : Перспектива, 2012. – Ч. 1. – С. 39–40.
  40. Безродна О. С. Місце збалансованої системи показників в процесі стратегічного управління банком / О. С. Безродна // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів «Розвиток України очима молоді: соціальні, економічні та правові аспекти» (м. Харків,18 квіт. 2013 р.). – Х. : Фактор, 2013. – С. 106–110.
  41. Безродна О. С. Напрямки корегування стратегічного плану банку / О. С. Безродна // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 12/1. – С. 47–50.
  42. Безродна О. С. Оцінка ефективності стратегії банку / О. С. Безродна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2013. – № 1 (56). – С. 323–328.
  43. Безродна О. С. Побудова нечіткої когнітивної карти впливу лагових показників у ЗСП на прибутковість банку / О. С. Безродна // Вісник університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – № 1 (16). – С. 285–290.
  44. Безродна О. С. Розподіл інструментів та підходів до стратегічного управління банком за його етапами / О.С. Безродна // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Х. : ХАІ, 2012. – № 4 (20). – С. 113–131.
  45. Безродна О.С. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «стратегія банку» / О. С. Безродна // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – Вип. 9. – Ч. 2. – С. 46–51.
  46. Безродна О. С. Фактори, критерії та методи вибору стратегії банку / О. С. Безродна // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів та молодих вчених «Стратегії інноваційної економіки України: проблеми, перспективи, теоретико-методологічний аспект» (м. Київ, 16–17 груд. 2011 р.). – К. : Київ. екон. наук. центр, 2011. – Ч. 1. – С. 74–77.
  47. Безродная Е. С. Оценка подсистем сбалансированной системы показателей банка на основе интегрального показателя качества / Е.С. Безродная // Новая экономика. – 2013. – № 2 (26). – С. 124–130.
  48. Белоусов С. А. Методические подходы к финансовому анализу деятельности коммерческого банка / С. А. Белоусов, С. А. Винокурова // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. – 2011. – № 5. – С. 108–111.
  49. Береза О. А. Построение когнитивной модели туристско-рекреационной отрасли как социально-экономической системы региона / О. А. Береза // Известия ЮФУ. – Таганрог : ТТИ ЮФУ, 2009. – № 3 (92). – С. 7–12.
  50. Бізнес-глосарій [Електронний ресурс] / Офіційний сайт бюро розвитку бізнесу «Практикум». – Режим доступу : http://www.practicum. kiev.ua/biznes-glossarij.html
  51. Біломістна І. І. Особливості формування теоретичних підходів до визначення фінансових ресурсів банку як економічної категорії / І. І. Біломістна // Регіональна економіка. – №1(67). – 2013. – С. 146–153.
  52. Благодєтєлєва-Вовк С. Л. Збалансована система показників та її використання для фінансового оздоровлення підприємств / С. Л. Благодєтєлєва-Вовк // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – Вип. 209. – Т. 3. – С. 443–448.
  53. Блакита Г. В. Оцінка фінансової стратегії торговельних підприємств [Електроний ресурс] / Г. В. Блакита. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ portal/natural/Nvuu/Ekon/ 2011_ 32/ statti/ 3_5.htm
  54. Блакита Г. В. Фінансова стратегія торговельних підприємств: методологічні та прикладні аспекти : монографія / Г. В. Блакита. – К. : Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2010. – 244 с.
  55. Бланк И. А. Концептуальные основы финансового менеджмента / И. А. Бланк. – К. : Изд-во «Ника-центр», Эльга, 2003. – 448 с.
  56. Бланк И. А. Управление прибылью : монография / И. А. Бланк. – 3-е изд., перераб и доп. – К. : Ника-Ц ентр, 2007. – 768 с.
  57. Богатирьова Л. Д. Стратегічний менеджмент / Л. Д. Богатирьова. – Одеса : ОНАЗ, 2004. – 146 с.
  58. Бойко М. Стратегічний аналіз розвитку геотуризму в Україні [Електронний ресурс] / М. Бойко, Ф. Шандор, Г. Кіш. – Режим доступу : http://www. confcontact.com/ 20130214_econ/4_bojko.htm
  59. Бойко Н. В. BSC как инструмент реализации разработанных планов [Электронный ресурс] / Н. В. Бойко // Управление в кредитной организации. – 2006. – № 4. – Режим доступу : http://fin-buh.ru/text/30873-4.html.
  60. Бойко Ю. А. Система показателей оценки эффективности стратегического планирования на машиностроительных предприятиях / Ю. А. Бойко // Материалы 65-ой Международной научно-технической конференции Ассоциации автомобильных инженеров «Приоритеты развития отечественного автотракторостроения и подготовки инжинерныхх и научных кадров» (г. Москва, 25-26 марта 2009 г.). – М. : МГТУ, 2009. – С. 22–29.
  61. Болгар Т. М. Сучасний фінансовий стан банківської системи України / Т. М. Болгар // Академічний огляд. – 2011. – № 2 (35). – С. 86–92.
  62. Большаков А. С. Современный менеджмент: теория и практика / А. С. Большаков. – СПб. : Питер, 2002. – 416 с.
  63. Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна. – 2-е изд. доп и перераб. – М. : Институт новой экономики, 1997. – 864 с.
  64. Большой экономический словарь / Под ред. А. М. Прохорова. – Санкт-Петербург : Норинт, 2001. – 1434 с.
  65. Большунова А. І. Теоретичні аспекти процесного підходу до управління підприємством / А. І. Большунова, В. О. Лукінов // Праці першої науково-практичної інтернет-конференції «Управління розвитком соціально-економічних систем: теорія і практика» (м. Донецьк). – Донецьк : ДонНу, 2010. – С. 16–18.
  66. Борисова О. В. Інноваційні стратегії підприємств туризму: сутність, методичні підходи щодо вибору стратегій з використанням SPACE-аналізу [Електронний ресурс] / О. В. Борисова // Ефективна економіка. –Дніпропетровськ : ДДАУ, 2013. – № 6. – Режим доступу : http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=1946
  67. Бородаченко К. Вкус SPACEфический / К. Бородаченко // Бізнес. – 2009. – № 40 (871). – С. 39–41.
  68. Браун Марк Г. ССП: на маршруте внедрения / Марк Г. Браун ; пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 226 с.
  69. Брінь П. В. Стратегічний менеджмент : конспект лекцій / П. В. Брінь. – Харків : НТУ «ХПІ», 2007. – 92 с.
  70. Бузданин А. Экспертная система анализа банков / А. Бузданин, А. Британишский // Банковский менеджмент. – 2012. – № 9. – С. 32–40.
  71. Буреева Н. Н. Многомерный статистический анализ с использованием ППП“STATISTICA” / Н. Н. Буреева. – Нижний Новгород, 2007. – 112 с.
  72. Буряк А. Методичні засади оцінювання ефективності банківської діяльності / А. Буряк // Економічний аналіз. – 2010. – № 7. – С. 133–136.
  73. Важинський Ф. А. Методологічні підходи до визначення фінансової діяльності банку / Ф. А. Важинський, П. П. Гаврилко, М. Л. Потинський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.17. – С. 170–175.
  74. Вандышева Т.М. Когнитивный подход в управлении рисками кредитных организаций / Т.М. Вандышева // Известия. Информационные и гуманитарные технологии в управлении экономическим и социальным системами. – 2010. – № 4. – С. 51–56.
  75. Васильєва Т.А. Комплексна система управління клієнтською базою банку / Т.А. Васильєва, В.В. Федірко // Збірник наукових праць Черкаського технологічного університету. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – Випуск 22. – Частина ІІ. – С. 22–25.
  76. Васюренко О. Математичні методи і моделі у сфері аналізу та управління банківською діяльністю / О. Васюренко, Г. Азаренкова // Вісник НБУ. – 2003. – № 8. – С. 11–13.
  77. Васюренко О. В. Економічний аналіз діяльності комерційного банку / О .В. Васюренко, К. О.Волохата. – К. : Знання, 2006. – 436 с.
  78. Вачугов Д. Д. Основы менеджмента : учебник для вузов / Д. Д. Вачугов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 2005. – 376 с.
  79. Веснин В. Р. Менеджмент : учеб. / В.Р. Веснин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК «Велби», Изд-во «Проспект», 2006. – 504 с.
  80. Вечканов Г. С. Современная экономическая энциклопедия / Г. С. Вечканов, Г. Р Вечканова. – СПб. : Издательство «Лань», 2002. – 880 с.
  81. Виноградова О. В. Еволюція наукової думки щодо процесного підходу / О. В. Виноградова, С. В. Філіна // Экономика Крыма. – 2011. – № 2. – С. 78–83.
  82. Виханский О. С. Стратегическое управление / О.С. Виханский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Гардарики, 2000. – 296 с.
  83. Вікулов В. Типологія банківських інновацій / В. Вікулов // Фінансовий менеджмент. – 2004. – № 6. – C. 75–83.
  84. Внедрение сбалансированной системы показателей / Horvath & Partners ; пер. с нем. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 478 с.
  85. Вовк В. Я. Особливості формування конкурентної стратегії банку на ринку банківських послуг / В. Я. Вовк // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 9. – С. 20–26.
  86. Вовк В. Я. Стратегічне управління конкурентоспроможністю банків : монографія / В. Я. Вовк. – Х. : «НТМТ», 2011. – 336 с.
  87. Вовчак О. Д. Банківська справа / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 560 с.
  88. Войнов И. В. Моделирование экономических подсистем и процессов : монография / И. В. Войнов. – Челябинск : Изд-во Ю.Ур.ГУ. – 2002. – 392 с.
  89. Вокуева Т. А. Решение задачи иммитационного моделирования для когнитивных карт Силова / Т. А. Вокуева // Информационные технологии в управлении и технологии. – 2012. – № 1. – С. 32–38.
  90. Волкова В. В. Организационный механизм управления капитализацией банков / В. В. Волкова // Економіка та організація управління. – 2009. – № 5. – С. 121–137.
  91. Волконогонова О. Слагаемые стратегического управления / О. Волконогонова // Менеджмент и менеджер. – 2008. – № 11–12. – С. 7–10.
  92. Володькина М. В. Стратегический менеджмент / М.В. Володькина. – К. : Знання - Прес, 2002. – 149 c.
  93. Волошко І. В. Стратегічне фінансове управління у банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 „Фінанси, грошовий обіг і кредит“ / І. В. Волошко. – Суми, 2003. – 19 с.
  94. Воронина Э. М. Менеджмент предприятия и организации / Э. М. Воронина. – М. : Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2004. – 256 с.
  95. Выбор стратегии фирмы методом SPACE. Методическое пособие по курсу «Стратегическое управление» / Сост. Михалева Г. С. – Краснокутск : САА, 1996. – 28 с.
  96. Галушка З. І. Стратегічний менеджмент / З. І. Галушка. – Чернівці : Рута, 2006. – 247 с.
  97. Ганнеча О. М. Стратегія як об’єкт та інструмент антикризового управління підприємством / О. М. Ганнеча // Стратегія економічного розвитку України. – 2009. – № 24–25. – С. 157–164.
  98. Гаркуша Н. М. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті / Н. М. Гаркуша, О. В. Цуканова, О.О. Горошанська. – К. : Знання, 2012. – 591 с.
  99. Гаряга Л. О. Місце банківського моніторингу у банківській діяльності / Л. О. Гаряга // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 5 (71). – С.153–165.
  100. Гелашвили Д. Б. Применение интегральных показателей на основе функции желательности для комплексной оценки качества сточных вод / Д. Б. Гелашвили, А. В. Лисовенко, М. Е. Безруков // Приволжский экологический журнал. – 2010. – № 4. – С. 343–350.
  101. Герасимова И. А. Стандартизация банковской деятельности как современный инструмент модернизации Российской экономики [Электронный ресурс] / И. А. Герасимова // Материалы III Международной интернет-конференции «Финансовое образование в течение всей жизни – основа инновационного развития России» (Ростов н/Д, 29-31 октября 2009г.). – Режим доступа : http://finlearn.ru/ component/option,com_ fireboard/Itemid,153/ func,view/catid,85/id,701/
  102. Герасимова Н. М. Стратегiчне управлiння пiдприємствами легкої промисловостi (на прикладi пiдприємств Чернiгiвського регiону) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 „Економіка, організація і управління підприємствами” / Н. М. Герасимова. – Київ, 2005. – 20 с.
  103. Герасимович А. М. Коефіцієнтний аналіз ліквідності балансу банку / А. М. Герасимович // Вісник КЕФ КНЕУ імені В. Гетьмана. – 2011. – № 1. – С. 17–26.
  104. Герчикова И. Н. Менеджмент : учебник / И. Н. Герчикова. – 3-е издание, перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2003. – 510 с.
  105. Гершун А. М. Разработка сбалансированной системы показателей. Практическое руководство с примерами / А. М. Гершун, Ю. С. Нефедьева. – 2-е изд., расшир. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 128 с.
  106. Гиляровская Л. Т. Комплексный анализ финансово-экономических результатов деятельности банка и его филиалов / Л. Т. Гиляровская, С. Н. Пашевина. – СПб. : Питер, 2003. – 240 с.
  107. Гончар І. О. Дослідження напрямків вдосконалення фінансової діяльності банків / І. О. Гончар, Н. Склонна // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 6. – Т. 3. – С. 200–205.
  108. Гончаров В. И. Менеджмент : учеб. пособие / В. И. Гончаров. – Минск : Мисанта, 2003. – 624 с.
  109. Горалько О. В. Банківська діяльність : навчальний посібник / О. В. Горалько, І. С. Козій. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 336 с.
  110. Горелова Г. В. Когнитивные технологии поддержки управленческих решений в социально-экономических системах / Г. В. Горелова, С. А. Радченко // Актуальные проблемы экономики, менеджмента, права : материалы Известий ТРТУ. – Таганрог : издательство ТРТУ, 2003. – С. 95–104.
  111. Грант Р. М. Современный стратегический анализ / Р. М. Грант ; перевод с англ. под ред. В.Н. Фунтова. – 5-е издание. – СПб. : Питер, 2008. – 560 с.
  112. Груздевич У. Я. Фінансовий менеджмент у банку / У. Я. Груздевич, Б. І. Пшик. – Львів : ЛБІ НБУ, 2006. – 191с.
  113. Д’яконов К. М. Стратегічні цілі формування комплексної системи ризик-менеджменту банку / К. М. Д’яконов // Економічний простір. – 2008. – № 20/1. – С. 82–89.
  114. Дж. Синки мл. Управление финансами в коммерческих банках / Дж. Синки мл. ; пер. с англ. ; под ред. Р. Я. Левиты, Б. С. Пинскера. – 4-е изд. – М. : Catallaxy, 1994. – 820 с.
  115. Джонсон Дж. Корпоративная стратегия: теорія и практика / Дж. Джонсон, К. Шоулз, Р. Уиттингтон. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 800 с.
  116. Димитрова А. Н. Инновационная стратегия в системе стратегий предприятий / А. Н. Димитрова // Труды Одесского политехнического университете. – 2004. – № 2 (22). – С. 1–6.
  117. Дідовець І. В. Система збалансованих показників як основний інструмент розробки та реалізації стратегії банку [Електронний ресурс] / І. В. Дідовець. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/ dtr/ep/2010 _1/files/EC110_22.pdf
  118. Длігач А. Стратегії зростання в системі стратегічного маркетингу / А. Длігач // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. Серія «Економіка». – 2007. – № 98. – С. 7–10.
  119. Дмитренко А. І. Стратегія антикризової діяльності промислових підприємств / А. І. Дмитренко // Вісник Криворізького економічного інститут. – 2009. – № 4 (20). – С. 49–53.
  120. Дмитренко М. Г. Управління фінансами комерційних банків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 „Фінанси, грошовий обіг і кредит“ / М. Г. Дмитренко. – Суми, 2009. – 18 с.
  121. Дмитриев В. В. Определение интегрального показателя состояния природного объекта как сложной системы / В. В. Дмитриев // Общество. Среда. Развитие. – 2009. – № 4. – С. 146–165.
  122. Добренькова Е. В. Стратегическое управление бизнесом : монография / Е. В. Добренькова, А. М. Долгоруков. – М. : Международный университет бизнеса и управления, 2001. – 407 с.
  123. Добровенко О. А. Формування концепції стратегічного планування на основі проектного підходу в банківських установах / О. А. Добровенко // Вісник ДонНУЕТ. – 2011. – № 4 (52). – С. 255–259.
  124. Должанський І. Алгоритм управління діяльністю промислових підприємств на основі збалансованої системи показників / І. Должанський, І. Ягнюк // Схід. – 2010. – № 5 (105). – С. 14–21.
  125. Домбровська Н. Р. Система збалансованих показників як засіб управління стратегією підприємства / Н. Р. Домбровська // Інноваційна економіка. – 2010. – № 5. – С. 35–37.
  126. Драгомирецкая О. В. Стратегическое управление в коммерческом банке / О. В. Драгомирецкая // Сибирская финансовая школа. – 2009. – № 2. – С. 88–91.
  127. Дубина И. Н. Математические основы эмпирических социально-экономических исследований / И. Н. Дубина. – Барнаул : Изд. Алт. ун-та, 2006. – 263 с.
  128. Думанська К. С. Розробка стратегії промислового підприємства на основі системного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 „Економіка, організація і управління підприємствами” / К.С. Думанська. – Хмельницький, 2003. – 22 с.
  129. Егоршин А. А. Моделирование интегрального показателя конкурентного статуса предприятия / А. А. Егоршин, Л. М. Малярец // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Серия «Экономические науки». – К. : «Техніка», 2003. – Выпуск 50. – С. 54–65.
  130. Економічна енциклопедія: у трьох томах / Редкол.: С. В. Мочерний та інші. – К. : Видавничий центр «Академія», 2001. – Т.2 – 848 с.
  131. Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. / За ред. С. В. Мочерного. – Львів : Світ, 2005. – Т. 1. – 616 с.
  132. Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. / За ред. С. В. Мочерного. – Львів : Світ, 2006. – Т. 2. – 568 с.
  133. Ельмеев В. Я. Прикладная социологния. Очерки методологии / В. Я. Ельмеев, В. Г. Овсянников. – СПб. : Издательство С.-Петербургского государственного университета, 1999. – 296 с.
  134. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / За ред. Р. Дяківа. – К. : Міжнародна економічна фундація, 2000. – 703 с.
  135. Єгоричева С. Інноваційні стратегії банків: сутність та класифікація / С. Єгоричева // Банківська справа. – 2009. – № 6. – С.63–72.
  136. Єремейчук Р.А. Використання збалансованої системи показників та SPACE-аналізу для визначення стратегії банку / Р. А. Єремейчук, О. С. Безродна // Бізнес Інформ. – 2013. – № 8. – C. 277–284.
  137. Жаданова Ю. О. Формування фінансової стратегії розвитку підприємства поштового зв’язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / Ю. О. Жаданова. – Одеса, 2009. – 12 с.
  138. Жур И. Н. Организационно-экономический механизм сбалансированного развития имущественного комплекса предприятия : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. екон. наук : спец. 08.00.05 „Экономика и управление народным хозяйством” / И. Н. Жур. – Москва, 2007. – 23 с.
  139. Забродська Л. Д. Стратегічне управління: реалізація стратегії : навч. пос. / Л.Д. Забродська. – Харків : Консум, 2004. – 208 с.
  140. Забуранна Л. В. Оцінка ефективності обраних стратегій підприємств сфери сільського аграрного туризму / Л. В. Забуранна // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнічного університету. Економічні науки. – Мелітополь: ТДАТУ, 2012. – № 2 (18). – С. 420–429.
  141. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. А. Вознюк. – К. : Знання, 2007. – 1072 с.
  142. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 11 червня 2003 року № 249-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/anot/249-15
  143. Заруцька О. П. Динамічне моделювання фінансового стану банків у системі банківського нагляду / О. П. Заруцька // Бізнес Інформ. – 2012. – № 12. – С. 272–275.
  144. Заставнюк О. О. Аналіз інструментів стратегічного планування [Електронний ресурс] / О. О Заставнюк // Теорія та методика управління освітою. – 2009. – № 2. – Режим доступу : http:// tme. umo. edu. ua/docs/Title2.pdf .
  145. Затварська О. О. Банківська система України та основні напрями її розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 „Фінанси, грошовий обіг і кредит“ / О. О. Затварська. – Київ, 2004. – 16 с.
  146. Зверькова Т. Н. Рейтинговые оценки деятельности филиалов банка / Т. Н. Зверькова // Вестник ОГУ. – 2010. – №13 (119). – С.157–161.
  147. Зеленцов А. Б. Процессный подход к управлению / А. Б. Зеленцов // Вестник ОГУ. – 2007. – № 10. – С. 47–53.
  148. Зинченко В. А. Эволюция теории стратегического управления за рубежом и в Украине / В. А. Зинченко // Бизнес Информ. – 2009. – № 7. – С. 104–117.
  149. Зуб А. Т. Стратегический менеджмент. Теория и практика / А.Т. Зуб. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 415 с.
  150. Иберла К. Факторный анализ / К. Иберла ; пер. с нем. В. М. Ивановой. – М. : Статистика, 1980 – 398 с.
  151. Ивакина И. Сбалансированная система показателей / И. Ивакина. – Х. : Фактор, 2007. – 176 c.
  152. Иванов В. В. Анализ надежности банка : практ. пособ. / В. В. Иванов. – М. : Русская Деловая Литература, 1996. – 320 с.
  153. Ивлев В. Система сбалансированных показателей / В. Ивлев, Т. Попова // Менеджмент сегодня. – 2001. – № 4. – С. 24–33.
  154. Івасів І. Б. Вартість банку: теорія та управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 „Фінанси, гроші і кредит” / І. Б. Івасів. – К., 2009. – 32 с.
  155. Івасів І. Б. Управління вартістю банку : монографія / І. Б. Івасів. – К. : КНЕУ, 2008. – 287 с.
  156. Ігнатьєва І. А. Стратегічний менеджмент / І. А. Ігнатьєва. – К. : Каравела, 2008. – 480 с.
  157. Інструкція «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03
  158. Кадичанський М. В. Організаційний механізм корпоративного управління будівельними холдинговими компаніями за збалансованою системою показників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / М. В. Кадичанський. – Харків, 2009. – 23 с.
  159. Кайлюк Є. М. Стратегічний менеджмент / Є. М. Кайлюк. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 278 с.
  160. Калинина В. Н. Введение в многомерный статистический анализ : учебное пособие / В. Н. Калинина, В. И. Соловьев – М. : ГУУ, 2003. – 66 с.
  161. Кантаєва О. В. Напрями та принципові положення розвитку сучасного стратегічного управління підприємством / О. В. Кантаєва, Н. М. Батіщева // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 2 (56). – С. 27–29.
  162. Капильцова В. В. Методика розробки стратегії комерційного банку в умовах ринку / В. В. Капильцова, І. В. Іващенко // Матеріали III науково-практичної конференції «Донбас-2020: наука і техніка – виробництву» (м. Донецьк, 30-31 травня 2006 р.). – Донецьк : ДонНТУ, 2006. – С. 667–670.
  163. Каплан Роберт С. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие ССП / Роберт С. Каплан, Дейвид П. Нортон ; пер. с англ. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. – 416 с.
  164. Каплан Роберт С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Роберт С. Каплан, Дейвид П. Нортон ; пер. с англ. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. – 320 с.
  165. Карабанов Б. Бизнес-инжиниринг. Не роскошь, а средство управления [Электронный ресурс] / Б. Карабанов. – Режим доступа : http://www. aup.ru/articles/management/12.htm
  166. Карлоф Б. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы / Б. Карлоф. – М. : Прогресс, 1991. – 453 с.
  167. Карнаухов А. В. Причинно-следственное моделирование как общий метод описания и исследования явлений в сложных иерархически организованных системах / А. В. Карнаухов // Биофизика. – 2006. – № 2. – Т. 2. – С. 373–380.
  168. Карпинский В. Б. Математическое и программное обеспечение оценки достоверности результатов массового тестирования : автореф. на соиск. науч. степени канд. экон. наук : спец. 05.13.18 „Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ” / В. Б. Карпинский. – Великий Новгород, 2009. – 21 с.
  169. Карпінський Б. А. Основи формування механізму державного управління збалансованістю фінансової системи території [Електронний ресурс] / Б. А. Карпінський, О.В. Герасименко. – Режим доступу : http://www. nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP/2007-2/txts/07kbafst.htm
  170. Карцева В. В. Збалансована система показників як інструмент контролінгу на підприємствах та організаціях споживчої кооперації [Електронний ресурс] / В. В. Карцева // Економічний форум. – 2011. – № 3. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/Soc_Gum/ Ekfor/ 2011_3/ 14.pdf
  171. Карчева Г. Системний аналіз ефективності діяльності банків України / Г. Карчева // Вісник НБУ. – 2006. – № 11. – С. 12–17.
  172. Катькало В. С. Ресурсная концепция стратегического управления: генезис основных идей и понятий / В. С. Катькало // Вестник С.- Петерб. ун-та. – 2002. – № 4 (32). – С. 20–40.
  173. Квятковська Л. А. Формування оцінки ефективності виробничого потенціалу промислового підприємства з використання збалансованої системи показників [Електронний ресурс] / Л. А. Квятковська. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=238
  174. Кизим М. О. Збалансована система показників : монографія / М. О. Кизим, А. А.Пилипенко, В. А. Зінченко. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 192 с .
  175. Ким Дж. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ / Дж. Ким, И. У. Мюллер, У. Р. Кл
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины