ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПРИРОДНО-ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ НОВОВОЛИНСЬКОГО ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПРИРОДНО-ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ НОВОВОЛИНСЬКОГО ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ
 • Кол-во страниц:
 • 246
 • ВУЗ:
 • ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • ЗМІСТ Стор.
  ВСТУП............................................................................................................ 4
  1. НАУКОВІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО
  СТАНУ ПРИРОДНО-ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ ГІРНИЧО-ПРОМИСЛОВИХ РАЙОНІВ....................................................................... 9
  1.1. Поняттєво-термінологічна база.......................................................... 9
  1.2. Аналіз існуючих підходів до вивчення геоекологічного
  стану ПГС та обґрунтування системи оптимізаційних заходів....... 14
  1.3. Концепція та алгоритми геоекологічних досліджень....................... 23
  1.4. Програма моніторингу природно-господарських систем................ 26
  1.5. Методика оцінки геоекологічного стану реґіону ………………….
  1.5.1. Критерії оцінювання геоекологічного стану...........................
  1.5.2. Геоінформаційне моделювання…………………………….... 33
  33
  37
  2. ПРИРОДНО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ І ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ НОВОВОЛИНСЬКОГО ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ……... 43
  2.1. Загальна географічна характеристика……………………………... 43
  2.2. Тектонічна і геологічна будова..........................................................
  2.2.1. Риси тектонічної будови………………………………………
  2.2.2. Геологічна будова……………………………………………..
  2.2.3. Корисні копалини……………………………………………... 49
  49
  51
  58
  2.3. Рельєф і геоморфологічна будова....................................................... 60
  2.4. Кліматичні умови................................................................................ 66
  2.5. Гідрологічні і гідрогеологічні умови................................................
  2.5.1. Поверхневі води………………………………………………
  2.5.2. Підземні води…………………………………………………. 68
  68
  70
  2.6. Ґрунти і рослинний покрив................................................................. 75
  2.7. Ландшафтна структура........................................................................ 77
  2.8. Господарські чинники......................................................................... 86
  3. ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ПРИРОДНО-ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ НОВОВОЛИНСЬКОГО ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ ТА ЙОГО МОНІТОРИНГ.......................................................... 91
  3.1. Природно-антропогенні процеси та оцінка їхнього впливу на стан ландшафтних систем..................................................................
  3.1.1. Спектр негативних природно-антропогенних процесів…….
  3.1.2. Просідання земної поверхні………………………………….
  3.1.3. Затоплення, підтоплення і вторинне заболочення………….
  3.1.4. Інші небезпечні природно-антропогенні процеси………….
  91
  91
  92
  96
  101
  3.2. Покомпонентна оцінка геоекологічного стану району................... 103
  3.2.1. Стан геологічного середовища................................................ 103
  3.2.2. Стан повітряного середовища................................................... 113
  3.2.3. Стан поверхневих і підземних вод........................................... 116
  3.2.4. Стан ґрунтового і рослинного покриву.................................... 131
  3.3. Інтегральна оцінка стану ландшафтних систем................................ 137
  3.4. Аналіз існуючого стану моніторингу та повноти моніторингової інформації.............................................................................................. 141
  4. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРИРОДНО-ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ КЛЮЧОВОЇ ДІЛЯНКИ “НОВОВОЛИНСЬК” В УМОВАХ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ……………… 149
  4.1. Головні риси ключової ділянки……………………………………. 149
  4.2. Природні умови і ресурси………………………………………….. 154
  4.3. Сучасний геоекологічний стан…………………………………….. 161
  4.4. Особливості трансформації ландшафтних систем………………... 170
  5. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПРИРОДНО-ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ НОВОВОЛИНСЬКОГО ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ.................................................... 190
  5.1. Оптимізація стану компонентів довкілля......................................... 190
  5.2. Регулювання розвитку природно-антропогенних процесів............ 193
  5.3. Оптимізація стану природно-господарських систем....................... 196
  5.4. Обґрунтування оптимізованої системи моніторингових спостережень........................................................................................ 200
  ВИСНОВКИ.................................................................................................. 206
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ............................................. 212
  ДОДАТКИ..................................................................................................... 237


  ВСТУП

  Актуальність теми. Вирішення проблем покращання екологічного стану природно-господарських систем (ПГС) в межах вуглевидобувних реґіонів України є надзвичайно актуальним і цікавим завданням сьогодення. Позитивних результатів можна досягти лише за допомогою впровадження оптимізаційних заходів, спрямованих на загальне поліпшення екологічної ситуації, зменшення інтенсивності прояву несприятливих природно-антропогенних процесів, створення належних умов для життя і діяльності людини тощо. Реалізація цих заходів можлива лише на основі нової концепції природно-господарських систем та обґрунтування ландшафтних засад територіального планування.
  Вугледобувні райони відносять до найбільш екологічно небезпечних реґіонів України, в межах яких докорінних трансформаційних змін зазнали як природні, так і ПГС. Складний, а подекуди й критичний, геоекологічний стан спостерігають й у Нововолинському гірничопромисловому районі (ГПР) Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну. На сьогодні повністю закінчено ліквідацію шести з десяти шахт району, що складає 60 % від їхньої загальної кількості. Зважаючи на закриття ще однієї шахти, у центральній і східній частинах району остаточно призупиниться розроблення покладів кам’яного вугілля. Водночас у його західній частині завершується будівництво нового шахтного підприємства (№ 10 “Нововолинська”). Безперечно, з ліквідацією нерентабельних та будівництвом нових шахт пов’язані істотні, часом незворотні трансформаційні зміни ПГС у межах досліджуваного району.
  Вивченням геоекологічних проблем Нововолинського ГПР традиційно займалися геологи і геофізики і, в меншій мірі, географи. На сьогодні назріла необхідність проведення детальних конструктивно-географічних досліджень цього об’єкта, оскільки наслідки розроблення покладів кам’яного вугілля відбиваються на стані ПГС, які є середовищем життєдіяльності людини.
  Зв’язок роботи з науковими програми, планами, темами. Питання розробки науково-методичних засад конструктивно-географічних досліджень, зокрема ландшафтного вивчення екологічних проблем вугільних районів, тісно пов’язане з науково-дослідною проблематикою географічного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки, з науковими темами, що спрямовані на розробку основ оптимізації природокористування. Ряд результатів дисертаційного дослідження отримано у рамках виконання госпдоговірної теми: “Основи раціонального природокористування та охорона природи Західного Полісся” (№ держреєстр. 0106U000275, 2005–2008 рр.).
  Мета і завдання дослідження. Метою роботи є оцінювання сучасного геоекологічного стану ПГС Нововолинського ГПР та обґрунтування шляхів оптимізації їхнього функціонування, зниження напруги та поліпшення умов проживання населення.
  Для досягнення мети вирішувалися такі завдання:
   аналіз існуючих підходів до дослідження геоекологічного стану ПГС та до обґрунтування системи процесорегулювальних і прирородоохоронних заходів;
   науково-методологічне обґрунтування змісту конструктивно-географічних досліджень вуглевидобувних районів;
   розроблення методики оцінювання напруги геоекологічного стану та алгоритмів геоінформаційного моделювання ПГС вуглевидобувних районів;
   аналіз природно-географічних та соціально-економічних умов і чинників формування ландшафтно-екологічної ситуації в межах Нововолинського ГПР;
   створення моделей геоекологічного стану ПГС досліджуваного району та ключової ділянки, який формується в умовах реструктуризації вугільної промисловості;
   обґрунтування заходів з оптимізації ландшафтно-екологічної ситуації та удосконалення існуючої мережі геоекологічного моніторингу.
  Об’єктом дослідження є природні і природно-господарські системи (в тому числі й гірничопромислові) Нововолинського ГПР – місцевості, урочища, ландшафтні райони та області. Предметом дослідження є екологічні властивості і стани ПГС, ландшафтно-екологічна ситуація в районі, чинники, що впливають на неї, а також наслідки функціонування ПГС для людей.
  Методологічну основу дослідження складає концепція конструктивно-географічного аналізу екологічних проблем, яка базується на ідеях геоекології, екологічної географії, ландшафтознавства, ландшафтної екології та використанні екологічного, геосистемного, геоінформаційного, комплексно-географічного, ландшафтно-динамічного, ландшафтно-геохімічного та інших підходів, а також методів аналізу і синтезу, індукції і дедукції тощо. Науково-методичні засади дослідження базуються на розробках О.М. Адаменка, К.І. Геренчука, М.Д. Гродзинського, В.М. Гуцуляка, Я.І. Жупанського, Є.А. Іванова, І.П. Ковальчука, Ф.Н. Мількова, В.М. Пащенка, В.С. Преображенського, Г.І. Рудька, В.П. Руденка, П.Г. Шищенко та інших вчених. У роботі використано картографічний, геоінформаційний, ландшафтно-динамічний, ландшафтно-геохімічний, польового обстеження і картографування та інші методичні підходи.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 1) поглиблено науково-методологічні засади вивчення спектру геоекологічних проблем вуглевидобувних районів, запропоновані критерії оцінки ступеня антропогенної трансформованості ландшафтних систем та інтенсивності прояву природно-антропогенних процесів; 2) вперше здійснено ландшафтний аналіз екологічної ситуації в межах Нововолинського ГПР, складено серію карт, які характеризують особливості ландшафтної структури, вуглевидобувного впливу на ПГС та їхні екологічні умови (масштаби 1 : 5 000 і 1 : 25 000); 3) оцінено ступінь антропогенної трансформації ландшафтних систем, зміненості структури землекористування та інтенсивності прояву небезпечних природно-антропогенних процесів; 4) обґрунтовано підходи до ландшафтно-екологічної оптимізації та розроблена схема оптимальної територіальної організації структури досліджуваної території.
  Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження можуть бути використані: при розробленні програми розвитку реґіону в умовах реструктуризації вугільної промисловості; як матеріали, необхідні для оцінювання і прогнозування екологічного стану ПГС, оптимізації схеми територіального планування збалансованого суспільно-екологічного розвитку району. Створена база даних та ГІС-моделі можуть стати основою для розгортання мережі моніторингових спостережень. Положення дисертації можуть бути використані для обґрунтування заходів з оптимізації структури землекористування в реґіоні.
  Теоретичні і методичні положення, обґрунтовані у роботі, а також конкретні дані можуть використовуватися у навчальному процесі Волинського національного університету під час викладання курсів “Прикладне ландшафтознавство”, “Антропогенна трансформація ландшафтів”, “Ландшафтно-екологічні інформаційні системи” і “Моніторинг навколишнього середовища”. Деякі науково-методичні підходи до вирішення геоекологічних проблем вуглевидобувних районів можуть бути застосовані при дослідженнях інших вугільних реґіонів України.
  Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана особисто здобувачем і є результатом самостійних досліджень. Автором запропоновано критерії оцінювання екологічного стану ПГС, визначено ступінь антропогенної трансформованості ландшафтних систем та інтенсивність прояву природно-антропогенних процесів, обґрунтовано схему оптимальної ландшафтно-екологічної організації району досліджень. Висновки, що стосуються закономірностей ландшафтної організації досліджуваної території, розрахунків гірничопромислового навантаження на ландшафтні системи та оцінки напруженості ландшафтно-екологічної ситуації також одержані дисертантом самостійно.
  Апробація результатів дисертації. Результати геоекологічних досліджень та основні положення дисертації доповідалися на міжнародній науковій конференції “Planowanie przestrzenne – szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe” (Люблін, 2006); міжнародній науковій конференції “Możliwości międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska i wdrażania zrównoważonego rozwoju w nowym okresie programowania Unii Europejskiej (2007–2013)” (Люблін, 2006); Другій міжнародній науково-практичній конференції “Моніторинг навколишнього середовища: науково-методичне, нормативне, технічне, програмне забезпечення” (Київ–Коктебель, 2007); звітних наукових конференціях і наукових семінарах кафедри фізичної географії Волинського національного університету імені Лесі Українки.
  Публікації. За темою дисертаційної роботи автором особисто та у співавторстві опубліковано 9 науково-методичних статей, з них 4 – у виданнях рекомендованих ВАК як фахові, 2 тез доповідей – у збірниках матеріалів конференцій. У публікаціях висвітлено зміст усіх розділів дисертації.
  Обсяг і структура роботи. Дисертація викладена на 148 сторінках машинописного тексту. Складається зі вступу, 5 розділів, висновків, списку використаної літератури (270 найменувань), проілюстрована 66 рисунками, 24 таблицями, містить 2 додатки. Загальний обсяг роботи – 246 сторінок.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Значна антропогенна трансформація вуглевидобувних реґіонів України послужила причиною посилення до них уваги конструктивної географії з метою вивчення спектра геоекологічних проблем, пов’язаних з видобуванням і збагаченням кам’яного вугілля. Останніми роками використання ландшафтного підходу до вирішення екологічних проблем гірничопромислових реґіонів активізувало розвиток еколого-ландшафтних досліджень. Однак проведені дослідження стосуються здебільшого загальних аспектів цих реґіонів, що не достатньо для оцінки геоекологічного стану ПГС. Саме тому виникла потреба комплексного аналізу усієї сукупності екологічних чинників і проведення конструктивно-географічного оцінювання ситуації, що виникла у конкретних вуглевидобувних районах на основі ландшафтного підходу. Науково-методичною основою таких досліджень може стати запропонована нами концепція геоекологічного аналізу вуглевидобувних територій.
  1. Геоекологічні дослідження вуглевидобувних районів повинні базуватися на положеннях ландшафтознавства та його прикладних напрямів, перш за все, конструктивного та екологічного ландшафтознавства. Зокрема, вчення про антропогенні модифікації геосистем, антропогенні і геотехнічні (в тім числі природно-господарські) системи мають бути базовими в концепції екологічного вивчення ландшафтних систем. Всі ландшафтні системи районів видобування кам’яного вугілля потрібно зачисляти до категорії природно-господарських систем, які містять додаткові складові, пов’язані зі специфікою людської діяльності.
  Науково-методологічною основою для вивчення геоекологічних проблем вуглевидобувних районів вважаємо такі основні підходи як геосистемний, екологічний, басейновий, ландшафтний і геоінформаційний. Особливу увагу у роботі приділено аналізу напрямів ландшафтного підходу: загального, антрополандшафтного, геотехносистемного, природнотехносистемного та антропоекосистемного. Інтегрування існуючих підходів дозволило розробити алгоритм геоекологічних досліджень, удосконалити існуючу концепцію природно-господарських систем та програму їхнього моніторингу.
  Ландшафтне вивчення екологічних проблем районів розроблення покладів кам’яного вугілля передбачає використання різних підходів і методів, серед яких найважливішими є ландшафтно-динамічний, ландшафтно-геохімічний і ландшафтно-біоценотичний. Найбільше уваги приділяється оцінюванню антропогенної трансформації ПГС та інтенсивності прояву небезпечних природно-антропогенних процесів. Особливе місце у роботі займає розробка програми і створення ландшафтно-екологічної бази даних на основі дешифрованих аеро- і космознімків та побудова моделей, що відображають сучасну ландшафтно-екологічну ситуацію, імовірність виникнення кризових ситуацій, пропонують схеми оптимізації структури територіального планування тощо.
  2. Природно-географічні і соціально-економічні умови Нововолинського ГПР відіграють важливу, часом навіть визначальну, роль у формуванні сучасної геоекологічної ситуації реґіону. Специфічне їхнє поєднання зумовило просторову диференціацію екологічної напруги та різну інтенсивність прояву негативних природно-антропогенних процесів. Також виявлено, що на екологічний стан довкілля району, окрім підприємств вугільної промисловості, суттєвий вплив мають інші господарські чинники (промисловість, сільське господарство, транспорт тощо).
  У геологічній будові району беруть участь девонські, кам’яновугільні, юрські (локально), крейдові і четвертинні відклади. Вугільні пласти приурочені до кам’яновугільних відкладів та залягають переважно моноклінально на глибинах 330–350 м, однак товща гірських порід порушена диз’юнктивами і системами малих тріщин. Гідрогеологічні розрізи містять водоносні горизонти кам’яновугільного, сеноманського, сенонського, юрського і четвертинного віку.
  Територія Нововолинського ГПР представляє хвилясту, слабовипуклу височину, яка долинами малих річок і потоків розчленовується на низку пасм, що простягаються з північного заходу на південний схід. Досліджуваний район складений переважно комплексом континентальних товщ алювіального, льодовикового, водно-льодовикового, делювіального та елювіального типів.
  Клімат території досліджень помірно континентальний, рівень зволоження достатній. Усі поверхневі водотоки належать до водозбору річки Західний Буг. Гідрографічна мережа району добре розвинута, чому сприяють виходи на поверхню крейдових вод та надлишки атмосферних опадів (601 мм). Домінуючими ґрунтами є сірі, темно- і світло-сірі опідзолені на вододільних ділянках та дерново-підзолисті, лучно-болотні і болотні на заплавах водотоків. Серед природної рослинності переважають дубові, дубово-грабові, дубово-соснові і соснові ліси (13 %) та заплавні луки і болота (4,5 %).
  Нововолинський ГПР розміщений в межах Нововолинського, Литовезького і Павловського ландшафтів Волинської височини. Власні польові дослідження дозволили виділити дев’ять видів ландшафтних місцевостей, зокрема заплав водотоків, першої і другої надзаплавних терас, безлесових міжрічкових підвищень, пологовипуклих вузькогребеневих і хвилястих сильнорозмитих лесових пасм, а також антропогенних геосистем породних відвалів. Складність ландшафтної структури зумовила різноманітність наслідків антропогенної трансформації природно-господарських систем району, спричинила інтенсифікацію природно-антропогенних процесів та вплинула на розподіл забруднення навколишнього природного середовища.
  3. Геоекологічний стан природно-господарських систем Нововолинського ГПР на сьогодні залишається напруженим. Ситуація ускладнилася після ліквідації більшості нерентабельних шахт району. Особливу небезпеку для життєдіяльності людини становлять процеси деформації земної поверхні, затоплення і підтоплення будівель, доріг і комунікацій, забруднення поверхневих, ґрунтових і підземних вод, ґрунтового покриву та продуктів харчування токсичними елементами і радіонуклідами.
  Дослідження екологічного стану геологічного і повітряного середовища, поверхневих і підземних вод, ґрунтового і рослинного покриву свідчить, ці компоненти сильно трансформовані і забруднені. За окремими хімічними елементами виявлено перевищення ГДК у поверхневих (в 5,3 рази), ґрунтових (в 6,9 рази) і підземних (в 36,0 разів) водах та ґрунтах (в 20,2 рази). Наприклад, безпосередньо біля породних відвалів спостерігають такий валовий вміст міді, нікелю і хрому, який перевищує допустимі норми. Фонові значення гамма-потужності є також високими (0,10–0,12 мкЗв/год). Ліквідація більшості шахт району сприяла зменшенню обсягів забруднення природного середовища, однак викликала активізацію негативних природно-антропогенних процесів, особливо підтоплення і заболочення земель.
  Окрім покомпонентної оцінки була, здійснена загальна інтегральна оцінка трансформаційних змін ландшафтних систем на рівні місцевостей. Встановлено, що понад 24 % площі Нововолинського ГПР займають сильно змінені людиною природно-господарські системи. До районів з кризовою ландшафтно-екологічною ситуацією належать райони міста Нововолинськ, смт Жовтневе, села Низкиничі, Будятичі, Тишковичі і Біличі.
  Водночас, аналіз існуючого стану моніторингової мережі дозволив виявити проблемні місця в оцінці стану ландшафтних систем та обґрунтувати ряд пропозицій щодо її удосконалення. Головними з них є:
   налагодження системи режимних ландшафтно-геофізичних і ландшафтно-геохімічних спостережень за єдиною програмою досліджень;
   проведення щосезонного моніторингового картографування території на основі її обстеження за спеціальними контрольними маршрутами;
   створення спеціальних моніторингових станцій, постів та майданчиків в межах репрезентативних природно-господарських систем.
  4. Геоекологічні дослідження, виконані на ключовій ділянці “Нововолинськ”, дозволили оцінити масштаби антропогенної трансформації ландшафтних систем на рівні урочищ та змін у структурі землекористування. При цьому значна увага приділена вивченню інтенсивності розвитку природно-антропогенних процесів і забруднення компонентів довкілля. На основі такого аналізу нами зроблено прогноз трансформаційних змін природно-господарських систем на найближчі п’ять–десять років. Він свідчить, що придатними для господарського використання залишаться лише 50–55 % площі досліджуваної ділянки.
  Ключова ділянка “Нововолинськ” за основними ландшафтно-екологічними параметрами є типовою для Нововолинського ГПР, тому отримані дані щодо трансформаційних змін у стані природно-господарських систем після реструктуризації вугільної промисловості можуть екстраполюватися на решту території гірничопромислового району. Вважаємо необхідним продовження детальних ландшафтно-екологічних досліджень (масштаб 1 : 5 000) в межах інших екологічно нестабільних територій Нововолинського ГПР, а також в районі новозбудованої шахти № 10 “НВ”.
  5. На основі власних геоекологічних досліджень та аналізу фондових, статистичних і картографічних даних нами запропоновано оптимізаційні заходи, які спрямовані на покращання стану як для окремих компонентів навколишнього природного середовища чи на зниження інтенсивності розвитку природно-антропогенних процесів, так і для цілісних природно-господарських систем Нововолинського ГПР. Головними серед них повинні виступати: 1) оптимізація стану геологічного і повітряного середовищ завдяки зменшенню обсягів викидів шкідливих речовин; 2) покращання стану поверхневих, ґрунтових і підземних вод через розширення існуючої гідроспостережної мережі; 3) регулювання розвитку природно-антропогенних процесів, зокрема затоплення і підтоплення угідь та активізації ерозійних процесів; 4) рекультивація породних відвалів, ставів-відстійників та інших гірничопромислових об’єктів; 5) розробка пропозицій щодо створення нових територій та об’єктів заповідного і болотного фондів, особливо в межах заплав річок Західний Буг і Студянка.
  Особлива увага звернута на обґрунтування схеми оптимізації існуючої геоекологічної моніторингової мережі та програми моніторингу, що сприятиме реалізації завдань екологічної реабілітації досліджуваного реґіону. Головними складовими елементами оптимізованої схеми геоекологічного моніторингу виступатимуть існуюча мережа моніторингу поверхневих і підземних вод, ґрунтів, а також пропоновані нами спостережні станції, пости і пункти.
  Спостережні станції слід організувати у м. Нововолинську, смт Жовтневе і с. Поромів. Також запропоновано додаткове створення 18 гідроспостережних свердловин, які варто розмістити на трьох профілях, орієнтованих вздовж тектонічних розломів і водотоків. Більшість свердловин глибиною 60–80 м має досягти сенонського водоносного горизонту і їх доцільно розмістити поблизу поселень, водозаборів і породних відвалів. Окрім цих свердловин слід закласти менш глибокі (до 15–20 м) гідроспостережні свердловини для контролю за станом четвертинного водоносного горизонту поза зонами існуючих колодязів.
  Організацію комплексної системи моніторингу стану навколишнього природного середовища і виконання координуючих функцій вважаємо доцільним доручити ВО “Укрвугіллягеологія”, а точніше її підрозділу – Львівсько-Волинській ГРЕ, яка має великий досвід проведення моніторингових робіт у досліджуваному реґіоні. При цьому частину завдань моніторингу повинні бути покладено на Волинське обласне управління екології і природних ресурсів та Нововолинську СЕС.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Адаменко О.М. Основы экологической геологии (на примере экзодинами-ческих процессов Карпатского региона Украины) / О.М. Адаменко, Г.И. Рудько. – К., 1995. – 211 с.
  2. Адаменко О.М. Екологічна геологія: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / О.М. Адаменко, Г.И. Рудько. – К.: Манускрипт, 1998. – 342 с.
  3. Адаменко О. Екологічна геоморфологія: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Олег Адаменко, Георгій Рудько, Іван Ковальчук. – Івано-Франківськ: Факел, 2000. – 411 с.
  4. Атлас Волынской области / [науч. редкол.: О.И. Шаблий и др.]. – М.: Комітет геодезії і картографії СРСР, 1991. – 42 с.
  5. Бакка М.Т. Екологія гірничого виробництва: [навч. посібник] / М.Т. Бакка, І.Л. Гуменюк, В.С. Редчиць. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 307 с.
  6. Бакка М.Т. Основи гірничого виробництва: [навч. посібник] / М.Т. Бакка, А.С. Лягутко, Г.Д. Пчолкін. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 430 с.
  7. Бакка М.Т. Основи проектування гірничих підприємств: [навч. посібник] / М.Т. Бакка, С.С. Іськов. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 173 с.
  8. Барановський В.А. Екологічна географія і екологічна картографія / Бара-новський В.А. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 354 с.
  9. Барладін О.В. Створення геоінформаційних систем різного рівня з вико-ристанням космічних знімків різної просторової розрізнювальності / О.В. Барладін, П.Д. Ярощук // Геоінформатика. – 2005. – № 3. – С. 63–66.
  10. Берлянт А.М. Картографический мониторинг / А.М. Берлянт // Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 5. География. – 1982. – № 6. – С. 79–84.
  11. Беручашвили Н.Л. Геофизика ландшафта / Беручашвили Н.Л. – М.: Высш. шк., 1990. – 340 с.
  12. Беручашвили Н.Л. Четыре измерения ландшафта / Беручашвили Н.Л. – М.: Мысль, 1986. – 256 с.
  13. Беручашвили Н.Л. Методы комплексных физико-географических исследо-ваний: [учебник] / Н.Л. Беручашвили, В.К. Жучкова. – М.: Изд-во МГУ, 1997. – 256с.
  14. Білявський Г.О. Моніторинг екологічний / Г.О. Білявський // Екологічна енциклопедія: у 3 т. / [редкол.: А.В. Толстоухов та ін.]. – К.: ТОВ “Центр екологічної освіти та інформації”: , 2007. – Т. 2. – С. 315–316.
  15. Бобра Т.В. Ландшафтные основы территориального планирования: учеб. пособие / Т.В. Бобра, А.И. Лычак. – Симферополь: Таврия-Плюс, 2003. – 172 с.
  16. Боков В.А. Пространственно-временной анализ в территориальном планиро-вании: учеб. пособие / В.А. Боков. – Симферополь: ТНУ, 2003. – 175 с.
  17. Болотний фонд Волинської області / [упорядник М. Химин]. – Луцьк: Ініціал, 2003. – 24 с.
  18. Вах Е. Преобразование рельефа местности в районах горнодобывающей промышленности вследствие оседания грунта (на примере Катовицкого воеводства) / Е. Вах, Т. Щипек // Географические проблемы природо-пользования в условиях антропогенной деятельности. – Минск: Беларус. геогр. об-во, 1996. – С. 112–118.
  19. Виноградов Б.В. Основы ландшафтной экологии / Виноградов Б.В. – М.: ГЕОС, 1998. – 417 с.
  20. Влияние хвостохранилища Центрального горнообогатительного комбината на подземные и поверхностные воды / И.Д. Багрий, Н.Г. Курочкина, Н.А Белокопытов [и др.] // Геологічний журнал. – 2004. – № 1. – С. 54–61.
  21. Воеводин В.Н. Региональные проблемы экологической безопасности при горнопромышленном производстве в Украине / В.Н. Воеводин // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2006. – № 1. – С. 5–16.
  22. Волчанський Р.В. Моніторинг техногенного впливу на навколишнє середовище / Р.В. Волчанський // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2001. – Вип. 1. – С. 113–120.
  23. Волчанський Р. Природно-техногенні системи як об’єкти еколого-геоморфо-логічних досліджень / Ростислав Волчанський // Геоморфологічні дослідження в Україні: минуле, сучасне, майбутнє: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – С. 266–268.
  24. Волчанський Р. Оцінка і картографування техногенного навантаження на рельєф / Ростислав Волчанський, Іван Ковальчук // Картографія та вища школа: зб. наук. праць. – Київ, 1998. – Вип. 2. – С. 78–80.
  25. Волчанський Р. Актуальні напрями вивчення техногенного рельєфу і процесів / Ростислав Волчанський, Іван Ковальчук // Геоморфологія в Україні: новітні напрямки і завдання. – К., 1999. – С. 41–43.
  26. Воропай Л.И. Изменение структуры геокомплексов под воздействием горнодобывающей промышленности / Л.И. Воропай, Г.И. Денисик // Физическая география и геоморфология. – К., 1977. – № 18. – С. 48–52.
  27. Географические информационные технологии в горнодобывающей промыш-ленности / Б.И. Селяков, А.А. Омельченко, А.А. Глухов [и др.] // Уголь Украины. – 1999. – № 3. – С. 46–47.
  28. Геоекологічні проблеми Криворізького басейну в умовах реструктуризації гірничодобувної галузі / [Багрій І.Д., Блінов П.В., Білокопитова Н.А. та ін.]. – К.: Фенікс, 2002. – 192 с.
  29. Геологический отчет о доразведке и переоценке запасов каменных углей поля шахты № 10 «Нововолынская» ПО «Укрзападуголь» (по состоянию на 1.01.1993 г.) / [отв. испол. В.И. Гарун]: В 2-х кн. – Донецк: ПО «Укруглегеология», ЛВГРЕ, 1993. – 274 с.
  30. Геологический отчет о переоценке запасов каменных углей по шахтам Нововолынского промышленного комплекса ПО «Укрзападуголь» (1977–1981 гг.) / [автора: М.Г. Штейнбук и др.]: В 2-х т. – Донецк: ПО «Укруглегеология», ЛВГРЕ, 1981. – 130 с.
  31. Геологический паспорт по шахте № 3 “Нововолынской” / [отв. испол. Н.И. Громыко]. – Владимир-Волынский: ВКГРЭ, 1960. – 129 с.
  32. Геологический паспорт по шахте № 5 “Нововолынской” / [отв. испол. Н.И. Громыко]. – Владимир-Волынский: ВКГРЭ, 1959. – 121 с.
  33. Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР / [Кузнецов И.А., Лагутина В.В. и др.]. – М.: Госгеолтехиздат, 1963. – Т. 1: Угольные бассейны и месторождения Юга Европейской части СССР. – 1210 с
  34. Геоэкологические подходы к проектированию природно-технических геосистем: [курс лекций]. – М.: ИГАН СССР, 1985. – 298 с.
  35. Геоэкологические принципы проектирования природно-технических геосистем. – М.: ИГ АН СССР, 1987. – 324 с.
  36. Герасимов И.П. Советская конструктивная география / Герасимов И.П. – М.: Наука, 1976.
  37. Герасимов И.П. Методологические проблемы экологизации современной науки / И.П. Герасимов // Общество и природная среда. – М.: Знание, 1980. – С. 66–86.
  38. Герасимов И.П. Мониторинг окружающей среды / И.П. Герасимов // Современные проблемы географии. – М.: Наука, 1976. – С. 19–29.
  39. Геренчук К.И. Волынская возвышенность / К.И. Геренчук // Физико-географическое районирование Украинской ССР: под ред. А.М. Маринича. – К.: Изд-во Киев. ун-та, 1968. – С. 45–48.
  40. Глазовская М.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов / Глазовская М.А. – М.: Высш. шк., 1988. – 331 с.
  41. Глухов А.А. Разработка геоинформационной системы, ориентированной на задачи горнодобывающей отрасли / А.А. Глухов, А.А. Омельченко, В.А. Анциферов // Геол. і геохім. горюч. копалин. – 1998. – № 4(105). – С. 79–86.
  42. Гнып А.Т. Изучение взаимосвязи меловых вод с водоносными горизонтами карбона на полях Нововолынских шахт в условиях эксплуатации месторождения / Гнып А.Т. – Владимир-Волынский, 1973. – 112 с.
  43. Гомовский С.В. Гидрогеологические и геохимические проблемы при ликвидации угольных шахт / С.В. Гомовский // Уголь Украины. – 2000. – № 7. – С. 5–7.
  44. Гонтаревский В.П. Обеспечение экологической и гидробезопасности при ликвидации шахт / В.П. Гонтаревский, В.М. Кулешов // Уголь Украины. – 1999. – № 11–12. – С. 45–46.
  45. Гонтаревский В.П. Некоторые аспекты эколого-гидрогеологической обстановки в районах закрытия шахт / В.П. Гонтаревский, О.А. Кущ, Б.К. Мальцев // Уголь Украины. – 2003. – № 11–12. – С. 23–25.
  46. Горев Л.Н. Методика оптимизации природной среды обитания / Л.Н. Горев, В.И. Пелешенко, В.В. Кирничный – К.: Либідь, 1992. – 528 с.
  47. Горленко И.А. Минеральные ресурсы и структура районного промышленного комплекса: автореф. дисс. на получ. науч. степени канд. геогр. наук / И.А. Горленко. – К., 1969. – 21 с.
  48. Горно-геологическая характеристика Львовско-Волынского угольного бассейна / В.Ф. Шульга, В.Я. Караваев, Б.И. Лелик [и др.] // Уголь Украины. – 1995. – № 12. – С. 2–9.
  49. Горшков С.П. Экзодинамические процессы освоенных территорий / Горшков С.П. – М.: Недра, 1982. – 288 с.
  50. Грин А.М. Геосистема как объект мониторинга / А.М. Грин // Геосистемный мониторинг в биосферных заповедниках. – М., 1984. – С. 43–54.
  51. Грин А.М. Принципы и методы геосистемного мониторинга / А.М. Грин // География управления природопользованием: под ред. В.С. Преобра-женского и Т.Д. Александровой. – М.: ИГ АН СССР, 1986. – С. 43–54.
  52. Гриневецький В.Т. Оптимізація ландшафтів / В.Т. Гриневецький // Географічна енциклопедія України. – К., 1990. – Т. 2. – С. 463.
  53. Гриневецький В.Т. Про основні поняття еколого-ландшафтознавчих досліджень / В.Т. Гриневецький, Л.М. Шевченко // Укр. геогр. журнал. – 1993. – №2. – С. 13–19.
  54. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології / Гродзинський М.Д. – К.: Либідь, 1993. – 186 с.
  55. Гродзинський М.Д. Ландшафтно-экологический анализ в мелиоративном природопользовании / М.Д. Гродзинський, П.Г. Шищенко. – К.: Либідь, 1993. – 224 с.
  56. Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія: геохімічний аспект: [навч. посібник] / Гуцуляк В.М. – Чернівці: Рута, 2002. – 234 с.
  57. Гуцуляк В.М. Ландшафтно-геохімічна екологія: [навч. посібник] / Гуцуляк В.М. – [вид. 2-е, допов.]. – Чернівці: Рута, 2001. – 248 с.
  58. Давыдчук В.С. Создание геоинформационных систем для решения ланд-шафтных задач / В.С. Давыдчук // Современные проблемы физической географии. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. – С. 73–83.
  59. Давыдчук В.С. Ландшафтный блок геоинформационной системы / В.С. Давыдчук, В.Г. Линник // Весн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. – 1989. – №5. – С. 25–32.
  60. Давыдчук В.С. Ландшафтный подход к организации геоинформационных систем / В.С. Давыдчук, В.Г. Линник // Теоретические и прикладные проблемы ландшафтоведения: тез. докл. – Л., 1988. – С. 53–54.
  61. Даржаева С.И. Территориальная оценка воздействия горной промышлен-ности региона на окружающую среду / С.И. Даржаева // География и природные ресурсы. – 2003. – № 2. – С. 23–32.
  62. Двуреченский В.Н. Особенности динамики техногенных ландшафтов / В.Н. Двуреченский, В.И. Федотов // Матер. VII совещания по вопросам ландшафтоведения. – Пермь, 1974. – С. 77–78.
  63. Денисик Г.І. Антропогенні ландшафти Правобережної України / Денисик Г.І. – Вінниця: Арбат, 1998. – 350 с.
  64. Денисик Г.И. Воздействие горнодобывающей промышленности на комплексы долины Южного Буга в пределах Подольской возвышенности / Г.И. Денисик // Физическая география и геоморфология. – К., 1979. – № 20. – С. 65–68.
  65. Денисик Г.И. Техногенные ландшафты Подолья, их структура, классификация и рациональное использование: автореф. дис. на получ. науч. степени канд. географ. наук / Г.И. Денисик. – К., 1984. – 20 с.
  66. Денщик В.А. Экологические последствия массового закрытия шахт в Луганской области / В.А. Денщик. – Режим доступу: http://www.enwl.net.ru/ 2002/chemestr/04182330.php.
  67. Дьяконов К.И. Становление концепции геотехнической системы / К.И. Дьяконов // Вопросы географии. – 1978. – Вып. 108. – С. 54–63.
  68. Евграшкина Г.П. Гидрогеологические аспекты закрытия шахт в Западном Донбассе / Г.П. Евграшкина // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2005. – № 1. – С. 20–22.
  69. Егоров А.П. Картографический анализ антропогенной нарушенности территории в газопромысловых районах (на примере Уренгойского НГКМ) / А.П. Егоров. – Режим доступу: http:// supergeograf.narod.ru/statii/ statii9.htm.
  70. Еколого-географічні дослідження території України / [Руденко Л.Г., Горленко Т.О., Шевченко Л.М., Барановський В.Л.]. – К.: Наук. думка, 1990. – 131 с.
  71. Ермаков В.Н. Применение водопонижения на подтопленных территориях ликвидируемых шахт / В.Н. Ермаков, О.А. Улицкий // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2003. – № 6. – С. 45–47.
  72. Ермаков В.Н. Изменение гидродинамического режима шахт при затоплении / В.Н. Ермаков, О.А. Улицкий, А.И. Спожакин // Уголь Украины. – 1998. – № 6. – С. 11–13.
  73. Єтеревська Л.В. Рекультивація земель / Єтеревська Л.В. – К.: Урожай, 1977. – 162 с.
  74. Жекулин В.С. Историческая география ландшафтов / Жекулин В.С. – Новгород: НГПИ, 1972. – 238 с.
  75. Заборин М.С. Геоэкологические проблемы реструктуризации угольной промышленности / М.С. Заборин, О.А. Улицкий, Б.С. Панов // Мат-лы VII международ. студ. экол. конф. – Новосибирск, 2002. – С. 85–87.
  76. Зайцев Г.А. Лесная рекультивация / Г.А. Зайцев, Л.В. Моторина, В.Н. Данько. – М.: Лесная промышленность, 1977. – 338 с.
  77. Звонкова Т.В. Географическое прогнозирование: [учеб. пособие] / Звонкова Т.В. – М.: Высш. шк., 1987. – 190 с.
  78. Зейлер М. Моделирование нашего мира. Пособие ESRI по проектированию базы геоданных / Майкл Зейлер. – М.: ESRI Press, 2001 – 254 с.
  79. Иванов А.К. Геолого-промышленное районирование Львовско-Волынского каменноугольного бассейна / А.К. Иванов, Б.С. Попель. – К.: Техника, 1976. – 47 с.
  80. Израэль Ю.А. Концепция мониторинга состояния биосферы / Ю.А. Израэль // Мониторинг состояния окружающей природной среды. – Л.: Гидрометео-издат, 1977. – С. 10–25.
  81. Израэль Ю.А. Проблемы мониторинга и охраны окружающей среды / Израэль Ю.А. – Л., 1989. – 389 с.
  82. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды / Израэль Ю.А. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 560 с.
  83. Изучить степень воздействия ликвидируемых шахт Нововолынской группы Львовской-Волынского бассейна на геологическую среду и разработать предложения по уменьшению отрицательного влияния на экологию: [отчет о НИР АГН Украины]. – К.: ОУГСТ, 1998. – 237 с.
  84. Исаченко А.Г. Методы прикладных ландшафтных исследований / Исаченко А.Г. – Л.: Наука, 1980. – 222 с.
  85. Исаченко А.Г. На тернистом пути к интеграции / А.Г. Исаченко // Изв. РГО. – 1996. – Вып. 3. – С. 25–28.
  86. Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды: географический аспект / Исаченко А.Г. – М.: Мысль, 1980. – 264 с.
  87. Исаченко А.Г. Прикладное ландшафтоведение / Исаченко А.Г. – Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1976.
  88. Исаченко А.Г. Экологическая география Северо-Запада России / Исаченко А.Г. – СПб, 1995. – Ч. I. – 240 с.; Ч. ІІ. – 206 с.
  89. Исследовать изменение геологической среды в районах ликвидируемых шахт Львовско-Волынского бассейна / [отв. испол. Р.Ф. Червякова]. – Владимир-Волынский: ЛВ ГРЭ, 1997. – 150 с.
  90. Іванов Є.А. Еколого-ландшафтознавчі основи рекультивації гірничо-промислових територій / Є.А. Іванов // Проблеми ландшафтного різноманіття України: матеріали міжнародної наукової конференції. – К., 2000. – С. 221–225.
  91. Іванов Є.А. Еколого-ландшафтознавчий аналіз гірничопромислових територій (на прикладі Львівської області): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук: спец. 11.00.11 “Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів” / Є.А. Іванов. – К., 2001. – 20с.
  92. Іванов Є. Методика еколого-ландшафтознавчого картографування гірничо-видобувних територій / Євген Іванов // Науковий вісник Чернівецького університету. Географія. – Чернівці: Рута, 2001. – Вип. 104. – С. 207–213.
  93. Іванов Є.А. Ландшафтно-екологічна інформаційна система гірничо-промислових територій / Є.А. Іванов // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: географія. – Вінниця, 2002. – Вип. 3. – С. 89–92.
  94. Іванов Є. Огляд досвіду аналізу еколого-ландшафтних проблем гірничо-промислових територій / Євген Іванов // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: географія. – 2002. – № 2(7). – С. 152–155.
  95. Іванов Є.А. Особливості ландшафтного знімання і кадастру в межах родовищ корисних копалин / Є.А. Іванов // Геодезія, картографія і аерофото-знімання: матер. наук.-практ. конф. – 2002. – Вип. 62. – С. 110–115.
  96. Іванов Є. Створення ландшафтно-екологічної інформаційної системи гірничовидобувного реґіону / Євген Іванов // Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки: матер. міжнарод. конф. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – С. 386–388.
  97. Іванов Є. Технології ландшафтного моделювання в гірничовидобувній промисловості / Євген Іванов // Геодезія, картографія і аерофотознімання: матер. 4-ої міжнарод. конф. – 2003. – Вип. 63. – С. 215-219.
  98. Іванов Є. Особливості ландшафтної структури гірничопромислових геокомплексів / Євген Іванов // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – Вип. 31. – С. 106–113.
  99. Іванов Є. Ландшафти гірничопромислових територій: [монографія] / Євген Іванов. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 334 с.
  100. Іванов Є.А. Проблеми геоінформаційного моделювання гірничопромислових геосистем / Є.А. Іванов, Ю.М. Андрейчук, Н.І. Лобанська // Фізична географія та геоморфологія: міжвідом. наук. збірник. – К.: ВГЛ Обрії, 2005. – Вип. 48. – С. 180–186.
  101. Іванов Є.А. Сучасний стан розвитку процесів підтоплення і заболочення в межах Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну / Є.А. Іванов, І.П. Ковальчук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2003. – № 6. – С. 79–84.
  102. Іванов Є.А. Геоекологічні проблеми, пов’язані з використанням відходів гірничопромислових територій як енергетичного ресурсу / Є.А. Іванов, І.П. Ковальчук // Реґіональні географічні дослідження України та суміжних територій: зб. наук. праць: [відп. ред. Ю.О. Кисельов]. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – С. 27–29.
  103. Іванов Є.А. Теоретико-методологічні основи й методика геоекологічного картографування і моделювання гірничо-промислових геокомплексів / Є.А. Іванов, І.П. Ковальчук, Ю.М. Андрейчук // Наук. вісник Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Географічні науки. – 2006. – № 2. – С. 15–23.
  104. Іванов Є.А. Зміна екологічного стану природно-господарських систем Львівсько-Волинського басейну у зв’язку із закриттям шахт / Є.А. Іванов, І.П. Ковальчук, О.П. Терещук // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. праць. – Луцьк: ВДУ ім. Л. Українки, 2006. – № 3. – С. 42–55.
  105. Іванов Є.А. Необхідність вдосконалення структури територіального планування Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну в умовах закриття нерентабельних шахт / Є.А. Іванов, І.П. Ковальчук, О.С. Терещук // Територіальне планування, шанси і загрози у суспільному та навколиш-ньому середовищі: тези доповідей. – (Люблін, 15–16 березня 2007 р.). – С. 14.
  106. Іванов Є.А. Моделювання розвитку процесів просідання і затоплення в межах Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну / Є.А. Іванов, Н.І. Лобанська // Реґіональні географічні дослідження України та суміжних територій: зб. наук. праць: [відп. ред. Ю.О. Кисельов]. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – С. 29–31.
  107. Каменные угли Львовско-Волынского бассейна / [Вырвич Г.Н., Дубик З.Г., Ершов В.З. и др.]. – Львов: Вища школа, 1978. – 175 с.
  108. Капелькина Л.П. Горнопромышленные ландшафты: структура, функцио-нирование и оптимизация / Л.П. Капелькина // Инженер. экология. – 1996. – № 3. – С. 44–123.
  109. Карпець Ю. Ландшафтні місцевості Волинської височини басейну Західного Бугу у межах України / Юрій Капець // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – Вип. 34. – С. 105–113.
  110. Кипко Э.Я. О предотвращении экологического ущерба при мокрой консер-вации шахт / Э.Я. Кипко, Е.Г. Соболев, О.В. Савченко // Уголь Украины. – 1997. – № 10. – С. 52–53.
  111. Клименко М.О. Моніторинг довкілля: [підручник] / М.О. Клименко, А.М. Прищепа, Н.М. Вознюк. – К., 2006. – 446 с.
  112. Климович П.В. Спроба природного районування Волинської височини / П.В. Климович // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 1965. – Вип. 3. – С. 23–27.
  113. Клюев Н.П. Совершенствование природопользования: географические подходы / Н.П. Клюев // Известия РАН. Серия географ. – 1992. – № 1. – С. 41–51.
  114. Ковальчук И. Геоинформационное моделирование природно-антропогенных систем / Иван Ковальчук, Евгений Иванов, Юрий Андрейчук // Труды ХІІ съезда РГО. – Санкт-Петербург, 2005. – Т. 6: Картография, геоинформатика, дистанционные методы исследований. – С. 173–179.
  115. Ковальчук І.П. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз / Ковальчук І.П. – Львів: Вид-во Ін-ту Українознавства, 1997. – 440 с.
  116. Ковальчук І.П. Концепція еколого-географічного аналізу басейну Західного Бугу / І.П. Ковальчук // Проблеми географії України: матеріали наук. конф. – Львів, 1994. – Ч. 2. – С. 34–36.
  117. Ковальчук І.П. Екологічні наслідки господарського освоєння території / І.П. Ковальчук // Стратегія екологічної безпеки (регіональний контекст). – Львів, 1999. – С. 169–179.
  118. Ковальчук І.П. Роль картографічних методів у визначенні тенденцій змін довкілля / І.П. Ковальчук // Кадастр, фотограмметрія, геоінформатика – сучасні технології і перспективи розвитку: матер. другої міжнарод. наук.-практ. конф. – Львів–Краків, 2000. – С. 93–95.
  119. Ковальчук І. Моніторинг техногенного рельєфу і процесів – актуальна проблема геоморфології / Іван Ковальчук, Ростислав Волчанський // Наук.-техн. симпозіум „Геомоніторинг – 99”. – Львів, 1999. – С. 99–103.
  120. Ковальчук І. Підходи до оцінки потенціалу природного і техногенного рельєфоутворення / Іван Ковальчук, Ростислав Волчанський // Україна та глобальні проблеми: географічний вимір: зб. наук. праць. – Київ-Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – Т. 2. – С.39-43.
  121. Ковальчук І. Техногенез та еколого-географічні проблеми Львівщини / Іван Ковальчук, Ростислав Волчанський // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Сталий розвиток та екологічна безпека (регіональна політика). – Львів, 2000. – Вип. ХХ. – С.138–148.
  122. Ковальчук І.П. Моделювання стану природно-антропогенних систем з використанням ГІС-технологій / І.П. Ковальчук, Є.А. Іванов, Ю.М. Андрейчук // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – Львів: Вид-во НУ “Львів-ська політехніка”. – 2004. – Вип. 65. – С. 105–110.
  123. Ковальчук І.П. Шляхи оптимізації використання рельєфу урбанізованих територій Волинської височини / І.П. Ковальчук, Ю.В. Зінько, І.М. Сіренко // Географические аспекты природопользования Волыни: тезисы докладов. – Луцк, 1990. – С. 91–92.
  124. Ковальчук І.П. Екологічний стан транскордонної річкової системи Західного Бугу / І.П. Ковальчук, Л.П. Курганевич, М.М. Гусак // Єврорегіон Буг: проблеми транскордонного співробітництва. – К.: Вид-во Міносвіти України, 1995. – С. 150–151.
  125. Ковальчук І. Геоекологія Розточчя: [монографія] / Іван Ковальчук, Мирослава Петровська. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 186 с.
  126. Ковальчук І.П. Геоекологічний аналіз гірничопромислових систем Західно-українського пограниччя / І.П.Ковальчук, Г.І. Рудько // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 1997. – Вип. 20. – С. 8–16.
  127. Ковальчук І.П. Річкова система Західного Бугу: особливості будови, структурна організація, тенденції зміни стану в ХХ ст. / І.П. Ковальчук, Л.П. Холодько // Географические аспекты природопользования Волыни: тезисы докладов. – Луцк, 1990. – С. 51–54.
  128. Колесников Б.П. О научных основах биологической рекультивации техногенных ландшафтов / Б.П. Колесников // Проблемы рекультивации земель в СССР. – Новосибирск: Наука, 1974. – С. 132–144.
  129. Компьютерное моделирование процессов затопления и подтопления горно-промышленных территорий / И.П. Ковальчук, Е.А. Иванов, Ю.М. Андрейчук [и др.] // 21-ое пленарное межвузовское коорд. совещание по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов: доклады и краткие сообщения. – Чебоксары, 2006. – С. 125–127.
  130. Концептуальні основи поліпшення стану довкілля гірничовидобувних районів України / [Коржнев М.М., Міщенко В.С., Шестопалов В.М., Яковлев Є.О.]. – К.: РВПС НАНУ, 2002. – 76 с.
  131. Котлов Ф.В. Изменение геологической среды под влиянием деятельности человека / Котлов Ф.В. – М.: Недра, 1978. – 298 с.
  132. Круглов І.С. Міська ландшафтно-екологічна інформаційна система / І.С. Круглов // Український географічний журнал. – 1997. – №3. – С. 41–47.
  133. Кукурудза С.И. Теоретические и методические проблемы среднемасштабных ландшафтных исследований (на примере Волынской области): автореф. дисс. на получение науч. степени канд. геогр. наук / С.И. Кукурудза. – К., 1979. – 25 с.
  134. Куракова Л.И. Антропогенные ландшафты / Куракова Л.И. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 285 с.
  135. Кушнирук В.А. Геологическое строение и тектонические особенности Львовско-Волынского каменноугольного бассейна / Кушнирук В.А. – К.: Наук. думка, 1968. – 132 с.
  136. Кушнирук В.А. О подземной газификации углей Львовско-Волынского бассейна / В.А. Кушнирук, Е.С. Бартошинская, С.И. Бык // Уголь Украины. – 1979. – № 1. – С. 5–6.
  137. Ландшафтно-экологические аспекты рекультивации земель / Л.В. Моторина, Н.П. Васильева, Т.И. Ижевская [и др.] // Рекультивация ландшафтов, нарушенных промышленностью: тезисы докл. VI междунар. симпозиума. – М.: Изд-во МСХ СССР, 1976. – С. 6–12.
  138. Ласточкин А.Н. Геоэкология ландшафта / Ласточкин А.Н. – СПб: Изд-во СПбГУ, 1995. – 277 с.
  139. Линник В.Г. Построение геоинформационных систем в физической географии / Линник В.Г. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. – 80с.
  140. Лищенко Л.П. Оценка геоэкологического состояния горнопромышленных территорий на основе ландшафтно-системного подхода и аэрокосмической информации / Л.П. Лищенко, С.А. Рябоконенко, А.Д. Федоровський // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2004. – № 2. – С. 5–11.
  141. Ліщенко Л.П. Аерокосмічний моніторинг геоекосистеми Нікопольського гірничопромислового району / Л.П. Ліщенко // Геологічний журнал. – 2005. – № 4. – С. 66–70.
  142. Ліщенко Л.П. Особливості вивчення ландшафтів на основі матеріалів дистанційних зйомок (на прикладі Нікопольського промислового вузла) / Л.П. Ліщенко // Нові методи в аерокосмічному землезнавстві. – К., 1999. – С. 162–164.
  143. Ліщенко Л.П. Використання нових функціональних можливостей ГІС-технологій для підвищення ефективності оцінки екологічного стану територій / Л.П. Ліщенко, С.О. Рябоконенко, О.Д. Федоровський // Геоінформатика. – 2005. – № 1. – С. 86–90.
  144. Ліщенко Л.П. Ландшафтно-системний підхід до оцінки і прогнозування геоекологічного стану природно-техногенних систем (на прикладі дослід-ження Нікопольського гірничопромислового району) / Л.П. Ліщенко, О.Д. Фед
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины