ЛІТОВКА Олена Петрівна ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ : Литовка Елена Петровна ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В процессе профессиональной подготовки в педагогическом колледже LITOVKA Olena Petrovna FORMATION OF THE PROFESSIONAL POSITION OF THE FUTURE TEACHER IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING IN THE PEDAGOGICAL COLLEGE

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ЛІТОВКА Олена Петрівна ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ
 • Альтернативное название:
 • Литовка Елена Петровна ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В процессе профессиональной подготовки в педагогическом колледже LITOVKA Olena Petrovna FORMATION OF THE PROFESSIONAL POSITION OF THE FUTURE TEACHER IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING IN THE PEDAGOGICAL COLLEGE
 • Кол-во страниц:
 • 225
 • ВУЗ:
 • ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • Год защиты:
 • 2016
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД „ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”
  На правах рукопису
  ЛІТОВКА ОЛЕНА ПЕТРІВНА
  УДК 371.13:377.8
  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ
  13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  ДИСЕРТАЦІЯ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК
  Науковий керівник -
  кандидат педагогічних наук, доцент
  Котєнєва Ірина Сергіївна
  Старобільськ - 2016

  4


  ЗМІСТ

  ВСТУП
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУ­ВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ................................................................................................ 15
  1.1. Формування професійної позиції майбутнього
  вчителя як психолого-педагогічна проблема................................. 15
  1.2. Сутність, структура та особливості формування професійної позиції майбутнього вчителя..................................................................................................... 39
  1.3. Аналіз стану сформованості професійної позиції
  майбутніх учителів на сучасному етапі фахової підготовки в педагогічному коледжі..................................................................................................................... 62
  Висновки до розділу 1 .................................................................................................. 91
  РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРИ­МЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТ­НЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГО­ТОВКИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ................................................................................................................... 95
  2.1. Обґрунтування педагогічних умов формування
  професійної позиції майбутнього вчителя в процесі фахової підготовки в педагогічному коледжі........................................................................ 95
  2.2. Упровадження педагогічних умов формування про­
  фесійної позиції майбутнього вчителя в процесі фахо­вої підготовки в педагогічному коледжі.................................................................................................. 137
  2.3. Експериментальна перевірка педагогічних умов фор­
  мування професійної позиції майбутнього вчителя в процесі фахової підготовки в педагогічному коледжі . 164
  Висновки до розділу 2................................................................................................. 184
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.............................................................................................. 188
  ДОДАТКИ........................................................................................................................ 191
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...................................................................... 222
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
  ППМВ - професійна позиція майбутнього вчителя
  ФППМВ - формування професійної позиції майбутнього вчителя
  ВНЗ - вищий навчальний заклад
  ПК - педагогічний коледж


  ВСТУП
  Актуальність теми дослідження. Сучасна система вітчизняної освіти потребує підготовлених учителів, які відрізняються цілісним гуманістичним світоглядом, високим професіоналізмом, професійною та особистісною культурою, комплексно реалізують у професії творчий потенціал та власний спосіб життєдіяльності на основі інтеграції загальнолюдських і професійно значущих цінностей.
  У процесі соціально-культурної та економічної трансформації України до Європейського освітнього простору майбутні вчителі постають перед низкою завдань: бути високофункційними, коли ідеї, знання й технології змінюються набагато швидше, ніж покоління людей; бути відповідальними, творчими особистостями, здатними до самоосвіти, саморозвитку й критичного мислення, коли професійні стосунки вимагають високої конкурентоспроможності; уміти свідомо, комунікабельно й ефективно функціонувати в умовах інформаційного суспільства.
  З огляду на це, важливим завданням системи фахової підготовки в педагогічному коледжі є формування в майбутніх учителів системи позитивної мотивації до праці, готовності до виявлення ініціативи та конкурентоспроможності, до самореалізації в умовах ринкових відносин. Тому процес фахової підготовки в педагогічному коледжі має передбачати не тільки оволодіння майбутніми вчителями системою глибоких знань, трудових умінь і навичок, а й формування в них професійної позиції задля успішної реалізації особистих інтересів та інтересів суспільства. Ці тенденції регламентовані в нормативних документах. Зокрема, у Законі України „Про вищу освіту” (від 1.07.2014 р. № 1556 - VII) акцентовано увагу на потребі держави в конкурентоспроможних фахівцях, здатних до самореалізації, для забезпечення потреб суспільства та ринку праці. У Державній національній програмі „Освіта” („Україна XXI століття”) серед основних шляхів реформування освіти визначено необхідність підготовки нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їхнього професійного та загальнокультурного рівня. У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті підкреслено важливість забезпечення високої якості професійної підготовки майбутніх педагогів, оскільки саме на вчителя покладено відповідальність за формування особистості нової генерації, здатної результативно працювати й навчатися протягом життя. У „Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа)” зазначено, що, зважаючи на нову ситуацію в освітньому просторі України, педагог, реалізуючи гуманітарну природу своєї професії, повинен уміти працювати за умови вибору педагогічної позиції, не обмежуючись оцінкою навченості учнів, а стимулюючи їхні особисті досягнення.
  Найбільш активно проблема формування професійної позиції вчителя вивчалась у 90-ті роки ХХ століття, що зумовило виокремлення низки напрямків дослідження цього феномену (філософського, соціологічного, психолого-педагогічного), визначених роботами А. Маркової, О. Гуторової,
  І. Луценко, К. Лаптєвої, Л. Красовської й ін. Більшість науковців, при багатоаспектності підходів щодо визначення сутності професійної позиції, трактують це поняття як систему ставлень педагога до всіх сторін педагогічної професії (до учнів, колег, батьків і ін.).
  Аналіз проблеми формування професійної позиції майбутнього вчителя показав наявність наукових досліджень, присвячених вивченню окремих аспектів професійної позиції, яку розглядають як інтегральну характеристику розвитку особистості (К. Абульханова-Славська, Б. Братусь та ін.); показник активності й прояв освіченості особистості вчителя (І. Ісаєв, В. Сластьонін, О. Гуторова та ін.); систему ставлень до професії (А. Маркова, М. Боритко, С. Вершловський, О. Руденко й ін.).
  Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх учителів викладено в працях О. Абдулліної, О. Антонової, Н. Волкової, В. Гриньової, О. Дубасенюк, І. Зязюна, Л. Кондрашової, Н. Кузьміної, О. Кучерявого,
  О. Пєхоти, В. Сластьоніна та ін., підготовки майбутніх педагогів у ВНЗ І - ІІ рівнів акредитації - В. Кузнецової, Л. Курилової, М. Махмутова та ін.
  Методологічні засади становлення людини як суб’єкта життєтворчості висвітлено у філософсько-психологічних дослідженнях К. Абульханової- Славської, Б. Ананьєва, А. Брушлинського, І. Кона, О. Леонтьєва, В. М’ясищева, С. Рубінштейна, В. Слободчикова, Д. Узнадзе; А. Адлера (А. Adler), Е. Еріксона (E. Erikson), А. Маслоу (A. Maslow), К. Роджерса (C. Rogers), Е. Фромма (E. Fromm), К. Хорні (K. Horney), К. Юнга (C. Jung) та ін.
  Питання теорії й практики формування професійної позиції майбутніх фахівців репрезентовано в студіях Є. Климова, А. Маркової, Д. Сьюпера та ін. Професійну позицію педагога в сучасному науковому дискурсі розглядають як невід’ємний складник професійної компетентності та професійної культури (С. Вершловський, І. Колесникова, А. Маркова та ін.), професійно-педагогічної спрямованості (К. Ваганова, В. Сластьонін, Н. Кузьміна та ін.), необхідну умову ефективної професійно-педагогічної діяльності (О. Заїр-Бек, С. Кульневич, В. Сластьонін, В. Семиченко та ін.).
  Різні аспекти проблеми формування професійної позиції педагога, зокрема суб’єктної позиції студентів педагогічних спеціальностей в умовах ВНЗ, були предметом докторських та кандидатських дисертацій зарубіжних дослідників. Так, у роботі Г. Аксьонової розкрито теоретико-методологічні засади процесу формування суб’єктної позиції вчителя в процесі професійної підготовки, О. Трещова - становлення професійно-суб’єктної позиції майбутнього вчителя,
  В. Бедерханової - становлення особистісно зорієнтованої позиції педагога, М. Боритка - становлення професійної позиції педагога-вихователя в системі неперервної освіти; О. Гуторової - формування професійної позиції в студентів вищих педагогічних навчальних закладів, С. Шандибо - формування в майбутнього вчителя професійної позиції прийняття дитини, Г. Семенової - навчальний діалог як засіб формування професійної позиції майбутнього вчителя, С. Будникової - психологічні умови становлення професійної позиції в майбутніх педагогів на етапі педагогічної практики та ін.
  Проблему формування професійної позиції майбутніх педагогів висвітлено в дисертаційних роботах українських учених. Так, Л. Красовська дослідила питання формування професійної позиції вчителя в процесі вивчення педагогічних дисциплін, С. Щербина - формування активної професійної позиції майбутніх учителів у процесі педагогічної підготовки у ВНЗ, О. Темченко - педагогічні умови формування професійної позиції вчителя загальноосвітньої школи, О. Цимбал - психолого-педагогічні умови формування суб’єктної позиції студента в процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу, Г. Коваленко - формування акмеологічної позиції майбутніх учителів у процесі фахової підготовки. Окремі аспекти становлення професійної позиції майбутніх педагогів в умовах педагогічного коледжу викладено в кандидатських дисертаціях
  О. Баранової (формування гуманістичної позиції студентів педагогічного коледжу) та О. Чозгіян (формування суб’єктної професійної позиції в студентів педагогічного коледжу). Разом з тим, як засвідчили результати теоретичного аналізу, проблема формування професійної позиції майбутнього вчителя в процесі фахової підготовки в педагогічному коледжі не була предметом спеціального дослідження.
  Разом з тим, як засвідчили результати теоретичного аналізу, проблема формування професійної позиції майбутнього вчителя в процесі фахової підготовки в педагогічному коледжі не була предметом спеціального дослідження.
  Аналіз теорії й практики з досліджуваної проблеми дозволив виявити суперечності між:
  - зростаючими вимогами сучасного суспільства до підготовки педагога з усталеною професійної позицією та невідповідністю повною мірою системи педагогічної освіти цьому завданню;
  - потужним потенціалом освітнього процесу вищих навчальних закладів І - II рівнів акредитації та недостатньою його реалізацією в процесі формування професійної позиції випускника педагогічного коледжу;
  - потребою сучасної школи, педагогічної та батьківської спільноти в учителях зі сформованою професійною позицією, що забезпечує організацію навчально-виховного процесу на засадах педагогіки співробітництва та співтворчості, і нерозробленістю педагогічних умов її формування в процесі фахової підготовки в умовах педагогічного коледжу.
  Актуальність проблеми, її недостатня теоретична й практична розробленість та виявлені протиріччя зумовили вибір теми дисертаційної роботи „Формування професійної позиції майбутнього вчителя в процесі фахової підготовки у педагогічному коледжі”.
  Зв’язок теми дослідження з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри педагогіки Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” в межах комплексної теми: „Освітні технології навчально-виховного процесу в сучасних закладах освіти” (державний реєстраційний номер 0110U000751). Тему затверджено рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 7 від 27.09.2011 р).
  Об’ єкт дослідження - процес фахової підготовки майбутніх учителів у педагогічному коледжі.
  Предмет дослідження - педагогічні умови формування в майбутніх учителів професійної позиції в процесі фахової підготовки в педагогічному коледжі.
  Мета дослідження - теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність розроблених педагогічних умов формування професійної позиції майбутніх учителів у процесі фахової підготовки в педагогічному коледжі.
  Гіпотеза дослідження. Процес формування професійної позиції майбутніх учителів буде ефективним, якщо в процесі фахової підготовки студентів педагогічного коледжу реалізувати такі педагогічні умови: розвиток професійної мотивації та ціннісного ставлення майбутніх учителів до педагогічної професії шляхом використання в процесі фахової підготовки технологій коучингу та модерації; здійснення процесу фахової підготовки на суб’єкт-суб’єктних засадах, спрямованого на усвідомлення студентами системи професійно-педагогічних знань як особистісної цінності та теоретичного підґрунтя становлення професійної позиції майбутнього вчителя; організація педагогічної практики на основі технології „ДоТРеЗ” (Досвід - Тактика - Рефлексія - Застосування) з метою розвитку професійної позиції майбутнього вчителя як активного суб’єкта педагогічної діяльності.
  Відповідно до мети й гіпотези визначено такі завдання дослідження:
  1. Висвітлити ступінь розробленості проблеми формування професійної позиції майбутнього вчителя в процесі фахової підготовки в педагогічному коледжі в науковій літературі.
  2. Розкрити сутність і структуру поняття „професійна позиція майбутнього вчителя” та особливості її формування в студентів педагогічного коледжу.
  3. Проаналізувати реальну практику становлення професійної позиції в студентів в умовах педагогічного коледжу та діагностувати рівень її сформованості на основі розроблених критеріїв і показників.
  4. Теоретично обґрунтувати та змістовно розробити педагогічні умови формування професійної позиції майбутнього вчителя в процесі фахової підготовки в педагогічному коледжі.
  5. Експериментально перевірити ефективність розроблених педагогічних умов формування професійної позиції майбутніх учителів у процесі фахової підготовки в педагогічному коледжі.
  Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: принцип єдності свідомості та діяльності особистості, принцип суб’єктності, взаємозумовленості та взаємозв’язку об’єктивних і суб’єктивних чинників у формуванні особистості; наукові положення діяльнісного (О. Леонтьєв,
  С. Рубінштейн), суб’єктного (К. Абульханова-Славська, А. Брушлинський, О. Гогоберідзе, В. Петровський), особистісно зорієнтованого (Г. Балл, Є. Бондаревська, С. Подмазін, В. Сєриков, І. Якиманська), аксіологічного
  (Н. Асташова, І. Бех, М. Боришевський, Д. Леонтьєв), компетентнісного (Е. Зеєр, І. Зимня, О. Овчарук, А. Хуторськой) підходів; теоретико-методичні засади професійної підго-товки вчителя (О. Антонова, Н. Волкова,
  О. Дубасенюк, І. Зязюн, Л. Кондрашова, О. Кучерявий, О. Пєхота);
  теоретичні положення про сутність і зміст професійної позиції вчителя (М. Боритко, А. Маркова, В. Сластьонін, В. Слободчиков, О. Трєщов); теорія ставлення (В. М’ясищев), теоретичні засади рефлексивної діяльності (Г. Звенигородська, А. Карпов, І. Семенов); теорія та практика використання освітніх технологій у ВНЗ (В. Беспалько, А. Вербицький, С. Сисоєва, Д. Чернілевський), зокрема технологій коучингу (М. Аткінсон, І. Рибкін), технологій модерації (Г. Хаусман, С. Жезлова, Т. Шукшина).
  Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань використано комплекс методів дослідження:
  теоретичні - аналіз та систематизація наукової літератури для розкриття ступеня розробленості проблеми дослідження, визначення її теоретико- методологічних засад та характеристики понятійно-категоріального апарату; узагальнення теоретичних положень з метою визначення сутності й структури професійної позиції педагога, особливостей її становлення в студентів педагогічного коледжу та обґрунтування педагогічних умов її формування; моделювання для розробки моделі формування професійної позиції майбутнього вчителя в процесі фахової підготовки в умовах педагогічного коледжу;
  емпіричні: діагностичні (анкетування, бесіда, тестування, експертна оцінка), обсерваційні (пряме та опосередковане спостереження), праксиметричні (аналіз нормативно-законодавчої, програмово-методичної документації, продуктів творчої діяльності студентів) для вивчення динаміки рівнів сформованості в студентів педагогічного коледжу професійної позиції; педагогічний експеримент для перевірки ефективності визначених педагогічних умов формування професійної позиції в процесі фахової підготовки в педагогічному коледжі;
  методи математичної статистики для визначення статистичної значущості отриманих результатів експерименту.
  Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальну роботу проведено на базі Відокремленого підрозділу „Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка”, Відокремленого підрозділу „Стахановський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка”, Харківської гуманітарно- педагогічної академії впродовж 2011 - 2015 рр. На різних етапах експерименту було задіяно 427 студентів, 12 викладачів ВНЗ І - ІІ рівнів акредитації, 25 учителів-практиків.
  Дослідження було проведено в кілька етапів. На першому етапі (2011 - 2012 рр.) на основі вивчення й аналізу вітчизняної та зарубіжної наукової літератури з проблем професійного виховання та суб’єктного становлення педагога, досвіду викладання психолого-педагогічних та фахових дисциплін виявлено основні підходи у формуванні професійної позиції в майбутніх учителів. На цьому етапі розроблено концептуальний задум дослідження, визначено його емпіричну базу.
  На другому етапі (2012 - 2014 рр.) відбувалося подальше уточнення теоретичних позицій, реалізовано програму дослідно-експериментальної роботи, у ході якої було перевірено умови, за яких процес фахової підготовки в педагогічному коледжі сприяє формуванню в студентів професійної позиції, виявлено найбільш ефективні засоби досягнення результативності поставленої мети.
  На третьому етапі (2014 - 2015 рр.) здійснено оформлення й апробацію результатів дослідження. Результати й висновки дослідження апробовано на конференціях, нарадах, у процесі участі в теоретичному семінарі педагогів-дослідників і представлено в публікаціях автора.
  Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:
  уперше теоретично обґрунтовано педагогічні умови, які забезпечують формування професійної позиції в студентів педагогічного коледжу в процесі фахової підготовки шляхом розвитку в них професійної мотивації й ціннісного ставлення до педагогічної професії на основі використання технологій коучингу та модерації; здійснення процесу фахової підготовки в педагогічному коледжі на суб’єкт-суб’єктних засадах, що забезпечують усвідомлення студентами системи професійно-педагогічних знань як особистісної цінності та теоретичного підґрунтя становлення професійної позиції як майбутнього фахівця; організації педагогічної практики на основі технології „ДоТРеЗ” (Досвід - Тактика - Рефлексія - Застосування), спрямованої на розвиток професійної позиції майбутнього вчителя як активного суб’єкта педагогічної діяльності;
  удосконалено науково-методичне забезпечення викладання психолого- педагогічних дисциплін у педагогічному коледжі, форми та методи фахової підготовки майбутніх учителів у ВНЗ І - II рівнів акредитації;
  набули подальшого розвитку наукові уявлення про сутність та структуру професійної позиції педагога, особливості формування педагогічної позиції студентів у контексті особистісно зорієнтованого та компетентнісного підходів.
  Практичне значення результатів дослідження полягає в їхній достатній готовності до впровадження в навчально-виховний процес педагогічного коледжу: розроблено програму та навчально-методичне забезпечення спецкурсу „Професійна позиція майбутнього вчителя” і спецпрактикуму „Бенчмаркінг професійної позиції майбутнього вчителя”; інформаційно-методичні матеріали для викладачів та студентів щодо контекстного включення проблематики професійної позиції вчителя в зміст психолого-педагогічних дисциплін („Вступ до фаху”, „Педагогіка”, ,Дсторія педагогіки”, „Основи педагогічної майстерності”, „Загальна психологія”, „Вікова і педагогічна психологія), навчально-методичний супровід використання технологій коучингу, модерації, діалогових технологій (брейнрайтинг, круглий стіл та ін.) тощо; завдання для організації педагогічної практики майбутніх учителів згідно з технологією „ДоТРеЗ: Досвід - Тактика - Рефлексія - Застосування”; діагностичний комплекс для визначення рівня сформованості професійної позиції студентів педагогічного коледжу.
  Результати й висновки дослідження можуть бути використані в підготовці фахівців педагогічних спеціальностей у педагогічних коледжах, у вищих навчальних закладах різного рівня акредитації, у процесі вдосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін психолого-педагогічного блоку, у самоосвітній та самовиховній діяльності студентської молоді.
  Результати дослідження впроваджено в навчальний процес ВП „Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка” (довідка № 0-13/167 від 17.10.2014 р.), ВП „Стахановський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка” (довідка № 3 від 19.05.2014 р.), Харківської гуманітарно-педагогічної академії (довідка № 01-12/839 від 21.10.2014 р).
  Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися на науково-практичних конференціях різного рівня: Міжнародних - „Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук: мова, освіта, культура” (Умань, 2012), „Інноваційні процеси в освітньому просторі: доступність, ефективність, якість” (Луганськ, 2012), „European Science and Technology” (Німеччина, Мюнхен, 2013), „Инновационная деятельность в обра­зовании” (Москва, 2013); Всеукраїнських: „Актуальні проблеми соціально-гума­нітарних наук” (Дніпропетровськ, 2011), „Професійно-педагогічна позиція - ефективна умова формування культури здорового способу життя в освітньому просторі” (Умань, 2012), „Придніпровські соціально-гуманітарні читання” (Кривий ріг, 2012; Запоріжжя, 2012; Дніпропетровськ, 2013), „Національно- патріотичне виховання дітей і молоді в контексті ствердження суб’єктності української держави” (Старобільськ, 2015); регіональних: „Сучасні педагогічні технології підготовки майбутніх учителів в умовах ступеневої освіти” (Стаханов, 2013); обговорювалися на засіданнях кафедри педагогіки ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, циклової комісії Лисичанського педагогічного коледжу.
  Публікації. Основні положення та результати дисертаційної роботи відображено у 22 одноосібних публікаціях, з них 9 статей - у наукових фахових виданнях України, 4 статті - у зарубіжних періодичних виданнях.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
  У дисертації наведено нове вирішення проблеми формування професійної позиції в студентів педагогічного коледжу, що полягає в обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних умов форму­вання професійної позиції майбутнього вчителя в процесі фахової підготовки в педагогічному коледжі, які забезпечують ефективність цього процесу.
  1. Міждисциплінарний аналіз проблеми дослідження дозволяє виявити уявлення про позицію педагога як феномен, який залежить від вимог суспільства до особистості вчителя, що змінюються залежно від соціокультурної ситуації. Різноманітність завдань, які ставить перед педагогом суспільство в різні етапи соціокультурного розвитку, визначає напрями зміни змісту професійної позиції вчителя, збагачення її функційного призначення.
  2. Аналіз сутності таких понять, як „позиція”, „позиція особистості”, „професійна позиція”, „педагогічна позиція” в контексті сучасного наукового знання зумовив визначення професійної позиції майбутнього вчителя як інтегративної характеристики особистості як активного суб’єкта діяльності, що відображає систему ціннісних ставлень майбутнього вчителя до професійно- педагогічної діяльності та до учасників педагогічного процесу, який включає: ціннісне ставлення до педагогічної діяльності, дитини як найвищої цінності, до себе як до майбутнього педагога; наявність мотивації до професійної діяльності; уявлення про цінності, мотиви й цілі педагогічної діяльності, основні вимоги до сучасного вчителя; знання про сутність, структуру, типи професійної позиції майбутнього вчителя, форми та методи саморозвитку професійної педагогічної позиції; уміння аналізувати свої особистісні риси з позицій вимог професії, здійснювати рефлексію власної діяльності, реалізовувати різні типи професійних позицій, визначати їх ризики та обмеження, виявляти емпатію.
  Виокремлено такі компоненти професійної позиції майбутнього вчителя в студентів педагогічного коледжу - мотиваційно-ціннісний, когнітивний, рефлексивно-діяльнісний.
  Доведено, що в процесі фахової підготовки майбутніх учителів професійна позиція виконує такі функції, як світоглядна, мотиваційна, професійної соціалізації, самоідентифікації, рефлексивна, діяльнісно-перетворювальна, мобілізаційна, регулятивна, функція самопрезентації.
  Дослідження сутності та змісту провідних понять дисертації, особливостей студентського віку зумовили визначення особливостей, які слід ураховувати при вирішенні завдань дослідження: динамічність розвитку фізичних і психічних процесів; прагнення до успішного самовираження в різних життєвих ситуаціях, до соціальної активності, до визнання; прагнення відстоювати власні погляди й переконання; емоційного й критичного реагування на думки інших; прагнення відстоювати власні погляди й переконання
  3. Формування професійної позиції в студентів педагогічного коледжу - це тривалий і систематичний процес, який залежить від особистісного сприйняття студентами необхідності професійного самовдосконалення й ефективності захо­дів, спрямованих на розвиток професійної позиції майбутнього вчителя. Визна­чення рівня сформованості професійної позиції в студентів педколеджу здійснювалося за розробленими критеріями (когнітивний, мотиваційно-цінніс­ний, поведінковий), відповідними показниками та рівнями - дієво-творчий (ви­сокий), оцінно-регулятивний (середній), нормативно-орієнтувальний (низький).
  4. Констатувальний етап експериментального дослідження засвідчив перевагу низького та середнього рівнів сформованості професійної позиції майбутнього вчителя в студентів педагогічного коледжу, що зумовлено комплексом суб’єктивних і об’єктивних чинників: відсутністю цілеспрямова­ного й комплексного підходу до формування професійної позиції в майбутніх учителів; недостатньою увагою до студентів як суб’єктів освітнього процесу; відсутністю в системі фахової підготовки педагогічного коледжу спеціально розробленого змісту й технологій (форм, методів), а також навчально- методичного й інформаційного забезпечення досліджуваного процесу.
  5. Доведено, що ефективність процесу формування професійної позиції майбутнього вчителя в процесі фахової підготовки в педагогічному коледжі
  зумовлена відповідними педагогічними умовами, які було визначено на підставі аналізу теоретичних засад дослідження та результатів констатувального етапу експерименту: розвиток професійної мотивації та ціннісного ставлення
  майбутніх учителів до педагогічної професії шляхом використання в процесі фахової підготовки технологій коучингу та модерації; здійснення процесу фахової підготовки на суб’єкт-суб’єктних засадах, спрямованого на усвідом­лення студентами системи професійно-педагогічних знань як особистісної цінності та теоретичного підґрунтя становлення професійної позиції майбут­нього вчителя; організація педагогічної практики на основі технології „ДоТРеЗ” (Досвід - Тактика - Рефлексія - Застосування) з метою розвитку професійної позиції майбутнього вчителя як активного суб’єкта педагогічної діяльності.
  6. Реалізацію визначених педагогічних умов здійснено в процесі вивчення студентами педагогічного коледжу дисциплін соціально-гуманітарного та психолого-педагогічного блоків („Філософія”, „Соціологія”, „Вступ до фаху”, „Педагогіка”, „Історія педагогіки”, „Основи педагогічної майстерності”, „Загальна психологія”, „Вікова і педагогічна психологія”) та специфічної організації педагогічної практики. Розроблено та впроваджено спецкурс „Про­фесійна позиція майбутнього вчителя”, спецпрактикум „Бенчмаркінг професій­ної позиції майбутнього вчителя”, застосовано в процесі фахової підготовки педагогічного коледжу комплекс особистісно зорієнтованих та антропних технологій, методів активного навчання, проблемних вправ, діалогових форм теоретичних і практичних занять, завдань для педагогічної практики.
  Аналіз результатів упровадження визначених педагогічних умов дозволив констатувати підвищення рівня сформованості професійної позиції майбутнього вчителя в студентів педагогічного коледжу.
  Перспективу подальшої наукової роботи вбачаємо в дослідженні динаміки розвитку професійної позиції майбутнього вчителя в умовах неперервної освіти; пошуку інноваційних технологій реалізації особистісно зорієнтованого підходу в процесі фахової підготовки в педагогічному коледжі з метою підвищення ефективності формування професійної позиції студентів.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины