Германские языки


Всего работ:424


101 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ, СТИЛІСТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ОМОФРАЗ (на матеріалі англомовної військової фразеології)

102 ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ РЕЧЕННЯ В РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

103 СЛОВОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДІЄСЛІВНИХ ОСНОВ З КАТЕГОРІАЛЬНИМ ЗНАЧЕННЯМ АКТИВНОГО РУХУ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

104 ПОЛІСЕМІЯ ПОХІДНОГО СЛОВА: СЕМАНТИЧНИЙ ТА КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТИ (на матеріалі префіксальних відіменникових дієслів сучасної німецької мови)

105 НІМЕЦЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ-ДЕРИВАТИ В ЛЕКСИКОГРАФІЧНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

106 СИНЕСТЕЗІЙНА ОБРАЗНІСТЬ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі американської жіночої поезії кінця ХІХ – початку ХХІ століття)

107 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСЛОВЛЕНЬ ОСУДУ (на матеріалі англомовного художнього дискурсу)

108 КАТЕГОРІЯ ОЗНАЧЕНОСТІ/НЕОЗНАЧЕНОСТІ В РІЗНИХ ТИПАХ АНГЛІЙСЬКОГО ДИСКУРСУ

109 ВЗАЄМОДІЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО, СИНТАКСИЧНОГО, ФОНЕТИЧНОГО ТА ПРАГМАТИЧНОГО РІВНІВ У ТЕКСТАХ РЕКЛАМИ АВТОМОБІЛІВ (на матеріалі англійської мови)

110 ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ПАРАМЕТРИ КОМБІНУВАЛЬНИХ ФОРМ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

111 НІМЕЦЬКА НАРОДНА ПОБУТОВА КАЗКА: ТЕМАТИЧНІ, СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

112 СИМВОЛІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЧАТКОВИХ СПОЛУЧЕНЬ ПРИГОЛОСНИХ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

113 ЛІНГВОКОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АНГЛОМОВНОГО ДЕТЕКТИВНОГО ДИСКУРСУ

114 ГЕНДЕРНА СПЕЦИФІКА ОБ’ЄКТИВАЦІЇ КОНЦЕПТУ ЩАСТЯ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

115 ЗАПЕРЕЧЕННЯ В СУЧАСНОМУ АМЕРИКАНСЬКОМУ ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТИ

116 ПРИКМЕТНИКИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ „ОСОБЛИВИЙ” В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ПАРАДИГМАТИКА, СИНТАГМАТИКА, ЕПІДИГМАТИКА

117 КОНТЕКСТУАЛЬНІ ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ ЛІМІТАТИВНОСТІ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

118 СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРИКМЕТНИКІВ ОЦІНКИ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ VIII XVII СТОЛІТЬ

119 СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СЕНСОРНИХ ДІЄСЛІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ : ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ І КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТИ

120 Концепт ВЛАДА в сучасній німецькій лінгвокультурі

121 ОРІЄНТАЦІЙНИЙ ПРОСТІР СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО МЕДІА-ДИСКУРСУ (досвід лінгвокогнітивного аналізу)

122 ЛІНГВАЛЬНІ АСПЕКТИ НЕПРАВДИ ЯК КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНОГО УТВОРЕННЯ (на матеріалі сучасної англійської мови)

123 КОМПОЗИЦІЙНО-СМИСЛОВА СТРУКТУРА АНГЛОМОВНОЇ БАЙКИ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ

124 КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ТРАГІЧНОГО В П’ЄСАХ ШЕКСПІРА: ПОЕТИКО-КОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ

125 АНГЛІЙСЬКІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ У ТЕКСТАХ З ПРОБЛЕМ ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

126 НОМІНАТИВНИЙ І КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТИ ПАРЦЕЛЯЦІЇ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

127 ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ ТА СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТИ ПОЕТИКИ Е.ДІКІНСОН

128 СТАНОВЛЕННЯ КЛАСУ СЛІВ-КВАНТИФІКАТОРІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (VII – XVII СТ.)

129 СЕМАНТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ СПОНУКАЛЬНОГО ДИСКУРСУ (на матеріалі німецькомовних художніх творів ХХ ст.)

130 АНГЛОМОВНІ ТЕКСТИ З КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ: ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ ТА СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТИ

131 ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИСКУРСИВНОГО ВТІЛЕННЯ ЗАВЕРШАЛЬНОЇ ФАЗИ КОНФЛІКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ (на матеріалі англомовної прози XX століття)

132 Національно-культурна своєрідність семантики фразеологічних одиниць з колористичним компонентом у сучасній німецькій мові

133 ГЕНДЕРНІ ТА ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ КООПЕРАТИВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ В СІМЕЙНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

134 ВАРІАТИВНІСТЬ ІНТОНАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ВИСЛОВЛЕННЯ-ПОДЯКИ У МОВЛЕННЄВІЙ КОМУНІКАЦІЇ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ)

135 АНГЛОМОВНИЙ ДИСКУРС МІЖНАРОДНИХ ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЙ: СТРУКТУРНИЙ, СЕМАНТИЧНИЙ І ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

136 СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (на матеріалі художнього, публіцистичного та наукового стилів)

137 СЕМАНТИКА, СПОЛУЧУВАНІСТЬ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (на матеріалі художнього, публіцистичного та наукового стилів)

138 ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ НЕМЕЦКИХ ГЛАСНЫХ И ЗАРОЖДЕНИЕ НОВЫХ ФОНЕМ (НА МАТЕРИАЛЕ ДВН., СВН. И РНВН. ТЕКСТОВ)

139 ЛИНГВО-КОГНИТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА СРЕДСТВАМИ АНГЛИЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

140 Шляхи реалізації аспектуальної семантики в сучасній німецькій мові

141 СЕМАНТИКА НІМЕЦЬКИХ АДВЕРБІАЛЬНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ЛЕКСИКОГРАФІЧНОМУ ВИСВІТЛЕННІ: ДЕНОТАТИВНИЙ ТА КОНОТАТИВНИЙ АСПЕКТИ

142 ЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ АВТОРСЬКИХ МОДЕЛЕЙ СВІТУ В РОМАНАХ СЕСТЕР БРОНТЕ

143 ЗАИМСТВОВАНИЕ КАК СПОСОБ АДАПТАЦИИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ И ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА К АЛЬТЕРНАТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

144 РИТМІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ АНГЛОМОВНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі промов сучасних політиків Великої Британії)

145 СОЦІОФОНЕТИЧНА ВАРІАТИВНІСТЬ СЕГМЕНТНОГО СКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ БУРСЬКО-АНГЛІЙСЬКИХ БІЛІНГВІВ

146 ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ РЕДЬЯРДА КІПЛІНГА

147 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТАКОМУНІКАТИВНОГО БЛОКУ ПРОЩАННЯ (на матеріалі англомовного художнього дискурсу)

148 ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ В АНГЛОМОВНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ: СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі журналу “Journal of World Business”)

149 НАЦІОНАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ В АНГЛО-НІМЕЦЬКИХ ВІДНОСИНАХ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

150 ВАРІАНТНО ЗУМОВЛЕНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДІЙСНОСТІ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)