ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ КОМПОЗИЦІЙНИЙ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ЛУЖНИХ ОКСИДІВ ТА ВОЛОКНИСТОЦЕМЕНТНІ ВИРОБИ НА ЙОГО ОСНОВІ : ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ КОМПОЗИЦИОННЫЙ с повышенным содержанием щелочных ОКСИДОВ И Волокнистоцементных ИЗДЕЛИЙ НА ЕГО ОСНОВЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ КОМПОЗИЦІЙНИЙ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ЛУЖНИХ ОКСИДІВ ТА ВОЛОКНИСТОЦЕМЕНТНІ ВИРОБИ НА ЙОГО ОСНОВІ
 • Альтернативное название:
 • ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ КОМПОЗИЦИОННЫЙ с повышенным содержанием щелочных ОКСИДОВ И Волокнистоцементных ИЗДЕЛИЙ НА ЕГО ОСНОВЕ
 • Кол-во страниц:
 • 182
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”


  На правах рукопису

  КРУЦЬ ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ

  УДК 666.942:691.328.5


  ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ КОМПОЗИЦІЙНИЙ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ЛУЖНИХ ОКСИДІВ ТА ВОЛОКНИСТОЦЕМЕНТНІ ВИРОБИ НА ЙОГО ОСНОВІ

  05.23.05 будівельні матеріали та вироби
  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук

  Науковий керівник:
  Саницький Мирослав Андрійович
  доктор технічних наук, професор

  Ідентичність всіх примірників дисертації
  ЗАСВІДЧУЮ:
  Вчений секретар спеціалізованої
  вченої ради ______________/П.Ф. Холод/


  Львів 2012

  ЗМІСТ
  ВСТУП...
  РОЗДІЛ 1. СТАН ПИТАННЯ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕНЬ......................................................................................
  1.1. Сучасні тенденції розвитку цементної промисловості .
  1.2. Вплив лужних оксидів на будівельно-технічні властивості портландцементів та виробів ..
  1.3. Волокнистоцементні вироби та особливості технології їх виробництва..
  1.4. Теоретичні передумови досліджень та наукова гіпотеза.............
  розділ 2. Характеристика вихідних матеріалів і методи досліджень..........................................................................................
  2.1. Характеристика матеріалів...............................................................
  2.2. Фізичні та хімічні параметри альтернативних видів палива
  2.3. Фізико-механічні випробування......................................................
  2.4. Фізико-хімічні методи досліджень..................................................
  РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТІВ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ЛУЖНИХ ОКСИДІВ, ОДЕРЖАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА .
  3.1. Вплив альтернативних видів палива на вміст лужних оксидів у портландцементному клінкері
  3.2. Оптимізація сумішей для енергетичного використання при випалі портландцементного клінкеру ...
  3.3. Хіміко-мінералогічний склад та мікроструктура портланд-цементних клінкерів з підвищеним вмістом лужних оксидів
  3.4. Фізико-механічні властивості та тепловиділення портландцементів з підвищеним вмістом лужних оксидів .
  3.5. Вплив лужних оксидів та сульфатів на структуроутворення портландцементів ....
  Висновки до розділу...........................................................................
  РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ КОМПОЗИЦІЙНОГО ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛОКНИСТОЦЕМЕНТНИХ ВИРОБІВ...
  4.1. Вплив технологічних факторів на структуроутворення портландцементу для виробництва волокнистоцементних виробів...............................................................................................
  4.2. Розробка портландцементу композиційного з підвищеним вмістом лужних оксидів ..
  4.3. Фазовий склад та мікроструктура волокнистоцементних виробів на основі портландцементу композиційного з підвищеним вмістом лужних оксидів.
  4.4. Фізико-технічні показники листів волокнистоцементних хвилястих...
  4.4.1. Фізичні властивості азбестоцементу.....
  4.4.2. Механічні властивості.
  4.4.3. Морозостійкість..
  4.4.4. Водонепроникність.
  4.4.5. Вологісні деформації ..
  4.4.6. Короблення
  Висновки до розділу.................................................................................
  РОЗДІЛ 5. ПРОМИСЛОВИЙ ВИПУСК ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ КОМПОЗИЦІЙНОГО ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ВОЛОКНИСТОЦЕМЕНТНИХ ВИРОБІВ
  5.1. Промисловий випуск портландцементу композиційного для виробництва волокнистоцементних виробів ....
  5.2. Промислова апробація портландцементу композиційного при виробництві листів волокнистоцементних хвилястих..
  Висновки до розділу................................................................................
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ..................................................................................
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................................................
  ДОДАТКИ.
  ДОДАТОК А. ТУУ 26.5-2071010-151:2011 Суміші для енергетичного використання в цементній промисловості”.
  ДОДАТОК Б. ТУ У 26.5-2071010-153:2011 Портландцемент компози-ційний для виробництва волокнистоцементних виробів”.
  ДОДАТОК В. Акт про випуск промислової партії портландцементу композиційного ПЦКВ ТУ У 26.5-2071010-153:2011
  ДОДАТОК Г. Довідка про впровадження науково-технічної розробки.
  ДОДАТОК Д. Розрахунок економічної ефективності впровадження дослідної партії портландцементу композиційного для виробництва волокнистоцементних виробів..
  ДОДАТОК Е. Розрахунок економічної ефективності впровадження дослідної партії портландцементу композиційного при виробництві волокнистоцементних листів хвилястих...

  В С Т У П


  Основні принципи стратегії сталого розвитку в галузі будівництва передбачають зниження витрат енергії та сировинних матеріалів, а також всебічну охорону довкілля. Зменшення енергоємності та покращення стану навколишнього середовища при виробництві цементу досягається за рахунок впровадження найкращих доступних технічних засобів (BAT - Best Available Techniques), зокрема переходом з мокрого способу виробництва портландцементного клінкеру на сухий, а також повною заміною природного газу на кам’яне вугілля та вторинні паливні матеріали. Разом з тим, в портландцементних клінкерах, одержаних з використанням альтернативних видів палива, часто спостерігається підвищений вміст лужних оксидів та сірки, що може спричиняти деструктивні явища в цементній матриці будівельних виробів. Особливо це стосується таких дисперсно-армованих композиційних матеріалів як волокнистоцементні вироби.
  Отримання волокнистоцементних покрівельних виробів з необхідними механічними і експлуатаційними характеристиками при мінімізації матеріальних, трудових та енергетичних затрат з врахуванням життєвого циклу” будівельних конструкцій в значній мірі визначається будівельно-технічними властивостями цементної матриці. Тому актуальними з теоретичної та практичної точок зору є дослідження, спрямовані на розробку волокнистоцементних виробів на основі портландцементів з підвищеним вмістом лужних оксидів.
  Узагальнення результатів досліджень у напрямку будівельного матеріалознавства свідчить про можливість досягнення нормованих фізико-технічних показників волокнистоцементних виробів при підвищеному вмісті лужних оксидів у цементній матриці за рахунок залучення нових в’яжучих композицій і технічних рішень, зокрема системного підходу до вибору гранулометричного та речовинного складів спеціального портландцементу композиційного із вмістом мінеральних добавок різних груп.
  Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертаційна робота виконувалась відповідно до держбюджетної теми „Фізико-хімічні основи створення цементуючих систем для конструкційних матеріалів нового покоління” за тематичним планом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (номер держреєстрації 0110U001109) та „Розробка альтернативного палива та його використання в цементній промисловості” (номер державної реєстрації 0110U001109), в яких автор виконував експериментально-теоретичні дослідження з розробки портландцементу композиційного з підвищеним вмістом лужних оксидів, що вносяться з альтернативними видами палива, і вдосконалення технології виробництва волокнистоцементних виробів.
  Мета роботи і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток теоретичних положень розробки волокнистоцементних виробів на основі портландцементу композиційного з підвищеним вмістом лужних оксидів, що вносяться золою альтернативного палива при випалі портландцементного клінкеру.
  Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:
  - дослідити основні параметри різних видів альтернативного палива та провести аналіз впливу золи палива на вміст лужних оксидів у портландцементному клінкері;
  - оптимізувати параметри сумішей для енергетичного використання в цементній промисловості з врахуванням їх калорійності та допустимого вмісту лужних і сульфатних компонентів;
  - встановити особливості хіміко-мінералогічного складу та мікроструктури портландцементних клінкерів мокрого і сухого способів виробництва, одержаних з використанням альтернативних видів палива;
  - дослідити фізико-механічні властивості портландцементів з підвищеним вмістом лужних оксидів та встановити фізико-хімічні особливості процесів їх гідратації;
  - визначити вплив технологічних факторів на процеси формування листів волокнистоцементних хвилястих на основі портландцементів з підвищеним вмістом лужних оксидів та оцінити взаємозв’язок їх мікроструктури і міцності;
  - розробити і оптимізувати склад спеціального портландцементу композиційного з підвищеним вмістом лужних оксидів та експериментально дослідити фізико-механічні показники листів волокнистоцементних хвилястих на його основі;
  - провести промислову апробацію розроблених складів портландцементу композиційного при виробництві листів волокнистоцементних та визначити їх техніко-економічну ефективність.
  Об’єкт дослідження - направлене регулювання процесів структуроутворення портландцементу композиційного на основі клінкеру з підвищеним вмістом лужних оксидів, що забезпечує отримання волокнистоцементних виробів з необхідними фізико-механічними показниками.
  Предмет дослідження портландцемент композиційний з підвищеним вмістом лужних оксидів на основі клінкерів, одержаних з використанням альтернативних видів палива, та вироби волокнистоцементні хвилясті.
  Методи дослідження: Експериментальні результати одержано із застосуванням комплексу сучасних методів фізико-хімічного аналізу: лазерної гранулометрії, рентгеноспектрального аналізу, рентгенівської дифрактометрії, оптичної та растрової електронної мікроскопії, диференційно-термічного аналізу, дилатометрії, ізотермічної калориметрії. Визначення фізичних (середня густина, пористість, водопоглинання) та механічних (міцність на згин і стиск) властивостей штучного каменю, а також фізико-технічних показників листів волокнисто-цементних хвилястих здійснювали за стандартними методиками та згідно з чинною нормативно-технічною документацією.
  Розрахунки та оптимізацію складів сумішей для енергетичного використання та портландцементу композиційного для волокнистоцементних виробів проведено із застосуванням експериментально-статистичних методів планування експерименту.
  Наукова новизна одержаних результатів:
  - теоретично обґрунтовано і експериментально доведено можливість отримання волокнистоцементних виробів з необхідними фізико-технічними показниками при підвищеному вмісті лужних оксидів у цементній матриці за рахунок оптимізації гранулометричного та речовинного складів спеціального портландцементу композиційного з добавками доменного гранульованого шлаку та вапняку, що визначає направлене формування мікроструктури штучного каменю з утворенням стабільних гідратних фаз;
  - вперше розроблено і оптимізовано багатокомпонентні суміші для енергетичного використання в цементній промисловості на основі різних видів альтернативного палива з врахуванням необхідної калорійності та допустимого вмісту лужних оксидів і сульфатних компонентів у портландцементному клінкері;
  - розвинуто теоретичні уявлення про механізм впливу підвищеного вмісту лужних оксидів на фізико-механічні властивості портландцементів і волокнистоцементних виробів, який визначає деструктивну роль сингеніту при формуванні з суспензії первинного шару азбестоцементу, що призводить до зростання пористості листів та їх здатності до короблення з утворенням тріщин;
  - доведено, що в складі портландцементу композиційного з високим вмістом лужних оксидів добавка доменного гранульованого шлаку за рахунок зв’язування водорозчинного калію сульфату в цеолітоподібні лужні-лужноземельні гідроалюмосилікати сприяє покращенню показників якості волокнистоцементних виробів.
  Практичне значення одержаних результатів:
  - розроблено та оптимізовано суміші з альтернативних видів палива, що мінімізують вміст лужних оксидів у портландцементному клінкері. Розроблено проект технічних умов «Суміші для енергетичного використання у цементній промисловості» ТУ У 26.5-2071010-151:2011;
  - на основі клінкерів, одержаних з використанням альтернативного палива, на ПАТ Івано-Франківськцемент” налагоджено випуск портландцементів загально-будівельного призначення ПЦ-І 500, ПЦ-ІІ/А-Ш-400 та портландцементу для виробництва азбестоцементних виробів ПЦА;
  - запропоновано склади спеціального портландцементу композиційного з підвищеним вмістом лужних оксидів та згідно з розробленим проектом технічних умов ТУ У 26.5-2071010 153:2011 «Портландцемент композиційний для виробництва волокнистоцементних виробів» проведено випуск дослідної партії портландцементу композиційного в кількості 600 т;
  - апробовано у промислових умовах ПАТ Івано-Франківськцемент” технологію виробництва листів волокнистоцементних хвилястих з використанням портландцементу композиційного з підвищеним вмістом лужних оксидів; питомий економічний ефект при випуску портландцементу композиційного за рахунок зниження вмісту клінкерної складової досягає 43,12 грн/т, економічна ефективність при виготовленні 1 тис. листів волокнистоцементних хвилястих (20,3 туп) становить 2,98 тис. грн.
  Особистий внесок дисертанта полягає в проведенні експериментальних досліджень, обробці отриманих даних, впровадженні результатів роботи у виробництво, що відображено в наукових працях:
  1. Використання альтернативного палива в цементній промисловості / М.А Саницький, Т.Є. Марків, С.Я. Хруник, Т. М. Круць, К. Рецько // Вісник Національного університету Львівська політехніка”. Теорія і практика будівництва”, 2007. № 600. С. 258-263 проаналізовано хімічний склад зол різних видів альтернативного палива.
  2. Енергетичне використання горючих відходів у цементній промисловості / М.А. Саницький, Т.Є. Марків, Ю.Л. Новицький, Т.М. Круць // Будівельні матеріали та вироби. - № 6. 2008. С. 5-8 досліджено суміші для енергетичного використання при випалі портландцементного клінкеру з врахуванням калорійності та допустимого вмісту лужних оксидів.
  3. Круць Т.М. Енергетичне використання вторинних паливних матеріалів при випалі портландцементного клінкеру / Т.М. Круць // Вісник Національного університету Львівська політехніка” „Хімія, технологія речовин та їх застосування”. Львів, 2009. № 644 С. 232-236.
  4. Круць Т.М. Теплотехнічний розрахунок обертової печі з використанням альтернативного палива / Т.М. Круць, Б.В. Федунь, М.А. Саницький // Вісник НУ Львівська політехніка” „Хімія, технологія речовин та їх застосування”. Львів, 2010. № 667. С. 326 330 - розраховано теплотехнічні параметри процесу спалювання палива в обертовій печі.
  5. Будівельно-технічні властивості цементів, одержаних з використанням альтернативного палива / Т.М. Круць, Т.Є. Марків, М.А. Саницький, О.В. Ушеров-Маршак, А. Кабусь // Вісник НУ Львівська політехніка”. Теорія і практика будівництва”. Львів, 2011. № 4 (69). С. 326 330 визначено будівельно-технічні характеристики портландцементів з підвищеним вмістом лужних оксидів.
  6. Саницький М.А. Волокнистоцементні вироби на основі портландцементу, одержаного з використанням вторинних паливних матеріалів / М.А. Саницький, Т.Є. Марків, Т.М. Круць // Будівельні матеріали та вироби. - 2011. - № 4. С. 3-8 досліджено фізико-механічні показники волокнистоцементних виробів на основі портландцементу композиційного.
  7. Саницький М.А. Вплив альтернативних палив на хіміко-мінералогічний склад портландцементного клінкеру / М.А. Саницький, Т.Є. Марків, Т.М. Круць // Сучасні тенденції розвитку і виробництва силікатних матеріалів: ІІ наук.-практ. конф. - Львів, 2008. - С. 53 досліджено вплив лужних оксидів на мінералогічний склад портландцементного клінкеру.
  8. Modified composite cements and energetic aspects of waste utilization / M. Sanytsky, T. Markiv, T. Kropyvnytska, T. Krutc // Non-Tradition Cement and Concrete: 3rd International Symposium. - Brno, 2008. - P. 697-702 - вивчено вплив лужних оксидів на міцність портландцементу композиційного.
  9. Application of alternative fuels for cement production / T. Kruts, T. Markiv, M. Sanytsky, K. Recko // Budownictwo i inzynieria srodowiska. Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej. - Rzeszow, 2009. - № 265. - P.101-107 - виявлено вплив різних видів альтернативного палива на вміст лужних оксидів у складі клінкеру.
  10. Sanytsky M. Use of alternative fuels in ukrainian cement industry / M. Sanytsky, T. Markiv, T. Kruts // IBAUSIL. 17 Internationale Baustofftagung. Weimar (Germany), 2009. - Band 1. - Р.0543-0548 (Р.1.02). оптимізовано склад сумішей для енергетичного використання в цементній промисловості.
  11. Саницький М.А. Влияние альтернативных видов топлива на физико-химические процессы при обжиге портландцементного клінкера / М.А. Саницький, Т.Є. Марків, Т.М. Круць //ALITinform Междунар. аналитическое обозрение „Цемент. Бетон. Сухие строительные смеси”. Использование вторичных ресурсов и альтернативных видов топлива в цементной промышленности. - С-Петербург, 2009. №6 [12]. С. 44-49 досліджено вплив різних видів альтернативного палива на физико-хімічні процеси при випалі портландцементного клінкера.
  12. Круць Т.М. Отримання портландцементного клінкеру з використанням альтернативного палива / Т.М. Круць // Современные технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов: ІІ междунар. конф. аспирантов и молодых ученых. Х., 2011. С. 78-79.
  13. Круць Т.М. Енергозберігаюча технологія випалювання портландцементного клінкеру з використанням альтернативного палива / Т.М. Круць // Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів. К., 2011. С. 136-139.
  14. Markiv T. Influence of alternative fuels on properties of portland cements and articles on their basis / T. Markiv, T. Kruts, M. Sanytsky // Current issues of civil and environmental engineering: XIIІ International Scientific Conference. - Rzeszow-Lviv-Kosice, 2011 встановлено вплив технологічних факторів на мікроструктуру цементної матриці волокнистоцементних виробів.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації та її результати доповідались і обговорювались на: ІІ-ій науково-практичній конференції Сучасні тенденції розвитку і виробництва силікатних матеріалів” (Львів, 2008); 3rd International Symposium „Non-Tradition Cement and Concrete” (Brno, 2008); XII International Scientific Conference Rzeszow-Lviv-Kosice (Rzeszow, 2009); 17 Internationale Baustofftagung. (ibausil 17, Weimar, 2009); XIIІ International Scientific Conference „Current issues of civil and environmental engineering” (Kosice, 2011), ІІ-ій Міжнародній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Современные технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» (Харків, 2011); Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених і студентів «Сучасні екологічно безпечні та енергозберігаючі технології в природо-користуванні (Київ, 2011) та на конференціях професорсько-викладацького складу Національного університету Львівська політехніка” 2007-2012 рр.
  Публікації. За темою дисертації опубліковано 14 наукових праць, в тому числі 6 у фахових науково-технічних виданнях України, 8 публікацій у матеріалах і тезах доповідей вітчизняних та міжнародних конференцій.

  Структура та обсяг дисертації. Основна частина дисертаційної роботи викладена на 120 сторінках друкованого тексту і складається зі вступу, п’яти розділів, висновків. Повний обсяг дисертації становить 155 сторінок і включає 49 рисунків на 45 сторінках, 40 таблиць на 37 сторінках, список використаних джерел із 159 найменувань на 16 сторінках та 6 додатків на 26 сторінках.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ  У результаті виконання дисертаційної роботи вирішено науково-прикладну проблему з покращення показників якості волокнистоцементних виробів та портландцементів на основі клінкерів з підвищеним вмістом лужних оксидів, що одержуються при використанні альтернативного палива. Внаслідок проведених теоретичних та експериментальних досліджень сформульовано наступне:
  1. Проведено аналіз впливу сировинних матеріалів і альтернативних видів палива на вміст лужних оксидів у складі портландцементних клінкерів мокрого та сухого способів виробництва та показано, що з переходом на кам’яне вугілля вміст лужних оксидів у портландцементних клінкерах в перерахунку на Na2Oe зростає на 0,160,25 мас.%, при цьому співвідношення K2O до Na2O для клінкерів можуть змінюватись у широких межах (від 10 : 1 до 3 : 1).
  2. Досліджено основні параметри вторинних паливних матеріалів та отримані рівняння регресії для калорійності палива Q, вмісту в клінкері K2O та SO3. Визначено оптимальний склад суміші для енергетичного використання при випалі портландцементного клінкеру (85 мас.% вугілля; 10 мас.% торфу; 5 мас.% вживаних шин), що забезпечує задану калорійність палива та мінімізує вміст K2O та SO3 в клінкері.
  3. Виявлено особливості хіміко-мінералогічного складу портландцементних клінкерів, одержаних з використанням кам’яного вугілля, торфу, зношених автомобільних шин, біомаси як технологічного палива. Атоми калію та сірки концентруються локально в порах з утворенням самостійної фази - мінералу арканіту, вміст якого досягає 1,21,5 мас.%. Міцність на стиск клінкерів з підвищеним вмістом лужних оксидів після пропарювання складає 35,038,0 МПа, середня активність через 28 діб - 52 МПа.
  4. Портландцемент для виробництва азбестоцементних виробів ПЦА за міцністю на згин/стиск через 2 і 7 діб (відповідно 5,5/26,8 і 6,1/34,4 МПа) та кінетикою тепловиділення (індукційний період τ=2 год 50 хв, теплота гідратації - 195,85 Дж/г) відповідає вимогам технології виробництва волокнистоцементних виробів, в той же час вміст суми лужних оксидів (водорозчинних) перевищує нормативні значення і складає Na2Oе=0,750,85 мас.%.
  5. Встановлено вплив водорозчинного арканіту на процеси раннього структуроутворення портландцементів; показана деструктивна роль довгих рейкоподібних кристалів сингеніту K2Cа(SO4)2H2О в синтезі міцності штучного каменю та необхідність оптимізації вмісту добавки двоводного гіпсу в складі портландцементу для виробництва азбестоцементних виробів у залежності від вмісту лужних оксидів та SO3 в клінкері.
  6. Визначено вплив технологічних факторів на процеси формування листів з азбестоцементної суспензії на основі портландцементу з підвищеним вмістом лужних оксидів. Зростання лужності технологічної води до 80100 мг-екв/л за рахунок калію сульфату призводить до збільшення водовмісту первинного шару азбестоцементу на сітчастому циліндрі, зниження його фільтруючої здатності та спричиняє деструктивні явища в цементній матриці азбестоцементних виробів. В тісті на основі ПЦА через 10 год температура піднімається до 820С, а при замішуванні технологічною водою кінетика тепловиділення в камені зростає (Тмакс= 890С, τ = 7 год).
  7. Розроблено та оптимізовано гранулометричний і речовинний склад портландцементу композиційного на основі клінкерів з підвищеним вмістом лужних оксидів і показано, що міцність цементної матриці волокнистоцементних виробів зростає за рахунок взаємодії гранульованого доменного шлаку з калію сульфатом, при цьому лужні компоненти зв’язуються в рентгеноаморфні фази C-S-H(I) та цеолітоподібні лужно-лужноземельні гідроалюмосилікати, а карбонатні добавки сприяють стабілізації гексагональних гідратів типу AFm-фаз.
  8. Встановлено взаємозв’язок мікроструктури та міцності цементної матриці з підвищеним вмістом лужних оксидів з показниками середньої густини, вологісних деформацій і короблення азбестоцементних листів. Листи азбестоцементні хвилясті на основі портландцементу композиційного за показниками міцності на згин (17,9 МПа) та ударної в’язкості (1,97 кДж/м2) відповідають нормативним вимогам, що разом із значеннями зосередженого штампового навантаження листів хвилястих в межах 2900-4000 Н та моменту згину на 1 м довжини при розтягу (43,5-77,7 Н.м) визначає їх показники надійності. Поєднання в структурі безазбестових волокнистоцементних виробів штучних волокон з високим і низьким модулем пружності забезпечує пружно-вязкий характер руйнування.
  9. Здійснено в умовах ПАТ Івано-Франківськцемент” промисловий випуск спеціального портландцементу композиційного на основі клінкеру, одержаного з використанням альтернативного палива, та його впровадження при виробництві листів волокнистоцементних хвилястих з використанням хризотил-азбесту (АТ технологія) та синтетичних волокон (NT технологія). Фактичний економічний ефект від виробництва листів волокнистоцементних хвилястих з розрахунку на дослідну партію портландцементу композиційного в кількості 600 т склав 89,34 тис. грн.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Баженов Ю.М. Технология бетона / Ю.М. Баженов. М.: АВС, 2003. 500 с.
  2. Барабаш І. В. Бетони на механоактивованих мінеральних в`яжучих: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»/ І. В.Барабаш. Одеса, 2005. 35 с.
  3. Беркович Т.М. Основы технологии асбестоцемента / Т.М. Беркович. 1979. 232 с.
  4. Берней И.И. Технология азбестоцементних изделий / И.И. Берней, В.М. Колбасов. - М.: Стройиздат, 1985. 400 с.
  5. Бирюков А.И. Строительные материалы и изделия / А.И. Бирюков. Х.: УкрГАЖТ, 2006. 372 с.
  6. Бліхарський З.Я. Реконструкція та підсилення будівель і споруд / З.Я. Бліхарський. Львів: Львівська політехніка, 2008. 108 с.
  7. Большаков В.І. Матеріалознавство будівельне / В.І. Большаков, Л.Й. Дворкін. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. 278 с.
  8. Бондаренко О.П. Швидкотверднучі лужні шлакопортландцементи та бетони на їх основі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби» / О.П. Бондаренко. Київ, 2009. 21 с.
  9. Братчун В.І. Пріоритетні напрями розвитку галузі промисловості будівельних матеріалів /В.І. Братчун. - Современные проблемы строительства. 2005. - №3 (8). С. 21-25.
  10. Будівельне матеріалознавство / [П.В. Кривенко, К.К. Пушкарьова, В.Б. Барановський та ін.]; під ред. П.В. Кривенко К.: ТОВ УВПК ЕксОб”, 2004. 704 с.
  11. Будівельно-технічні властивості цементів, одержаних з використанням альтернативного палива / Т.М. Круць, Т.Є. Марків, М.А. Саницький, О.В. Ушеров-Маршак, А. Кабусь // Вісник Національного університету Львівська політехніка”. Теорія і практика будівництва”. Львів, 2011. № 4 (69). С. 326 330.
  12. Бутт Ю.М. Практикум по химической технологии вяжущих материалов / Ю.М. Бутт, В.В. Тимашев. - М.: Высш. шк., 1973. 500 с.
  13. Використання альтернативного палива в цементній промисловості / М.А Саницький, Т.Є. Марків, С.Я. Хруник, Т. М. Круць, К. Рецько // Вісник Національного університету Львівська політехніка”. Теорія і практика будівництва”, 2007. № 600. С. 258-263.
  14. Вироби азбестоцементні листові. Методи випробувань: ДСТУ Б В.2.7-263:2011 (ГОСТ 8747-88, MOD). [Чинний від 2011-12-30]. К.: Науково-дослідний інститут будівельних матеріалів і продукції МінБуду України. (Національний стандарт України).
  15. Вироби волокнистоцементні. Номенклатура показників: ДСТУ Б В.2.7-190:2009. [Чинний від 2010-08-01]. К.: ТОВ НТК "Будстандарт", 2010. (Національний стандарт України).
  16. Вінниченко В.І. Розрахунок питомих витрат тепла в теплових установках: навч. посібник / В.І. Вінниченко. Х.: Тимченко, 2008. 152 с.
  17. Выровой В.Н. Композиционные строительные материалы и констукции. Структура. Самоорганизация. Свойства / В.Н. Выровой, В.С. Дорофеев, С.Г. Суханов. Одеса: ГЕС, 2010. 169 с.
  18. Гаврюшин А.Д. Новые стандарты в цементной промышленности Украины / А.Д. Гаврюшин, А.И. Здоров, М.В. Бабич // Цемент. 1997. №1. С. 10-13.
  19. Горшков В.С. Методы физико-химического анализа вяжущих веществ / В.С. Горшков, В.В. Тимашев, В.Г. Савельев. М.: Высш. шк., 1981. 335 с.
  20. Горшков В.С. Физическая химия силикатов и других тугоплавких соединений / Горшков В.С., Тимашев В.В., Федоров Н.В. М.: Высш. шк., 1988. 400 с.
  21. Гоц В.І. Ефективні будівельні матеріали та вироби на основі активованих паливних зол і шлаків: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»/ В.І. Гоц . Київ, 2009. 36 с.
  22. Гоц В.І. Виробнича база будівництва: Підручник / В.І. Гоц, Н.О. Амеліна, В.Г. Нестеров. К.: КНУБА, 2010. 312 с.
  23. Дворкін Л.Й. Основи бетонознавства / Л.Й. Дворкін, О.Л. Дворкін. К.: «Основа», 2007. 616 с.
  24. Дворкін Л.Й. Розв’язання будівельно-технологічних задач методами математичного планування експерименту: навч. посібник / Л.Й. Дворкін, О.Л. Дворкін, В.В. Житковський. Рівне: НУВГП, 2011. 174 с.
  25. Дерев’янко В.М. Влияние полипропиленовых волокон на реологические свойства дисперсноармированных смесей / В.М. Дерев’янко, Е.Г. Кушнир, Л.В. Саламаха // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Одеса:ОДАБА, Зовнішрекламсервіс, 2009. Вип. 35. С.118-123.
  26. Добронравова Л.А. Роль щелочных соединений в формировании прочности и структуры цементного камня: автореф. дис. канд. техн. наук. Москва, 1983. 16 с.
  27. Дослідження, розробка і впровадження енергозберігаючих технологій цементів / [Р.Р.Брацлавський, А.Д. Гаврюшин, С.І. Дарчук та ін.]. К.: АНТ ЛТД, 2002. 52 с.
  28. Древицкий Е.Г. Повышение эффективности работы вращающихся печей / Е.Г. Древицкий, А.Г. Добровольський, А.А. Коробок. М.: Стройздат, 1990. 224 с.
  29. Дуда В. Цемент / В. Дуда; [пер. с нем. Е.Ш. Фельдмана] под ред. Б. Юдовича. М.: Стройздат, 1981. 446 с.
  30. Здоров А.И. Композиційні цементи, як шлях енергозбереження в будівельному комплексі / А.И. Здоров // Бетон і залізобетон в сучасному будівництві: актуальні питання виробництва та застосування. К., 2006. С. 103-106.
  31. Енергетичне використання горючих відходів у цементній промисловості / М.А. Саницький, Т.Є. Марків, Ю.Л. Новицький, Т.М. Круць // Будівельні матеріали та вироби. № 6. 2008. С. 5-8.
  32. Каушанский В.Е. Использование техногенных материалов для экономии энергосырьевых ресурсов в технологии цементов / В.Е.Каушанский // ІІ Международное совещание по химии и технологи цемента. М.: П-Центр, 2000 Т. 2. С.133-140.
  33. Колбасов В.М. Технология вяжучих материалов / В.М. Колбасов, И.И. Леонов, Л.М. Сулименко. М.: Стройиздат, 1987. 432 с.
  34. Коллоидная химия и физико-химическая механика цементных бетонов / [А.Н.Плугин, А. А.Плугин, Л. В. Трикоз, А. С. Кагановский, Ал. А. Плугин]. К.: Наукова думка, 2011. Т.1. 331 с.
  35. Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження в будівництво / [Р.Ф. Рунова, В.І. Гоц, М.А. Саницький та ін.]. К.: УВПК ЕксОб”, 2008. 360 с.
  36. Копешович В.М. Топливо цементной промишлености / В.М. Копешович, О.И. Авраменко, А.И. Здоров. М.: Стройздат, 1990. 160 с.
  37. Кривенко П.В. Прогнозная оценка надежности и долговечности цементного камня / П.В. Кривенко // Будівельні матеріали та вироби. 2003. № 5. С. 13-15.
  38. Кривенко П.В. Специальные шлакощелочные цементы / П.В. Кривенко. К.: Будівельник, 1992. 192 с.
  39. Кройчук Л.А. Использование горючих отходов в иностранной цементной промышленности / Л.А. Кройчук // Цемент. 1987. № 6. С.18-19.
  40. Круць Т.М. Отримання портландцементного клінкеру з використанням альтернативного палива / Т.М. Круць // Современные технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов: ІІ междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. Х., 2011. С. 78-79.
  41. Круць Т.М. Енергозберігаюча технологія випалювання портландцементного клінкеру з використанням альтернативного палива / Т.М. Круць // Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів. К., 2011. С. 136-139.
  42. Круць Т.М. Енергетичне використання вторинних паливних матеріалів при випалі портландцементного клінкеру / Т.М. Круць // Вісник Національного університету Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування”. Львів, 2009. № 644 С. 232-236.
  43. Круць Т.М. Теплотехнічний розрахунок обертової печі з використанням альтернативного палива / Т.М. Круць, Б.В. Федунь, М.А. Саницький // Вісник Національного університету Львівська політехніка”. „Хімія, технологія речовин та їх застосування”. Львів, 2010. № 667. С. 326 330.
  44. Кузнецова Т.В. Микроскопия материалов цементного производства / Т.В. Кузнецова, С.В. Самченко. М.: МИКХиС, 2007. 304 с.
  45. Кузнецова Т.В. Физическая химия вяжущих материалов / Т.В. Кузнецова, И.В. Кудряшов, В.В. Тимашев. М.: Высш. шк., 1989. 384 с.
  46. Кушнір Є.Г. Композиційні матеріали, армовані дискретними волокнами мінерального та органічного походження: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»/ Є.Г. Кушнір. Дніпропетровськ, 2011. 19 с.
  47. Ларионова З.М. Фазовый состав, микроструктура и прочность цементного камня и бетона / З.М. Ларионова, Л.В. Никитина, В.Р. Гарашин. - М.: Стройиздат, 1977. 262 с.
  48. Листи азбестоцементні плоскі. Технічні умови: ДСТУ Б В.2.7-52-96. [Чинний від 1996-11-01]. К.: Держкоммістобудування України, 1997. 9 с. (Національний стандарт України).
  49. Листи азбестоцементні хвилясті. Технічні умови: ДСТУ Б В.2.7-53-96. [Чинний від 1996-11-01]. К.: Держкоммістобудування України, 1997. 15 с. (Національний стандарт України).
  50. Лугинина И.Г. Новообразования при спекании карбоната кальция и сульфата калия с добавками / И.Г. Лугинина, М.А. Шапошникова // Цемент. 1985. № 11. С. 89.
  51. Марків Т.Є. Золомісні композиційні цементи, модифіковані поліфункціональними додатками: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів»/ Т.Є. Марків. Львів, 2004. 18 с.
  52. Матеріалознавство: [підручник для архітекторів та дизайнерів] / К.К. Пушкарьова, М.О. Кочевих, О.А. Гончар, О.П. Бондаренко. К.: Ліра-К., 2012. 592 с.
  53. Мчедлов-Петросян О.П. Тепловыделение при твердении вяжущих веществ и бетонов / О.П. Мчедлов-Петросян, А.В. Ушеров-Маршак, А.М. Урженко. М.: Стройиздат, 1984. 224 с.
  54. Мчедлов-Петросян О.П. Химия неорганических строительных материалов: 2-е изд. перераб. и доп. / О.П. Мчедлов-Петросян. М.: Стройиздат, 1988. 304 с.
  55. Мюллер Х. Характеристики композиционных цементов / Х. Мюллер // Норм.- произв. практ. каталог „Цемент интернешнл”. К., 2008. № 1. С. 44-56.
  56. Новицький Ю.Л. Низькоенергоємні цементи, модифіковані комплексними поліфункціональними добавками: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів» / Ю.Л. Новицький. Львів, 2010. 20 с.
  57. Осокин А.П. Модифицированный портландцемент / А.П. Осокин, Ю.Р. Кривобородов, Е.Н. Потапова // Моск. химико-технолгич. ин-т им. Д.И. Менделеева М.: Стройиздат, 1993. 328 с.
  58. Пащенко А.А. Особенности составов портландцементов с добавками солей щелочных металлов / А.А. Пащенко, М.А. Саницкий, Г.Я. Шевчук // Цемент. 1990. № 7. С. 17-19.
  59. Пащенко О.О. В'яжучі матеріали / О.О. Пащенко, В.П. Сербін, О.О. Старчевська. К.: Вища школа, 1995. 416 с.
  60. Печные агрегаты цементной промышленности / [С.Г. Силенюк, Ю.С. Гризак, В.Н. Лямин и др.]. М.: Машиностроение, 1984. 168 с.
  61. Плугін А.М. Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів і конструкцій: навчальний посібник / А.М. Плугін, Л.В. Трикоз, А.А. Плугін. Х.: ХарДАЗТ, 1999. 112 с.
  62. Половнев Б.А. К реабилитации асбеста / Б.А. Половнев // Строительные материалы. 1993. № 3. С. 11.
  63. Пушкарьова К.К. Особливості регулювання властивостей лужних шлакопортландцементів / К.К. Пушкарьова, О.П. Гончар, О.П. Бондаренко // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури «Сучасне промислове та цивільне будівництво». Макіївка, 2007. № 2. С. 95-102.
  64. Растровая электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ / [Д. Голдстейн, К. Ньюберг, П. Эглин и др.]. М.: Мир, 1984. Т. 2. 348 с.
  65. Ратинов В.Б Процессы гидратационного твердения цементов / В.Б. Ратинов, З.М. Ларионова, И.И. Курбатова // Цемент. - 1989. - № 2. - С. 12-13.
  66. Рояк С.М. Специальные цементы / С.М. Рояк, Г.М. Рояк. М.: Стройиздат, 1983. 227 с.
  67. Рунова Р.Ф. Технологія модифікованих будівельних розчинів / Р.Ф. Рунова, Ю.Л. Носовський К.: КНУБіА, 2007. 256 с.
  68. Рунова Р.Ф. Формування мезоструктури високоміцних бетонів / Р.Ф. Рунова, В.В. Троян, В.В. Товстоніс // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. 2010. - № 35. С. 93-99.
  69. Саницкий М.А. Безгипсовые портландцементы с регулируемыми сроками схватывания / М.А. Саницкий. М.:ВНИИЭСМ, 1990. 65 с.
  70. Саницький М.А. Волокнистоцементні вироби на основі портландцементу, одержаного з використанням вторинних паливних матеріалів / М.А. Саницький, Т.Є. Марків, Т.М. Круць // Будівельні матеріали та вироби. 2011. № 4. С. 3-8.
  71. Саницький М.А. Вплив альтернативних палив на хіміко-мінералогічний склад портландцементного клінкеру / М.А. Саницький, Т.Є. Марків, Т.М. Круць // Сучасні тенденції розвитку і виробництва силікатних матеріалів: ІІ наук.-практ. конф. Львів, 2008. С. 53.
  72. Саницький М.А. Влияние альтернативных видов топлива на физико-химические процессы при обжиге портландцементного клінкера / М.А. Саницький, Т.Є. Марків, Т.М. Круць // ALITinform Международное аналитическое обозрение „Цемент. Бетон. Сухие строительные смеси”. Alternative fuel. Использование вторичных ресурсов и альтернативных видов топлива в цементной промышленности. С-Петербург, 2009. №6 [12]. С. 44-49.
  73. Саницький М.А. Модифіковані композиційні цементи: навч. посібник / М.А. Саницький, Х.С. Соболь, Т.Є. Марків. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. 132 с.
  74. Саницкий М.А. Некоторые вопросы кристаллохимии цементных минералов / М.А. Саницкий. К.: УМК ВО, 1990. 64 с.
  75. Саницький М.А. Екологічні аспекти співспалювання альтернативного палива в обертових печах / М.А. Саницький, С.Я. Хруник, К. Чернер // Будівельні матеріали та вироби. 2011. - №1. С. 2-7.
  76. Свидерский В.А. Влияние органических кислот и солей на помол и свойства цементов / В.А. Свидерский, В.В. Токарчук, А.И. Панасенко // І (ІХ) Международное совещание по химии и технологии цементов. - М., 1996. - С. 95-96.
  77. Семененко Ю. В России асбест любят / Ю. Семененко / Строительство и реконструкция. 2002. № 11. С. 21.
  78. Соболь Х.С. Модифіковані композиційні цементи з додатками поліфункціональної дії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. 05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів»/ Х.С. Соболь. Львів, 2006. 31 с.
  79. Соколов П.Н. Технология азбестоцементных изделий / П.Н. Соколов. М.: Стройиздат, 1968. 295 с.
  80. Строительные материалы: справочник /А.С. Болдырев, П.П. Золотов, А.Н. Люсов и др.; под ред. А.С. Болдырева, П.П. Золотова. М.: Стройиздат, 1989. 567 с.
  81. Тейлор Х. Химия цемента / Х. Тейлор. - М.: Мир, 1996. 560 с.
  Пащенко, Е.А. Мясникова, М.А. Саницкий и др.]; под ред. А.А. Пащенко. К.: Будівельник, 1991. 169 с.
  83. Термокинетика гидратации цемента и его минералов в присутствии модификаторов / А.В. Ушеров-Маршак, А.Г. Синякин, Л.А. Першина и др. // Науковий вісник будівництва. Х.: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2000. № 9. С. 277-288.
  84. Технология производства цемента сухим способом / [И.Ф. Пономарев, Е.Д. Верич, В.С. Чекришин и др.]. К.:Будівельник, 1988. 109 с.
  85. Тимашев В.В. Технология асбестоцементных изделий / В.В. Тимашев, Ю.С. Гризак. М.: Стройиздат. 1979. 336 с.
  86. Тимашев В.В. Технический анализ и контроль производства вяжущих материалов и асбестоцемента / В.В. Тимашев, В.Е. Каушанский. М.:Стройиздат, 1974. 280 с.
  87. Ушеров-Маршак А.В. Современный бетон. Европейские нормы: информационное обозрение / А.В. Ушеров-Маршак, А. Кабусь. Х.: Калорит, 2010. 44 с.
  88. Ушеров-Маршак А.В. Бетони та сухі будівельні суміші: тлумачний словник; навчальний посібник / А.В. Ушеров-Маршак, К.В. Латорець. Х.: Калорит, 2010. 104 с.
  89. Ушеров-Маршак А.В. Совместимость цементов с химическими и минеральными добавками / А.В. Ушеров-Маршак, М. Циак // Цемент. 2002. № 6. С. 6-8.
  90. Ушеров-Маршак А. Шлакопортландцемент и бетон / А. Ушеров-Маршак, З. Гергичны, Я. Малолепши. Х.: Колорит, 2004. 160 с.
  91. Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів: навч. посібник / [В.І. Братчун, В.О. Золотарьов, М.К. Пактер, В.Л. Беспалов]; під ред. В.І. Братчуна. Макіївка: ДонНАБА, 2006. 303 с.
  92.
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины