Баркасі Вікторія Володимирівна. Формування професійної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов : Баркаси Виктория Владимировна. Формирование профессиональной компетентности у будущих учителей иностранных языков

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Баркасі Вікторія Володимирівна. Формування професійної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов
 • Альтернативное название:
 • Баркаси Виктория Владимировна. Формирование профессиональной компетентности у будущих учителей иностранных языков
 • Кол-во страниц:
 • 200
 • ВУЗ:
 • ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К.Д. УШИНСЬКОГО (м. ОДЕСА)
 • Год защиты:
 • 2004
 • Краткое описание:
 • ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К.Д. УШИНСЬКОГО (м. ОДЕСА)


  Не правах рукопису
  Баркасі Вікторія Володимирівна
  УДК 378.147 + 811

  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

  13.00.04 теорія і методика професійної освіти  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник
  Линенко Алла Францівна,
  доктор педагогічних наук,
  професор  Одеса 2004
  ЗМІСТ


  ВСТУП
  РОЗДІЛ I ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ


  стор.
  4

  ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В
  МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ  10
  1.1. Професійна компетентність як категорія педагогіки вищої
  школи.  10
  1.2. Компонентно-структурний аналіз професійної
  компетентності вчителя іноземних мов
  1.3. Нормативно-процесуальне забезпечення дисциплін
  професійної науково-предметної підготовки в аспекті
  формування професійної компетентності в майбутніх
  учителів іноземних мов
  1.4. Модель процесу формування професійної
  компетентності в майбутніх учителів іноземних мов
  Висновки до першого розділу
  РОЗДІЛ II ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА
  З ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
  КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
  ІНОЗЕМНИХ МОВ
  2.1. Критеріальний підхід до формування професійної
  компетентності в майбутніх учителів іноземних мов
  2.2. Діагностичний експеримент
  2.2.1. Методики діагностики сформованості професійної
  компетентності в майбутніх учителів іноземних мов
  2.2.2. Результати діагностичного експерименту
  2.3. Формуючий експеримент
  2.3.1. Орієнтація майбутнього вчителя на самооцінку
  професійної компетентності
  2.3.2. Впровадження модульно-рейтингової системи
  навчання в педагогічному ВЗО
  2.3.3. Використання нових інформаційних технологій
  навчання на заняттях з дисциплін циклу професійної
  та практичної підготовки.
  2.4. Аналіз результатів формуючого експерименту
  Висновки до другого розділу
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ  31  59

  65
  72  75

  75
  83

  83
  88
  100

  100

  126


  134
  154
  164
  168
  172
  198
  ВСТУП

  Актуальність дослідження. В умовах нової освітянської парадигми, підготовка вчителів нового типу стає найважливішою умовою відродження не тільки освіти, але і всієї вітчизняної культури, її інтеграції в загальнолюдське та європейське співтовариство.
  Соціальна ситуація, що склалась, якісно по-новому ставить проблему підготовки педагогічних кадрів, вимагає наукового переосмислення цінностей системи, формування професійної компетентності вчителя, актуалізує пошук оптимальних форм цього процесу в період навчання у вищому закладі освіти.
  Питання формування професійної компетентності вчителя іноземних мов постає особливо гостро, оскільки пов’язане з тенденціями розвитку світового співтовариства: змінюється соціокультурний контекст вивчення іноземних мов, що входять до системи мов міжнародного спілкування. Поступове перетворення України в більш відкрите суспільство стало стимулювати широкий розвиток міжнародного співробітництва. Це суттєво посилило визнання різними соціальними групами необхідності оволодіння однією чи декількома іноземними мовами міжнародного спілкування, що, у свою чергу, вплинуло на соціальний статус іноземної мови як навчального предмета й поклало ще більшу відповідальність на професійну компетентність учителя іноземних мов. Крім того, розповсюдження нових інформаційних технологій, серед яких важливе місце посідають комп’ютерні мережі, можливість виходу в Інтернет, ставить особливі вимоги до підготовки вчителя іноземних мов, пов’язуючи його імідж із професіоналом інноваційного типу.
  Проблема формування професійної компетентності спеціалістів досліджувалася вітчизняними й зарубіжними науковцями. Так, учені (В.А. Адольф, Т.Г. Браже, С.В.Будак, С.Г. Вершловський, М.А. Галагузова, О.В. Добудько, М.К. Кабардов, І.Б. Котов, В.Ю. Кричевський, В.І. Маслов, Т.В. Новикова, Р.В. Овчарова, Г.І. Саранцев, Л.Р. Соломко, В.Ю. Стрельников, Н.В. Харитонова, О.М. Шиян) наголошують на необхідності розробки проблеми підвищення професійної компетентності вчителя в умовах багаторівневої професійної освіти. Інші дослідники (В.П. Беспалько, А.О. Вербицький, М.В. Кларін, Я.Л. Коломинський, Г.К. Селевко та ін.) пов’язують рішення проблеми професійного розвитку з технологічною організацією навчання.
  У зарубіжній педагогіці питанню формування професійної компетентності вчителя присвячені роботи Д. Бритела, Є. Джимеза, Р. Квасниці, В. Ландшеєр, М. Леннона, П. Мерсера, М. Робінсона та інших.
  Водночас проблема формування професійної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов вивчена недостатньо. В педагогіці відсутні системні дослідження, присвячені формуванню означеної компетентності, не розроблено модель процесу її становлення у студентів педагогічних ВЗО у нових соціальних умовах.
  У зв’язку з вищезазначеним виникає протиріччя між вимогами, що суспільство висуває до вчителя іноземних мов, та якістю його професійної підготовки у вищому закладі освіти, показником якої виступає професійна компетентність. Розв’язання цього протиріччя й обумовило вибір теми дослідження Формування професійної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов”.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дослідження входить до тематичного плану науково-дослідної роботи кафедри педагогіки Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (м. Одеса) Дослідження педагогічних засад підготовки вчителя національної школи” (№ 0100U000958). Автором досліджувався аспект формування професійної компетентності у студентів факультетів іноземної філології педагогічних ВЗО України. Тема дисертації була затверджена Вченою радою Миколаївського державного педагогічного інституту (протокол № 7 від 26 лютого 2001 р.) та закоординована в координаційній раді при АПН України (протокол № 6 від 19 червня 2001 р.).
  Мета дослідження науково обґрунтувати та експериментально апробувати ефективність педагогічних умов формування професійної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов.
  Завдання дослідження:
  1. Конкретизувати та науково обґрунтувати сутність поняття професійна компетентність майбутнього вчителя іноземних мов”.
  2. Виявити критерії, показники, охарактеризувати рівні сформованості професійної компетентності у студентів.
  3. Визначити педагогічні умови формування професійної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов.
  4. Розробити та експериментально апробувати модель процессу формування професійної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов.
  Об’єкт дослідження професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів.
  Предмет дослідження процес формування професійної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов.
  Гіпотеза дослідження: процес формування професійної компетентності
  в майбутніх учителів іноземних мов відбуватиметься ефективно,
  якщо реалізувати такі педагогічні умови:
  - орієнтація майбутнього вчителя на самооцінку професійної компетентності;
  - впровадження модульно-рейтингової системи навчання в педагогічному ВЗО;
  - використання нових інформаційних технологій навчання на заняттях з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки.
  Методологічними засадами дослідження виступили фундаментальні положення теорії пізнання, єдність теорії і практики у пізнанні, обумовленості якості діяльності рівнем її усвідомленості; взаємозв’язку і взаємообумовленості явищ, переходу кількісних змін у якісні. Конкретна методологія базувалася на ідеях цілісності як принципу пояснення специфіки педагогічних явищ і процесів; суті саморозвитку і самореалізації як механізмів оволодіння особистістю функціями професійної ролі.
  Теоретичними засадами дослідження були положення про систему вищої професійної освіти педагогічних кадрів в Україні, які відображені в Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті; наукові праці вітчизняних і зарубіжних авторів, присвячені вивченню суті та структури педагогічної діяльності (А.М. Богуш, І.А. Зязюн, Н.В. Кузьміна, Д.Ф. Ніколенко, В.О. Сластьонін); психології особистості майбутнього вчителя і теорії професійно-педагогічної діяльності (Г.О. Балл, І.Д. Бех, А.О. Вербицький, Е.Е. Карпова, Н.В. Кічук, З.Н. Курлянд, М.В. Кухарев, А.Ф. Линенко, В.В. Радул, Р.І. Хмелюк); інтенсифікації підготовки майбутніх учителів іноземних мов (І.О. Зимняя, С.Ю. Ніколаєва, В.Л. Скалкін); основ педагогічного менеджменту й само менеджменту (Я.Л. Коломинський, В.П. Симонов, О.С. Цокур).
  Методи дослідження: теоретичні методи: вивчення наукової і методичної літератури з проблеми дослідження, аналіз нормативної документації вищих закладів освіти, ознайомлення з досвідом роботи факультетів в аспекті теми дослідження з метою визначення та теоретичного обґрунтування педагогічних умов формування професійної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов; емпіричні: цілеспрямоване педагогічне спостереження, анкетування, бесіди, тестування, вивчення результатів діяльності студентів, рейтинг, самооцінка з метою дослідження рівнів сформованості професійної компетентності у студентів; педагогічний експеримент з метою перевірки дієвості умов і методів підготовки майбутніх учителів; статистична обробка результатів експериментальної роботи та інтерпретація здійснювалася за допомогою методів математичної статистики .
  Базою дослідження виступили факультети іноземної
  філології Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського, Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (м. Одеса). У дослідженні взяли участь 136 учителів м. Одеси й Миколаєва та 445 студентів. У формуючому експерименті було задіяно 106 студентів.
  Наукова новизна і теоретична значущість: вперше визначено комплекс педагогічних умов, що сприяють підвищенню ефективності формування професійної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов, розроблено і науково обґрунтовано модель процесу формування професійної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов; здійснено компонентний аналіз, розроблено критерії, показники, їх ознаки прояву та рівневу характеристику сформованої професійної компетентності у студентів факультетів іноземної філології; уточнено та науково обґрунтовано сутність і структуру феномена професійна компетентність учителя іноземних мов”; дістала подальшого розвитку технологія формування професійної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов.
  Практична значущість дослідження полягає в розробці методики діагностики рівнів сформованості професійної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов; спецкурсу Основи формування професійної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов” і методичного забезпечення процесу його реалізації. Матеріали дослідження можуть використовуватись у професійній підготовці студентів факультетів іноземної філології педагогічних ВЗО, а також у системі післядипломної педагогічної освіти вчителів.
  Впровадження результатів дослідження: основні положення, результати й висновки дослідження впроваджені у практику навчально-виховної роботи факультетів іноземної філології Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили (довідка № 04/653 від 23.12.2003р.), Херсонського державного університету (довідка № 03-11/70 від 22.01.2004 р.).
  Достовірність результатів дослідження забезпечувалася методологічним і теоретичним обґрунтуванням його вихідних концептуальних положень; використанням комплексу методів дослідження, адекватних його предмету, меті, завданням, дослідно-експериментальною перевіркою висунутої гіпотези, єдністю кількісного та якісного аналізу експериментальних даних; статистичною обробкою матеріалів дослідно-експериментальної роботи, зіставленням результатів дослідження з масовою педагогічною практикою.
  Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки, результати дослідження доповідалися на міжнародних (Київ, 1997 р., Миколаїв, 2000 р., 2003 р.), всеукраїнських (Вінниця, 1997 р., Миколаїв, 1999 р., Херсон, 2002 р., Київ, 2003 р.), обласних (Миколаїв, 1997 р., 1998 р., 1999 р., 2000 р., 2001 р., 2002 р.), міжвузівських (Миколаїв, 1997 р., 1999 р.) науково-практичних конференціях, обговорювалися на засіданнях кафедри англійської філології та кафедри педагогічних технологій і педагогічної майстерності Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського, кафедри педагогіки Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (м. Одеса). За темою дисертації опубліковано 11 праць, з них 8 у фахових виданнях України.
  Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації 171 сторінка. В роботі вміщено 26 таблиць, 3 схеми, 2 діаграми, які займають 8 самостійних сторінок основного тексту. До списку використаних джерел увійшло 303 найменування
 • Список литературы:
 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. М.: Наука, 1980. 335 с.
  2. Абульханова К.А. Психология и сознание личности (Проблемы методологии, теории и исследования реальной личности): Избранные психологические труды. М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 1999. 224 с.
  3. Аветисян К.А. Экспрессивное поведение учителя. // Психологическая наука и образование. 2000. № 1. С. 15 21.
  4. Адольф В.А. Формирование профессиональной компетентности будущего учителя // Педагогика. 1998. № 1. С. 72 75.
  5. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов. СПб: Златоуст, 1999. 365 с.
  6. Айзенк Г., Вильсон Г. Как измерить личность: Пер. с англ. М.: Когито-Центр, 2000. 284 с.
  7. Акмеология: Учебное пособие/ А.Деркач, В.Зазыкин. СПб.: Питер, 2003. 256 с.
  8. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: Підручник для студентів, аспірантів та молодих викладачів вузів. К.: Либідь, 1998. 558 с.
  9. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. Львів: Світ, 1995. 296 с.
  10. Аникеева Н.П. Учителю о психологическом климате в коллективе М.: Просвещение, 1983. 96 с.
  11. Анисимов О.С., Деркач А. О. Основы общей и управленческой акмеологии (Учебное пособие). М. Новгород, 1995. 272 с.
  12. Анталогия педагогической мысли Украинской ССР // Сост. Н.П.Калениченко. М.: Педагогика, 1988. 640 с.
  13. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы: Учеб.- метод. пособие. М.: Высш. школа, 1980. 317 с.
  14. Асмаковец Е.С. Развитие эмоциональной гибкости учителя посредством социально-психологического тренинга // Психологическая наука и образование. 2000. №1. С. 11 14.
  15. Ахмедзянова Л.М. Теоретические основы и практика развития педагогического призвания: Дисд-ра пед. наук: 13.00.04. К., 1996. 456 с.
  16. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. М.: Педагогика, 1977. 256 с.
  17. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. М.: Педагогика, 1989. 560 с.
  18. Багаева И.Д. Профессионализм педагогической деятельности и основы его формирования у будущего учителя: Автореф. дисд-ра. пед. наук. 14.00.14. Л., 1991. 36 с.
  19. Балл Г.О. Педагогічні аспекти гуманізації освіти: Книга для вчителя./ За ред. Г.О.Балла. Київ Рівне, 1996. 128 с.
  20. Барбина Е.С. Формирование педагогического мастерства учителя в системе непрерывного педагогического образования: Дис д-ра пед. наук: 13.00.04. К., 1997. 471 с.
  21. Бардина Н.В. Языковая гармонизация сознания. Одесса: Астропринт, 1997. 271 с.
  22. Баркасі В.В. Педагогічний менеджмент як компонент моделі професійної компетентності майбутніх учителів іноземних мов.// Наукові праці. Науково-методичний журнал. Вип. 1. Миколаїв: МДГУ ім. Петра Могили. 2001. С.75 79.
  23. Баркасі В.В. Полікультурна компетенція як компонент професійної компетентності майбутніх вчителів іноземних мов // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського /Зб. наук. пр./ Вип. 11 12. Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського. 2002. С. 89 94.
  24. Басова Н.В. Педагогика и практическая психология. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. 416 с.
  25. Баяновська М.Р., Трала П.М. Полікультурне виховання як складник загальнонаціональної системи виховання // Відродження. 1998. № 3. С. 30 32.
  26. Бердичевский А.Л. Концепция подготовки учителя иностранного языка // ИЯШ 1990. №4. С. 94 100.
  27. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М., 1986 //Психология самосознания. Хрестоматия. Самара: Издательство Дом «Бахрам-М», 2000. С. 333 342.
  28. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М.: Педагогика, 1989. 192 с.
  29. Бех І.Д. Особистісно-зорієнтоване виховання: Науково - метод. посібник. К.: ІЗМН, 1998. 204 с.
  30. Бігіч О.Б. Формування у студентів методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи // Іноземні мови. 2002. № 2. С. 27 31.
  31. Богданова І.М. Технології в освіті: теоретико-методологічний аспект: Монографія. Одеса: ТЕС, 1999. 146 с.
  32. Богуш А.М. Міждисциплінарні зв’язки в підготовці студентів до навчання дітей другої мови (англійською мовою). Зб.: Обучение английскому языку в 21 веке в Украине. Одесса, 1996. С. 21 22.
  33. Богуш А.М Змістова характеристика видів мовленнєвої компетенції дошкільників // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного Наукового центру АПН України №1 2, квітень 1998 С. 16 20.
  34. Богуш А.М. Теоретичні й методологічні засади формування мовленнєвої компетенції дошкільника // Педагогіка і психологія. 2000. №1. С. 5 10.
  35. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. Учебное пособие для вузов. М.: ПЕРСЭ, 2001. 511 с.
  36. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. М.: Просвещение, 1968. 205 с.
  37. Бойко А.М. Григогрій Ващенко: альтернатива поглядів і оцінок: Навчальний посібник. К.: Інститут змісту і методів навчання, 1998. 235 с.
  38. Бойченко І.В Філософія історії: Підручник. К.: Знання, 2000. 723 с.
  39. Болсун С. Модель ідеального вчителя // Рідна школа. 1999. № 2. С. 55 58.
  40. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. Навч. посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти. К.: ВВП Компас”, 1997. 64 с.
  41. Бондар В. Теорія і технологія управління процесом навчання в школі. Київ: ФАДА, ЛТД, 2000. 191 с.
  42. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учебник для вузов СПб: Издательство «Питер», 2000. 304 с.
  43. Боришевський М.Й. Духовні цінності в становленні особистості громадянина // Педагогіка і психологія. №1 (14), 1997. Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. С. 144 150.
  44. Браже Т.Г. Развитие творческого потенциала учителя // Сов. педагогика. 1989. № 8. С. 89 94.
  45. Будак С.В.Дидактичні умови підготовки майбутніх педагогів до навчання англійської мови дітей дошкільного віку: Автореф. дис. канд. пед. наук 13.00.04, Одеса. 2003. 20 с.
  46. Варданян Ю.В. Строение и развитие профессиональной компетентности специалиста с высшим образованием: (На материале подготовки педагога и психолога): Дис д-ра пед. наук: 13.00.01. М., 1998. 353 с.
  47. Ващенко Г. Виховний ідеал. Полтава: Ред. газ. Полтавський вісник”, 1994. 191 с.
  48. Введение в практическую социальную психологию // Под ред. Ю.М.Жукова, Л.А.Петровской, О.В.Соловьёвой. М.: Смысл, 1996. 214 с.
  49. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. М.: Высш. шк., 1991. 207 с.
  50. Винарская С.С., Сердюков П.И. Применение ЭВМ для повышения эффективности обучения иностранным языкам. К.: Вища школа, 1978. 221 с.
  51. Вишнякова Н.Ф. Креативная акмеология. Психология развития творческой личности взрослого человека. Минск, 1998. 239 с.
  52. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Видавничий центр Академія”, 2001. 576 с.
  53. Вульфов Б.З., Харькин В.Н. Педагогика рефлексии. Издание 2-е. М.: Издательство Магистр, 1999. 112 с.
  54. Вольфовська Т. Комунікативна компетентність молоді як одна з передумов досягнення життєвої мети. // Шлях освіти. 2001. № 3. С.13 16.
  55. Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге XXI века. М.: Изд-во УРАО, 1999. 208 с.
  56. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В.Давыдова. М.: Педагогика, 1991. 480 с.
  57. Галанов А.С. Как пройти аттестацию. Советы психолога учителю. М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. 160 с.
  58. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. К.: ІНТЕЛ. 1995. 168 с.
  59. Гильмеева Р.Х. Формирование профессиональной компетентности учителя в системе последипломного образования: Дис д-ра пед. наук: 13.00.01. Казань, 1999. 459 с.
  60. Гласс Дж., Стєнли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии // Под ред. Ю.П.Адлера. М.: Прогресс, 1976. 496 с.
  61. Гоноболин Ф.Н. О некоторых психических качествах личности учителя // Вопросы психологии. 1975. № 1. С. 100 111.
  62. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. К.: Либідь, 1997. 375 с.
  63. Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию: Учеб. пособие. Самара: Издательский Дом БАХРАХ М”, 2000. 248 с.
  64. Гриценко В.И., Паньшин Б.Н. Информационная технология: вопросы развития и применения. К.: Наукова думка, 1988. 272 с.
  65. Демичева О.В., Кравцова Н.И. Роль компьютеров в обучении иностранным языкам // Інноваційні підходи до викладання англійської мови. Дніпропетровськ, 1998. С. 24 26.
  66. Державна національна програма Освіта” (Україна XXI ст.). К.: МО України, 1994.
  67. Деркач А., Зазыкин В. Акмеология: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2003. 256 с.
  68. Дистервег А.О. О высшем принципе воспитания // Нар. образование. 1998. № 4. С. 155 162.
  69. Добудько Т.В. Формирование профессиональной компетентности учителя информатики. Самара: Сам ГПУ, 1999. 340 с.
  70. Додаток № 1 до Наказу Міністерства освіти та науки України та Академії педагогічних наук України № 428/48 від 04.09.2000 р. / Інформаційний збірник Міністерства освіти України № 19. 2000. С. 28 32.
  71. Долгова Л.А., Захарова Л.П., Шилова Л.Н. Культурная модель профессионального развития учителя // Языковое образование в национально-культурном наследии России: исторические традиции, современность, взгляд в будущее. Тезисы докладов к конференции. М.: АПК и ПРО, 2001. С. 207 210.
  72. Долженко О.В., Шатуновский В.Л. Современные методы и технологии обучения в техническом вузе. М.: Высшая школа, 1990. 168 с.
  73. Дубасенюк О.А. Концептуальні положення теорії професійної виховної діяльності педагога // Педагогіка і психологія. № 4(5). 1994 С. 90 97.
  74. Думко Ф.К.Підготовка курсантів до професійно-педагогічної роботи з неблагополучними сім`ями: Автореф. дис. канд. пед. наук 13.00.04, Одеса. 2000. 20 с.
  75. Дурай-Новакова К.М. Формирование профессиональной готовности к деятельностию: Дис д-ра пед. наук. М. 1983. 356 с.
  76. Дьяченко М.И. Кандыбович Л.А. Психология проблемы готовности к деятельности. Минск: Изд-во Беларус. ун-та, 1976. 175 с.
  77. Елканов С.Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя. М.: Просвещение, 1989. 175 с.
  78. Євтух М.Б. Сучасні тенденції професійної підготовки вчителя. // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі. Зб. наукових праць. Рівне: Волинські обереги, 2002. С. 170 175.
  79. Жуков Ю.М., Петровская Л.А., Растянников П.В. Диагностика и развитие компетентности в общении. М., 1990. 187 с.
  80. Журавлёв В.И. Стандарты в формировании и поддержании профессионализма педагогов // Проблемы обновления содержания общего образования Ростов-на-Дону: РПИ, 1992. 100 с.
  81. Заброцький М.М. Педагогічна психологія: Курс лекцій. К.: МАУП, 2000. 100 с.
  82. Зазнюк С.С. Психологія мотивації: Навч. посібник. К.: Либідь, 2002. 304 с.
  83. Зайверт Л. Ваше время в Ваших руках: (Советы руководителям, как эффективно использовать рабочее время): Пер. с нем. / Авт. предисл. В.М.Шепель. М.: Экономика, 1991. 232 с.
  84. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам. М.: Просвещение, 1991. 222 с.
  85. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов. Изд. второе, доп., испр. и перераб. М.: Логос, 2000. 384 с.
  86. Иванова Е.М. Технология психологической оценки профессионала // Вопросы психологии. 1991. №4. С. 35 42.
  87. Иванюк А.А. Развитие творческой активности старшеклассников в сфере функционирования общественного мнения: Автореф. дис канд. пед. наук. Киев, 1992. 26 с.
  88. Игнатенко Н.А. Факторы формирования иноязычной социокультурной компетенции будущего учителя: Дисканд. пед. наук: 13.00.01. Воронеж, 2000. 162 с.
  89. Извозчиков В.А. Ионосферная эдукология. Новые информационные технологии обучения. СПб, 1991. 136 с.
  90. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб: Издательство «Питер», 2000. 512 с.
  91. Исаев Е.И., Косарецкий С.Г., Слободчиков В.И. Становление и развитие профессионального сознания будущего педагога // Вопросы психологии. 2000. №3 С. 57 66.
  92. Кабардов М.К., Арцишевская Е.В. Типы языковых и коммуникативных способностей и компетенций // Вопросы психологии 1996. № 1. С. 34 49.
  93. Кадченко Л.П. Формирование готовности студентов педвуза к профессиональной деятельности средствами иностранного языка: Дис канд. пед. наук. Харьков, 1992. 173 с.
  94. Каймин В. Курс информатики: состояние, методика и перспективы // Информатика и образование. 1990. № 6. С. 24 27.
  95. Канаржевский Ю.А. Внутришкольный менеждмент М., 1993 246 с.
  96. Капская А.Й. Формирование готовности студентов педвуза к исполнительской речевой деятельности в системе профессиональной подготовки: Автореф. дис. д-ра. пед. наук. К., 1989. 36 с..
  97. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посібник. К.: Вища школа, 1997. 304 с.
  98. Карпова Э.Э. Качество профессиональной деятельности учителя: Теория и практика. Одесса: ОГПИ, 1993. 123 с.
  99. Кічук Н.В.Формування творчої особистості вчителя: Монографія. К.: Вища шк., 1994. 156 с.
  100. Кларин М.В. Педагогическая технология. М., 1989 312 с.
  101. Кобзар Б.С. Аксіологічний аспект виховання.Наук.-метод. зб./ За заг. ред. О.В.Сухомлинської та ін. К., 1997. С. 53 55.
  102. Коджа
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины