СТАН Мінерального обміну і природної резистентності корів та їх корекція У ГОСПОДАРСТВАХ
 • скачать файл:
 • Название:
 • СТАН Мінерального обміну і природної резистентності корів та їх корекція У ГОСПОДАРСТВАХ
 • Альтернативное название:
 • Состояние минерального обмена и естественной резистентности коров и их коррекция в хозяйствах
 • Кол-во страниц:
 • 183
 • ВУЗ:
 • Білоцерківський державний аграрний університет
 • Год защиты:
 • 2003
 • Краткое описание:
 • Білоцерківський державний аграрний університет


  на правах рукопису

  УДК 619:616.391089.882:[636.2:612.017.1

  Лігоміна Ірина Павлівна
  СТАН Мінерального обміну і природної резистентності корів та їх корекція У ГОСПОДАРСТВАХ
  Житомирського Полісся


  16.00.01 діагностика і терапія тварин  Дисертація

  на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук  Науковий керівник Влізло Василь Васильович,
  доктор ветеринарних наук,
  професор, член-кореспондент
  УААН


  Біла Церква 2003 Зміст  стор.
  Перелік умовних позначень..4
  Вступ ..5
  Розділ 1. Огляд літератури ....9
  1.1. Біологічна роль кальцію і фосфору ..9
  1.2. Регуляція гомеостазу кальцію і фосфору ...13
  1.3. Причини порушення обміну кальцію і фосфору ...17
  1.4. Роль біотичних мікроелементів та причини порушення їх
  обміну..19
  Розділ 2. Вибір напрямів досліджень, матеріал та методи виконання
  роботи .40
  Розділ 3. Екологічна ситуація в зоні Житомирського Полісся .47
  Розділ 4. Стан мінерального обміну у корів і причини його
  порушення..61
  4.1. Клініко-гематологічні зміни при полімікроелементній
  недостатності...61
  4.2.Біохімічні показники обміну макро-(кальцій і фосфор) та
  мікроелементів (Cu, Zn, Fe, Co, J)...75
  4.3.Функціональний стан печінки і нирок у корів .. 86
  Розділ 5. Природна резистентність корів Житомирського Полісся ... 93
  5.1. Стан клітинних факторів природної резистентності корів.. 93
  5.2. Стан гуморальних факторів природного захисту в корів .. 102
  Розділ 6. Морфологічна характеристика окремих органів корів,
  вирощених у 3-й зоні радіоактивного забруднення . 106
  Розділ 7. Корекція порушень мінерального обміну та неспецифічної
  резистентності корів при застосуванні мінерально-вітамінно-
  амінокислотного препарату Vitamin-Complex+Oligo сумісно
  з КАФІ та РБС...125
  7.1. Зміни фосфорно-кальцієвого і А-вітамінного обміну та
  еритроцитопоезу у сухостійних корів 125
  7.2. Вплив препаратів на показники природної резистентності корів .. 131
  Розділ 8. Аналіз і узагальнення одержаних результатів 139
  Висновки 152
  Пропозиції ..155
  Список використаних джерел 156
  Додатки
  Перелік умовних позначень
  АЛТ аланінова трансфераза
  АСТ аспарагінова трансфераза
  АТФ аденозинтрифосфорна кислота
  кБк/м2 кілобекерель на 1м2
  ВГЕ вміст гемоглобіну в одному еритроциті
  ГГТ гамма-глутамілтрансфераза
  ДР-97 допустимий рівень на 1997 р.
  КАФІ комплекс активуючих факторів імунітету
  Кі/км2 Кюрі на 1 км2
  Кл/кг/год Кулон на 1 кілограм сухого повітря на годину
  КП - Колірний показник
  КТ кальцитонін
  ЛФ - лужна фосфатаза
  РБС регенеративний біологічний стимулятор
  Т-лімфоцити тимус-залежні лімфоцити
  Т4 тироксин
  ц-АМФ циклічний аденозинмонофосфат
  CaЗБ кальційзв’язувальний білок
  Са2+ АТФ-кальційаденозинтрифосфатаза
  Co кобальт
  Cu мідь
  Fe залізо
  J йод
  P фосфор
  Zn цинк
  1,25-(ОН)2D3 1,25-дигідроксихолекальциферол
  24, 25(ОН)2D3 24,25-дигідроксихолекальциферол

  25 (ОН)D3 25 гідроксихолекальциферол


  Вступ
  Актуальність теми. Розвиток аграрного сектора економіки в Україні неможливий без стабільного розвитку тваринництва, зокрема скотарства. Для задоволення внутрішніх потреб України та створення експортного потенціалу необхідно в 2011 р. виробляти 17500 тис.т молока, порівняно з 13444 тис.т, які вироблені у 2001 р. [1]. Досягти такого рівня можна збільшенням поголів’я корів та підвищенням їхньої продуктивності. Однією з основних передумов підвищення продуктивності корів є повноцінне мінеральне живлення. Відсутність або нестача окремих мінеральних елементів, а також порушення їх співвідношення в раціоні призводить до зниження ефективності використання поживних речовин кормів і, як наслідок, до зниження продуктивності [2,3].
  Проблема мінерального живлення тварин ускладнюється тим, що на значних територіях України грунти і водні джерела збіднені на біотичні мікроелементи, за нестачі або дисбалансу яких в організмі тварин і людей розвиваються захворювання, які називаються мікроелементозами [4,5]. Вони належать до ендемічних хвороб, оскільки зустрічаються в окремих біогеохімічних зонах і провінціях. За вмістом рухомих форм мікроелементів територія України поділена на 4 біогеохімічні зони: західну, північно-східну, центральну і південну. Житомирська область розташована в північно-східній біогеохімічній зоні. Площа області становить 29,9 тис. км2, що становить 4,9 % території України. Область розташована на межі двох природних зон: північна її частина розміщена в зоні Полісся, а південна в Лісостепу.
  Поширення та клінічний прояв макро- і мікроелементозів у зоні Житомирського Полісся вивчали М.О.Судаков зі співавт [4,5] та його учні О.И. Павленко, В.И.Береза, В.А.Бондарь, С.П.Долецкий [69], пізніше В.П. Фасоля [10]. Проте, аварія на Чорнобильській АЕС внесла істотні корективи в біогеохімічну ситуацію на Житомирщині. Значна її територія забруднена радіонуклідами, серед яких основними є ізотопи цезію і стронцію [11]. Внаслідок їх впливуна обмін макро- і мікроелементів розвивається специфічна форма остеодистрофії радіаційна [12, 13].
  Отже, тварини Житомирського Полісся знаходяться в зоні несприятливої біогеохімічної та радіаційної ситуації. Комплекс цих факторів спричинює розвиток поліморбідності метаболічних розладів. Вивченню особливостей їх перебігу та корекції виявлених порушень присвячені роботи М.О.Судакова та його учнів [49], В.П.Фасолі [10], В.Б. Борисевича зі співав. [12, 13], проте ця проблема і дотепер залишається актуальною.
  Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертаційна робота є частиною програми наукових досліджень, яка виконувалася на факультеті ветеринарної медицини Державного агроекологічного університету в 19992002 рр. Оцінка природної резистентності і відтворної здатності ВРХ та розробка методів їх корекції в умовах тривалого впливу на організм іонізуючого випромінювання”. Державний реєстраційний номер 0199Ụ0018(22).
  Мета роботи полягає в експериментальному і теоретичному обгрунтуванні змін окремих показників мінерального обміну і природної резистентності корів у зоні Житомирського Полісся та можливість корекції їх застосуванням деяких вітамінних та імуностимулювальних препаратів.
  Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні завдання:
  а) вивчити ступінь забруднення цезієм-137 кормів і води, молока, молозива, плаценти та навколоплідної рідини корів, тканин і органів телят;
  б) дослідити клінічний статус і показники еритроцитопоезу в лактуючих і сухостійних корів в окремих господарствах Житомирського Полісся;
  в) вивчити показники мінерального (Са, Р, J, Co, Zn, Fe, Cu) і А-вітамінного обміну та функціонального стану печінки в корів у зоні Полісся Житомирщини;
  г) дослідити показники природної резистентності в корів;
  д) дослідити гістологічну структуру окремих органів корів, які перебували в умовах тривалої дії іонізуючого випромінювання;
  ж) розробити й апробувати методику корекції мінерального і А- вітамінного обміну та показників природної резистентності в корів Полісся Житомирщини.
  Об’єкт дослідження обмін речовин та резистентність у корів чорно-рябої породи в зоні Полісся Житомирщини.
  Предмет дослідження мінеральний обмін і показники природної резистентності та їх корекція.
  Методи дослідження клінічні, радіологічні (цезій, стронцій), мікроскопічне дослідження морфологічного складу крові (еритроцити, лейкоцити, лейкограма), біохімічні (гемоглобін, загальний білок, білкові фракції, колоїдно-осадові проби, імуноглобуліни, каротин, вітамін А, кальцій, фосфор, білірубін, сечовина, креатинін, активність аспарагінової та аланінової трансфераз, гамма-глутамілтрансферази, лужної фосфатази), атомно-абсорбційні (залізо, мідь, цинк), імуноферментний (тироксин), гістологічні (тимус, селезінка, лімфатичні вузли, печінка, нирки, серце).
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в експериментальному обгрунтуванні застосування мінерально-вітамінно-амінокислотного препарату Vitamin Complex + Oligo” у поєднанні з імуномодулювальним препаратом КАФІ для відновлення фосфорно-кальцієвого і А-вітамінного обміну та окремих показників природної резистентності в корів у зоні Полісся Житомирщини. Вперше проведено комплексне дослідження показників мінерального (Ca, P, Co, Cu, Fe, Zn) і А-вітамінного обміну, функціонального стану щитоподібної залози та печінки, окремих показників природної резистентності в лактуючих корів в умовах полімікроелементної недостатності та низькоінтенсивного радіоактивного випромінювання в окремих господарствах Житомирського Полісся.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вперше висвітлено поліморбідність метаболічних розладів, патологію печінки, імуносупресію в корів Полісся Житомирщини, що зумовлює необхідність застосування препаратів різновекторного впливу. Апробована і експериментально обгрунтована методика комплексної терапії патології в корів, яка грунтується на застосуванні вітамінно-мінерально-амінокислотного препарату Vitamin Complex + Oligo” у поєднанні з імуномодулювальним КАФІ. Доведена також перспективність застосування препарату РБС для корекції окремих показників природної резистентності.
  Особистий внесок здобувача. Дисертант самостійно виконала всі експериментальні дослідження, провела аналіз одержаних результатів, їх теоретичне обґрунтування, узагальнила результати у висновках і пропозиціях. Дослідження вмісту мікроелементів проведено у науковій лабораторії НДІ внутрішніх хвороб тварин Білоцерківського ДАУ разом із кандидатом ветеринарних наук В.П. Москаленком. Забрудненість внутрішніх органів і тканин, плаценти, навколоплідної рідини і молозива цезієм-137 вивчалась в радіологічній лабораторії Житомирської дослідної станції (ДАУ) разом з аспірантом В.В.Карпюком. Гістологічні дослідження виконані за консультативної допомоги доктора ветеринарних наук Л.П. Горальського (Державний агроекологічний університет) і асистента М.В.Утеченка (БДАУ).
  Апробація результатів дисертації. Одержані результати доповідалися на трьох міжнародних науково-практичних конференціях: Проблеми сільськогосподарської радіології 15 років після аварії на Чорнобильській АЕС” (Житомир, 24 червня 2001 р.); Неінфекційна патологія тварин” (м. Біла Церква, 34 листопада 2000 р.), Сучасні проблеми зооінженерії та шляхи їх вирішення” (Львів, 78 жовтня 1999 р.) та міжвузівській науковій конференції докторантів і аспірантів (Біла Церква, 1317 травня 2002 р.).
  Публікації. Результати експериментальних досліджень опубліковані у 5 статтях, що вийшли у фахових виданнях: науковому збірнику Вісник Білоцерківського державного аграрного університету” (3), Науковому віснику Державного агроекологічного університету України” (1), Науковому віснику Національного аграрного університету” (1).
 • Список литературы:
 • Висновки

  1. У дисертації експериментально і теоретично обгрунтовано показники стану мінерального обміну і природної резистентності корів у господарствах Полісся Житомирщини і нові підходи щодо їх корекції. Несприятливий вплив абіотичних факторів на корів у зоні Полісся Житомирщини (дефіцит есенціальних мікроелементів, ергокальциферолу і каротину, фосфорно-кальцієвий дисбаланс та низькоінтенсивне радіоактивне випромінювання) спричинює розвиток множинної патології остеодистрофію, полімікроелементну недостатність, гіпотиреоз, А-гіповітаміноз та зниження природної резистентності. Застосування вітамінно-мінерально-амінокислотного препарату Vitamin Complex + Oligo” в поєднанні з препаратом КАФІ стимулює метаболічні процеси та природну резистентність корів.
  2. Експозиційна доза іонізуючого випромінювання у приміщеннях КСП ім. Шевченка Народицького району (3-я зона радіоактивного забруднення) у 1,2 рази, на вигульних майданчиках у 2,2, а на пасовищах у 4,6 рази вища, порівняно з контрольним господарством (КСП Україна” Попільнянського району). Сумарна річна експозиційна доза у КСП ім. Шевченка становить 13,1± 0,95·10-5Кл/кг/год·10-9, у контрольному господарстві 4,7±0,33·10-5.
  3. Сумарне добове надходження цезію-137 із кормами в КСП ім. Шевченка Народицького району при збалансованому за енергією, протеїном, жиром і крохмалем раціоні становить 11036 Бк, що перевищує ДР97 в 1,1 рази і зумовлює накопичення цезію в молоці, плаценті та навколоплідній рідині.
  4. Корови в господарствах Полісся Житомирщини утримуються в зимово-стійловий період на раціонах з вираженим кальцієво-фосфорним дисбалансом, збіднених на цукор, каротин, ергокальциферол та біотичні мікроелементи (уміст йоду в 1 кг сухої речовини раціону становить 0,320,36 мг; міді 2,74,1; кобальту 0,150,22; цинку23,424,3 мг).
  5. Клінічним дослідженням лактуючих корів у господарствах Полісся Житомирщини були виявлені ознаки остеодистрофії (100%) та симптоми, типові для полімікроелементної (йодної, кобальтової, мідної і цинкової), А- і D-вітамінної недостатності: сухість і гіперкератоз шкіри (86,7% корів), енофтальм (26,7%), анемічність кон’юнктиви (90%), брадикардія (57,8%), збільшення щитоподібної залози (3,35%) і мікседема (5,6%).
  6. Порушення мінерального обміну в корів характеризується гіпокальціємією (у 93,8100% корів) та гіпофосфатемією (у 5092,6%), зниженням умісту в сироватці крові міді і цинку. У 90 % корів виявлена гіпофункція щитоподібної залози: уміст тироксину був у межах від 28,3 до 54,7 нмоль/л і в середньому становив 43,8±2,7 нмоль/л (3,4±0,21 мкг/100 мл).
  7. Дефіцит мікроелементів спричинює порушення гемопоезу і розвиток анемії у 85 % дійних і 92,6 % сухостійних корів, що проявляється олігоцитемією (у 7580%) та олігохромемією (41,766,7%). Анемія в основному макроцитарна і гіперхромна, рідше нормохромна. Еритрограма корів відзначається більш тривалою, порівняно з тваринами благополучної зони, лівою частиною, що вказує на значну кількість старих” за віком еритроцитів, і розтягнутою правою частиною, що зумовлено підвищеною кількістю більш стійких до гемолізу незрілих молодих” еритроцитів.
  8. У корів із зони Житомирського Полісся виявлено порушення функ-ціонального стану печінки, що характеризується гіпоальбумінемією, позитивними сулемовою (у 55,6%) і формоловою (52,8%) пробами та з міді сульфатом (52,8%), незначною білірубінемією, підвищенням активності аспарагінової (у 69,4% корів) і аланінової трансфераз та гамма-глутамілтрансферази. Між умістом альбумінів і результатами сулемової проби та з міді сульфатом виявлена позитивна кореляція високого (r=+0,914) і середнього (r=+0,74) ступеня. У 70 % корів порушена фільтраційна функція нирок.
  9. Неспецифічна резистентність корів у зоні полімікроелементної недо-статності та низькоінтенсивного радіоактивного випромінювання в умовах Полісся Житомирщини проявляється лейкопенією (у 3570% корів), зниженням ФА (на 1319%) інтенсивності фагоцитозу та загальної елімінуючої здатності нейтрофілів крові (в 1,54 1,96 рази), загальних Т- і теофілінрезистентних лімфоцитів.
  10. Зміни в тимусі корів, які знаходилися в третій зоні радіоактивного забруднення, характерні для акцидентальних процесів. У селезінці переважають малодиференційовані лімфоцити різних розмірів, функціональна тканина заміщується стромою, змінюється архітектоніка органа, що свідчить про порушення морфофункціонального стану органів імуногенезу. Гістологічна структура печінки і міокарда характеризується інфільтрацією їх лімфоїдними клітинами, мутним набуханням і зернистою дистрофією гепатоцитів, кардіоміоцитів та епітелію звивистих канальців нирок, в окремих випадках розладами кровообігу (застійна гіперемія печінки).
  11. Дворазове застосування сухостійним коровам комплексного вітамінно-мінерально-амінокислотного препарату Vitamin Complex+Oligo” в поєднанні з триразовим введенням препарату КАФІ стимулює еритроцитопоез, синтез гемоглобіну, насиченість ним еритроцитів, стабілізує вміст загального білка і альбумінів, загального кальцію та неорганічного фосфору, сприяє вірогідному зростанню в сироватці крові вмісту вітаміну А.
  12. Застосування препарату Vitamin Complex+Oligo” в поєднанні з КАФІ і РБС стимулює природну резистентність корів. При цьому збільшується кількість лейкоцитів, зокрема нейтрофілів, лімфоцитів, моноцитів, загальних Т-лімфоцитів і теофілінрезистентних, зростає елімінуюча здатність нейтрофілів та бактерицидна активність сироватки крові.
  Список використаної літератури

  1. Стратегічні напрямки розвитку агропромислового комплексу України /П.Т.Саблук, В.Я.МесельВеселяк, М.Я.Дем’яненко та ін. Київ, 2002. 60 с.
  2. Георгиевкий В.И., Анненков Б.Н., Самохин В.Т. Минеральное питание животных. М.: Колос, 1979. 471 с.
  3. Мінеральне живлення тварин / Г.Т. Кліценко, М.Ф. Кулик, М.В. Косенко та ін. К., 2001. С. 544.
  4. Мікроелементози сільськогосподарських тварин / М.О.Судаков, М.І.Они-пенко, В.С.Козачок та ін.; За ред. М.О.Судакова. К. :Урожай, 1974. 152 с.
  5. Мікроелементози сільськогосподарських тварин /М.О.Судаков, В.І. Береза, І.Г.Погурський та ін.; За ред. М.О.Судакова. 2-е вид. К.: Урожай, 1991. 144 с.
  6. Павленко О.И. Диагностика и профилактика йодной недостаточности у крупного рогатого скота в хозяйствах биогеохимической провинции Украинского Полесья, обедненной йодом, кобальтом, цинком, медью: Автореф. дис. канд.вет.наук. К., 1974. 33 с.
  7. Береза В.И. Клинико-гематологические показатели и продуктивность крупного рогатого скота в хозяйствах геохимической зоны Украинского Полесья и при подкормке йодом, цинком, кобальтом: Автореф. дис. канд. вет. наук. К., 1973. 31 с.
  8. Бондарь В.А. Диагностика и профилактика гипотиреоза и нарушений обмена веществ у молочных коров в зоне йодной и другой микроэлементной недостаточности: Автореф. дис. канд. вет. наук. Киев, 1988. 15 с.
  9. Долецкий С.П. Экспресс-диагностика и профилактика энзоотической остеодистрофии у молочных коров: Автореф. дис. канд. вет. наук. К., 1989. 17 с.
  10. Фасоля В.П. Гіпотиреоз у корів в господарствах Центрального Полісся України: Автореф. дис. канд. вет. наук. Сімферополь, 1997. 23 с.
  11. Ведення сільського господарства в умовах радіоактивного забруднення території України внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС на період 19992002 рр. (методичні рекомендації). /Б.С.Пристер, В.О.Кашпаров, П.П.Надточій та ін. Київ, 1998. 103 с.
  12. Радіаційна остеодистрофія у корів /В.Б.Борисевич, Н.М. Мельникова, М.К.Потоцький, Б.В.Борисевич //Тваринництво України. 1992. № 3 С. 1819.
  13. Изменения губчатой кости и крови у коров в связи с аварией на ЧАЭС /В.Б.Борисевич, А.И. Яцишин, Н.К. Потоцкий и др. //Вісник аграрної науки. 1992. № 9. С. 2730.
  14. Бауман В.К. Биохимия и физиология витамина D. Рига: Зинатне, 1989. 480 с.
  15. Бауман В.К. Роль кальция в структуре и функционировании биологических мембран //Биомембраны: структура, функции, методы исследования. Рига, 1977. Вып. 15. С. 198215.
  16. Романенко В.Д. Физиология кальциевого обмена. К.: Наукова думка, 1975. 171 с.
  17. Можаева Г.Н., Наумов А.П. Влияние поверхностного заряда на стационарную кальциевую проводимость перехвата Ранвье // Биофизика. 1972. № 17. С. 801808.
  18. Blaustein M.P., Goldman D.E. Action of anionic and cationic nerve- blocking agents: experiment and interpretation // Science. 1966. Vol. 153. P. 429432.
  19. Oschman J.L., Wall B.J. Calcium binding to intestinal membranes // J. Cell Biol. 1972. Vol. 55. P. 5873
  20. Parton D. F. Subjeck J.R. The morfology of the polysaccharide coat of mammalian cells //Biochem. Biophys acta. 1972. Vol. 256. P. 85113.
  21. Sato T., Fujii T. Binding of calcium and magnesium ions to human erythrocyte membranes //Chem. Pharm. Bull. 1974. Vol. 22. P. 368374.
  22. Jacobson K., Papahadjopoulos D. Phase transition and phase separation in phospholipid membranes induced by changes in temperature, pH and concentration of bivalet cations //Biochemistry. 1975. Vol. 14. P. 152161.
  23. Forstner J., Manery J.F. Calcium binding by human erythrocyte membrane // Biochem. J. 1971. Vol. 124. P. 563571.
  24. Joos R.W., Carr C.W. The binding of calcium to phospholipid protein complexes //Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 1969. Vol.132. P. 865869.
  25. Ho S. Structure and function of the glycocalyx //Feder. Proc. 1969. Vol. 28. P. 1219.
  26. Manery J.F. Effect of calcium ions on membrane //Feder. Proc. 1966. Vol. 25. P. 1804 1810.
  27. Morrill G.A., Robbins E. The role of calcium in the regulation of the steadystate levels //J.Gen. Physiol. 1967. Vol. 50. P. 781792.
  28. Burger S.P., Fujii N., Hanahan D.G. Stability of the bovine erythrocyte membrane of sodium and potassium in the Hela cell //Biochemstry. 1968. Vol. 7 P. 36813692.
  29. Vogel W. Calaium and lanthanum effects at the nodal membrane //Pflüger’s Arch. 1974. Bd. 350. S. 2539.
  30. Rasmussen H. Hormonal control skeletal and mineral homeostasis //Amer. J. Med. 1974. Vol. 56. P. 751758.
  31. Руководство по клинической эндокринологии / Под ред. Н.Т. Старковой. СПб.: Питер, 1996.544 с.
  32.Rasmussen H. Cell communication calcium ion and cyclic adenosine monophosphate //Science. 1970. Vol. 170. P. 404412.
  33. Katz B., Miledi R. Further study of the role of cflcium in synaptic in transmission //J. Physiol. (London). 1970. Vol. 207. P. 789795.
  34. Katz B., Miledi R. A study of synaptic transmission in the abscense of nerve impulses // J. Physiol. (London).— 1967. Vol. 192. - P. 407436.
  35. Abe M., Scherwood L.M. Regulation of parathyroid hormone secretion by adenyl cyclase //Biochem. Biophys. Res. Comm. 1972.Vol. 48.P. 396399.
  36. Douglas W.W., Rubin R.P. The role of calcium in the secretory response of the adrenal medulla to acetylcholine // J. Phisiol. (London). 1961. Vol. 159.P. 4057.
  37. Curry D.L.,Bennett L.L., Grodsky G.M. Reguirement for calcium ion in Insulin secretion by the perfused rat pancreas //Amer. J. Physiol. 1968. Vol. 214. P. 174178.
  38. Кононський О.І. Біохімія тварин. К.: Вища шк., 1994. 439 с.
  39. Чечоткін О.В., Воронянський В.І., Карташов М.І. Біохімія сільськогоспо-дарських тварин. Харків, 2000. 466 с.
  40. Ветеринарна клінічна біохімія /В.І.Левченко, В.В.Влізло, І.П.Кондрахін та ін.; За ред. В.І.Левченка і В.Л.Галяса. Біла Церква, 2002. 400 с.
  41. Wasserman R. H., Taylor C.W. Vitamin D-induced calcium binding protein in chick intestinal mucosa //Science. 1966. Vol. 152, № 4521. P. 791793.
  42. Витамин D и сахарный диабет (обзор литературы) /Л.И. Апуховская, М.В.Степанов, Л.И.Омельченко, Ю.Г.Антипкин //Журнал АМН Украины. 1999. Т.5, № 1. С. 1932.
  43. Feher J.J. Facilitated calcium diffusion by calcium binding protein //Amer. J. Physiol.1983.Vol. 244. № 3. P. 303307.
  44. Norman A.W., Roth J., Orci L. The vitamin D endorine system: steroid metabolism hormonal receptors, and biological response (calcium - binding proteins) // Endocrinol. Rev. 1982. Vol. 3, № 4. P. 331365.
  45. Taylor A.N. Vitamin D dependent calcium-binding proteins //Vitamin D:Molecular biology and clinical nutrion //J. Nutrition.1974.Vol. 104. P. 489494.
  46. Бауман В.К., Валиниеце М.Ю. Содержание кальцийсвязывающего белка в различных органах цыплят и кур в зависимости от их обеспеченности витамином D //Прикл. биохимия и микробиология. 1972. Т. 8. Вып. 6. С. 639646.
  47. Быстрый стимулирующий эффект 1,25 диоксивитамина D3 на транспорт фосфора в тонкой кишке /В.К.Бауман, М.Ю.Валиниеце, Ю.Я.Галвановский, Д.А.Бабарыкин //Изв. Ан Латв. ССР. 1983. № 12. С. 9497.
  48. Действие метаболитов витамина D на проницаемость эпителиального слоя тонкой кишки цыплят /Ю.Я.Галвановский, В.К.Бауман, Н.И.Берзинь, Р.Е. Андрушайте //Изв. Ан Латв. ССР. 1988. № 6.С. 97103.
  49. Levy R., Nathan J., Shany S. 1,25dihydroxyvitamin D3 alters membrane phospholipid composition and enhances calcium efflux in HL bo cells //Biochim. Biophis. Acta.1987.Vol. 902, № 2.P. 178182.
  50. De Boland A.R., Boland R.L. Rapid changes in skeletal muscle calcium uptace induced in vitro by 1,25- dihydroxyvitamin D are supreseol by calcium canal blockers //Endocrinology.1987.Vol.120, № 5. P. 18581864.
  51. Van Os C. H. Transcellular calcium transport in intestional and renal epitelial cells //Biochem. Biophis. Acta. 1987. Vol. 906, №2 P. 195222.
  52. Chijsen W., Van Os C., Heizmarn C. Regulation of duodenal Ca2+ pump by calmodulin and vitamin D depedendend Ca binding protein //Amer. Phisiol. 1986. Vol. 251, № 2. P. G. 223G. 229.
  53. Calcium and inorganic phosphate transport in rat colon: dissociated response to 1,25 dihydroxyvitamin D3 /D.B. Lee, M.W. Walling, V. Silis et al. //J. Clin. Investig. 1980. Vol. 65. P.13261331.
  54. Ганин Т.Д., Кулачковский А.Р. Электронно-микроскопическое исследова-ние ультраструктуры слизистой тонкого кишечника //Фундаментальные проблемы гастроэнтерологии. К., 1981. С. 6263.
  55. Валиниеце М.Ю., Бауман В.К., Калнциема В.Х. Действие витамина D 3 и его аналогов на активность щелочной фосфатазы в кишечном эпителии и сыворотке крови цыплят //Транспортные и обменные процессы в кишечнике животных. Рига: Зинатне, 1984. С. 157168.
  56. Haussler M.R., Nagode L.A., Rasmussen H. Induction of intestinal brush border alkaline phosphatase by vitamin D //Nature. 1970. Vol. 228. № 5277. P. 11991201.
  57. Левченко В.И., Тыхонюк Л.А. Рекомендации по ранней диагностике и профилактике D-гиповитаминоза молодняка крупного рогатого скота при выращивании и откорме в специализированных хозяйствах Лесостепи УССР. К., 1982. 20 с.
  58. Левченко В.И., Тыхонюк Л.А.. Изменения синовиальной жидкости при D-гиповитаминозе молодняка крупного рогатого скота //Пути увеличения производства и улучшения качества продукции земледелия и животноводства: Сб. тр. Респ. науч. практ. конф.Белая Церковь, 1980. С. 205207.
  59. Тыхонюк Л.А. Характеристика синовиальной жидкости суставов конечностей молодняка крупного рогатого скота в норме и при костно-суставной патологии D-гиповитаминозного происхождения в условиях интенсивного откорма: Автореф. дис. канд. вет. наук.Л., 198316 с.
  60. Клінічна біохімія /С. Ангельскі, З. Якубовскі, М.Г. Домінічак та ін. Сопот, 1998.С. 4748.
  61. Indenfication of 25-dihydroxycholecalciferol, a new kidney hormone controling calcium metabolism / D.E.Lawson, D.R.Fraser, E.Kodicek et al. //Nature.1971. Vol. 230, №. 5291.P.228230.
  62. De Luca H. Metabolism and molecular mechanism of action of vitamin D //Biochem. Soc. Fran. 1982. Vol. 10, №. 3. P. 147158.
  63. De Luca H.F. Recent advance in metabolism of vitamin D //Ann. Rev. Physiol. 1981. Vol. 43, №. 1. P.199209.
  64. De Luka H., Schnoes H. Vitamin D: recent advances //Annu. Rev. Biochem.1983. Vol. 52. P. 411439.
  65. De Luka H. Vitamin D metabolism and function //Arch. Intern. Med. 1978.Vol. 138, №. 15. P. 836837.
  66. Thomasset M., Cuisinier-Gleizes P., Matheu H. Renal CaBP and calcium exception in phosphorus depleted rats //Hormone Metabol. Research.1979.Vol. 11, № 5. P. 377378.
  67. Ceorgaki H., Puichett J. Acute effect of physiological dose of 1,25- dihydr-oxyvitamin D3 on the renal phosphate transport //Endocrinol. Researh Communications. 1982. Vol. 9, №. 1. P. 135143.
  68. Kurnik B.R. Hrusko K.A. Mechanism of stimulator of phosphate transport by 1,25 dihydroxycholecalciferol //Biochem. Biophis. Acta. 1985. Vol. 817, № 1. P. 4250.
  69. Sactor B., Chang L., Liang C.T. In vivo and in vitro effect of vitamin D3 [1,25(OH)2D3] on the uptake of phosphate by chick kidney cells //Mineral. Electrol. Metabol.1981. Vol. 6, № 45. P. 260264.
  70. The effect of vitamin D on bone in vivo /C.S. Tam, J.N.Heersche, G. Jones et al. //Endocrinology.1986.Vol. 118, № 6.P. 22172224.
  71. Carlson A. The cause of hypophosphatemia and hypocalcemia in vitamin D defeciency //Acta Physiol. Scand. 1954.Vol. 31, № 3. P. 308311.
  72. 1,25-dihydroxycholecalciferol stimylates osteoclasts in rat bone in the abscence of parathyroid hormone / M. E. Holtrop, K.A. Cox, M.B. clark et al. Endocrinology. 1981. Vol. 108, №. 6. P. 22932301.
  73. Sommerville B.A., Fox J. Changes in renal fuction of the chicken associated with calcitonin and parathyroid hormone//Gen. Comparative Endocrinol. 1987. Vol. 66, №. 3. P. 381386.
  74. Genetic contribution to bone metabolism excretion and vitamin D and parathyroid hormone regulation /D. Hunter, M. De Lange, H. Snjeder et al. //J. Bone Miner. Res. 2001. Vol. 16, № 2. P. 371378.
  75. Ньюман У., Ньюман М. Минеральный обмен кости. М.: Изд-во иностр. лит., 1961. 270 с.
  76. Lian J.B., Carnes D.L., Glimcher M.J. Bone and serum concentration of osteocalcin as a function of 1,25-dihydroxyvitamin D3 circulatihg levels in bone disorders in rats //Endocrinology. 1987. Vol. 120, № 5. P. 21232130.
  77. Tinkler S.M., Williams D.M., Johanson N.W. Osteoclast formation in response to intraperitoneal injection of 1α-hydroxycholecalciferol in mice //J. Anat. 1981.Vol. 133, № 1. P. 9197.
  78. Taylor C.W. Calcium regulation in vertebrales: an overview //Comparative Biochem. Phisiol. 1985. Vol. 82A. N. 2. P. 249—255.
  79. Effect of phisiological concentration of parathyroid hormone on acid phosphatase astivity in cultured rat bone /J.P. Braidman, J.G. John, D.C. Anderson, W.R. Robertson // Endocriology. 1986. Vol. 111, №. 1. P. 17—26.
  80. Inhibitory effects of 1,25 dihydroxycholecalciferol in parathyroid hormone secretion in rats /N. Kugai, Y Koide, S. Kimura et al //Endocrinol. Jap. 1981. Vol. 28, №.9. P. 653—661.
  81. Increaed level calcitonin mRNA after 1,25- dihydroxyvitamin D3 injection in the rat / N. Segon, B. Legendre, B. Tahri et al. //FEBS letters. 1985. Vol. 184, №.2. P. 268—272.
  82. Henry H.L. The role of parathyroid hormone in the regulation of the metabolism of 25-hydroxyvitamin D //Mineral Electrol. Metabol. 1982. Vol. 8, № 3. P.179—187.
  83. Effects of vitamin D metabolites on bovine parathyroid hormone release in vitro /B.S. Chertwo, G.R Baker, H.L. Henry, A.W Norman //Amer. J. Physiol. 1980. Vol. 238, №. 4. P. 384—388.
  84 Спиричев В.Б. Патогенез и профилактика рахита в свете современных представлений об обмене и механизме действия витамина D //Педиатрия. М., 1977. № 12. С. 69 82.
  85. Торбенко В.П., Касавина Б.С. Функциональная биохимия костной ткани. М.: Медицина, 1977. 272 с.
  86. Альтшулер Р.А., Коратаев Т.К. Кальцитонин: физиологическая роль, фармакологические свойства и его лекарственные препараты //Хим.-фармац. журн. 1985. Т. 19, № 5. С. 627634.
  87. Garvanousky J.J., Bayman V.K. Detection vitamin D-dependent Ca-binding protein in the region of apical glicocalyx in chick enterocvtes //FEBS Letters. 1981. Vol. 131, №. 2. P. 359362.
  88. Hormonal control of the renal conversion of 25-hydroxycholecalciferol to 1,25-dihydroxycholecalciferol /H.Rasmussen, G.M.Wong, D.O.Bike, D.B.Goodman //J. Clin. Investig. Vol. 51. P. 25022504.
  89. Визнер Э., Виллер З. Ветеринарная патогенетика /Пер с нем. Г.И.Лойдиной, Е.А. Яновской; Под ред. П.Ф.Терехова. М.: Колос, 1979. С. 399402.
  90. Тур А.Ф., Шабалов Н.П. Рахит //Детские болезни /А.Ф. Тур, О.Ф. Тарасов, Н.П.Шабалов и др.; Под ред. А.Ф. Тура, О.Ф.Тарасова и Н.П.Шабалова. 2е изд. М.: Медицина, 1985. С. 117125.
  91. Уразаев Н.А. Профилактика болезней на пастбищах Нечерноземья. Л., 1983. 190 с.
  92. Кабыш А.А. Эндемическая остеодистрофия крупного рогатого скота на почве недостатка микроэлементов //Челябинск, 1967. 369 с.
  93. Вендт В.П. Антирахитические факторы эндогенного и экзогенного происхождения // Биохимия животных и человека. К.: Наукова думка, 1979. № 3. С. 7276.
  94. Алексеев Н.П. Влияние избытка кальция на обменные процессы у откармливаемого скота //Пути устранения потерь в животноводстве: Сб. науч. трудов Гродненского СХИ. Вып. 21. Горки, 1975. С. 38.
  95. Кондрахин И.П. Алиментарные и эндокринные болезни животных. М.: Агропромиздат, 1989. 256 с.
  96. Левченко В.И., Тыхонюк Л.А., Яковишин С.А. D-гиповитаминоз молодняка при интенсивном откорме //Ветеринария. 1979. № 5. С. 5758.
  97. Ивановский С.А. Новое в изучении нарушений обмена веществ сельскохозяйственных животных //Нарушение обмена веществ и дерматиты животных: Науч. труды . Уфа, 1990. С. 310.
  98. Хенниг А. Минеральные вещества, витамины, биостимуляторы в кормлении сельскохозяйственных животных. М. : Колос, 1976. 560 с.
  99. Профилактика внутренних незаразных болезней и лечение крупного рогатого скота в промышленных комплексах /А.Н.Баженов, В.У.Давыдов, А.А. Ефимов и др.; Под ред. А.Н.Баженова. Л. : Агропромиздат, 1987. С. 4962.
  100. Минерально-витаминный обмен при болезнях печени /В.И.Левченко, Г.А.Щуревич, Т.И.Чадюк и др. //Ветеринария. 1984. № 1. С. 5254.
  101. Левченко В.И., Тыхонюк Л.А., Урсулова Т.И. D-гиповитаминоз при выращивании и откорме молодняка //Ветеринария. 1989. № 8. С. 5557.
  102. Кондрахин И.П. К этиологии и патогенезу алиментарной и вторичной остеодистрофии у коров //Ветеринария. 1973. № 3. С. 6164.
  103. Кондрахин И.П. Вторичная остеодистрофия у бычков при интенсивном откорме //Ветеринария. 1983. № 1. С. 4749.
  104. Кондрахин И.П. Кетоз, остеодистрофия и ожирение коров в условиях интенсивного животноводства (этиология, диагностика, лечение и профилактика): Автореф. дис. д-ра вет. наук: 16.00.01. М., 1979. 36 с.
  105. Blunt J.W., De Luca H.F. The synthesis of 25-hydroxycholecalciferol //Biochemistry. 1969.- Vol. 8, № 2. P. 671675.
  106. Blunt J.W., De Luca H.F., Schnoes H.K. 25-hydroxycholecalciferol: a biological active metabolite of vitamin D //Biochemistry. 1968. Vol. 7. № 10. P. 33173322.
  107. De Luca H. Metabolism and molecular mechanism of action of vitamin D3 //Biochem. Soc. Fran. 1982. Vol. 10, № 3. P. 147158.
  108. De Luca H., Schnoes H. Metabolism and mechanism of action of vitamin D //Annu Rev. Biochem. 1976.Vol. 45, № 63. P. 666667.
  109. Kodicek E.K., Lawson D.E. Vitamin D: nev findings on its metabolism; vitamin D and its role in calcium nutrition //Proc. Nutrition Soc. 1971. Vol. 30, № 1. P. 4757.
  110. Апуховська Л.І. Сучасне уявлення про фізіологічну функцію вітаміну D3 //Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. Вип. 5, ч. 1. Біла Церква, 1988. С. 153155.
  111. Kodicek E.K., Lawson D.E., Wilson P.W. Biological activity of polar metabolite of vitamin D3 //Nature. 1970. Vol. 228, № 5273.P. 763766.
  112. Апуховская Л.И., Хрестовая Н.Л., Антоненко Л.В. Метаболизм витамина D3, введенного в липосомах, в печени крыс //Укр. биох. журнал. 1991. № 5. С. 8994.
  113. Спиричев В.Б. Патогенез и профилактика рахита в свете современных представлений об обмене и механизме действия витамина D (сообщение 2) //Педиатрия. М., 1978. № 1. С. 7071.
  114. Taylor C.W. Calcium regulation in vertebrales: an overview //Comparative Biochem. Physiol. 1985. Vol. 82 A., № 2. P. 249255.
  115. Спиричев В.Б. Методы оценки обеспеченности человека витамином D //Вопросы питания. 1981. Т. 5, № 11. С. 38.
  116. Lawson D.E., Wilson P.W., Kodicek E. New vitamin D metabolite localised in intestinal nuclei //Nature. 1969. Vol. 222, № 171. P. 51895197.
  117. De Luca H. New developmentis in the vitamin D3 endocrine system //J. Amer. Diet. Assoc. 1982. Vol. 80, № 3. P. 231237.
  118. Метаболізм вітаміну D3 при експериментальній нирковій недостатності та його вплив на обмін речовин у новонароджених /Л.І.Апуховська, Л.В. Антоненко, Т.М.Никифорова та ін. //Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. Вип. 21. Біла Церква, 2002. С. 916.
  119. Serum 25-hydroxyvitamin D and 1,25-dihydroxyvitamin D in chronic renal failure /H. Franck, E.Keck, S. Issa et al. //Exp. and Clin Endocrinol. 1988. Vol. 91, № 2. P. 202206.
  120. Влияние нефректомии на обмен витамина D у беременных крыс /С.П. Ивашкевич, Т.Г.Ширанкова, Л.И.Апуховская, Л.И.Омельченко /Вопросы мед. химии. 1992. № 5. С. 4447.
  121. Влияние 24,25 - дигидроксивитамина D3 (диоксивита) на обмен Са и иммунный статус при хронической почечной недостаточности /И.Н. Сергеев, К.Д.Плецитый, Ф.И.Руснак, В.Б.Спиричев //Вопр. мед. химии. 1990. Т. 36, № 4. С. 1720.
  122. Механизм биологического действия витамина D3 /Л.И.Апуховская, Л.И. Омельченко, М.В.Стефанов, Ю.Г.Антипкин //Журнал АМН Украины. 1996. Т. 2. № 1. С. 15 33.
  123. Микроэлементозы человека: этиология, классификация, органопатология /А.П.Авцын, А.А.Жаворонков, М.А.Риш, Л.С.Строчкова. М.: Медицина, 1991. 496 с.
  124. Замарин Л.Г. Йодная недостаточность (эндемическая болезнь) //Эндемические болезни животных; Под ред. А.М. Колесова. - М.: Колос, 1968. - С. 34-62
  125. Калюжный И.Т. Эндемический зоб в прошлом и теперь: распространение, классификация и течение в горных условиях и рекомендации ВОЗ по борьбе с эндемическим зобом //Эндемический зоб: Сб. науч. трудов. - Фрунзе: Киргиз. госуд. мед. ин-т, 1985. - Т.154. - С. 5-15
  126. Романюк В.Л., Мандигра М.С., Симиренко Л.Л. Функціональний стан щитовидної залози у телят з уродженим зобом з радіоактивно забрудненого господарства //Науковий вісник НАУ. - К.,1998. - Вип. 11. - С. 170-173.
  127. Романюк В.Л., Луцик В.В. Природжений зоб телят в умовах Західного Полісся України //Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. - Львів, 2000. - № 2. - С. 63-68.
  128. Романюк В.Л. Геохімічні та екологічні аспекти уродженого ендемічного зоба у телят на Рівненщині //Вісник Запорізького держ. ун-ту. - 2000. - №2. - С. 215-221.
  129. Романюк В.Л. Патофізіологічні та екологічні аспекти уродженого ендемічного зоба у телят на Рівненщині: Автореф. дис. ... канд. біол. наук. - К., 2002. - 17 с.
  130. Романюк В.Л., Мандыгра Н.С., Левченко В.И. Функциональные аспекты врождённого зоба у телят //Ветеринария. - 2001. - №5. - С. 40-44.
  131. Активність щитовидної залози у телят з уродженим зобом в зоні Полісся /В.Л.Романюк, М.С.Мандигра, В.І.Левченко та ін. //Вісник Запорізького держ. ун-ту.2000. С. 240245.
  132. Левченко В, Романюк В., Симиренко Л. Функція щитовидної залози у телят з уродженим зобом //Вет. медицина України. - 1999. - №11. - С. 8-10.
  133. Хвороби щитовидної залози / В.Левченко, В.Безух, В.Романюк, В.Фасоля //Вет. медицина України . - 2001.-№ 6. - С. 35-37.
  134. Судаков М., Береза В., Пацюк М. Діагностика і профілактика йодної недостатності в сільськогосподарських тварин у біогеохімічних зонах України //Вет. медицина України. 2000. №1. С. 3031.
  135. Судаков Н.А., Береза В.И., Погурский И.Г. Профилактика микроэлементной недостаточности у жвачных //Ветеринария. - 1981. - №12. - С. 49-50
  136. Судаков Н.А., Береза В.И. Лизосомально-катионный тест неспецифической резистенции при микроэлементной недостаточности //Ветеринария. - 1987. - №11. - С. 64-65.
  137. Ковзов В.В. ДИФ-3 при лечении зобной болезни телят //Ветер. и зооинжен. проблемы животноводства: Материалы междун. науч.-практ. конф. (г. Витебск, 28-29 ноября 1996г.). - Минск, 1996. - С. 42
  138. Кучинский М.П., Панковец Е.А., Шешко П.М. Профилактика эндемического зоба у телят путём инъекции стельным коровам препарата деструмина //Ветер. и зооинжен. проблемы животноводства: Материалы междун. науч.-практ. конф. (г. Витебск, 28-29 ноября 1996г.). - Минск, 1996. - С. 50
  139. Ендемічний зоб новонароджених телят /В.О.Бусол, В.І.Левченко, М.С.Мандигра та ін. //Неінфекційна патологія тварин: Матеріали наук.-практ. конф. (м. Біла Церква, 7-8 черв. 1995р.). - Біла Церква, 1995. - Ч. 1. - С. 32-34.
  140. Шкуратова И.А., Климов О.Г. Клинико-морфологические проявления зобной болезни крупного рогатого скота в онтогенезе //Экологические аспекты эпизоотологии и патологии животных: Материалы науч.-произв. конф. (г. Воронеж, 19-21 мая 1999 г.). - Воронеж, 1999. - С. 440-441.
  141.Замарин Л.Г. Йодная недостаточность у крупного рогатого скота в Саратовском Правобережье: Автореф. дис. докт. вет наук. Ереван, 1966. 37 с.
  142. Дедов И.И., Юдевич О.Н., Герасимов Г.А. Эндемический зоб. Проблемы и решения //Проблемы эндокринологии. М. : Медицина, 1992. № 3. С. 615.
  143. Касаткина Э.П. Йоддефицитные заболевания у детей и подростков (пленарная лекция) //Проблемы эндокринологии. М. : Медицина, 1997. № 3. С. 37.
  144. Холодова Е.Д., Данилевич Л.И. Болезни щитовидной железы: ранние признаки, дифференциальный диагноз. Минск: Высшая школа. 1991. С. 1-12; 28-32.
  145. Evaluation of potassym iodide in Polish dietary salt /E.Andrzejewska, B.Rokicka, J. Gajda et al. //Rocz Panstw Zaki Hig., 1996. Vol. 47 (4). P. 395 400.
  146. Войнар А.И. Микроэлементы в живой природе. М.: Высшая школа, 1962. С. 7493.
  147. Бессарабов Б.Ф. Болезни сельскохозяйственной птицы (незаразные болезни). М.: Колос, 1973 С. 8485.
  148. Беренштейн Ф.Я. Микроэлементы в физиологии и патологии животных. Минск, 1966. С. 7385.
  149. Сухинина С.Ю., Бондарев Г.И., Позняковский В.М. Йод и его значение в питании человека //Вопросы питания. 1995. № 3. С. 1215.
  150. Особенности этиологии, патогенеза и клинического проявления дефицита йода у крупного рогатого скота /В.И.Иванов, Л.Н.Калекина, А.П.Кузнецов и др. //Ветеринария. - 1994. - №6. - С. 18-21.
  151. Clinical and metabolic responce in goats with iodopenia after admires, P. Bartco, T.Weissova et al. //Vet. Med. Praha, 1996. Vol. 41 (6). P. 177182.
  152. Kohrle J. Thyroid hormone deiodinases - a selenoenzyme family acting as gate keeperrs to thyroid hormone actinon //Acta - Med. - Austriaca, 1996. - V. 23 (1-2). - P. 17-30.
  153. Selenium defeciency and thyroid fibrosis. A key role for macrofages and transforming growth factor beta CTGF beta /B. Contempre, O.Le Moine, J.E.Dummont et al. //Mol.CellEndocrinol., 1996, V. 124 (12). P. 715.
  154. Эндемические болезни сельскохозяйственных животных /Н.А.Уразаев, В.Я.Никитин, А.А.Кабыш и др.М.: Агропромиздат, 1990. 271 с.
  155. Аухатова С.Н. Биологическая доступность метаболизма йода у молодняка свиней: Автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.04. - Боровск, 1993. - 25с.
  156. Jodine metabolism in responce to goitrogen induced altered thyroid status under conditions of moderate and hingh intake of iodine /R. Lakshmy, P.S. Rao, B. Sesicran, P. Suzysprakash //Horm. Metab. Res. 1995. Vol. 27. P. 450454.
  157. Хазипов Н.З., Безгутдинова Д.М. Зобогенное действие рапса на сельскохозяйственных животных //Экологические аспекты эпизоотологии и патологии животных: Междун. науч. произв. конф. (г. Воронеж, 1921 мая 1999 г). Воронеж, 1999. С. 423424.
  158. Мусил Я. Основы биохимии патологических процессов /Пер. с чешск. - М.: Медицина, 1985. - С. 118-124
  159. Körber R., Rossow H., Otta J. Beitrag zum jodmangelsyndrom der landwirt schaftliche
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)