Естетичні якості ландшафтів у контексті використання та збереження гуманістичного ресурсного потенціалу регіону : Эстетические качества ландшафтов в контексте использования и сохранение гуманистического ресурсного потенциала региона

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Естетичні якості ландшафтів у контексті використання та збереження гуманістичного ресурсного потенціалу регіону
 • Альтернативное название:
 • Эстетические качества ландшафтов в контексте использования и сохранение гуманистического ресурсного потенциала региона
 • Кол-во страниц:
 • 193
 • ВУЗ:
 • ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
 • Год защиты:
 • 2001
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки України
  Чернівецький НАЦІОНАЛЬНИЙ університет
  імені Юрія Федьковича  На правах рукопису

  УДК 911.52:7.01

  Бучко Жанна Іванівна

  Естетичні якості ландшафтів
  у контексті використання та
  збереження гуманістичного
  ресурсного потенціалу регіону  11.00.01 фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата географічних наук  Науковий керівник:
  Жупанський Ярослав Іванович,
  доктор географічних наук,
  професор  Чернівці - 2001


  ЗМІСТ

  Вступ...................................................................................................... 3
  Розділ 1Естетичні якості ландшафтних комплексів:
  сутність, предмет, проблеми................................................... 10
  1.1. Естетична цінність природного середовища.............................. 10
  1.2. Еволюція естетичних поглядів на природу України.................. 23
  1.2.1. Естетичний елемент у світогляді найдавніших українців. 23
  1.2.2. Естетичні погляди на природу в Київській Русі (християнський період).................................................... 24
  1.2.3. Естетичне бачення природи України за часів Відродження (кінець ХIV - початок XVII ст.)..................................................... 26
  1.2.4. Естетичне ставлення до природи періоду бароко. Трактування проблеми взаємин людини і довкілля діячами Києво-Могилянської Академії та Григорієм Сковородою...................... 28
  1.2.5. Особливості естетичного бачення природи України в період Просвітництва і Романтизму (кінець XVIII - середина ХІХ ст.).................................................................................................. 32
  1.2.6. Естетичні орієнтири осягнення взаємин людини з довкіллям у суспільствознавстві індустріальної доби................. 33
  1.2.7. Естетико-географічні риси взаємин людини і довкілля у ХХ ст..................................................................................................... 34
  1.3. Місце естетичних якостей ландшафту в контексті гуманістичного ресурсного потенціалу території............................. 37
  Розділ 2 Психолого-естетичні аспекти сприйняття суб’єктом (людиною) об’єкту (ландшафтних комплексів)...................................................................................... 49
  2.1. Психологічні особливості сприйняття довкілля........................ 49
  2.2. Психологічний аналіз взаємовідносин людини і природи......... 54
  2.3. Естетичні особливості візуального сприйняття пейзажу........... 59

  Розділ 3 Сучасні географічні Підходи та методи до оцінювання естетичних якостей ландшафту: основні критерії та аспекти....................................................................... 67
  3.1. Постнекласичний підхід до проблеми сприйняття людиною ландшафту........................................................................................... 67
  3.2. Ландшафтознавчий підхід до визначення естетичної цінності краєвиду.............................................................................................. 75
  3.3. Відеоекологічний підхід до вивчення ландшафтних комплексів........................................................................................... 84
  3.4. Методика оцінювання естетичних якостей ландшафту............. 87
  3.4.1. Методичні критерії естетичного оцінювання ландшафту...................................................................................... 88
  3.4.2. Система оцінки окремих показників естетичності пейзажу........................................................................................... 91
  3.4.3. Пояснення до показників естетичності пейзажу.............. 96
  Розділ 4 естетичні якості ландшафтів Чернівецької області, можливості і перспективи їх використання та збереження................................................................................ 102
  4.1. Регіональні особливості ландшафтної диференціації............... 102
  4.2. Особливості естетичних якостей ландшафтів Чернівецької області на тлі їх ландшафтного різноманіття.................................. 112
  4.2.1. Естетичні якості ландшафтів Прут-Дністров'я............ 118
  4.2.2. Естетичні якості ландшафтних комплексів Буковинського Передкарпаття............................................................................ 131
  4.2.3. Естетичні якості ландшафтів Буковинських Карпат.... 138
  4.3. Можливості і перспективи використання ландшафтного різноманіття й естетичних цінностей ландшафтів та шляхи їх збереження........................................................................................ 143
  Висновки.......................................................................................... 149
  Список використаних джерел.............................................. 151
  ДОДАТОК А ...171
  ДОДАТОК Б 172
  ДОДАТОК В . 173


  Вступ
  Важливим завданням будь-якої галузевої науки є її максимальне наближення, відповідність наукових положень та завдань до сучасних проблем розвитку суспільства. Останнє ставить перед наукою певне соціальне замовлення, створює для його виконання відповідну матеріально-технічну базу. У природничих науках ці тенденції проявилися в їх гуманізації, глобалізації та екологізації. У зв’язку з цим центральні позиції в ландшафтознавчих дослідженнях все частіше займають проблеми взаємовідносин людини і ландшафтного оточення. І зовсім не випадково в поле зору науковців потрапляють такі риси і якості ландшафтів, на які раніше не зверталося належної уваги. До таких належать і проблеми естетичності ландшафту. Цей напрям ландшафтознавчих досліджень передбачає всебічне вивчення естетичних якостей ландшафту та ступеня інтересу до них людини. Це дає можливість розробити систему практичних рекомендацій щодо використання, збереження та оптимізації естетичного потенціалу ландшафтів як складової гуманістичного ресурсного потенціалу регіону.
  Актуальність роботи. В умовах формування ринкових відносин в Україні підвищуються психоемоційні навантаження на людину. Виникає об’єктивна необхідність у створенні умов для відновлення фізичних сил і усунення стресових, психічних впливів суспільного середовища для гармонійного і всебічного розвитку людської особистості. Організацію оптимального відпочинку, спрямованого на відновлення і розвиток фізичних і духовних сил людини, покликана забезпечити рекреаційна діяльність. У зв’язку з цим є необхідність у різнобічному вивченні рекреаційного потенціалу території, складовою якого є естетична цінність ландшафтів.
  Естетичну цінність ландшафтів слід розглядати у контексті гуманістичного ресурсного потенціалу з урахуванням посилення процесів гуманізації як загальнонаукового предметного напряму досліджень. Гуманістичне природничо-географічне знання має виховне, освітнє та світоглядне значення, що зосереджене на інтересах людини.
  Актуальність згаданих проблем, їх практична значущість і водночас недостатня розробленість, особливо на регіональному та локальному рівнях, зумовили вибір теми і завдання дисертаційного дослідження.
  У роботі на прикладі території Чернівецької області розглядаються естетичний ресурсний потенціал ландшафтів як необхідна умова відтворення працересурсного потенціалу, джерело естетичного задоволення і творчості. Така робота раніше не виконувалася, тому є актуальною і відповідає вимогам часу, з огляду на те, що в останні роки посилився інтерес до освоєння туристичного потенціалу Карпатського Єврорегіону і перетворення його на туристично-рекреаційну зону. Особливістю дисертаційного дослідження є й те, що розробки в галузі естетичного оцінювання ландшафту підтверджуються конкретними результатами, отриманими в різних частинах Чернівецької області.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася згідно наукової теми кафедри географії і картографії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича "Географо-краєзнавчі дослідження Карпато-Подільського регіону" (№ держреєстрації: UA 01002492P) і державної науково-дослідної теми № 48-86 Еколого-економічна та картографічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України на базі геоінформаційних систем”. Внесок автора полягає в розробці рекомендацій стосовно використання й збереження естетичного потенціалу ландшафтів для гармонізації відносин людини і довкілля.
  Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є виявлення естетичних якостей ландшафтів і ландшафтоутворюючих складових території Чернівецької області для всебічного використання у різних сферах людської діяльності, обґрунтування збереження, пошук можливостей відтворення втраченого ландшафтами різноманіття як природної основи стійкості естетичного потенціалу природи і окреслення шляхів оптимізації естетичних функцій ландшафтів. У відповідності до зазначеної мети були сформульовані такі завдання:
  - виявити географічні аспекти естетичної цінності природного середовища;
  - прослідкувати, як змінювалося ставлення населення України до естетичних якостей природи;
  - проаналізувати естетичні якості ландшафтних комплексів у контексті гуманістичного ресурсного потенціалу;
  - виявити психологічні особливості сприйняття людиною ландшафту, зокрема естетичні особливості візуального сприйняття пейзажу;
  - виявити регіональні відмінності естетичних якостей ландшафтів Чернівецької області на тлі схеми їх хорологічного різноманіття, визначити можливості практичного застосування цих розробок;
  - обґрунтувати необхідність використання знань про естетичні якості ландшафтів у різних сферах людської діяльності.
  Послідовне виконання поставлених завдань дало можливість одержати необхідну інформацію, поглибити існуючі та сформулювати ряд нових положень і висновків.
  Об’єктом дослідження є ландшафти і ландшафтоутворюючі складові природи Чернівецької області, що здатні виконувати естетичні функції. Предмет дослідження - з'ясування ресурсно-естетичних можливостей цих ландшафтних комплексів та пошук способів естетичного оцінювання ландшафтів. Естетичні якості досліджуються як реально існуючі, але можуть бути представлені й у вигляді абстракцій та моделей.
  Методологія та методи дослідження. Теоретико-методологічною основою є діалектично різнобічне пізнання естетичних особливостей ландшафтів через призму постнекласичної методології в географії та гуманістичного ландшафтознавства, вчення про природно-ресурсний потенціал. Основними підходами є постнекласичний, ландшафтознавчий, відеоекологічний, соціологічний. Використано методи експедиційних спостережень, ландшафтного картографування, прикладного спеціального оцінювання, експертного опитування, моделювання.
  При виконанні роботи використано наукові здобутки, викладені в працях Ю.О.Веденіна, В.Є.Борейка, А.-Р.А.Будрюнаса, Л.І.Воропай, А.П.Голікова, К.М.Горба, М.Д.Гродзинського, В.М.Гуцуляка, Г.І.Денисика, К.І.Ерингіса, Я.І.Жупанського, А.Г.Ісаченка, О.П.Ковальова, І.П.Ковальчука, О.М.Маринича, А.В.Мельника, І.В.Мельничука, Л.І.Мухіної, В.А.Ніколаєва, В.М.Пащенка, В.С.Преображенського, В.П.Руденка, О.Г.Топчієва, О.І.Шаблія, Г.І.Швебса, П.Г.Шищенка та інших провідних науковців.
  В роботі використано матеріали польових досліджень автора (1993-2001 р.р.), фондові матеріали кафедри фізичної географії і раціонального природокористування, кафедри географії і картографії України та кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Чернівецького національного університету, тематичні великомасштабні карти, наукові публікації та нормативні документи.
  Наукова новизна одержаних результатів.
  - Визначені етапи естетичного освоєння природи України та особливості ставлення українців до середовища свого існування;
  - обґрунтовано місце естетичних цінностей ландшафту в контексті гуманістичного ресурсного потенціалу регіону, для чого проаналізовані естетичні якості ландшафтів, конкретизовані і поглиблені положення про естетичні функції, естетичний потенціал ландшафту;
  - поглиблено та адаптовано методику естетичного оцінювання краєвиду відповідно до особливостей природних умов Чернівецької області;
  - виконано цільовий географічний аналіз естетичних якостей ландшафтів Чернівецької області. Вперше здійснено спробу диференціювати естетичні якості ландшафтів на підставі розрахованого ландшафтного різноманіття та за методикою естетичного оцінювання краєвиду;
  - розроблено й запропоновано напрями використання естетичних якостей ландшафтів у практиці туристичного освоєння регіону, еколого-естетичного виховання населення та створення природоохоронних територій залежно від їх естетичної цінності.
  Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження дали можливість виявити закономірності в диференціації природно-естетичного потенціалу ландшафтів Чернівецької області, їх регіональні особливості та визначити шляхи його раціонального використання. Наукові розробки дослідження дозволяють більш раціонально організувати рекреаційну діяльність в області. Відомості про естетичну цінність ландшафтів можуть бути використані при організації всіх видів відпочинку, виборі туристичних маршрутів, стоянок, проектуванні та будівництві рекреаційних закладів, створенні оптимальної мережі природозаповідного фонду.
  Особистий внесок здобувача. Висвітлені особливості естетичного оцінювання ландшафтів Українських Карпат [31]. Розглянуто компонентну структуру рекреаційних ресурсів Чернівецької області, зокрема естетичних [171]. Розкрито зміст методів еколого-естетичного виховання молоді в екологічному таборі [19]. Запропоновано відеоекологічний підхід у вивченні ландшафтних комплексів [25]. Пропонуються підходи для виявлення естетичних цінностей ландшафтів у процесі їх використання для рекреації й туризму [1].
  Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися на міжнародній науковій конференції "Навколишнє середовище і здоров'я" (Чернівці, 1993 р.), VII з‘їзді Українського географічного товариства ( Київ, 1995 р.), міжнародній науково-практичній конференції "Екологічні передумови розвитку рекреації на Гуцульщині" (Яремче, 1996.), науково-методологічній конференції "Українське Полісся: вчора, сьогодні, завтра" (Луцьк, 1998), міжнародній науково-методичній конференції "Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя" (Херсон, 1998 р.), міжнародній науково-методологічній конференції "Людина в ландшафті ХХІ століття: гуманізація географії. Проблеми постнекласичних методологій" (Київ, 1998 р.), Всеукраїнській науковій конференції "Ландшафт як інтегруюча концепція ХХІ сторіччя" (Київ, 1999 р.), Всеукраїнській науково-методичній конференції Проблеми раціонального використання, охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу України” (Чернівці, 2000р.), Міжнародній науково-методологічній конференції Ландшафт як основа науки. Проблеми постнекласичних методологій” (Вінниця, 2000 р.), Науково-методологічній конференції Проблеми ландшафтного різноманіття України” (Київ, 2000 р.).
  Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 16 наукових праць, з них 3 у виданнях, які рекомендовані ВАК України.
 • Список литературы:
 • Висновки
  1. Вивчення процесів взаємодії людини з природою - один з актуальних напрямів перцепційної географії - науки про закономірності сприйняття людиною навколишнього середовища, про використання цих закономірностей при територіальному проектуванні та плануванні будь-яких рішень, пов’язаних з життєдіяльністю людини. Важливим завданням є вивчення естетичного сприйняття людиною довкілля.
  2. Ландшафт як фокус взаємодії людини і природи концентрує також і естетичні якості, такі необхідні для духовного розвитку людини. Це їх натуральність, мальовничість, виразність, гармонійність, пейзажна різноманітність, привабливість. Гуманістичне ландшафтознавство розглядає ландшафт як джерело відновлення сил людини, її духовного збагачення, отримання естетичного задоволення, формування високої культури.
  3. Естетичні якості ландшафту створюють естетично-ресурсну цінність. Здатність ландшафту виконувати естетичні функції зумовлюється його естетичним потенціалом. Під естетичним потенціалом ландшафту слід розуміти його природні та антропогенні властивості, які здатні через свої виняткові і звичайні риси викликати в людини різні емоції: натхнення, прагнення до життя, радість, стимул до творчої діяльності, почуття захоплення, інтересу, прив’язаності тощо.
  4. Естетична цінність ландшафтів визначається шляхом оцінювання, що передбачає виявлення естетичних якостей ландшафту і ступеню інтересу до них. Таке оцінювання повинно проводитися з врахуванням різноманіття ландшафтів.
  5. В результаті дослідження й аналізу ландшафтної структури Чернівецької області виявлені ареали з дуже низьким, низьким, середнім, високим і дуже високим ступенем ландшафтного різноманіття. Укладена картосхема хорологічного різноманіття ландшафтів області (на рівні видів місцевостей) дає можливість визначити показники ландшафтного різноманіття. Високий і дуже високий ступінь ландшафтного різноманіття відзначається у напрямку розташування долин рр. Дністра, Черемошу, Сірету, Сучави. Низькі, іноді дуже низькі показники різноманіття ландшафтів властиві місцевостям лівобережних терас Пруту, низько- та середньогірним місцевостям Буковинських Карпат.
  6. Естетичне оцінювання пейзажів у межах ландшафтних районів Чернівецької області показало, що на естетичну цінність пейзажу, окрім ландшафтного різноманіття, мають вплив інші чинники, зокрема кутовий розмір, ступінь розчленування рельєфу, оптимальне поєднання візуальних елементів у пейзажі, наявність кількох перспектив, антропогенна зміненість, заповідність. Можна стверджувати, що не завжди найрізноманітніші ландшафти мають найвищі бали естетичної цінності.
  7. Сучасний етап посиленої експлуатації природних ландшафтів супроводжується втратою їх різноманітності, порушенням гармонійності і, як наслідок, збідненням естетичного потенціалу. Зрозуміло, що за таких обставин зусилля науки слід спрямувати на збереження ландшафтного різноманіття як носія естетичної цінності природи.
  8. Дослідження ландшафтного різноманіття і пов’язаної з ним естетичної цінності краєвидів дають підставу рекомендувати посилене використання певних типів ландшафтів для потреб туризму і рекреації, при плануванні туристичних маршрутів, екологічних стежок. Збереження естетично різноманітних та цінних краєвидів повинно стати головним напрямом в діяльності наукових, культурних, громадських та адміністративних структур. Пропонується створення об’єктів природозаповідного фонду, в яких би охоронялися естетично цінні ландшафти.
  9. Результати досліджень естетичних якостей ландшафтів слід використовувати у навчально-виховному процесі для формування в учнів та студентів екологічного, етичного та естетичного ставлення до природи. До програми туристично-краєзнавчої роботи слід запровадити новий напрям досліджень ландшафтно-естетичний. Це дасть змогу відродити зацікавленість людей до неутилітарних, в тому числі естетичних цінностей природи.
  Список використаних джерел

  1. Андрейчук В.М., Бучко Ж.І. Питання вивчення естетичних можливостей ландшафтів для потреб рекреації // Географічна наука та освіта в Україні: Збірник наукових праць. К.: Фітосоціоцентр, 2000. С.21.
  2. Антична культура і вітчизняна філософська думка. - Серія 2. Світогляд. №11. - Київ: Знання, 1990. - 48 с.
  3. Антология мировой философии. В 4 т. Т.1. Ч.2. - М.: Мысль, 1969. - С.577 - 936.
  4. Апресян Г.З. Эстетическое отношение к природе в социалистическом обществе. Москва: Знание, 1981. 94 с.
  5. Арманд Д.Л. Нам и внукам. - М.: Мысль, 1966. - 251 с.
  6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Прогресс, 1974. - 392с.
  7. Багрова Л.А., Багров Н.В., Преображенский В.С. Рекреационные ресурсы: Подходы к анализу и понятию // Изв. АН СССР. Сер. геогр. - 1977. - № 2. - С. 5-12.
  8. Багрова Л.А. Опыт картирования внешнего пейзажного разнообразия природных комплексов // Ландшафтное картирование для териториальных планировок. Материалы научн. сем. Кяэрику, 16-17 мая, 1972 г. - Тарту, 1972. - С. 54-56.
  9. Багрова Л.А. Опыт характеристики внешнего пейзажного разнообразия природных комплексов юго-восточной части Горного Крыма // Проблемы геогр. Крыма. - Симферополь, 1971. - С. 80-84.
  10.Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. - М.: Худож. лит., 1975. - 502 с.
  11.Безпалова И.И. Опыт рекреационно-курортной оценки природных комплексов Черновицкой области // В помощь проектировщику-градостроителю. Проектирование курортов и зон отдыха. - Киев, 1975. - С. 82-88.
  12.Беловашина А.М. Природа в эстетическом воспитании молодежи. - Ярославль, 1967. 87 с.
  13.Бобров Р.В. Лесная эстетика. М.: Агропромиздат, 1989. 191 с.
  14.Борейко В.Е. Введение в природоохранную эстетику. К.: Киевский эколого-культурный центр, 1999. 128 с.
  15.Борейко В.Е. Прорыв в экологическую этику. - К.: Киевский эколого-культурный центр, 1999. 128 с.
  16.Борейко В.Е. Современная идея дикой природы. К.: Киевский эколого-культурный центр, 2001. 124 с.
  17.Борейко В.Е. Эссе о дикой природе. К.: Киевский эколого-культурный центр, 2000. 148 с.
  18.Бочковская А.И. Проблемы картографического изучения территориальных рекреационных систем // V съезд Географического общества УССР, Симферополь, март 1985: Тез. докл. - Киев, 1985. - С. 119-120.
  19.Бучко Ж.І., Бучко Н.Д. Особливості еколого-естетичного виховання в екологічному таборі // Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя. Матер. міжнар. науково-методичної конференції (1-3 жовтня 1998 року м. Херсон). - Київ: Реформа, 1998 р. - С. 29-31.
  20.Бучко Ж.І. До аналізу естетичних властивостей ландшафту // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 19: Географія - Чернівці: ЧДУ, 1997. - с. 144-150.
  21.Бучко Ж.І. До естетичної оцінки ландшафту // Ландшафт як інтегруюча концепція ХХІ сторіччя: Збірник наукових праць. - К., 1999. - С. 193-194.
  22.Бучко Ж.І. До питання еколого-естетичного виховання в структурі географічної освіти // Українське Полісся: вчора, сьогодні, завтра: Збірка наукових праць. Луцьк: Надстир’я, 1998. С.211-212.
  23.Бучко Ж.І. До питання про еколого-естетичні якості ландшафту // Еколого-географічні дослідження в сучасній географічній науці. Тернопіль: Вид-во Терн. пед. ун-ту, 1999. С.46-47.
  24.Бучко Ж.І. До питання про розвиток естетичних поглядів на природу України // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.49: Географія. Чернівці: ЧДУ, 1999. С.52-63.
  25. Бучко Ж., Дутчак М., Чернега П. Відеоекологічний підхід до вивчення ландшафтних комплексів // Ландшафти і сучасність: Збірник наукових праць. Київ-Вінниця. В.: Гіпаніс, 2000. С.131-133.
  26.Бучко Ж. Методологічні проблеми естетичного сприйняття ландшафтів // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.104: Географія. Чернівці: ЧНУ, 2001. С.61-66.
  27.Бучко Ж.І. Особливості візуального сприйняття ландшафту як естетичної цінності // Ландшафт як інтегруюча концепція ХХІ сторіччя: Збірник наукових праць. - К., 1999. - с. 170-174.
  28.Бучко Ж.І. Регіональні дослідження ландшафтного різноманіття (на прикладі Чернівецької області) // Проблеми ландшафтного різноманіття України: Збірник наукових праць К., 2000. С. 207-212.
  29.Бучко Ж.І. Теоретичні аспекти проблеми естетичного потенціалу // Проблеми раціонального використання, охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу України: Тези доп. наук. мет. конф. Чернівці: Рута, 2000. С.28-30.
  30. Бучко Ж.І. Територіальні особливості природно-ресурсного потенціалу Чернівецької області // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: Тези доп. респ. наук.-практ. конф. - Ч. 1. - Луцьк, 1993. - С. 63-64.
  31.Бучко Ж.І., Чернега П.І. Деякі підходи до естетичної оцінки ландшафтів Українських Карпат // Екологічні передумови розвитку рекреації на Гуцульщині. Тез. доп. наук.-практ. конф. , Яремче, 1996. - С. 18-19.
  32.Бушак С.М. Українські ландшафти в образотворчому мистецтві // Людина в ландшафті ХХІ століття: гуманізація географії. Проблеми постнекласичних методологій. Київ, 1998. С.93-97.
  33.Василенко Л.І. Теоретичні аспекти проблеми ландшафтного різноманіття // Ландшафт як інтегруюча концепція ХХІ сторіччя: Збірник наукових праць. - К., 1999. - С. 47-50.
  34.Васильев П.В. Леса на службе социального прогресса. - М.: Знание, 1972. 44 с.
  35.Васмут А.С., Дубровец И.А. Декоративно-прикладное искуство и картография // Геодезия и картография. - № 12. - 1984. - С. 26-27.
  36.Веденин Ю.А. Динамика территориальных рекреационных систем. - М.: Наука, 1982. - С. 15-17.
  37.Веденин Ю.А., Мирошниченко Н.Н. Оценка природных условий для организации отдыха // Изв. АН СССР. Серия геогр. - №4. - 1969. С. 27-36.
  38.Веденин Ю.А., Филлипович Л.С. Опыт выявления и картирования пейзажного разнообразия природных комплексов // Географические проблемы организации туризма и отдыха. - Вып. 2. - Москва, 1975. - с. 39-48.
  39.Викторов А.С. Рисунок ландшафта. М.: Мысль, 1986. 179 с.
  40.Владимиров В.В., Микулина Е.М., Яргина З.Н. Город и ландшафт: Проблемы, конструктивные задачи и решения. - М.: Мысль, 1986. - 236 с.
  41.Волошин І.М. До екологічної паспортизації природних ресурсів // VII з'їзд Українського географічного товариства: Тези доп. Київ, 30 травня - 1 червня. - Київ, 1995. - 455 с.
  42.Воропай Л.И., Андрейчук В.Н. Особенности карстовых ландшафтов как геосистем. - Черновцы: ЧГУ, 1985. - 80 с.
  43.Воропай Л.І., Бучко Ж.І., Дутчак М.В., Куниця М.О., Чернега П.І., Проскурняк М.М. Антропогенна перетвореність ландшафтів Чернівецької області як показник гостроти екологічної ситуації // Навколишне середовище і здоров'я. Тези доп. міжнар. наук. конф. - Чернівці, 1993. - С. 266.
  44.Воропай Л.И., Гуцуляк В.Н., Рыбин Н.Н. Легенда ландшафтно-типологической карты Черновицкой области. Масштаб 1:500000.
  45.Воропай Л.И., Дутчак Н.В. Легенда ландшафтной карты региона функционирования и воздействия на природно-территориальные комплексы днестровской гидросистемы. Масштаб 1:100000.
  46.Воропай Л.И., Куница М.Н, Куница Н.А., Дутчак Н.В. Ландшафтная структура Черновицкой области, ее антропогенные изменения и задачи рационального природопользования // Направления становления и развития соц. хоз. механизма в условиях экон. самост. региона. Тез. докл. науч.-практ. конф. - Черновцы, 1990. С. 46-47.
  47.Воропай Л.І. Наша мала вітчизна Північна Буковина // Зелена Буковина, 1995, №1-2, С.7-12.
  48.Географія Чернівецької області: Навчальний посібник //За ред. проф. Я.І. Жупанського. Чернівці: ЧДУ, 1993. 192 с.
  49.Геттнер А. География, ее история, сущность и методы. Ленинград-Москва: Госиздат, 1937. 416 с.
  50.Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М.: Прогресс, 1992. 464 с.
  51.Голд Дж. Психология и география. Основы поведенческой географии: Пер. с англ. М.: Пргресс, 1990. 304 с.
  52.Горб К.Н. Концепция и общие методические принципы создания охраняемых природных территорий в зависимости от эстетической ценности природных ландшафтов. Киев, 2000. 54с.
  53.Горб К.Н., Крымцов А.А., Билявская Е.В., Степанова В.Н. Оценка эстетических достоинств природных ландшафтов Украины в целях заповедания: общие положения и первый опыт // Гуманитарный экологический журнал. Т.1. Вып.1. 1999. С.16-22.
  54.Горб К. Н. Оценка эстетических достоинств природных ландшафтов Украины в целях заповедания: методические принципы и результаты исследований // Гуманитарный экологический журнал. Т.3. Вып.1. 2001. С. 3-11.
  55.Горб К.Н., Сесин В.А. Дикая природа в оценках населения Украины: общая концепция и первые результаты перцепционно-географического исследования // Гуманитарный экологический журнал. Т.3. Спецвыпуск. 2001. С. 45-60.
  56.Горський В.С. Історія української філософії. - Київ: Наукова думка,1996.-280с.
  57.Горський В.С. Нариси з історії філософської культури Київської Русі (середина ХІІ - середина ХІІІ ст.). - Київ: Наукова думка, 1993. - 162 с.
  58.Гриневецький В.Т. До обгрунтування основних понять і методології досліджень ландшафтного різноманіття в Україні // Український географічний журнал, 2000, №2, С.8-13.
  59.Гродзинська О.Ю. Перцепційне районування території України // Ландшафт як інтегруюча концепція ХХІ сторіччя: Збірник наукових праць. - К., 1999. - С. 166-170.
  60.Гродзинський М.Д. Ландшафт у світлі естетичних теорій // Людина в ландшафті ХХІ століття і гуманізація географії. Проблеми постнекласичних методологій. - Київ, 1998. - С.82-84.
  61.Гродзинський М.Д. Різноманіття ландшафтних різноманіть // Ландшафт як інтегруюча концепція ХХІ сторіччя: Збірник наукових праць. - К., 1999. - С. 50-56.
  62.Гродзинський М.Д. Суб’єктивні аспекти проблеми ландшафтного різноманіття // Проблеми ландшафтного різноманіття України: Збірник наукових праць К., 2000. С. 34-37.
  63. Гродзинский М.Д., Шищенко П.Г. Збереження та відтворення ландшафтного різноманіття в контексті сталого розвитку // Проблеми сталого розвитку України: збірник наукових доповідей. К.: Б.В., 1998. С.194-210.
  64.Гродзинский М.Д., Шищенко П.Г. Ландшафтно-экологический анализ в мелиоративном природопользовании. - К.: Либідь, 1993. - 224 с.
  65.Громов Е.С. Основные эстетические категории. - М.: Знание, 1981. - 62 с.
  66.Гуцуляк В.М., Штефуряк Р.І. Еколого-геохімічна оцінка ландшафтно-функціональних комплексів м. Чернівці // Науковий вісник Чернівецького Унів. - Вип. 19. Географія. - Чернівці: ЧДУ, 1997. - С. 37-48.
  67.Данюлайтис Г.И., Каваляускас П.П., Стаускас В.П. Систематизация аспектов и критериев оценки ландшафта и типизация рекреационных территорий при планировке зон отдыха // Географические проблемы организации туризма и отдыха. Вып.2. Москва, 1975. С. 22-25.
  68.Денисик Г.І. Антропогенні ландшафти Правобережної України: Монографія. - Вінниця: Арбат, 1998. - 292 с.
  69.Денисик Г.І., Кирилюк Л.М., Воловик В.М. Нариси з антропогенного ландшафтознавства. Навчальний посібник. Вінниця: Арбат, 1999. 150 с.
  70.Денисик Г.І., Любченко В.Є. Подільське Побужжя: Краєзнавчі нариси. Вінниця: ЕкоБізнесЦентр, 1999. 96 с.
  71.Денисик Г.І. Художня географія і художнє ландшафтознавство // Людина в ландшафті ХХІ століття і гуманізація географії. Проблеми постнекласичних методологій. - Київ, 1998. - С. 87-89.
  72.Дмитрук О.Ю. Особливості візуально-інформаційного аналізу в ландшафтознавстві // Людина в ландшафті ХХІ століття і гуманізація географії. Проблеми постнекласичних методологій. - Київ, 1998. - С. 91-93.
  73.Дубнов А.П. Вопросы методологии изучения спроса в туризме // Проблемы развития индустрии туризма. - Новоросийск, 1970. - С. 32-34.
  74.Душков Б.А. География и психология. Подход к проблемам. - М.: Мысль, 1987. - 285 с.
  75.Єна О.В. Карта природних ресурсів Криму // Географічні ландшафти і охорона природи. - Київ: Наукова думка, 1976. - С. 109-114.
  76.Жупанский Я.И. Изобразительные возможности и символичность цветных изображений на социально-экономических картах // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. Вып.21. Львов: Вища школа. 1975. С.90-97.
  77.Жупанський Я.І. Історія географії в Україні. Львів: Світ, 1997. 264 с.
  78.Жупанський Я.І., Круль В.П. Ландшафт і етнос: деякі дефініції та характеристики взаємодії і впливу // Ландшафт як інтегруюча концепція ХХІ сторіччя: Збірник наукових праць. - К., 1999. - С. 153-155.
  79.Жупанський Я.І., Чернега П.І, Круль В.П., Потокій М.В. Картографічне дослідження як основа для розробки заходів раціонального природокористування // Сучасні географічні проблеми Української РСР: Тези доп. VI з'їзду Географічного товариства УРСР. - Київ, 1990. - 371 с.
  80.Зеленов Л.А. Процесс эстетического отражения. - М.: Исскуство, 1969. - 175с.
  81.Зорин И.В. Экономико-географические факторы формирования рекреационных районов // Географические проблемы организации отдыха и туризма. - М.: Наука, 1969. - С. 17-25.
  82.Игнатенко А.Н., Джаман В.О. Областной рекреационный комплекс и оптимизация миграци населения. - Черновцы: Изд-во Черн. ун-та, 1986. - 94 с.
  83.Игнатенко А.Н. Рекреационные территориальные системы: научные основы развития и функционирования. - К.: УМК ВО при Минвузе УССР, 1989. - С.10-18.
  84.Игнатенко А.Н., Руденко В.П. Природно-ресурсный потенциал Среднего Приднестров'я. - Черновцы: Изд-во Черн. ун-та, 1980. - 86 с.
  85.Игнатьев Г.М., Куракова Л.И. Природные ресурсы и культурные ландшафты материков // Культурные ресурсы и культурные ландшафты. - Москва, 1971. С.35-46.
  86.Исаченко А.Г. Географические аспекты взаимодействия природы и общества и перспективы интеграции в географии // Изв. Всесоюзн. геогр.общ-ва. 1987. - №1. С.3-13.
  87.Исаченко А.Г. Методы прикладных ландшафтных исследований. Л.: Наука, 1980. 222 с.
  88.Исаченко Г.А. Образное восприятие в географическом познании мира // Изв. РГО. Санкт-Петербург: Наука, 2001. Т.133. Вып.3. С.24-33
  89.Исаченко А.Г. Развитие географических идей. М.: Мысль, 1971. 416 с.
  90.Использование природных ресурсов для оптимизации туризма и отдыха // Отв. ред. Воробъева З.В. Сб. статей. - Омск, 1972. С. 34-51.
  91.Карташевская И.Ф. Географические аспекты использования экскурсионного потенциала Крыма в условиях рыночных отношений: Автореф. дис. канд. геогр. наук. - Киев, 1995. - 22 с.
  92.Кизима В.В. Тоталлогические иллюзии // Totalogy. Потнекласичні дослідження. - Київ, 1995. - С. 20-105.
  93.Кизима В.В. Тоталлогия ландшафта // Ландшафтогенез - 2000: філософія і географія: проблеми постнекласичних методологій: Тези доп. міжнар. наук.-методолог. конф. - Київ,1996. - С. 8-11.
  94.Кирилюк М.І. Еколого-географічні основи сталого розвитку // Науковий вісник. Чернівецького університету: Вип.80: Географія. Чернівці: ЧДУ, 2000. С.3-7.
  95.Кілінська К.Й., Жупанський Я.І. Сучасні дослідження природи Буковинського Передкарпаття // Зелена Буковина. - 1995. - №3-4. - 1996.- № 1-2. - С. 20-22.
  96.Ковальов О.П. На шляху до ноосфери: духовне з'єднання людини і ландшафту // Ландшафт як інтегруюча концепція ХХІ сторіччя: Збірник наукових праць. - К., 1999. - С. 135-144.
  97.Ковальов О.П. Нова концепція ландшафту: ландшафт як відображення дії геосистем в структурі денної поверхні // Проблеми ландшафтного різноманіття України: Збірник наукових праць К., 2000. С. 42-47.
  98.Ковальов О.П. Новий погляд на ландшафт: Ландшафт як інформаційна категорія // Ландшафт як інтегруюча концепція ХХІ сторіччя: Збірник наукових праць. К., 1999. С.16-21.
  99.Коржик В.П. Історико-географічний процес як антропогенізація довкілля // Ландшафт як інтегруюча концепція ХХІ сторіччя: Збірник наукових праць. - К., 1999. - С. 162-166.
  100. Коржик В. Лісистість Буковини як функція антропогенізації довкілля // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.104: Географія. Чернівці: ЧНУ, 2001. С.36-60.
  101. Коржик В.П. Національний природний парк Вижницький”: наукові проблеми розбудови // Зелена Буковина, 1995, №3-4, 1996, №1-2, С.23-26.
  102. Коржик В.П. Хворі груди землі // Зелені Карпати. Рахів, 1994, №3-4. С.67-72.
  103. Котляров Е.А. География отдыха и туризма. - М.: Мысль, 1978. - С. 61-84.
  104. Крачило Н.П. География туризма. - К.: Вища школа, 1987. 208 с.
  105. Крачило Н.П., Руденко В.П. Картографирование рекреационных ресурсов Украинских Карпат // Картографическое обеспечение основных направлений экономического и социального развития УССР и ее регионов. Тез. докл. VI респ. научн. конф. - Черновцы, 1987. - С. 114-115.
  106. Кузанский Н. Об ученом незнании // Антология мировой философии в 4-х т. - Т.2. - М.: Мысль, 1988. - С. 82-87.
  107. Кузик С.П. Відпочинок в Карпатах. Про розвиток курортної справи та туризму в зоні Карпат // Жовтень. - №4. - 1991. - С. 100-102.
  108. Кузнецов М.П. Структура формирования образа ландшафта в процессе восприятия человеком природы // Ландшафтогенез - 2000: філософія і географія Проблеми постнекласичних методологій. - Київ, 1996. - с. 103-104.
  109. Культура і побут населення України. - Київ: Либідь, - 1991. - 229 с.
  110. Куницын Л.Ф., Мухина Л.И., Преображенский В.С. Некоторые общие вопросы технической оценки природных комплексов при инженерном освоении территории // Изв. АН СССР. Сер. геогр. - №6. - 1969. С. 27-34.
  111. Куниця М.М. Ландшафт і розселення людини: функціональні зв'язки // Ландшафт як інтегруюча концепція ХХІ сторіччя: Збірник наукових праць. - К., 1999. - С. 196-198.
  112. Куракова Л.И. Современные ландшафты и хозяйственная деятельность. - М.: Просвещение, 1988. 199 с.
  113. Лапшин Ф.В. Мінеральні води і курорти Буковини. - Ужгород: Карпати, 1965. - 111 с.
  114. Любіцева О.О. Ландшафт в географії культури // Ландшафт як інтегруюча концепція ХХІ сторіччя: Збірник наукових праць. - К., 1999. - С. 150-153.
  115. Людина і довкілля. Антологія.У 2 кн. Кн. 1. Природа і людність України в пам‘ятках світової і національної культури. - К.: Заповіт, 1995. - 432 с.
  116. Людина і довкілля. Антологія.У 2 кн. Кн. 2. Людина і довкілля в Українській духовності. - К.: Заповіт, 1995. - 432 с.
  117. Маляренко О.В. Модель процесу сприйняття людиною навколишнього середовища // Вісник . Географія. Випуск 44. - Київ: Видавничий центр "Київський університет", 1999. - С. 21-26.
  118. Маляренко О.В. Порівняльний аналіз методів оцінки сприйняття людиною ландшафту // Ландшафт як інтегруюча концепція ХХІ сторіччя: Збірник наукових праць. - К., 1999. - С. 174-178.
  119. Маляренко О.В. Сприйняття і поведінка людини в природі як основа його проектування // Людина в ландшафті ХХІ століття: гуманізація географії. Проблеми постнекласичних методологій. Тези доп. Міжнар. наук.-методологіч. Конф. - Київ, 1998. - С.84-87.
  120. Маринич О.М. Наукові засади дослідження ландшафтного різноманіття України // Проблеми ландшафтного різноманіття України: Збірник наукових праць К., 2000. С. 11-16.
  121. Маринич О.М., Пащенко В.М. Основні напрями природничо-географічних досліджень (1986-1995 рр.) // Укр. геогр. журн. 1996. - №2. С.9-15.
  122. Маринич А.М., Пащенко В.М., Шищенко П.Г. Ландшафты и физико-географическое районирование. Природа Украинской ССР. К.: Наукова думка, 1985. 222 с.
  123. Мельник А.В. Ландшафтне різноманіття Українських Карпат // Проблеми ландшафтного різноманіття України: Збірник наукових праць. К., 2000. С.137-140.
  124. Мельник А.В., Міллер Г.П. Ландшафтний моніторинг. К., 1993. 152 с.
  125. Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты. Очерки антропогенного ландшафтоведения. Москва: Мысль, 1973. 222 с.
  126. Минц А.А. Экономическая оценка естественных ресурсов. - М.: Мысль, 1972. - 303 с.
  127. Мироненко Н.С. Изучение районов отдыха и туризма на примере Причерноморья // Вестник МГУ. - Серия 5. География. - № 2. - 1978. - С. 6-10.
  128. Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. - М.: Из-во МГУ, 1981. - 207 с.
  129. Михайлова И.Ф., Клюшин В.А. Опыт картирования и анализа ландшафтов в проектах рекреационных систем региона озера Байкал // Ландшафтное картографирование для территориальных планировок. Материалы научн. сем. Кяэрику, 16-17 мая 1972 г. - Тарту, 1972. - С. 49-51.
  130. Мороз С.А., Онопрієнко В.І., Бортник С.Ю. Методологія географічної науки: Навч. посібник. - К.: Заповіт, 1997. - 333 с.
  131. Мулік О.Г. До питання про гуманістичний ресурсний потенціал ландшафтних комплексів // Ландшафт як інтегруюча концепція ХХІ сторіччя: Збірник наукових праць. - К., 1999. - С. 146-150.
  132. Мухина Л.И. Опыт разработки рекреационной оценки природных комплексов // Географические проблемы огранизации туризма и отдыха. - Вып. 2. - Москва, 1975.- С. 3-13.
  133. Навчально-краєзнавчий атлас Чернівецької області. Львів: Львівська політехніка, 2000. 24 с.
  134. Недашковская Н.Ю. Рекреационая система Советских Карпат. Киев: Вища школа, 1983. 117 с.
  135. Нижник М.С. Лес и отдых. - К.: Наукова думка, 1989. 117 с.
  136. Николаев В.А. Проблемы регионального ландшафтоведения. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. - 160 с.
  137. Николаев В.А. Эстетическое восприятие ландшафта // Вестн. Моск. ун-та. Сер.5, география, 1999, №6. С.10-15.
  138. Ортега-и-Гассет Х. Тема нашего времени // Что такое философия? М.: Наука. - 1991. - С. 46-47.
  139. Осадча Н.Г. Роль ландшафту в житті етносу // Ландшафт як інтегруюча концепція ХХІ сторіччя: Збірник наукових праць. - К., 1999. - С. 155-158.
  140. Особливості землеустрою національних природних парків: Методичні рекомендації. - Чернівці, 1994. - 91 с.
  141. Парсон Р. Природа предъявляет счет. - М.: Прогресс, 1969. - 566 с.
  142. Пащенко В.М. Дослідження ландшафтного різноманіття як інваріантності та варіантності ландшафтів // Український географічний журнал, 2000, №2, С.8-13.
  143. Пащенко В.М. Землезнання: Кн.Перша. Методологія природничо-географічних наук. Київ: Б.в., 2000. 320 с.
  144. Пащенко В.М. Методологія постнекласичного ландшафтознавства. Київ:Б.в., 1999. 284 с.
  145. Пащенко В.М. Теоретические проблемы ландшафтоведения. - Київ: Наукова думка, 1993. - 280 с.
  146. Потапенко В.Г. Еволюція світосприйняття та екологічна свідомість як чинники змін стану навколишнього природного середовища // Людина в ландшафті ХХІ століття і гуманізація географії. Проблеми постнекласичних методологій. - Київ, 1998. - С. 154-156.
  147. Потебня А.А. Эстетика и поэтика. М. :Искусство, 1976. 614 с.
  148. Поярков Б.Б. О методологии географического исследования урбанизированных территорий // Физико-географические аспекты изучения урбанизированных территорий. Тез. докл. науч. конф. - Ярославль, 1992. С.56-57.
  149. Преображенский В.С., Веденин Ю.А. География и отдых. - М.: Знание, 1971. - 48 с.
  150. Преображенский В.С.
 • Стоимость доставки:
 • 50.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины